Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder"

Transkript

1 university of copenhagen Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. L., & Andersen, P., (2017). Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri: Generelle økonomiske aspekter, 5 s., IFRO Udredning, Nr. 2017/18 Download date: 27. Nov. 2017

2 Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri: Generelle økonomiske aspekter Jesper Levring Andersen Peder Andersen 2017 / 18

3 IFRO Udredning 2017 / 18 Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri: Generelle økonomiske aspekter Forfattere: Jesper Levring Andersen, Peder Andersen Faglig kvalitetssikring: Lisa Ståhl Udarbejdet efter anmodning fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Udgivet oktober 2017 Se flere myndighedsaftalte udredninger på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R F Ø D E V A R E - O G R E S S O U R C E Ø K O N O MI Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri: Generelle økonomiske aspekter Jesper Levring Andersen og Peder Andersen 10. oktober 2017 I Indledning Dette notat er udarbejdet efter anmodning fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og med det formål at vurdere økonomiske aspekter af forslag om ændringer i kvotekoncentrationslofter, forslået i Kammeradvokatens Notat om håndhævelse af kvotekoncentrationslofter. Vurderingen kan ses i forlængelse af IFRO Udredning 2017/14 Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne i dansk fiskeri: Økonomiske aspekter, som giver nogle generelle økonomiske vurderinger af effekterne af at gennemføre en stramning af reglerne om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. Dette notat, Kammeradvokatens notat og IFRO-udredningen skal ses i sammenhæng med Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. II Baggrund I Kammeradvokatens notat er der gjort rede for nugældende retsgrundlag for regulering af dansk fiskeri, se siderne 3-7, herunder om reguleringsbekendtgørelsens 13, nr. 4 om en persons bestemmende indflydelse, som lyder Mulighed for at træffe bestemmelse af økonomisk og driftsmæssig karakter i forbindelse med fangst og landing samt overdragelse af salg af kvoteandele og leje af årsmængder. Ligeledes indeholder Kammeradvokatens notat vurderinger af, om reglerne om koncentrationslofter i reguleringsbekendtgørelsen ( 96 og 97 (FKA) og 104 og 105 (IOK)) kan gøres mere effektive. Som det fremgår af Kammeradvokatens notat, er definitionen af bestemmende indflydelse bredt formuleret og kan dække over såvel situationen, hvor reguleringen knytter sig til ejerandele, og til situationen, hvor der er mulighed for at træffe beslutning af økonomisk og driftsmæssig karakter i forbindelse med fangst og landing samt overdragelse af salg af kvoteandele og leje af årsmængder. I notatet gøres det samtidigt klart, at der er en forskel i forhold til den sædvanlige regulering af bestemmende indflydelse, hvor bestemmende indflydelse er knyttet til kapitalandele, se notatet side 8, hvor der henvises til eksempler inden for skatteretten og selskabsloven. Da der ikke er krav om, at erhvervsfiskere organiserer sig i kapitalselskaber, er det Kammeradvokatens vurdering, at regulering af bestemmende indflydelse ikke er det mest effektive værktøj til at sikre, at kvotekoncentrationslofterne i reguleringsbekendtgørelsens bilag 14 ikke

5 SIDE 2 AF 5 overskrides (citat side 8 i Kammeradvokatens notat). Der henvises til, at regulering af bestemmende indflydelse, der ikke udelukkende baseres på målbare kapitalandele, er sværere at administrere og håndhæve. I Kammeradvokatens notat angives, at maksimalsatserne i reguleringsbekendtgørelsens bilag 14 overholdes mere hensigtsmæssigt ved at skifte fokus fra regulering af bestemmende indflydelse til regulering af økonomisk udbytte fra kvoter, der ejes af andre, ud over de satser, der følger af reguleringsbekendtgørelsens bilag 14. Argumentet er, at det reelle formål med at have bestemmende indflydelse over andres FKA og IOK må antages at være muligheden for at opnå udbytte fra kvoter, der ligger over kvotekoncentrationsloftet (citat side 9, Kammeradvokatens notat). Dvs. fokus kommer på kvoteandele eller kvoteleje, der skal tillægges en långiver, og som giver eller potentielt kan give økonomisk udbytte. III Generelle vurderinger Som der klart gøres opmærksom på i Kammeradvokatens notat, forudsætter udbyttebaseret regulering, at udbyttebegrebet kan defineres, samt at det skal dække alt, hvad der udloddes, betales eller kan betales til aktionærer, anpartshavere eller andre personer, dog ikke finansielle institutioner mv., der finansierer på markedsvilkår. Formålet med at indføre en udbyttebaseret regulering er at kunne begrænse muligheden for, at nogle fiskere optræder som långivere for andre fiskere, hvis en långiver herved de facto kan opnå økonomisk udbytte fra en større kvoteandel end angivet i reglerne for kvotekoncentrationslofter. Konsekvensen af at gennemføre sådanne stramninger vil være, at finansieringsmulighederne forringes for nogle fiskere. Denne meget generelle konklusion gælder, uanset hvilke af de gennemgåede eksempler i Kammeradvokatens notat, der ses på. Hvis de berørte fiskere ikke kan opnå finansiering via andre kanaler, f.eks. banker, vil planlagte kvotekøb eller andre former for investeringer ikke blive realiseret. Hvis låntagningen gøres mere omkostningsbelastende, dvs. kvotekøb kun kan realiseres med højere finansieringsomkostninger til følge, vil dette forringe den økonomiske situation for den berørte fisker. Det må antages, at låntager benytter privatfinansiering gennem andre fiskere, fordi banker og andre enten ikke vil finansiere investeringen eller stiller skrappere vilkår. Det er relevant at stille spørgsmålet, hvorfor nogle fiskere er villige til at låne til andre fiskere, hvis banker ikke er det. Det har flere logiske årsager. Banker er underlagt en række krav for udlån, herunder graden af risikotagning i långivning. Denne risiko kan f.eks. være knyttet til, at banker kan være begrænset mht. viden om en fiskers dygtighed, fangstmuligheder mv. En anden fisker (långiver) med både stor indsigt i fiskeriet og viden om den konkrete fiskers (låntagers) kvalifikationer kan være bedre informeret om det rentable i for fiskeren (låntager) at købe en kvoteandel eller kvoteleje, end banken vil være.

6 SIDE 3 AF 5 Det er ikke med det eksisterende datagrundlag muligt at vurdere omfanget af og dermed betydningen af begrænsningen i lånefinansieringen. Ligeledes er det ikke muligt præcist at udpege, hvilke fiskere, der især vil blive ramt af lånebegrænsningen. Men generelt vil det gælde, at det er kapitalsvage fiskere, herunder unge fiskere, der vil blive mest berørt af stramningerne, men også mindre fartøjer må antages at blive relativt mere berørt af en stramning i långivning end større fartøjer. Da det må antages, at banker er begrænset i at vurdere den enkelte fiskers kvalifikationer og udviklingspotentiale, må det forventes, at stramningen også vil begrænse investeringer i og tilpasninger af fartøjer og de dertil nødvendige køb af kvoter. Dette resultat opstår, fordi lånemulighederne begrænses, eller vilkårene strammes, og rentabiliteten ved investeringer dermed falder. Konsekvenserne for långiver må forventes at være relativt begrænsede, da en kapitalstærk fisker vil have alternative investeringsmuligheder, men mere restriktive udlånsmuligheder må, alt andet lige, antages at være et tab for långiver, hvis kapitalplacering sker ud fra et rent profitmotiv. Hvis der er tale om andre motiver som f.eks. hjælpsomhed og ønske om at støtte familiemedlemmer, kollegaer og venner, kan begrænsninger i långivning blive en økonomisk gevinst for långiver, da kapitalplacering uden for fiskeriet i så fald kan forventes at give større økonomisk afkast. Hvis långivning skal omregnes til kvoteandele for långiver, vil dette lægge en begrænsning på långivers fiskerimuligheder med eget fartøj i det omfang, långiver som konsekvens af omregning til kvoteandele direkte rammer en kvoteloft eller i løbet af året begrænses i mulighederne for at tilpasse sit fiskeri ved kvoteleje. Dette kan begrænse villigheden til at yde lån, selv om udgangspunktet er, at kvoteloftet ikke initialt er bindende for långiver. IV Andre vurderinger Der er en række mere tekniske aspekter knyttet til en gennemførelse af forslaget i Kammeradvokatens notat om at bruge økonomisk udbytte som ledetråd for håndhævelsen af kvotekoncentrationsregler. Disse aspekter vurderes umiddelbart til at give en række vanskeligheder mht. udformning, implementering og håndhævelse. En systematisk og dækkende redegørelse af disse vil være omfattende. Dette notat giver ingen systematisk gennemgang, men der gives i det følgende fire eksempler på nogle af de potentielle vanskeligheder, der vil være knyttet til brugen af Kammeradvokatens model. 1. Det er uklart, hvad der forstås ved økonomisk udbytte. I eksempel 2, side 11 i Kammeradvokatens notat er angivet Omsætning(udbytte) fra salg af lejede kvoter. Hvis omsætning bruges, vil dette give en række skævheder. Et økonomisk relevant mål vil være omsætning fratrukket omkostninger. Men det er ikke oplagt, om det skal være variable omkostninger med eller uden aflønning af besætning, eller om det skal være variable omkostninger og alle eller dele af de faste omkostninger. Hvis der er tale om køb af kvoteandele, vil inddragelse af faste omkostninger f.eks. være relevant, men ikke, hvis der er

7 SIDE 4 AF 5 tale om kvoteleje. Et argument for at medtage faste omkostninger ved kvoteandele er, at kvoteandele har en varighed på p.t. 16 år. 2. Det er uklart, hvordan et lån skal og kan omregnes til kvoteandele. Det vil være nødvendigt med en række antagelser for at kunne foretage en sådan omregning. Hvis hele lånet går til køb af kvoteandele, skal det f.eks. kunne afgøres, hvilke kvoterede arter, der er tale om, og det vil som minimum forudsætte, at kontrolmyndigheden har kendskab til prisen på kvoteandele eller en gennemsnitspris, hvis der er tale om en pakke af kvoteandele. Tilsvarende gælder for kvoteleje. 3. Det er uklart, hvordan en situation, hvor låntager efter en periode sælger en kvoteandel, skal håndteres. Er det efter handel fortsat långivers kvoteandel eller ej, og hvis ja, er det så den initiale pris, der fortsat skal bruges, eller er det den nye kvotepris, der er relevant? 4. Det er uklart, hvordan det afgøres, om et lån er til køb af kvoteandele, kvoteleje eller lån til fartøjsændringer, vedligeholdelse, køb af nyt udstyr mv. Er det et lån, der ikke skal omregnes til kvoteandele, hvis det direkte fremgår (f.eks. ved brug af en tro og loveerklæring), at det er et lån på markedsvilkår, selv om renten set i forhold til bankrenten er lav? Der kan argumenteres for, at forrentning af et lån (høj eller lav) indirekte altid i et eller andet omfang vil være knyttet til det potentielle økonomiske udbytte af kvotekøbet. Det må forventes, at en långiver kun vil yde lånet, hvis det forventes, at låntager kan betale lånet med rente tilbage. Hvis der ikke er forventning om fuld tilbagebetaling og forrentning af et lån, forhindrer dette på den anden side heller ikke, at der skrives et lånedokument. V Afsluttende bemærkninger Dette notat indeholder ikke en vurdering af, hvilket behov for data og registreringer, et udbyttebaseret reguleringssystem system vil kræve for at blive effektivt. Der er heller ikke set på de forskellige typer af komplicerede lånetransaktioner mv., der kan tænkes på, eller de overvejelser om opbygning af digitale systemer, regnskabssystemer mv., der vil være nødvendige, for at et system kan håndtere de forskellige situationer, herunder ikke mindst muligheden for kontrol- og håndhævelse. Hvis et økonomisk udbyttebaseret system ikke gennemføres, kan det vise sig at være relevant at se på andre muligheder for at opnå ønskede politiske krav om at begrænse nogle fiskeres økonomiske indflydelse på dansk fiskeri. En simpel model vil være at forbyde, at fiskere må låne til fiskere. Om dette yderligere vil forringe finansieringsmulighederne i forhold til forslaget fra Kammeradvokaten, er vanskeligt at vurdere. Det afgørende for at opbygge et effektivt system er at være præcis med, hvad det er, der skal forebygges eller forhindres. I den sammenhæng kan det være relevant at stille det spørgsmål, om det foreslåede system løser det problem, der ønskes løst.

8 SIDE 5 AF 5 Hvis ønsket er flere fartøjer i nogle af flådegrupperne i forhold til i dag, er løsningen at gennemføre reguleringer, der sikrer, at kvoteandele opdeles i flådegrupper uden eller med muligheder for kvotehandel på tværs af flådegrupper. Desuden vil strammere kvotebegrænsninger pr. fartøj forøge antallet af fartøjer, ændre strukturen i fiskeriet og påvirke forrentningen i fiskeriet negativt. Hvis målet er, at nogle personer eller grupper af personer skal have begrænset deres økonomiske aktivitet i dansk fiskeri, er løsningen at sætte begrænsninger på ejerforholdet af fartøjer, herunder kapitalandele i selskaber. Sådanne konstruktioner har økonomiske konsekvenser for fiskerierhvervet, men om disse er større eller mindre, end de af Kammeradvokaten foreslåede, er ikke muligt at afgøre uden nærmere kendskab til de konkrete udformninger af påtænkte ændringer i reguleringen. Henvisning Andersen, J. L., & Andersen, P Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne i dansk fiskeri: Økonomiske aspekter, 5 s. (IFRO Udredning 2017/14). Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri, afgivet til Statsrevisorerne. August Kammeradvokaten Notat om håndhævelse af kvotekoncentrationslofter. Notat af 29. september, 2017.

Københavns Universitet. Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2017

Københavns Universitet. Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2017 university of copenhagen Københavns Universitet Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Værdifastsættelse af kvoter i forbindelse med implementering af kvotekoncentrationsaftalen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2018

Læs mere

Mulige økonomiske konsekvenser ved indførelse af visse kvotekoncentrationsregler i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder

Mulige økonomiske konsekvenser ved indførelse af visse kvotekoncentrationsregler i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Mulige økonomiske konsekvenser ved indførelse af visse kvotekoncentrationsregler i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date:

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Værdifastsættelse af kvoter i forbindelse med implementering af kvotekoncentrationsaftalen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2019

Læs mere

Analyse af økonomiske konsekvenser ved en stramning af kvotekoncentrationsreglerne

Analyse af økonomiske konsekvenser ved en stramning af kvotekoncentrationsreglerne university of copenhagen Københavns Universitet Analyse af økonomiske konsekvenser ved en stramning af kvotekoncentrationsreglerne Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder; Ståhl, Lisa Publication date:

Læs mere

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http://www.um.dk Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato 2018-1410 / 3271576 Fiskeripolitisk Kontor 13-07-2018

Læs mere

Københavns Universitet. Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Københavns Universitet. Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver Publication date: 2017 Document Version

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Notat om validering af tilskudsordninger for: Særlige levesteder for bilag IV-arter, Natura 2000 samt Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Schou,

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2015

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Økonomisk udredning af fiskeriet efter blåmuslinger og østers i Limfjorden i relation til justering af kvotekoncentrationsloftet Andersen, Jesper Levring;

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte Publication date: 2015

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

Rigsrevisionens notat om beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri Rigsrevisionens notat om beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri Februar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2016

Læs mere

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte Publication

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Notat om de økonomiske omkostninger for Gilleleje-fiskerne ved rejse til fangstpladser nord for det permanent lukkede område (jf. BEK nr. 391 af 16/04/2010,

Læs mere

Københavns Universitet. Behandlingshyppighed og pesticidbelastning Ørum, Jens Erik. Publication date: 2016

Københavns Universitet. Behandlingshyppighed og pesticidbelastning Ørum, Jens Erik. Publication date: 2016 university of copenhagen Københavns Universitet Behandlingshyppighed og pesticidbelastning 2007-2014 Ørum, Jens Erik Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Københavns Universitet. Fremskrivning af minkbestanden Hansen, Henning Otte. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fremskrivning af minkbestanden Hansen, Henning Otte. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fremskrivning af minkbestanden Hansen, Henning Otte Publication date: 2019 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Værdien af sandfodring Panduro, Toke Emil; Svenningsen, Lea Skræp; Jensen, Cathrine Ulla

Værdien af sandfodring Panduro, Toke Emil; Svenningsen, Lea Skræp; Jensen, Cathrine Ulla university of copenhagen Københavns Universitet Værdien af sandfodring Panduro, Toke Emil; Svenningsen, Lea Skræp; Jensen, Cathrine Ulla Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Peder Andersen (med bidrag fra Max Nielsen) Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet pean@ifro.ku.dk? Præsentationen 1. Hvad har vi lært?

Læs mere

Erhvervsfiskerkravene

Erhvervsfiskerkravene Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 607 Offentligt Modtaget 31. maj 2016 Erhvervsfiskerkravene 60 % af bruttoindkomsten skal komme fra erhvervsfiskeri. - Hovedregel:

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård university of copenhagen Københavns Universitet Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard,

Læs mere

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen University of Copenhagen Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Københavns Universitet. Konsekvenser af omsættelighed på hesterejelicenser Frost, Hans Staby; Andersen, Peder. Publication date: 2018

Københavns Universitet. Konsekvenser af omsættelighed på hesterejelicenser Frost, Hans Staby; Andersen, Peder. Publication date: 2018 university of copenhagen Københavns Universitet Konsekvenser af omsættelighed på hesterejelicenser Frost, Hans Staby; Andersen, Peder Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Høring om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i (j.nr )

Høring om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i (j.nr ) NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. Martin Chemnitz Mortensen/ Martin Andersen Nyropsgade 30 1780 København V Mail:fiskeri@naturerhverv.dk Dato:.20. februar 2017 Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia

Læs mere

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http://www.um.dk Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato 2018-1410 / 3271576 Fiskeripolitisk Kontor (FPK) 13-07-2018

Læs mere

Bemærkninger til høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i (sag/id Nr / )

Bemærkninger til høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i (sag/id Nr / ) Udenrigsministeriet Fiskeripolitisk afdeling Asiatisk plads 2 DK-1448 København K Mail: fpk@um.dk Kopi:mamort@um.dk Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 Fax. +45 75 45 19 28 H. C.

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 606 Offentligt. Det talte ord gælder

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 606 Offentligt. Det talte ord gælder Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 606 Offentligt Det talte ord gælder Miljø- og fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AR stillet den 31. marts 2017

Læs mere

Københavns Universitet. Notat om brug af kalkulationsrentefod i dansk skovbrug Jacobsen, Jette Bredahl; Thorsen, Bo Jellesmark. Publication date: 2018

Københavns Universitet. Notat om brug af kalkulationsrentefod i dansk skovbrug Jacobsen, Jette Bredahl; Thorsen, Bo Jellesmark. Publication date: 2018 university of copenhagen Københavns Universitet Notat om brug af kalkulationsrentefod i dansk skovbrug Jacobsen, Jette Bredahl; Thorsen, Bo Jellesmark Publication date: 2018 Document Version Også kaldet

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 598 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 598 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 598 Offentligt -- AKT 2117778 -- BILAG 1 -- [ Bilag 1 - Notat om undersøgelse af regler som har relation til kvotekoncentration

Læs mere

Høringssvar fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation til forslag til lov om ændring af fiskeriloven

Høringssvar fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation til forslag til lov om ændring af fiskeriloven Udenrigsministeriet EU og Fiskeriregulering Asiatisk Plads 2 København K til fpk@um.dk, cc mikkst@um.dk sagsnr. 2018-16672 Høringssvar fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation til forslag til lov om

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Nielsen,

Læs mere

Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur tillæg Nielsen, Rasmus

Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur tillæg Nielsen, Rasmus university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur tillæg Nielsen, Rasmus Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri Bekendtgørelse om puljefiskeri I medfør af 36, stk. 1, 36 a, stk. 4, 36 c, stk. 3, 36 d, stk. 3, 36 e, stk. 1 og 3, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Københavns Universitet. Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Pedersen, Michael Friis. Publication date: 2016

Københavns Universitet. Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Pedersen, Michael Friis. Publication date: 2016 university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Høringsnotat ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Høringsnotat ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http://www.um.dk Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato 2017-44086 / 2954541 Fiskeripolitisk Kontor (FPK) 23-01-2018

Læs mere

Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Verificering af standardomkostninger for Tilskudsordninger. Skolemælk, skolefrugt og skolegrønt Olsen, Jakob Vesterlund

Verificering af standardomkostninger for Tilskudsordninger. Skolemælk, skolefrugt og skolegrønt Olsen, Jakob Vesterlund university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af standardomkostninger for Tilskudsordninger. Skolemælk, skolefrugt og skolegrønt Olsen, Jakob Vesterlund Publication date: 2018 Document Version

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Den daværende NaturErhvervstyrelse drøfter efterfølgende forslagene i december 2015 og

Den daværende NaturErhvervstyrelse drøfter efterfølgende forslagene i december 2015 og EU landbrug og fiskeri Ref. NICOLH Den 3. april 2017 Notat om forløb om kvotekoncentration Optakt til forhandlinger I efteråret 2015 bragte Danmarks Radio en dokumentar, der satte fokus på, at de danske

Læs mere

Vejledning nr. [nr.] af [dag]. [måned] [år] fritagelse fra aktivitetskravet som følge af generationsskifte. (Generationsskiftevejledningen)

Vejledning nr. [nr.] af [dag]. [måned] [år] fritagelse fra aktivitetskravet som følge af generationsskifte. (Generationsskiftevejledningen) Vejledning nr. [nr.] af [dag]. [måned] [år] om fritagelse fra aktivitetskravet som følge af generationsskifte (Generationsskiftevejledningen) Enhed: Fiskeripolitisk Kontor (FPK) Sagsbehandler: Martin Chemnitz

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

Høringssvar fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation til udkast til bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i

Høringssvar fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation til udkast til bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Udenrigsministeriet Fiskeristyrelsen J.nr. 17-4000-000097/ 2017-44086 Høringssvar fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation til udkast til bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020 Nedenfor

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Landbrugets behov og muligheder for finansiering set i lyset af erhvervets aktuelle indtjening og gæld Hansen, Jens

Landbrugets behov og muligheder for finansiering set i lyset af erhvervets aktuelle indtjening og gæld Hansen, Jens university of copenhagen Landbrugets behov og muligheder for finansiering set i lyset af erhvervets aktuelle indtjening og gæld Hansen, Jens Publication date: 2011 Document version Også kaldet Forlagets

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Københavns Universitet. Regional opgørelse af indtjeningen for de store jordbrug Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2012

Københavns Universitet. Regional opgørelse af indtjeningen for de store jordbrug Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2012 university of copenhagen Københavns Universitet al opgørelse af indtjeningen for de store jordbrug Andersen, Johnny Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til lov om ændring af fiskeriloven

Forslag til lov om ændring af fiskeriloven Forslag til lov om ændring af fiskeriloven (Indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri) I fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 19. juni 2017 som senest ændret ved lov nr. 736 af 8. juni 2018,

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens university of copenhagen Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

Notat til Fødevareministeriet med hjælp til besvarelse af spørgsmål Hansen, Jens

Notat til Fødevareministeriet med hjælp til besvarelse af spørgsmål Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Notat til Fødevareministeriet med hjælp til besvarelse af spørgsmål Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Bemærkninger til høring om udkast til ændring af Fiskeriloven Indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri (j.nr )

Bemærkninger til høring om udkast til ændring af Fiskeriloven Indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri (j.nr ) Udenrigsministeriet EU og Fiskeriregulering Asiatisk Plads 2 København K Mail: fpk@um.dk Kopi:mikkst@um.dk Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 Fax. +45 75 45 19 28 H. C. Andersens

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael

Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Københavns Universitet Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Bemærkninger til høring om udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet (j.nr )

Bemærkninger til høring om udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet (j.nr ) Udenrigsministeriet EU og Fiskeriregulering Asiatisk Plads 2 København K Mail: fiskeri@lfst.dk spj@lfst.dk machmo@lfst.dk Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia Tlf. +45 70 10 40 40 Fax. +45 75 45 19 28

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fiskeriloven

Forslag. Lov om ændring af fiskeriloven Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2018-19 Fremsat den 15. november 2018 af ministeren for fiskeri og ligestilling (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven (Indsats mod kvotekoncentration

Læs mere

Responsum af 10. oktober 2018 om ændring af fiskeriloven (kvotekoncentration)

Responsum af 10. oktober 2018 om ændring af fiskeriloven (kvotekoncentration) Responsum af 10. oktober 2018 om ændring af fiskeriloven (kvotekoncentration) Danmarks Pelagiske Producentorganisation, DPPO, som er hovedorganisation for danske fiskefartøjer, der fisker pelagiske fiskearter

Læs mere

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Brian H. Jacobsen 2016 / 2 IFRO Dokumentation 2016 / 2 Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Forfatter: Brian H. Jacobsen Udarbejdet som dokumentation

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere