Resultatrevision 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2008"

Transkript

1 Resultatrevision 2008 M

2 Indhold 1. Indledning Side 3 2. Sammenfatning 5 3. Resultat 2008 Jobcenter Syddjurs Bilag: Ministermål Aktiveringsgrad Rettidighed Ydelsesgrupper Besparelsespotentiale 1. Resultatrevision del 1: Scorecard ministermål (jobindsats.dk) a) Arbejdskraftreserven (mål 1): andel i forhold til arbejdsstyrke, samt udviklingen i 2008 b) Sygedagpengeforløb (mål 2): andel i forhold til arbejdsstyrken, samt udvikling i 2008 c) Ungeledigheden (mål 3): andel i forhold til arbejdsstyrken, samt udvikling i 2008 d) Samlet resultat på de prioriterede indsatsområder 2. Resultatrevision del 2: Scorecard rettidighed (jobindsats.dk) 3. Resultatrevision del 3: Besparelsespotentiale (jobindsats.dk) 4. Resultatrevision del 4: Resultatoversigt, februar 2009 (jobindsats.dk) 5. Kort beskrivelse af rammevilkår og klynger 6. Høringssvar, det lokale beskæftigelsesråd (LBR) Resultatrevision

3 Resultatrevision Indledning Resultatrevisionen har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelses-indsatsen i jobcenteret. Ideen med resultatrevisionen er, at jobcenteret får adgang til et enkelt styringsinstrument, som kan give et godt grundlag for justering af indsatsen og danne udgangspunkt for det kommende års beskæftigelsesplan med formulering af mål og strategier. Resultatrevisionen kan således fungere som redskab for dialog med fagudvalg, kommunalbestyrelsen, beskæftigelsesregionen, samt det lokale og det regionale beskæftigelsesråd. Resultatrevisionen giver en status for indsats og resultater i jobcenteret i det forgangne år og jobcenteret har mulighed for at sammenligne resultater med sammenlignelige jobcentre (klyngen) 1. Resultatrevisionen består af fire dele: scorecard for ministermål, scorecard for rettidighed, besparelsespotentiale, samt resultatoversigten februar Scorecard Ministermål Scorecard ministermål viser det seneste års udvikling inden for de tre ministermål for jobcenteret. Desuden vises de tilsvarende udviklinger i de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Jobcentrene sammenlignes og sorteres i scorecardet, så det jobcenter, der har haft den bedste udvikling inden for de tre ministermål, ligger øverst. Formålet med scorecardet er at understøtte jobcentrenes opfølgning på udviklingen i disse indsatsområder og sammenholde udviklingen med den tilsvarende udvikling i klyngen. Scorecardet giver således jobcenteret en idé om hvilke dele af indsatsen, der kan forbedres. Scorecard Rettidighed Scorecard rettidighed indeholder kvartalsvise opgørelser af hvor stor en andel af beskæftigelsesindsatsen, der gives til tiden sammenlignet med hele landet. Målingerne viser jobsamtaler, første aktiveringstilbud og gentagne aktiveringstilbud for hhv. a-dagpenge, kontant- og starthjælp. Første aktiveringstilbud og gentagne aktiveringstilbud for kontant- og starthjælp er opdelt på arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate, fordi målsætningerne er forskellige for disse grupper. Besparelsepotentiale Besparelsespotentialet giver viden om, hvor mange penge kommunen kan spare på forsørgelse. Det antages at jobcenteret har mulighed for at opnå samme niveau for antallet af fuldtidspersoner på en forsørgelsesydelse som det gennemsnitlige niveau i klyngen. 1 Bilag 5, side 29 2 Bilag 1, 2, 3 og 4, side 18, 23, 26 og 27 Resultatrevision

4 Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb afhængig af, om kommunen ligger bedre eller dårligere end gennemsnittet i klyngen. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale (I alt). Resultatoversigt, februar 2009 I resultatoversigten er det muligt at følge udviklingen i antallet af personer, der er på offentlig forsørgelsesydelser og se hvorvidt udviklingen adskiller sig fra udviklingen i klyngen. Denne sammenligning danner grundlag for at vurdere, om der er særlige ydelsesgrupper, der fremover med fordel bør kunne sættes ind overfor med henblik på at reducere antallet af personer. Resultatrevisionen er ændret i forhold til sidste år, men formål og koncept er grundlæggende det samme. Intentionen med justeringerne har været at simplificere og forbedre resultatrevisionen, samt gøre processen for udarbejdelse af resultatrevisionen mere fleksibel. Modsat tidligere stilles der ikke præcise formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Det forventes dog, at jobcentrene i et særskilt notat som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen 3 og forholder sig til både jobcenterets positive resultater og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. Resultatrevisionen for Jobcenter Syddjurs kommenteres i kapitel 3 under fem overskrifter: Ministermål, aktiveringsgrad, rettidighed, ydelsesgrupper og besparelsespotentiale. Jobcenter Syddjurs kommentarer til resultatrevisionen er sammenfattet i kapitel 2. 3 Bilag 1, 2, 3 og 4, side 18, 23, 26 og 27 Resultatrevision

5 2. Sammenfatning Resultaterne Jobcenter Syddjurs kommer ud af 2008 med det sammenlagt bedste resultat på ministermålene i en benchmarking med sammenlignelige jobcentre 4. Jobcenter Syddjurs har opnået de bedste resultater i forhold til at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb og antallet af unge på offentlig forsørgelse. Jobcenter Syddjurs præsterer det tredje bedste resultat i forhold til at nedbringe arbejdskraftreserven og det er lykkedes fastholde det positivt resultat ind i 2009 trods stigende ledighed. Ved indgangen til 2008 var udfordringerne i forhold til ministermålene store. De målgrupper, som er omfattet af ministermålene, udgjorde en forholdsvis stor andel af arbejdsstyrken. Det betyder, at Jobcenteret til trods for en meget positiv udvikling i 2008 fortsat står overfor udfordringer i forhold til at nedringe arbejdskraftreserven og antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger, idet disse målgrupper stadig udgør en forholdsvis stor andel af arbejdsstyrken 5. Nedbringe arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er nedbragt med 8,8 % i forhold til året før(februar måned). Arbejdskraftreserven er under indflydelse af konjunkturudsvinget og indsatsen må fremadrettet tilpasses dette nye vilkår. Aktiveringsindsatsen forventes i 2009 at blive fremrykket og jobsøgningsaktiviteter vil i videre udstrækning blive suppleret af opkvalificering og omskoling gennem uddannelse og praktik. Nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger reduceres med 21,3 % i forhold til året før (januar måned). Der har været iværksat et større kompetenceudviklingsprojekt i forhold til sygedagpengeindsatsen i 2008 og i forlængelse heraf er der sket en kvalificering af indsatsen i jobcenteret. Der synes at være grund til at antage, at de flotte resultater er frugten af en forbedret indsats og på baggrund heraf fortsættes den nuværende indsats i Jobcenter Syddjurs har opmærksomhed på vigtigheden af fortsat udvikling på området og i 2009 iværksættes et nyt projekt, som sigter på at forbedre den forebyggende indsats. Dertil kommer, at tilbudsviften udbygges i løbet af 2009 for at imødekomme lovændringer, som træder i kraft ved årsskiftet. Nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse Syddjurs har det bedste resultat i forhold til at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse og Syddjurs har i begyndelsen af 2009 den anden laveste andel unge på offentlig forsørgelse i sammenligning med andre jobcentre med samme rammevilkår. Det er dog svært at betragte et resultat, 4 Bilag 1, side 18 5 Bilag 1d, side 22 Resultatrevision

6 der viser en stigning ledighed blandt unge på 24,3 %, som et godt resultat. Stigningen i ledigheden viste sig svagt først på sommeren og tog fart i løbet af efteråret. Vi kan se af ledighedsudviklingen på landsplan og sammenligning med tidligere konjunktursvingninger, at det er de unge, der er først og hårdest ramt i en tid med faldende beskæftigelse. Syddjurs vil derfor fortsat have fokus på indsatsen i forhold til at få unge i uddannelse og arbejde. Indsatsen I resultatrevisionen måles indsatsen på aktiveringsgrad 6 og rettidighed 7. Aktiveringsgraden siger noget om, i hvilket omfange redskaberne i beskæftigelsesindsatsen har været anvendt. Aktiveringsgraden indregner imidlertid ikke anvendelsen revalidering i indsatsen. Rettidigheden siger noget om, i hvilket omfang der har været løbende kontakte til de ledige. Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere er 22 % i februar Det er den højeste aktiveringsgrad i klyngen. De arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har en aktiveringsgrad på 40 %, hvilket er 1 % under gennemsnittet for klyngen i februar Aktiveringsgraden for de ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er meget lav i sammenligning med klyngen. I februar 2009 er aktiveringsgraden i Syddjurs 19 %, mens gennemsnittet er 27 %. Jobcenteret vil i forlængelse af den stigende ledighed have øget fokus på opkvalificering og omskoling. Dette forhold forventes at afspejle sig i en stigning i aktiveringsgraden, særligt i forhold til de arbejdsmarkedsparate. I forhold til de ikke arbejdsmarkedsparate er udfordringen at få udviklet og tilpasset tilbuddene i forhold til målgruppen. Revalideringsforløb Der er det seneste år sket et fald i anvendelsen af revalideringsforløb i beskæftigelsesindsatsen. Revalideringsydelse er ikke en passiv forsørgelsen, men et aktivt redskab som kan anvendes kvalitativt i forhold til at sikre udsatte målgrupper en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Der kan derfor være gode grunde til at anvende redskabet i videst omfang og dermed få en stigning i antallet af revalideringsforløb. Mulighederne i at anvende revalideringsforløb i øget omfang med henblik på at opnå bede resultater kan overvejes i forhold til den aktuelle situation, hvor antallet af ikke arbejdsmarkedsparate øges betydelig hurtigere end gruppen af arbejdsmarkedsparate ledige. Rettidighed i indsatsen Målsætningen for rettidighed er indfriet for a-dagpengemodtagerne i forhold til såvel jobsamtaler som første og gentagne aktiveringstilbud. 6 Bilag 4, side 27 7 Bilag 2, side 23 Resultatrevision

7 Den største udfordring i forhold til at sikre rettidigheden i indsatsen synes at være i forhold til aktiveringsindsatsen for både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Jobcenteret har opmærksomhed på, at der er et behov for at skaffe flere aktiveringstilbud med en tilpas brede, samt at der skal strammes op på de procedurer i jobcenteret, som kan fremme, at aktivering iværksættes til tiden. Besparelsespotentialet Ifølge resultatrevisionens opgørelse vil der alt i alt kunne spares 24,8 mill. under forudsætning af, at de områder, der ikke omfattes af besparelser, kan fastholdes på nuværende niveau. Besparelsespotentialet for kommunen ved fratræk af den mulige besparelse på a-dagpenge vil være 17,4 mill. Ovenstående kommentarer til resultatrevisionen giver perspektiv på det besparelsespotentiale der er udregnet for Syddjurs i resultatrevisionens del 3. Det vurderes at være urealistisk at antage at besparelser indenfor enkelte ydelsesgrupper ikke vil give udslag på andre ydelsesgrupper. Der er i nogen grad tale om forbundne kar, da det ikke altid er muligt at bringe de berørte til selvforsørgelse. Det er endvidere af betydning for det samlede resultat, at revalidering og forrevalidering ikke er passive ydelser med aktive redskaber i beskæftigelsesindsatsen og at en reduktion i anvendelsen af disse redskaber kan betyde tab i kvalitet og udeblivelse af positive resultater. En begrænsning i anvendelsen af revalidering og forrevalidering i indsatsen kan således betyde øget udgiftsniveau indenfor andre ydelsesgrupper. Til trods for at Syddjurs det seneste år har haft en stigning i antal personer på førtidspension, som ligger over gennemsnittet for klyngen, må vi påregne en fortsat stigning i 2009, da der nu pågår et arbejde med at afklare en del sager på ledighedsydelse og integrationsydelse i forhold til om de er berettiget til førtidspension. I forlængelse af afklaringen af berettigelse til førtidspension kan vi have forventning om, at antallet af personer, der modtager ledighedsydelse vil kunne bringes ned i løbet af Dog er det vigtig her at have for øje, at personer ansat i fleksjob generelt er mere udsatte for fyring i en konjunkturnedgang. Resultatrevision

8 3. Resultat 2008 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs kommenterer resultatrevisionen under følgende overskrifter: Ministermål Aktiveringsgrad Rettidighed Ydelsesgrupper Besparelsespotentiale Kommentarerne er i øvrigt disponeret med udgangspunkt i Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning til udarbejdelse af resultatrevisionen. Jobcenteret anbefales at forholde sig til de væsentligste problemstillinger, hvor resultater i indsatsåret er blevet forringet i forhold til året før i jobcenteret resultater i jobcenteret er mindre gode end for klyngen resultaterne i jobcenteret kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet Ministermål Scorecard ministermål 8 viser det seneste års udvikling inden for de tre ministermål for det valgte jobcenter. Desuden vises de tilsvarende udviklinger i de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Jobcentrene sammenlignes og sorteres i scorecardet, så det jobcenter, der har haft den bedste udvikling inden for de tre ministermål, ligger øverst. Formålet med scorecardet er at understøtte jobcentrenes opfølgning på udviklingen i disse indsatsområder og sammenholde udviklingen med den tilsvarende udvikling i klyngen. Scorecardet giver således jobcenteret en idé om hvilke dele af indsatsen, der kan forbedres. Resultatoversigten 9 indeholder også data vedrørende udviklingen i indsatsen indenfor de tre ministermål. 8 Bilag 1, side 18 9 Bilag 4, side 27 Resultatrevision

9 Nedbringe arbejdskraftreserven 10 Arbejdsreserven er nedbragt med 8,8 % i forhold til året før (februar måned), hvilket er det 3. bedste resultat i forhold til klyngen af sammenlignelige jobcentre og et resultat der placere sig bedre end gennemsnittet for hele klyngen (-3,5 %), samt gennemsnittet for hele landet (-2 %). 11 Arbejdskraftreserven reduceredes markant i de 9 første måneder af I september 2008 var arbejdskraftreserven reduceret med 39,9 % siden januar 2008, men herefter stiger antallet af ledige i arbejdskraftreserven. Stigningen i arbejdskraftreserven de sidste måneder af 2008 og begyndelsen af 2009 er alene i forhold til a-dagpengemodtagerne. På en måned (fra januar til februar 2009) er arbejdskraftreserven blandt a- dagpengemodtagere steget med 26 %. Et resultat på -8,8 % på udviklingen i arbejdskraftreserven synes at være et godt resultat i en benchmarking. Men det må også iagttages, at Syddjurs fortsat står overfor en større opgave i forhold til at nedbringe arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er 11,7 pr i arbejdsstyrken. Det er sammenlignet med klyngen den 5. største arbejdskraftreserve i forhold til arbejdsstyrken og tæt på gennemsnittet for klyngen. 12 Nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb Antallet af langvarige sygedagpengeforløb over 26 uger er nedbragt med 21,3 % i forhold til året før (januar måned), hvilket er det bedste resultat i klyngen, hvor gennemsnittet er - 4,2 %. Resultat er også bedre end gennemsnittet for hele landet (-8 %). 13 Den positive udvikling i antal sygedagpengeforløb over 26 uger viser sig fra april 2008 og synes at fortsætte ind i Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger falder med 25 % fra april 2008 til januar 2009 svarende til en reduktion på 106 langvarige sygedagpengeforløb. Jobcenter Syddjurs præsenterer et godt resultat i sammenligning med andre jobcentre. Men Syddjurs står fortsat overfor en stor udfordring, idet andelen af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til arbejdsstyrken er den 3. største i klyngen. For hver 1000 i arbejdsstyrken er 15,6 sygemeldt mere end 26 uger Arbejdskraftreserven er ledige arbejdsmarkedsparate (a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere) med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. Antallet opgøres som helårspersoner. 11 Bilag 1, side Bilag 1a, side Bilag 1, side Bilag 1b, side 20 Resultatrevision

