Contea Entrepriseforsikring Forsikringsbetingelser 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Contea Entrepriseforsikring Forsikringsbetingelser 2017"

Transkript

1 Contea Entrepriseforsikring Forsikringsbetingelser 2017 Version Side 1 af 14

2 Indhold 1. Hvem er omfattet af forsikringen Hvor dækker forsikringen... 3 Sektion I All risks forsikring af entreprisen Genstande omfattet af forsikringen Hvad dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen ikke Forsikringstiden Afhjælpningsperiode Særlige forhold for brandforsikringen... 6 Sektion II All risks forsikring af bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg Hvad dækker forsikringen Genstande omfattet af forsikringen Hvad dækker forsikringen ikke... 6 Sektion III Ansvarsforsikring Hvad dækker forsikringen Hvad dækker forsikringen ikke Forurening Generelle betingelser Oplysningspligt Forhold i skadetilfælde Skadeopgørelse Dobbeltforsikring Betaling af præmien Præmie og forsikringssum ændringer Forældelse af krav Tvister Side 2 af 14

3 Entrepriseforsikring Conteas entreprisebetingelser skal ses i sammenhæng til policen, samt gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Hvem er omfattet af forsikringen 1.1. Forsikringen dækker bygherre, samtlige entreprenører og underentreprenører, samt eventuelle rådgivere for deres fysiske aktiviteter på byggepladsen (fx ingeniører og arkitekter), herefter omtalt sikrede, hvis entreprisesummer og honorar er medregnet i den samlede entreprisesum Er forsikringstager hovedentreprenør, omfatter forsikringen ligeledes bygherren, dennes rådgivere og alle underentreprenører, hvis entreprisesummer og honorar er medregnet i den samlede entreprisesum Er forsikringstager underentreprenør eller fagentreprenør, omfatter forsikringen kun de personer, der deltager i den pågældende under- eller fagentreprise inkl. eventuelle rådgivere. 2. Hvor dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker på den/de i policen anførte arbejdsplads(er) og under indenlandsk transport dertil inkl. af- og pålæsning, samt under midlertidig oplagring på andre adresser i Danmark, hvis risikoovergang til bygherre/entreprenører er sket. Sektion I All risks forsikring af entreprisen 3 Genstande omfattet af forsikringen 3.1. Forsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbejder, uagtet om disse er permanente eller midlertidige inklusive materialer, eller materialer der skal anvendes dertil, og som en af de sikrede jf. afsnit 1 ejer eller bærer risikoen for Entreprenørmateriel, herunder entreprenørens egne eller lejede maskiner, materiel, redskaber, anlæg og udstyr, midlertidige bygninger, samt de ansattes personlige effekter, er kun omfattet af forsikringen, såfremt dette er anført i policen/certifikatet Forsikringen dækker tillige samtlige montager i forbindelse med de forsikrede projekter. Montage af decideret produktionsudstyr er dog ikke omfattet af forsikringen Den i policen anførte forsikringssum, er også forsikringsselskabets maksimale hæftelse, dog med fradrag for den angivne selvrisiko. Side 3 af 14

