Dansk Lungemedicinsk Selskab. Pleuraeffusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Lungemedicinsk Selskab. Pleuraeffusion"

Transkript

1 Dansk Lungemedicinsk Selskab Pleuraeffusion Udarbejdet af: Markus Fally, Simon B Reuter, Karin Ambruster, Uffe Bødtger Dato: juli 2017 Revision: juli 2019 Retningslinje nummer: Sider: 5 1. Definition Med pleuraeffusion forstås en fri væskeansamling i pleurahulen udover den normale fysiologiske. Den normale fysiologiske væskemængde i hver pleurahule er ml. Hos raske personer vil pleuravæsken have en ph på ca. 7,6, leukocytter < 1,0 x 10 9 /L, protein g/l, glukose = serum glukose, og LDH < 0,5 af serum LDH [1,2,3]. 2. Ætiologi og patogenese Pleuraeffusion er et hyppigt forekommende problem med flere end 50 forskellige potentielle årsager. Årsagen kan både være øget væskeproduktion og/eller nedsat resorption ifm. sygdomme relateret til pleura, lunge, andre organsystemer, systemiske sygdomme og medicinindtag [1]. 3. Udredning Figur 1 viser vores forslag til en udredningsalgoritme Anamnese, objektiv undersøgelse, og serologi Anamnese Der lægges vægt på varigheden af pleuraeffusionen, mulige udløsende grundsygdomme, gennemgang af organsystemer, samt ekspositioner inkl. medicinanamnese (Tabel 1) [1]. Methotrexat Amiodaron Phenytoin Nitrofurantoin Betablokkere Tabel 1. Udvalgte præparater der kan give pleuraeffusion jf. pneumotox.com [1] Objektiv undersøgelse Åndenød og hoste er klassiske symptomer. Afhængigt af årsagen til pleuraeffusionen kan der opstå andre symptomer, f.eks. smerter og feber ved pleuraempyem, eller symptomer fra organsvigt der medfører væskeretention (f.eks. hjerte-, lever- og nyresvigt). Ved stetoskopi findes nedsat eller ophævet respirationslyd Serologi Det anbefales at man tager serum LDH mhp. nøjere klassificering af pleuraeffusionen (se også 3.3.1). Afhængigt af anamnesen kan der herudover suppleres med infektions-, nyre- og levertal, Pro-BNP, D-dimer, TSH, screening for bindevævssygdomme, m.m Billeddiagnostik Ultralydsundersøgelse (UL) af pleura er den mest sensitive undersøgelse til vurdering af en pleuraeffusion og de pleurale forhold (septae, pleurale fortykkelser, væskens ekkogenicitet og evt. tumores) [1]. De fleste pleuraeffusioner bliver opdaget ved røntgen af thorax. Mængden af pleuravæske skal overstige 200 ml for at væsken kan ses på frontaloptagelsen. Mindre mængder ned til 50 ml kan ses i lateraloptagelsen [1]. Undersøgelsen skal således helst udføres stående og i to planer. Computertomografi (CT) af thorax kan ligesom UL pleura afsløre mindre frie væskeansamlinger og herudover andre thorakale patologier [4]. Ved behov for mere detaljeret bedømmelse af de pleurale forhold anbefales undersøgelsen udført med kontrast [1]. Positron emissions tomografi i kombination med CT thorax (PET-CT). Anbefales ikke som rutine men ved særlige problemstillinger, f.eks. begrundet mistanke om malignitet herunder særligt malignt mesotheliom [5] Pleuracentese (thorakocentese) Pleuracentese er central ved udredning af pleuraeffusion. Anbefales som udgangspunkt ikke hvis væskebrammen ved UL pleura er < 1 cm, eller hvis der findes bilateral pleuravæske som tilskrives en oplagt årsag f.eks. hjertesvigt [1,6]. Det anbefales at pleuracentese udføres UL vejledt, idet komplikationsraten mindskes og succesraten øges, især ved mindre pleurale ansamlinger [1]. Ifm. pleuracentese bestemmes pleuravæskens udseende og lugt, og der bestilles biokemiske undersøgelser. Væskens udseende kan i nogle tilfælde give mistanke om udløsende årsag (Tabel 2). Strågul, serøs Parapneumonisk effusion, malignitet, transsudat, reumatoid effusion Roséfarvet Malignitet, asbestose, lungeemboli Blodigt Hæmothorax, malignitet Pus Empyem Mælket, chyløs Se tabel 6 Fødeemner Øsofagusruptur Tabel 2. Mulige sygdomme ud fra væskens udseende [1,7].

2 De hyppigst anvendte biokemiske undersøgelser er: - Protein - Laktatdehydrogenase (LDH) - Glukose - Differentialtælling - Cytologisk undersøgelse (patologi) - Mikrobiologi - Ved mistanke om parapneumonisk effusion kan der suppleres med ph - Hvis det skønnes indiceret ud fra anamnesen kan der suppleres med andre undersøgelser, se Der er variationer mellem de forskellige klinisk biokemiske afdelinger hvad angår de prøvetagningsrør der bruges til nogle af undersøgelserne. Der henvises derfor til lokale instrukser Protein og LDH: transsudat vs. ekssudat Pleuravæsken skal klassificeres som et transsudat eller ekssudat. Her anbefales anvendelse af Light kriterierne. Hvis et eller flere af disse kriterier er opfyldt, er der tale om et ekssudat [9]: 1. Pleura LDH/serum LDH > 0,60 2. Pleura LDH > 2/3 af øvre normal grænse 3. Pleura protein/serum protein > 0,50 Selvom Light kriterierne har stor sensitivitet hvad angår korrekt identificering af ekssudater, kan nogle transsudater blive misklassificeret, især hos patienter med hjertesvigt. Her kan anvendelsen af albumin gradienten (serum albumin minus pleura albumin 12 g/l ved ekssudat) være relevant, som ser ud til at være mere specifik end Light kriterierne, især hos disse patienter [10]. Tabel 3 og 4 viser udvalgte årsager til ekssudater og transsudater. Årsager til ekssudative pleuraeffusioner Hyppigt Malignitet Parapneumonisk effusion Mindre hyppigt Lungeemboli Reumatoid artrit Autoimmun pleurit Pleurale plaques sekundært til asbest Pankreatit Post-myokardieinfarkt Efter bypass (CABG) Sjældent Lymfangioleiomyomatose Medicin udløst Svampeinfektioner Yellow nail syndrome Tabel 3. Udvalgte årsager til ekssudat [1]. Årsager til transsudative pleuraeffusioner Hyppigt Mindre hyppigt Sjældent Hjertesvigt Levercirrhose Atelektase Hypoalbuminæmi Hypothyreoidisme Mitralstenose Nefrotisk syndrom Peritoneal dialyse Konstriktiv perikardit Urinothorax Meig s syndrom Tabel 4. Udvalgte årsager til transsudat [1] Glukose Prøvetagning skal forgå ved hjælp af Fluoridoxalat rør, for at undgå at glukose værdien bliver falsk lav. Pleuravæske glukose værdier < 3,4 mmol/l ses ofte ved parapneumoniske effusioner, empyem, malignitet, pleuraeffusion ved bindevævs-sygdomme, tuberkulose og øsofagusruptur. Ved malignitet er lavere glukoseværdier forbundet med dårligere overlevelse og mindre sandsynlighed for succes ved pleurodese [1]. Ved reumatoide pleuraeffusioner og empyem ses ofte glukose værdier < 1,6 mmol/l [1] Differentialtælling Klinisk biokemiske afdelinger måler som regel total leukocyttal i pleuravæsken. Nogle laboratorier udfører herefter differentiering i mononukleære (overvejende lymfocytter) og polynukleære celler (neutrofile), mens nogle laboratorier bestemmer samtlige leukocyttyper (neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofilocytter, basofilocytter). Tabel 5 viser mulige diagnoser ud fra differentialtællingen. Lymfocytter > 50% Neutrofili Eosinofile > 10% Lymfom Anden malignitet Kronisk reumatoid effusion Sarkoidose Efter bypass (CABG) Hjertesvigt Chylothorax Uræmisk pleurit Yellow nail syndrome Parapneumonisk effusion Lungeemboli Asbestose Luft eller blod i pleurahulen Ellers ikke særlig specifik, kan ses ved næsten alle ovenfor nævnte sygdomme og grundet medicin Tabel 5. Differentialtælling og mulige diagnoser [1].

3 Cytologisk undersøgelse (patologi) Mere end halvdelen af patienter med malign sygdom i pleura har tumorceller i pleuravæsken. Sensitiviteten ved første prøve er ca. 60%, og øges ved gentaget punktur og cytologi [1,2]. Flere end to cytologiske undersøgelser er som udgangspunkt ikke indiceret. Sandsynligheden for at finde maligne celler i pleuravæsken er højere for adenocarcinom end for mesotheliom, planocellolært carcinom, lymfom og sarkom. Især ved mistanke om mesotheliom bør der oftest suppleres med pleurabiopsi [1] Mikrobiologiske undersøgelser Som udgangspunkt skal der sendes ca. 5 ml i spidsglas til mikroskopi og dyrkning. Ved oplagt mistanke om infektion anbefales supplerende 5-10 ml pleuravæske sendt i både aerob og anaerob bloddyrkningskolbe, hvilket øger sensitiviteten [1] Surhedsgrad (ph) Surhedsgraden bestemmes ved mistanke om parapneumonisk effusion mhp. klassifikation og stillingtagen til drænbehandling (der henvises til særskilt empyem instruks). Lav ph ses ikke kun ved parapneumoniske effusioner og empyem, men ved same sygdomme som nævnt under ved glukose < 3,4 mmol/l [1] Supplerende parakliniske prøver Undersøgelse for tuberkulose (TB). Ved anamnestisk og klinisk mistanke bestilles mikroskopi og dyrkning for mykobakterier. Eventuelt suppleres med PCR for mykobakterier, som øger sensitiviteten. Ved pleura TB kan det pga. lav bakteriekoncentration være nødvendigt at tage pleurabiopsier til mikroskopi, dyrkning og histologi [1]. I 2016 blev der konstateret 11 tilfælde af pleura TB i Danmark. Antinukleære antistoffer (ANA). Pleuritis og pleuraeffusion kan være debutsymptom ved systemisk lupus erythematosus (SLE). Ved klinisk mistanke anbefales bestemmelse af ANA i serum, som svarer til ANA i pleuravæsken [1]. Reumafaktor (RF). Cirka 5% af patienter med reumatoid artrit får pleuraeffusion. Måling af RF i pleuravæsken er dog sjældent relevant, idet serum koncentrationen afspejler koncentrationen i pleura [1]. Amylase. Forhøjet amylase (højere end øvre grænse for serum amylase) i pleuravæsken kan ses ved akut og kronisk pankreatit, øsofagusruptur og pankreas pseudocyster [1]. Hæmatokrit (Erytrocytter vol.fr.). Ved mistanke om hæmothorax (tilstedeværelse af blod i pleurahulen) bestemmes hæmatokrit. Hvis pleura hæmatokrit er > 0,5 x blod hæmatokrit er diagnosen sikret. Ses oftest ved traumer inkl. kirurgiske indgreb. Den non-traumatiske hæmothorax skyldes oftest metastatisk sygdom og komplikation til AK-behandling. Sjældnere årsager er blødningsforstyrrelser (f.eks. trombocytopeni), eller ruptur af et blodkar (f.eks. aortaaneurisme) [1]. Triglycerider og kolesterol. Ved mistanke om chylothorax (produktion af mælkehvid væske grundet læsion af ductus thoracicus) undersøges for triglycerider og kolesterol. Triglycerider er oftest > 110 mg/dl (1,24 mmol/l) ved chylothorax. Kolesterol > 200 mg/dl (5,2 mmol/l) indikerer pseudochylothorax (Tabel 6) [1]. Chylothorax Pseudochylothorax Malignt lymfom Dissemineret cancer Efter thorakale operationer Lymfangioleiomyomatose Levercirrose Central veneobstruktion Idiopatisk Reumatoid artrit Tabel 6. Årsager til chylo- og pseudochylothorax [1]. Kreatinin. Ved mistanke om urinothorax kan der tages pleura kreatinin. Mistanken understøttes hvis kreatinin i pleura er højere end serum kreatinin i et transsudat med lav ph [1] Pleurabiopsi og thorakoskopi Bør overvejes hos patienter hvor udløsende årsag ikke findes på trods af nævnte udredning inkl. to pleuracenteser. Kan laves UL- eller CTvejledt. Den diagnostiske nøjagtighed er dog bedre ved medicinsk thorakoskopi (lungemedicinsk afdeling) eller video-assisteret thorakoskopi (VATS, thoraxkirurgisk afd.) [1]. 4. Behandling 4.1. Primær behandling Behandlingen retter sig primært mod den tilgrundliggende sygdom. Herudover kan symptomer ifm. pleuraeffusion afhjælpes ved hjælp af (evt. gentagen) pleuracentese [1].

4 Nedenstående kan overvejes hos patienter med recidiverende pleuraeffusion, som ikke kan kontrolleres ved behandling af grundsygdom [1]: 4.2. Pleurodese Ved pleurodese installeres et irritant (talkum eller doxycyclin) i pleurahulen via dræn eller thorakoskop. Dette resulterer i en kemisk pleurit der bevirker en sammenlimning af pleura parietale og viscerale. Forudsætning for succes er, at pleurahinderne kan komme i kontakt med hinanden. Pleurodese er forbeholdt få afdelinger med regionsfunktion indenfor området (Bispebjerg Hospital, Gentofte Hospital, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Næstved Sygehus, Sygehus Lillebælt Vejle, Aarhus Universitetshospital, Regionshospital Holstebro, Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Viborg) Permanent dræn Permanent pleuradrænage ved hjælp af tunnelerede dræn kan være en mulig behandlingsstrategi for udvalgte patienter med recidiverende, symptomgivende pleuraeffusioner, især på malign baggrund. Der er manglende evidens hvad angår anvendelse af permanente dræn ved ikke-malign baggrund, især ved transsudater. Spontan pleurodese efter drænanlæggelse forekommer hos gennemsnitlig ca. 45% af patienter med maligne pleuraeffusioner. Permanente dræn er forbundet med en lille risiko for infektion, så oplæring af patienten og hjemmeplejen i korrekt håndtering af drænet og tegn på infektion eller andre komplikationer er en vigtig forudsætning [1,11,12]. Behandlingen er forbeholdt få afdelinger med regionsfunktion indenfor området Pleurektomi Udføres yderst sjældent, og kun hvis de andre nævnte behandlingstiltag ikke fører til succes [12]. Kræver konferencebeslutning med thoraxkirurgisk afdeling. 5. Recidiverende pleuraeffusion uden kendt årsag På trods af relevant udredning inklusive pleurabiopsi, vil der være en del patienter hvor der ikke findes en årsag til pleuraeffusion. Andelen er ca % [13]. Langt de fleste har en god prognose, men ca. 10% af disse patienter vil med tiden udvikle malign sygdom [13]. Det anbefales derfor at følge patienter med recidiverende pleuraeffusion uden kendt årsag i mindst 2 år og behandle symptomatisk iht. afsnit 4. Den optimale opfølgningsvarighed er ikke undersøgt, og bør individualiseres til den enkelte patient [13]. 6. Referencer 1. British Thoracic Society Pleural Disease Guideline Group. British Thoracic Society Pleural Disease Guideline Thorax Aug;65 Suppl 2:ii Noppen M, De Waele M, Li R et al. Volume and cellular content of normal pleural fluid in humans examined by pleural lavage. Am J Resp Crit Care Med 2000; 162: Zocchi L. Physiology and pathophysiology of pleural fluid turnover. European Respiratory Journal 2002; 20: Colins JD, Burwell D, Furmanski S et al. Minimal detectable pleural effusions. A roentgen pathology model. Radiology 1972; 105: Orki A, Akin O, Tasci AE, et al. The role of positron emission tomography/computed tomography in the diagnosis of pleural diseases. Thorac Cardiovasc Surg 2009; 57: Lomas DJ, Padley SG, Flower CD. The sonographic appearances of pleural fluid. Br J Radiol 1993;66:619e Sahn S, Huggins J, San Jose E, et al. The Art of Pleural Fluid Analysis. Clinical Pulmonary Medicine: March Volume 20 - Issue 2 - p Romero-Candeira S, Fernández C, Martín C, et al. Influence of diuretics on the concentration of proteins and other components of pleural transudates in patients with heart failure. Am J Med 2001; 110: Light RW, Macgregor MI, Luchsinger PC, Ball WC. Pleural effusions: the diagnostic separation of transudates and exudates. Ann Intern Med 1972; 77: Roth BJ, O'Meara TF, Cragun WH. The Serum- Effusion Albumin Gradient in the Evaluation of Pleural Effusions. Chest Sep;98(3): Chee A, Tremblay A. The use of tunneled pleural catheters in the treatment of pleural effusions. Current Opinion in Pulmonary Medicine 2011,17: Bintcliffe OJ, Lee GY, Rahman NM, Maskell NA. The management of benign noninfective pleural effusions. Eur Respir Rev Sep;25(141): doi: / Wrightson JM, Davies HE. Outcome of patients with nonspecific pleuritis at thoracoscopy. Curr Opin Pulm Med Jul;17(4):242-6.

5 Figur 1. Udredningsalgoritme.

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Pleuraeffusion - udredning og behandling Udarbejdet af: Torben Riis Rasmussen, Paul Clementsen, Christian Laursen, Karin Armbruster Dato: 1.03.2013 Revision: 1.3.2015

Læs mere

Serøse væsker. Serøse væsker. Serøse væsker. Fra. pleura perikardium Peritoneum, inkl. tunica vaginalis testis. Ekssudat.

Serøse væsker. Serøse væsker. Serøse væsker. Fra. pleura perikardium Peritoneum, inkl. tunica vaginalis testis. Ekssudat. Serøse væsker Serøse væsker Fra pleura perikardium Peritoneum, inkl. tunica vaginalis testis Serøse væsker Ekssudat højt protein indhold cellerig ofte fibrin kan være hæmoragisk Inflammationer Malignitet

Læs mere

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i utredning av uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom Er

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab. Målgrupper og anvendelsesområde. Fremgangsmåde

Dansk Lungemedicinsk Selskab. Målgrupper og anvendelsesområde. Fremgangsmåde Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Avanceret behandling af malign pleura effusion Udarbejdet af: Karin Armbruster, Uffe Christian Heitmann Bødtger, Søren Helbo Skaarup, Christian B Laursen, Henrik Kirstein

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Faglige Opdateringer

Faglige Opdateringer Faglige Opdateringer Opdateret vejledning vedr incidentale pulmonale noduli Ny TNM fra 1. Januar 2018 Mediastinoskopi før operation ved negativ EUS/EBUS hos patienter med patologiske mediastinale eller

Læs mere

Ultralydsscanning af Lunger

Ultralydsscanning af Lunger Ultralydsscanning af Lunger Ultralydsscanning af lunger Personlig baggrund Ultralydsscanning af lunger - baggrund Pneumothorax Interstitielt syndrom Perspektiv Ultralydsscanning af lunger - baggrund Ultrasound

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

LÆR HemoCue WBC DIFF AT KENDE

LÆR HemoCue WBC DIFF AT KENDE LÆR HemoCue WBC DIFF AT KENDE UDFORDRINGEN At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Senfølger efter lungecancer

Senfølger efter lungecancer Senfølger efter lungecancer kirurgi Jesper Ravn Thoraxkirurgisk afdeling RT Senfølger efter lungecancer kirurgi Definition: Komplikation opstået efter udskrivelse Komplikation opstået efter 30 dage Ved

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE CASE 3 Side 1 af 8 En 49-årig brandmand indlægges for første gang på hospitalet, pga. tiltagende svaghed, vægttab og udspilen af maven gennem 6 måneder. SYGEHISTORIE Patienten har været aktiv på sit job

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

EBUS-TBNA: MARIANNE SCHOU MARTINY Cytologisk Årsmøde 3. marts Aarhus Universitetshospital Dansk cytologi forening

EBUS-TBNA: MARIANNE SCHOU MARTINY Cytologisk Årsmøde 3. marts Aarhus Universitetshospital Dansk cytologi forening EBUS-TBNA: CYTOBIOANALYTIKERNES DELTAGELSE VED ROSE OG PRESCREENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE MARIANNE SCHOU MARTINY Cytologisk Årsmøde 3. marts 2017 Aarhus Universitetshospital Dansk cytologi forening INTRODUKTION

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Torben Riis Rasmussen overlæge, klinisk lektor, ph.d. Lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital 1 Eks. på Gammeldags Diagnostisk Pakke LEUKÆMI, DIAGNOSE Bestil:

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Sænkningsreaktion i almen praksis. LKO-dag 9/ Anne-Sofie Faarvang Reservelæge, hov.udd. i klinisk biokemi

Sænkningsreaktion i almen praksis. LKO-dag 9/ Anne-Sofie Faarvang Reservelæge, hov.udd. i klinisk biokemi Sænkningsreaktion i almen praksis LKO-dag 9/2-2016 Anne-Sofie Faarvang Reservelæge, hov.udd. i klinisk biokemi Sænkningsreaktion Hvad bruger vi denne prøve til? Er den fortsat relevant? Giver den nyttig

Læs mere

Nyretransplantation i Danmark

Nyretransplantation i Danmark Nyretransplantation i Danmark Udredning og efterbehandling Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital Formålet med nyretransplantation Bedre livskvalitet velvære og frihed

Læs mere

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Slår op på Hæmaturipakke! Udfylder sedlerne. Så nu kan vi gå hjem!! Omtale Kræftpakke Hæmaturipakke Omtale tilstande og sygdomme, der giver

Læs mere

Informationer fra røntgenafdelingen mv.

Informationer fra røntgenafdelingen mv. Informationer fra røntgenafdelingen mv. Åbningstider Åben ambulatorium kl. 9-14. Max. 2 undersøgelser pr. patient. Patienter skal være selvhjulpne og ingen børn. (grænse 12 år) Akutte patienter alle matrikler.

Læs mere

Kursusmanual for specialespecifikt kursus i intern medicin: lungemedicin 1

Kursusmanual for specialespecifikt kursus i intern medicin: lungemedicin 1 Kursusmanual for specialespecifikt kursus i intern medicin: lungemedicin Kursets betegnelse Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse Senest opdateret December 2018.

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER

KLINISKE UNDERSØGELSER CASE 2 Side 1 af 9 En 5-årig pige indlægges pga. tiltagende bleghed, appetitløshed og usædvanlig mange blå mærker. SYGEHISTORIE Barnet udviklede sig normalt og var sund og rask indtil for 3 uger siden,

Læs mere

Overvejelser vedr. outcomes i (farmako)epidemiologiske studier Kursus i basal farmakoepidemiologi 2018 Maja Hellfritzsch Poulsen

Overvejelser vedr. outcomes i (farmako)epidemiologiske studier Kursus i basal farmakoepidemiologi 2018 Maja Hellfritzsch Poulsen Overvejelser vedr. outcomes i (farmako)epidemiologiske studier Kursus i basal farmakoepidemiologi 2018 Maja Hellfritzsch Poulsen Outcome/event/udfald Den sygdomstilstand vi ønsker at undersøge I et kohortestudie:

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

Lungefunktionsundersøgelse. LKO-kursus 6/ Helle Dall Madsen og Bettina Dalsgaard lungemedicinsk afd. J. OUH.

Lungefunktionsundersøgelse. LKO-kursus 6/ Helle Dall Madsen og Bettina Dalsgaard lungemedicinsk afd. J. OUH. Lungefunktionsundersøgelse LKO-kursus 6/2 2018 Helle Dall Madsen og Bettina Dalsgaard lungemedicinsk afd. J. OUH. Hvorfor LFU Vigtig ved udredning af pt. med dyspnø. Kan bruges som led i differential diagnostisk

Læs mere

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes.

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes. Spørgsmål: Alle spørgsmål skal besvares Ad 1.: Dato for modtagelse af ekstern henvisning. Vedrørende udredende afdeling, skal her vælges /anføres den afdeling, der oprindeligt har varetaget patientens

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Relevante vejledninger

Relevante vejledninger Relevante vejledninger Titel Type akut astma akut iltbehandling af voksne Alfa-1 antitrypsin-mangel allergisk alveolitis allergisk bronkopulmonal aspergillose Anlæggelse af pleuradræn Arbejdsbetinget KOL

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

Videncenter For Sårheling. Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009

Videncenter For Sårheling. Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009 Videncenter For Sårheling Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009 Susan Nørregaard Videncenter For Lymfødem BBH 2009 Oprettede 2007 Intern Lymfødem/Kompressionsklinik

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

1 Poul Henning Madsen

1 Poul Henning Madsen Poul Henning Madsen 1 2 Hvad håndterer vi i Lungemedicin SLB? Uafklarede lungeinfiltrater og stadieinddeling af malign sygdom i thorax Uafklarede radiologiske fund (eksempelvis mediastinal adenopati) Uafklarede

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Cytologisk årsmøde 2010 Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Pleura Peritoneum Perikardium Pleura Peritoneum Perikardium Pleura: tynd hinde

Læs mere

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning.

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning. Kirurgi CPR: Fornavn: Mellemnavn: Efternavn: 1. Henvisning: Angiv dag/md/år 2. 3. 4. 5. 6. 7. Udredende afdeling: Indlæggelse: Neo-adjuverende behandling: Diagnostiske indgreb: Øget ventetid: Terapeutiske

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding

Forløbsbeskrivelse. Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation. Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding Forløbsbeskrivelse Skærpet mistanke om cancer thyreoidea forud for operation Sygehusene i Vejle, Fredericia og Kolding 1. Rammer 1.1. Aktører Endokrinologisk ambulatorium, Vejle (ovl Cramer Christensen),

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT PERIFER OSTEOMYELIT / ARTRIT Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Hjertesvigt en snigende sygdom at miste livet før du dør Hjerteforeningen Allerød, 25. oktober 2018

Hjertesvigt en snigende sygdom at miste livet før du dør Hjerteforeningen Allerød, 25. oktober 2018 Hjertesvigt en snigende sygdom at miste livet før du dør Hjerteforeningen Allerød, 25. oktober 2018 Ilan Raymond, overlæge, Hjertemedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Hjertesvigt Kan man leve med det?????

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit

PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI / ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit PERIFER OSTEOMYELIT / ARTHRIT Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

undersøgelsesbatteri Nuklearmedicinernes

undersøgelsesbatteri Nuklearmedicinernes Nuklearmedicinernes undersøgelsesbatteri Hvad er relevant i almen praksis? d. 24.01.2019 Trine B. Andersen Speciale ansvarlig overlæge Nuklearmedicinsk Afdeling Den gode henvisning Generelt får vi relevante

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Tissue is the issue. (Hvad slags væv?) Lungekræftudredning i Næstved

Tissue is the issue. (Hvad slags væv?) Lungekræftudredning i Næstved Tissue is the issue. (Hvad slags væv?) Lungekræftudredning i Næstved Vores pakkeløsning Lungekræftpakken Henvisningsperiode: 6 dage Udredningsperiode: 24 dage Operation: 14 dage Strålebeh: 15 dage Kemobeh:

Læs mere

PERIFER OSTEOMYELITIS/ARTHRITIS PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI/ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit

PERIFER OSTEOMYELITIS/ARTHRITIS PREDISPONERENDE FAKTORER ÆTIOLOGI/ORGANISMER LOKALISATION FOR PERIFER OSTEOMYELIT. Hæmatogen osteomyelit/artrit PERIFER OSTEOMYELITIS/ARTHRITIS Hæmatogen osteomyelit/artrit Eksogen osteomyelit/artrit Spredning fra nærliggende infektionsfokus Direkte implantation af infektiøst agens Postoperativ infektion Klininiske/histopatologiske

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2018 Erik Jakobsen, Leder Tak til Tak til Og tak til Og tak til 2017 66.212 patienter med lungekræft 52 % mænd, 48 % kvinder Medianalder 71 år (steget fra 68 år) Periode

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Malignt pleura mesotheliom (MPM) Dato: 19.9.2009 Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Birgitte Volkersen, Niels Bjerring, Henrik Kirstein, Poul Clemmensen Revision: 19.9.2011

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Kursus i venøs tromboemboli oktober 2018 Dag 1

Kursus i venøs tromboemboli oktober 2018 Dag 1 Kursus i venøs tromboemboli 10.-12. oktober 2018 Dag 1 10.00 10.15 Velkomst med præsentation af kursister, undervisere og læringsmål 10.15 11.30 Venøs tromboemboli (VTE) introduktion Epidemiologi o Incidens

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11. TRIATHLON og overbelastningsskader Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.11 DISPOSITION Introduktion Triathlon skader Træningsmængde og overbelastning

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

Faldgruber og Fif. Prøver fra Ålborg, Randers, Næstved, Århus, Odense, Herlev

Faldgruber og Fif. Prøver fra Ålborg, Randers, Næstved, Århus, Odense, Herlev Faldgruber og Fif Prøver fra Ålborg, Randers, Næstved, Århus, Odense, Herlev 48 årig kvinde kryobehandlet i 1987 pga moderat dysplasi. Kontrolleret med normale celler i 1987, 2 x 1989, 1991,

Læs mere

Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel. -uden synlig blødning

Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel. -uden synlig blødning Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel -uden synlig blødning Forløb i primærsektoren og overgang til gastroenterologiske specialafdelinger Sygehus Lillebælt Januar 2019 Referencer:

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 01.02.2013 Kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 01.02.2013 Kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Sundhedsproblemer ved støvudsættelse

Sundhedsproblemer ved støvudsættelse Sundhedsproblemer ved støvudsættelse, Læge Harald Meyer, Overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling 1 Dagsorden Hvem er vi? Støv typer, grænseværdier og eksponeringer Hvilke sygdomme ser vi hyppigst?

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 26. januar 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Diagnostik af Kræft & Ukendt Primær Tumor

Diagnostik af Kræft & Ukendt Primær Tumor Herlev Gentofte Hospital Diagnostik af Kræft & Ukendt Primær Tumor Tidlig diagnostik af kræft. Temadag om kræft 11/10-2018 Mette Jegstrup Villadsen Diagnostisk Enhed, Medicinsk Afd Organisering af kræftudredning

Læs mere

Stadieinddeling af lungekræft

Stadieinddeling af lungekræft Stadieinddeling af lungekræft En nøje beskrivelse af tumors udbredelse er nødvendig for at afgøre kurabilitet og herunder operabiliteten. Stadieinddeling anvendes også ved bedømmelsen af prognosen, og

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

Odense University Hospital THORAXTRAUMER. Overlæge Søren Bak Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd. T, Odense Universitetshospital

Odense University Hospital THORAXTRAUMER. Overlæge Søren Bak Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd. T, Odense Universitetshospital THORAXTRAUMER Overlæge Søren Bak Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd. T, Odense Universitetshospital Thoraxtraumer Skade på thoraxskelet og/eller -organer 25 % af alle traumedødsfald kan relateres til

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Patienten med ukendt infektionsfokus- akutafdelingens bidrag.

Patienten med ukendt infektionsfokus- akutafdelingens bidrag. Patienten med ukendt infektionsfokus- akutafdelingens bidrag. Christian Backer Mogensen Overlæge, professor, Sygehus Sønderjylland Akut- og infektionsmedicin. Udviklingen de sidste 10 år. Vi bliver mere

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

SLE - Systemisk Lupus Erythematosus

SLE - Systemisk Lupus Erythematosus www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro SLE - Systemisk Lupus Erythematosus Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen SLE stilles udfra en kombination af

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

fra sundhedsteknologisk modeord til praktisk hjælpeværktøj til gavn for den enkelte patient

fra sundhedsteknologisk modeord til praktisk hjælpeværktøj til gavn for den enkelte patient AI fra sundhedsteknologisk modeord til praktisk hjælpeværktøj til gavn for den enkelte patient Overlæge, professor Rasmus Møgelvang Leder af Cardiac Imaging, Hjertecenteret, Rigshospitalet Hvorfor? Hvorfor?

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Invasive undersøgelser: Bronkoskopi og andre diagnostiske procedurer

Invasive undersøgelser: Bronkoskopi og andre diagnostiske procedurer Invasive undersøgelser: Bronkoskopi og andre diagnostiske procedurer Formålet med procedurerne er primært at opnå materiale til patoanatomisk eller mikrobiologisk undersøgelse oftest for at skelne mellem

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Lungemedicin

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Lungemedicin Opsamlende specialeansøgning Speciale: Lungemedicin Region/privat udbyder: Dato: 4. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere