L 266/64 Den Europæiske Unions Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 266/64 Den Europæiske Unions Tidende"

Transkript

1 L 266/64 Den Europæiske Unions Tidende KOMMISSIONENS HENSTILLING af 19. september 2005 om opsplitning af regnskaber og omkostningsregnskabssystemer i henhold til rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation (EØS-relevant tekst) (2005/698/EF) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER, som henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og tjenester (herefter benævnt rammedirektivet) ( 1 ), navnlig artikel 19, stk. 1, efter høring af Kommunikationsudvalget, og (3) Denne henstilling ajourfører Kommissionens henstilling 98/322/EF af 8. april 1998 om samtrafik på et liberaliseret telemarked (Del 2 Opsplitning af regnskaber og omkostningsberegning) ( 4 ) efter anvendelsen af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation (25. juli 2003). Denne ajourføring er nødvendig, fordi rammebestemmelserne fra 2002 medførte vigtige ændringer i lovpakken fra 1998, f.eks. et udvidet anvendelsesområde for rammebestemmelserne, en anden tilgang til pålæggelsen af ex ante-forpligtelser, et andet anvendelsesområde for de særlige bestemmelser vedrørende omkostningsregnskaber og regnskabsopsplitning og anvendelse af princippet om teknologineutralitet. som tager følgende i betragtning: (1) Visse bestemmelser i rammebestemmelserne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fastsætter indførelsen af nødvendige og passende omkostningsregnskabssystemer, nemlig artikel 9, 11 og 13 samt artikel 6, stk. 1, sammenholdt med bilag I, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) ( 2 ), artikel 17, artikel 18, stk. 1, og bilag VII, afsnit 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og tjenester (forsyningspligtdirektivet) ( 3 ), og artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF. (2) Operatører, som af den nationale tilsynsmyndighed er meddelt som havende en stærk markedsposition (i det følgende benævnt»meddelte operatører«) på et relevant marked som følge af en analyse gennemført i overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 2002/21/EF, kan pålægges forpligtelser om opsplitning af regnskaber og/eller indførelse af et omkostningsregnskabssystem. Formålet med at pålægge disse forpligtelser er at gøre transaktioner mellem operatører mere gennemsigtige og/eller at fastslå de faktiske omkostninger for ydede tjenester. Herudover kan de nationale tilsynsmyndigheder anvende regnskabsopsplitning og indførelse af omkostningsregnskabssystemer som et supplement til anvendelsen af andre reguleringstiltag (f.eks. vedrørende transparens, ikke-diskrimination, omkostningsbaserede priser) på meddelte operatører. ( 1 ) EFT L 108 af , s. 33. ( 2 ) EFT L 108 af , s. 7. ( 3 ) EFT L 108 af , s. 51. ( 4 ) EFT L 141 af , s. 6. (4) Henstillingens overordnede mål er at fremme anvendelsen af konsekvente regnskabsprincipper og metoder på EU-niveau under inddragelse af de nationale tilsynsmyndigheders erfaringer med omkostningsregnskabssystemer og regnskabsopsplitning, og at forbedre gennemsigtigheden af regnskabssystemer, metoder, udarbejdede data samt revisions- og indberetningsprocessen til gavn for alle berørte parter. (5) Operatører kan både udøve deres virksomhed på markeder, hvor de er udpeget som havende en stærk markedsposition, og på markeder med konkurrence, hvor de ikke er udpeget som havende en stærk markedsposition. De nationale tilsynsmyndigheder kan have brug for oplysninger om markeder, hvor operatører ikke har en stærk markedsposition, for at kunne varetage deres reguleringsopgaver. Når en meddelt operatør med en stærk markedsposition på ét eller flere markeder pålægges en forpligtelse til regnskabsopsplitning, kan denne forpligtelse omfatte markeder, hvor operatøren ikke har en stærk markedsposition, f.eks. for at sikre datasammenhæng. (6) Alle obligatoriske metoder i forbindelse med omkostningsregnskaber eller regnskabsopsplitning, navnlig hvor de danner grundlag for priskontrolbeslutninger, bør specificeres, så de fremmer effektive investeringer og potentielt konkurrenceforvridende adfærd afdækkes, herunder navnlig margenklemmer, og bør være i overensstemmelse med den nationale tilsynsmyndigheds politiske målsætninger jf. artikel 8 i direktiv 2002/21/EF.

