Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune"

Transkript

1 Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1

2 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber og kompetencer til at kunne klare sig godt i en digital og global fremtid. Ledestjernen for vores arbejde er visionen: Glade livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads! Livsduelighed skabes af samspillet mellem et menneskes personlige, social og faglige kompetencer og egenskaber. Det enkelte menneskes grad af livsduelighed afhænger med andre ord af dets evne til at håndtere udfordringer konstruktivt, at indgå i fællesskaber konstruktivt, at fungere konstruktivt alene og at udvikle sig konstruktivt i mødet med omverdenen. Livsduelighed grundlægges tidligt i barnets liv gennem tætte relationer til de omsorgspersoner, der er omkring barnet. Livsdueligheden styrkes gennem barnets liv i dets kontakt til familie, netværk, lokalsamfund, fritidsliv og gennem den pædagogiske påvirkning fra de kommunale tilbud. Når vi vil understøtte udviklingen af børn og unge med en høj grad af livsduelighed, skal vi ikke alene sætte mål for børnene og de unges personlige, sociale og faglige kompetencer, men også sætte mål for vi voksnes indsats. Vi voksne, der er omkring børnene eller de unge i hjemmet, i foreningslivet, i lokalsamfundet eller i det kommunale tilbud, har et fælles ansvar for at understøtte, at alle børn og unge udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer og egenskaber maksimalt. Samtidigt har vi et fælles ansvar for alene eller i fællesskab at handle, når et barn eller en ung viser begyndende tegn på at være i faldende trivsel. Visionen udmøntes derfor i Børne- og Ungepolitikken i fem målsætninger, der tilsammen sætter fokus på de centrale indsatsområder i udviklingen af livsduelige børn og unge: - barnet eller den unge udvikler livsduelighed, når professionelle, forældre, netværk og lokalsamfund er aktive holdspillere - barnet eller den unge udvikler livsduelighed, når voksne omkring det ser og handler på den spæde bekymring. - barnet eller den unge udvikler sine sociale egenskaber, når barnet eller den unge indgår og begår sig i et mangfoldigt og forskelligt fællesskab. - barnet eller den unge udvikler sine faglige og kognitive kompetencer, når det støttes i at udnytte sit fulde potentiale. - barnet og den unge udvikler sine personlige egenskaber, når fysiske og psykiske sundhed indgår i alle indsatser. Børne og Ungepolitikken henvender sig til alle voksne, der i dagligdagen i hjemmet, på arbejdet eller i fritiden, er i kontakt med kommunens børn og unge. Vi har et fælles ansvar for alle kommunens børn og unge trives og udvikler livsduelighed. Politikkens vision og målsætninger vil løbende blive omsat i strategier, der er handlingsanvisende og målbare. 2

3 Vision Glade livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads! Sammen støtter vi udviklingen af børn og unge som: - har forskellige kompetencer og bruger dem! - er kreative og nysgerrige og sprudler! - vokser gennem fællesskaber og tager ansvar for dem! - kender og udfordrer deres eget potentiale og bliver dygtigere! 3

4 1. Børnesynet sådan ses og mødes børn og unge! Alle børn og unge ses, mødes med respekt og har medbestemmelse på egne forhold. Vi ser børnene og de unge som unikke personer med hver deres særlige forudsætninger, behov og potentialer. Vi forholder os til børnene og de unge, som de er, og lytter til det, de fortæller. Vi inddrager dem i beslutninger, der vedrører dem. Vi er opmærksomme på helt små børns signaler, som vi handler på, hver gang de giver anledning til det. Vi giver både de små og de store børn en aktiv rolle i deres egen udvikling og læring. Vi ser forældrene som de absolut vigtigste personer i børns og unges liv. Vi ser barnet eller den unge som i problemer og ikke som et problem. Vi anerkender betydningen af børns venskaber med børn og unges venskaber med unge og støtter bestræbelser på at danne venskaber. Denne grundholdning gælder såvel i hverdagen som i de situationer, hvor der skal træffes betydningsfulde beslutninger for barnet eller den unge. Børnesynet retter sig mod alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Alle børn og unge har ret til udvikling, beskyttelse og medbestemmelse Alle børn og unge har ret til en god og tryg barndom, hvor de kan lære og vokse gennem passende udfordringer. Det er vi voksnes ansvar, at alle børn og unge beskyttes mod vilkår, der truer deres sundhed, trivsel og udvikling. Grundvilkårene for oplevelsen af en god og tryg barndom er: Forældre eller andre voksne i barnets eller den unges liv, der tager ansvar for barnet eller den unges trivsel og udvikling. Nære og stabile relationer til forældre eller andre voksne i barnets liv Helhed og sammenhæng i barnet eller den unges liv Barnet eller den unge har selvtillid og selvværd Barnet eller den unge har glæde ved livet og håb for fremtiden Barnet eller den unge kan se en mening med de livsvilkår, barnet eller den unge har Barnet eller den unge har evne til og mulighed for at indgå i sociale relationer og fællesskaber Vi forældre har som udgangspunkt forpligtigelsen til at drage omsorg for barnet eller den unge. Vi professionelle skal være opmærksomme på og understøtte, at forældre eller andre nære voksne i barnets eller den unges liv sørger for, at grundvilkårene for en god og tryg barndom er tilstede. For de børn og unge, som i hele deres livsforløb er afhængige af en konstant og vedvarende professionel hjælp, skal omsorgen og hjælpen gives på en måde, som sikrer børn og unge samme opvækstvilkår som deres jævnaldrende. Det betyder, at de skal have de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. 4

5 Metoderne sådan gør vi til barnet og den unges bedste! Den anerkendende dialog med barnet eller den unge som grundmetode Gennem dialogen med barnet eller den unge forstår vi barnet eller den unge og sætter os ind i de følelser og tanker, barnet eller den unge har om sit liv. Vi retter blikket ud i verden gennem barnet eller den unges øjne og anerkender, at barnet og den unge ser verden ud fra sit perspektiv. Derved kommer vi i børnehøjde" Når vi anvender dialogen som metode, er det vigtigt at sætte fokus på: Hvad er betydningsfuldt for barnet eller den unge? Hvordan ser barnet eller den unge på sig selv? Hvilken viden har barnet eller den unge om sin egen situation? Hvilke ressourcer og færdigheder har barnet eller den unge? Hvad er barnet eller den unges oplevelse af sine nære relationer? Når der er tale om helt små børn, som endnu ikke har et sprog, er vi opmærksomme på deres signaler; deres evne og lyst til at være i øjenkontakt og til at smile, samt deres lyde og kropssprog. Vi har fokus på det lille barns evne og lyst til at indgå i en sund og naturlig relation med sine nære omsorgspersoner. Arbejde med børns og unges mestringsstrategier som metode Vi professionelle er bevidste om, at børn og unge har mange måder at mestre selv svære livsvilkår på. Børnene og de unges mestringsstrategier skal understøttes. Samtidig skal vi være opmærksomme på de beskyttelsesfaktorer, som det enkelte barn eller ung besidder og er omgivet af. Her tænker vi f.eks. på barnet eller den unges kompetencer, nære relationer, robusthed og håb for fremtiden. Når alle voksne, der har med barnet eller den unge at gøre, identificerer og understøtter barnet eller den unges personlige robusthed og særlige kompetencer, fremmer det barnet og den unges oplevelse af at være set og mødt. Tidlig opsporing og indsats som metode Jo tidligere vi voksne får øje på det, som giver anledning til undren, jo tidligere kan vi professionelle undersøge, hvad det handler om. Dermed kommer vi også hurtigere i gang med at ændre på omstændighederne omkring det, der gav anledning til undren. Børn og unge skal så tidligt som muligt sikres støtte og hjælp i vanskelige situationer ved en tidlig helhedsorienteret indsats. Tværfagligt samarbejde som metode Vi professionelle samarbejder på tværs af faggrupper og sektorer om at sikre, at vigtig viden om børns og unge formidles, så der kan skabes helhed og sammenhæng i indsatserne. Udgangspunktet for alle vores handlinger er, at de skal være til barnets bedste. Det forudsætter, at vi professionelle altid inddrager andre relevante faggrupper i drøftelser, hvor der er bekymringer for børn eller unge. Koordinering, klare aftaler og videndeling er fundamentet for det gode tværfaglige samarbejde. Delagtiggørelse og ansvarliggørelse af forældre og netværk som metode Vi forældres livsvilkår har en afgørende betydning for børn og unges livsbaner. Engagerer vi forældre os i vores barns liv, kan vi vende en begyndende skæv livsbane. Derfor er det en naturlighed, at vi forældre og vores netværk inviteres ind tidligt i dialogen om barnet. Vi professionelle har forpligtigelsen til at vejlede forældre i, hvordan barnet eller den unge bedst understøttes i en positiv udvikling. Barnet eller den unges relationen til os forældre er den blivende relation i barnet eller den unges liv uanset opvækstvilkårene. Den viden bærer vi professionelle ind i vores arbejde og støtter forældrene i at skabe stærke og holdbare relationer til deres barn. 5

6 2. Børne- og ungepolitik 2.1 Glade livsduelige børn og unge får vi, - når vi ser professionelle, forældre, netværk og lokalsamfund som aktive holdspillere i børn og unges liv og udvikling! I Kerteminde Kommune er det vores fornemste opgave at indbyde til at drage fælles ansvar for barnet og den unges trivsel, vækst og udvikling i en tillidsfuld og anerkendende dialog. Vi voksne - forældre og professionelle - spiller en afgørende rolle for barnets og den unges dannelse. Vi forældre er de absolut vigtigste personer i barnet og den unges liv. Det er os forældre, som har hovedansvaret for barnet og den unges opdragelse, sundhed, trivsel og udvikling. Barnet og den unge har brug for, at vi forældre deltager aktivt i barnet eller den unges liv. Langt de fleste børn og unge i Kerteminde Kommune vokser op under gode vilkår. De har forældre, der kan give dem den nødvendige støtte og omsorg. Det er dog ikke alle børn i Kerteminde Kommune, der er så heldige. Disse børn og unge har vi professionelle et særligt ansvar for. Vi professionelle har til opgave at støtte og vejlede forældre, som ikke har tilstrækkelige ressourcer, så forældrene styrkes i at kunne varetage ansvaret for børnene og de unge. Ansvaret for vores børn og unges trivsel, vækst og udvikling rækker ud i lokalsamfundet, hvor børnene og de unge bor og færdes. Alle børn og unge har behov for gode relationer. Især børn og unge i udsatte positioner har behov for hjælp til at skabe den gode fortælling om dem selv. I alle lokalsamfund findes voksne, f.eks. frivillige i foreningslivet eller blandt de lokale erhvervsdrivende, der gerne vil yde en særlig indsats for børn og unge. Det er vi professionelle opmærksomme på og indgår samarbejder om. Børn og unges trivsel er afhængig af, at de oplever helhed og sammenhæng i deres hverdag. Vi professionelle har ansvar for, at børnene, de unge og deres forældre oplever helhed og sammenhæng i overgangene mellem de kommunale tilbud og er trygge i overgangene. Vi professionelle har også ansvar for at give hinanden tilstrækkelig viden om det barn eller den ung, der skal bydes velkommen et nyt sted. Mål: Alle børn og unge oplever, at deres forældre tager ansvar for barnet eller den unges trivsel, sundhed og udvikling og deltager aktivt i barnet eller den unges liv. Alle børn og unge oplever sig som en del af lokalsamfundet. Alle børn, unge og deres forældre oplever sammenhæng i overgangene i barnet eller den unges liv. Indsatser: Vi opnår glade og livsduelige børn og unge, når vi drager fælles ansvar for barnet og den unges trivsel, vækst og udvikling. Det sker f.eks. ved at: Vi professionelle fremmer samarbejdet med forældre, netværk og lokalsamfund Vi voksne - forældre, frivillige i foreningslivet og professionelle - anerkender og respekterer hinanden i samarbejdet om børnene og de unge Vi professionelle udbygger det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde Kerteminde Kommune udvikler og bruger lokale indsatser Kerteminde Kommune støtter op om et varieret fritidsliv for alle børn og unge 6

7 2.2 Glade livsduelige børn og unge får vi, - når vi tager fat i den spæde bekymring! Langt de fleste børn og unge i Kerteminde Kommune har en god og tryg barndom. En god og tryg barndom handler først og fremmest om at blive set. Det er derfor vigtigt for barnet og den unge, at vi voksne, forældre som professionelle, har blik for, om barnet eller den unge har: Voksne, der tager ansvar for barnets eller den unges opvækst Helhed og sammenhæng i barndommen Livsvilkår, som barnet eller den unge oplever som meningsfulde Passende modspil Tro på sig selv, sit eget værd og sine evner Glæde ved livet Evne til at indgå i sociale relationer og fællesskaber I alle børn og unges liv kan indtræffe hændelser, som giver anledning til en begyndende bekymring for barnet eller den unges trivsel. Tager vi fat i den spæde bekymring, er indsatsen ofte mindre indgribende over for barnet, den unge og familien. Vi voksne, der i hverdagen er tæt på barnet, har en særlig forpligtelse til at se de små tegn på faldende trivsel. En afgørende forudsætning for, at alle børn og unge trives er, at vi fremmer en kultur, der arbejder målrettet og tværfagligt med at få øje på de børn og unge, der giver anledning til en spæd bekymring. En anden forudsætning er, at vi hurtigt bliver bevidste om, hvad bekymringen drejer sig om og hvordan vi skal handle på den. Nå vi professionelle handler på vores spæde bekymring, retter vi vores indsats mod det miljø og de relationer, barnet eller den unge indgår i. Indsatsen sker i samarbejde med barnet, den unge, forældre og andre personer, der er relevante for barnet eller den unge at inddrage. Mål: Alle børn og unge trives og færre har brug for særlige tilbud Indsatser: Vi opnår glade og livsduelige børn, når vi handler på den spæde bekymring. Det sker f.eks. ved at: Vi voksne - forældre, de frivillige i foreningslivet og vi professionelle ser og handler altid på den spæde bekymring. Vi professionelle har viden om og gør brug af tværfaglig støtte til den spæde bekymring Vi professionelle har et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad en spæd bekymring er, hvordan vi skal reagere og hvorfor vi skal reagere 7

8 2.3 Glade livsduelige børn og unge får vi, - når vi fremmer mangfoldighed og forskellighed i fællesskabet! Mangfoldighed og forskellighed i en børne- eller ungegruppe er en berigelse for fællesskabet og en gave til det enkelte barn og den enkelte unges udvikling. Igennem fællesskaber lærer børn og unge at knytte kontakter og drage omsorg for andre. Igennem mødet med det anderledes inspireres børn og unge og lærer at samarbejde og blive mere tolerante. I alle vores dagtilbud, skoler og døgntilbud arbejder vi professionelle på at skabe inviterende fællesskaber. Alle har noget, de kan bidrage til fællesskabet med. Selvom alle er forskellige og har forskellige behov, accepterer vi alle hinanden og udviser omsorg og hjælpsomhed over for hinanden. Det gælder børn, unge, forældre og professionelle. Alle vi professionelle samarbejder om at yde en koordineret og målrettet indsats for at ruste barnet og den unge til at begå sig i livet nu og fremover. Når indsatser vælges, er vi professionelle bevidste om, at børn og unge har forskellige behov og forudsætninger. I fritiden mødes børn og unge i kultur- og foreningslivets fællesskaber, hvor der er plads til alle. Børn og unge i udsatte positioner har særligt brug for fritidens fællesskaber, hvor de kan mødes med andre børn, unge og voksne som dem, de er. Mål: Alle børn og unge oplever glæden ved at være en del af fællesskaber og venskaber. I alle fællesskaber er der plads til mangfoldighed og forskellighed. Indsatser: Glade livsduelige børn og unge får vi, når vi fremmer mangfoldighed og forskellighed i fællesskabet. Det sker f.eks. ved at: Vi voksne går foran og viser vejen Vi voksne lærer børn og unge om anerkendende dialog og gensidig respekt Vi voksne har for øje at skabe en inkluderende kultur Vi voksne deler viden om vigtigheden af at føle sig som en del af fællesskabet Vi professionelle tilpasser vores praksis, så det enkelte barn og den enkelte unge kan indgå i og få udbytte af fællesskabet. 8

9 2.4 Glade livsduelige børn og unge får vi, - når vi ser og støtter barnet og den unges potentiale, så verden og livet kan indtages og udforskes! Vi professionelle skaber meningsfulde børne- og ungemiljøer. Det vil sige funktionelle og æstetiske rammer, der indbyder til leg og eventyr, læring og fordybelse, fællesskab og venskab. I meningsfulde børne- og ungemiljøer ved vi professionelle, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad børnene og de unge opnår ved, at vi gør det. Det er vi voksnes, både forældre og professionelles, opgave at have blik for barnet eller den unges potentiale. Vi støtter børnene og de unge i at vokse personligt og socialt, samt i at tilegne sig faglige kompetencer og viden for derigennem at opnå dannelse og uddannelse. Vi møder børnene og de unge med ambitiøse forventninger og hjælper dem til at imødekomme vores forventninger gennem betryggende medspil og oplevelsesrigt modspil. Vi voksne er bevidste om, at børn og unge i dag vokser op som borgere i et globalt samfund og i en digital verden under stadig forandring. Den bevidsthed tager vi professionelle med ind i vores arbejde og integrerer den i børne- og ungemiljøerne, så børn og unge understøttes i at udvikle kompetencer til at kunne skabe sig gode voksenliv. Når barnet oplever tidligt i livet, at grundlæggende behov opfyldes af os voksne omkring barnet, skabes tillidsfulde, robuste børn og unge, der kender deres eget værd og indgår konstruktivt i fællesskabet. Sådanne børn og unge tager nysgerrigt imod de udfordringer, de møder, og fordyber sig i løsningen på udfordringerne, hvorved grænserne for deres potentiale udvider sig. Mål: Alle børn og unge får lyst til at opleve og lære. Alle børn og unge bliver udfordret på deres potentiale. Alle børn og unges kompetencer udvikles, så de får en uddannelse. Indsatser: Igennem tværfagligt samarbejde og anerkendende dialog mødes vi og deler ansvaret for at skabe nysgerrige og foretagsomme børn og unge. Det sker f.eks. ved at: Kerteminde Kommune skaber kompetente og professionelle dag-, døgn- og skoletilbud Kerteminde Kommune skaber fysiske rammer, der opfordrer til oplevelser, virkelyst og fordybelse Vi professionelle anvender den anerkendende dialog til at få kendskab til barnet eller den unges tanker Alle voksne understøtter børn og unges talenter, potentialer og styrker Vi professionelle reflekterer systematisk over egen praksis Vi professionelle målretter praksis til det enkelte barn eller den enkelte unge Vi professionelle er bevidste om, at nutidens børn og unge er borgere i en global og digital fremtid Vi professionelle støtter alle børn og unge, så de bevarer lysten og evnen til at lære nyt hele livet 9

10 2.5 Glade livsduelige børn og unge får vi, - når vi ser deres sundhed i en sammenhæng og deres sundhed indgår i alle vores indsatser! Sundhed er udgangspunktet for, at børn og unge kan udnytte deres muligheder fysisk, psykisk og socialt. Sundhed handler ikke kun om barnet eller den unges fysiske udvikling, men i lige så høj grad om barnet eller den unges psykiske trivsel. Sunde vaner øger barnet og den unges udvikling og trivsel. Sunde og gode vaner grundlægges tidligt i livet. Her er vi forældre vigtige rollemodeller. Sundhed hos børn defineres af Sundhedsstyrelsen som: Alderssvarende udvikling mht. vækst, motorik og sanser samt psykisk og social udvikling Alderssvarende funktionsevner og kompetencer En grundstemning præget af livsmod og glæde Fravær af alvorlig eller tilbagevendende sygdom Sundhed afhænger også af de indre ressourcer, børnene opbygger gennem barndommen. Når børn og unge oplever sammenhæng i livet, at livet er forudsigeligt og at livet er til at håndtere, opbygges modstandskraft hos børnene og de unge. Modstandskraften betyder, at de bliver bedre i stand til at håndtere de livsvilkår, de har, og derved undgår sygdom. Langt de fleste børn udvikler sig sundt og godt. Dog har nogle børn brug for ekstra støtte til at opnå en sund udvikling. Vi forældres sociale og økonomiske vilkår har betydning for vores børn og unges sundhed. Nogle børn og unge har også fysiske og psykiske udfordringer, der fordrer en særlig støtte. Over for disse børn og unge har vi voksne, professionelle og forældre, i fællesskab en særlig forpligtelse, så de får mulighed for at opnå en sund udvikling på lige vilkår med deres jævnaldrende. Børn og unges sundhed afhænger i høj grad af vi forældre og vores netværks omsorg for og støtte til børnene eller de unge. Det har især betydning for de små børns udvikling, at de er sammen med kompetente og nærværende voksne. Det gælder først og fremmest i familien, men også når barnet er sammen med vi professionelle. De større børn og de unge har brug for viden og gode rollemodeller for at kunne træffe de sunde valg. Mål: Børn og unge træffer bevidst sunde valg. Indsatser: Vi opnår sunde børn og unge, der er glade og livsduelige ved f.eks. at: Vi professionelle har sundhed for øje i alle handlinger Vi professionelle støtter forældre, børn og unge i at vælge det sunde liv De kommunale dagtilbud og skoler udvikler hver for sig og i samarbejde med de frivillige foreninger tilbud, så børn og unge får let adgang til at vælge det sunde liv Vi professionelle tilrettelægger sundhedsfremmende og forebyggende indsatser både tværsektorielt, tværfagligt og i samspil med børnene og de unge og deres forældre. Kerteminde Kommune udarbejder vejledende overordnede politikker på sundhedsområdet. 10

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST ODDER KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK FÆLLES ANSVAR SAMMEN OG PÅ TVÆRS INDLEDNING I Odder Kommune har vi høje ambitioner for alle børn og unge. Alle børn og unge skal gives de bedst mulige betingelser

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2019-22 Børn og unge der tør 1 DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER JEG HELT SIKKERT! PIPPI LANGSTRØMPE Indledning I Børne- og Ungepolitikken for 2019-22 ønsker vi som byråd

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi 1 Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi Frederiksbjerg Dagtilbud er en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune, og dagtilbuddets kerneopgave, vision og strategi er i harmoni med magistratens

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber BØRNE- & UNGEPOLITIK Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber vi venskaber er udarbejdet i samarbejde med børn og unge, forældre, medarbejdere, foreninger, erhvervslivet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik UDKAST Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik For perioden 2019-2022 Godkendt af Byrådet den xx Forord I Fredensborg Kommune mener vi, at alle børn skal have mulighed for at

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne.

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. Inklusion Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion kan meget kort defineres som: Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. For SFOèrne i Hvidovre betyder

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023 Indledning Dagtilbuds- og skolepolitikken er blevet til i en inddragende proces, hvor forældrerepræsentanter, ledere, medarbejdere,

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Kerteminde Kommune 2012-2015

Børne- og Ungepolitikken i Kerteminde Kommune 2012-2015 Børne- og Ungepolitikken i Kerteminde Kommune 2012-2015 1 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Vision s. 5 1. Børnesyn sådan ses og mødes børn og unge s. 6 2. Børn- og ungepolitik s. 9 2.1 Forældre, netværk

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Haderslev Reformen Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner FN Børnekonvention Læring i universer Fremskudt indsats Social indsats Social strategi Fælles retning - lokal udvikling

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion Læring Børnesyn Sundhed Forældreinddragelse Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Forord I årene 2011-13 har Dagtilbud og Dagplejen i Aalborg

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK HERNING KOMMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2018-2022 INDLEDNING Formålet med Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik er at sætte ramme og retning for udviklingen af livsduelige børn og unge. Alle skal have

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Børn og unge former fremtiden

Børn og unge former fremtiden Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Høringsmateriale, godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 20. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 VISION... 4 Børn og unge

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Sammenhængende. Børne. politik

Sammenhængende. Børne. politik Sammenhængende Børne politik Læsevejledning Den Sammenhængende Børnepolitik omfatter alle børn og unge i Brønderslev Kommune. Betegnelsen barn/børn anvendes som en samlet betegnelse uanset alder. Politikken

Læs mere

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Vision værdier mål... 2 De voksnes ansvar børn og unges medansvar... 2 VISION... 3 Børn og

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe I Gladsaxe Kommune har vi store ambitioner for vores arbejde med børn og unge. Vi har en vision om, at børn og unge vokser

Læs mere

Vores mission og vision i. altid i bevægelse-

Vores mission og vision i. altid i bevægelse- Vores mission og vision i altid i bevægelse- 1 MISSION OG VISION Missionen er Landsbyordningens overordnede opgave. Visionen er udtryk for den retning, som Landsbyordningen ønsker at udvikle sig hen imod.

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i det pædagogiske arbejde Værdier i det pædagogiske arbejde SFO s formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG Blomsterspiren blev en kombineret institution den 1.7.2016, hvor vi har haft 2 læreplaner for henholdsvis vuggestue og børnehave. Da vi i 2018 / 2019 skal lave ny styrket læreplan,

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik TÅRNBY KOMMUNE Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 0 Indhold Forord... 2 Vision... 3 Værdigrundlag... 4 Menneske- og læringssyn... 5 Temaer for mål og handlinger... 5 Sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik TÅRNBY KOMMUNE Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 0 Indhold Forord... 2 Vision... 3 Værdigrundlag... 4 Menneske- og læringssyn... 5 Digital dannelse... 5 Temaer for mål og handlinger... 5 Sociale

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være 2018 BØRN- OG UNGEPOLITIK Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være INDHOLD 03 Forord 04 Indledning De overordnede målsætninger for børn og unge 05 En tidlig

Læs mere

Fælles mål for DUS. Vester Hassing. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker

Fælles mål for DUS. Vester Hassing. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker Fælles mål for DUS Vester Hassing Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker 1.Indledning DUS står for d et u dvidede s amarbejde. Vi er optaget af at skabe helheder

Læs mere

Førskolegruppens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Førskolegruppens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Førskolegruppens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Førskolegruppen Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg Dagtilbuddet Christiansbjerg Indholdsfortegnelse Fælles indsatsområder... 2 Samskabelse forældre som ressource:... 2 Kommunikation:... 4 Kreativitet:... 4 Sprog:... 5 1 Fælles indsatsområder I dagtilbuddet

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik SUND OPVÆKST Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2018 1 Forord Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sund Opvækst opstiller en række ambitiøse

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Korsvejens Skoles Vision

Korsvejens Skoles Vision Korsvejens Skoles Vision Det er Korsvejens skole ønsker at tænke som en samlet institution anerkende og respekterer medarbejderes opgaver og kompetencer ligeværdigt alle skolens børn udvikler deres faglige,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere