Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente"

Transkript

1 Santander Consumer Bank, Filial af Santander Consumer Bank AS Norge Att.: Filialledelsen Stamholmen 147, Hvidovre 10. oktober 2017 Ref. amv J.nr Påbud og påtale om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr Afgørelse Finanstilsynet påtaler, at det ikke tydeligt har fremgået af Santander Consumer Banks (herefter Santander Bank eller banken) aftalegrundlag af april 2013 for lån med referencerente, hvornår ændringer i lånets referencerente medfører ændringer i lånets samlede rente. Dette ikke er i overensstemmelse med 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder (herefter god skik-bekendtgørelsen). ERHVERVSMINISTERIET Finanstilsynet påbyder, jf. 348, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, Santander Bank at bringe betingelserne for lån med referencerente i overensstemmelse med god skik-bekendtgørelsens 6, stk. 1, så betingelserne indeholder fyldestgørende rentevilkår, hvoraf det tydeligt fremgår om og under hvilke forudsætninger banken kan foretage renteændringer. Finanstilsynet påbyder også Santander Bank at sikre, at betingelserne for købekontrakter med ejendomsforbehold og betingelserne for lån uden sikkerhed er i overensstemmelse med god skik-bekendtgørelsens 6, stk. 1, så betingelserne har en retvisende ikrafttrædelsesdato. Finanstilsynet påbyder endelig Santander Bank, at oplyse kunden om størrelsen på lånets referencerente og rentetillægget i låneaftaler for lån med referencerente, jf. god skik-bekendtgørelsens 6, stk.1. Santander Bank skal inden tre måneder oplyse Finanstilsynet om, hvordan banken har efterlevet de ovenstående påbud.

2 2 Baggrund Finanstilsynet modtog i juli 2016 en klage fra en forbruger over Santander Bank og i januar 2017 fik Finanstilsynet ligeledes oversendt en klage fra Forbrugerombudsmanden over banken. Begge klager vedrørte bankens billån med referencerente. Klagerne vedrørte bankens gebyr- og renteændringsbestemmelser i bankens almindelige forretningsbetingelser, og om banken løbende i de to forbrugeres låns løbetid har fastsat renten i overensstemmelse hermed. På baggrund af den første klage anmodede Finanstilsynet den 9. september 2016 Santander Bank om at redegøre for bankens justering af rentesatser på billån med referencerente. Santander Bank sendte derfor en redegørelse den 31. oktober 2016, samt bankens almindelige forretningsbetingelser, der var gældende for de pågældende billån og eksempler på varsling af rentestigninger, som kunderne har modtaget forud for ændringer i renten på lånene. På baggrund af den oversendte klage fra Forbrugerombudsmanden anmodede Finanstilsynet den 3. februar 2017 Santander Bank om at redegøre for, hvordan bankens forretningsbetingelser om bankens muligheder for rente- og gebyrændringer til ugunst for forbrugeren i løbende kundeforhold, overholder god skik bekendtgørelsens 6, stk. 3. Banken sendte på den baggrund en redegørelse den 24. februar 2017, samt supplerende oplysninger den 17. marts 2017 efter anmodning fra Finanstilsynet. a) Almindelige forretningsbetingelser af april 2013 Af bankens almindelige forretningsbetingelser af april 2013 fremgik følgende om regulering af renten på variabelt forrentede billån: Renten beregnes af den til enhver tid værende restgæld og tilskrives månedsvis bagud. Fast rente Rentesatsen fremgår af købekontrakten og er uændret i hele kontraktperioden. Variabel rente Referencerenten er CIBOR (3 måneder). Renten ændres uden varsel efter ændringer i CIBOR (3 måneder). Af de almindelige forretningsbetingelser af april 2013 fremgik desuden følgende omkring bankens mulighed for at foretage rente- og gebyrændringer til ugunst for forbrugeren:

3 3 Santander kan med en måneds varsel foretage renteændringer, der ikke er til fordel for kunden, hvis: 1. markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, giver grund til ændring for en eller flere produkttyper. 2. Santander uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau ønsker at ændre sin generelle rente- og prisfastsættelse (herunder eksempelvis referencerenten). [ ] Santander kan forhøje gebyrerne i købekontrakten, hvis markedsmæssige forhold begrunder det med seks ugers varsel. Santander kan forhøje gebyrerne i købekontrakten med tre måneders varsel hvis: a) Santander ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Santanders ressourcer eller kapacitet. b) Santander ved vurderingen af gebyrsatserne af forretningsmæssige grunde finder anledning til en sådan forhøjelse. Santander kan af forretningsmæssige grunde med seks måneders varsel indføre gebyr for serviceydelser, som Santander ikke tidligere har beregnet gebyr for. Santander kan uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler. Vedlagt bankens redegørelse, var en graf der viser udviklingen i lånets rente og referencerenten (CIBOR 3 måneder) i perioden 1. januar 2011 til 1. september 2016, samt datagrundlaget herfor. Heraf fremgår, at lånets rente i en periode fra juli 2011 til september 2012 var steget med 1,5 pct. I samme periode var referencerenten (CIBOR 3 måneder) faldet med 1,28 pct. Det fremgår af datamaterialet, at i de forudgående og efterfølgende perioder er afstanden mellem lånets rente og referencerenten nogenlunde stabil. Af bankens redegørelse af 21. november 2016 fremgik at banken i perioden 1. januar 2011 til 1. september 2016 havde gennemført følgende renteændringer: : Rentetillægget er justeret +0,25 pct : Referencerenten er justeret +0,25 pct : Rentetillægget er justeret +0,50 pct.

4 : Rentetillægget er justeret +0,50 pct : Rentetillægget er justeret +0,50 pct : Referencerenten er justeret -0,50 pct : Referencerenten er justeret -0,30 pct. b) Betingelser af 1. november 2016 Af bankens aktuelle betingelser for lån af 1. november 2016 fremgår følgende om lånets rente: Hvis din rente er variabel består den af 2 sammenlagte dele, én fast og én variabel del, der tilsammen udgør den aftalte rente på dit lån. Den faste del af renten er fastsat af Santander Consumer Bank. Den variable del består af en gennemsnitlig 3 måneders CIBOR-rente (Copenhagen InterBank Offered Rate), og følger udviklingen i forhold til CIBOR-renten. Den gennemsnitlige CIBOR-rente beregnes af Santander Consumer Bank som gennemsnitsrenten af følgende perioder: Dec-Feb / Mar-Maj / Jun-Aug / Sep-Nov. Santander Consumer Bank regulerer renten på grundlag af udviklingen i den offentliggjorte CIBOR-rentesats og på baggrund af den af Santander Consumer Bank senest beregnede gennemsnitsrente. Regulering sker hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. I betingelserne fremgår desuden om bankens adgang til at ændre renten følgende: Santander Consumer Bank kan uden varsel ændre renten, hvis ændringen sker til din fordel. Hvis ændringen ikke er til din fordel gælder følgende: Santander Consumer Bank kan uden varsel ændre renten, hvis det er begrundet i udefrakommende forhold, som Santander Consumer Bank ikke har indflydelse på. Det kan f.eks. være a) Penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind og udland som påvirker det almindelige renteniveau på en måde, der har betydning for banken, eller b) hvis der sker anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne, på en måde, der har betydning for banken. Santander Consumer Bank kan med en måneds varsel ændre rentesatsen, hvis ændringen skyldes markeds-, indtjenings- eller konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, herunder men ikke begrænset til risikomæssige, omkostningsmæssige- eller lovmæssige forhold f.eks. (ikke udtømmende): Hvis der sker stigning i vores fundingomkostninger; hvis der over en længere periode er en ubalance mellem markedsrenter; hvis vi pålægges øgede solvens-, kapital- eller

