HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK"

Transkript

1 Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Att.: W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N D I R E K T E M A A H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O K. N R. 1 7 / M A R T S HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved af 24. februar 2017 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til udkast til lov om frikommunenetværk og ved af 13. marts 2017 anmodet om bemærkninger til en supplerende høring over et tillæg til udkastet. Instituttet har en række bemærkninger til udkastet. SAMMENFATNING Med udkastet er det hensigten, at der etableres lovgivningsmæssige rammer for frikommuneforsøg , herunder udpegelse af 8 frikommunenetværk og 44 deltagende kommuner. Frikommuneforsøg skal blandt andet ses i lyset af aftale om kommunernes økonomi for 2017, hvor regeringen og KL er blevet enige om at gennemføre initiativer, der understøtter kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder og en bedre ressourceudnyttelse. Udkastet etablerer adgang til at fritage frikommunerne for en række gældende regler, og skaber ny hjemmel til forsøg inden for en række områder, blandt andet områder der vedrører personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevner og børn. Udkastet åbner navnlig op for indskrænkninger af en række retssikkerhedsgarantier og øget adgang til at foretage indgreb i grundlæggende rettigheder som eksempelvis retten til selvbestemmelse og personlig frihed. Instituttet anbefaler generelt, at der ikke som et led frikommunenetværket bliver givet adgang til at foretage forsøg med at indskrænke udsatte borgeres grundlæggende rettigheder. Udkastet indeholder desuden adgang til, at ministeriet kan godkende frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelsen i en frikommune

2 kan træffe afgørelse om anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der er optaget i forskellige botilbud, hvis der er risiko for, at de udsætter sig selv eller andre for at lide personskade ved at forlade deres bolig, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Ifølge udkastet kan en sådan afgørelse gøres tidsubegrænset for personer med en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende. Instituttet anbefaler, at alle afgørelser om brug af alarm- og pejlesystemer træffes for en afgrænset periode efter en konkret risikovurdering. Udkastet giver endvidere ministeriet adgang til at godkende frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelsen i en frikommune kan træffe afgørelse om indenfor en afgrænset periode at anvende situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning for en person med betydelig og varig nedsat funktionsevne, der har ophold i forskellige boformer. Instituttet anbefaler, at proceduren for iværksættelse af og samtykke til situationsbestemt overvågning overvejes nærmere med henblik på at øge retssikkerheden i afgørelser herom. Udkastet muliggør en udvidet adgang til at opsige almene plejeboliger, således at beboeren kan flyttes i flere situationer. Beboeren vil som følge af forsøgsordningen ikke længere være beskyttet af de gældende regler om opsigelse af lejemål i den almene sektor, men i stedet kunne opsiges, hvis eksempelvis beboerens plejebehov ændrer sig eller hvis beboerens ægtefælle dør. Dette indebærer en uhensigtsmæssig sammenblanding mellem boform og støtte. Institut anbefaler, at der indføres ordninger, der kan sikre, at adskillelsen mellem boform og adgangen til støtte bliver en realitet, således at det ikke er nødvendigt at flytte borgere, hvis behov for støtte ændrer sig. I medfør af udkastet kan børne- og socialministeren ved godkendelse af frikommuneforsøg helt eller delvist give dispensation fra en række regler i serviceloven, som er sikret i FN s Børnekonvention, som Danmark er forpligtet af. Instituttet anbefaler, at det fremgår udtrykkeligt af udkastets 10 om godkendelse af forsøgene, at de planlagte initiativer tager højde for Børnekonventionens krav om dels at vægte barnets tarv højest i sagsbehandlingen og dels at sikre, at barnet inddrages i sagen og dets synspunkter tillægges passende vægt. 2/9

3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Udkastet åbner op for indskrænkninger af en række retssikkerhedsgarantier og øget adgang til at foretage indgreb i grundlæggende rettigheder som eksempelvis retten til selvbestemmelse og personlig frihed. Instituttet bemærker indledningsvist, at udkastet bør indeholde en vurdering af forsøgsordningens forhold til menneskeretten, herunder særligt FN s Handicapkonvention, Børnekonventionen og den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Udkastet lægger op til, at der indføres hjemmel til en række udvidelser af den eksisterende adgang til at anvende tvang og foretage indgreb inden for frikommunenetværket, herunder en adgang til at tvangsflytte personer, der på grund af psykisk funktionsnedsættelse ikke er i stand til at afgive et gyldigt samtykke, fjernelse af beskyttelsen mod opsigelse i plejeboliger, yderligere adgang til anvendelse af tvangsforanstaltninger i form af personlige alarm- og pejlesystemer samt anvendelse af situationsbestemt video-, audio og bevægelsesovervågning. Målgruppen for disse udvidelser er personer der i kraft af en betydelig funktionsnedsættelse vil være omfattet af Handicapkonventionen. Udkastet indeholder endvidere en række forslag til forsøg med dispensation for rettighederne i servicelovens børnekapitel. Såfremt forslaget vedtages i sin nuværende form vil der således blive åbnet for forsøg med indskrænkning af såvel børns som personer med handicaps grundlæggende rettigheder. Det fremgår, at formålet med frikommuneordningen er af styringsmæssig karakter, og der kan derfor være en risiko for, at hensynet til effektivisering, regelforenkling og bedre styring kan føre til manglende opmærksom på sikringen af udsatte gruppers grundlæggende rettigheder. Instituttet finder det betænkeligt at indføre forsøg, der vil medføre, at borgernes grundlæggende rettigheder beskyttes forskelligt alt efter om borgeren er bosat i en frikommune eller ej, idet princippet om ligebehandling og ikke-diskrimination er et grundlæggende princip inden for menneskeretten. Instituttet anbefaler, at der ikke som et led frikommunenetværket bliver givet adgang til at foretage forsøg med at indskrænke udsatte borgeres grundlæggende rettigheder. 3/9

4 ANVENDELSE AF MAGT ELLER ANDRE INDGREB KLAGER OVER ANVENDELSE AF MAGT ELLER ANDRE INDGREB Efter udkastets 21 kan klager over anvendelse af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten indbringes for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Denne begrænsning af klageadgangen stemmer ikke i overens med servicelovens 133, hvorefter kommunalbestyrelsens afgørelser om tilsvarende magtanvendelse kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Efter instituttets opfattelse kræver det en særlig begrundelse at begrænse klageadgangen. Instituttet anbefaler, at begrænsningen af klageadgangen genovervejes eller begrundes nærmere. BRUG AF ALARM- OG PEJLESYSTEMER Efter 13 kan ministeriet godkende frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der er optaget i forskellige botilbud, hvis der er risiko for, at de udsætter sig selv eller andre for at lide personskade ved at forlade deres bolig, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. En sådan afgørelse kan efter 13, stk. 2, gøres tidsubegrænset for personer med en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende. Efter forslaget skal det være muligt at anvende alarm- og pejlesystemer for personer, der forlader deres private bolig inden for rammerne af et botilbud (men som ikke forlader selve botilbuddet). Forslaget om, at anvendelsen af alarm- og pejlesystemerne kan gøres tidsubegrænset for personer med en erhvervet fremadskridende mental svækkelse begrundes med ønsket om ensartede regler for tidsubegrænsethed i to situationer, dels som i dag når de pågældende forlader selve botilbuddet (servicelovens 125, stk. 2), og dels fremover i frikommuneforsøget når de forlader deres egen bolig, men forbliver på botilbuddets fællesarealer (udkastets 13, stk. 2). Efter instituttets vurdering er der forskellige hensyn at tage i de to situationer. Dertil kommer, at (også) personer med en erhvervet, fremadskridende mental svækkelse med tiden kan ændre adfærd, således at behovet for anvendelse af alarm- og pejlesystemer ændrer sig. 4/9

5 Instituttet anbefaler, at alle afgørelser om brug af alarm- og pejlesystemer træffes for en afgrænset periode efter en konkret risikovurdering. SITUATIONSBESTEMT VIDEO-, AUDIO- OG BEVÆGELSESOVERVÅGNIN G Efter forslagets 14 kan ministeriet godkende frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelsen i en frikommune kan træffe afgørelse om indenfor en afgrænset periode at anvende situationsbestemt video, audio- og bevægelsesovervågning for en person med betydelig og varig nedsat funktionsevne, der har ophold i forskellige boformer. Det er et krav, at den pågældende ikke modsætter sig dette. Det er endvidere en forudsætning, at der indhentes samtykke fra den pågældendes nærmeste pårørende eller fra en eventuel værge. Har en person, der mangler evnen til at give informeret samtykke ingen nærmeste pårørende eller værge, kan afgørelse træffes, hvis to medarbejdere med kendskab til borgeren og faglig indsigt på området anbefale overvågningen. Efter instituttets opfattelse er situationsbestemt video-, audio og bevægelsesovervågning et så betydeligt indgreb i en persons privatliv, at det må omgærdes med væsentlige retssikkerhedsgarantier. I den henseende rejser den foreslåede ordning en række problemer. Der er ikke foreslået regler eller retningslinjer for inddragelse af den person, der søges overvåget, eller for løsning af de problemer, der kan opstå, hvis de nærmeste pårørende er uenige, herunder evt. også uenige om, hvem der skal betragtes som nærmeste pårørende. Ligeledes kan det være problematisk (hvor der ikke er nære pårørende eller en værge) at lade medarbejdere træffe afgørelse om overvågning. Der kan derfor være behov for formelt at udpege en repræsentant eller eventuelt beskikke en værge for en person, som ønskes overvåget. Det bemærkes herved også, at det i bemærkningerne er præciseret, at inddragelse af pårørende eller værge i visse situationer kan være særlig vigtig. Instituttet anbefaler, at proceduren for iværksættelse af og samtykke til situationsbestemt overvågning overvejes nærmere med henblik på at øge retssikkerheden i afgørelser herom. Instituttet skal desuden bemærke, at det i afgrænsningen af nærmeste pårørende i bemærkningerne til 14 anføres, at der herved først og fremmest forstås (blandt andet) slægtninge i lige linje med tilføjelsen, at adoptivbørn vil som regel (/) kunne betragtes som nærmeste pårørende. Adoptivbørn må efter instituttets vurdering henregnes til slægtninge i lige linje og dermed anses som nærmeste pårørende, 5/9

6 hvorfor forbeholdet vedrørende deres retsstilling efter instituttets opfattelse bør udgå Instituttet anbefaler derfor, at det i bemærkningerne til 14 anførte om adoptivbørn udgår. FORHOLDET TIL FN S HANDICAPKONVENTION ADGANG TIL AT OPSIGE ALMENE PLEJEBOLIGER Med den foreslåede 24 er det hensigten at videreføre forsøget fra det tidligere frikommuneforsøg med at udvide adgangen til at opsige almene plejeboliger, således at beboeren kan flyttes i flere situationer. Beboeren vil som følge af forsøgsordningen ikke længere være beskyttet af de gældende regler om opsigelse af lejemål i den almene sektor, men i stedet kunne opsiges, hvis eksempelvis beboerens plejebehov ændrer sig eller hvis beboerens ægtefælle dør. Det følger af Handicapkonventionens artikel 19, at personer med handicap har ret til at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo på lige fod med andre personer. Siden indførelsen af serviceloven i 1998 har der principielt i dansk socialret været en adskillelse mellem retten til støtte og hjælp og retten til en bolig. Af det lovforberedende arbejde med serviceloven af 1998 fremgår, at en væsentlig baggrund for ophævelsen af institutionsbegrebet var et ønske om at fjerne alt vedrørende bolig til voksne med handicap fra den sociale lovgivning og i stedet overlade disse spørgsmål til administration efter boliglovgivningen. 1 På trods af, at visse boformer fortsat er medtaget i serviceloven (for eksempel i de nuværende ), er intentionen om principiel adskillelse mellem boform og støtte fortsat helt klar i lovgivningen. Adskillelsen mellem boform og støtte har blandt andet betydet, at mange personer med handicap har opnået lejerrettigheder eller en lejelignende status i forhold til deres bolig. Med den foreslåede forsøgsordning vil der blive åbnet op for et væsentligt tilbageskridt på dette område, hvor der i en række år har været gjort en betydelig indsats for at adskille boform og støtte med henblik på at ligestille personer med handicap med andre personer for så vidt angår retten til en bolig. Instituttet anbefaler, at der i stedet for at indførelsen af forsøg med at indskrænke beskyttelsen af den enkelte persons rettigheder over 1 LSF 229 om forslag til Lov om social service. Fremsat af socialministeren (Karen Jespersen) den 16. april 1997: 6/9

7 sin bolig, i stedet indføres ordninger, der kan sikre at adskillelsen mellem boform og adgangen til støtte bliver en realitet, således at det ikke er nødvendigt at flytte borgere, hvis behov for støtte ændrer sig. GENERELLE BEMÆRKNING ER TIL KAPITEL 5 Udkastets kapitel 5 og bemærkningerne hertil forholder sig ikke nærmere til, hvordan personer, som ikke kan tage vare på egne interesser, skal inddrages i spørgsmål om iværksættelse af foranstaltninger efter kapitel 5. Endvidere er der ikke fastsat regler eller givet retningslinjer for, hvordan det skal afgøres, hvem der er nærmeste pårørende i tilfælde af uenighed herom. Endelig tages der ikke stilling til spørgsmålet om, i hvilket omfang der kan være behov for formelt at udpege en repræsentant for den person, som ikke selv kan tage vare på sine interesser, og som ikke har nære pårørende eller værge. Der kan herved også henvises til, at muligheden for at klage til Ankestyrelsen over visse foranstaltninger omfatter blandt andet en værge og en repræsentant for den person, foranstaltningen vedrører. Instituttet anbefaler, at det overvejes, i hvilket omfang der kan være behov for at fastsætte nærmere regler om 1) inddragelse af personer, som ikke kan varetage egne interesser, ved iværksættelse af foranstaltninger vedrørende dem selv, 2) afgrænsning af, hvem der skal anses som nærmeste pårørende i tilfælde af uenighed og 3) repræsentation for personer, som ikke kan varetage egne interesser og ikke har pårørende eller værge. Instituttet lægger til grund, at et eventuelt lovforslag om frikommunenetværket vil blive justeret, såfremt der skulle vise sig behov derfor efter afslutningen af det serviceeftersyn, der ifølge regeringens demenshandlingsplan skal foretages af kommunernes anvendelse af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, herunder borgere med demens.2 2 Et trygt og værdigt liv med demens oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025, september 2016: %20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Demenshandlingsplan-2025-PUB-sept 2016/Den-nationale-demenshandlingsplan-2025.ashx 7/9

8 FORHOLDET TIL FN S BØRNEKONVENTION MULIGHED FOR DISPENSATION FRA SERVICELOVENS REGLER Efter udkastets 10, stk. 2, kan børne- og socialministeren ved godkendelse af frikommuneforsøg helt eller delvist give dispensation fra en række centrale bestemmelser i serviceloven. Såfremt udkastet vedtages, vil der hermed kunne dispenseres fra nogle af de vigtigste krav til sikring af den børne- og socialfaglige kvalitet i forvaltningens arbejde med børne- og familiesager. Det drejer sig særligt om inddragelse af børn i form af børnesamtaler, om den børnefaglige undersøgelse, om at opstille en handleplan, samt krav om tilbagemelding til fagpersoner, som har foretaget underretning om bekymring for et barn. De regler, der kan dispenseres fra i serviceloven, bygger i vid udstrækning på principper og regler i FN s Børnekonvention, som Danmark er forpligtet af. Børnekonventionens artikel 3 forpligter myndighederne i at varetage barnets tarv. Det fremgår således af artikel 3, stk. 3, at i alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i første række. Endvidere har alle børn ret til at blive hørt i sager og afgørelser, der vedrører dem selv. Det fremgår blandt andet af konventionens artikel 12, at barnet skal sikres retten til frit at sine synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet og at disse synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med barnets alder og modenhed. Herudover skal barnet gives mulighed for at udtale sig sager, der vedrører barnet. I udkastets 10, stk. 7 er der opregnet en række krav for kommunerne til på forskellig vis at sikre, at barnet inddrages, og at afgørelser træffes i overensstemmelse med barnets bedste, ligesom der skal opstilles og følges op på en række mål for den iværksatte indsats. Det fremgår desuden af bemærkningerne, at det er vigtigt, at der foretages en grundig og helhedsorienteret afdækning af barnets eller den unges og familiens udfordringer og ressourcer, så der er et tilstrækkeligt grundlag for at træffe de fornødne afgørelser om støtte og børnene og deres familier får den fornødne hjælp. Det er imidlertid instituttets vurdering, at forpligtelserne i Børnekonventionen (om, at barnets tarv er det væsentligste i sagen, og, at barnet skal inddrages i sagen) ikke fremgår med den fornødne klarhed, som nødvendig betingelse for godkendelse af forsøget, og at der derfor kan være risiko for, at myndighederne ikke inddrager forpligtelserne i tilstrækkelig grad. 8/9

9 Instituttet anbefaler, at det fremgår udtrykkeligt af udkastets 10 om godkendelse af forsøgene, at de planlagte initiativer tager højde for Børnekonventionens krav om dels at vægte barnets tarv højest i sagsbehandlingen og dels at sikre at barnet inddrages i sagen og dets synspunkter tillægges passende vægt. EVALUERING AF CENTRA LE KVALITETSMÅL Af udkastets 7 fremgår det, at økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres i frikommuner. I bemærkningerne til 7 fremgår det, at hensigten med bemyndigelsen til ministeren er at fastsætte minimumskrav til offentliggørelse og evaluering af de forsøg, der gennemføres samt at fastsætte krav til indberetning om iværksættelse og evaluering. Videre fremgår det, at de nærmere regler om frikommunernes evaluering kan omfatte beskrivelse af forsøgets resultater, herunder i forhold til opstillede resultatmål, effekter på forsøgets målgruppe, forsøgets økonomiske konsekvenser samt forsøgets øvrige positive eller negative konsekvenser. Det er instituttets vurdering, at det er særligt vigtigt at sikre evaluering af opstillede resultatmål og effekterne på forsøgets målgruppe henset til, at resultaterne heraf bidrager til oplysninger om, hvorvidt forsøgene lever op til de menneskeretlige standarder om at sikre barnets tarv samt inddragelse af barnet. Instituttet anbefaler, at frikommuneforsøgene omfattet af udkastets 10 som minimum måles på, om målsætningerne for indsatsen efter 10, stk. 7 er blevet fuldt indfriet samt om de opstillede forventninger til borgernes oplevelser af forsøget indfries, herunder om børnene og de unge samt deres familier i højere grad vil opleve, at de er inddraget i deres egen sag, og at der i højere grad samarbejdes om indsatsen. Der henvises til Økonomi og Indenrigsministeriets sagsnr.: Med venlig hilsen Marya Akhtar Luckow SPECIALKONSULENT 9/9

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. Christina S. Christensen med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. Christina S. Christensen med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att. Christina S. Christensen chc@sim.dk med kopi til reml@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att. kany@sim.dk og lbpo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

UDKAST. Tillæg til: Forslag. til

UDKAST. Tillæg til: Forslag. til UDKAST Sagsnr. 2017-1265 Doknr. 453394 Dato 13-03-2017 Tillæg til: Forslag til Lov om frikommunenetværk Kapitel 9 Ophævelse af lov om frikommuner m.v. og forlængelse af udvalgte frikommuneforsøg 2012 2015

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att: Laura Brogaard Poulsen med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att: Laura Brogaard Poulsen med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 6 1 1 N I N I @ H U M A N

Læs mere

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Baggrund og politisk proces Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i 2017 - Arbejdsgruppe og referencegruppe - Ankestyrelsens praksistjek - Børne- og Socialministeriets

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Økonomi- og Indenrigsministeriet komoko@oim.dk cc: lybh@oim.dk og hvj@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 27.09.2017 TITEL PROGRAM Pårørendesamarbejde og politik i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K E-mail: masz@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 P E H J @ H U M A N R I G H T S. D K M E

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Sanne Have Sendt til: sum@sum.dk med kopi til sah@sum.dk og lifr@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen (V, LA, K) Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Alternativet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti 31. august 2018 Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens

Læs mere

Lov om frikommunenetværk. Kapitel 1. Formål og varighed

Lov om frikommunenetværk. Kapitel 1. Formål og varighed UDKAST Forslag Sagsnr. 2016-7288 Doknr. 414345 Dato 24-02-2017 til Lov om frikommunenetværk Kapitel 1 Formål og varighed 1. Formålet med denne lov er at give kommuner, der er organiseret i frikommunenetværk,

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 7.11.2018 PROGRAM Pårørendesamarbejde i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt Omsorgspligt

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Lov om frikommunenetværk

Lov om frikommunenetværk LOV nr 658 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-1541 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om frikommunenetværk

Forslag. Lov om frikommunenetværk Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2017 Forslag til Lov om frikommunenetværk Kapitel 1 Formål og varighed 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG SELVBESTEMMELSESRETTEN OG OMSORG Grundlæggende principper Intentionen i serviceloven Medborgerskab Selvbestemmelse / medbestemmelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Børnerådets fortalervirksomhed)

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Børnerådets fortalervirksomhed) Social- og Integrationsministeriet chvi@sm.dk. STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 03. februar 2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk

Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk LBK nr 831 af 25/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-2939 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: udlaendingeafdeling@uim.dk, nrb@uim.dk WI L D E R S P L A DS 8 K 1 4 0 3 K Ø B E NH A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2008-8366 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K E-mail: jrje@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 I N F O @ H U M A N R I G H T S. D K M E

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. december 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Alarm- eller pejlesystemer over for børn

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

Uklarhed om servicelovens klageregler for værger m.fl.

Uklarhed om servicelovens klageregler for værger m.fl. 2016-51 Uklarhed om servicelovens klageregler for værger m.fl. En far, som var værge for sin mentalt retarderede datter, fik afslag på at få behandlet en klage ved Ankestyrelsen. Faren ønskede at klage

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Forslag. Lov om frikommunenetværk

Forslag. Lov om frikommunenetværk Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om frikommunenetværk Kapitel 1 Formål og varighed 1. Formålet

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24) Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Handicappolitik Fanø Kommune

Handicappolitik Fanø Kommune Handicappolitik 2019-2023 Fanø Kommune Introduktion Fanø Kommunes Handicappolitik 2019-2023 er en visionær politik. Med politikken sikrer vi et fælles fundament, og et fælles udgangspunkt når vi drøfter

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne BEK nr 715 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Udkast. Fremsat den X. februar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til. Børne- og Socialministeriet

Udkast. Fremsat den X. februar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til. Børne- og Socialministeriet Udkast Fremsat den X. februar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K. Sendt pr. til og med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K. Sendt pr.  til  og med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sendt pr. e-mail til anb@sum.dk, kme@sum.dk og hbj@sum.dk med kopi til sum@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Høringssvar fra KL vedr. forslag til ændrede regler om magtanvendelse

Høringssvar fra KL vedr. forslag til ændrede regler om magtanvendelse Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. e-mail til lbpo@sm.dk med kopi til p-handicap@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til ændrede regler om magtanvendelse og botilbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Fremsat den 6. februar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler Mere information på www.oim.dk Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller statslige

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 17. februar 2017 sendt i anden høring hos:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 17. februar 2017 sendt i anden høring hos: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 206 Bilag 1 Offentligt Enhed Udsatte Voksne og Civilsamfund Sagsbehandler Karina Grimstad Svenningsen Koordineret med Sagsnr. 2016-8170 Doknr. 446347 Dato

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark    og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark E-mail: sum@sum.dk, esl@sum.dk og anbk@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

2016/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni Fremsat den 3. maj 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag.

2016/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni Fremsat den 3. maj 2017 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. 2016/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og socialmin., j.nr. 2016-8170 Fremsat den 3. maj 2017 af børne- og socialministeren

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark   med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark E-mail: sum@sum.dk med kopi til lepo@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere