Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017."

Transkript

1 d Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar Indhold 1 Offentlig saldo i i forhold til Dansk Økonomi, efterår Offentlige indtægter Offentlige udgifter Skøn for de offentlige finanser sammenlignet med regeringen Offentlige indtægter Offentlige udgifter... 8 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, vinter 2017x.docx

2 1 Offentlig saldo i i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2016 Af tabel 1 fremgår en dekomponering af vurderingen af den offentlige saldo fra i Prognoseopdatering, februar Det offentlige underskud skønnes at udgøre ca. 17¼ mia. kr. i 2016 og skønnes til godt 27¾ mia. kr. i 2017 og godt 16½ mia. kr. i Tabel 1. Dekomponering af den offentlige saldo Mia. kr Nordsø-indtægter 3,9 5,7 6,0 Selskabsskatter (ekskl. Nordsø) 52,4 51,9 51,6 Pensionsafkastskat 35,1 12,4 11,3 Arbejdsmarkedsbidrag 91,1 94,3 98,1 Personskatter mv. 428,2 440,7 458,1 Moms 194,9 202,0 210,7 Registreringsafgift 20,1 20,4 21,0 Punktafgifter 72,8 72,3 78,4 Øvrige skatter og afgifter 149,4 154,9 162,6 Offentlige primære indtægter i alt 1047,9 1054,5 1097,9 Offentligt forbrug 528,5 541,7 560,9 Offentlige investeringer 72,7 74,4 76,0 Indkomstoverførsler 355,8 362,9 371,4 Subsidier (dansk finansieret) 38,8 39,2 40,2 Øvrige udgifter 56,9 58,6 61,0 Offentlige primære udgifter i alt 1052,7 1076,8 1109,5 Offentlige primære saldo -4,8-22,2-11,6 Nettorenteindtægter i off. sektor -12,5-5,5-5,0 Offentlige saldo, i alt -17,3-27,8-16,6 Kilde: Prognoseopdatering, februar I forhold til vurderingen i Dansk Økonomi, efterår 2016 er den offentlige saldo forværret med ca. 5¾ mia. kr. i I 2017 og 2018 er den offentlige saldo forbedret med hhv. 6¼ mia. kr. i 2017 og knap 7½ mia. kr. i 2018, jf. tabel

3 Tabel 2. Ændring i offentlig saldo Mia. kr Nordsø-indtægter -0,5 0,2 0,5 Selskabsskatter (ekskl. Nordsø) 4,3 2,8 4,0 Pensionsafkastskat -8,3 2,8 1,0 Arbejdsmarkedsbidrag -0,6-0,9-0,8 Personskatter mv. 2,0 2,9 10,4 Moms 1,6 2,0 1,9 Registreringsafgift 1,3 1,7 1,7 Punktafgifter -1,8-3,0-3,5 Øvrige skatter og afgifter -1,6-1,7-2,4 Offentlige primære indtægter i alt -3,7 6,8 12,8 Offentligt forbrug 1,9 0,9-3,4 Offentlige investeringer -1,0-1,8-1,9 Indkomstoverførsler -0,7-1,5-1,5 Subsidier (dansk finansieret) 0,7 0,2 0,2 Øvrige udgifter -0,4-0,5-1,1 Offentlige primære udgifter i alt 0,5-2,7-7,7 Offentlige primære saldo -3,3 4,1 5,1 Nettorenteindtægter i off. sektor -2,5 2,1 2,3 Ændring i den offentlige saldo, i alt -5,8 6,2 7,4 Anm.: Positive tal viser en saldoforbedring, mens negative tal viser en saldoforværring. Kilde: Prognoseopdatering, februar 2017 og Dansk Økonomi, efterår Af tabel 3 fremgår ændringerne i de væsentligste makroøkonomiske størrelser siden Dansk Økonomi, efterår Tabel 3. Ændring i makroøkonomiske forudsætninger V17 E16 BNP (realvækst) 0,8 1,7 2,3 1,0 2,0 2,2 Privat forbrug (realvækst) 1,8 1,9 2,4 2,0 2,3 2,4 Årlig ændring (1.000 pers.): - Beskæftigelse 45,0 32,6 31,5 45,3 31,2 32,1 - Nettoledighed -10,1-1,9-2,4-9,7-3,0-1,2 Kilde: Prognoseopdatering, februar 2017 (V17) og Dansk Økonomi, efterår 2016 (E16). Nedenfor gennemgås ændringer i de vigtigste indtægts- og udgiftsposter

4 1.1 Offentlige indtægter Skønnet for nordsøindtægterne er nedjusteret med ½ mia. kr. i 2016, mens det er opjusteret en smule i 2017 og med ½ mia. kr. i Nedjusteringen i 2016 kan tilskrives en lavere produktion end ventet, mens opjusteringen kan henføres til en lidt højere oliepris. De forventede indtægter fra selskabsskatterne ekskl. Nordsø tager udgangspunkt i skønnet fra regeringens Økonomiske Redegørelse fra december 2016 opgjort som andel af BNP. På den baggrund er indtægterne opjusteret med godt 4¼ mia. kr. i 2016, godt 2¾ mia. kr. i 2017 og 4 mia. kr. i 2018 i forhold til Dansk Økonomi, efterår Finansministeriet angiver at opjustering blandt andet skyldes, at indbetalingerne af anden rate af selskabsskat i 2016 har været højere end forudsat. Indtægterne fra pensionsafkastskatten i 2016 er nedjusteret med godt 8¼ mia. kr. og opjusteret med godt 2¾ mia. kr. i 2017 og 1 mia. kr. i Nedjusteringen i 2016 skyldes, at der har været højere rentestigninger gennem 2016 og lavere afkast af aktier end forudsat i Dansk Økonomi, efterår Det skønnede provenu fra arbejdsmarkedsbidraget er nedjusteret med godt ½ mia. kr. i 2016, knap 1 mia. kr. i 2017 og ¾ mia. kr. i Den lille nedjustering skyldes blandt andet, at der ventes en mindre lønsum end forudsat i Dansk Økonomi, efterår Indtægterne fra personskatter mv. er opjusteret med 2 mia. kr. i 2016, knap 3 mia. kr. i 2017 og knap 10½ mia. kr. i Opjusteringen kan henføres til, at den personlige og skattepligtige indkomst er opjusteret. Det er blandt andet afledt af højere pensionsudbetalinger og en metodemæssig justering. Derudover er der et lille bidrag i 2018 fra forhøjelse af bundskattesatsen i forbindelse med afskaffelsen af PSO-afgiften. Momsindtægterne er opjusteret med godt 1½ mia. kr. i 2016 og ca. 2 mia. kr. i 2017 og 2018, selvom vækstraten i privatforbruget er nedjusteret i 2016 og 2017 i forhold til efteråret. Opjustering kan blandt andet henføres til, at der skønnes en højere inflation i end i Dansk Økonomi, efterår 2016, hvilket øger grundlaget for momsindtægterne. Derudover er boliginvesteringerne, som er tungt momsbelagt, opjusteret, hvilket ligeledes øger momsindtægterne. Provenuet fra registreringsafgiften er opjusteret med 1¼ mia. kr. i 2016 og 1¾ mia. kr. i 2017 og i Opjusteringen skyldes blandt andet et større køb af transportmidler i erhvervene end lagt til grund i efteråret. I modsat retning trækker reduceringen af registreringsafgiften aftalt i forbindelse med finansloven Indtægterne fra punktafgifter er i nedjusteret med hhv. 1¾ mia. kr., 3 mia. kr. og 3½ mia. kr. Nedjusteringen kan blandt andet henføres til en nedjustering af energiforbruget i erhvervene og en nedjustering af privatforbruget, men skal også ses i - 4 -

5 sammenhæng med, at indtægterne fra PSO-afgiften er nedjusteret i 2017 og 2018 som følge af aftalen om gradvis afskaffelse af PSO-afgiften. De øvrige skatter og afgifter er nedjusteret med godt 1½ mia. kr. i 2016, 1¾ mia. kr. i 2017 og knap 2½ mia. kr. i Nedjusteringen i 2016 skal blandt andet ses i lyset af en nedskrivning af skatte- og afgiftsrestancerne på ca. 6½ mia. kr. (fordelt over årene ). Dette dækker over, at skatte- og afgiftsrestancerne er vokset siden Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) blev sat ud af drift i Dertil er der foretaget en ekstraordinær afskrivning på 2 mia. kr. i 2017 (fordelt over ) afledt af, at problemerne med EFI kan medføre, at fordringer kan blive afskrevet ved lov. Dette følger skønnet i Økonomisk Redegørelse, december 2016, hvilket også er tilfældet for andre løbende overførsler fra den private til den offentlige sektor, som er nedjusteret knap 2 mia. kr. i Denne nedjustering er af teknisk karakter og afspejler, at 2018 er gået fra et mellemfristet år til et konjunkturår i Finansministeriets fremskrivning. 1.2 Offentlige udgifter Udgifterne til offentligt forbrug nedjusteres med knap 2 mia. kr. i 2016 og ca. 1 mia. kr. i 2017, som følge af lavere realvækst end forudsat i Dansk økonomi, efterår Realvæksten følger Økonomisk Redegørelse, december I 2018 opjusteres forbrugsudgiften med knap 3½ mia. kr., hvilket skyldes, at prisen på det offentlige forbrug vokser hurtigere end forudsat i Dansk økonomi, efterår I 2019 og 2020, der er dækket af udgiftslofter, forudsættes det reale offentlige forbrug at vokse som forudsat i grundforløbet fra regeringens 2025-plan fra efteråret De offentlige investeringer ekskl. forskning og udvikling er opjusteret med 1 mia. kr. i 2016 og godt 1¾ mia. i Skønnene for investeringsudviklingen i 2016 og 2017 tager udgangspunkt i realvæksten i Økonomisk Redegørelse, december Opjusteringerne følger af merudgifter på det kommunale område i 2016, nye initiativer på finansloven for 2017 samt omprioriteringer mellem drift og anlæg i kommunerne. Fra 2018 og frem følger de offentlige investeringer et beregningsteknisk forløb, der indebærer, at det reale offentlige kapitalapparat vokser i omtrent samme takt som det offentlige forbrug. Dette indebærer, at skønnet for de offentlige investeringer i 2018 opjusteres med knap 2 mia. kr. i 2018, hvilket hovedsagelig følger af et højere niveau i Skønnet for antal modtagere af indkomstoverførsler tager afsæt i DREAMs befolkningsfremskrivning fra maj 2016, korrigeret for lavere forventet tilstrømning af flygtninge i perioden Skønnet for de gennemsnitlige ydelser i perioden tager udgangspunkt i de gennemsnitlige satser i Økonomisk Redegørelse, december På den baggrund er udgifterne opjusteret med 0,7 mia. kr. i 2016 og 1½ mia. kr. i 2017 og Opjusteringen skal blandt andet ses i lyset af ændret fremskrivning af udgifterne til syge- og barselsdagpenge, samt at metoden til fremskrivning af en række satser er revideret

6 Udgifterne til dansk finansierede subsidier tager udgangspunkt i niveauet fra Økonomisk Redegørelse, december Blandt andet på den baggrund er udgifterne til subsidier reduceret med ¾ mia. kr. i 2016 og ca. ¼ mia. kr. i 2017 og De øvrige udgifter omfatter hovedsageligt overførsler til udlandet og offentlige kapitaloverførsler til virksomheder og husholdninger. Skønnet for de øvrige udgifter tager udgangspunkt i udgifterne fra Økonomisk Redegørelse, december 2016, og er opjusteret med ca. ½ mia. kr. i 2016 og 2017 og godt 1 mia. kr. i Skøn for de offentlige finanser sammenlignet med regeringen Vurderingen af stillingen på den offentlige saldo er mere positiv end regeringens skøn for årene , jf. tabel 4. Der skønnes således et underskud på 0,8 pct. af BNP i 2016, 1,3 pct. af BNP i 2017 og 0,8 pct. af BNP i 2018, mens regeringen skønner underskud på hhv. 1,4 pct. af BNP, 1,6 pct. af BNP og 0,9 pct. af BNP i Tabel 4. Den offentlige saldo Pct. af BNP Prognoseopdatering, februar 2017 Offentlig saldo -0,8-1,3-0,8 Nettorenter -0,6-0,3-0,2 Indtægter i alt 51,0 49,8 49,9 Udgifter i alt 51,2 50,8 50,4 Økonomisk Redegørelse, december 2016 Offentlig saldo -1,4-1,6-0,9 Nettorenter -0,6-0,3-0,3 Indtægter i alt 50,8 50,0 50,0 Udgifter i alt 51,6 51,3 50,7 Forskel Offentlig saldo 0,6 0,2 0,2 Nettorenter 0,0 0,0 0,0 Indtægter i alt 0,2-0,3-0,1 Udgifter i alt -0,3-0,5-0,3 Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2016 og egne beregninger. Den mere positive saldo kan i 2016 henføres til større offentlige indtægter og lavere offentlige udgifter end i regeringens skøn. I 2017 og 2018 er såvel de offentlige indtægter og -udgifter målt som andel af BNP. Dette skal ses i lyset af, at nominelt BNP vokser hurtigere end i regeringsfremskrivning de første år. Nedenfor gennemgås forskelle i de vigtigste indtægter og udgifter

7 2.1 Offentlige indtægter I 2016 skønnes de offentlige indtægter at udgøre 0,2 pct. af BNP mere end regeringens prognose, jf. tabel 5. De højere indtægter kan især henføres til, at der skønnes større indtægter fra pensionsafkastskatten (PAL) end regeringen. PAL-indtægterne er forbundet med væsentlig usikkerhed, idet de afhænger af usikre forudsætninger om renteudviklingen og afkastet fra pensionsformuen. I 2017 og 2018 skønnes omtrent samme provenu som regeringen. I 2017 og 2018 skønnes lavere indtægter end regeringen svarende til hhv. 0,3 og 0,1 pct. af BNP. Det skyldes primært lavere indtægter fra kildeskatterne som andel af BNP og et lavere afgiftsprovenu som andel af BNP. Tabel 5. Offentlige indtægter Pct. af BNP Prognoseopdatering, februar 2017 Indtægter i alt 51,0 49,8 49,9 Direkte skatter, heraf 29,9 28,6 28,5 Kildeskatter 20,0 20,0 20,0 Pensionsafkastskat 1,7 0,6 0,5 Øvrige 8,1 8,1 8,0 Afgifter 16,3 16,2 16,4 Andre skatter 0,3 0,3 0,2 Øvrige indtægter 4,5 4,7 4,8 Øk onomisk Redegørelse, december 2016 Indtægter i alt 50,8 50,0 50,0 Direkte skatter, heraf 29,5 28,6 28,6 Kildeskatter 20,2 20,2 20,2 Pensionsafkastskat 1,3 0,5 0,4 Øvrige 8,0 8,0 7,9 Afgifter 16,5 16,4 16,4 Andre skatter 0,3 0,3 0,2 Øvrige indtægter 4,5 4,7 4,8 Forsk el Indtægter i alt 0,2-0,3-0,1 Direkte skatter, heraf 0,4 0,0-0,1 Kildeskatter -0,1-0,2-0,2 Pensionsafkastskat 0,4 0,1 0,1 Øvrige 0,1 0,1 0,0 Afgifter -0,2-0,2-0,1 Andre skatter 0,0 0,0 0,0 Øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 Kilde: Økonomiske Redegørelse, december 2016 og egne beregninger

8 De forskellige skøn for afgifterne kan blandt andet henføres til, at det private forbrug udgør en mindre andel af BNP på kort sigt end i regeringens prognose, hvilket mindsker grundlaget for moms og punktafgifter. Kildeskatterne skønnes at udgøre omtrent samme provenu i mia.kr. som i regeringens fremskrivning i 2016 og 2017, men i 2018 skønnes et højere provenu svarende til 2 mia. kr. Forskellen vedrører særligt provenuer fra personlig og skattepligtig indkomst og kan blandt andet tilskrives højere beskæftigelse og lønsum end i regeringens fremskrivning. 2.2 Offentlige udgifter De offentlige udgifter skønnes i prognoseopdateringen at udgøre ¼ til ½ pct. mindre af BNP i perioden , når der sammenlignes med Økonomisk Redegørelse, december Forskellen dækker over omtrent ensartede reale vækstrater i de enkelte udgiftsposter og forskelle i skøn for prisudviklingen. Særligt bidrager forskellen i vurderingen af BNP-deflatorens udvikling i 2016 til at forklare forskellene. Tabel 7. Offentlige udgifter Prognoseopdatering, februar Pct. af BNP Udgifter i alt 51,2 50,8 50,4 Offentligt forbrug 25,7 25,6 25,5 Offentlige investeringer 3,5 3,5 3,5 Indkomstoverførsler 17,3 17,1 16,9 Subsidier 1,9 1,8 1,8 Øvrige udgifter 2,8 2,8 2,8 Øk onomisk Redegørelse, december 2016 Udgifter i alt 51,6 51,3 50,7 Offentligt forbrug 25,9 25,8 25,6 Offentlige investeringer 3,6 3,5 3,4 Indkomstoverførsler 17,5 17,3 17,0 Subsidier 1,9 1,9 1,9 Øvrige udgifter 2,8 2,8 2,8 Forsk el Udgifter i alt -0,3-0,5-0,3 Offentligt forbrug -0,1-0,2-0,1 Offentlige investeringer 0,0 0,0 0,0 Indkomstoverførsler -0,1-0,2-0,1 Subsidier 0,0 0,0 0,0 Øvrige udgifter 0,0 0,0-0,1 Kilde: Økonomiske Redegørelse, december 2016 og egne beregninger

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Offentlig saldo i 2015-16 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2015

Offentlig saldo i 2015-16 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 04.02.2016 Offentlig saldo i 2015-16 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2015 Af tabel 1 fremgår en dekomponering af vurderingen af den offentlige saldo i årene 2014-16 i Prognoseopdatering, februar

Læs mere

Baggrundsnotat til Offentlige Finanser Dansk Økonomi, efterår 2018

Baggrundsnotat til Offentlige Finanser Dansk Økonomi, efterår 2018 Baggrundsnotat til Offentlige Finanser Dansk Økonomi, efterår 2018 Formandskabet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udvikling i de offentlige finanser til 2025... 4 3 Sammenligning af skøn for de

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2018

Baggrundsnotat til offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2018 Baggrundsnotat til offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Udvikling i de offentlige finanser i 2017-19... 3 2.1 De offentlige indtægter, udgifter

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser Dansk Økonomi, forår 2019

Baggrundsnotat til offentlige finanser Dansk Økonomi, forår 2019 Baggrundsnotat til offentlige finanser Dansk Økonomi, forår 2019 Sekretariatet Indhold 1 Indledning... 1 2 Udvikling i de offentlige finanser til 2025... 1 3 Sammenligning af skøn for de offentlige finanser

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Dansk Økonomi, forår 2018

Dansk Økonomi, forår 2018 Baggrundsnotat til Offentlige Finanser Dansk Økonomi, forår 2018 Formandskabet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udvikling i de offentlige finanser til 2025... 4 3 Sammenligning af skøn for de offentlige

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, efterår 2017

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, efterår 2017 Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, efterår 2017 Oktober 2017 Formandskabet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udvikling i de offentlige finanser til 2025... 4 3 Sammenligning af

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017 Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017 Maj 2017 Formandskabet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udvikling i de offentlige finanser til 2025... 4 2.1 Skøn for de offentlige

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU-

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- 18. marts 2008 af Martin Madsen (direkte tlf. 33 55 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- RER, OLIEPRIS OG SKATTELETTELSER PÅ DE OFFENTLIGE FINANSER Højkonjunkturen i årene efter

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Udsigt til underskud på godt 3 pct. af BNP i 2015 og 2016 Vigtigt med

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Finanspolitisk overholdbarhed sikret gennem permanent lavere kollektivt offentlig forbrug 1

Finanspolitisk overholdbarhed sikret gennem permanent lavere kollektivt offentlig forbrug 1 Finanspolitisk overholdbarhed sikret gennem permanent lavere kollektivt offentlig forbrug 1 15. november 2011 Indledning I dette papir analyseres betydningen af at sikre finanspolitisk overholdbarhed gennem

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 557 Offentligt 3. oktober 2017 J.nr. 2017-5448 Til Folketinget

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1 Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1 2. november 2017 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Loftskorrektioner på FL17

Loftskorrektioner på FL17 Loftskorrektioner på FL17 December 2016 I forbindelse med efterårets forhandlinger om DK2025 Et stærkere Danmark og finansloven for 2017 blev der fremsat ændringsforslag til de gældende udgiftslofter for

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 24. december 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Underliggende forbedring af de offentlige finanser Formandskabets vurderinger

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Finanspolitiske rammer i Danmark Rolle som finanspolitisk vagthund Strukturel saldo tæt på ½ pct.- grænsen i 2017 De finanspolitiske rammer i Danmark er blandt

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Underliggende forbedring af de offentlige finanser Formandskabets vurderinger

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2016 Teknisk baggrundsnotat 2016-1 1. Indledning Dette er den fjerde baggrundsrapport om metode og datagrundlag,

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget offentligt forbrug 1

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget offentligt forbrug 1 Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget offentligt forbrug 1 22. marts 2019 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget offentligt forbrug frem mod 2025. I DREAMs grundforløb

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 12. november 213 Indledning Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i forbindelse med deres Arbejdsmarkedsrapport 213 fået lavet en række analyser på DREAM-modellen. I dette

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2015 Teknisk baggrundsnotat 2015-1 1. Indledning Naalakkersuisut har givet Økonomiske Råd til opgave at vurdere

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 4. november 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 201) af 25.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

De Økonomiske Råds langsigtede fremskrivninger. - Oplæg ved mødet Op og ned på hængekøjen hos FTF 20. august 2015

De Økonomiske Råds langsigtede fremskrivninger. - Oplæg ved mødet Op og ned på hængekøjen hos FTF 20. august 2015 De Økonomiske Råds langsigtede fremskrivninger - Oplæg ved mødet Op og ned på hængekøjen hos FTF 20. august 2015 Oplæggets indhold Hvordan laver DØR lange fremskrivninger? Hvad skaber hængekøjen? Usikkerhed

Læs mere

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1

De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år 1 22. februar 2016 1 Indledning Eksperimentet omtalt nedenfor klarlægger de samfundsøkonomiske konsekvenser af på sigt at

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen:

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen: MAKROøkonomi Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken Opgaver Opgave 1 Forklar følgende figurer fra bogen: 1 Opgave 2 1. Forklar begreberne den marginale forbrugskvote og den gennemsnitlige forbrugskvote

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019

Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019 Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019 Sammen med det genfremsatte finanslovforslag for 2020 har regeringen fremsat forslag til ændring af de gældende udgiftslofter for 2020 til 2022. Ændringerne

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 9. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 580 (Alm. del) af 18. september

Læs mere

Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark

Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark September 2016 I forbindelse med regeringens forslag til 2025-plan, DK2025 Et stærkere Danmark, foreslås en række korrektioner af udgiftslofterne i 2017-2019,

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 28. oktober 2016 Indledning Notatet opsummerer resultaterne af to marginaleksperimenter udført på den makroøkonomiske model DREAM.

Læs mere

Opdateret forløb: Grundlag for udgiftslofter Oktober 2019

Opdateret forløb: Grundlag for udgiftslofter Oktober 2019 Opdateret 2025- forløb: Grundlag for udgiftslofter 2023 Oktober 2019 Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2023 Oktober 2019 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Højt skattetryk i Danmark men faldende tendens de senere år

Højt skattetryk i Danmark men faldende tendens de senere år Højt skattetryk i Danmark men faldende tendens de senere år De samlede årlige indtægter fra skatter og afgifter i Danmark udgør aktuelt godt 1.000 mia. kr., dvs. 1 billion kroner. Det svarer til et skattetryk

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug VERSION: d. 3.9. David Tønners og Jesper Linaa Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug Dette notat dokumenterer beregningerne af at lempe indkomstskatterne og finansiere

Læs mere

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT 18. december 28 af Martin Madsen tlf. 33557718 Resumé: NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT Statens indtægter fra Nordsøen forventes at blive ca. 34½ mia. kr. i 28. Det er 8 mia. kr. mere

Læs mere

a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol,

a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol, Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 155 Offentligt Aktstykke nr. 155 Folketinget 2017-18 Bilag 155 Finansministeriet. København, den 27. juni 2018. a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige

Læs mere

KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER

KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER Prognoseopdatering, februar 2018 KONJUNKTURVURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER PROGNOSEOPDATERING, FEBRUAR 2018 I det følgende præsenteres en opdatering af prognosen

Læs mere

Nutidsværdi af nettobidrag sammenligning mellem personer af dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande 1

Nutidsværdi af nettobidrag sammenligning mellem personer af dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande 1 Nutidsværdi af nettobidrag sammenligning mellem personer af dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande 1 1. november 2013 Indledning I det følgende redegøres for en udvalgt generations mellemværende

Læs mere

Offentlige Finanser 2014

Offentlige Finanser 2014 Offentlige Finanser 2014 Juni 2014 Formandskabet OFFENTLIGE FINANSER 2014 De Økonomiske Råds formandskab JUNI 2014 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Indledning og opsummering 4 2. Strukturel saldo 10 3.

Læs mere

Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter

Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter Af Jens Sand Kirk, jski@kl.dk Side 1 af 15 Formålet med dette analysenotat er for det første at undersøge, hvad det koster, hvis det offentlige forbrug

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum 1

Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum 1 Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum 1 15. august 2016 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af at anvende det såkaldte råderum til skattelettelser.

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 23. maj 2006 J nr. 004-439 Frederiksholms Kanal

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 31. oktober 2013 Indledning I DREAMs grundforløb er de offentlige udgifter

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Produktiviteten i den offentlige sektor 1

Produktiviteten i den offentlige sektor 1 Produktiviteten i den offentlige sektor 1 20. marts 2014 Indhold Indledning...1 Tekniske forudsætninger for beregningerne...3 Offentlige indtægter og udgifter...3 Produktivitetskommissionens...5 Højere

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Strukturel budget balance i DØR. Finanspolitiska rådet 23. januar 2015

Strukturel budget balance i DØR. Finanspolitiska rådet 23. januar 2015 Strukturel budget balance i DØR Finanspolitiska rådet 23. januar 2015 Indhold 1. Strukturel budget balance i Budgetloven 2. Finansministeriets metode 3. DØR s strukturelle budget balance to metoder 4.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Finansudvalget 56 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. september 6 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 (Alm. del) af 4. april 6 stillet efter

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen Skattereform og analyser i Skatteministeriet Otto Brøns-Petersen Skattereform Provenuvurderinger og analysers formål og krav generelt Central del af det politiske beslutningsgrundlag Bidrager til at indkredse,

Læs mere

Loftskorrektioner på FL19

Loftskorrektioner på FL19 Loftskorrektioner på FL19 December 2018 I forlængelse af de indgåede reformaftaler i foråret 2018 om Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger (februar 2018),

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan Notat 9. maj 1 Opdateret befolkningsprognose og regeringens -plan Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d.. maj Befolkningsfremskrivning 1. Den ny prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen

Læs mere

Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd

Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd Af Jens Sand Kirk, JSKI@kl.dk Direkte: Side 1 af 10 Formålet med analysen er at undersøge, hvordan det offentlige forbrug er blevet prioriteret fordelt

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter

Fastsættelse af udgiftslofter d. 8.10.2013 Steffen Lind Udkast Fastsættelse af udgiftslofter Dette notat skitserer, hvordan udgiftslofterne er fastsat. Beskrivelsen er baseret på det materiale, Finansministeriet har offentliggjort,

Læs mere

Sammenhæng mellem udgifter og finansiering i Energistrategi 2050

Sammenhæng mellem udgifter og finansiering i Energistrategi 2050 N O T AT 22. juni 2011 J.nr. Ref. CA/ALB/JVA/LBT Klima og energiøkonomi Sammenhæng mellem udgifter og finansiering i Energistrategi 2050 Det er et centralt element i regeringens strategi, at alle initiativer

Læs mere

Et årti med underskud på de offentlige finanser

Et årti med underskud på de offentlige finanser Kirstine Flarup Tofthøj, Chefkonsulent KIFT@di.dk, 3377 4946 AUGUST 7 Et årti med underskud på de offentlige finanser Krisen ligger bag os, væksten er i bedring og finanspolitikken er teknisk set holdbar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelser.

Læs mere

Korrektioner af udgiftslofter for 2017

Korrektioner af udgiftslofter for 2017 Korrektioner af udgiftslofter for 2017 31. august 2018 Der er foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2017 i medfør af budgetlovens 8 og Lov om fastsættelse af udgiftslofter

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København Regeringen vedtog i forbindelse med Finansloven (216), at nedsætte registreringsafgiftssatsen fra 18 pct. til 15 pct. for personbiler og motorcykler. Finansministeriet forventede at registreringsafgiftsprovenuet

Læs mere