5 5 likviditetskrav; hvis vores kreditrisiko øges; hvis vores omkostningsniveau stiger, herunder hvis der sker stigning i bidrag til garantiordninger eller hvis der sker lovændringer eller ændringer i retspraksis og praksis hos klagenævn eller myndigheder; hvis vores operationelle risiko øges; stigning i omkostninger grundet bedre brug af vores ressourcer og kapacitet eller andre forretningsmæssige hensyn der er uafhængig af udviklingen i det almindelige renteniveau; hvis der sker ændringer i skatter og afgifter, der har betydning for banken. c) Betingelsernes ikrafttræden Adspurgt har banken oplyst, at ændringen i rentevilkåret i ovenstående betingelser blev indført pr. 10. januar Banken har oplyst følgende om ikrafttrædelsen af ændringerne i betingelserne: Som drøftet telefonisk, er vores almindelige forretningsbetingelser blevet ændret 1. november 2016 med produktionsdato den 10. januar Dette på baggrund af, at der er en produktionstid fra et dokument bliver udarbejdet, til det fremgår i vores systemer. I de tilfælde hvor kundeforholdet er etableret i perioden mellem den 1. november 2016 og den 10. januar 2017, har kunderne modtaget de tidligere forretningsbetingelser. d) Det aktuelle aftalegrundlag Af bankens aktuelle aftalegrundlag (købekontrakt med ejendomsforbehold og kreditkøbsaftaler) fremgår følgende om lånets rentevilkår: Debitorrenten er variabel i hele kredittens løbetid og udgør ved stiftelsen 2,38% p.a. Den pålydende rente udgør 2,35%. Renten reguleres hvert kvartal i forhold til 3-måneders CIBOR-rente samt jf. de tilknyttede Betingelser for købekontrakter med ejendomsforbehold af Høring af udkast til afgørelse Finanstilsynet har sendt udkastet til denne afgørelse i høring hos Santander Bank. Santander Bank har på den baggrund afgivet høringssvar til Finanstilsynet. I høringssvaret har Santander Bank påpeget, at det er bankens opfattelse, at rentebestemmelsen i ovennævnte betingelser af 1. november 2016 er klart og tydeligt formuleret, og angiver under hvilke omstændigheder banken kan foretage renteændringer. I forlængelse heraf bemærker banken, at det tydeligt fremgår af lånedokumentet, om renten er fast eller variabel og kunden henvises i øvrigt til de gældende betingelser,

6 6 at formuleringen i rentebestemmelse har til hensigt at oplyse kunden om, hvordan renten reguleres, hvis referencerenten bliver negativ, banken har bestræbt sig på at skrive, så det er forståeligt for forbrugerne, Om ikrafttrædelsesdatoen for bankens betingelser, anfører banken, at der efter bankens opfattelse ikke kan opstå tvivl om datoen for ikrafttrædelse, idet der i lånedokumentet eksplicit er henvist til, hvilke betingelser der er gældende, samt at banken udleverer en kopi af de gældende betingelser til kunden ved oprettelse af låneaftalen. Banken har ligeledes oplyst, at banken forventer fremadrettet at kunne påføre nye betingelser en ikrafttrædelsesdato, der stemmer overens med produktionsdatoen. Om angivelsen af referencerenten og rentetillægget i låneaftalerne, anfører banken, at dette ikke er et krav efter lovgivningen, samt at det ikke er branchekutyme at angive de nævnte oplysninger i en låneaftale. Banken har i tilfælde, hvor en kunde har forespurgt konkret herom, oplyst kunden om dette. Retligt grundlag Pengeinstitutter er underlagt reglerne i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder (herefter god skik-bekendtgørelsen). Det følger af bekendtgørelsens 6, stk. 1, at en finansiel virksomhed skal indgå eller bekræfte alle væsentlige aftaler med sine kunder i papirformat eller på andet varigt medium. En aftale skal indeholde en beskrivelse af parternes væsentlige rettigheder og pligter, samt af de finansielle ydelser, der er omfattet af aftalen. Denne beskrivelse skal være fyldestgørende og retvisende. Finanstilsynets vurdering a) Almindelige forretningsbetingelser af april 2013 Af bankens almindelige forretningsbetingelser af april 2013 fremgår følgende om fastsættelsen af referencerenten, CIBOR (3 måneder): Referencerenten er CIBOR (3 måneder). Renten ændres uden varsel efter ændringer i CIBOR (3 måneder). Det var ikke yderligere uddybet i låneaftalen, hvordan og hvornår referencerenten fastsættes og tilpasses. Finanstilsynet vurderer, at ovenstående vilkår må fortolkes således, at banken ved hver ændring i CIBOR (3 måneder), skal tilpasse renten på lånet til

7 7 det aktuelle niveau for referencerenten. Fordi CIBOR (3 måneder) er en rente, der fastsættes dagligt, vil dette medføre, at banken skal tilpasse lånets rente dagligt. Santander Bank har redegjort for de renteændringer, der er gennemført i perioden 1. januar 2011 til 1. september I den pågældende periode er der gennemført 7 renteændringer. I perioden fra juli 2011 til september 2012 er lånets rente, jf. det fremsendte datamateriale, steget med 1,5 pct. I samme periode fremgår det, at referencerenten er faldet med 1,28 pct. I denne periode er der foretaget fire renteændringer, hvoraf kun én af disse er en ændring i lånets referencerente. Bankens rentetilpasning har således ikke fulgt metoden beskrevet ovenfor. Det er Finanstilsynets vurdering, at når et låns samlede rente delvist består af en referencerente, skal det tydeligt fremgå af aftalegrundlaget, hvornår en ændring i referencerenten medfører ændringer i lånets samlede rente, jf. god skik-bekendtgørelsens 6, stk Bankens almindelige forretningsbetingelser af april 2013 har derfor ikke indeholdt et fyldestgørende rentevilkår. Finanstilsynet påtaler på den baggrund, at det ikke har fremgået tydeligt af rentevilkåret, hvornår ændringer i lånets referencerente medfører ændringer i lånets rente. b) Betingelser af 1. november 2016 Af bankens betingelser af 1. november 2016 for købekontrakter med ejendomsforbehold og bankens betingelser af 1. november 2016 for lån uden sikkerhed fremgår, at lånets variable rente består af både en variabel og en fast del, den variable del udgøres af referencerenten. Dog fremgår det ligeledes af betingelserne, at banken kan ændre renten, også af årsager, der ikke vedrører ændringer i referencerenten. Finanstilsynet finder, at aftalens beskrivelse af renten og renteændringsbestemmelsen er indbyrdes modstridende, og at det derfor er uklart om banken jf. aftalegrundlaget kan ændre lånets rente og under hvilke forudsætninger disse ændringer kan ske. Banken har påpeget, at det tydeligt fremgår af låneaftalen, hvorvidt renten er fast eller variabel, samt hvad formålet med renteændringsbestemmelsen er. Det er dog fortsat Finanstilsynets vurdering, at selvom det tydeligt fremgår af låneaftalen, hvorvidt renten er fast eller variabel, fremstår lånets betingelser fortsat indbyrdes modstridende idet en del af renten er beskrevet som værende fast, samtidig med, at betingelserne indeholder renteændringsbestemmelser for denne del af renten. 1 Reglerne i 6, stk. 1, var også gældende i april 2013, jf. BEK nr af 12. december 2012.

8 8 Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at bankens aftalevilkår ikke indeholder en fyldestgørende beskrivelse af renten og indeholder uklare renteændringsbestemmelser, hvilket er i strid med god skik-bekendtgørelsens 6, stk. 1. Finanstilsynet påbyder derfor, jf. 348, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, Santander Bank at bringe betingelserne i overensstemmelse med god skik-bekendtgørelsens 6, stk. 1, så betingelserne indeholder en fyldestgørende beskrivelse af renten og fyldestgørende rentevilkår, hvoraf det tydeligt fremgår om og under hvilke forudsætninger banken kan foretage renteændringer. c) Betingelsernes ikrafttræden Santander Bank har redegjort for, at ovennævnte betingelser er trådt i kraft pr. 10. januar Det fremgår dog af betingelserne, at disse er gældende pr. 1. november Banken har i sit høringssvar oplyst, at det af den konkrete låneaftale fremgår, hvilken version af betingelserne der er gældende for låneforholdet, samt at kunden får de gældende betingelser udleveret. Det er Finanstilsynets vurdering at i tilfælde af, at der opstår en tvist mellem banken og bankens kunder, bør der ikke være tvivl om, hvilke betingelser der har været gældende og hvornår. På trods af, at kunden har fået udleveret betingelserne, samt at der er henvist hertil i låneaftalen, er det Finanstilsynets vurdering, at der vil kunne opstå tvivl om, hvornår en nyere version af betingelserne er trådt i kraft, hvis ikke dette anføres korrekt i betingelserne. Finanstilsynet finder derfor, at det er i strid med god skik-bekendtgørelsens 6, stk. 1, at der af betingelserne fremgår en ikke-retvisende ikrafttrædelsesdato. Finanstilsynet påbyder derfor Santander Bank jf. 348, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, at bringe betingelserne for købekontrakter med ejendomsforbehold og betingelserne for lån uden sikkerhed i overensstemmelse med god skik-bekendtgørelsens 6, stk.1, således, at der af betingelserne fremgår en retvisende ikrafttrædelsesdato. d) Det aktuelle aftalegrundlag Som nævnt, fremgår det af bankens betingelser af 1. november 2016, at lånets rente består af 2 sammensatte dele, hvor den ene del er en referencerente og den anden del er et rentetillæg. Til trods herfor, får kunden i låneaftalen udelukkende oplyst lånets samlede rente. Det er Finanstilsynets vurdering, at for at kunden har mulighed for at følge lånets rente sammenholdt med referencerenten, skal både referencerenten og rentetillægget fremgå af låneaftalen, jf. god skik-bekendtgørelsens 6, stk. 1.

9 9 Banken har bemærket, at dette krav ikke direkte fremgår af lovteksten, samt at det ikke er branchekutyme at oplyse kunden om bankens rentemarginal i låneaftalen. Finanstilsynet finder dog, at ved lån, hvor renten delvist består af en referencerente, bør kunden oplyses om denne eksplicit, med henblik på at kunne tjekke, hvorvidt banken følger referencerenten. Finanstilsynet finder på den baggrund, at det ikke er fyldestgørende, at kunden i låneaftalen udelukkende får oplyst lånets samlede rente. Finanstilsynet påbyder derfor Santander Bank jf. 348, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, at oplyse kunden størrelsen på lånets referencerente og rentetillæg i låneaftaler for lån med referencerente, jf. 6, stk. 1, i god skik bekendtgørelsen. Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, jf. 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til adressen eller pr. post til Erhvervsankenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf Det følger af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. Offentliggørelse Det følger af 354 b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse, og afgørelsen vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. Oversendelse til Forbrugerombudsmanden Finanstilsynet agter at underrette Forbrugerombudsmanden om afgørelsen, jf. 348 a i lov om finansiel virksomhed, da bankens overtrædelse af bestemmelserne i god skik-bekendtgørelsen, som er udstedt i medfør af 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, kan have medført, at virksomhedens kunder har lidt et tab.

Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2

Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2 Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB, Sverige Att.: Filialledelsen 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2 FINANSTILSYNET

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5 Sydbank A/S Att.: Bestyrelse og direktion cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed Spar Nord Bank A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk.

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5 Danske Bank A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen cc.: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk.

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste.

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste. Københavns Andelskasse Att.: Direktionen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup 3. oktober 2016 Ref. AMV/SBA J.nr. 6252-0363 Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg

Læs mere

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative Formuepleje A/S Att.: Direktionen / Bestyrelsen Værkmestergade 25 8000 Aarhus C 18. juni 2018 Ref. csr J.nr. 6077-0048 Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative investeringsfonde Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Marble Road Group ApS Sendt elektronisk til CVR 32095178 2. april 2019 Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet finder, at Marble

Læs mere

Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger

Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver Adresse Nykredit Bank Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 2. Beskrivelse

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Jyske Bank A/S 26. februar 2019 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Påbud om information til medlemmerne om udbetalingsprofiler for invalide- og alderspensionerne

Påbud om information til medlemmerne om udbetalingsprofiler for invalide- og alderspensionerne Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 28. maj 2018 Ref. LMK J.nr. 6073-0033 Påbud om information til medlemmerne om udbetalingsprofiler for

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Påbud for overtrædelse af kreditaftalelovens 7 c, stk. 1, jf. 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Påbud for overtrædelse af kreditaftalelovens 7 c, stk. 1, jf. 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Basisbank A/S Att.: Bestyrelse og direktion Cc.: Intern og ekstern revision 20. juni 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0111 Påbud for overtrædelse af kreditaftalelovens 7 c, stk. 1, jf. 43, stk. 1, i lov om finansiel

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Danske Bank-koncernen 23. marts 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

Påtaler for mangler ved investeringsrådgivningen og egnethedstesten i Danske Banks digitale investeringsløsning, June

Påtaler for mangler ved investeringsrådgivningen og egnethedstesten i Danske Banks digitale investeringsløsning, June Danske Bank A/S Att.: Direktionen Sendt pr. digital post til CVR.nr. 61126228 23. april 2018 Ref. amv J.nr. 6252-0109 Påtaler for mangler ved investeringsrådgivningen og egnethedstesten i Danske Banks

Læs mere

Påbud om tegningsstop

Påbud om tegningsstop Bestyrelsen og direktionen for Alpha Insurance A/S Harbour House Sundkrogsgade 21 2100 København Ø 4. marts 2018 Ref. BIN J.nr. 6652-0016 Påbud om tegningsstop 1. Påbud Finanstilsynet påbyder Alpha Insurance

Læs mere

Generelle betingelser for lån og kreditter til erhvervskunder

Generelle betingelser for lån og kreditter til erhvervskunder Generelle betingelser for lån og kreditter til erhvervskunder Gælder fra den 15. juli 2019 Side 1 af 6 Betingelserne gælder for lån og kreditter (faciliteter), som Danske Bank A/S (banken) stiller til

Læs mere

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed

Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed Til direktionen i Nykredit A/S 30. oktober 2018 J.nr. 3022-0003 Fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver, jf. 266 i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet fastsætter kravet

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Påtale for at have offentliggjort intern viden for sent og for manglende insiderlister

Påtale for at have offentliggjort intern viden for sent og for manglende insiderlister Sydbank A/S Att.: Direktionen Peberlyk 4 6200 Aabenraa 26. august 2019 Ref. SLO J.nr. 6376-0166 OFFENTLIGGØRELSESVERSION Påtale for at have offentliggjort intern viden for sent og for manglende insiderlister

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Afgørelse om Arbejdstagernes Pensionskasses mulighed for at oprette og administrere den obligatoriske pensionsordning i Grønland

Afgørelse om Arbejdstagernes Pensionskasses mulighed for at oprette og administrere den obligatoriske pensionsordning i Grønland Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisiaqalernissamut Aningaasaateqarfiat, Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) Issortarfimmut 11/102 Box 9 3900 Nuuk 14. december 2018 J.nr. 560-0098 Sendt

Læs mere

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver Adresse Mozipo ApS, CVR no. 36 89 21 27 Frederiksborggade 15, 1360 Copenhagen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN].

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Brevet er sendt til fondens digitale postkasse 16. oktober 2018 Sagsnr. X18-AB-43-EJ Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

at Søderberg & Partners sikrer, at en pensionstager (CPR-kunde), der selv vælger investeringsfonde til sin pensionsopsparing, eksplicit

at Søderberg & Partners sikrer, at en pensionstager (CPR-kunde), der selv vælger investeringsfonde til sin pensionsopsparing, eksplicit SÖDERBERG & PARTNERS DANMARK FORSIKRINGSMÆGLERVIRKSOMHED A/S Att.: Direktionen Landgreven 3, 1. tv. 1301 København K 30. august 2019 Ref. RGR J.nr. 69553-0001 Söderberg & Partners Danmark forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Påtaler i forbindelse med information om lån i de individuelle særlige bonushensættelser (Kfaktoren)

Påtaler i forbindelse med information om lån i de individuelle særlige bonushensættelser (Kfaktoren) Juristernes & Økonomernes Pensionskasse Att.: Direktionen og bestyrelsen Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg 28. maj 2018 J.nr. 591-0058 Påtaler i forbindelse med information om lån i de individuelle

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige (cvr-nr 38722557) Arne Jacobsens Allé 13, 3. L2, DK-2300 København S Tlf.nr.:

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. LOV nr 667 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0014 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET. Nævnenes Hus * Toldboden 2

ERHVERVSANKENÆVNET. Nævnenes Hus * Toldboden 2 ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 www.erhvervsankenaevnetdk,t 8800 Viborg,t Tlf. 72 40 56 00,t ean@naevneneshus.dk Kendelse af den 10. oktober 2017 (j.nr. 17/00232) Betingelserne for fravalg

Læs mere

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed [Udeladt] 15. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Tilladelse til at en registreret revisor indtrådte i bestyrelsen for en sparekasse afslået.

Tilladelse til at en registreret revisor indtrådte i bestyrelsen for en sparekasse afslået. Kendelse af 14. februar 1995. 94-53.871. Tilladelse til at en registreret revisor indtrådte i bestyrelsen for en sparekasse afslået. Lov om registrerede revisorer 6 a, stk. 2. (Børge Dahl, Kjelde Mors

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra tilbudspligt

Afgørelse om dispensation fra tilbudspligt Bruun Hjejle Att.: Partner Andreas Nielsen Sendt via mail til: ani@bruunhjejle.dk, cei@bruunhjejle.dk og oles@bruunhjejle.dk 18. juni 2018 Ref. mbd J.nr. 6374-0004 Afgørelse om dispensation fra tilbudspligt

Læs mere

Ekspres Bank A/S. Almindelige forretningsbetingelser for udlån Gældende pr. 25. august 2018 for varslede kunder og umiddelbart gældende for nye kunder

Ekspres Bank A/S. Almindelige forretningsbetingelser for udlån Gældende pr. 25. august 2018 for varslede kunder og umiddelbart gældende for nye kunder Ekspres Bank A/S Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup CVR. Nr. 16917931 Almindelige forretningsbetingelser for udlån Gældende pr. 25. august 2018 for varslede kunder og umiddelbart gældende for nye kunder 1.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2017 Ref./MetGyd J. nr. 2016-6492 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N F 0 R K Ø B E N H A V N S B Y R E T S A F D E L I N G N.

U D S K R I F T A F D O M B O G E N F 0 R K Ø B E N H A V N S B Y R E T S A F D E L I N G N. LP B.b.nr. 180 U D S K R I F T A F D O M B O G E N F 0 R K Ø B E N H A V N S B Y R E T S A F D E L I N G N. Den 10. januar 1994 blev i sag nr. L 85/1993 mod afsagt sålydende D O M : Under denne sag har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21503046 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Klageren optog i 2013 et kortrentelån F1 hos det indklagede realkreditinstitut. Lånetilbuddet indeholdt en betalingsplan med oplysning om

Læs mere

Påtaler og påbud i forbindelse med information og rådgivning til kunder, der flytter deres pensionsdepot

Påtaler og påbud i forbindelse med information og rådgivning til kunder, der flytter deres pensionsdepot AP Pension Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 27. februar 2019 Påtaler og påbud i forbindelse med information og rådgivning til kunder, der flytter deres pensionsdepot I forbindelse med

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Udbud af bankforretninger Spørgsmål & Svar I

Faaborg-Midtfyn Kommune Udbud af bankforretninger Spørgsmål & Svar I Spørgsmål 1 - Vedr. punkt 1.4 Opsigelse Vil kommunen ændre udbuddet, så begge parter i stedet kan opsige aftalen med 6 måneders varsel uden særlig årsag, også i en eventuel forlængelsesperiode? Svar: Kommunen

Læs mere

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bestyrelsen og direktionen for Foreningen Nykredit Kalvebod Brygge 1 1560 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Foreningen Nykreditkoncernens årsrapport for 2014 og halvårsrapport

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Danske Bank A/S Holmens Kanal København K

Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Danske Bank A/S Holmens Kanal 2 1060 København K Dato: 12. marts 2019 Sag: SIF-18/10859-73 Sagsbehandler: /KSPE og AST Påbud til Danske Bank for overtrædelse af gebyrlofter for interbankgebyrer for kreditkorttransaktioner

Læs mere

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse 30. august 2010 Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i henhold til 351,

Læs mere

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Au Lov om finansiel virksomhed 43 Finansielle virksomheder skal

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

<ll?.> Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S ------- i ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN COOP DANMARK A/S Dato: 24. januar 2019 Sag: SIF-18/08129-34 Sagsbehandler: /KSPE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud til Coop Danmark A/S

Læs mere

Afgørelse: Middelfart Sparekasses salg af garantbeviser

Afgørelse: Middelfart Sparekasses salg af garantbeviser Middelfart Sparekasse Att.: Direktionen / Bestyrelsen Havnegade 21 5500 Middelfart 15. februar 2019 Ref. csr J.nr. 6072-0358 Afgørelse: Middelfart Sparekasses salg af garantbeviser Resumé Finanstilsynet

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende dispensation fra lokalplan til overdækning på Storkevænget, Skibby

AFGØRELSE i klagesag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende dispensation fra lokalplan til overdækning på Storkevænget, Skibby 7. juni 2019 Sagsnr.: 18/08949 Klagenr.: 1002292 CHMI AFGØRELSE i klagesag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende dispensation fra lokalplan til overdækning på Storkevænget, Skibby Frederikssund

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for udlån Gældende pr. 1. august 2018 Gælder for såvel eksisterende som nye kunder

Almindelige forretningsbetingelser for udlån Gældende pr. 1. august 2018 Gælder for såvel eksisterende som nye kunder Almindelige forretningsbetingelser for udlån Gældende pr. 1. august 2018 Gælder for såvel eksisterende som nye kunder 1. Indledning Disse almindelige forretningsbetingelser (herefter Forretningsbetingelserne)

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Indledning Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto A/S.

Indledning Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto A/S. FORTROLIGT Bestyrelsen for BioPorto A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2018 Ref./MetGyd J. nr. 2017-4580 Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2017 for BioPorto

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 MÅLØV RENS A/S Att.: Frank Bennetsen Brydegårdsvej 41 Ågerupvej 84-86 2760 Måløv Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00205 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Påbud om begrænsning af udlånsvækst

Påbud om begrænsning af udlånsvækst Sendt elektronisk til Bestyrelsen og direktionen for Østervrå Andelskasse Ernst & Young 22. november 2018 Påbud om begrænsning af udlånsvækst 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet påbyder Østervrå

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af HyperCard inden 14 dage samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af HyperCard inden 14 dage samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0114 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY. 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere