Arbejdsmarkedsområdet 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsområdet 2015"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Beboelse Boliger vedr. flygtninge Drift Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Statsrefusion Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraf Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspensioner Drift Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspensioner Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Mindre tilgang til ordningen end forudsat i tet Økonomi og Løn / bb /

2 Førtidspensioner Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Sygedagpenge Modsvares af et tilsvarende merforbrug til jobafklaringsforløb på konto Kontante ydelser Drift Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6 i Sygedagpenge med fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre m Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive syge Udgifter til hjælpemidler til syge- dagpengemodtagere med Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion (grp. 003 og 00 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion (grp. 006) Kontant- og uddannelseshjælp Opholdskommunerefusion ejerforhold Drift Kontant- og uddannelseshjælp Økonomi og Løn / bb /

3 Kontante ydelser Drift Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder og Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. ref Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion ( 25 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 91, Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, 01 Refusion af tilbagebetalt kontanthj-ælp mv.på grp.091,093 og Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Kontante ydelser Drift Hjælp til uledsagede flygtninge- børn og handicappede flygtn Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Økonomi og Løn / bb /

4 Dagpenge til forsikrede ledige Mindreforbruget hænger sammen med den faldende ledighed. Den faldende ledighed betyder dog samtidigt at kommunen kan vente en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet ved den endelige opgørelse juli Kontante ydelser Drift Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal f Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pc Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 p Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels Kontante ydelser Drift Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledig Løntilskud til personer med ret til m Driftsudgifter mv. ved den midler- tidige arbejdsmarkedsydel Tilbagebetaling af særlig uddan- nelsesydelse i passive peri Tilbagebetaling af særlig uddan- nelsesydelse under uddannel Økonomi og Løn / bb /

5 2 Statsrefusion Refusion af løntilskud ved den midler Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarke -7 7 Aktivering og beskæftigelse Produktionsskoler Produktionsskoler Drift Produktionsskoler Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Tilbud til udlændinge Drift Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til tilbud til ydelsesmod- tagere ifølge integratio Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov Tolkeudgifter Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et i Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Økonomi og Løn / bb /

6 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegive Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti Arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning for udenlandske arb Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Øget tilgang af flygtninge og indvandrere Kontante ydelser Drift Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr Integrationsydelse til andre i passive perioder med 30 pct. Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjæ Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med Statsrefusion Refusion vedrørende kontanthjælp tiludlændinge Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd Refusion af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refu Refusion af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refu Økonomi og Løn / bb /

7 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Modsvares af et tilsvarende merforbrug til ressource-forløb på konto Opholdskommunerefusion ejerforhold Drift Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Kontante ydelser Drift Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (ink Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder (ink Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socia Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevn Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pc Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i o Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med Statsrefusion Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 00 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, Økonomi og Løn / bb /

8 Revalidering Ordningen er blevet brugt mindre end ventet Revalidering Drift Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om akti Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion(lov Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med lø Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socia Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov o Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, Refusion af løntilskud og revalide- ringsydelser med 65 pct. Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Skyldes primært færre langvarige ledighedsydelsessager end forudsat i tet Opholdskommunerefusion ejerforhold Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Revalidering Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en a Udgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv b Økonomi og Løn / bb /

9 Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget ( 104 stk. 1 i Obs Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob me Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Tilskud til selvstændigt erhvervs- drivende med 65 pct. refu Tilbagebetaling af flekslønstilskud til personer i fleksjob Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse Økonomi og Løn / bb /

10 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Modsvares af mindreforbrug til sygedagpenge og kontanthjælp Opholdskommunerefusion ejerforhold Drift Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Revalidering Drift Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, pa Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceydelse, aktiv Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. r Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif Ressourceforløb hjælpemidler 50 pct.refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, løntilskud 50 pct. refusion Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lo Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om Jobafklaringsforløb, 30 pct.refusionressourceforløbsydelse, Jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om Jobafklaringsforløb, godtgørelse med50 pct. refusion efter Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse m Jobafklaringsforløb, ressource- forløbsydelse efter 52 uger Økonomi og Løn / bb /

11 2 Statsrefusion Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 og 093 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmod Øvrige driftsudgifter for kontant- hjælpsmodtagere og selvfo Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa Ikke-refusionsberettigende drifts- udgifter til øvrig vejled Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledigheds Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under driftsloft, grp Økonomi og Løn / bb /

12 Projektenhed Industrivej Drift Øvrige driftsudgifter for kontant- hjælpsmodtagere og selvfo Barslevvej Drift Øvrige driftsudgifter for kontant- hjælpsmodtagere og selvfo Job og Kompetence Job og Kompetence 1 Drift Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Teknisk Drift og Anlæg, adm Drift Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Mindreforbruget skyldes primært at færre forsikrede ledige har været i løntilskud end forudsat, hvilket hænger sammen med den faldende ledighed. Den faldende ledighed betyder samtidigt, at kommunen må forvente en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet ved den endelige opgørelse i juli Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. Personlig assistance til handicappede under efter- og videre Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusi Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p Økonomi og Løn / bb /

13 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet perma Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomheds Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - stats Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - priva Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede personer med ha Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - kommu Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarke Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f Berigtigelser Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsyd Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (gr Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift Løn til forsikrede ledige med løn- skud (lov om aktiv beskæf Servicejob Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift Servicejob Statsrefusion Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejo Økonomi og Løn / bb /

14 Seniorjob til personer over 55 år Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift Løn til personer i seniorjob Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjobs Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps- Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddanne Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en akti Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannels Regional uddannelsespulje til korte,erhvervsrettede uddannel Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1-3, i lo Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) t Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpe- midler og befordring og til Øvrige sociale formål Arbejdsmarkedsområdets rådighedsbeløb Drift Øvrige sociale formål Økonomi og Løn / bb /

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014

Regnskabsoversigt 2014 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Regnskabsoversigt 2014 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten er et mere detaljeret talmateriale over regnskabet for 2014. Hovedoversigt 2014 1.000 kr. I Forbrug Udgifter

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Økonomi, HR & IT. 1 - Forside INFORMATION FRA. STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigt

Økonomi, HR & IT. 1 - Forside INFORMATION FRA. STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigt INFORMATION FRA - Forside STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigt Regnskabsoversigt Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet. Økonomi, HR & IT - Hovedoversigt Hovedoversigt Regnskabsår

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget 1 Drift (i 1.000 kr.) Type Funktion Profitcenter Artskonto Arbejdsmarkedspulje 053540 Beskæftigelsesindsats 056890 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Økonomi, HR & IT. 1 - Forside. Hører til journalnummer: Ø Udskrevet den

Økonomi, HR & IT. 1 - Forside. Hører til journalnummer: Ø Udskrevet den NFORMATON FRA - Forside STEVNS KOMMNE Regnskabsoversigt 6 6 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet 6. Økonomi, HR & T - Hovedoversigt Hovedoversigt 6 Regnskabsår

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009. opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4

Læs mere

Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr.

Arbejdsmarked. Mariagerfjord Kommune Økonomi. 10. april 2012 Vagner Bjørn. b93b9893-9c5f-4305-bcab-2aee75e54429.xls 1. Forbrug JAN -MAR kr. Arbejdsmarked Funktion - Hovedfunk Funktion Dranst Samlet resultat Forbrug JAN -MAR 2012 1000 kr. Korr. budget 2012 1000 kr. Rest. korr. budget 2012 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budget (G2 niveau) høring

Budget (G2 niveau) høring Vejen kommune 9 9 215 1 Budget 216 19 ( niveau) høring Struktur og tekst (1. kr) M / BF 216 BO 217 BO 218 BO 219 138.25 56.15 Regn 14 (16 152.621 58.343 OB215 (16 151.53 56.62 1 dvalget for Teknik og miljø

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

Økonomi, HR & IT. Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigter

Økonomi, HR & IT. Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Regnskabsoversigter NFORMATON FRA STEVNS KOMMNE Regnskabsoversigter 08 07 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet 07. Foto: Vallø Slotspark Økonomi, HR & T Hovedoversigt 07 Tværgående

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Udvalget for arbejdsmarked. og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO2022 05.46 Tilbud til udlændinge 12.263 12.664 13.298 13.298 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere