OG FRITAGELSER. November Folkeskolens 9.-og 10.- klasseprøver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OG FRITAGELSER. November Folkeskolens 9.-og 10.- klasseprøver"

Transkript

1 Prøve på særlige PRØVE vilkår PÅ SÆRLIGE og fritagelse VILKÅR OG FRITAGELSER November 2017 Folkeskolens 9.-og 10.- klasseprøver Oktober 2017

2 Indholdsfortegnelse Indhold Formål med vejledningen... 2 Folkeskolens prøver... 2 Folkeskolens prøver på særlige vilkår... 2 Regelgrundlaget for prøver på særlige vilkår... 3 Hvad er en funktionsnedsættelse?... 3 Hvad er tilsvarende vanskeligheder?... 3 Afgørelse om særlige prøvevilkår... 3 Inddragelse af Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning (PPR) og andre sagkyndige... 4 Undervisning frem mod prøven... 4 Prøvens form og rammer... 5 Opgivelser... 5 Bedømmelse... 5 Fritagelse for aflæggelse af en obligatorisk prøve... 6 Evaluering af undervisning... 6 Redegørelse... 6 Opbevaring og registrering... 6 Fritagelse for undervisning... 6 Sygeundervisning... 7 Folkeskolens prøver på andre klassetrin... 7 Tosprogede og sent ankomne elever... 7 Tosprogede elever... 7 Sent ankomne elever... 8 Modtageklasse... 8 Kommunale specialskoler... 8 Deadlines... 8 Bevis... 8 Bilag 1 Regelgrundlag... 9 Bilag 2 Skriftlige prøver Bilag 3 Mundtlige prøver

3 Formål med vejledningen Formålet med denne vejledning er at forklare regler og rammer for aflæggelse af prøve på særlige vilkår samt tydeliggøre de muligheder, skolens leder og undervisere har for at tilrettelægge folkeskolens 9.- og 10.-klasseprøver for elever, der har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller lignende vanskeligheder. Vejledningen skal bidrage til, at skolens leder træffer den rigtige afgørelse i forhold til den enkelte elev, således at eleven bliver kompenseret for sin funktionsnedsættelse. Formålet med denne vejledning er ligeledes at bidrage til skolelederens vurdering af, hvordan prøvens faglige niveau fastholdes ved tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår. I vejledningens bilag 1-3 findes regler samt muligheder for særlig tilrettelæggelse. Denne vejledning kan ikke benyttes som opslagsværk i forhold til konkrete funktionsnedsættelser fx hvilke hjælpemidler må ordblinde elever benytte ved folkeskolens prøver? Folkeskolens prøver Alle elever i 9. klasse skal aflægge 7 obligatoriske prøver. I 10. klasse er folkeskolens prøver frivillige. Formålet med folkeskolens 9.- og 10.-klasseprøver er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag. Fra skoleåret 2017/2018 indføres som noget nyt folkeskolens afgangseksamen med tilhørende bestå-krav. De obligatoriske 9.-klasseprøver videreføres som hidtil. Elever, der opnår karakteren 02 eller derover i de 7 obligatoriske prøver, har bestået folkeskolens afgangseksamen og får udleveret et bevis for folkeskolens afgangseksamen. De elever, som ikke opnår karakteren 02, får et bevis for folkeskolens 9.-klasseprøver. Elever, der er blevet fritaget for en eller flere prøver eller delprøver, kan ikke opfylde bestå-kravet. Folkeskolens prøver på særlige vilkår Formålet med at tilrettelægge folkeskolens prøver på særlige vilkår er, at sidestille elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med andre elever i prøvesituationen. Der skal altså være tale om en funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov for, at eleven kan fungere på lige fod med andre elever i prøvesituationen. Den særlige tilrettelæggelse kan omfatte: Prøvens form og rammer Brug af hjælpemidler Tildeling af ekstra tid Fravigelse af krav om, at en prøve aflægges som en gruppeprøve Ændring af opgaven Det er en forudsætning, at der med tilbuddet om tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau. De særlige vilkår må således ikke ændre på formålet med prøven, og eleven må ikke stilles bedre, end deres funktionsnedsættelse kan begrunde. 2

4 Regelgrundlaget for prøver på særlige vilkår Reglerne om tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår er fastsat i i bekendtgørelse nr af 28. august 2016 om folkeskolens prøver (prøvebekendtgørelsen). Reglerne fremgår af bilag 1 i denne vejledning. I prøvebekendtgørelsens 28 står der, at skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau. Reglerne om fritagelse for aflæggelse af en obligatorisk prøve er fastsat i i bekendtgørelse nr af 28. august 2016 om folkeskolens prøver (prøvebekendtgørelsen). Reglerne fremgår af bilag 1 i denne vejledning. Du kan finde prøvebekendtgørelsen på under punktet regler og orienteringer. Hvad er en funktionsnedsættelse? I faglitteraturen på handicapområdet arbejder man med en definition af funktionsnedsættelser, som den objektivt konstaterbare vanskelighed hos personen, fx nedsat syn, mens handicap er de vanskeligheder, der kan opstå, når personen med funktionsnedsættelse møder omverdenens krav. Der findes i Danmark ikke nogle entydige og formelt vedtaget definitioner af begreberne handicap og funktionsnedsættelse. Men pædagogisk-psykologisk rådgivning vil ofte kunne bidrage til fortolkninger af, hvem der er handicappede, og hvem der ikke er. Center for Ligebehandling af Handicappede definerer, at for at tale om et handicap eller en handicappet person må der kunne konstateres en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov for, at den pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende livssituation. En funktionsnedsættelse kan således ikke i sig selv begrunde, at en elev aflægger folkeskolens prøver på særlige vilkår, og elever med samme funktionsnedsættelse skal ikke nødvendigvis tilbydes samme prøvevilkår. Aflæggelse af prøve på særlige vilkår afhænger både af, om eleven har en funktionsnedsættelse, og af hvorvidt der er et behov for kompensation. Skolen skal i den forbindelse finde frem til, hvilke problemer funktionsnedsættelsen kan medføre for eleven ved prøveaflæggelsen og på baggrund heraf afgøre, hvilke prøvevilkår eleven skal tilbydes. Hvad er tilsvarende vanskeligheder? Det fremgår af prøvebekendtgørelsen, at skolens leder også skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med tilsvarende vanskeligheder. Tilsvarende vanskeligheder er vanskeligheder, der kan siddestilles med en funktionsnedsættelse i undervisningen eller i den konkrete prøvesituation. Det kan således være elever med akutte, midlertidige skader, fx skader på hånd eller arm. Skolens leder kan i samråd med elev og forældre tilrettelægge prøverne for sådanne elever inden for rammerne af denne vejledning. Afgørelse om særlige prøvevilkår Skolens leder træffer afgørelsen, om eleven skal aflægge prøve på særlige vilkår på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og dennes forældre. Der er ikke krav om, at eleven skal være diagnosticeret for at kunne få særlig tilrettelæggelse, men der skal være tale om fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder. 3

5 Skolens leder træffer afgørelsen om, hvorvidt og hvordan en prøve på særlige vilkår skal tilrettelægges, så eleven bliver kompenseret for sin funktionsnedsættelse. Afgørelsen træffes på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte elev. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og elevens forældre er enige heri. Faglige vanskeligheder, der ikke er begrundet i fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller tilsvarende vanskeligheder kan ikke begrunde særlige prøvevilkår. Skolens leder kan ikke tilbyde elever særlig tilrettelæggelse på grundlag af fx manglende fremmøde i skole eller fagligt svagt standpunkt i fagene, og dermed give eleven mulighed for at få ekstra hjælp ved en prøve. Den særlige tilrettelæggelse skal have til formål at ligestille eleven med elever uden funktionsnedsættelser. Den særlige tilrettelæggelse skal således og så vidt muligt opveje den konkrete funktionsnedsættelse, som eleven er udfordret af til prøven. Skolens leder skal ligeledes være opmærksom på, at den særlige tilrettelæggelse ikke må ændre prøvens faglige mål eller niveau. De særlige prøvevilkår må således ikke ændre på det, prøven afprøver eleven i. Eleven afgør i samråd med sine forældre, om prøven ønskes aflagt på særlige vilkår. Skolen kan ikke pålægge en elev at aflægge prøve på særlige vilkår, hvis eleven ikke ønsker det. Inddragelse af Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning (PPR) og andre sagkyndige Vurderingen fra PPR bør indhentes så tidligt som muligt på skoleåret i det skoleår, hvor eleven skal til prøve første gang. Vurderingen skal indeholde en beskrivelse af elevens kompetencer og brug af eventuelle hjælpemidler i de fag, som eleven skal aflægge folkeskolens prøver i. Vurderingen kan eventuelt understøttes af faglige test, der dokumenterer elevens behov for særlig tilrettelæggelse af prøver. PPR kan inddrage særligt sagkyndige. For blinde elever kan det fx være en synskonsulent. For elever i specialskoler og undervisningscentre for svært handicappede vil skolelederen ofte kunne hente den fornødne rådgivning om tilrettelæggelse af folkeskolens prøve på særlige vilkår fra sagkyndige på skolen. Efterskoler kan med fordel inddrage PPR i elevens hjemkommune allerede ved optagelse på skolen, således at skolen ved skoleårets start har en beskrivelse af elevens kompetencer og eventuelle brug af hjælpemidler i de fag, som eleven skal aflægge folkeskolens prøver i. Kan PPR udlades? Inddragelse af PPR kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Forældre kan til enhver tid anmode om, at PPR bliver inddraget. Dokumentation og registrering af oplysninger Skolens leder skal sikre, at der registreres og opbevares oplysninger på skolen om de elever, der aflægger prøve på særlige vilkår. Registrering sker på elevniveau med oplysning om årsagen til den særlige tilrettelæggelse, og i hvilke fag der er sket en særlig tilrettelæggelse af prøven. Undervisning frem mod prøven Det vil være hensigtsmæssigt, at elevens klasselærer/faglærere i god tid inden prøven ofte allerede i 7. klasse drøfter med elev og forældre, hvordan prøvedeltagelsen kan finde sted. Det giver god tid til at afprøve eventuelle hjælpemidler, der kan understøtte elevens faglige præstation i prøvesituationen. 4

6 Typisk vil elevens faglærere tidligt i elevens skolegang opdage, at der tale om en elev med funktionsvanskeligheder. Det forventes, at faglæreren igangsætter nogle tiltag, der be- eller afkræfter faglærerens antagelse. Undervisningen skal tilrettelægges, så eleven får mest muligt udbytte af undervisningen. I nogle tilfælde kan it-kompenserende hjælpemidler være en mulighed, fx et oplæsningsprogram. Det er vigtigt, at alle elevens faglærere bliver informeret om elevens vanskeligheder, så eleven får mulighed for at benytte/arbejde med hjælpemidlet, hvor det er relevant. Det er vigtigt, at eleven frem mod folkeskolens prøver modtager undervisning i en grad, så eleven kan aflægge prøve i faget. Prøvens form og rammer Det er en forudsætning for særlig tilrettelæggelse af en prøve, at prøvens mål og sværhedsgrad ikke ændres. Hvis en del af prøvestoffet må udelades ved en mundtlig prøve, skal det i videst muligt omfang erstattes med andet, som opfylder samme mål og har samme sværhedsgrad. Fx kan et billede udgå af en mundtlig prøve for en blind elev. Hvis det ikke er muligt at beskrive billedet med ord eller tekst, kan billedet erstattes af en lydoptagelse fx en radiomontage eller podcast. I vejledningens bilag 3 findes en oversigt over de mest benyttede fravigelser ved folkeskolens prøver. Nogle elever kan have behov for flere af fravigelserne fx forlænget prøvetid og pauser. Behovet for de enkelte fravigelser træffes ud fra en konkret og individuel vurdering af eleven. Det er skolens leder, der har ansvaret for, at der bliver truffet den korrekte og individuelle afgørelse i den enkelte sag ud fra de gældende regler, der er beskrevet i vejledningen og fastsat i prøvebekendtgørelsen. Opgivelser Opgivelser til folkeskolens prøver for elever der aflægger prøve på særlige vilkår, er de samme som for klassens øvrige elever. Der er ikke hjemmel i folkeskolelovens eller i prøvebekendtgørelsens bestemmelser til at reducere i opgivelserne til de enkelte prøver. Faglæreren kan dog udarbejde individuelle tekstopgivelser og/eller undervisningsbeskrivelser, hvis eleven har fulgt et andet undervisningsforløb end klassens øvrige elever. Gruppeprøver Skolens leder kan som led i den særlige tilrettelæggelse af en prøve beslutte, at en prøve, som er tilrettelagt som gruppeprøve, i stedet tilrettelægges som en individuel prøve for en elev, når det er begrundet i hensyn vedrørende eleven. Bedømmelse Eleven bedømmes efter de vurderingskriterier, der er fastsat for prøven. Censor må ikke i sin bedømmelse tage højde for elevens funktionsnedsættelse. Ved skriftlige prøver skal censor ikke informeres om, at der er tale om en elev, der aflægger prøve på særlige vilkår. Ved mundtlige og praktiske prøver anbefales det, at censor i god tid inden prøvens afholdelse, informeres om, at der er tale om en elev, der aflægger prøve på særlige vilkår, så censor kan være orienteret om reglerne for aflæggelse af prøver på særlig vilkår. Ligeledes anbefales det, at faglærer og censor drøfter prøvens forløb, samt hvordan det kan undgås, at elevens funktionsnedsættelse får indflydelse på vurderingskriterierne. 5

7 Fritagelse for aflæggelse af en obligatorisk prøve Skolens leder træffer afgørelse, om at en elev, for hvem prøveaflæggelse på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber ikke skønnes hensigtsmæssig, kan fritages for at aflægge folkeskolens obligatoriske prøver. Afgørelsen om fritagelse forudsætter, at der er forinden er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøve på særlige vilkår. Fritagelsesbestemmelsen skal ses som absolut sidste udvej for eleven. Skolens leder skal være opmærksom på, at fritagelse fra en obligatorisk prøve kan have betydning for elevens optagelse på en ungdomsuddannelse. Elever, der er blevet fritaget for en eller flere prøver eller delprøver, kan ikke opfylde bestå-kravet, hvilket kan få betydning for elevens videre uddannelse. Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver eller delprøver. Fritagelse kan fx ske for følgende typer af elever: Elever med multiple funktionsnedsættelser uden verbalt sprog Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Elever, der er ankommet til Danmark efter det fyldte 14. år, og som ikke taler eller forstår dansk i et omfang, så deltagelse giver mening Evaluering af undervisning Prøvefritagelsen sker efter samråd med forældrene. Samtidig med beslutningen om fritagelse, skal skolens leder beslutte, hvordan elevens udbytte af undervisningen kan evalueres på anden vis. Evalueringen skal indeholde en vurdering af, i hvor høj grad eleven har opnået de mål for undervisningen, som er fastsat for eleven ved skoleårets begyndelse. Evalueringen kan fx ske gennem en lokal fastsat prøve, der er tilpasset en eller flere elever, eller det kan ske ved en skriftlig udtalelse. Styrelsen har ikke udarbejdet en skabelon til dette formål. Det er op til den enkelte skole/kommune, at fastsætte indholdet til evalueringen. Hvis en elev er fritaget for prøve i et fag, som ikke bliver udtrukket til prøve, skal der ikke laves en evaluering. Evalueringen, der skal træde i stedet for en prøve, skal finde sted i samme prøvetermin som prøven skulle afholdes i. Redegørelse For hver prøve, der er givet fritagelse for, udarbejder skolens leder en kort redegørelse for, på hvilket grundlag elevens udbytte af undervisningen er evalueret. I redegørelsen indgår en beskrivelse af elevens standpunkt i det fag, eller dele af et fag, der er givet fritagelse for, en beskrivelse af evalueringsformen samt resultaterne af denne evaluering. Opbevaring og registrering Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om fritagelse for prøveaflæggelse. Registreringen sker på elevniveau med oplysning om årsagen til fritagelse, fra hvilke fag der er sket fritagelse, og hvordan elevens udbytte af undervisning i stedet for skal evalueres. Fritagelse for undervisning Der er ikke hjemmel i reglerne til at fritage en elev fra et helt fag i folkeskolen, medmindre der er tale om en elev, der modtager specialundervisning (mindst ni timers støtte om ugen). 6

8 Hvis en elev har usædvanligt store vanskeligheder i et fag, således at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget, kan eleven med forældrenes samtykke fritages fra undervisning i faget, dog ikke for så vidt angår dansk og matematik. Afgørelsen træffes af skolens leder på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Eleven skal i givet fald have anden undervisning i stedet for det pågældende fag. Dette fremgår af bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 13, stk. 1. Hvis eleven er fritaget for undervisningen i et helt fag i 9. klasse i henhold til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, skal eleven ikke aflægge prøve i faget. Sygeundervisning Der er ikke hjemmel i reglerne om sygeundervisning til at fritage en elev fra undervisningen i et fag på grund af sygdom. Efter ca. 3 ugers fravær skal skolens leder iværksætte sygeundervisning i en form, som er tilpasset elevens sygdomsforløb. Faglæreren er forpligtet til at tilrettelægge en undervisning, der tilgodeser elever, som af særlige årsager ikke kan deltage fyldestgørende i undervisningen. Det kan være i form af deltagelse uden fysisk/udøvelse af aktivitet, i form af læsning, opgaveløsning eller andet fagligt arbejde. Standpunktskarakteren gives med udgangspunkt i elevens faglige standpunkt, dvs. at det er faglæreren, der må vurdere elevens deltagelse og opfyldelse af fastsatte læringsmål for undervisningen. En elev kan ikke fritages for aflæggelse af en obligatorisk prøve, selvom eleven helt eller delvist ikke har deltaget i undervisningen i et fag på grund af sygdom. Folkeskolens prøver på andre klassetrin Det følger af folkeskolelovens 14, at folkeskolens 9.- klasseprøver aflægges ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. De 7 obligatoriske 9.- klasseprøver kan derfor ikke aflægges i hverken 8. klasse eller 10. klasse. Det fremgår desuden af folkeskolelovens 19f, at elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasseprøver klasseprøverne kan således heller ikke aflægges på andre klassetrin end 10. klasse. Elever i 10. klasse kan indstille sig til en eller flere af folkeskolens 9.-klasseprøver i fagene dansk, skiftlig matematik og mundtlig engelsk, men disse prøver skal fremgå af elevens 10. klassebevis. Der er således ikke tale om, at folkeskolens 9.-klasseprøver aflægges over to år i 9. og 10. klasse. Skolens leder kan planlægge med semesteropdelt undervisning, således at eleven kan afslutte en del af undervisningen i et eller flere fag i december/januar prøvetermin. Skolen skal dog være opmærksom på, at hvis skolen planlægger at afholde semesterprøve i et fag inden for den humanistiske fagblok eller den naturfaglige fagblok, skal undervisningen i alle fag i fagblokken være afsluttet, således at der kan foretages et udtræk mellem prøverne. Tosprogede og sent ankomne elever Tosprogede elever Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. 7

9 Det at være tosproget kan ikke alene begrunde aflæggelse af prøve på særlige vilkår. Der gælder de samme regler for tosprogede elever som for øvrige elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår. Der skal være tale om en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller lignende vanskeligheder. Sent ankomne elever Betegnelsen sent ankomne dækker over på flygtninge/indvandrere, som kommer til Danmark fra 14- årsalderen eller senere. Modtageklasse Elever i modtageklasser er normalt indskrevet alderssvarende. For elever i modtageklasser svarende til 9. klasse gælder samme regler om at aflægge 7 obligatoriske prøver. Elever som ankommer til Danmark sent i skoleforløbet, kan fritages for at aflægge prøve i et eller flere fag, hvis det vurderes at prøveaflæggelse, herunder prøveaflæggelse på særlige vilkår, ikke anses for hensigtsmæssigt på grund af elevens utilstrækkelige danskkundskaber. Der kan gives tilladelse til at anvende ordbøger fra et fremmedsprog til dansk og fra dansk til et fremmedsprog eventuelt via et tredje sprog. Kommunale specialskoler For elever, der er indskrevet på en kommunale speciale skole, gælder de samme regler for tilrettelæggelse af prøve på særlige vilkår og fritagelse for en obligatorisk prøve. Kommunale specialskoler kan ikke meddele Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at skolen ikke er prøveafholdende. Deadlines Skolens leder træffer afgørelse om en elev skal aflægge prøve på særlige vilkår eller skal fritages for aflæggelse af en obligatorisk prøve senest: 1. oktober forud for prøvetermin december/januar. 1. december forud for prøvetermin maj/juni. Hvis skolen skal bestille særligt fremstillet materiale, skal skolen foretage denne bestilling på samme måde, som skolen tilmelder andre elever til folkeskolens prøver. Deadlines for materialebestilling er de samme som for tilmelding af skolens øvrige elever. Vejledninger til tilmelding finder du på - tilrettelæggelse - tilmelding Bevis Beviser udstedes efter bilag 3 i prøvebekendtgørelsen og må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår, jf. 56, stk. 1 i prøvebekendtgørelsen. Det skal fremgå af elevens bevis for folkeskolens 9.-klasseprøver, hvis en elev er fritaget fra en eller flere prøver eller delprøver. Evalueringen, som træder i stedet for prøven, skal vedlægges elevens bevis for folkeskolens 9.-klasseprøver. 8

10 Bilag 1 Regelgrundlag Uddrag af bekendtgørelse nr af 25. august 2016 om folkeskolens prøver 28. Skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau. Stk. 2. Afgørelsen træffes af skolens leder på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og dennes forældre. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Stk. 3. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Stk. 4. Skolens leder skal sikre, at forældrene orienteres om, at de til enhver tid kan anmode om, at pædagogisk-psykologisk rådgivning inddrages. 29. Særlige prøvevilkår efter 28 kan omfatte en særlig tilrettelagt prøve for elever, der på grund af deres psykiske eller fysiske funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder har et særligt behov herfor. Den særlige tilrettelæggelse kan omfatte følgende: 1) Prøvens form og rammer. 2) Brug af hjælpemidler. 3) Tildeling af ekstra tid. 4) Fravigelse af krav om, at en prøve aflægges som en gruppeprøve. 5) Ændring af opgaven. Stk. 2. Det er en forudsætning for særlig tilrettelæggelse af en prøve, at formålet med prøven fastholdes. Prøverne skal tilrettelægges på samme vilkår, som har været gældende for elevens forudgående undervisning, så prøven afspejler elevens måde at arbejde på. Stk. 3. En afgørelse om aflæggelse af prøve på særlige vilkår skal være truffet inden den 1. december forud for prøveterminen maj-juni og inden den 1. oktober forud for prøveterminen december-januar. 30. Til brug ved skriftlige prøver kan skolens leder rekvirere særlige prøvesæt, som Undervisningsministeriet har udarbejdet til brug for elever med særlige behov. Stk. 2. Fristen for anmodning om fremsendelse af prøvesæt efter stk. 1 er senest den 1. december for prøveterminen majjuni og senest den 1. oktober for prøveterminen december-januar. 31. Bedømmelse af prøvepræstationen for en elev, der er meddelt særlige prøvevilkår efter 28-30, skal ske efter samme kriterier og på samme faglige niveau, som gælder for de øvrige elever, herunder ved anvendelse af samme censor, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Besvarelse af skriftlige opgaver, der er affattet i punktskrift, bedømmes af Undervisningsministeriet. 32. Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om meddelelse af særlige prøvevilkår, herunder særlig tilrettelæggelse af prøver. Registrering sker på elevniveau med oplysning om årsagen til den særlige tilrettelæggelse, og i hvilke fag der er sket en særlig tilrettelæggelse af prøven. Fritagelse for aflæggelse folkeskolens prøver 33. Elever, for hvem prøveaflæggelse på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber ikke skønnes hensigtsmæssig, kan fritages for at aflægge folkeskolens obligatoriske prøver. Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver eller delprøver. Stk. 2. Beslutningen om fritagelse forudsætter, at der forinden er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøve på særlige vilkår, jf Antager klasselæreren i samråd med det øvrige personale, der underviser eleven, at prøveaflæggelse for en elev ikke vil være hensigtsmæssig, orienteres eleven og dennes forældre om muligheden for fritagelse for prøveaflæggelse i en eller flere prøver eller delprøver. Der skal i en sådan orientering indgå et forslag til, hvordan elevens udbytte af undervisningen kan evalueres på anden vis. Stk. 2. Indstilling om fritagelse for prøveaflæggelse afgives af klasselæreren til skolens leder. Stk. 3. Skolens leder træffer på baggrund af indstillingen fra klasselæreren og efter samråd med elevens forældre og lærere i de berørte fag afgørelse om fritagelse for prøveaflæggelse. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Stk. 4. Afgørelse efter stk. 1 træffes på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering om, at eleven på grund af sine vanskeligheder ikke på hensigtsmæssig måde kan aflægge prøven, herunder aflægge prøven på særlige vilkår. Andre sagkyndige kan inddrages. Stk. 5. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Stk. 6. Skolens leder skal sikre, at forældrene orienteres om, at de til enhver tid kan anmode om, at pædagogisk-psykologisk rådgivning inddrages. 35. Afgørelse om fritagelse for aflæggelse af prøve skal ledsages af en beslutning om, hvordan elevens udbytte af undervisningen kan evalueres på anden vis. Evalueringen, der skal træde i stedet for prøven, skal finde sted i samme 9

11 prøvetermin. Er en elev fritaget for prøveaflæggelse i et fag, der ikke bliver udtrukket til prøve, skal der ikke ske en evaluering af elevens udbytte af undervisningen i dette fag. Stk. 2. En afgørelse om fritagelse for prøveaflæggelse skal være truffet inden den 1. december forud for prøveterminen majjuni og inden den 1. oktober forud for prøveterminen december-januar. 36. Skolens leder kan beslutte, at en elev, som ankommer til Danmark sent i skoleforløbet, fritages for at aflægge prøve i et eller flere fag, hvis det vurderes, at prøveaflæggelse, herunder prøveaflæggelse på særlige vilkår, jf , ikke anses for hensigtsmæssigt på grund af elevens utilstrækkelige danskkundskaber. Stk og 35 finder tilsvarende anvendelse ved prøvefritagelse som følge af utilstrækkelige danskkundskaber. 37. Elever i en kommunal ungdomsskoles heltidsundervisning, hvor der afholdes folkeskolens 9. klasseprøver, kan fritages for at aflægge én eller flere af folkeskolens obligatoriske prøver, når prøvedeltagelse ikke skønnes hensigtsmæssig, fordi eleven 1) på grund af omfattende personlige eller sociale vanskeligheder ikke har modtaget alderssvarende undervisning i længere perioder, eller 2) har modtaget eller deltaget i ungdomsskolens heltidsundervisning i en så kort periode, at det ikke har været muligt at bringe elevens faglige udvikling op på et alderssvarende niveau. Stk. 2. Det er en forudsætning for fritagelse efter stk. 1, at det trods omfattende indsats og særligt tilrettelagt undervisning ikke har været muligt i ungdomsskolens heltidsundervisning at bringe elevens faglige udvikling op på et alderssvarende niveau. Stk. 3. Afgørelse om fritagelse for prøveaflæggelse træffes af ungdomsskolens leder efter samråd med eleven og dennes forældre. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Stk og 35 finder tilsvarende anvendelse for prøvefritagelse i ungdomsskolens heltidsundervisning. 38. For hver prøve, der er givet fritagelse for, udarbejder skolens leder en kort redegørelse for, på hvilket grundlag elevens udbytte af undervisningen er evalueret. Stk. 2. I redegørelsen indgår en beskrivelse af elevens standpunkt i det fag eller dele af fag, der er givet fritagelse for, en beskrivelse af evalueringsformen samt resultaterne af denne evaluering. 39. Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om fritagelse for prøveaflæggelse. Registrering sker på elevniveau med oplysning om årsagen til fritagelse, fra hvilke fag der er sket fritagelse, og hvordan elevens udbytte af undervisningen i stedet skal evalueres. Uddrag af bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 13. Har en elev usædvanligt store vanskeligheder i et fag, således at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget, kan eleven med forældrenes samtykke fritages for undervisning i dette fag, dog ikke for så vidt angår dansk og matematik. Afgørelse herom træffes af skolens leder på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Eleven skal have anden undervisning i stedet for det pågældende fag. Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende ved fritagelse for den obligatoriske brobygning m.v. i 10. klasse, jf. folkeskolelovens 19 c, stk. 4, og for den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse, jf. folkeskolelovens 19 c, stk Karaktergivning kan efter aftale med eleven og forældrene i et eller flere fag erstattes af en skriftlig udtalelse om elevens standpunkt. Udtalelsen skal for det enkelte fag udtrykke, i hvor høj grad eleven har nået de opstillede mål for undervisningen i faget. Stk. 2. Hvis karaktergivning i medfør af stk. 1 erstattes af en skriftlig udtalelse, medtages denne på elevens bevis, jf. folkeskolelovens 13, stk. 9. 1

12 Bilag 2 Skriftlige prøver I det følgende er der redegjort for en række muligheder for særlig tilrettelæggelse af folkeskolens skriftlige prøver. Skolens leder skal være opmærksom på, at vejledningen ikke forholder sig til enkelte hjælpeværktøjer fx CD-ORD eller AppWriter, men alene funktionalitet i hjælpeværktøjet fx oplæsning eller ordforslag. Afprøvning af it hjælpemidler Det er skolelederens ansvar at sikre, at elevens it-hjælpemidler virker. It-hjælpemidler kan anvendes på: skrivbare pdf-filer digitale selvrettende prøver digitale prøver med adgang til internettet. På kan eleverne teste deres it-hjælpemidler af de forskellige typer af opgavesæt fx skrivbare pdf-filer, digitale selvrettende prøver og prøven i dansk, skriftlig fremstilling. Materialeplatformen Skrivbare pdf-filer fra tidligere prøveterminer kan downloades fra 1. Forlænget prøve- og/eller forberedelsestid Tidsangivelserne i nedenstående skemaet skal opfattes som vejledende maksimaltid. Det er vigtigt, at der ved beslutning om tildeling af ekstra tid tages et særligt hensyn til prøvens varighed, og at eleven ikke er til prøve i længere tid, end hvad der skønnes hensigtsmæssigt for elevens koncentrationsevne, præstation og velbefindende. 9.-klasseprøver: Fag Prøve Forlænget prøvetid Dansk Læsning Op til 15 minutter Retskrivning Skriftlig fremstilling med adgang til internettet Skriftlig fremstilling med samtalerunde Op til 30 minutter* Op til 60 minutter Op til 60 minutter Matematik Matematik uden hjælpemidler Op til 15 minutter Matematisk med hjælpemidler Op til 60 minutter Engelsk Lytte- og læsefærdighed Op til 20 minutter Skriftlig opgave Op til 40 minutter Tysk Lytte- og læsefærdighed Op til 20 minutter Skriftlig opgave Op til 40 minutter Fransk Lytte- og læsefærdighed Op til 20 minutter Skriftlig opgave Op til 40 minutter 11

13 Biologi Digital/papir Op til 15 minutter Geografi Digital/papir Op til 15 minutter Fysik/kemi Digital/papir Op til 15 minutter * Hvis der foretages individuel diktering i første del af prøven i retskrivning, kan der maximalt tildeles 15 minutter forlænget prøvetid til anden del af prøven. 10.-klasseprøver: Fag Prøve Forlænget prøvetid Dansk Skriftlig fremstilling med adgang til internettet Op til 80 minutter ** Matematik Skriftlig Op til 80 minutter** Engelsk Skriftlig Op til 60 minutter** Tysk Skriftlig Op til 60 minutter** Fransk Skriftlig Op til 60 minutter** **Eleverne skal selv administrere tiden og fordele den forlængede tid mellem de enkelte opgavedele. 2. Pause Der kan gives tilladelse til, at der indlægges pauser i en skriftlig prøve. Der er ikke fastsat nogen tidsbegrænsning, men den enkelte prøve skal afsluttes sammen dag, som prøven påbegyndes. Der skal være opsyn med eleven i pausen, også hvis der er tale om pause mellem to delprøver fx mellem læsning og retskrivning. Pause og forlænget prøve- og forberedelsestid kan sagtens kombineres. 3. Prøvesæt i andre formater Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fremstiller særlige opgavesæt til de skriftlige prøver i 9. og 10. klasse. Opgavesættene i dansk, skriftlig fremstilling, FP9 og FP10 bliver ikke fremstillet i en særlig udgave, da den udgave, som bliver distribueret til samtlige af skolens elever, er gjort tilgængelig, så eventuelle hjælpemidler kan benyttes i opgavesættene. Læs eventuelt mere i afsnittet om Afprøvning af it-hjælpemidler. Skolen skal foretage en materialebestilling til de elever, som skal have særligt fremstillet prøvemateriale. Materialebestilling foregår elektronisk på samme måde, som skolen tilmelder andre elever til folkeskolens prøver. Vær dog opmærksom på fristen for bestilling af materialer. I det følgende er der redegjort for, hvilke særlige opgavesæt, der bliver fremstillet. 4. Pdf-filer I de opgavesæt, hvor der er udarbejdet et svarhæfte til prøven, er filerne udarbejdet, så eleverne kan skrive deres besvarelse i pdf-filen. Alle pdf-filer er OCR-behandlet, således at elever kan benytte deres oplæsningsprogrammer til at få læst opgavesættet op med. 9.-klasseprøver: Dansk, læsning 2 filer: læsetekster og svarhæfte Dansk, retskrivning Matematik uden hjælpemidler Matematik med hjælpemidler 12

14 Engelsk, tysk og fransk, hæfte 1 og 2 Biologi papirudgave Geografi papirudgave Fysik/kemi papirudgave 10.-klasseprøver: Dansk, læsning og sprogbrug (del-a) Matematik Engelsk, tysk og fransk, hæfte 1 og 2 Prøven i dansk, skriftlig fremstilling, FP9 og FP10 bliver ikke fremstillet i en pdf-udgave, da opgavesættet som bliver distribueret til eleverne, er gjort tilgængelig for elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår. Læs mere i afsnittet om Afprøvning af it-hjælpemidler. 5. Punktskrift Styrelsen for Undervisning og Kvaltiet fremstiller opgavesæt med punktskrift i følgende fag: 9.-klasseprøver: Dansk, læsning Dansk, retskrivning Matematik uden hjælpemidler Matematik med hjælpemidler Engelsk, tysk og fransk Biologi papirudgave Geografi papirudgave Fysik/kemi papirudgave 10.-klasseprøver: Dansk, læsning og sprogbrug Matematik Engelsk, tysk og fransk, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan foretage ændringer i opgaverne i forbindelse med omsætningen til punktskrift, fx hvis billedstof er en del af opgaven. Styrelsen udpeger en anden censor til at bedømme besvarelser fra elever, der har fået opgavesæt på punktskrift. Oplysninger om denne censor fremgår det brev, der er vedlagt pakken med opgavesættet/opgavesættene. 6. Manus sprogfagene Skolens administration kan rekvirere manus af lyttedelen til sprogprøverne i 9. klasse ved at sende en e- mail til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på adressen: med angivelse af skolenavn, institutionsnummer, elevens navn samt prøvefag. Frist for bestilling af manus se afsnittet Deadline. 13

15 7. Opgavesæt i andre farver Skolens administration må selv fremstille opgaver i en anden farve, som eleven er vant til at arbejde med i den daglige undervisning. Elevens prøve starter på det tidspunkt, eleven får udleveret det særligt fremstillede opgavesæt. 8. Stortryk Skolens administration må selv fremstille opgaver i den størrelse, som eleven er vant til at arbejde med i den daglige undervisning. Elevens prøve starter på det tidspunkt, eleven får udleveret det forstørrede opgavesæt. Det er vigtigt, at eleven får udleveret det originale opgavesæt. Hvis der indgår øvelser til opmålinger i opgaverne, udføres disse på originalopgaven. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan være skolerne behjælpelig med at forstørre skriftlige opgavesæt. Bestilling af forstørret prøvemateriale skal gå via den regionale synskonsulent. Skolen skal kontakte elevens synskonsulent for at drøfte, hvilken forstørrelse eleven har behov for. Hvis den regionale synskonsulent anbefaler, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal være skolen behjælpelig med at fremstille forstørret prøvemateriale, skal synskonsulenten bekræfte dette i en mail til styrelsen på mailadressen: Mailen skal indeholde oplysninger om: Skolens navn, skolekode og adresse Navnet på eleven Klassebetegnelse Prøvens navn og niveau Angivelse af punktstørrelse I mailens emnefelt skrives Forstørrelse af prøvemateriale 9. Individuel diktering Der kan gives tilladelse til individuel diktering. Hvis dansklæreren skal diktere, starter elevens prøve umiddelbart i forlængelse af klassens ordinære prøve. Der skal være tilsyn med eleven, mens resten af klassen får dikteret prøven. Ved dikteringen anvendes den tid, som er nødvendig. Når dikteringen er overstået, har eleven 35 minutter til at arbejde med ordbøger og opgaver i sprog og sprogbrug. Hvis individuel diktering kombineres med forlænget prøvetid, kan der maximalt tildeles 15 minutter forlænget prøvetid til anden del af prøven. Individuel diktering kan kombineres med tildeling af forlænget prøvetid og brug af ordbog under dikteringen. 10. Ordbøger Der kan gives tilladelse til at anvende ordbog under diktering i dansk, retskrivning. Hvis eleven får tilladelse til at anvende ordbog under diktering, skal der også gives tilladelse til individuel diktering. 11. Translateprogrammer Ved brug af translateprogrammer skal eleven være særledes opmærksom på kvaliteten af oversættelsen. Der må ikke benyttes translateprogrammer ved følgende prøver: 14

16 Dansk, retskrivning Dansk, læsning Dansk, skriftlig fremstilling, FP10 /a-delen Engelsk, FP9 og FP10 Tysk, FP9 og FP10 Fransk, FP9 og FP10 Det er styrelsens vurdering, at brug af translateprogrammer ved de nævnte prøver vil kompromittere prøvens faglige niveau. 12. Ordforslagsprogrammer Der kan gives tilladelse til, at eleven anvender ordforslagsprogrammer, dog ikke ved prøven i retskrivning. Eleven bør have et indgående kendskab til og erfaring i brug af programmets funktionalitet gennem anvendelse i den daglige undervisning Ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning Elever der er testet ordblinde (kategori rød) på Undervisningsministeriets nationale ordblindetest må anvende ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning. Andre elever må ikke benytte ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning. 13. Stave- og grammatikkontrol / Lommeregner I dansk, retskrivning og i a-del ved prøven i skriftlig fremstilling med adgang til internettet må eleven ikke benytte stave- og grammatikkontrol. Ved prøven i matematik uden hjælpemidler må eleverne ikke benytte lommeregner. De tilgængelige lommeregnere/apps der findes på markedet, har så mange funktioner inden for matematik, og det er styrelsens vurdering, at brug af lommeregnere/apps vil give eleven ekstra hjælp, hvilket vil betyde, at prøvens faglige niveau ikke bevares. Prøven vil dermed ikke vise, hvilke færdigheder eleven har opnået i den del af faget Blinde elever Der kan gives tilladelse til, at blinde elever anvender talende lommeregner. Dette gælder også ved prøven i matematik uden hjælpemidler. 14. Oplæsning Der kan gives tilladelse til, at eleven anvender digitale oplæsningsprogrammer. Eleven skal være fortrolig med programmets funktionalitet og anvende programmet i den daglige undervisning. Der kan ikke gives tilladelse til, at fx faglærer og/eller praktisk medhjælp læser opgavesæt for eleven. I sprogfagenes opgave i lytteforståelse, kan lyttedelen stoppes, mens eleverne benytter deres oplæsningsprogram til at læse spørgsmålene til lyttedelen. Eleverne må ikke høre lyttedelen flere gange end klassens øvrige elever. 15. Skanning Af hensyn til opgavesættets kvalitet må skriftlige opgavesæt ikke skannes. Skriftlige opgavesæt er omfattet af reglerne vedrørende ophavsret fastsat af Copy-dan. 16. Tale-til-tekst Skolens leder kan give tilladelse til, at eleven indtaler sin besvarelse i dansk, skriftlig fremstilling, FP9 matematik med hjælpemidler, FP9 engelsk, tysk og fransk, opgave i fri skriftlig fremstilling, FP9 15

17 dansk, skriftlig fremstilling, b og c - delen, FP10 matematik, FP10 engelsk, tysk og fransk, hæfte 2, FP10, Det indtalte overføres til et tekstbehandlingsprogram, hvor eleven herefter kan arbejde videre med teksten. Eleven skal være fortrolig med programmets funktionalitet og anvende programmet i den daglige undervisning. Der må ikke på besvarelsen være oplyst, at eleven har benyttet Tale-til-Tekst. 17. Praktisk medhjælp Hvis eleven på grund af sin funktionsnedsættelse er forhindret i at udføre praktiske opgaver, fx bogopslag og/eller flytte på papir, kan der gives tilladelse til at anvende praktisk medhjælp. Der kan gives tilladelse til, at den praktiske medhjælp bidrager til at fastholde elevens koncentration til den stillede opgave. Der kan gives tilladelse til, at et opgavesæt deles op i flere dele, hvis det kan være med til, at eleven bevarer overblikket over den enkelte opgave Blinde elever Hvis en blind elev foretager indskrivning på standardtastatur, kan den praktiske medhjælp efter ønske fra eleven oplæse de sidst skrevne ord, således at eleven kan følge med i, hvor langt han eller hun er kommet. Medhjælpen kan endvidere efter elevens ønske læse den samlede besvarelse højt for eleven med henblik på rettelse af eventuelle fejl. Den praktiske medhjælp må ikke være tilsynsførende. De almindelige regler for tilsyn med folkeskolens prøver finder tilsvarende anvendelse. 18. Sekretær Hvis eleven på grund af sine vanskeligheder ikke er i stand til selvstændigt at skrive sin besvarelse, kan der gives tilladelse til at benytte en sekretær i nedenstående prøver: 9.-klasseprøver Dansk, læsning 2 filer: læsetekster og svarhæfte Matematik uden hjælpemidler Matematik med hjælpemidler Biologi Geografi Fysik/kemi 10.-klasseprøver Matematik Hvis eleven skal benytte sig af sekretærhjælp ved andre prøver end de ovenfor nævnte, skal eleven stave ordene for sekretæren. 19. Taktile hjælpemidler Taktile materialer er følbare, så blinde og svagsynede kan orientere sig og få informationer via følesansen i fingrene. Der kan gives tilladelse til, at eleven benytter de taktile hjælpemidler, som anvendes i den daglige 16

18 undervisning. 20. Tolk/tegnsprog /Mund-hånd-system (MHS) Der kan for døve elever gives tilladelse til, at der medvirker tolk, som kan oversætte fra dansk til tegnsprog. I dansk, retskrivning kan det tillades, at læreren dikterer med brug af MHS og/eller tegnsprog. I sprogfagene engelsk, tysk og fransk lyttedelen - kan det tillades, at der medvirker en tolk, som kan oversætte lydsporet til tegnsprog. 17

19 Bilag 3 Mundtlige prøver 21. Forlænget prøvetid Af hensyn til eleven bør den samlede varighed af en prøve ikke overstige den tid, der er fastsat til en prøve i prøvebekendtgørelsen, med mere end 50 %. Skolens leder kan tillade, at en elev får tildelt både forlænget forberedelsestid samt eksaminationstid. 9. klasseprøver: Fag og prøveform Forberedelsestid/ prøvetid inkl. karakterfastsættelse Ekstra forberedelsestid Ekstra prøvetid Dansk Prøveform A 40 minutter/ Op til 20 minutter Op til 10 minutter 20 minutter Prøveform B Ingen forberedelse/ Op til 12½ minut 25 minutter Matematik Mundtlig Ingen forberedelse/ ** 2 timer Engelsk Mundtlig Ingen forberedelse/ Op til 10 minutter 20 minutter Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Individuelt/gruppeprøve Tysk Mundtlig Fransk Ingen forberedelse/ 2 timer Ingen forberedelse/ 20 minutter ** Op til 10 minutter Mundtlig Ingen forberedelse/ Op til 10 minutter 18

20 20 minutter Historie Selvvalgt opgave - individuel 25 minutter/ 25 minutter Op til 12½ minut Op til 12½ minut Selvvalgt opgave - gruppe *** *** *** Samfundsfag Selvvalgt opgave - individuel 25 minutter/ 25 minutter Op til 12½ minut Op til 12½ minut Selvvalgt opgave - gruppe *** *** *** Kristendomskundskab Selvvalgt opgave - individuel 25 minutter/ 25 minutter Op til 12½ minut Op til 12½ minut Selvvalgt opgave - gruppe *** *** *** Idræt Praktisk gruppe *** *** 10. klasseprøver: Fag Forberedelsestid/ prøvetid inkl. karakterfastsættelse Ekstra forberedelsestid Ekstra prøvetid Dansk Mundtlig Ingen forberedelse/ Op til 12½ minutter 25 minutter Matematik Prøveform A Ingen forberedelse/ ** 2 timer Prøveform B Ingen forberedelse/ ** 2 timer Engelsk Mundtlig Ingen forberedelse/ Op til 10 minutter 19

21 20 minutter Fysik/kemi Individuelt/gruppe Tysk Mundtlig Fransk Mundtlig Ingen forberedelse/ 2 timer Ingen forberedelse/ 20 minutter Ingen forberedelse/ 20 minutter ** Op til 10 minutter Op til 10 minutter ** Ved prøver, der tilrettelægges som gruppeprøver, kan skolen tilrettelægge prøven således, at færre elever end det antal der fremgår af prøvebekendtgørelsen, aflægger prøve samtidig. Prøven kan også tilrettelægges som en individuel prøve. *** Ved prøver, der tilrettelægges som gruppeprøver, og hvor prøvetiden er afhængig af, hvor mange elever der aflægger prøve samtidig, kan skolen forlænge prøvetiden med max 50 % af den samlede prøvetid under hensyntagen til gruppens øvrige elever. Ved gruppeprøver gælder, at elever der indgår i en gruppe med en elev, der aflægger prøve på særlige vilkår, ikke kan få forlænget prøvetid. 22. Gruppeprøve som individuel prøve Prøver, der efter prøvebekendtgørelsens bestemmelser, skal aflægges som gruppeprøve, kan tilrettelægges som individuel prøve. 23. Skanning/indtaling Der kan gives tilladelse til, at teksten i forberedelsestiden skannes til tekstformat eller indtales. Eleven bør i overværelse af skolens leder eller dennes stedfortræder trække sin opgave uden at eleven gøres bekendt med denne i så god tid, at teksten kan skannes eller indtales, inden forberedelsen til den mundtlige prøve finder sted. 24. Oplæsning Der kan give tilladelse til, at eleven anvender digitale oplæsningsprogrammer. Eleven skal være fortrolig med programmets funktionalitet og anvende programmet i den daglige undervisning. Ved prøven i mundtlig dansk, hvor eleven skal udvælge et tekststykke til oplæsning, kan elever med læsevanskeligheder vælge at benytte et oplæsningsprogram, eller vælge at undlade oplæsning. Ved begge muligheder vil oplæsningen ikke indgå i den samlede bedømmelse af prøven. 25. Praktisk medhjælp Hvis der indgår brug af ordbøger, formelsamlinger m.v. i en opgave, kan der gives tilladelse til at bruge praktisk medhjælp, som kan oplyse eller læse ønskede ord og afsnit efter elevens anvisninger. Der kan også gives tilladelse til, at den praktiske medhjælp fungerer som elevens forlængede arm ved opstilling af redskaber 20

22 eller lignende. Andre former for hjælpemidler bør dog overvejes forud for valg af denne løsning. Der kan gives tilladelse til, at den praktiske medhjælp bidrager til at fastholde elevens koncentration til den stillede opgave. Der kan gives tilladelse til, at den praktiske medhjælp kan forære et ord, hvis eleven ikke kan få ordet sagt. Hvis eleven har behov for praktisk medhjælp i forberedelsestiden, skal der være opsyn med elev og praktisk medhjælper. 26. Taktile hjælpemidler Der kan gives tilladelse, at eleven benytter de taktile hjælpemidler, som eleven anvender i den daglige undervisning. 27. Tolk/tegnsprog /Mund-hånd-system (MHS) Dansk Der kan for døve elever gives tilladelse til, at der medvirker tolk, som kan oversætte fra dansk til tegnsprog og fra tegnsprog til dansk. Censor/censorerne udpeges efter samme retningslinjer som for øvrige elever Døve og hørehæmmede Der kan gives tilladelse til, at eleven anvender den kommunikationsform, eleven benytter i den daglige undervisning. Dette gælder ikke ved prøverne i fremmedsprog. Ved prøverne i fremmedsprog kan eleven erstatte den mundtlige dialog med en skriftlig dialog. 28. Prøvelokalet Der er ikke krav om, at folkeskolens prøver skal afholdes på skolen. 9. november 2017 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test 20

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2015 Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår 1. Indhold Denne vejledning erstatter Vejledning om fravigelse af

Læs mere

PRØVE PÅ SÆRLIGE VILKÅR FRITAGELSE. Folkeskolens 9.-og 10.- klasseprøver

PRØVE PÅ SÆRLIGE VILKÅR FRITAGELSE. Folkeskolens 9.-og 10.- klasseprøver PRØVE PÅ SÆRLIGE VILKÅR FRITAGELSE Folkeskolens 9.-og 10.- klasseprøver Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Formål med vejledningen...2 Regelgrundlaget for prøver på særlige vilkår...2 Hvad er en funktionsnedsættelse?...2

Læs mere

OG FRITAGELSER. Januar Folkeskolens 9.-og 10.- klasseprøver

OG FRITAGELSER. Januar Folkeskolens 9.-og 10.- klasseprøver Tr Prøve på særlige PRØVE vilkår PÅ SÆRLIGE og fritagelse VILKÅR OG FRITAGELSER Januar 2019 Oktober 2017 Folkeskolens 9.-og 10.- klasseprøver Indholdsfortegnelse Indhold Formål med vejledningen... 2 Folkeskolens

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 17 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Ny vejledning. Skolelederens ansvar. Regelgrundlag. Definition af funktionsnedsættelse. Afgørelse. Undervisning frem mod prøven.

Ny vejledning. Skolelederens ansvar. Regelgrundlag. Definition af funktionsnedsættelse. Afgørelse. Undervisning frem mod prøven. Ny vejledning Med fokus på: Skolelederens ansvar Regelgrundlag Definition af funktionsnedsættelse Afgørelse Undervisning frem mod prøven Fritagelse Regelgrundlag Alle elever i 9. klasse skal aflægge 7

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver VEJ nr 9729 af 23/11/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 393 af 26/05/2005 14, stk. 9 Senere ændringer

Læs mere

Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper

Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober 2017 Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper Dagsorden Kl. 14-15.30 Ankomst kaffe og kage Den nye vejledning Særlige hensyn i de enkelte fag Gode råd

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Netværksmøde FP9 29/92015

Netværksmøde FP9 29/92015 Netværksmøde FP9 29/92015 Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Uddrag fra Prøvevejledningen i forhold til FP9 3. Eksempler på forskellige løsninger på en opgave 4. Gruppearbejde, løsningsforslag til

Læs mere

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Elevens navn: Cpr. nr.: Klasse: Skole: Bilaget opbevares i elevens sagsmappe på skolen. Fag FP9 Prøve Ekstra forberedelse Forlænget tid under

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Gladsaxe Kommune Bilag BUU december 2006 Børne- og kulturforvaltningen LA Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Indhold: Side Oversigt over folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 3

Læs mere

Indskoling. Ordblindhed - risikotegn i børnehaveklassen (Socialstyrelsen.dk):

Indskoling. Ordblindhed - risikotegn i børnehaveklassen (Socialstyrelsen.dk): Indskoling 1 Indskoling Giv mit barn læsehunger det beder jeg om med brændende hjerte. For jeg vil så gerne at mit barn skal få i sin hånd nøglen til eventyrlandet hvor de dejligste af alle glæder findes!

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse VELKOMMEN TIL FP9 PÅ FP9 Nyboder skole Kære elev i 9. klasse I dette hæfte finder du en række informationer om de bundne prøvefag. Det er vigtigt, at du læser hele hæftet grundigt igennem, inden den skriftlige

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Udkast af 10. november 2015 Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 4 og 5, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk.

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk. Folkeskolens prøver FP9 Orientering til Peterskolens elever/forældre om regler ved Folkeskolens prøver 9. klasse, kaldet FP9 på Peterskolen maj/juni 2018 Obligatoriske prøver Elever, der går på Peterskolen,

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede. Det skal særligt fremhæves, at der også fremover vil ske et alternativt

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen I medfør af 5, stk. 6, 3. pkt., 11 a, stk. 6, og 56, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017,

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V.

PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. August 2018 Revideret senest 14.august 2018 PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. Indledende forudsætninger: Lbk nr 1510 af 141217 - Folkeskoleloven Lov 1746 ( 13) af 271216 indførelse af folkeskolens

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret i prøverne i fremmedsprog

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret i prøverne i fremmedsprog Opsamling pa spørgsma l fra webinaret i prøverne i fremmedsprog Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede. Er Let's do it en grammatisk oversigt? Må Duden bruges? Må Verbix.com bruges? Må eleverne anvende

Læs mere

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019

Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019 Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, som afholdes i maj 2019. Retningslinjerne skal benyttes i forbindelse med skolens forberedelse

Læs mere

Grundskolekarakterer 2016

Grundskolekarakterer 2016 Grundskolekarakterer 2016 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 10 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Folkeskolens prøver Informationsmøder 2014 17-09-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Velkommen til informationsdag om folkeskolens prøver Præsentation Hvem er vi Hvad laver

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Når du skal til prøve

Når du skal til prøve Når du skal til prøve 2019 Når du skal til prøve 1 Når du skal til prøve Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet Foto: Colourbox.dk Grafik: Presse- og Kommunikationssekretariatet,

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr 1132 af 25/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver 2007/2008 Orientering om afsluttende prøver 2007/2008 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

DEL 6 ALLE TIL PRØVE I IDRÆT

DEL 6 ALLE TIL PRØVE I IDRÆT DEL 6 ALLE TIL PRØVE I IDRÆT 162 ALLE TIL PRØVE I IDRÆT I dette afsnit giver vi et bud på, hvordan man kan forberede og gennemføre 9. klassens afgangsprøve, så alle elever kan deltage. Vi følger opbygningen

Læs mere

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design.

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design. Til skolens leder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om ny bekendtgørelse

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Dispensation ved eksamen

Dispensation ved eksamen Dispensation ved eksamen Dispensationener kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Elevens handlekompetence og overgangen til ungdomsuddannelse

Elevens handlekompetence og overgangen til ungdomsuddannelse Elevens handlekompetence og overgangen til ungdomsuddannelse Gitte Skipper giski@aarhus.dk Anslag Mål At blive en aktiv læser og skriver At få gode og brugbare rutiner med Læse/skrive teknologi At opleve

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver UVM november 2017 UDKAST Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 2-7, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017, 1 i lov nr. 247 af 6. april

Læs mere

Grundskolekarakterer 2015

Grundskolekarakterer 2015 Grundskolekarakterer 2015 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 9 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96.

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96. Den mundtlige prøve Ved prøveterminen 2009 blev engelsk udtrukket som mundtligt prøvefag på 8 skoler. Herudover har elever fra yderligere 10 skoler valgt at gå til den mundtlige prøve i engelsk. I alt

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af prøver Kan vi forlænge en digital selvrettende prøve? Hvorfor lukker prøven ikke ned af sig selv, når prøvetiden er gået? Lokal tidsstyring

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

august Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i dag på Materialeplatformen. Online adgang til prøveeksamensopgaverne

august Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i dag på Materialeplatformen. Online adgang til prøveeksamensopgaverne august august MÅNEDLIGE INDBERETINGER : Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver Prøve- og eksamensopgaver Ansøgninger om vikartilskud skal foretages senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr 1090 af 29/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/10618 Senere

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Prøvebestemmelser Grundfagsprøver

Prøvebestemmelser Grundfagsprøver Prøvebestemmelser Grundfagsprøver Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Social- og sundhedsassistent Januar 2017 SOSU OJ 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag, Social- og Sundhedsuddannelsen, Social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Annette Rosehr Alsner EUD10 Djursland - Videndjurs Indholdsfortegnelse Computere, ipads, print og aflevering...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver

Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver Afvikling af prøve på særlige vilkår og afprøvning af ithjælpemidler Program 13.00-13.25

Læs mere

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd til dig, der skal til prøve Du skal snart til folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver. Her følger nogle få gode råd om at

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Grundforløb 2, Social- og Sundhedsuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2015 Prøvebestemmelser for prøve i det uddannelsesspecifikke

Læs mere