4 3.5. Forsikringssummen skal være lig med den totale entreprisesum, såfremt entreprisesummen er større end forsikringssummen, foreligger der underforsikring. For underentrepriser/fagentrepriser gælder det, at entreprisesummen er lig med underentreprenørens/fagentreprenørens totale underentreprise/fagentreprise I skadesituationer kan underforsikring udelukkende gøres gældende, såfremt den angivne entreprisesum under udførelsen overskrides med mere en 20 %. 4. Hvad dækker forsikringen 4.1. Forsikringen dækker fysisk skade på og/eller tab (inkl. brand når brand ikke er dækket af anden forsikring) af de i policen forsikrede genstande af en hvilken som helst årsag, dog med de undtagelser angivet under pkt. 5, samt eventuelle undtagelser noteret i policen. 5. Hvad dækker forsikringen ikke 5.1. Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som består i eller skyldes: Slitage, korrosion, rust eller anden gradvis forringelse. Mekanisk eller elektrisk afbrydelse og forstyrrelse (maskinhaveri) på arbejdsmaskiner eller andet entreprenørmateriel Forsikringen dækker ydermere ikke skade eller tab, som består i eller skyldes: Omkostninger, som består i eller skyldes mangelfulde eller ikke konditionsmæssige materialer. Skade som følge af mangelfuld projektering, design, beregning, konstruktion eller arbejdsudførelse. Undtagelserne i pkt. 5.1 og pkt. 5.2 gælder kun den bygningsdel eller det konstruktionselement, som er fejlbehæftet, herunder mangelfuldt udført eller mangelfuldt afstivet. Undtagelserne gælder ikke øvrige dele af entreprisen, som indirekte beskadiges som følge af samme begivenhed Dertil gælder det at skade forårsaget af sådanne fejl og mangler nævnt under pkt. 5.2, dækker forsikringen dog skader på den/de forsikrede genstand(e) med fradrag for følgende: I erstatningens beregning fratrækkes et beløb svarende til de udgifter, der ville have været afholdt til afhjælpning af den pågældende fejl eller mangel på den/de forsikrede genstand(e), hvis en sådan afhjælpning i form af udskiftning eller reparation af den forsikrede genstand eller dele heraf var gennemført, umiddelbart før skaden indtraf. Det gælder ligeledes, at der alene foreligger en forsikringsbegivenhed, hvis der er sket en fysisk skade på den/de forsikrede genstand(e). Side 4 af 14

5 Konstateringen af materialemangler eller mangelfuld projektering, design, beregning, konstruktion eller arbejdsudførelse udgør derfor ikke i sig selv en forsikringsdækket begivenhed Svind eller manko, når sådant tab kun kan konstateres ved opgørelse af regnskab eller beholdninger, og ikke kan føres tilbage til en bestemt begivenhed Bod og/eller erstatning som følge af: Forsinkelse Manglende fuldførelse Driftstab eller andre indirekte tab manglende overholdelse af aftale eller kontrakter. Bøder 5.6. Skade som følge af, at arbejdet påbegyndes eller indstilles, uden at der er foretaget nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af det forsikrede Normal afhjælpning af fejl og mangler 5.8. Tab eller beskadigelse af: sø- og luftfartøjer. Motordrevne køretøjer, medmindre brugen af disse er begrænset udelukkende til arbejdsstedet og ikke er dækket under en motorkøretøjsforsikring. 6. Forsikringstiden 6.1. Forsikringen dækker den i policen nævnte forsikringsperiode, dog ophører forsikringen ved aflevering. Dette gælder dog kun den del af entreprisen, der afleveres Til imødekommelse af en eventuel forsinket aflevering, dækker forsikringen automatisk forlængelse i op til 2 måneder, se dog pkt Skade og tab skal anmeldes til forsikringsselskabet snarest muligt efter entreprisens ophør eller senest to måneder efter aflevering 7. Afhjælpningsperiode 7.1. Medmindre andet fremgår af policen, udgør afhjælpningsperioden 24 måneder. Forsikringen, dækker tillige skade og tab, som følge af fejl eller undladelser i opførelsesperioden og på forsikringsstedet, som først konstateres i afhjælpningsperioden. Dækningsomfanget er i henhold til pkt. 4. Side 5 af 14

6 7.2. Forsikringen dækker kun skade og tab, hvis skaden er opstået under afhjælpning af fejl og mangler, som sikrede i henhold til entreprisekontrakten er forpligtiget til at udbedre Afhjælpningsperioden begynder, når bygge- og entrepriseperioden er afleveret Skade og tab, som opdages i afhjælpningsperioden, skal anmeldes til forsikringsselskabet snarest muligt efter afhjælpningsperiodens ophør. 8. Særlige forhold for brandforsikringen 8.1. Dækning for brand på entrepriseobjektet sker efter de sædvanlige vilkår for brandforsikringen og i henhold til fuld- og nyværdiprincippet og med fradrag for valgte selvrisiko. Sektion II All risks forsikring af bygherrens eksisterende bygninger, bygningsanlæg og løsøre 9. Hvad dækker forsikringen 9.1. Forsikringen dækker fysisk skade på og/eller tab af de i policen forsikrede genstande som er en direkte følge af entreprisens fysiske udførelse med de undtagelser angivet under pkt. 11, samt eventuelle undtagelser noteret i policen. Det er sikredes pligt, at godtgøre, at skaden eller tabet er en direkte følge af entreprisen. 9.2 Forsikringsperioden for bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg inkl. løsøre, er i henhold til pkt Den i policen anførte forsikringssum, der er en første risikosum, er også forsikringsselskabets maksimale hæftelse, dog med fradrag for den angivne selvrisiko. Underforsikring kan ikke gøres gældende. 10. Genstande omfattet af forsikringen Forsikringen omfatter bygnings- og bygningsanlæg inkl. løsøre, der tilhører bygherren, eller som bygherren bærer risikoen for, uagtet om disse er på byggepladsen, eller der er tale om naboejendomme, som tilhører bygherre. 11. Hvad dækker forsikringen ikke Skade eller tab undtaget under pkt Genstande som er en del af selve entreprisen, herunder bygherreleverancer Skade og tab på genstande der direkte beskadiges, som følge af en mangelfuld behandling eller bearbejdning af disse. Side 6 af 14

7 11.4. Skade og tab der skyldes, at: Udførelsen er i strid med offentlige forskrifter Der i planlægningen af arbejdet ikke er taget forsvarlige forholdsregler mod skade ved udførelse af sikringsmæssige foranstaltninger, herunder afdækning og afstivning afdækning og afstivning skal være tilpasset arbejdets karakter, den eksisterende bygning, samt perioden hvori entreprisen udføres Skade og tab, der er omfattet af sædvanlig bygningsbrandforsikring Skade og tab som følge af brand og/eller eksplosion Skade og tab ved hærværk og/eller tyveri. Dette gælder dog ikke bygningsdele, når disse er afmonteret og skal genanvendes på den pågældende entreprise Skade eller tab som følge af mangelfuld eller utilstrækkelig afdækning Skade og tab dækket af anden forsikring Driftstab og/eller andet indirekte tab Skade og tab som anmeldes mere end to måned efter at entreprisen er afleveret til bygherren eller taget i brug. Side 7 af 14

8 Sektion III Ansvarsforsikring 12. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på 3. mands ting og/eller person i forbindelse med fysisk udførelse af den i policen beskrevet entreprise, som indtræffer på det angivne forsikringssted Forsikringen dækker ansvar for skader, der først viser sig, efter at arbejdsobjektet er overtaget eller taget i brug af bygherren, hvis det skyldes fejl eller udeladelser begået i forsikringstiden uden medvirken af senere begåede fejl eller undladelser Såfremt det af policen fremgår, dækker forsikringen endvidere sikredes erstatningsansvar for skade som følge af: Midlertidig grundvandssænkning Ramning og nedvibrering af pæle og spuns Optrækning og opvibrering af pæle og spuns Undermuring og understøbning Sprængningsarbejde i forbindelse med entreprisen. Dækning for ovenstående kræver forsikringsselskabets forudgående accept Forsikringen dækker sikrede erstatningsansvar for skade tilføjet ting og/eller personer som grundejer af den i policen nævnte arbejdsplads. Forsikring dækker, hvis der ikke allerede er tegnet hus og grundejerforsikring Policens dækningssum danner højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelse med fradrag for den i policen anførte selvrisiko, uanset om ansvaret påhviler flere af de sikrede. Den anførte maksimale hæftelse for forsikringsselskabets erstatningspligt gælder for hver enkelt forsikringsbegivenhed. Flere skadelige følger af samme skadevoldende handling eller undladelse betragtes i sådant henseende som én forsikringsbegivenhed Forsikringen dækker omkostninger og renter ved erstatningsspørgsmålets afgørelse afholdt med forsikringsselskabets godkendelse. Disse omkostninger og renter dækkes, selvom forsikringssummen derved overskrides. 13. Hvad dækker forsikringen ikke Følger af et tilsagn om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold Skade på ting, tilhørende sikrede, eller som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i sin varetægt eller har sat sig i besiddelse af. Side 8 af 14