10 Nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse Det er ikke lykkedes at nedbringe antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i forhold til året før (februar måned). Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget med 24,3 %. Det kan være svært at se en stigning i ledigheden blandt unge, som et godt resultat, men i sammenligning med jobcentre med samme rammevilkår præsterer Syddjurs det bedste resultat. Gennemsnittet for klyngen er en stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse på 39,5 %. 15 Der kan frem til maj 2008 iagttages et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse, herefter stiger ledigheden blandt unge med 39,8 % i perioden frem til februar Dette svarer til, at antallet af fuldtidsledige unge stiger med 84 unge. Andelen af unge på offentlig forsørgelse i forhold til arbejdsstyrken er den 2. laveste i klyngen. For hver 1000 i arbejdsstyrken er 14,5 unge på offentlig forsørgelse. Gennemsnittet for klyngen er 19 unge på offentlig forsørgelse for hver 1000 i arbejdsstyrken. 16 Udfordringerne og mulighederne for at forbedre resultaterne Jobcenter Syddjurs kommer ud af 2008 med det sammenlagt bedste resultat i klyngen, men synes alligevel fortsat at stå over for store udfordringer i forhold til at nedbringe antallet af ledige i arbejdskraftreserven og antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. 17 I Syddjurs har udfordringen i forhold til ministermålene været stor ved indgangen til De målgrupper, der er omfattet af ministermålene, har været meget store i forhold til arbejdsstyrken og synes fortsat at være det, hvad angår arbejdskraftreserven og sygedagpengeforløb over 26 uger. Arbejdskraftreserven er under indflydelse af konjunkturudsvinget (den finansielle krise) og indsatsen må fremadrettet tilpasses dette nye vilkår. Aktiveringsindsatsen forventes i 2009 at blive fremrykket og jobsøgningsaktiviteter vil i videre udstrækning blive suppleret af opkvalificering og omskoling gennem uddannelse og praktik. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger reduceres betydeligt i 2008, særligt i den sidste halvdel af året. Der har været iværksat et større kompetenceudviklingsprojekt i forhold til sygedagpengeindsatsen i 2008 og i forlængelse heraf er der sket en kvalificering af indsatsen i jobcenteret. Der synes at være grund til at antage, at de flotte resultater er frugten af en forbedret indsats og på baggrund heraf fortsættes den nuværende indsats i Jobcenter Syddjurs har opmærksomhed på vigtigheden af fortsat udvikling på området og i 2009 iværksættes et nyt projekt, som sigter på at forbedre den forebyggende indsats. Dertil kommer, at tilbudsviften udbygges i løbet af 2009 for at imødekomme lovændringer, som træder i kraft ved årsskiftet. 15 Bilag 1, side Bilag 1c, side Bilag 1d, side 22 Resultatrevision

11 Syddjurs har det bedste resultat i forhold til at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse og Syddjurs har i begyndelsen af 2009 den anden laveste andel unge på offentlig forsørgelse i sammenligning med andre jobcentre med samme rammevilkår. Det er dog svært at betragte et resultat, der viser en stigende ledighed blandt unge, som et godt resultat. Stigningen i ledigheden viste sig svagt først på sommeren og tog fart i løbet af efteråret. Vi kan se af ledighedsudviklingen på landsplan og sammenligning med tidligere konjunktursvingninger, at det er de unge, der er først og hårdest ramt i en krisetid med faldende beskæftigelse. Syddjurs vil derfor fortsat have stærkt fokus på indsatsen i forhold til at få unge i uddannelse og arbejde. Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden fremgår af resultatoversigten 18. Aktiveringsgraden viser hvor stor en andel af tiden ydelsesmodtagere i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for den valgt periode. Aktiveringsgraden er beregnet som det samlede antal aktiveringstimer for alle ydelsesmodtagerne indenfor en valgt periode divideret med antallet af mulige aktiveringstimer. Aktivering 37 timer ugentlig regnes som fuld tid. Udviklingen i aktiveringsgraden i forhold til de arbejdsmarkedsparate Aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere er 22 % i februar Det er den højeste aktiveringsgrad til klyngen og 4 % højere end gennemsnittet. De arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har en aktiveringsgrad på 40 %, hvilket er 1 % under gennemsnittet for klyngen i februar Udviklingen i aktiveringsgraden i forhold til de ikke arbejdsmarkedsparate Aktiveringsgraden for de ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er meget lav i sammenligning med klyngen. I februar 2009 er aktiveringsgraden i Syddjurs 19 %, mens gennemsnittet er 27 % og den højeste aktiveringsgrad i klyngen er på 43 %. Udfordringerne og mulighederne for at forbedre resultaterne gennem øget aktivering Jobcenteret vil i forlængelse af den stigende ledighed have øget fokus på opkvalificering og omskoling. Dette forhold forventes at afspejle sig i en stigning i aktiveringsgraden, særligt i forhold til de arbejdsmarkedsparate. I forhold til de ikke arbejdsmarkedsparate er udfordringen at få udviklet og tilpasset tilbuddene i forhold til målgruppen. 18 Bilag 4, side 27 Resultatrevision

12 Rettidighed Scorecard rettidighed 19 indeholder opgørelser af hvor stor en andel af beskæftigelsesindsatsen, der gives til tiden sammenlignet med hele landet (opgjort samlet for 4.kvartal 2008). Målingerne viser jobsamtaler, første aktiveringstilbud og gentagne aktiveringstilbud for hhv. A-dagpenge og kontant- og starthjælp. Første aktiveringstilbud og gentagne aktiveringstilbud for kontant- og starthjælp er opdelt på arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate, fordi målsætningerne er forskellige for disse grupper. Data for rettidighed fremgår også af resultatoversigten 20, men her gælder, at data er trukket for januar Data om rettidighed i scorecard - rettidighed og resultatoversigten er ikke samstemmende, da der er tale om opgørelser for to forskellige perioder hhv. samlet for 4 kvartal 2008 og januar Målsætningen er, at minimum 90% af alle a-dagpengemodtagere skal have deres jobsamtale, første aktiveringstilbud og gentagne aktiveringstilbud til tiden. For kontant- og starthjælpsmodtagere, at minimum 90% af jobsamtalerne, 80% af første og gentagne aktiveringstilbud til arbejdsmarkedsparate og 75% af første og gentagne aktiveringstilbud til ikke-arbejdsmarkedsparate gives til tiden. Rettidigheden indenfor de enkelte indsatsområder og målgrupper Målsætningen for rettidighed er indfriet for a-dagpengemodtagerne i forhold til såvel jobsamtaler som første og gentagne aktiveringstilbud. 96 % af jobsamtalerne med a-dagpengemodtagere er gennemført til tiden. Første aktiveringstilbud er iværksat til tiden for 93 % af a-dagpengemodtagerne og gentagne aktiveringstilbud er iværksat rettidigt for 90 % af denne målgruppe. Målsætningen for rettidighed er ikke indfriet for kontant- og starthjælpsmodtagere. Jobsamtaler er iværksat rettidigt for 79 % af kontant- og starthjælpsmodtagerne. Dette svarer til, at 79 samtaler ikke er gennemført til tiden i forhold til 100 % rettidighed (målsætningen er 90 %). Første aktiveringstilbud er iværksat rettidigt for 57 % af de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere og gentagne tilbud er rettidige for 46 % i denne målgruppe. Det svarer til, at 17 arbejdsmarkedsparate ikke har fået aktiveringstilbud rettidigt i forhold til 100 % rettidighed (målsætningen er 80 %). Første aktiveringstilbud er iværksat til tiden for 43 % af de ikke arbejdsmarkedsparate og gentagne aktiveringstilbud er rettidige for 64 % af de ikke arbejdsmarkedsparate. Det svarer til, at 39 ikke arbejdsmarkedsparate ikke får aktiveringstilbud til tiden i forhold til 100 % rettidighed (målsætningen er 75 %). 19 Bilag 2, side Bilag 4, side 27 Resultatrevision

13 Jobcenter Syddjurs placerer sig omkring gennemsnittet for hele landet i forhold til målsætningen for rettidighed. Udfordringerne i forhold til at sikre rettidigheden i indsatsen Den største udfordring synes umiddelbart at være i forhold til aktiveringsindsatsen for både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Jobcenteret har opmærksomhed på, at der er et behov for at skaffe flere aktiveringstilbud med en tilpas brede, samt at der skal strammes op på de procedurer i jobcenteret, som kan fremme, at aktivering iværksættes til tiden. Ydelsesgrupper I resultatoversigten 21 er det muligt at følge udviklingen i antallet af personer, der er på offentlig forsørgelse og se hvorvidt udviklingen adskiller sig fra udviklingen i klyngen. Denne sammenligning danner grundlag for at vurdere, om der er særlige ydelsesgrupper, der fremover med fordel kan sættes ind overfor med henblik på at reducere antallet af personer. Udviklingen indenfor gruppen af arbejdsmarkedsparate ledige Antallet af arbejdsmarkedsparate som modtager a-dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp er steget med 7 % i forhold til for et år siden. Det er det bedste resultat i klyngen, hvor det næst bedste resultat er en stigning på 14 % og gennemsnittet er 33 %. Mens ledigheden stiger kan der iagttages et fald i antal berørte personer på kontant- og starthjælp, som er arbejdsmarkedsparate. Dette forhold afviger fra det generelle billede. Udviklingen indenfor gruppen af ikke arbejdsmarkedsparate ledige Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate (fuldtidspersoner) er steget med 22 % i forhold til året før. En udvikling der afviger noget fra den generelle udvikling i klyngen. Gennemsnittet for klyngen er en stigning på 11 % i gruppen af ikke arbejdsmarkedsparate og det bedste resultat er et fald i antallet af ikke arbejdsmarkedsparate på 3 %. Udviklingen i antallet af sygedagpengeforløb Antallet af sygedagpengemodtagere målt i fuldtidspersoner er reduceret med 12 % i forhold til året før. Jobcenter Syddjurs har oplevet en meget positiv udvikling i antallet af sygedagpengemodtagere i sammenligning med klyngen. Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger er forholdsmæssigt faldet mest (27 %) og Syddjurs har her opnået det bedste resultat i klyngen, hvor gennemsnittet er et fald på 2 %. 21 Bilag 4, side 27 Resultatrevision

14 Udviklingen i antal personer, som er i revalideringsforløb Der kan iagttages et fald i antal personer i revalideringsforløb. Et fald på 7 %, hvilket ligger tæt på gennemsnittet for klyngen (8 %). I alt er 133 personer i revalideringsforløb i februar Udviklingen i gruppen af personer der søger fleksjob Antallet af personer på ledighedsydelse målt i fuldtidspersoner er faldet med 1 % i forhold til året før. Det er langt fra det bedste resultat, men da gennemsnittet for klyngen er en stigning på 9 %, kan Syddjurs glæde sig over, at der dog er tale om et fald i antal på ledighedsydelse. Udviklingen i antal personer ansat i fleksjob Der kan ses en stigning på 19 % i antal personer ansat i fleksjob siden sidst år. Det er på et niveau pænt over gennemsnittet på 11 %. I alt er 625 personer ansat i fleksjob i februar Udviklingen i antal personer på førtidspension Antal personer på førtidspension er steget med 5 % i Det er den største stigning i klyngen. I februar 2009 er der i Syddjurs i alt personer på førtidspension. Udfordringerne og mulighederne for at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse Der er det seneste år sket et fald i anvendelsen af revalideringsforløb i beskæftigelsesindsatsen. Revalideringsydelse er ikke en passiv forsørgelsen, men et aktivt redskab som kan anvendes kvalitativt i forhold til at sikre udsatte personer en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Der kan derfor være gode grunde til at anvende redskabet i videst omfang og dermed få en stigning i antallet af revalideringsforløb. Mulighederne i at anvende revalideringsforløb i øget omfang med henblik på at opnå bede resultater bør overvejes i forhold til den aktuelle situation, hvor antallet af ikke arbejdsmarkedsparate øges betydelig hurtigere end gruppen af arbejdsmarkedsparate ledige. Til trods for at Syddjurs det seneste år har haft en stigning i antal personer på førtidspension, som ligger over gennemsnittet for klyngen, må vi påregne en fortsat stigning i 2009, da der nu pågår et arbejde med at afklare en del sager på ledighedsydelse og integrationsydelse i forhold til, om de er berettiget til førtidspension. I forlængelse af afklaringen af berettigelse til førtidspension kan vi have forventning om at antallet af personer der modtager ledighedsydelse vil kunne bringes ned i løbet af Dog er det vigtig her at have for øje, at personer ansat i fleksjob generelt er mere udsatte for fyring i en konjunkturnedgang. Resultatrevision

15 Besparelsespotentialet Besparelsespotentialet 22 viser hvor mange penge kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb afhængig af, om kommunen ligger bedre eller dårligere end gennemsnittet i klyngen. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale (I alt). Potentielle muligheder for besparelser ved sammenligning med klyngen Jobcenter Syddjurs synes at have det største besparelsespotentiale på sygedagpengeområdet. En reduktion i antal fuldtidspersoner til det gennemsnitlige niveau for sammenlignelige jobcentre (klyngen) svarende til 118 fuldtidspersoner - vil betyde en besparelse på sygedagpengeforsørgelse på 9,7 mill. Udgifterne til a-dagpenge skulle kunne reduceres med 7,4 mill. ved at nedbringe antallet af fuldtidspersoner med 56 til det gennemsnitlige niveau for klyngen. Ved en nedbringelse af antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse med 30 personer kan der opnås en besparelse på 3,9 mill. Hvis Jobcenter Syddjurs nedbringer anvendelsen af revalidering og forrevalidering i beskæftigelsesindsatsen til det gennemsnitlige niveau for klyngen, vil der på denne konto kun spares 3,5 mill. Ifølge resultatrevisionens opgørelse vil der alt i alt kunne spares 24,8 mill. under forudsætning af, at de områder, der ikke omfattes af besparelser, kan fastholdes på nuværende niveau. Besparelsespotentialet for kommunen ved fratræk af den mulige besparelse på a-dagpenge vil være 17,4 mill. Mulighederne for besparelser i beskæftigelsesindsatsen Det er vigtigt her at have øje for, at en nedbringelse af antallet af fuldtidspersoner inden for en forsørgelsesydelse ikke nødvendigvis giver en samlet besparelse for kommunen, da det må antages, at det ikke i alle tilfælde lykkes at bringe de berørte personer ud af offentlig forsørgelse. Indsatsen vil i nogle tilfælde resultere i overgang til anden offentlig forsørgelse. Ex. fra sygedagpenge til førtidspension. Det vurderes at være urealistisk at antage at besparelser indenfor enkelte ydelsesgrupper ikke vil give udslag på andre ydelsesgrupper. Der er i nogen grad tale om forbundne kar, da det ikke altid er muligt at bringe de berørte til selvforsørgelse. 22 Bilag 3, side 26 Resultatrevision

16 Det er endvidere af betydning for det samlede resultat, at revalidering og forrevalidering ikke er passive ydelser men aktive redskaber i beskæftigelsesindsatsen og at en reduktion i anvendelsen af disse redskaber kan betyde tab i kvalitet og udeblivelse af positive resultater, hvilket igen betyder øgede udgifter på andre områder. Resultatrevision

17 Bilag Resultatrevision

18 Bilag 1 Resultatrevision del 1: Scorecard - ministermål Scorecard - Syddjurs Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Feb 2009 Jan 2009 Feb 2009 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal forløb Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Placering Syddjurs 237-8, , ,3 1 Hjørring 491-9, , ,5 2 Sønderborg , , ,6 3 Odsherred 245-2, , ,7 4 Silkeborg 431-1, , ,5 5 Mariagerfjord 268-7, , ,4 6 Rebild 132-7, , ,3 7 Skive , , ,9 8 Ikast-Brande 232 5, , ,1 9 Struer , , ,8 10 Hele klyngen , , ,5. Kilde: jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret har opnået i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Resultatrevision

19 Bilag 1a Arbejdskraftreserven Jobcenter Arbejdsstyrken (2007) Arbejdskraftreserven februar 2009 Arbejdskraftreserven pr i arbejdsstyrken Udvikling i arbejdskraftreserven ift. sammen måned 2008, pct Rating arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken Rating udviklingen i arbejdskraftreserven Syddjurs ,7-8,8 5 3 Hjørring ,8-9,4 8 2 Sønderborg ,3-16,1 6 1 Odsherred ,1-2,8 9 6 Silkeborg ,5-1,8 2 7 Mariagerfjord ,6-7,3 7 5 Rebild ,8-7,7 1 4 Skive ,3 26,9 3 9 Ikast-Brande ,3 5,0 3 8 Struer ,6 33, hele klyngen ,9-3,5 Kilde: Statistikbanken og Jobindsats Arbejdskraftreserven opgøres her, som antal arbejdsmarkedsparate ledige på dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp der har været ledige i mere end 3 måneder Resultatrevision

20 Bilag 1b Sygedagpengeforløb over 26 uger Jobcenter Arbejdsstyrken (2007) Sygedagpengeforløb over 26 uger januar 2009 Sygedagpengeforløb over 26 uger pr i arbejdsstyrken Udvikling i sygedagpengeforløb over 26 uger ift. sammen måned 2008, pct Rating sygedagpengeforløb over 26 uger s andel af arbejdsstyrken Rating udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Syddjurs ,6-21,3 7 1 Hjørring ,1-19,0 5 2 Sønderborg ,8 13, Odsherred ,4-18,1 9 3 Silkeborg ,0-0,6 4 5 Mariagerfjord ,6-0,3 7 6 Rebild ,6 9,6 1 9 Skive ,4-1,6 6 4 Ikast-Brande ,3 8,9 3 8 Struer ,3 0,7 2 7 hele klyngen ,9-4,2 Kilde: Statistikbanken og Jobindsats Resultatrevision

21 Bilag 1c Unge på offentlig forsørgelse Jobcenter Arbejdsstyrken (2007) Unge på offentlig forsørgelse februar 2009 Unge på offentlig forsørgelse pr i arbejdsstyrken Udvikling i unge på offentlig forsørgelse ift. sammen måned 2008, pct Rating unge på offentlig forsørgelses andel af arbejdsstyrken Rating udviklingen i unge på offentlig forsørgelse Syddjurs ,5 24,3 2 1 Hjørring ,3 30,5 9 3 Sønderborg ,2 29,6 8 2 Odsherred ,9 38, Silkeborg ,9 35,5 3 4 Mariagerfjord ,9 40,4 5 6 Rebild ,8 60,3 1 8 Skive ,6 60,9 7 9 Ikast-Brande ,0 52,1 4 7 Struer ,1 69, hele klyngen ,0 39,5 Kilde: Statistikbanken og Jobindsats Unge på offentlig forsørgelse opgøres her, som unge der modtager dagpenge, kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse omregnet i fuldtidspersoner Resultatrevision

22 Bilag 1d Samlet resultat på de prioriterede indsatsområder Jobcenter Rating på andel i forhold til arbejdsstyrken Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Rating på udviklingen i forhold til året før Samlet placering i forhold til andel af arbejdsstyrken Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Samlet placering i forhold til udviklingen Syddjurs Hjørring Sønderborg Odsherred Silkeborg Mariagerfjord Rebild Skive Ikast-Brande Struer Kilde: Statistikbanken og Jobindsats Resultatrevision

23 Bilag 2 Resultatrevision del 2: Scorecard - rettidighed Rettidighed 4. kvt 2008 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikkearbejds- markeds- parate Ikkearbejds- markeds- parate Målsætning Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Randers Skive Slagelse Egedal Hedensted Middelfart Stevns Struer Holbæk Ikast-Brande Odense Skanderborg Thisted Vesthimmerland Aabenraa Allerød Frederikshavn/Læsø Guldborgsund Haderslev Kalundborg Kerteminde Lemvig Lolland Mariagerfjord Norddjurs Nordfyns Nyborg Rebild Billund Esbjerg/Fanø Faaborg-Midtfyn Faxe Fredensborg Fredericia Furesø Gentofte Gribskov Helsingør Herning Placering Resultatrevision

24 Rettidighed 4. kvt 2008 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikkearbejds- markeds- parate Ikkearbejds- markeds- parate Målsætning Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Horsens Hvidovre Høje-Tåstrup Jammerbugt Morsø Odder Ringsted Roskilde Silkeborg Sorø Syddjurs Tårnby/Dragør Vallensbæk/Ishøj Varde Vejen Vejle Viborg Vordingborg Århus/Samsø Halsnæs Holstebro Ringkøbing-Skjern Aalborg Albertslund Bornholm Brøndby Favrskov Frederiksberg Frederikssund Gladsaxe Herlev Hillerød Hjørring Kolding København Køge Lyngby-Taarbæk Næstved Odsherred Rudersdal Solrød Sv.borg/Langel./Ærø Sønderborg Placering Resultatrevision

25 Rettidighed 4. kvt 2008 Jobsamtaler A-dagpenge Første aktiveringstilbud Gentagne aktiveringstilbud Jobsamtaler Kontant- og starthjælp Første aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Gentagne aktiveringstilbud Arbejdsmarkedsparate Ikkearbejds- markeds- parate Ikkearbejds- markeds- parate Målsætning Jobcenter Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Manglende antal jobsamtaler og aktiveringstilbud til tiden for opnået målsætning Hørsholm Placering Ballerup Brønderslev Glostrup Greve Lejre Rødovre Tønder Assens Hele landet Kilde: Jobindsats.dk Anm.: En grøn farve i tabellen angiver, at den givne rettidighedsmålsætning er nået. Placeringen er givet på baggrund af antallet af opnåede rettidighedsmålsætninger. Rettidighedsopgørelserne er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering som følge af barsel mv. Resultatrevision

26 Bilag 3 Resultatrevision del 3: Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale - Syddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2008 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidsperson er ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 1,62 1, ,4 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Kontant- og starthjælp, ikkearbejdsmarkedsparate 0,36 0, ,9 1,23 1, ,7 Introduktionsydelse 0,11 0, ,3 Revalidering, inkl. forrevalidering 0,70 0, ,5 Sygedagpenge 3,20 2, ,7 Ledighedsydelse 0,51 0, ,9 Førtidspension 5,88 6, ,8 I alt 13,62 13, ,8 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være 0 kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i jobcentret er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentrets. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Resultatrevision

27 Bilag 4 Resultatrevision del 4: Resultatoversigt Resultatoversigt - Syddjurs Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. Ift. samme Gnsn. Bedste Antal måneden måned året udvikling i udvikling i klyngen ift. før, pct. før, pct. klyngen ift. året før, året før, pct. pct. Arbejdskraftreserve i alt Feb A-dagpenge Feb Kontant- og starthjælp Feb Sygedagpengeforløb over 26 uger Jan Unge under 30 år i alt Feb A-dagpenge Feb Kontant- og starthjælp Feb Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner A-dagpenge - antal berørte personer Feb Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Feb Ikke-arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner Feb Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Feb Sygedagpenge - fuldtidspersoner Jan Antal forløb (26-52 uger) Jan Antal forløb (over 52 uger) Jan Revalidering - fuldtidspersoner Feb Antal berørte personer Feb Fleksjob - fuldtidspersoner Feb Påbegyndte forløb Feb Antal berørte personer Feb Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Feb Antal berørte personer Feb Antal forløb (over 13 uger) Jan Førtidspension - fuldtidspersoner Feb Påbegyndte forløb Feb Resultatrevision

28 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Højeste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Feb Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Feb Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Feb Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Jan Jobsamtaler kontant- og starthjælp Feb Første tilbud - a-dagpenge Jan Første tilbud - kontant- og starthjælp Jan arbejdsmarkedsparate Jan ikke-arbejdsmarkedsparate Jan Gentagne tilbud - a-dagpenge Jan Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Jan arbejdsmarkedsparate Jan ikke-arbejdsmarkedsparate Jan Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af personer og forløb for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent, og antal forløb med omkring 7-10 procent. Resultatrevision

29 Bilag 5 Kort beskrivelse af rammevilkår og klynger Rammevilkår At jobcentre har samme rammevilkår betyder, at de har en række grundlæggende træk til fælles, der har betydning for, hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. SFI og AKF har udarbejdet en rammevilkårsanalyse for Arbejdsmarkedsstyrelsen. SFI / AKF estimerer hvor mange dage en gennemsnitsborger i en given kommune kan forventes at modtage en bestemt forsørgelsesydelse i løbet af ét år. Dette estimat fremkommer på baggrund af forhold på det lokale arbejdsmarked (den lokale ledighedsprocent, sæsonvariationer og antal jobåbninger i lokalområdet), forhold der knytter sig til den enkelte (andel enlige forsørgere, indvandre, lavtuddannede og lejere), samt andre forhold (køn, a-kassemedlemsskab, erhvervserfaring, flyttemønster, brug af lægemidler, sygesikringsydelser og antallet af indlæggelsesdage) Rammevilkårsanalysen lister / rangordner jobcentrene efter deres rammevilkår. (I rangordenen er 1 det jobcenter der har de bedste rammevilkår, mens 91 er jobcenteret med de ringeste vilkår). Syddjurs har rang 25 for kontanthjælp, rang 72 for a-dagpenge og rang 66 for sygedagpenge. Klynger At jobcentre er i samme klynge beror på, at de ligger inden for samme interval for antal dage på offentlig forsørgelse i de enkelte forsørgelsestyper; kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Arbejdsmarkedsstyrelsen har søgt at omsætte rammevilkårsanalysen til et praktisk værktøj, som både er fagligt korrekt og let tilgængelig ved at danne klynger af jobcentre med samme rammevilkår. På hver ydelsestype er kommunerne opdelt i tre intervaller. For at tilhøre en bestemt klynge skal en kommune både ligge i det samme kontanthjælpsinterval, det samme a-dagpengeinterval og det samme sygedagpengeinterval. Når man grupperer på denne måde tager man højde for kommunernes forskellige profil med hensyn til forventet antal dage på hhv. kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge. Syddjurs er i klynge med; Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer og Sønderborg. Resultatrevision

30 Bilag 6 Høringssvar LBR Resultatrevision 2008 har været til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd - LBR Syddjurs i perioden fra 1. maj 2009 til den 19. maj LBR Syddjurs drøftede Resultatrevision 2008 på møde den 19. maj På mødet var der enighed om, at tage Resultatrevision 2008 til efterretning uden yderligere kommentarer. Resultatrevision

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2008 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2009 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2008 1 Indhold

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2.

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 2 Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 5 Kommunernes placering på ranglisten

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 1 - Rangliste 2017 alle midlertidige ydelser rnes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 Nyborg 1 1.620 1.840 1,1 220-16.300.000 (32) Frederiksberg 2 4.330 5.090 1,1 760-57.300.000 (71) Gladsaxe

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Leif Lahn Jensen Leif.Jensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2008 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...3 Resultatoversigt...3 Besparelsespotentiale...5 Rettidighed...7 Scorecard Skive ministermål...7 Afslutning...7 Resultatrevision

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 337 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen finn.s@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Marts 219 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

P r æ s e n t a t i. Jobreform fase 1

P r æ s e n t a t i. Jobreform fase 1 P r æ s e n t a t i Jobreform fase 1 Oktober Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober Udvikling i antal personer berørt af kontanthjælpsloft oktober 21-december 217 Antal 3. Antal

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2009 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision 2009

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Notat Februar 218 Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Til brug for evalueringen, er der som supplement til eksisterende analyserne foretaget en række særskilte opgørelser. Disse

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-feb 14 4,7 3,6 - samme periode sidste år Jan-feb 13 6,1 5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-feb 14 4,7 3,6 - samme periode sidste år Jan-feb 13 6,1 5 Kontanthjælp Aktuel måling maj 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 3 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision Slagelse

Resultatrevision Slagelse Resultatrevision 2009 - Slagelse Område: Sammenligningsgrundlag: Slagelse Jobcentre med rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers,

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2012 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2011 1 Indhold

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Vedrørende manglende med ledige

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2009 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

P æ s e n a o. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt. Jobreform fase 1

P æ s e n a o. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt. Jobreform fase 1 P r æ s e n t a t i o Beskæftigelsesudvalget 218-19 BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt Jobreform fase 1 Udvikling i antal personer berørt af kontanthjælpsloft oktober 216-sep 218 Antal 3. Antal 3. 28.7

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup

Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup NOTAT 30. marts 2010 Resultatrevision 2009 Jobcenter Høje-Taastrup Sagsbehandler Doknr. Journalnr. DIDDEHE 2748566 15.00.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD 3 2. RESULTATOVERSIGTEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER IKAST-BRANDE 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 23 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA

Læs mere