2 Den Europæiske Unions Tidende L 266/65 (7) Indførelsen af nye eller ajourførte omkostningsberegningsmetoder kan være udtryk for, at de nuværende niveauer for lovfastsatte takster og/eller prisordninger ikke er passende eller ikke svarer til de faktiske forhold. Hvis en national tilsynsmyndighed mener, at der er behov for en korrektion, så bør der tages behørigt hensyn til det kommercielle og økonomiske miljø, således at man undgår risici og usikkerhed på de relevante markeder. F.eks. kunne eventuelle korrektioner i denne forbindelse spredes over et rimeligt tidsrum. (8) De nationale tilsynsmyndigheder kan være nødt til at tilpasse parametrene for omkostningsberegningsmetoden for at nå disse mål, når der indføres et regnskabssystem, som anvender en fremadrettet metode (som f.eks. langsigtede differensomkostninger), der ikke bygger på afholdte omkostninger men på løbende omkostninger, hvor aktiverne f.eks. genværdiansættes på grundlag af omkostningerne ved at bruge tilsvarende moderne infrastruktur bygget med den bedste tilgængelige teknologi. Hvor det er nødvendigt, bør både»top-down«- og»bottom-up«-metoden bruges. Regnskabssystemer bør baseres på princippet om omkostningskausalitet, som det f.eks. er tilfældet ved aktivitetsbaseret omkostningsfordeling (ABC-metoden). (9) Når der anvendes regnskaber baseret på aktuelle omkostninger (CCA-metoden) for netaktiver som abonnentledninger, som anses for at være svære at udskifte på mellemlangt sigt, vil den nationale tilsynsmyndighed skulle tilpasse parametre som kapitalomkostninger, afskrivningsprofiler, tillæg og tidsvariable komponenter tilsvarende for at opnå en konsekvent anvendelse af omkostningsberegningsmetoderne. (12) Hvor medlemsstaterne anvender en kompensationsordning, der indebærer pengeoverførsler, bestemmer del B i bilag IV til forsyningspligtdirektivet, at disse overførsler skal ske på en transparent, objektiv, ikke-diskriminerende og rimelig måde. For at opfylde disse krav bør alle kompensationer, som modtages for levering af forsyningspligtydelser, behørigt indberettes i systemerne for regnskabsopsplitning. (13) For så vidt angår finansiering af forsyningspligtydelser, berører denne henstilling ikke Kommissionens direktiv 80/723/EØF af 25. juni 1980 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder ( 1 ). (14) Anvendelsen af principperne i denne henstilling berører ikke medlemsstaternes og virksomhedernes pligt til fuldt ud at overholde EU's konkurrenceregler. (15) Kommissionens henstilling 2002/590/EF af 16. maj 2002 om»revisorers uafhængighed i EU: Grundlæggende principper«( 2 ) tilvejebringer solide rammer, som kan anvendes til efterprøvning af revisorers uafhængighed i relevante tilfælde. (16) De europæiske tilsynsmyndigheders gruppe (ERG) ( 3 ) har afgivet en udtalelse om revisionen af Kommissionens henstilling om opsplitning af regnskaber og omkostningsberegning fra 1998, som omfatter et detaljeret bilag om omkostningsberegning og regnskabsopsplitning, HENSTILLER: (10) Når indførelsen af et omkostningsregnskabssystem pålægges i henhold til artikel 13, stk. 4, i direktiv 2002/19/EF, skal omkostningsfordelingsmetoderne have en detaljeringsgrad, som tydeliggør forholdet mellem omkostninger og takster for netkomponenter og tjenester; det er tillige nødvendigt, at der stilles en beskrivelse til rådighed af det grundlag, hvorpå direkte og indirekte henførbare omkostninger er blevet fordelt mellem forskellige konti. 1) Denne henstilling vedrører systemer til opsplitning af regnskaber og omkostningsberegning, som gennemføres af operatører, der af den nationale tilsynsmyndighed er udpeget som havende en stærk markedsposition på relevante markeder efter en markedsanalyse, der er udført i overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 2002/21/EF. Denne type operatører er i det følgende benævnt»meddelte operatører«. (11) Denne henstilling giver retningslinjer for, hvordan omkostningsregnskaber og regnskabsopsplitning kan implementeres under de nye rammebestemmelser fra Kommissionens henstilling 98/322/EF giver retningslinjer for, hvordan omkostningsregnskaber og regnskabsopsplitning implementeres under rammebestemmelserne fra Henstillingen fra 1998 gælder fortsat i situationer, hvor medlemsstaterne ikke har afsluttet gennemgangen af gældende forpligtelser vedrørende omkostningsregnskaber og regnskabsopsplitning jf. artikel 16 i direktiv 2002/21/EF. Formålet med at pålægge en forpligtelse til at implementere et omkostningsregnskabssystem er at sikre, at meddelte operatører anvender retfærdige, objektive og transparente kriterier ved allokering af deres omkostninger til tjenester i situationer, hvor de er underlagt priskontrol eller skal anvende omkostningsbaserede priser. ( 1 ) EFT L 195 af , s. 35. Senest ændret ved direktiv 2000/52/EF (EFT L 193 af , s. 75). ( 2 ) EFT L 191 af , s. 22. ( 3 ) ERG blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2002/627/EF (EFT L 200 af , s. 38). Ændret ved afgørelse 2004/641/EF (EUT L 293 af , s. 30).

3 L 266/66 Den Europæiske Unions Tidende Hensigten med at pålægge en forpligtelse til opsplitning af regnskaber er at tilvejebringe mere detaljerede oplysninger end dem, der kan udledes af den meddelte operatørs lovpligtige regnskaber, således at de afspejler præstationerne i de forskellige dele af den meddelte operatørs virksomhed lige så nøjagtigt, som hvis disse dele blev drevet som enkeltvirksomheder, og i forbindelse med vertikalt integrerede virksomheder at forebygge diskrimination til fordel for egne aktiviteter og konkurrenceforvridende krydssubsidier. 2) Det anbefales, at de nationale tilsynsmyndigheder pålægger deres meddelte operatører at opdele driftsomkostninger, investeret kapital og indtægter ned til mindst det niveau, der kræves i henhold til principperne om forholdsmæssighed, gennemskuelighed og reguleringsmålsætninger jf. national eller EU-lovgivning. Det anbefales, at fordelingen af omkostninger, investeret kapital og indtægter sker i overensstemmelse med princippet om omkostningskausalitet (f.eks. aktivitetsbaseret omkostningsfordeling (»ABC-metoden«)). De meddelte operatørers omkostningsregnskabssystemer og regnskabsopsplitning skal kunne bruges til indberetning af lovpligtige finansielle oplysninger med sigte på at demonstrere fuld opfyldelse af lovkrav. Det anbefales, at systemernes evne hertil vurderes ud fra de kvalitative kriterier relevans, pålidelighed, sammenlignelighed og væsentlighed. Et nøgleelement i metoden til regnskabsaflæggelse baseret på aktuelle omkostninger (CCA-metoden) er værdiansættelse af netaktiverne til forventet værdi eller nutidsværdi for en effektiv operatør, dvs. den værdi, som tilsvarende operatører skulle betale, såfremt markedet var stærkt konkurrencebetonet. Det forudsætter, at afskrivningsbeløbene, der er inkluderet i driftsomkostningerne, beregnes på grundlag af nutidsværdiansættelse af ækvivalente aktiver. Følgelig er indberetning af investeret kapital også nødt til at ske på grundlag af aktuelle omkostninger. Der kan være behov for at tilpasse andre omkostninger for at afspejle et aktivs nutidige anskaffelsespris og dets driftsmæssige omkostningsgrundlag. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan værdiansættelse af netaktiver til forventet værdi eller nutidsværdi suppleres med brugen af en omkostningsregnskabsmetode, f.eks. med langsigtede differensomkostninger (LRIC). Det anbefales, at nationale tilsynsmyndigheder tager behørigt hensyn til pris- og konkurrencespørsmål, der kan opstå i forbindelse med CCA-metoden, f.eks. ved ubundtet adgang til abonnentledninger. Det anbefales, at nationale tilsynsmyndigheder behørigt tager højde for yderligere tilpasning af finansielle oplysninger ved hjælp af effektivitetsfaktorer, navnlig i tilfælde hvor omkostningsdata anvendes som grundlag for prisafgørelser, da brugen af omkostningsregnskabssystemer (også selv om der anvendes CCA-værdier) måske ikke fuldt ud afspejler faktiske eller relevante omkostninger ( 3 ). Effektivitetsfaktorer kan udledes af evalueringer af andre nettopologier og -arkitektur, afskrivningsteknikker og teknologi, som anvendes eller påtænkes anvendt i nettet. Det anbefales, at de nationale tilsynsmyndigheder kontrollerer omkostningsregnskabs- og regnskabsopsplitningssystemers tilstrækkelighed og effektivitet; systemerne kan gøres til genstand for offentlig høring. 3) Det anbefales, at en national tilsynsmyndighed ved vurderingen af et omkostningsregnskabssystems faciliteter og specifikationer kontrollerer, om den meddelte operatørs omkostningsregnskabssystem er i stand til at analysere og præsentere omkostningsdata på en måde, der støtter reguleringsmålsætninger. Den meddelte operatørs omkostningsregnskabssystem bør navnlig være i stand til at skelne mellem direkte omkostninger ( 1 ) og indirekte omkostninger ( 2 ). Det anbefales, at de nationale tilsynsmyndigheder, når de har vedtaget en beslutning om et omkostningsregnskabssystem, der bygger på aktuelle omkostninger, fastsætter klare frister og et basisår for deres meddelte operatørers gennemførelse af nye omkostningsregnskabssystemer baseret på løbende omkostninger. ( 1 ) Direkte omkostninger er omkostninger, som fuldt ud og utvetydigt kan henføres til bestemte aktiviteter. ( 2 ) Indirekte omkostninger er omkostninger, som må fordeles efter en retfærdig og objektiv fordelingsmetode. 4) Det anbefales, at meddelte operatører, som skal indberette opsplitning af regnskaber, afleverer en resultatopgørelse og en opgørelse over investeret kapital for hver af de enheder, som aflægger lovpligtige regnskaber (baseret på relevante markeder og tjenester). Priser for interne ydelser eller køb mellem markeder og tjenester skal fremgå tilstrækkelig tydeligt til at dokumentere overholdelsen af krav vedrørende ikke-diskrimination. Kravene til regnskabsaflæggelse med opsplitning af regnskaber kan gøre det nødvendigt at udarbejde og fremlægge oplysninger for markeder, hvor en operatør ikke har en stærk markedsposition. Af hensyn til dataintegriteten og en konsekvent regnskabsaflæggelse anbefales det, at de finansielle opgørelser i disse særskilte obligatoriske regnskaber indarbejdes i en samlet resultatopgørelse og en opgørelse over investeret kapital for virksomheden som helhed. En afstemning af de særskilte lovpligtige regnskaber med operatørens egne vedtægtsbestemte regnskaber er også påkrævet. Disse opgørelser bør revideres af en uafhængig revisor eller underkastes en konformitetskontrol af den nationale tilsynsmyndighed (forudsat, at der er personale til rådighed med passende kvalifikationer). ( 3 ) Visse af disse aktiver kan ligge over kravene, eller netarkitekturen kan være suboptimal. Indførelsen af en»bottom-up«økonomisk/teknisk model bidrager til at kaste lys over ineffektive og unødigt afholdte omkostninger, som bør tages ud.

4 Den Europæiske Unions Tidende L 266/67 5) Det anbefales, at de nationale tilsynsmyndigheder stiller tilstrækkeligt detaljerede relevante regnskabsoplysninger fra meddelte operatører til rådighed for interesserede parter. De fremlagte oplysninger bør være så detaljerede, at man kan forvisse sig om, at der ikke har fundet utilbørlig diskriminering sted mellem udbud af tjenester internt og tjenester, der udbydes eksternt, og de bør give mulighed for at identificere de gennemsnitlige omkostninger for tjenester og den metode, der er brugt til at beregne omkostningerne. De nationale tilsynsmyndigheder skal tage behørigt hensyn til beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger, når der stilles oplysninger til rådighed til disse formål. anbefales for de medlemsstater, som har ordninger til finansiering af forsyningspligtydelser, at alle bidrag, som udpegede virksomheder modtager som led i en kompensationsordning, fremgår i regnskabsopsplitningssystemerne. 7) Disse regnskabsmæssige retningslinjer vedrører lovpligtig indberetning, og de tilsigter ikke at erstatte nogen anden form for obligatorisk opgørelse, som en medlemsstat måtte forlange. I denne henseende vil den meddelte operatørs offentliggørelse af tilstrækkeligt detaljerede omkostningsopgørelser, der viser f.eks. de gennemsnitlige omkostninger for netkomponenter, øge gennemsigtigheden og konkurrenternes tillid til, at der ikke eksisterer konkurrenceforvridende krydssubsidier. Dette anses for særlig vigtigt i forbindelse med engrostjenester. Retningslinjer for opfyldelse af krav til regnskabsaflæggelse og offentliggørelse af oplysninger findes i bilaget. 8) Denne henstilling tages op til revision senest tre år efter anvendelsesdatoen. 9) Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september ) Visse virksomheder kan blive udpeget som forsyningspligtudbydere i henhold til artikel 8 i forsyningspligtdirektivet og kan underlægges lovfæstet kontrol af detailtakster i overensstemmelse med artikel 17 i forsyningspligtdirektivet. Det På Kommissionens vegne Viviane REDING Medlem af Kommissionen

5 L 266/68 Den Europæiske Unions Tidende BILAG RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL REGNSKABSAFLÆGGELSE OG OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER I dette bilag beskrives den periodiske regnskabsaflæggelse, offentliggørelse af oplysninger og overensstemmelseserklæringen. I overensstemmelse med de anbefalede principper i henstillingens punkt 2 skal systemer til omkostningsregnskaber og opsplitning af regnskaber frembringe finansielle oplysninger, der er tilstrækkeligt detaljerede til at demonstrere overholdelse af principperne om ikke-diskrimination og gennemsigtighed, og i tilstrækkelig grad udpege og henføre indtægter, omkostninger, investeret kapital og volumen for operatørens forskellige aktiviteter. Disse regnskabsoplysninger bør straks stilles til rådighed for den nationale tilsynsmyndighed. En god præsentation af de obligatoriske regnskaber sikrer, at de væsentlige budskaber i de finansielle opgørelser meddeles klart og effektivt på en så enkel og direkte måde som muligt. Præsentation af oplysningerne i finansielle opgørelser forudsætter en vis grad af abstraktion og aggregering. Hvis processen struktureres, får man større indsigt i forholdene, fordi præsentationen viser opfyldelsen af de forskellige lovkrav, bl.a. ved at demonstrere, at takster er omkostningsbaserede, eller at der ikke sker utilbørlig diskrimination. Regnskabsrapporter indeholder støttebilag og supplerende oversigter, som udbygger og forklarer de finansielle opgørelser. De finansielle opgørelser og støttebilagene udgør et sammenhængende hele. Oplysninger i lovpligtige regnskaber hjælper den nationale tilsynsmyndighed og andre parter, som eventuelt påvirkes af reguleringsbeslutninger, der bygger på disse oplysninger, f.eks. konkurrenter, investorer og forbrugere. I denne forbindelse kan offentliggørelse af oplysninger bidrage til et åbent marked med fri konkurrence og også øge tilliden til det lovpligtige regnskabssystem. Fuldstændig offentliggørelse af oplysninger kan dog være begrænset af nationale regler eller fællesskabsregler for fortrolige forretningsoplysninger. Det anbefales derfor, at de nationale tilsynsmyndigheder drøfter med operatørerne, hvilke oplysninger der bør anses for fortrolige og ikke bør offentliggøres. 1. Sammenstilling og offentliggørelse af oplysninger Følgende finansielle oplysninger bør sammenstilles og offentliggøres (med forbehold af nationale regler om fortrolige oplysninger) for det relevante marked/tjeneste: resultatopgørelser opgørelse over investeret kapital (detaljeret beregningsmetode og anvendte parametres værdi) konsolidering og afstemning med lovpligtige regnskaber eller andre kilder til omkostningsoplysninger en beskrivelse af omkostningsberegningsmetoderne, herunder henvisning til omkostningsgrundlag og -standarder, fordelings- og værdiansættelsesmetoder, udpegelse og behandling af indirekte omkostninger oplysninger vedrørende ikke-diskrimination (detaljerede priser for interne afregninger) revisionsberetning (hvis det kræves af den nationale tilsynsmyndighed) en beskrivelse af anvendte regnskabspolitikker og regulatoriske regnskabsprincipper. en erklæring om overensstemmelse med fællesskabsregler og nationale regler andre supplerende oversigter efter behov. Formatet for regnskabsaflæggelsen, som kan være den almindelige lovpligtige regnskabsform, bør fastlægges af den nationale tilsynsmyndighed på forhånd efter samråd med operatørerne. Erklæringen om overensstemmelse med fællesskabsregler og national lovgivning, revisionsberetningen og beskrivelsen af regnskabsprincipper, -politikker, -metoder og -procedurer, herunder især omkostningsfordelingsmetoderne, kan ikke anses for at være fortrolige oplysninger. Med forbehold af national lovgivning og fællesskabslovgivning om fortrolige forretningsoplysninger bør revisionsresultaterne gøres offentligt tilgængelige.

6 Den Europæiske Unions Tidende L 266/69 2. Overensstemmelseserklæring Den årlige overensstemmelseserklæring skal mindst indeholde følgende: revisors konklusioner alle konstaterede uregelmæssigheder revisors anbefalinger (med beskrivelse af virkningen) fuldstændig beskrivelse af den anvendte verifikationsmetode, og nogle aggregerede finansielle og regnskabsmæssige oplysninger (f.eks. CCA-tilpasninger, vigtigste beregningsforudsætninger for omkostningsfordeling, niveauet for omkostningsallokering og modellens nøjagtighed). Offentliggørelsen af overensstemmelseserklæringen og revisionsresultaterne bør ske i en form, som er umiddelbart tilgængelig for interesserede parter, f.eks. i en trykt udgave og en elektronisk udgave, eller offentliggøres på operatørens eller den nationale tilsynsmyndigheds netsted. 3. Regnskabsperiode Offentliggørelsen af obligatoriske regnskaber bør ske årligt og hurtigst muligt efter regnskabsårets afslutning. Offentliggørelsen af erklæringen skal ske senest to måneder efter afslutningen af det lovpligtige regnskabsår eller ikke senere end den lovfæstede gældende praksis.

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

I medfør af 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester, fastsættes:

I medfør af 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester, fastsættes: Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 7. februar 2014 om regnskabsregler for koncessionshavere som udbyder offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester I medfør af 15, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN 12.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 15. oktober 2008 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 1 I bekendtgørelse nr. 701 af 26. juni 2008 om forsyningspligtydelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 23. april 2012 og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1) BEK nr 1314 af 26/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5720

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/19/EF. af 7. marts 2002. (adgangsdirektivet)

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/19/EF. af 7. marts 2002. (adgangsdirektivet) 24.4.2002 L 108/7 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2013 COM(2013) 26 final 2013/0013 (COD) C7-0026/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere