Kvalitetsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2013"

Transkript

1 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret Delrapport fra Sdr. Vang Skole ved skoleleder Kedda Ligaard Jakobsen

2 KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AF AT GÅ I SKOLE Vi kan igen med stolthed fremvise en fantastisk fremgang i læseresultaterne for 8. kl. Set over en treårig periode er der endnu flere sikre, hurtige læsere. Skolens karaktergennemsnit i de enkelte fag er alle steget. Der har igen i år været arbejdet aktivt for, at alle elever skulle gå til eksamen på trods af forskellige vanskeligheder, og dette er lykkedes i vidt omfang. Skolens værdier: Engagement, ansvarlighed, faglighed, gensidig respekt og omsorg virkeliggøres gennem det daglige samvær og er selvfølgelig også løbende til forhandling, når over 600 børn og voksne skal få fællesskabet til at fungere. Men Sdr. Vang Skole har tradition for at løse denne dannelsesopgave, så alle føler sig set og hørt og får forståelse for andres synspunkter. En kerneopgave for folkeskolen, som vi fortsat udvikler på i samarbejde med omgivelserne. Skolen har med inklusionspersonale og tre lektiecaféer (en for elever i SFO, en for øvrige elever i klasse og en for klasse) stor succes med at understøtte elevernes læring og overblik ift. skolearbejdet. Der er et konstruktivt samarbejde med AKT, supplerende undervisning, tosprogsundervisning og inklusionspersonale og SFO omkring indsatsen ift. den enkelte elev, således at kommunens vision om "Plads til alle" kan virkeliggøres i praksis. UNDERVISNING, SFO OG RAMMEN I ØVRIGT Der er stor fokus på elevernes trivsel, og personale og ledelse forsøger løbende at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for samværet og læringen, og der samarbejdes konstruktivt med PPR og specialcentre ift. rådgivning og sparring. Lockouten af de overenskomstansatte lærere har haft store omkostninger for såvel eleverne som personalet både i perioden og efterfølgende. Prisværdigt er det, at Byrådet har besluttet, at alle ressourcerne fra elevernes mistede timer føres tilbage til undervisning. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Sdr. Vang Skole har en inklusionsstrategi med basis i skolens fem værdier: Engagement, ansvarlighed, omsorg, faglighed og gensidig respekt. Det er vores mål at fortsætte den inklusionsindsats, der altid har kendetegnet Sdr. Vang Skole og samtidig fremtidssikre personalet med de bedst mulige ressourcer og kompetencer. I forlængelse af kommunens skolevision har personale og skolebestyrelse udarbejdet en vision for Sdr. Vang Skole. Den store indsats omkring læsning bærer nu frugt blandt alle elever, og Sdr. Vang Skole fastholder et meget tilfredsstillende resultat i 8. kl. Der anvendes kompenserende it til elever med behov for dette. Der har i år været en ekstra indsats med inddragelse af fagkonsulenten i dansk omkring læsning og skrivning. LOKALE MÅL OG TILTAG Et projekt med ipads til 6. kl. skal ses som en pædagogisk ressource i undervisningen med en forventning om øgning af elevernes it-kompetencer gennem samspillet mellem elektroniske tavler, computere og ipads samt optimering af elevernes interesse for læring. Der arbejdes i en "Fokusgruppe" med en samlet indsats på alle årgange i forhold til inklusion, AKT, to-sprogundervisning og supplerende undervisning, hvor målet er at få relevante ressourcepersoner med i undervisningen i klassen til gavn for enkeltelever, klassen og læreren. I årets løb har ledelsen arbejdet på forskellige former for kompetenceløft af personalet, bl.a. ved fælles seminar med eksterne kursusholdere. Sdr. Vang Skole gør fortsat en ihærdig indsats for at nedbringe elevfraværet. Forældre og/eller andre kontaktpersoner bliver indkaldt til samtale omkring bekymrende fravær, og klasselærere følger op på aftaler omkring eleverne. Ligeledes forsøger vi at kommunikere ud til forældrene, hvor vigtigt det er, at deres barn deltager i det undervisningsmæssige fællesskab og ikke tages ud af skolen i forbindelse med ferier og lignende.. I indsatsen om samarbejdet i voksen-voksen relationerne på Sdr. Vang Skole har det pædagogiske personale deltaget på et todages seminar med hovedtemaet Kommunikation og Samarbejde.

3 ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNING OG SFO klasses afgangsprøve, skolen samlet klasses afgangsprøve, tosprogede klasses læsetest 6. klasses læsetest 8. klasses læsetest 100% Usikre læsere Delvist sikre, langsomme læsere Sikre, hurtige læsere 100% Usikre læsere Delvist sikre, langsomme læsere Sikre, hurtige læsere 100% Usikre læsere Delvist sikre, langsomme læsere 75% 75% 75% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 0% % %

4 Undervisning Skolestart, indskoling og SFO Den løbende evaluering i undervisning og SFO Ønsket Opnået Elevplaner og elevsamtaler Plads til alle VURDERING OG UDDYBNING I.F.T. ELEVERNES UDBYTTE AF AT GÅ I SKOLE OG SFO Vi kan igen med stolthed fremvise en fantastisk fremgang i læseresultaterne for 8. kl. Set over en treårig periode er der endnu flere sikre, hurtige læsere, mens det procentvise antal af sikre langsomme læsere er faldet markant. Også for 4. kl. gør dette sig gældende. 6. kl ligger fint på niveau med Kolding Kommunes gennemsnit. Procenten af usikre læsere er faldet markant. Læsevejlederens særlige indsats i år slog igennem med et forholdsvist bedre resultat i 8. kl. i år. Læsevejlederen fortsætter den planlagte skærpede indsats. Skolens karaktergennemsnit i de enkelte fag er alle steget, og set over en treårig periode kan vi konstatere, at skolens gennemsnit er steget fra 6,1 til 7,3. Der har igen i år været arbejdet aktivt for, at alle elever skulle gå til eksamen på trods af forskellige vanskeligheder, og dette er lykkedes i vidt omfang. Generelt holder skolen niveauet i de nationale test. Skolens værdier: Engagement, ansvarlighed, faglighed, gensidig respekt og omsorg virkeliggøres gennem det daglige samvær og er selvfølgelig også løbende til forhandling, når over 600 børn og voksne skal få fællesskabet til at fungere. Men Sdr. Vang Skole har tradition for at løse denne dannelsesopgave, så alle føler sig set og hørt og får forståelse for andres synspunkter. En kerneopgave for folkeskolen, som vi fortsat udvikler på i samarbejde med omgivelserne. Skolen har med inklusionspersonale og to lektiecaféer i skoledelen og en i SFO haft stor succes med at understøtte elevernes læring og overblik ift. skolearbejdet. Ordningen fortsætter derfor næste år sammen med kompetencetimer i 7. kl. Sciencetimerne for 9. kl. har legeledes været en meget stor succes, og såfremt ressourcer og organiseringen gør det muligt vil det blive et fast fag på skemaet i de kommende år. Der er en løbende evaluering på alle klassetrin via lokale tests, kommunale tests og nationale test. Disse test danner baggrund for elevens fortsatte læring, for elevsamtaler og for skole-hjemsamtalerne. Endelig er der som sidste step Folkeskolens Afgangsprøver. Skolen har i indeværende skoleår igangsat "Min Uddannelse" i 9. klasserne, og i det kommende skoleår udvides dette system til alle årgange, hvilket derved giver mulighed for en mere sammenhængende elevevaluering gennem hele skoleforløbet. Skole og SFO har et konstruktivt samarbejde omkring indsatsen ift. den enkelte elev. Der er dannet en "Fokusgruppe " bestående personale med særligt indblik i AKT, inklusion, tosprogsundervisning og

5 supplerende undervisning. Dette samarbejde udbygges yderligere i næste skoleår, således at vi kan leve op til kommunens vision om "Plads til alle". Der er lagt konkrete planer for SFO-personalet i undervisningen. Desuden er der videreudviklet på samarbejdet i AKT en, således at SFO-AKT selvstændigt løser opgaver i indskolingen og tildeles ekstra tid både fra skole og SFO til arbejdet. Det er første gang, at Sdr. Vang Skole har haft mulighed for, at alle kommende børnehaveklassebørn kunne starte i Glidende Overgang. Det har givet alle børnene samme mulighed for at lære SFO og omgivelserne at kende, inden de begynder i børnehaveklasserne. Vi forventer, at det vil give sig positivt udslag i opstarten af børnehaveklasserne i det kommende år.

6 RAMME, RESSOURCER, LEDELSE OG ORGANISERING SKOLEN Antal klassetrin Antal spor pr. klassetrin 2,7 2,7 2,7 Antal elever pr. klasse ELEVERNE Antal elever, samlet for hele skolen elever der modtager støtte 12 ugentlige lektioner eller flere tosprogede elever der modtager støtte Andelen af elever i SFO i forhold til antal elever i Klasse 81% 88% 76% Gennemsnitligt elevfravær i dage 10,3 10,3 10,0 - fravær p.g.a. sygdom eller lignende 7,7 7,4 7,2 - fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed) 2,2 2,4 2,4 - ulovligt fravær 0,7 0,8 0,4 LÆRERKOMPETENCER Procetdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag i faget (eller tilsvarende kompetence) 83% 85% 85% - særskilt for undervisningen i dansk som andetsprog 50% 50% 50% - særskilt for undervisningen i natur og teknik 96% 96% 96% - særskilt for undervisningen i fysik-kemi 100% 100% 100% - særskilt for undervisningen i matematik 95% 95% 95% - særskilt for undervisningen i biologi 83% 85% 90% - særskilt for undervisningen i geografi 100% 100% 100% Udgift til efteruddannelse af lærere i timer pr. lærer RESSOURCEUDNYTTELSE Antal elever pr. lærer-pe 15,8 15,4 15,5 Antal elever pr. nyere computer 6,4 5,2 5,0 Planlagte timer Andelen af planlagte timer der bliver gennemført i alt 100,0% 100,0% 98,3% - i indskolingen 100,0% 100,0% 99,1% - på mellemtrinnet 100,0% 100,0% 99,2% - i udskolingen 99,0% 99,0% 99,7% Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 42% 42% 42% Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr kr kr Skole-hjem samarbejde Lærerkompetence Trivsel Ønsket Opnået Ledelse Organisering

7 VURDERING OG UDDYBNING I.F.T. RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Vang Skole har opnået stor anerkendelse for sit arbejdsmiljø. Der er ligeledes stor fokus på elevernes trivsel, og personale og ledelse forsøger løbende at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for samværet og læringen. Skolen har fortsat fokus på anerkendende pædagogik og arbejder med det i forhold til elever og forældre. Det pædagogiske personalet har været på forskellige kurser, bl. a. med eksterne foredragsholdere, og anerkendende pædagogik vil være et tema på teammøder og i samarbejdet generelt. Senest er der med inklusionsstrategien, som bygger på skolens fem værdier, taget stilling til inkluderingen af alle elever, hvor det giver mening, og der samarbejdes konstruktivt med PPR og specialcentre ift. rådgivning og sparring. Det er en stor udfordring at skulle omstille sig til inklusionsdagsordenen, og vi er opmærksomme på, at der skal iværksættes særlige tiltag f.eks. i form af efter-/videreuddannelse af personale, større fokus på relationskompetencer og klasserumsledelse etc. En del af dette er i år blevet gennemført som aktionslæring i samarbejde med PPR og med brug af eksterne lærere. Det har været en stor succes og videreføres i det kommende skoleår med interne aktionslærere. Ligeledes iværksættes en indsats for lærerne om klasseledelse, dels via kursus dels via teamarbejdet på skolen. Interaktive whiteboards, som er opsat i alle klasse- og faglokaler, benyttes både som erstatning for den traditionelle tavle, til afspilning af video og lyd samt til interaktiv undervisning med eleverne. Undervisningsmidlerne bliver i stigende grad anvendt til digitale læremidler, hvor det er fagligt forsvarligt. F.eks. anvender overbygningseleverne i-bøger i naturfagene, og skolen fastholder læseskrivestøtten CD-ord på dansk, engelsk, tysk og fransk. Skolens digitale ressourcer kan tilgås hjemmefra af elever og lærere med UNI-login, som er en personlig kode, der tildeles alle elever og lærere i Danmark og giver adgang til ressourcerne i den organisation, de er tilknyttet. I dette skoleår er der indkøbt et større antal ipads til såvel elever i 6. kl. som til lærere. Der er afholdt kurser for lærerne og indledt et samarbejde med forældrene om opstarten af elevprojektet. Anvendelse af ipads skal ses som pædagogisk ressource i undervisningen, og det er tanken, at de udleverede ipads skal følge eleverne til de forlader skolen. I det kommende skoleår vil såvel 6. som 7. kl. benytte ipads i undervisningen i alle fag. Vi ser frem til, at alle elever og lærere kan koble sig trådløst på interaktive whiteboards med de forskellige devices. Pædagogisk LæringsCenter (PLC) som består af skolebibliotekarerne og vejlederne har afholdt møder i løbet af skoleåret, og der er lavet en handleplan for PLC. Alle 7. klasser tildeles ekstra tid til et såkaldt kompetencefag, hvor PLC yder hjælp og støtte til elevernes digitale dannelse. F.eks. kendskab til skolens programmer og udstyr, kildekritisk informationssøgning, hjælp til forståelse af egne læringsprocesser osv. Disse timer har været en stor succes og forventes at blive faste timetildelinger, såfremt ressourcerne rækker til det. Sdr. Vang Skole har stort set optimal linjefagsdækning i alle fag. To-sprogsundervisningen er ikke et stort fag på skolen, og lærerne har et tæt samarbejde omkring det faglige indhold, men der arbejdes naturligvis på at øge linjefagsdækningen her også. Skolen har fået uddannet en førstehjælpsinstruktør, og skolens sekretær har fornyet sit førstehjælpskursus. I det kommende skoleår vil vi tilbyde personalet førstehjælpskursus med henblik på dels at kunne yde hjælp, dels at forbedre den obligatoriske undervisning i førstehjælp. I forlængelse af Kolding Kommunes vision har personale og skolebestyrelsen diskuteret strategier og værdierne, og herudfra er der vedtaget en vision for Sdr. Vang Skole. Skolebestyrelsen arbejder pt. med et udkast til, hvordan skolebestyrelsens medlemmer gennem de opgaver, som skolebestyrelsen er inde over, kan understøtte skolens værdier. Dette færdiggøres i det kommende skoleår. Lockout af de overenskomstansatte lærere i perioden april 2013 har haft store omkostninger for eleverne og personalet både under lockouten og i resten af skoleåret. Det vil også kunne mærkes i det Hvis du gerne så træk i hån Helst kun så

8 kommende skoleår, hvor mistede undervisningslektioner skal "repareres". Det vil ske i form af ekstratimer og to-lærertimer, hvilket vil betyde flere timer på elevernes skemaer med deraf følgende reduktion i fremmødet i SFO. Det er meget prisværdigt, at Byrådet i Kolding Kommune har besluttet, at alle ressourcerne fra elevernes mistede timer føres tilbage til undervisning. For 9. klassernes vedkommende er timerne læst inden afgangsprøverne, mens de øvrige klasser vil få ressourcerne tilført i skoleåret enten som ekstratimer eller som to-lærertimer. Den nye skolereform er vedtaget i 2013 med ikrafttræden 1. august I det kommende skoleår vil vi forberede os på implementeringen af denne.

9 KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Visionen "Den stolte skole" (mål opfyldt i 2014) De naturvidenskabelige fag (mål opfyldt i 2013) 4 2 Designpædagogik (mål opfyldt i 2013) 0 Ønsket Opnået Læseresultater i 8. klasse (mål opfyldt i 2013) Inklusion VURDERING OG UDDYBNING AF SKOLENS INDSATS I.F.T. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Skolevisionen "Den stolte skole" Sdr. Vang Skole har udarbejdet en inklusionsstrategi med basis i skolens fem værdier: Engagement, ansvarlighed, omsorg, faglighed og gensidig respekt. Skolens pædagogiske personale har samarbejdet omkring inklusionsstrategien, som er revideret i dette skoleår. Det er vores mål at fortsætte den inklusionsindsats, der altid har kendetegnet Sdr. Vang Skole og samtidig fremtidssikre personalet med de bedst mulige ressourcer og kompetencer. Derfor er der også afsat ekstra timer til supplerende undervisning, AKT, inklusion og lektiecafé, og der er givet ekstra tid til kurser og samarbejde omkring inklusionsindsatsen. Designpædagogik Undervisningsdelen har i dette skoleår fået uddannet en designkontaktlærer, som sammen med PLC (Pædagogisk LæringsCenter) har iværksat en særlig indsats omkring designprocesser og -forløb. SFO en har en uddannet designkontaktpædagog og to under uddannelse, og SFO har gennemført flere forløb omkring designtænkning og designprocesser. Det er vores mål, at der i skoleåret laves en særlig tilrettelagt indsat omkring design på hele skolen. Inklusion I det forløbne år har der været et fortrinligt samarbejde mellem skolens lærere og pædagoger omkring inklusionsindsatsen. Ledelsen i både skole og SFO har været meget opmærksomme på at strukturere og rammesætte personalets samarbejde i team i indskolingen. Ligeledes er SFO-AKT blevet en integreret del af AKT-indsatsen på skolen. Læseresultater i 8. kl. Den store indsats omkring læsning bærer nu frugt blandt alle elever, og Sdr. Vang Skole fastholder et meget tilfredsstillende resultat i 8. kl. Der anvendes kompenserende it til elever med behov for dette, og skolens læsevejleder gennemfører i samarbejde med lærerne læsekurser i bl. a. faglig læsning. Der har i år været en ekstra indsats med inddragelse af fagkonsulenten i dansk omkring læsning og skrivning.

10 De naturvidenskabelige fag Sdr. Vang Skole har en excellent naturvidenskabelig faggruppe, der er meget opmærksom på, at motivere eleverne og udvikle naturfagene i samspil med hinanden. Der er således allerede nu taget initiativ til en handleplan omkring indførelsen af fælles naturfaglig prøve i Successen fra sidste år med tildeling af en ekstra "science"-lektion til 9. klasserne, hvor der undervises i naturvidenskabelig metode og faglig læsning i naturfagene er fortsat i dette skoleår, og såfremt ressourcer og organiseringen gør det muligt vil det blive et fast fag på skemaet i de kommende år.

11 LOKALE MÅL OG TILTAG Kompetenceløft af det pædagogiske personalet Ipads i undervisningen Fokusgruppe Ønsket Opnået Bekæmpelse af elevfravær Samarbejde skole-sfo omkring inklusionsindsatsen Ipads i undervisningen 10 8 Indkøb af ipads til 6. klasserne og alle deres lærere fra årsskiftet Eksterne kurser i anvendelse af ipads i undervisningen 2 2 Anvendelse af ipads som pædagogisk ressource i undervisningen 2 2 Tilpasning og implementering af programmer til ipads 2 1 Øgning af elevernes it-kompetencer gennem samspillet mellem elektroniske tavler, pc og ipads 2 1 Fokusgruppe 10 9 Oprettelse af Fokusgruppe 2 2 Fælles møder og kompentenceudvikling af Fokusgruppen 2 1 Udvikling af strategi og handleplan for Fokusgruppen 2 2 Kendskab i organisationen til Fokusgruppen 2 2 Samarbejde skole-sfo omkring inklusionsindsatsen, supplerende undervisning, tosprogsundervisning og AKT 2 2 Samarbejde skole-sfo omkring inklusionsindsatsen 10 9 Fælles ledelsesstrategi 2 2 Intensiveret samarbejde om tilrettelæggelse af inklusionstimerne 2 2 Organiseret teamsamarbejde mellem lærere og sfo-personale 2 1 Øget kvalitet i inklusionsindsatsen gennem gensidig kommunikation 2 2 Plan for det samlede pædagogiske personale - fokus på kompetenceløft 2 2 Bekæmpelse af elevfravær 10 8 Skærpelse af overvågning af elevfravær fra ledelsen 2 2 Samarbejde med hjemmet og familieafdelingen (trepartssamtaler) 2 2 Samtaler med enkelte elever og grupper af elever om krav og forventninger 2 2 Reduktion af det samlede fravær 2 1 Reduktion af fraværet for enkeltelever 2 1 Kompetenceløft af det pædagogiske personalet 10 8 Øget kommunikation og samarbejde på tværs af personalegrupper 2 2 Sætte fælles mål og individuelt tage ansvaret for at nå det 2 2 Ansvar og engagement i de enkelte teams 2 2 Udvikle klasseledelse fra teori til praksis 2 1 Arbejde med nonverbal kommunikation 2 1

12 STATUS OG VURDERING I.F.T. SKOLENS ARBEJDE MED EGNE MÅL IPads i undervisningen Først på skoleåret er der indkøbt ipads til alle lærere i 6. kl., og siden årsskiftet har alle elever i 6. kl. fået udleveret ipads og anvendt dem i undervisningen i alle fag. I slutningen af skoleåret har alle øvrige lærere fået ipads med henblik på, at ipads skal anvendes i såvel 6. som 7. kl. i alle fag. I det kommende skoleår skal lærerne tilbydes ipadkurser med eksterne undervisere. Anvendelse af ipads ses som pædagogisk ressource i undervisningen med en forventning om øgning af elevernes it-kompetencer gennem samspillet mellem elektroniske tavler, computere og ipads samt optimering af elevernes interesse for læring. Fokusgruppen Der arbejdes i en "Fokusgruppe" med en samlet indsats på alle årgange i forhold til inklusion, AKT, tosprogsundervisning og supplerende undervisning, hvor målet er at få relevante ressourcepersoner med i undervisningen til gavn for enkeltelever, klassen og læreren. Der afholdes jævnlige møder, hvilket bevirker, at indsatsen hurtigt kan flyttes, hvis der opstår et akut behov. Dette indebærer, at størstedelen af de ekstra ressourcer sættes ind i klasseundervisningen, således at eleverne kan inkluderes i deres klasser. Samarbejde skole og sfo omkring inklusionsindsatsen Der har igen i år været fokus på en fælles ledelsesstrategi, hvilket har medført et positivt og konstruktivt samarbejde omkring inklusionsindsatsen. Der har været afholdt jævnlige møder for inklusionspersonalet med ledelsens deltagelse, hvilket har givet et godt udgangspunkt for det daglige samarbejde. I årets løb har ledelsen arbejdet på forskellige former for kompetenceløft af personalet, bl.a. ved fælles seminar med eksterne kursusholdere. Bekæmpelse af elevfravær Ledelsen har været meget opmærksom omkring elevers fravær. Forældre og/eller andre kontaktpersoner bliver indkaldt til samtale omkring bekymrende fravær, og klasselærere følger op på aftaler omkring eleverne. Trods den ihærdige indsats er elevfraværet stadig for højt. Det skyldes både særlige problemstillinger omkring enkeltelevers fravær, men også planlagt fravær; f.eks. ferierejser i skoletiden. Det planlagte fravær antager et stigende omfang. Ledelsen har ved indskrivningen til i børnehaveklasserne, ved ansøgt ferie for overbygningseleverne og i nyhedsbreve opfordret forældrene til at planlægge ferier i skolernes ferier, ligesom problematikken har været drøftet i skolebestyrelsen. Ledelsen har udarbejdet en oversigt over ansøgt ekstraordinært elevfravær. Der er et lille fald i elevfravær i indeværende skoleår i forhold til de to tidligere, men da elevfravær under lockouten i april ikke er medtaget, kan det have en indflydelse på resultatet. Kompetenceløft af personale I fortsættelse af sidste års indsats om samarbejdet i voksen-voksen relationerne på Sdr. Vang Skole har det pædagogiske personale deltaget på et todages seminar, hvor hovedtemaet var Kommunikation & Samarbejde og fokusområderne, der blev arbejdet med, var "Kommunikation & Samarbejde på tværs", "Det Fælles mål og ansvaret for at nå det" og "Ansvar & Engagement i eget team". Det skal være tydeligt, at kommunikation og samarbejde er et mål, at det kan betale sig, at kommunikere og samarbejde, og at alle tager ansvar og bidrager positivt til fortsat at forbedre kommunikationen og samarbejdet. Fremadrettet arbejder vi med ovenstående samtidig med, der sættes fokus på klasseledelse, klasserumsledelse og måden, vi kommunikerer på (verbalt samt nonverbalt).

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Calle Jakobsen ved Specialcenter Bramdrup KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi ser som udgangspunkt

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Dyrehaveskolen ved skoleleder Henning Dannesboe KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Efter skoleåret 9/ satte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Hans Winther ved skoleleder Christiansfeld Skole KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Afgangsprøvegennemsnittet2014

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Bramdrup Skole ved skoleleder Steen Rasmussen ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN 1 9. klasses afgangsprøve - Skolen under

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 13 Skoleåret 1-13 Delrapport fra Brændkjærskolen ved skoleleder Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AF AT GÅ I SKOLE Da skolen fortsat søges

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved skoleleder Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Sdr. Vang Skole ved Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen arbejder tæt sammen med

Læs mere

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner.

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner. 28.10.17 Langhøjskolen skolen som fælles projekt Inklusionshandleplan Langhøjskolen har tydelig retning og lederskab i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvilket sikrer en tydeligere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Udviklingen i karaktererne

Læs mere

Tema Beskrivelse Tegn

Tema Beskrivelse Tegn Handleplan Inklusionsstrategi Nedenstående er udarbejdet ud fra Dragør Kommunes inklusionsstrategi 2016 og på baggrund af Rammenotat folkeskolereformen vs. 3.0. Jf. rammenotatet skal hver skole skal have

Læs mere

Tema Beskrivelse Tegn

Tema Beskrivelse Tegn September 2018 Lokal handleplan Inklusionsstrategi Nedenstående er udarbejdet ud fra Dragør Kommunes inklusionspolitik fra 2016, og på baggrund af skolernes udviklingsplan og de otte skolepolitiske mål.

Læs mere

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato]

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato] LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB 2016-2017 [Vælg en dato] Indeholder en handleplan for det indledende arbejde med Uddannelsesparathedsvurderingen og emnet uddannelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elevernes faglige udbytte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Kvalitetsrapport Christiansfeld Skole

Kvalitetsrapport Christiansfeld Skole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE De objektive resultater fra folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2009/2010 Sct. Severin Skole Haderslev Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...3 Resumé med konklusioner....3 Udfordringer og tiltag for skoleåret 10/11...4 Kapitel 2...5 Tal og tabeller...5

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Resultatrapport - Hvidebækskolen

Resultatrapport - Hvidebækskolen Resultatrapport - Hvidebækskolen Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Skolens analyse og vurdering af data... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 4 Undervisning...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Ressource. Augustenborg skole 2017/18

Ressource. Augustenborg skole 2017/18 Ressource Augustenborg skole 2017/18 Denne folder er en oversigt over hvad ressourceteamet kan tilbyde og hvilke tiltag teamet varetager. Der er her beskrivelser af de projekter der er i gang og beskrivelser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 13 Skoleåret 1-13 Delrapport fra Bakkeskolen ved skoleleder Povl Erik Wolff KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Afgangsprøverne på 9. årg. viser

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Ødis skole ved skoleleder Mads Vilstrup Hoeg KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Skolen har i skoleåret 12/13

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2010-2011 Skolerapport fra Elkjærskolen ved Preben Panduro Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2010-2011. Vi har valgt at udbygge skabelonen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Guldborgsund Kommune Handleplan med baggrund i kvalitetsrapporten 2011

Guldborgsund Kommune Handleplan med baggrund i kvalitetsrapporten 2011 Guldborgsund Kommune Handleplan med baggrund i kvalitetsrapporten 2011 Indhold Indledning... 2 Handleplan med baggrund i Kvalitetsrapport 2011... 3 Overordnet tidsplan for de kommunale indsatsområder:...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Parkskolen ved skoleleder Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE En del elever på Parkskolen har

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested Møde start/slut

Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested Møde start/slut Sjølund-Hejls Skole Dato 1 august 2013 Udsendt af Jan Hjorth Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde 08-13 Mødedato Mødested Møde start/slut Afbud til Jan Hjorth Direkte telefon 79 79 78

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gødvadskolen Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gødvadskolen Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gødvadskolen Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Indledning. Stenoskolen Jernbanegade Nakskov

Indledning. Stenoskolen Jernbanegade Nakskov Indledning. Vi har med virkning fra skoleåret 2017/2018 valgt at gå over til selvevaluering som tilsynsform på Stenoskolen. Modellen er den af Danmarks Privatskoleforening fremstillede model, som er godkendt

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Formålet med skole hjem-samarbejdet på Gerbrandskolen er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skole og hjem til

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Vonsild ved Jacob Skou KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Hver elev har en kontaktlærer

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Taps Skole ved Mette Dybdal Møller KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elevplanen er IKKE statisk, der

Læs mere