9 13.3. Skade forårsaget ved benyttelse af hunde og luft- eller søfartøj Skade forvoldt ved benyttelse af motordrevne køretøjer, herunder selvkørende arbejdsredskaber. Denne undtagelse gælder dog ikke ansvar for skade forvoldt af selvkørende arbejdsredskaber, når disse benyttes på arbejdspladsen som arbejdsredskaber og ikke er omfattet af gældende lovgivning om skader forvoldt af motorkøretøjer Tab der skyldes, at entreprisearbejdet ikke opfylder sit formål, på anden måde er ikkekontraktmæssigt eller ikke er overensstemmende med de indgåede aftaler Skade forvoldt af sikrede med forsæt, eller under selvforskyldt beruselse Skader, der anmeldes til forsikringsselskabet mere end 12 måneder efter bygge-, anlæg og anlægsperiodens udløb Formuetab, med mindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade Skade på ting der er omfattet af forsikring, tilhørende sikrede, samt afledt formuetab heraf Skade på de genstande/ting, der er omfattet af forsikringens afsnit I eller afsnit II, samt afledt formuetab heraf For personskade, sygdom, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne og dødsfald for sikredes ansatte beskæftiget ved entreprisen, samt krav i relation hertil Skade som følge af permanent grundvandssænkning For skade eller tab, der direkte eller indirekte er forårsaget af; Asbest eller asbestholdige materiale/produkter Formaldehyd eller formaldehydholdige materialer/produkter 14. Forurening Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller gennem luft, jord eller vand i forbindelse med entreprisens udførelse fra sikredes affaldsdepoter, der benyttes i forbindelse med entreprisen eller sikredes bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og ikke som følge af at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Forsikringsselskabet hæfter maksimalt pr. forsikringsbegivenhed med dækningssummen noteret i policen. Side 9 af 14

10 14.2. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende pkt. angivne begrænsninger. 15. Generelle betingelser Forsikringsselskabet afstår fra regres mod medsikrede entreprenører for erstatningsansvar, som disse måtte pådrage sig for skader, der vil berettige til erstatning under denne forsikring Undtaget fra forsikringen er skade eller udbredelse af sådan skade, respektive ansvar for skade eller udbredelse af sådan skade, der indtræder som direkte følge af jordskælv, oversvømmelse, vulkanudbrud, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder samt skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fusion), kernesammensmeltning (fission), og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Sker en skade under sådanne omstændigheder, at den kan være en direkte eller indirekte følge af sådanne forhold eller tilstande som omhandlet ovenfor, omfattes skaden ikke af forsikringen, medmindre den sikrede godtgør, at skaden ikke skyldes sådanne forhold eller tilsvarende Skade som forårsages af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål erstattes dog, såfremt anvendelsen er forskriftsmæssig og ikke står i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift I tilfælde af tyveri og hærværk skal anmeldelse til politiet straks finde sted Omkostninger ved forandringer, udvidelser, forbedrings- eller vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med reparation, er ikke omfattet af forsikringen. 16. Oplysningspligt Det er sikredes pligt hurtigst muligt at underrette forsikringsselskabet, såfremt: Der i forsikringsperioden sker forandring af den i policen beskrevne risiko Arbejdet helt stoppes, således at arbejdspladsen er forladt i en uvis periode, hvorefter forsikringsselskabet kan træffe beslutning om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan forsætte. 17. Forhold i skadetilfælde Sikrede skal hurtigst muligt anmelde enhver skade til forsikringsselskabet, der må antages at være dækket under forsikringen, samt give alle oplysninger og yde rimelig bistand. Side 10 af 14

11 17.2. I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, samt give forsikringsselskabet adgang til at foretage de dertil nødvendige foranstaltninger. Nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande, samt udbedring af skaden, må ikke foretages uden forsikringsselskabets samtykke, medmindre sikrede kan godtgøre skadens omfang og årsag, samt at der er tale om en dækningsberettiget skade Såfremt der mod sikrede rejses et erstatningskrav eller sikrede må formode, at der mod ham vil blive rejst et erstatningskrav, skal sikrede uden ophold anmelde dette til forsikringsselskabet Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav uden at indhente forsikringsselskabets, er ikke bindende for forsikringsselskabet, medmindre det må anses for godtgjort, at sikrede ved at betale eller godkende kravet kun har opfyldt sin retspligt I det omfang forsikringsselskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder forsikringsselskabet i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand I det tilfælde at sikrede entreprenør er gået konkurs eller lignende, og bygherre derved bliver berettiget til erstatningen og som følge heraf selv skal udrede moms, dækker forsikringen tillige moms uanset at forsikringssummen er opgivet uden moms. 18. Skadeopgørelse Forsikringsselskabet godtgør rimelige omkostninger ved genanskaffelse eller istandsættelse af det forsikrede til den brugsstand, hvori det skaderamte befandt sig umiddelbart før skadens indtræden: I godtgørelsen medregnes: Udgifter til materialer, arbejdsløn, og andre nødvendige omkostninger der er nødvendige for at kunne genanskaffe eller istandsætte det beskadigede, herunder også leje af kran, lift eller andet materiel. Rimelig og almindelig avance til den genoprettende entreprenør. Nødvendige meromkostninger til professionelle rådgivere, herunder arkitekter og ingeniører, dog max 10 % af den samlede skadeserstatning. Nødvendige omkostninger til afværgende eller begrænsende foranstaltninger af dækningsberettiget skader jf. aftale med forsikringsselskabet. Oprydning, bortskaffelse og deponering af beskadigede genstande, samt transportomkostningerne til nærmeste affaldsdepot. Meromkostninger til ekstra forsikringspræmier, der udløses som følge af skade. Forsikringen dække endvidere uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris eller istandsættelsesudgift bliver højere som følge af almindelige prisstigninger i tidsrummet mellem skadens indtræden og udbedring dog højst i 18 måneder. Side 11 af 14

12 I godtgørelsen fratrækkes: Udgifter til midlertidig reparation, medmindre dette er en afværgende eller begrænsende foranstaltning. Værdien af de beskadigede genstande som kan genanvendes. Merudgifter til over-, nat og helligdagsarbejde, luft og ekspresfragt eller andre ekstraordinære omkostninger. Udgifter til sikringsmæssige foranstaltninger, hvis skadeårsagen, kan henføres til, at disse foranstaltninger var manglende eller mangelfulde, inden skadesårsagen Såvel sikrede som forsikringsselskabet, er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, medens forsikringsselskabet vælger den anden. Vurderingsmændene vælger inden behandling af sagen en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, hvor der måtte være uenighed. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver skriftlig redegørelse for beregningen af tabet. Denne opgørelse er endelig og bindende for sikrede og forsikringsselskabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne Erstatning sker eksklusiv moms, såfremt sikrede kan modregne momsen i henhold til gældende lov i sit regnskab til SKAT Oprydningsomkostninger udover forsikringssummen dækkes med indtil 10% af entreprisesummen, herunder rimelige udgifter til oprydning af de forsikrede genstande efter en skadesbegivenhed Efter en skadebegivenhed har forsikringsselskabet ret til, med to ugers varsling, at kræve nye sikkerhedsforholdsregler til forebyggelse eller begrænsnings af lignende skader. 19. Selvrisiko Ved enhver skade nedsættes erstatningen med den i policen angivne selvrisiko Opstår der ved samme skadebegivenhed skade på de forsikrede genstande med forskellig anført selvrisikobeløb og/eller skade på både sektion I og II, beregnes der kun en selvrisiko svarende til det højst anførte selvrisikobeløb. Side 12 af 14

13 19.3. Udbetales det fulde erstatningskrav til tredjemand for ansvarsskader, opkræves sikrede den i policen angivne selvrisiko Opstår der en storm, skybrud, tøbrud eller anden dækningsberettiget vejrlig hændelse, der forvolder skade over længere tid og evt. på flere forsikringssteder, anses skaderne som værende opstået som én forsikringsbegivenhed, såfremt de er opstået inden for et tidsrum på 72 timer Sikrede afholder selv skadeudgifter såfremt disse ikke overstiger den i policen angivne selvrisiko. 20. Dobbeltforsikring 20.1 Er samme entreprise forsikret via anden forsikringsaftale, som dækker samme risiko, og står her, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i et andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring Ovenstående bestemmelse vedrører udelukkende det indbyrdes forhold selskaberne imellem, hvorfor erstatningen betales med samme andel fra hvert forsikringsselskab. 21. Betaling af præmien Præmien forfalder til betaling ved policens ikrafttræden og eventuelle senere præmier ved påkrav Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sender forsikringsselskabet en påmindelse om betaling af præmien. Forsikringsselskabet er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen betaling Bliver præmien ikke betalt inden 30 dage efter dateringen af påmindelsen, ophører forsikringens dækning. 22. Præmie og forsikringssum ændringer Ved entreprisens afslutning skal sikrede give forsikringsselskabet besked om endelig entreprisesum. Overstiger denne entreprisesum den først antagende entreprisesum, hvoraf præmien er beregnet, vil der udelukkende ske regulering, såfremt først antagende entreprisesum overskrides med mere end 20% Er den endelige entreprisesum opgjort til mindre end policens entreprisesum, vil der udelukkende blive tilbagebetalt en forholdsmæssig del af præmien af forsikringsselskabet, hvis policens entreprisesum er mere end 20% under den endelige entreprisesum. Foretages Side 13 af 14

14 afleveringsforretning eller ibrugtagning af entreprisen inden den afslutningsdato, nævnt i policen, bliver der ikke tilbagebetalt præmie Det er sikredes pligt straks at af give forsikringsselskabet besked såfremt aflevering af entreprisen forsinkes udover den i policen angivne udløbsdato med tillæg af 2 måneder jf. pkt Forlænges policen ikke indtil aflevering har fundet sted, er afhjælpningsperiodedækningen begrænset til skader forårsaget af sikrede ved udførelse af afhjælpningsarbejder Fortsætter entreprisen udover den i policen angivet udløbsdato, samt udover de 2 måneder måneders automatisk forlængelse, kan forsikringsselskabet opkræve en forholdsmæssig merpræmie for periodeudvidelsen. 23. Forældelse af krav 23.1 Såfremt forsikringstageren ikke inden 12 måneder efter, at forsikringsselskabet skriftligt har afslået et erstatningskrav, anlægger retssag, mister sikrede sin ret til erstatning. Forældelsen af kravet, sker dog kun såfremt sikrede er skriftligt oplyst omkring 12 måneders fristen. 24. Tvister 24.1 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres, bortset fra 18.2, 18,3 og 18,4, efter dansk ret ved danske domstole. Side 14 af 14

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser entreprise. Contea entrepriseforsikring Forsikringsbetingelser Version

Forsikringsbetingelser entreprise. Contea entrepriseforsikring Forsikringsbetingelser Version Contea entrepriseforsikring Forsikringsbetingelser 2018 Version 2018.01 Indhold 1. Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2. Hvor dækker forsikringen... 2 Sektion I All risks forsikring af entreprisen...

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Arbeiðstøkutrygd tryggingartreytir. nr Tryggingartreytir

Arbeiðstøkutrygd tryggingartreytir.   nr Tryggingartreytir Arbeiðstøkutrygd tryggingartreytir nr. 49 1.02 www.trygd.fo 1 Tryggingartreytir Innihaldsyvirlit Arbeiðstøkutrygd Síða 1.0 Forsikringsbetingelser 3 2.0 Hvem er dækket af Arbeiðstøkutrygd? 3 3.0 Hvor dækker

Læs mere

Oktober Vilkår for Kombineret Landbrug Entrepriseforsikring

Oktober Vilkår for Kombineret Landbrug Entrepriseforsikring 5888-3 Oktober 2018 Vilkår for Kombineret Landbrug Entrepriseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret Landbrug Entrepriseforsikring 5888-3 Oktober 2018 2 Indholdsfortegnelse Side All

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr. 2201.02.01 Aftalegrundlaget Din Erhvervsansvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Køle- Dybfrostforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Køle- Dybfrostforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Køle- Dybfrostforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Hvad dækkes 2 Undtagelse 3 Generelle undtagelser 4 Forhold i skadetilfælde 5 Underforsikring 6 Selvrisiko

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb Betingelser nr. 508401 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Køleforsikring for dybfrostvarer

Køleforsikring for dybfrostvarer Betingelser nr. 600102 Forsikringsbetingelser for Køleforsikring for dybfrostvarer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner Betingelser nr. 502802 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 502502 Forsikringsbetingelser for Godsansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for godsansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren Betingelser nr. 800403 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for kraner

Erhvervsansvarsforsikring for kraner Betingelser nr. 502402 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for kraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Entreprise / montageforsikring. Forsikringsbetingelser

Entreprise / montageforsikring. Forsikringsbetingelser Entreprise / montageforsikring Forsikringsbetingelser 2017 Forsikringsbetingelser Entreprise / montageforsikring 2 Indhold A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Entrepriseforsikring... 3 3. Sektion

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Skovbrandforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Skovbrandforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Skovbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for skovbrandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012 Entrepriseforsikring Version 2531005 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 6 Arbejdsobjektet Afsnit 21-24 Side 7 Bygherrens eksisterende bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Borgmesterkædeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Borgmesterkædeforsikring Betingelser nr. 600302 Forsikringsbetingelser for Borgmesterkædeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. All-risksforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. All-risksforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring 18-1 Maj 2018 Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, PR-/VR-nummer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning. Bet. nr

Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning. Bet. nr Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning Bet. nr. 2202.10.01 Aftalegrundlaget Din forsikring for husejeransvar består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Borgmesterkædeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Borgmesterkædeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Kaskoforsikring for selvkørende arbejdsmaskiner

Kaskoforsikring for selvkørende arbejdsmaskiner Betingelser nr. 101402 Forsikringsbetingelser for Kaskoforsikring for selvkørende arbejdsmaskiner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Filmforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Filmforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (01.07.2018) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Betingelser for Grundejeransvarsforsikring. Bet. nr

Betingelser for Grundejeransvarsforsikring. Bet. nr Betingelser for Grundejeransvarsforsikring Bet. nr. 2201.07.01 Aftalegrundlaget Din Grundejeransvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskin-all-risksforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Maskin-all-risksforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri. Bet. nr

Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri. Bet. nr Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri Bet. nr. 2204.05.01 Aftalegrundlaget Din forsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser Betingelser nr. 204401 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte

Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte Betingelser nr. 501902 Forsikringsbetingelser for Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere