Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN"

Transkript

1 REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge eller klinisk assistent 2017

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM LØN UNDER GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION HVAD FÅR LÆGEN UDBETALT UNDER SYGDOM, GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION? UDBETALING AF LØN VED OMSORGSDAGE INDBETALING TIL PENSIONSORDNING FERIEGODTGØRELSE... 6 EKSEMPLER PÅ LØN UNDER SYGDOM FOR FRATRÅDTE LÆGER... 7 UDBETALINGSBEGÆRING... 13

3 Side 3 Denne vejledning omfatter regler for løn under sygdom, graviditet, barsel og adoption for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge eller klinisk assistent. Læger, der har en ansættelse, er omfattet af overenskomstens bestemmelser, hvorefter de har ret til løn under sygdom. De er endvidere omfattet af bestemmelserne i Aftale om fravær af familiemæssige årsager (OK ). 1. LØN UNDER SYGDOM 1.1 Hvilke betingelser skal være opfyldt? Retten til at få løn under sygdom for fratrådte læger omfatter læger, hvis ansættelse (eller vikaransættelse) efter 2015-overenskomstens 4, stk. 1, 2 eller bilag 2, er ophørt. For at få udbetalt løn under sygdom skal følgende betingelser være opfyldt: Sygdommen er indtrådt inden for 9 måneder efter seneste ansættelse i henhold til 4, stk. 1, 2 eller bilag 2, er ophørt, lægen har inden for de sidste 6 måneder før seneste ansættelses ophør haft (vikar)ansættelser ved en region efter 4, stk. 1, 2 eller bilag 2, og der må i 6-månedersperioden højst være en måneds afbrydelse mellem ansættelserne. Eventuelle ansættelser i 9-månedersperioden, jf. ovenfor, som ikke opfylder betingelsen om højst 1 måneds afbrydelse mellem ansættelserne, omfattes ikke af begrebet seneste ansættelse. Hvis lægen har anden ansættelse med ret til løn under sygdom, har lægen ikke ret til i samme periode af få løn under sygdom fra regionen. Lægen kan således ikke på en og samme sygedag få løn fra to arbejdsgivere. Under en læges sygeperiode betales således ikke løn fra regionen for de dage i en sygeperiode, hvor lægen oppebærer løn under sygdom i henhold til andet ansættelsesforhold. 1.2 Hvem betaler? Lønnen under sygdom betales af den region, hvor lægen har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelsesforhold er to ansættelsesforhold af samme længde, betales løn under sygdom af den ansættelsesmyndighed, hvor lægen har været ansat senest. 1.3 Hvor længe kan der udbetales løn under sygdom? Der udbetales løn under sygdom fra sygdommens indtræden og indtil raskmelding. Ved længerevarende sygdom ophører retten til løn under sygdom dog ved udgangen af den 5. måned efter måneden, hvor sygdommen indtrådte. Hvis lægen i de 12 måneder, der ligger forud for sygdommens indtræden, har fået udbetalt løn under sygdom fra en region, bliver den periode, lægen længst kan få løn under sygdom, afkortet tilsvarende. Det betyder f.eks., at en læge, hvis længerevarende sygeforløb begyndte den 17. marts, længst vil kunne få løn under sygdom til og med udgangen af august måned. Har lægen i 12-månedersperioden forud for den 17. marts fået løn under sygdom i 15 dage fra en

4 Side 4 region og 10 dage fra en anden region, vil den periode, lægen længst kan få løn under sygdom, blive afkortet med 5 uger. I stedet for udgangen af august måned vil betaling af løn under sygdom senest ophøre ca. den 25. juli. 1.4 Hvem skal lægen rette henvendelse til? Sygdom og raskmelding skal skriftligt meddeles den region, hvor lægen har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden den sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelsesforhold er to ansættelsesforhold af samme længde, skal henvendelse rettes til den af de to ansættelsesmyndigheder, hvor lægen har været ansat senest. 1.5 Hvad skal læger oplyse for udbetaling af løn under sygdom? For at få udbetalt løn under sygdom skal lægen udfylde Begæring om udbetaling af løn under sygdom, barsel, adoption mv. for fratrådt læge, der er vedhæftet denne vejledning. Skemaet skal sendes til den region, der skal betale lægen løn under sygdom. Det bemærkes, at skemaet også skal udfyldes af læger, som er syge på fratrædelsestidspunktet, og hvor det er dette sidste ansættelsessted, der skal (fortsætte med at) betale lægen løn under sygdom. Læger har endvidere pligt til at oplyse, hvis pågældende har ansættelse i en stilling med ret til løn under sygdom. 1.6 Lægeerklæring Meddelelse om sygdom gives på tro og love. Lægen har pligt til på begæring at afgive mulighedserklæring fra pågældendes egen læge. Erklæringen betales af regionen. 2. LØN UNDER GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION 2.1 Hvilke betingelser skal være opfyldt? Retten til at få løn under graviditet, barsel og adoption for fratrådte læger omfatter læger, hvis ansættelse (eller vikaransættelse) efter overenskomstens 4, stk. 1, 2 eller bilag 2, er ophørt. For at få udbetalt løn under graviditet, barsel og adoption skal følgende betingelser være opfyldt: Der må højst gå 9 måneder fra seneste ansættelse i henhold til 4, stk. 1, 2 eller bilag 2, er ophørt til tidspunktet for forventet fødsel (ved adoption: den adoptionssøgendes modtagelse af barnet), lægen har inden for de sidste 6 måneder før seneste ansættelses ophør haft (vikar)ansættelser ved en region efter 4, stk. 1, 2 eller bilag 2, og der må i 6-månedersperioden højst være en måneds afbrydelse mellem ansættelserne. Eventuelle ansættelser i 9-månedersperioden, jf. ovenfor, som ikke opfylder betingelsen om højst 1 måneds afbrydelse mellem ansættelserne, omfattes ikke af begrebet seneste ansættelse.

5 Side 5 Retten til løn under graviditet, barsel og adoption fra regionen er endvidere betinget af, at lægen ikke gennem anden ansættelse har ret til løn under graviditet, barsel og adoption i samme periode. 2.2 Hvem betaler? Lønnen under graviditet, barsel og adoption betales af den region, hvor lægen har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelsesforhold er to ansættelsesforhold af samme længde, betales løn under graviditet, barsel og adoption af den ansættelsesmyndighed, hvor lægen har været ansat senest. 2.3 Hvor længe kan der udbetales løn under graviditet, barsel og adoption? Fratrådte læger har ret til løn under graviditet, barsel og adoption i samme periode, som hvis lægen havde været ansat ved en region. Perioden kan forlænges med indtil to omsorgsdage med løn. 2.4 Hvem skal lægen rette henvendelse til? For at få udbetalt løn under graviditet, barsel eller adoption skal lægen udfylde Begæring om udbetaling af løn under sygdom, barsel, adoption mv. for fratrådt læge, der er vedhæftet denne vejledning. Skemaet skal sendes til den region, hvor lægen har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden den sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelsesforhold er to ansættelsesforhold af samme længde, skal henvendelse rettes til den af de to ansættelsesmyndigheder, hvor lægen har været ansat senest. Det bemærkes, at skemaet også skal udfyldes af læger, som er på barselsorlov på fratrædelsestidspunktet, og hvor det er dette sidste ansættelsessted, der skal (fortsætte med at) betale lægen løn under barsel. Læger har endvidere pligt til at oplyse, hvis pågældende har ansættelse i stilling med ret til løn under barsel. 3. HVAD FÅR LÆGEN UDBETALT UNDER SYGDOM, GRAVIDITET, BARSEL OG ADOPTION? For dagpengeberettigede betales alene forskellen mellem lægens løn og dagpengesatsen. Som udgangspunkt udbetaler regionen alene forskelsbeløbet. For at få udbetalt hele lønnen skal lægen over for regionen dokumentere, at vedkommende ikke er dagpengeberettiget. Ved barsel er der ikke ret til dagpenge i perioden fra 8 uger før forventet fødsel til 4 uger før. I denne periode foretages derfor ikke fradrag for dagpengeydelser. Løngrundlaget er lægens overenskomstmæssige grundløn samt den centralt fastsatte og lokalt aftalte funktions- og kvalifikationsløn, som lægen ville have oppebåret ved fortsat ansættelse i det seneste, forudgående ansættelsesforhold. Ulempetillæg indgår ikke i beregningen af løn medmindre en af følgende betingelser af opfyldt:

6 Side 6 Ved sygdom: Hvis sygdommen er indtrådt forud for eller inden for en måned efter ophør i en KBU/HU-ansættelse efter overenskomstens 4, stk. 1a eller 1c, eller i en blokansættelse efter bilag 2, litra a, beregnes lønnen inkl. de fast påregnelige tillæg, der var knyttet til ansættelsen. Ved graviditet, barsel og adoption: Hvis tidspunktet for forventet fødsel (ved adoption: den adoptionssøgendes modtagelse af barnet) ligger forud for eller inden for de tre første måneder efter ophør i en KBU/HU-ansættelse efter overenskomstens 4, stk. 1a eller 1c, eller i en blokansættelse efter bilag 2, litra a, beregnes lønnen inkl. de fast påregnelige tillæg, der var knyttet til ansættelsen. 4. UDBETALING AF LØN VED OMSORGSDAGE Perioden med løn under graviditet, barsel og adoption kan forlænges med indtil to omsorgsdage med løn. Omsorgsdagene skal holdes i hele dage, og de skal ligge i tilslutning til orlov ved barsel eller adoption. Der kan ikke udbetales dagpenge for omsorgsdage. Ved udbetaling af løn for omsorgsdage foretages derfor ikke fradrag for dagpengeydelser. 5. INDBETALING TIL PENSIONSORDNING Regionen indbetaler pensionsbidrag til Lægernes Pensionskasse for de perioder, hvor lægen får udbetalt løn under sygdom, graviditet, barsel, adoption eller omsorgsdage. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Pensionsberegningen foretages inden fradraget for dagpengeydelser. Det samlede pensionsbidrag følger den til enhver tid gældende pensionsprocent i henhold til overenskomst for underordnede læger. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom. Regionen indbetaler pensionsbidrag under barselsorlov i den ulønnede del af dagpengeperioden. (Gælder ikke ved udskydelse af orlov.) 6. FERIEGODTGØRELSE Når lægen får udbetalt løn under sygdom, graviditet, barsel, adoption eller omsorgsdage, bliver der beregnet feriegodtgørelse efter Aftale om ferie for personale ansat i regioner. Den ferieberettigede løn opgøres uden at der er foretaget fradrag for dagpengeydelser. Der beregnes 12,95% feriegodtgørelse af den ferieberettigede løn. Ved udstedelse af feriekort betales lægen en kontant godtgørelse på 2,5% af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Den kontante godtgørelse er betaling for feriedage ud over den 5. ferieuge.

7 Side 7 EKSEMPLER PÅ LØN UNDER SYGDOM FOR FRATRÅDTE LÆGER Betingelser for at få løn under sygdom, når ansættelsen er ophørt: Lægen skal inden for de sidste 6 måneder før seneste ansættelses ophør have haft ansættelse ved en region som praksisreservelæge, introduktionsamanuensis i almen praksis, reservelæge, 1. reservelæge eller klinisk assistent Der må højst være en måneds afbrydelse mellem ansættelserne Sygdommen er indtrådt inden for 9 måneder fra seneste ansættelses ophør. Hvor lang tid kan lægen få sygeløn? Sygeløn oppebæres indtil udgangen af 5. måned efter måneden, hvor sygdommen indtrådte med fradrag af sygdomsperioder med løn fra sygehus, der har fundet sted inden for de seneste 12 måneder. Hvem betaler lønnen? Læger, hvis ansættelse er ophørt, har ret til sygeløn fra den region, hvor pågældende har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelsesforhold er to ansættelsesforhold af samme længde, skal henvendelse rettes til den af de to ansættelsesmyndigheder, hvor lægen har været ansat senest. Hvad udgør lønnen? I grundlaget for beregning af løn under sygdom indgår lægens grundløn samt den centralt fastsatte og lokalt aftalte funktions- og kvalifikationsløn, som lægen ville have oppebåret ved fortsat ansættelse i det seneste ansættelsesforhold før sygdommens indtræden. Får lægen ulempetillæg? For læger, der er fratrådt en KBU/HU-ansættelse, og hvor der højst går 1 måned fra ophør i ansættelsen og til sygdommen indtræder, udbetales også ulempetillæg.

8 Side 8 EKSEMPEL 1 LÆGE BLIVER SYG 4 MÅNEDER EFTER ANSÆTTELSENS OPHØR Ansættelseshistorik: 1/ / Reservelæge i Region X 1/ / reservelæge i Region X 1/ / Vikar for reservelæge i Region Z Hændelsesforløb: Problemstilling(er): Konklusion: Lægen sygemeldes pr. 1/9 2017, altså 4 måneder efter seneste ansættelse. Hvem skal betale lønnen? Og hvilken løn har vedkommende ret til? Region X skal betale lønnen, da denne er den arbejdsgiver, hvor pågældende har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden sidste ansættelses ophør, jf. 39, stk. 3. Lønnen omfatter grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt eventuelle lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen ville have oppebåret ved fortsat ansættelse i det sidste ansættelsesforhold før sygdommens indtræden, dvs. lønnen fra vikariatet for reservelæge i Region Z. EKSEMPEL 2: LÆGE BLIVER SYG 1 MÅNED EFTER FRATRÆDELSE AF KBU- ANSÆTTELSE Ansættelseshistorik: 1/ / Reservelæge kirurgisk afdeling, Region X 1/ / Reservelæge medicinsk afdeling, Region X Hændelsesforløb: Problemstilling(er): Konklusion: Lægen sygemeldes pr. 15/3 2017, altså inden for 1 måned efter seneste ansættelse. Hvem skal betale lønnen? Og hvilken løn har vedkommende ret til? Region X skal betale lønnen, jf. 39, stk. 3, da begge ansættelsesforhold er af samme længde (6 mdr.) og region X er den ansættelsesmyndighed, hvor lægen har været ansat senest. Lønnen omfatter grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt eventuelle lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen ville have oppebåret ved fortsat ansættelse i det sidste ansættelsesforhold før sygdommens indtræden. Herudover har lægen også krav på ulempetillæg, idet der er tale om en KBUstilling, og sygdommen er indtrådt inden for 1 måned efter stillingens ophør.

9 Side 9 EKSEMPEL 3: LÆGE BLIVER SYG EFTER ANSÆTTELSENS OPHØR TIDLIGERE SYGEMELDT Ansættelseshistorik: 1/ / Vikar for reservelæge i Region Y 1/ / reservelæge i Region X Hændelsesforløb: Problemstilling(er): Konklusion: Lægen er sygemeldt ved stillingens udløb. Har tidligere været sygemeldt henholdsvis 1 og 2 måneder inden for de seneste 12 måneders ansættelse. Hvem skal betale lønnen? Og hvilken løn har vedkommende ret til? Region X skal betale lønnen, da denne er den arbejdsgiver, hvor pågældende har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden sidste ansættelses ophør, jf. 39, stk. 3. Lønnen omfatter grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt eventuelle lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen ville have oppebåret ved fortsat ansættelse i det sidste ansættelsesforhold før sygdommens indtræden. Der er maksimalt adgang til 5 måneders løn under sygdom, jf. 39, stk. 3. Da lægen allerede har været sygemeldt i 3 måneder inden for de sidste 12 måneder, kan lægen maksimalt få løn under sygdom i op til 2 måneder. EKSEMPEL 4: ANSÆTTELSER I 9-MÅNEDERSPERIODEN Ansættelseshistorik: 1/ / Vikar for reservelæge i Region Z 1/ / Ledig 1/ / Vikar for reservelæge i Region Y 1/ / Ledig 1/ / Vikar for reservelæge i Region X Hændelsesforløb: Lægen sygemeldes pr. 1/ Problemstilling(er): Konklusion: Har lægen ret til løn under sygdom? Hvem skal betale lønnen? Og hvilken løn har vedkommende ret til? Lægen har ikke ret til løn under sygdom, da vedkommende ikke opfylder betingelserne i 39, stk. 3. Seneste tællende ansættelse er som vikar for reservelæge i Region Z. Ansættelserne i Region Y og X tæller ikke med, da disse ansættelser i 9-måneders perioden ikke opfylder betingelsen om højst 1 måneds afbrydelse mellem ansættelserne, jf. 39, stk. 3, litra b. Dermed er sygdommen ikke indtruffet inden for 9 måneder efter seneste ansættelses ophør.

10 Side 10 EKSEMPLER PÅ LØN UNDER GRAVIDITET OG BARSEL FOR FRATRÅDTE LÆGER Betingelser for at få løn under barsel, når ansættelsen er ophørt: Lægen skal inden for de sidste 6 måneder før seneste ansættelses ophør have haft ansættelse ved en region som praksisreservelæge, introduktionsamanuensis i almen praksis, reservelæge, 1. reservelæge eller klinisk assistent Der må højst være en måneds afbrydelse mellem ansættelserne Tidspunktet for forventet fødsel (termin) må højst være 9 måneder efter seneste ansættelses ophør. Hvem betaler lønnen? Læger, hvis ansættelse er ophørt, har ret til løn fra den region, hvor pågældende har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelsesforhold er to ansættelsesforhold af samme længde, skal henvendelse rettes til den af de to ansættelsesmyndigheder, hvor lægen har været ansat senest. Hvad udgør lønnen? Løngrundlaget er lægens grundløn samt den centralt fastsatte og lokalt aftalte funktions- og kvalifikationsløn, som lægen ville have oppebåret ved fortsat ansættelse i det seneste, forudgående ansættelsesforhold. Får man ulempetillæg? Hvis lægens sidste ansættelse er en KBU/HU-ansættelse, og hvis forventet fødsel (termin) er senest 3 måneder efter KBU/HU-ansættelsens ophør, udbetales også lægens ulempetillæg svarende til seneste ansættelse. Pension og omsorgsdage? Se vejledningen. Eksemplerne medtager ikke omsorgsdage og periode med pensionsindbetaling under barselsorlov i dagpengeperiode uden løn.

11 Side 11 EKSEMPEL 1: LÆGE FØDER 5 MÅNEDER EFTER STILLINGENS OPHØR Ansættelseshistorik: 1/ / Vikar for reservelæge i Region Z (3 måneder) 1/ / Ledig 1/ / Vikar for reservelæge i Region Y (4 måneder) 1/ / Ledig 1/ / Vikar for reservelæge i Region X (3 måneder) 1/ Ledig Terminsdato: 15/ Senest tællende ansættelse: Seneste tællende ansættelse ophørte den 31/ Problemstilling(er): Konklusion: Har lægen ret til løn og pension under barsel? Hvem skal betale lønnen? Og hvilken løn har vedkommende ret til? Lægen har ret til løn og pension under barsel, da terminsdatoen er mindre end 9 måneder efter seneste ansættelses ophør, og da lægen i de sidste 6 måneder før seneste ansættelses ophør har haft ansættelse som reservelæge med højst 1 måneds afbrydelse mellem ansættelserne, jf. 40, stk. 2. Region Y skal betale lønnen, da denne er den arbejdsgiver, hvor pågældende har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden sidste ansættelses ophør, jf. 40, stk. 2. Lægen har ret til løn i 8 uger før terminsdato og til 20 (+ evt. 6) uger efter fødslen. Lønnen omfatter grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt eventuelle lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen ville have oppebåret ved fortsat ansættelse i det sidste ansættelsesforhold, dvs. lønnen fra vikariatet for reservelæge i Region X. EKSEMPEL 2: IKKE RET TIL LØN UNDER BARSEL PGA. FOR KORTE TÆLLENDE ANSÆTTELSER Ansættelseshistorik: 1/ / Ledig 1/ / Vikar for reservelæge i Region Z 1/ / Vikar for reservelæge i Region Y 1/ / Ikke-regional ansættelse (fx i læge i Norge) Terminsdato: 11/ Senest tællende ansættelse: Problemstilling(er): Konklusion: Seneste tællende ansættelse ophørte den 28/2 2017, da det alene er ansættelse efter overenskomsten, som tæller med. Har lægen ret til løn og pension under barsel? Hvem skal betale lønnen? Og hvilken løn har vedkommende ret til? Lægen har ikke ret til løn og pension under barsel, da hun ikke opfylder betingelserne i 40, stk. 2. Den senest tællende ansættelse ophørte den 28/ og på dette tidspunkt har lægen ikke haft 6 måneders forudgående tællende ansættelser med højst 1 måneds afbrydelse mellem ansættelserne.

12 Side 12 EKSEMPEL 3: MÆND OG BARSEL Ansættelseshistorik: 1/ / Introduktionsstilling i Region Z. 1/ / Vikar for reservelæge i Region Y 1/ Ledig Terminsdato: 22/ Senest tællende ansættelse: Seneste tællende ansættelse ophørte den 30/ Problemstilling(er): Konklusion: Har lægen ret til løn og pension under barsel? Hvem skal betale lønnen? Og hvilken løn har vedkommende ret til? Lægen har ret til løn og pension under barsel, da terminsdatoen er mindre end 9 måneder efter seneste ansættelses ophør, og da lægen i de sidste 6 måneder før seneste ansættelses ophør har haft ansættelse i en introduktionsstilling og som vikar for reservelæge. Region Z skal betale lønnen, da denne er den arbejdsgiver, hvor den pågældende har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden sidste ansættelses ophør, jf. 40, stk. 2. Lønnen omfatter grundløn samt det centralt fastsatte kvalifikationstillæg samt eventuelle lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, som lægen ville have oppebåret ved fortsat ansættelse i det sidste ansættelsesforhold, dvs. lønnen fra vikariatet for reservelæge i Region Y.

13 Side 13 UDBETALINGSBEGÆRING BEGÆRING OM UDBETALING AF LØN UNDER SYGDOM, BARSEL, ADOPTION MV. FOR FRA- TRÅDT LÆGE Sendes til: Udbetalingsbegæringen sendes til den region, hvor lægen har været ansat længst tid inden for de seneste 12 måneder inden den sidste ansættelses ophør. Hvis længste ansættelse er to ansættelsesforhold af samme længde, skal begæringen sendes til den af de to ansættelsesmyndigheder, hvor lægen har været ansat senest. CPR-nummer Efternavn, fornavne Gade/vej nr. Postnr. By Telefonnr. Mobilnr: Dato for sidste ansættelsesdag: KBU/HU-ansættelse i perioden fra den til den Sygehusansættelser inden for de seneste 12 måneder før sidste ansættelsesdag: Sygehus Region Ansættelse som Fra den Til den UDFYLDES VED BEGÆRING OM LØN UNDER SYGDOM: Første sygedag: Fortsat sygemeldt Ja Nej Sidste sygedag: Antal dage med løn under sygdom inden for de seneste 12 måneder: dage

14 Side 14 UDFYLDES VED BEGÆRING OM LØN UNDER BARSEL, ADOPTION MV. : Perioden hvor der søges løn under barsel mv.: Forventet fødsel: Barnets fødselsdato (Oplyses efter fødsel) Dagpenge fra: fra til inkl. Dato: Dato: Dato: Omsorgsdage Ja Nej Du kan ud over perioden med løn få indbetalt pensionsbidrag for den resterende del af barselsorloven, hvor du kun modtager dagpenge: Jeg holder barselsorlov med dagpenge uden løn i perioden fra til inkl. Udfyldes, hvis det er moderen, der søger om løn under barsel mv.: Er faderen nyuddannet læge? Ja Nej Holder faderen barsel med løn fra en region? Ja Nej Hvis ja til et af de to spørgsmål, skal faderens orlovsperiode(r) med løn anføres: Fra til inkl. Fra til inkl. Udfyldes, hvis det er faderen, der søger om løn under barsel mv.: Jeg har søgt orlov med løn mere end uger Ja Nej Hvis ja skal følgende besvares: Er moderen nyuddannet læge? Ja Nej Er moderen ansat i en region? Ja Nej Hvis ja til et af de to spørgsmål, skal moderens orlovsperiode(r) med løn anføres: Fra til inkl. Fra til inkl. BELØBET OVERFØRES TIL NEM-KONTO: Jeg bekræfter, at jeg i den periode, hvor jeg søger om løn under sygdom eller barsel, ikke samtidig har ansættelse i en stilling med ret til løn under sygdom eller barsel. Dato Lægens underskrift KOPI AF SENESTE LØNSEDDEL VEDLÆGGES.

Reviderede vejledninger for nyuddannede og fratrådte læger

Reviderede vejledninger for nyuddannede og fratrådte læger REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tlf. 35 29 81 00 OK-Nyt Løn nr. 015-2017 Reviderede vejledninger for nyuddannede

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.3 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så?

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? Indhold Månedslønnet ansættelse...2 Løn...2 Pension...2 Ansættelsesbrev...3 Arbejdstid...3 Ferie...3 Sygdom...4 Ansat på nedsat tid...4 Timelønnet ansættelse...4 Løn...4

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1 ANSÆTTELSESBEVIS FOR FUNKTIONÆRER Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Si d e 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Arbejdsgang for barsel/adoption

Arbejdsgang for barsel/adoption Acadre: 15/10954 Arbejdsgang for barsel/adoption 1/11 Revideret den 14. juni 2016 Indhold Meddelelse om graviditet... 3 Graviditetsgener... 3 Faktisk fødsel... 4 Fædreorlov... 4 Barselsaftale... 4 Bekræftelse

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

> OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL > OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2018 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service O.15 43/2015 Side 1

Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service O.15 43/2015 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles bund 3F Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser.... 3 3.

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst.

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer krifa.dk Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere