Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø"

Transkript

1 Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND Denne instruks handler om forhold, der knytter sig til Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø: Afsnit 1 indeholder instruktion i området for Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø. Det omfatter dels instruktion i partsaftaler og dels instruktion i, hvilke problemer i det psykiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om. Afsnit 2 indeholder instruktion i metoder til indsamling af data om psykisk arbejdsmiljø, herunder instruktion i forhold til ledelsens rolle i forbindelse med dataindsamlingen og Arbejdstilsynets forpligtelser i forhold til ledelsen. Afsnit 3 indeholder instruktion i området for påbud med frist, undersøgelsespåbud og strakspåbud, når det gælder afgørelser om psykisk arbejdsmiljø. Desuden indeholder afsnittet instruktion i, hvornår der skal afgives rådgivningspåbud ved påbud om psykisk arbejdsmiljø. Endelig indeholder afsnittet instruktion i hjemler for påbud med frist, undersøgelsespåbud og rådgivningspåbud. Afsnit 4 indeholder instruktion i forhold til grove overtrædelser. I bilag 1 til denne instruks beskrives datakilder og dataindsamlingsmetoder, der kan benyttes i tilsynet med psykisk arbejdsmiljø. Formålet med bilaget er at hjælpe og støtte dit arbejde med at indsamle data om problemer i det psykiske arbejdsmiljø. I bilag 2 instrueres i kvalitetssikrede skabeloner i ATIS og navngivning af AMP-titler for påbud med frist, undersøgelsespåbud og strakspåbud i forhold til afgørelser om psykisk arbejdsmiljø. Fra og med den 1. juli 2013 afgiver Arbejdstilsynet påbud, når Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser inden for psykisk arbejdsmiljø. Det betyder, at Arbejdstilsynet fra denne dato ikke længere træffer Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø, når Arbejdstilsynet konstaterer en overtrædelse. I sager, hvor der er konstateret en overtrædelse inden 1. juli 2013, men hvor der ikke er truffet afgørelse inden 1. juli 2013, træffes dog fortsat Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Det er således konstateringstidspunktet, der er afgørende for reaktionsvalget. Der henvises til At-intern instruks om Arbejdstilsynets håndtering af Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø. 1

2 INSTRUKS 1. Området for Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø 1.1 Partsaftaler Som tilsynsførende skal du ikke føre tilsyn med problemer i det psykiske arbejdsmiljø, hvis virksomheden kan dokumentere, at den har indgået en partsaftale på de pågældende områder. Se mere i kvalitetsprocedure RT-13: Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn. Denne instruks gælder, hvor der ikke er indgået en sådan partsaftale. 1.2 Vurdering af problemernes årsag Du må kun træffe afgørelse i sager, hvor problemer i det psykiske arbejdsmiljø direkte eller indirekte er forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion. Når du undersøger problemer i det psykiske arbejdsmiljø, skal du derfor altid først afklare, om der er grundlag for at gå nærmere ind i sagen ved at vurdere problemernes årsag. Problemer i det psykiske arbejdsmiljø kan inddeles i to hovedgrupper på baggrund af en antagelse om, hvad årsagen til problemerne typisk er: Se afsnit om problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der ikke er forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion, og om problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der er forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion. Hovedgrupperne er ikke statiske. Problemer i det psykiske arbejdsmiljø kan flytte fra den ene hovedgruppe til den anden, hvis en nærmere undersøgelse af forholdene viser, at årsagen - på trods af en antagelse om den typiske årsag - alligevel i det konkrete tilfælde viser sig at være en anden. Du kan dog træffe afgørelse i sager om mobning, herunder seksuel chikane, uanset årsagen til problemerne. I disse sager skal du således ikke først vurdere problemernes årsag Problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der ikke er forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion Du skal ikke gå nærmere ind i en sag, hvis du vurderer, at problemerne i det psykiske arbejdsmiljø har direkte baggrund i: Ledelsens overordnede beslutninger om virksomheden. Samspillet mellem ledelsen, de ansatte og deres repræsentanter. Samspillet mellem de ansatte indbyrdes. Forhold uden for virksomheden. Den type sager kan fx handle om: Løn- og pensionsforhold. Avancements- og uddannelsesforhold. Graden af medindflydelse på ledelsens overordnede beslutninger om virksomheden. Usikkerhed i jobbet, fx ved nedskæringer på virksomheden. Uoverensstemmelser og konflikter mellem kolleger eller mellem ledelse og ansatte, der er begrundet i forskelle i temperament, sym- og antipatier samt følelsen af at være forbigået. Gælder ikke situationer, hvor konflikter udvikler sig til mobning. Manglende belønning. Manglende mening i arbejdet. Manglende forudsigelighed ved væsentlige ændringer. Manglende udviklingsmuligheder. 2

3 Overvågning af ansatte. Hvis du vurderer, at sagen ikke direkte eller indirekte er forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion, skal du ikke gå nærmere ind i sagen. Derefter henlægger du sagen, fordi beslutningen om, at du ikke går ind i sagen, er en almindelig procesledende beslutning, og ikke en afgørelse. Hvis de ansatte eller virksomheden ønsker en begrundelse for din manglende håndtering af sagen, skal du oplyse, at Arbejdstilsynet ikke går nærmere ind i sagen, fordi vi vurderer, at den pågældende problemstilling bedst bliver løst af ledelsen og de ansatte, organisationerne eller ved hjælp fra eksterne arbejdsmiljørådgivere Problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der er forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion Du kan gå nærmere ind i en sag, hvis problemerne i det psykiske arbejdsmiljø direkte eller indirekte er forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion. Hvis problemerne direkte eller indirekte er forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion, har de typisk deres udspring i arbejdsprocessen, i arbejdsmetoder, de anvendte produkter eller de fysiske rammer for at udføre arbejdet. Med arbejdsprocessen forstår vi i Arbejdstilsynet adskilte faser i forbindelse med, at arbejdet bliver udført, det vil sige, hvad der konkret sker hvornår. Med arbejdsmetoder forstår vi abstrakte redskaber, der bliver brugt til at planlægge og udføre arbejdet, det vil sige, hvordan der bliver arbejdet. Med anvendte produkter forstår vi de fysiske redskaber, der bliver brugt i arbejdet. Den type sager kan fx handle om: For lave eller for høje krav, fx stor arbejdsmængde og tidspres. Ringe indflydelse på eget arbejde. Ringe kollegial eller ledelsesmæssig støtte og feedback. Vold og trusler om vold. Øvrige traumatiske hændelser i arbejdet. Høje følelsesmæssige krav ved arbejde med mennesker, fx patienter, klienter eller kunder. Skifteholdsarbejde eller arbejde på forskudte arbejdstider. Fysiske forhold, fx arbejdsstedets indretning, støj og temperatur. Herudover kan du som tidligere nævnt altid gå ind i sager om mobning, herunder seksuel chikane, og træffe afgørelse i sagerne, uanset årsagen til problemerne. 2. Metoder til indsamling af data om psykisk arbejdsmiljø Når du skal afdække en virksomheds psykiske arbejdsmiljø, kan du bruge en række forskellige metoder til at indsamle data, fx gruppesamtaler, samtaler med enkeltpersoner, observationer og spørgeskemaer. Du skal først og fremmest forsøge at afdække det psykiske arbejdsmiljø ved hjælp af samtaler med ledelsen og de ansatte, i første omgang på indledende møder med ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen og under rundgang. Samtalerne tager udgangspunkt i de relevante spørgeguider til tilsyn med psykisk arbejdsmiljø. Supplerende kan du tage udgangspunkt i relevante arbejdsmiljøvejvisere. 3

4 Du kan også bruge mere systematiske gruppesamtaler og samtaler med enkeltpersoner samt observationer. Spørgeskemaer skal du kun benytte i sjældne tilfælde. Hvis du gennemfører systematiske samtaler med ansatte, er det altid relevant, at du også gennemfører samtaler med ledelsen om de samme temaer, som har indgået i samtalerne med de ansatte, for at sikre, at både de ansattes og ledelsens perspektiv er medtaget i undersøgelsen. Det kan desuden være hensigtsmæssigt at afdække ledelsens rammer og vilkår for at nuancere billedet af det psykiske arbejdsmiljø. Data fra gruppesamtaler og samtaler med enkeltpersoner samt øvrige data fra Arbejdstilsynets undersøgelse, herunder fra observationer, skal du altid præsentere for og drøfte med virksomhedens ledelse før det afsluttende møde, og dermed før du foretager den samlede vurdering af det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden. Du skal præsentere ledelsen for dataene i anonymiseret form. Se mere i kvalitetsprocedure G-401:Psykisk Arbejdsmiljø, spørgeguider til tilsyn. Se desuden bilaget til denne instruks, der beskriver datakilder og dataindsamlingsmetoder i tilsynet med psykisk arbejdsmiljø, og At-vejledning D.4.1 Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø. Metoderne til at indsamle data forudsætter alle i større eller mindre grad, at virksomheden er velvilligt indstillet og medvirker aktivt. Ledelsens og de ansattes accept er nødvendig, hvis du bruger systematiske gruppesamtaler og samtaler med enkeltpersoner samt spørgeskemaer. Ledelsen skal således give sit samtykke til, at du bruger metoderne. Det er frivilligt for de ansatte at deltage. Ledelsen har desuden ret til at være med ved samtaler med de ansatte, hvis den ønsker det. Du kan også indhente yderligere skriftlige data, som er tilgængelige på virksomheden, og som er relevante for, at du kan danne dig et mere komplet billede af de risikofaktorer, der er aktuelle på den konkrete virksomhed. Det kan fx være virksomhedens APV, trivselsundersøgelser eller lignende undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden, skriftlige arbejdsmiljøpolitikker samt oplysninger om voldsepisoder, andre typer arbejdsulykker, sygefravær og personaleomsætning. Du har ret til at få disse oplysninger og til at få udleveret tilgængelig dokumentation, jf. lov om arbejdsmiljø, 76, stk. 1 og Påbud om psykisk arbejdsmiljø De almindelige retningslinjer for reaktioner mv. er beskrevet i kvalitetsprocedurerne, særligt i G- 201: Reaktioner til virksomheden, G-205: Administrative rutiner og pligter i forbindelse med afgørelser, G-203: Høring og G-209: Besøgsrapport ViVi og G-209: Besøgsrapport på papir og DT-2: Detailtilsyn kontrolbesøg. 3.1 Påbud med frist Afsnit 3.1 gælder for overtrædelser i det psykiske arbejdsmiljø, som konstateres fra og med den 1. juli Området for påbud med frist om psykisk arbejdsmiljø Du skal afgive påbud med frist, når du konstaterer en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko i det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden. Arbejdstilsynet afgiver typisk påbud med frist inden for følgende risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø: Vold, trusler om vold og andre traumatiske hændelser i arbejdet. Stor arbejdsmængde og tidspres, herunder også tidspres, der øger risikoen for ulykker. 4

5 Høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Mobning, herunder seksuel chikane. Skifteholdsarbejde og arbejde på forskudte arbejdstider. Når du skal vurdere, om du skal afgive påbud med frist om tidspres, der øger risikoen for ulykker, kan du bruge At-intern instruks IN-4-3: Tidspres, der øger risikoen for ulykker. Når du skal vurdere, om du skal afgive påbud med frist om psykisk førstehjælp ved risiko for traumatiske hændelser i arbejdet, kan du bruge At-intern instruks IN-4-4: Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet Rådgivningspligt Påbud om mobning, herunder seksuel chikane, udløser altid påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbuddet. Rådgivningsvirksomheden skal være autoriseret på det psykosociale område. Se At-vejledning Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer. Afgørelser om det psykiske arbejdsmiljø i arbejdet tæller med i opgørelsen af, om der skal afgives påbud til en virksomhed om brug af autoriseret arbejdsmiljøvirksomhed, når der er givet 5 eller flere afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Afgørelser om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid tæller ikke med i en sådan opgørelse. Se At-vejledning om mange arbejdsmiljøproblemer Hjemler Påbud med frist om psykisk arbejdsmiljø har altid hjemmel i lov om arbejdsmiljø, 38 og 77, stk. 1. Forhold i det psykiske arbejdsmiljø, der vedrører arbejdets planlægning og tilrettelæggelse, har desuden hjemmel i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, 4. Forhold, der vedrører arbejdets udførelse, har hjemmel i 7, stk. 1 i samme bekendtgørelse. De fleste påbud har hjemmel både i 4 og 7, stk. 1. I sager om risiko for vold og trusler om vold kan der også være overtrædelser af følgende bestemmelser: Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, 11, stk. 1 (alenearbejde). Lov om arbejdsmiljø, 42, stk. 1 og bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, herunder særligt 6 (almen bestemmelse om sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig indretning) og 16 (flugtveje). Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, 12, stk. 1 (bestemmelse om instruktion i brugen af tekniske hjælpemidler). I sager om risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid kan der være overtrædelser af følgende bestemmelser, som skal hjemles på flg. måde: Lov om arbejdsmiljø, 38, 2A jf. 8 i bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.(planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet) samt eventuelt tilføjet en specifik bestemmelse, fx ved manglende oplæring og instruktion, 17 i Lov om arbejdsmiljø, jf. 7, nr. 5 i bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. 14 i bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid om arbejdsgiveren pligt til at vejlede om hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid samt tilløb hertil. 5

6 Som udgangspunkt skal der træffes én afgørelse pr. overtrædelse. Det er dog op til en konkret vurdering, hvorvidt afgørelser om overtrædelser af disse bestemmelser skal gives som selvstændige afgørelser, eller om de skal indarbejdes i en bredere afgørelse om risiko for vold og trusler om vold. Hvis overtrædelserne indarbejdes i en bredere afgørelse, skal overtrædelserne hjemles, hvis det er en særskilt forudsætning for at acceptere virksomhedens løsning, at virksomheden lever op til de pågældende bestemmelser. Ved afgørelser om arbejdsrelateret vold, der både indeholder risiko for vold i arbejdet og uden for arbejdstid og vedrører planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet skrives èn samlet afgørelse. Påbud om voldsrisiko ved børn og unges alenearbejde har hjemmel i lov om arbejdsmiljø, 60, stk. 1 og 2, og bekendtgørelse om unges arbejde, 14. Disse påbud har ikke hjemmel i bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Påbud om mobning, herunder seksuel chikane, har hjemmel i 9 a i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, og ikke i hverken 4 eller 7, stk. 1 i samme bekendtgørelse. Rådgivningspåbud om mobning, herunder seksuel chikane, har hjemmel i 4, nr. 1 og 8 i bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet. Desuden henvises til 3, stk. 3, 6, stk. 1 og 3, 7, 29, stk. 1, 2 og 4, 30, 31, stk. 1 og 2, 32, 33, stk. 1 og 2, 34, stk. 1 og 3, og 37, stk. 1, i samme bekendtgørelse. Påbud om manglende foranstaltninger vedrørende førstehjælp ved risiko for traumatiske hændelser i arbejdet, herunder også risiko for vold, har hjemmel i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, 23, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, og ikke i hverken 4 eller 7, stk. 1 i samme bekendtgørelse. Som det eneste påbud med frist om psykisk arbejdsmiljø har påbuddet derfor heller ikke hjemmel i 38 i lov om arbejdsmiljø. Risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid medfører ikke pligt til at iværksætte førstehjælpsforanstaltninger. I sager om psykisk arbejdsmiljø kan der desuden være overtrædelser af følgende bestemmelser: Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, 18 (bestemmelse om oplæring og instruktion af de ansatte). Lov om arbejdsmiljø, 16 (tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt). Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, 8, stk. 1 (hensyn til den ansattes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger) eller 8, stk. 4-6 i samme bekendtgørelse (særlige hensyn til gravide). Som udgangspunkt skal der træffes én afgørelse pr. overtrædelse. Det er dog op til en konkret vurdering, hvorvidt afgørelser om overtrædelser af disse bestemmelser skal gives som selvstændige afgørelser, eller om de skal indarbejdes i en bredere afgørelse om problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Hvis overtrædelserne indarbejdes i en bredere afgørelse, skal overtrædelserne hjemles, hvis det er en særskilt forudsætning for at acceptere virksomhedens løsning, at virksomheden lever op til de pågældende bestemmelser. 3.2 Undersøgelsespåbud ( 21 påbud) Området for 21 påbud om psykisk arbejdsmiljø Du skal afgive 21 påbud, når du finder, at der er en konkret mistanke om en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko i det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden. Området for 21 påbud om psykisk arbejdsmiljø er nærmere beskrevet i At-intern instruks IN-4-2: Arbejdstilsynets an- 6

7 vendelse af arbejdsmiljølovens 21 i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø Rådgivningspligt 21 påbud om psykisk arbejdsmiljø udløser altid påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at udføre undersøgelsen. Rådgivningsvirksomheden skal være autoriseret på det psykosociale område. Se At-vejledning Undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø Hjemler Undersøgelsespåbuddet har hjemmel i 21, stk. 1 i arbejdsmiljøloven. Rådgivningspåbuddet har hjemmel i 4, nr. 3 og 27 i bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet. Desuden henvises til 3, stk. 3, 6, stk. 2 og 3, 7, 29, stk.1, 3 og 4, 30-32, 33, stk. 1 og 2, 34, stk. 2 og 3, 35 og 38 i samme bekendtgørelse. 3.3 Strakspåbud Området for strakspåbud om psykisk arbejdsmiljø Området for strakspåbud om psykisk arbejdsmiljø omfatter fx følgende tilfælde: Type 1 strakspåbud- hvor der er betydelig fare a) hvor der er risiko for, at ansatte kan blive udsat for en betydelig fare på grund af vold i arbejdet. Der kan fx være tale om alenearbejde med utilregnelige udadreagerende beboere. b) hvor der er risiko for, at ansatte kan blive udsat for en betydelig fare på grund af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. Der kan fx være tale om, at en voldsomt udadreagerende pårørende til en beboer på et psykiatrisk center har truet personalet med, at han vil opsøge dem uden for arbejdstid. c) hvor der er risiko for, at ansatte kan blive udsat for en betydelig fare på grund af arbejdsrelateret vold i og uden for arbejdstid. Der kan fx være tale om, at borgere udøver vold mod de ansatte på arbejde samt udøver truende adfærd mod de ansatte udenfor arbejdstiden. d) hvor der er risiko for, at ansatte kan blive udsat for en betydelig fare på grund af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, og de ansatte ikke er blevet vejledt i hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. e) Hvor du via egne iagttagelser konstaterer ulykkesrisici, der skyldes tidspres, hvor der er betydelig fare for alvorlig personskade. Type 2 strakspåbud hvor der ikke er betydelig fare, men hvor formålet med afgørelsen forspildes, hvis der ikke træffes foranstaltninger straks, og/eller hvor påbuddet faktisk kan efterkommes straks eller indenfor en kortere periode. a) hvor de ansatte kan risikere at blive udsat for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, og der foreligger retningslinjer i virksomheden om, hvordan de ansatte skal vejledes i hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, men denne vejledning ikke er givet de ansatte. b) hvor ansatte aktuelt har været udsat for en traumatisk hændelse, og der ikke er iværksat nødvendig psykisk førstehjælp. 7

8 c) Se mere i kvalitetsprocedureg-207: Anvendelse af strakspåbud, At-intern instrukserne IN-4-3: Tidspres, der øger risikoen for ulykker og IN-4-4: Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet. 4. Grove overtrædelser I de tilfælde, hvor du afgiver strakspåbud, fordi de ansatte er i overhængende fare eller alvorlig risiko for at blive udsat for vold, skal du overveje, om overtrædelsen er så grov, at sagen skal overgives til centerjuristen med henblik på vurdering af, om Arbejdstilsynet skal indgive politianmeldelse om overtrædelsen. Arbejdstilsynet indgiver politianmeldelse, hvor der er en klar og veldokumenteret risiko for at blive udsat for vold eller andre traumatiske hændelser, og hvor arbejdsgiveren ikke har forebygget risikoen, eller hvor forebyggelsen er så begrænset, at det er åbenbart, at den ikke er effektiv. I sådanne tilfælde skal du oprette en rapport om grove overtrædelser, eventuelt efter nærmere drøftelse med centerjuristen. Se mere i kvalitetsprocedure G- 204: Grove overtrædelser. 8

Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, Kontor for Ergonomisk og Psykisk Arbejdsmiljø Ikrafttræden: 13. oktober

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, Kontor for Ergonomisk og Psykisk Arbejdsmiljø Ikrafttræden: 13. oktober

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Arbejdsmiljøkonference Indhold Lovgivning Tilsyns metoder Risikofaktorer

Læs mere

Detailtilsyn kontrolbesøg

Detailtilsyn kontrolbesøg Detailtilsyn kontrolbesøg Kvalitetsprocedure DT-2 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: januar 2011 Senest redigeret: Juni 2017 Aktuel for tilsynsførende,

Læs mere

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen.

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen. Kvalitetsprocedure Skærpet tilsyn Kvalitetsprocedure DT-14 Anvendelsesområde: Skærpet tilsyn (opfølgning på forbud) Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. januar 2016 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud?

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Arbejdstilsynet ved: Peter Vesterheden Direktør Den 24. marts 2015 BAR Social & Sundhed - Konference om kerneopgaven og det psykiske

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg Når Arbejdstilsynet kommer på besøg Konference 4.- 5. april 2017, Nyborg Strand Rikke Kristiansen og Jeppe Kabell Tilsynsførende i Arbejdstilsynet Summe-øvelse Hvad har I brug for at vide om Arbejdstilsynets

Læs mere

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure DT-3 Anvendelsesområde: Detail Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2007 Senest redigeret: 1. oktober 2014

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Summe-øvelse Hvad har I brug for at vide om Arbejdstilsynets praksis? Hvad er I særligt

Læs mere

Arbejdstilsynet: Regler, praksis og erfaringer

Arbejdstilsynet: Regler, praksis og erfaringer P r æs e nt at i Arbejdstilsynet: Regler, praksis og erfaringer Tilsynsførende Jeppe Kabell og Anna Mette Svanborg Fokus på vold uden for arbejdstid Politisk bevågenhed Politisk ønske Betydning for arbejdspladsen

Læs mere

Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher

Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher Kvalitetsprocedure Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher Kvalitetsprocedure DT-8 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 2. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2013 Senest redigeret:

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsynspraksis. Møde med SL Kreds Lillebælt d. 29. april 2014 v. Tilsynsførende Mette Bomholt

Arbejdstilsynets tilsynspraksis. Møde med SL Kreds Lillebælt d. 29. april 2014 v. Tilsynsførende Mette Bomholt Arbejdstilsynets tilsynspraksis Møde med SL Kreds Lillebælt d. 29. april 2014 v. Tilsynsførende Mette Bomholt Agenda De overordnede rammer for Arbejdstilsynets tilsynsindsats Arbejdstilsynets reaktioner

Læs mere

Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Konferencen Vold og trusler i arbejdet med børn og unge en faglig udfordring Høje Taastrup d. 9. marts 2015 Karsten Kiraz

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Detailtilsyn generelt

Detailtilsyn generelt Kvalitetsprocedure Detailtilsyn generelt Kvalitetsprocedure DT-1 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. april 2007 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø Syv gode grunde til at styrke lovgivningen om psykisk arbejdsmiljø Problemerne vokser Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5 Rådgivningspåbud Oktober 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker

Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker Kvalitetsprocedure Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker Kvalitetsprocedure DT-11 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 Kvalitetsproceduren

Læs mere

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende.

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende. Høring Kvalitetsprocedure G-203 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, MV Ikrafttræden: 16. marts 2016 Arbejdstilsynet skal til enhver tid kunne dokumentere, at der er foretaget høring,

Læs mere

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure G-205 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest revideret:

Læs mere

Indhold. Nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på bosteder for hjemløse. 20. april 2018

Indhold. Nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på bosteder for hjemløse. 20. april 2018 Nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på bosteder for hjemløse Konference den 19. april 2018, Odense Congress Center Indhold 1. Baggrund, politisk opdrag 2. Formål,

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET?

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? ALLE TALER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ MEN HVILKE JURIDISKE FORHOLD SKAL MAN VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ?... FORPLIGTELSERNE I ARBEJDSMILJØLOVEN

Læs mere

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure G-205 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar

Læs mere

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser Nedenfor gennemgås Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets begrundelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer

Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer 18. juni 2018 Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer I medfør af 65 d i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Marts 2017 Regler om vold uden for arbejdstid Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er risiko for arbejdsrelaterede hændelser med vold, trusler eller anden krænkende

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus på psykisk arbejdsmiljø i undervisningsbranchen - metode og erfaringer. v/tilsynsførende Ane Kolstrup

Arbejdstilsynets fokus på psykisk arbejdsmiljø i undervisningsbranchen - metode og erfaringer. v/tilsynsførende Ane Kolstrup Arbejdstilsynets fokus på psykisk arbejdsmiljø i undervisningsbranchen - metode og erfaringer v/tilsynsførende Ane Kolstrup Arbejdstilsynet Tilsynscenter Øst den 19. januar 2018 Disposition 1 Fokus og

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

AKON Konference Skal man være elitesoldat for at tage på arbejde?

AKON Konference Skal man være elitesoldat for at tage på arbejde? AKON Konference 2017 Skal man være elitesoldat for at tage på arbejde? Beskrivelse Workshop 1 "Skal man være elitesoldat for at tage på arbejde?" Hvordan finder vi balancen mellem arbejdsvilkår og mental

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Samlet (u. indhold) Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført Institution Output Indhold Status Afsl. G 05-09-2012 FÆNGSLER OG KUC: Anstalten

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Vold mod socialrådgivere i Danmark

Vold mod socialrådgivere i Danmark Vold mod socialrådgivere i Danmark Socialrådgivere tal om vold 21 procent oplever trusler om vold 7 procent oplever at blive hængt ud offentligt 2 procent oplever fysisk vold 3 drab på socialrådgivere

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr

2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr 2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr. 1-13-3-123-09 Dato: 10.12.2012 Psykiatri Afdeling ESDH Startdato Århus Universitetshospital, Risskov 1-13-3-123-09 Fra 28.03.2012

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført G 05-09-2012 Institution Output Indhold Status Afsl. FÆNGSLER OG KUC: Anstalten

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at slå fast, at det er helt uacceptabelt, at mennesker bliver udsat for seksuel chikane.

Jeg vil gerne starte med at slå fast, at det er helt uacceptabelt, at mennesker bliver udsat for seksuel chikane. Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt T A L E 12. januar 2017 Talepapir til samråd i Ligestillingsudvalget den 12. januar 2017 om sexchikane på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

FORBYGGE STRESS I ORGANISATIONER

FORBYGGE STRESS I ORGANISATIONER Konference 2016 - Strategisk og psykisk arbejdsmiljø FORBYGGE STRESS I ORGANISATIONER Olu Robbin-Coker Cand.psyk.aut Programmet Baggrund om stress i organisationer Risikofaktorer Vurdering af din organisation

Læs mere

Forbygge Stress i organisationer

Forbygge Stress i organisationer Forbygge Stress i organisationer Konference 2016 - Strategisk og psykisk arbejdsmiljø Olu Robbin-Coker Cand.psyk.aut Programmet Baggrund om stress i organisationer Risikofaktorer Vurdering af din organisation

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Februar 2015 BERETNING OM TILSYN MED DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Samlet overblik over antallet af afgørelsestyper fra AT

Samlet overblik over antallet af afgørelsestyper fra AT Samlet overblik over antallet af afgørelsestyper fra AT Strakspåbud Påbud Rådgivningsp åbud Vejledning Ingen afgørelse /Grøn smiley Afgørelse uden handlepligt Total: BC 6 7 1 2 12 0 28 BC 0 1 0 2 8 0 11

Læs mere

Bliv opdateret af Arbejdstilsynet

Bliv opdateret af Arbejdstilsynet Bliv opdateret af Arbejdstilsynet - rundt om regler, tiltag og nyheder Oplæg ved Arbejdsmiljødagene den 22. marts 2018 Kirsten Elkjær Schrøder, Tilsynscenter Nord Program Viden om og erfaringer med bl.a.:

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO m.v.

Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO m.v. 18. juni 2018 Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v. I medfør af 65 b, stk. 4, og 65 d, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

9/2014. Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

9/2014. Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø 9/2014 Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø 9/2014 Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte) Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 126 Offentligt 5. januar 2018 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte) 1 I lov om arbejdsmiljø,

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bygge- og anlægsaktioner

Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure nr. DT-6 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC SBT Ikrafttræden: 1. april 2013 Sidst revideret: 1. april 2016 Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 Ved afgørelsen

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed.

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Arbejdstilsynet Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Eksempel på en konkret sag. V. Sidsel Kibsgård Jurist i Tilsynscenter Nord, Hadsten Kort om Arbejdstilsynet - Organisation Regelgrundlag

Læs mere

Aktuel jura fra Arbejdstilsynet. v/ Lene Eisby

Aktuel jura fra Arbejdstilsynet. v/ Lene Eisby Aktuel jura fra Arbejdstilsynet v/ Lene Eisby Emner 1. Nye bødetakster for overtrædelse af arbejdsmiljøloven 2. Hvem har arbejdsgiveransvaret? - og hvad med konsortier og joint-ventures? 3. Den ansattes

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering Fakta om kommunikation og konflikthåndtering at det psykiske arbejdsmiljø ikke har negative konsekvenser for helbredet. En lang række undersøgelser viser, at god kommunikation og effektiv konflikthåndtering

Læs mere

2013 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr

2013 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr 2013 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr. 1-13-3-123-09 Dato: 17. 06. 2013 Efter et med reaktioner gentages efter 12 til 15 måneder Psykiatri Afdeling ESDH Startdato

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 4. kvartal 2016

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 4. kvartal 2016 Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 4. kvartal 206 Generelt om smiley-ordningen Grøn smiley gives for et godt arbejdsmiljø, hvor der arbejdes med de problemer der opstår. Den grønne smiley

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 1. december marts 2011

Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 1. december marts 2011 Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 1. december 2010 14. marts 2011 Arbejdstilsynet har i perioden 1. december 2010 14. marts 2011 gennemført 13 screeninger

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere