Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkalkuler - pr. oktober 2009"

Transkript

1 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Karen Jørgensen, Landscentret, Økonomi Lene Korsager Bruun, Landscentret, Økonomi Faglige spørgsmål vedr. kalkulerne kan rettes til ovennævnte. Tlf.: Planteavl: Der gøres opmærksom på at der regnes med bortførte mængder vedr. N, P og K. I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Der regnes endvidere med "fulde omkostninger" til gødning. Dette forhold kan være anderledes hvis der er væsentlige mængder husdyrgødning til rådighed - da en afgrøde med stort behov for gødning kan blive mere konkurrencedygtig hvis ikke husdyrgødning har værdi for andre afgrøder eller kan sælges Vedr. interne priser på grovfoder så er alternativ dækningsbidraget (for vårbyg) sat til 0 kr. hvis det er negativ i henhold til kalkulen for vårbyg Kvægkalkuler: Der er ikke foretaget ændringer i de tekniske forudsætninger ved budgetkalkulerne 2009/10 set i f. t. budgetkalkulerne 2010 af april Derimod er der foretaget justeringer af foderpriserne, samt mindre korrektioner af priserne for kød og levende dyr. Priserne på grovfoder er justeret i f. t. kalkulerne for grovfoder, hvilket betyder, at den interne grovfoderpris for 2009 er ændret til 1,10 kr./fe og 0,95 kr./fe for Svinekalkuler: Der er foretaget mindre ændringer i de produktionstekniske forudsætninger ved budgetkalkulerne 2009/10 i forhold til budgetkalkulerne 2008/09. Slagtesvinenotering og smågrisepriser er ændret således, at de stemmer overens med prognosen. Foderpriserne er opdateret i forhold til seneste prognose fra Landbrug & Fødevarer. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Oktober 2009

2 Forudsætninger for og brug af Budgetkalkuler 2009 og 2010 Kalkulerne er baseret på forventningerne til indeværende års priser sammenholdt med de forventede priser for det kommende år. Formålet med budgetkalkulerne er at vise dækningsbidrag for de mest almindelige produktionsgrene under velspecificerede forudsætninger. Kalkulerne er et hjælpemateriale til brug for individuel planlægning (budgettering). Kalkulerne viser prisernes indflydelse på dækningsbidragene for indeværende og det kommende år, og er et hjælpemateriale ved vurdering af produktionsregnskaber. Det tekniske niveau svarer til det, som opnås ved almindelig god driftsledelse. Det vil sige det niveau, der i gennemsnit opnås af landmænd, der benytter produktionsstyring, f.eks. markstyring, ydelseskontrol ved kvæg og E-kontrol ved svin. Der er ved markudbytter regnet med normal-år, og kvælstof tilførelsen er ifølge normerne fra Plantedirektoratet Man bør være opmærksom på de forudsætninger, der er lagt til grund for kalkulerne. Bruges dækningsbidragene som udgangspunkt for individuel planlægning, er forudsætningerne vedrørende udbytteniveau, omfang af stykomkostninger samt prisforholdene væsentlige. og til dels priserne kan variere meget fra område til område, og stykomkostninger vil være individuelt bestemt af de anvendte systemers teknik. Endvidere skal gøres opmærksom på at DB II for markkalkuler indeholde alle maskinomkostninger. Hvis man udfører meget af arbejdet selv (med egne maskiner) spares kun de variable maskinomkostninger ved at undlade at dyrke en afgrøde og alternativet til det negative DB er derfor ikke at undlade at dyrke marken. Da budgetkalkulerne er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger bl.a. forventede priser, et normal udbytteår, gældende regler pr. juli 2009, fraskrives ethvert erstatningsansvar, herunder erstatningsansvar, som følge af ændringer i forudsætningerne.

3 Prisforudsætninger Dækningsbidragene er beregnet på kalenderår, dvs. perioden fra 1. januar december. Der er generelt forudsat jævn produktion, dvs. løbende køb og salg. Priserne er derfor 12 måneders gennemsnit ab/an gård uden hensyn til muligheder for kontrakter m.v. Der er dog væsentlige undtagelser: Planteavl Ved salgsafgrøder er salgspriserne de forventede priser i 4. kvartal i kalenderåret. For gødning er det prisen i marts måned i høståret. For N i NPK- og husdyrgødning er prisen fastsat som et gennemsnit af prisen i kalkammonsalpeter og fl. ammoniak leveret i tank, nedfældet. For P er det prisen i triplesuperfosfat, og for K er det prisen i kaliumchlorid. For Planteværn og Maskiner er det anslåede priser for høståret. Omkostningerne til markarbejde er beregnet ud fra normpriser og anvendelse (se FarmTal Online på LandbrugsInfo) Den anvendte pris ved halm er beregnet ud fra omkostninger til bjærgning, hjemkørsel og bortført P og K. Sammenholdt med den pris som halmen kan sælges til halmværkerne. For spisekartofler er prisen gns. af jysk notering oktober-november. Grovfoder Den interne pris i grovfoderkalkulerne er en omkostningsbestemt pris og ikke en intern pris beregnet ud fra dækningsbidraget. Husdyr For husdyr er prisen ved korn et gennemsnit af 12 måneders købspris (gns. fakturerede priser ab gård). Ved salg vil prisen være noget lavere (15 kr./hkg). Ved andet kraftfoder er der anvendt gns. fakturerede foderpriser, der ofte er væsentligt lavere end detailpriserne (= listepriser). Ved kvæg og svin er der anvendt salgspris for spædkalve og smågrise i kalkulerne for ungtyre og slagtesvin. Ved ammekvæg er der tale om forårskælvere, og ungtyrene slagtes ca. 1 år gamle. Priserne er bedste skøn ud fra markedssituationen. Ved Jersey-ungtyre er salgspriserne ansat ca. 15 pct. under prisen ved stor race. Interne priser, kvæg I kalkulerne for grovfoder er der beregnet interne priser, som er den gennemsnitlige pris for grovfoder fra primo og ultimo. Alternativet, til at dyrke grovfoder, er vårbyg med udlæg. På den enkelte bedrift vil det dog være mere rimeligt at anvende et gennemsnit af de dækningsbidrag, landmanden kan opnå i salgsafgrøder på grovfoderarealet. Priskilder De fleste af de anvendte 12 måneders prisgennemsnit er indsamlet af Landbrug & Fødevarer. Priserne offentliggøres bl.a. i Statistik-Nyt fra Landbrug&Fødevarer, i Håndbog til Driftsplanlægning og i udsendelser fra Landscentret og kan også findes på Farmtal Online En del af priserne i svinekalkulerne er dog fra Videncenter Svineproduktion. Nogle af priser i fjerkrækalkulerne er fra Landscentret, Fjerkræ. Forudsætninger for beregningerne fremgår af de enkelte afsnit.

4 Om afgrødekalkuler Afgrødekalkulerne for planteavl omfatter de arealmæssigt mest udbredte afgrøder. De viste eksempler er ikke nødvendigvis repræsentative for landet som helhed. Afgrødekalkulerne kan derfor ikke anvendes som grundlag for totalopgørelser på lands- eller regionsplan. Kalkulen sluttes med dækningsbidrag efter maskin- og arbejdsomkostning. Ofte kaldet DB II niveau Ved opstilling af afgrødekalkuler må udbytteniveauet altid vurderes efter de individuelle forudsætninger. Her forudsættes udbytteniveauerne at svare til "normaludbyttet" på de jordtyper, der er angivet i kalkulerne. Et "normaludbytte" er et udbytte, der kan høstes i et normalår, dvs. et år, der ikke er ekstremt vådt eller tørt. forholdene mellem de enkelte afgrøder er tilpasset, så udbyttet i byg svarer til det, der kan høstes i hvede på den samme mark. Ved vanding under optimale forhold vil udbyttet på JB 1&3 hæves betydeligt. I sådanne tilfælde skal der naturligvis tages højde for vandingsomkostninger i kalkulerne. En væsentlig forudsætning for at opnå de angivne udbytter er en god planteavlsmæssig driftsledelse og et acceptabelt sædskifte. I kalkulerne er jordtyperne karakteriseret ved JB-nummer. Betegnelse: Procent af samlet landbrugsareal JB-nr. Hele landet Storstrøms amt Århus amt Ringkøbing amt Grovsandet jord Finsandet jord Lerblandet sandjord 3& Sandblandet lerjord 5& Lerjord - siltjord Humus sniveau sforbruget er normerne ifølge Plantedirektorartet, Vejledning om gødsknings- og harmoniregler sforbruget for fosfor på JB 1-3 er reduceret med 15 pct. i forhold til retningsgivende normer i vejledningen. Der er ikke medtaget omkostninger til Mg, S, kalk og mikronæringsstoffer Planteværn tager sigte på behovet i et normalår. De anførte planteværnsomkostninger forudsætter brug af gængse kemikalier for de enkelte afgrøder. Antal sprøjtninger er sat efter almindelig praksis, idet der er taget hensyn til, at flere problemer kan løses ved samme sprøjtning. Omfanget af sprøjtninger må jævnligt justeres under hensyn til udviklingen. De nyeste anbefalinger med hensyn til kemikalier og antal behandlinger indgår i kalkulerne for begge de viste år, således at forskellen mellem kalkulerne for de to år alene skyldes prisudsving. I "Markstyring" (DLBR Plante IT) findes yderligere oplysning om sprøjtning af de enkelte afgrøder.

5 Maskinomkostninger Som supplement til kalkulerne er anført maskinomkostninger, som skønnede omkostninger ved egne maskiner. Der er foretaget beregninger for både let og svær jord. De for alle afgrødekalkuler viste maskinomkostninger ved JB 1&3 (nederste linier) er beregnet ud fra JB 5-6 med ca. 5 pct. reduktion for gødningsspredning, harvning og såning samt ca. 10 pct. reduktion for stubharvning og pløjning. Ved høstarbejder er reduktionen på halvdelen af den procentvise udbyttereduktion, og ved hjemkørsel og indlægning m.v. er reduktionen lig den procentvise udbyttereduktion. Ved en del afgrøder er udgangspunktet vårbyg eller vårbyghelsæd JB 5-6. Hvis halmen skal snittes, skal der tillægges ca. 50 kr. pr. ha. Bindegarn er en del af prisen for presning af halmen. Tørringsomk. er placeret her, fordi energi i regnskaber ikke konteres som stykomkostninger. Maskinomkostningerne pr. afgrøde er estimeret ud fra hvad egne maskinomkostninger som gennemsnit vil være. Ved ændring i sædskiftet vil maskinomkostningerne ikke nødvendigvis ændres med samme beløb, da maskinomkostningerne består af faste omkostninger, der er uafhængige af anvendelsen. Som basis for beregningerne henvises til Farmtalonline hvor detaildata for maskiner mv. findes. Dette betyder, at man ikke direkte kan anvende maskinomkostningerne på de enkelte afgrøder til at beregne omkostningerne totalt på bedriften. Man må tage hensyn til, om der er væsentlige forskelle i anvendelsen og korrigere for dette, hvis det er tilfældet. Det skal tillige bemærkes, at de viste maskinomkostninger forudsætter, at der er tale om normale markstørrelser, og at maskinerne udnyttes optimalt. Ved investering i egne maskiner til små arealer og ved maskinstationsarbejde på små arealer vil de reelle maskinomkostninger være væsentligt højere. I maskinomkostningerne er ydermere indregnet arbejdsløn til 175 kr. pr time Forhold der ikke er medtaget i kalkulerne Forfrugtsvirkning Ved vurdering af dækningsbidrag eller interne priser for de enkelte afgrøder bør der i vurderingen indgå, at dyrkning af alle ikke-kornafgrøder giver en forfrugtsvirkning i et kornsædskifte, som kan komme til udtryk i form af et højere udbytte i korn eller et lavere kvælstofbehov i de efterfølgende afgrøder. Størrelsen af forfrugtsvirkningen udtrykt ved merudbytte i korn, vil det følgende dyrkningsår ligge i intervallet 5-15 pct. afhængig af jordtype og afgrøde. Det aftrappes derefter til 0 i det 3. eller 4. år. Kalkning og kvikbekæmpelse Som et gennemsnit kan der i sædskifte anslås følgende omkostninger: Kvikbekæmpelse kr./ha/år og kalkning 60 kr./ha/år.

6 Indholdsfortegnelse og oversigt Salgsafgrøder JB-nr Kg/ha Dækningsbidrag Uden maskinomkostn. Kroner Pct. Vårbyg, uden udlæg (foder) 1& ,2 Vårbyg, m. udlæg af græs (foder) 1& ,6 Maltbyg, uden udlæg 5& ,3 Vinterbyg, efter korn (foder) 1& ,2 Vinterhvede, efter korn (foder) 1& ,6 Vinterhvede, 1.års (foder) 1& ,8 Vintertriticale (foder) 1& ,3 Vinterrug (foder) 1& ,1 Havre (foder) 1& ,4 Vinterraps 1& ,3 Markærter, til foder 1& ,4 Almindelig rajgræs, 1-års 1& ,5 Rødsvingel, 2-års 5& ,3 Engrapgræs, 3-års 5& ,0 Spisekartofler 1&4*) ,0 Fabrikskartofler 1&4*) ,2 Læggekartofler 1&4*) ,4 Sukkerroer 5& ,9 Non-food Vinterraps, kontrakt 1& ,7 Lucerne - tørret, 3 slæt, gns. af år 1 til 3. 1& ,2 Foderafgrøder FE/ha Foderroer, top ikke udnyttet 1& ,1 Sædskiftegræs, kløvergræs, 1.slæt+afgræsning. Gns. a1& ,7 Sædskiftegræs, 4 slæt. Gns. af 1. og 2. brugsår 1& ,9 Sædskiftegræs, 2-års kløvergræs, 70 pct. afgr. Gns. af1& ,9 Udlæg af kløvergræs, forår, uden dæksæd (udlægsåre 1& ,2 Sædskiftegræs, 2 års kløvergræs, 70 pct. afgr. Gns. af1&3*) ,9 Varigt græs, 100 pct. afgr. MVJ-ordn. Aftale fra 20071& ,0 Varige græsarealer, 100 pct. afgræsset 1& ,1 Hvedehelsæd, uden efterafgrøde 5& ,8 Byghelsæd, uden efterafgrøde 1& ,8 Byg/ærtehelsæd, uden efterafgrøde 1&3*) ,1 Ærtehelsæd, uden efterafgrøde 1&3*) ,4 Majshelsæd, kvægfoder 1& ,5 Kolbemajs, ensileret til kvægfoder 1& ,3 Kernemajs, crimpet og ensileret til svinefoder 1& ,5 Kernemajs, crimpet og ensileret til kvægfoder 1& ,0 Grønafgrøde, ærter uden efterafgrøde. "Grønært" 1& ,2 Efterafgrøde, efter korn til modenhed. Ital. Rajgræs 1& ,1 Efterafgrøde, efter helsæd. Ital.rajgræs 1& ,9 Efterafgrøde efter grønafgrøde, fx efter grønbyg 1& ,1 Omkostning ved indhegning Kvæg *) JB 1&3 vande Dækningsbidrag Malkekøer og opdræt. Stor race Majs+helsæ ,2 Malkekøer og opdræt. Jersey - do ,4 Variationer i DB for malkekvæg Dansk kalv. Stor race Kalvebl ,1 Ungtyre. Stor race Kalvebl ,7 Variationer i DB for ungtyre Stude. Stor race Kalvebl ,2 Kødproduktion på ammekvæg Korn+græs ,4 Svin Dækningsbidrag Sohold, 4½ ugers fravænning Korn+tilsk.f ,3 Udendørs sohold, 5 ugers frav. Fuldf.,cobs ,9 Grise fra 7-30 kg Fuldfoder Slagtesvin, konventionel Korn+tilsk.f ,7 Slagtesvin, FRATS - do ,3 Fjerkræ Dækningsbidrag Buræg Fuldfoder ,7 Berigede bure Fuldfoder ,4 Skrabehøns - brun Fuldfoder ,7 Skrabehøns - hvid Fuldfoder ,4 Frilandshøns Fuldfoder ,8 Økologi høns - brun Fuldfoder ,2 Økologi høns - hvid Fuldfoder ,9 Konv. slagtekyllinger Fuldf. + hve ,3 Økologiske slagtekyllinger Fuldfoder ,3

7 Vårbyg, uden udlæg (foder) 7 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 0, , ,2 Halm 2,5 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 150 kg 2, , ,3 N i NPK & husdyrgødning 112 kg 7,50 4,50 Fosfor 17 kg 19,00 9,20 Kalium 61 kg 9, , ,6 Planteværn Ukrudt Sygdom Skadedyr ,8 I alt ,5 Dækningsbidrag pr ha ,2 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5-6 Kerne, pris 4.kvartal 5700 kg 0, , ,2 Halm 3 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 150 kg 2, , ,3 N i NPK & husdyrgødning 114 kg 7,50 4,50 Fosfor 23 kg 19,00 9,20 Kalium 53 kg 9, , ,5 Planteværn (se JB 1&3) ,8 I alt ,7 Dækningsbidrag pr ha ,5 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,9 Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubharvning beh ,0 sspredning 1 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Komb. harvning & såning 1 beh ,9 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 2 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,3 Hjemkørsel, korn 1 beh ,0 Tørring 3 pct 59,9 hkg 8, , ,3 Halmpresning 1 beh ,0 Hjemkørsel, halm 1 beh ,3 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,0 Tørring 3 pct ved JB 1&3 39,9 hkg 8, , ,3 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB 1& ,2 Vanding v.1&3, konstant ,0 variabel ved flytning 2 gange ,3 variabel pr millimeter 75 mm. 4, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1& ,1 Dækningsbidrag JB1&3, vandet 5100 kg ,6 DB efter maskin- og arb.omk. v.jb 1&3, vandet Dækningsbidrag JB1&3 vandet, er beregnet med et halmudbytte jb 1&3 uvandet plus 10 pct. og stykomkostninger svarende til jb 5-6 Mængderne som tørres er 5% højre end de mængder der sælges

8 Vårbyg, m. udlæg af græs (foder) Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 0, , ,2 Halm 2,4 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 120 kg 2, , ,3 N i NPK & husdyrgødning 112 kg 7,50 4,50 Fosfor 17 kg 19,00 9,20 Kalium 60 kg 9, , ,8 Planteværn Ukrudt Sygdom Skadedyr ,8 I alt ,0 Dækningsbidrag pr ha ,6 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5-6 Kerne, pris 4.kvartal 5500 kg 0, , ,2 Halm 2,9 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 120 kg 2, , ,3 N i NPK & husdyrgødning 114 kg 7,50 4,50 Fosfor 22 kg 19,00 9,20 Kalium 52 kg 9, , ,4 Planteværn (se JB 1&3) ,8 I alt ,0 Dækningsbidrag pr ha ,2 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,6 Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubharvning 0 beh ,0 sspredning 1 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Komb. harvning & såning 1 beh ,9 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 2 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,3 Hjemkørsel, korn 1 beh ,0 Tørring 3 pct 57,8 hkg 8, , ,4 Halmpresning 1 beh ,0 Hjemkørsel, halm 1 beh ,6 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,0 Tørring 3 pct ved JB 1&3 39,9 hkg 8, , ,3 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB 1& ,2 Vanding v.1&3, konstant ,0 variabel ved flytning 2 gange ,0 variabel pr millimeter 70 mm. 4, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1& ,9 Dækningsbidrag JB1&3, vandet 4900 kg ,4 DB efter maskinomk. v.jb 1&3, vandet Dækningsbidrag JB1&3 vandet, er beregnet med et halmudbytte jb 1&3 uvandet plus 10 pct. og stykomkostninger svarende til jb 5-6 og omkostninger ved efterafgrøde: se kalkule side 42 Forfrugt er korn, og der er ikke givet N norm til udlægsmarken 8

9 Maltbyg, uden udlæg 9 Jordtype: JB 5-6 Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 5700 kg 0, , ,8 Halm 3 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 150 kg 3, , ,0 N i NPK & husdyrgødning 114 kg 7,50 4,50 Fosfor 23 kg 19,00 9,20 Kalium 53 kg 9, , ,5 Planteværn Ukrudt Sygdom Skadedyr ,8 I alt ,5 Dækningsbidrag pr ha ,3 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,9 Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubharvning 0 beh ,0 sspredning 1 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Komb. harvning & såning 1 beh ,9 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 2 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,3 Hjemkørsel, korn 1 beh ,0 Tørring 3 pct 63,0 hkg 8, , ,4 Halmpresning 1 beh ,0 Hjemkørsel, halm 1 beh ,6 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,9

10 Vinterbyg, efter korn (foder) 10 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 4900 kg 0, , ,2 Halm 3,1 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 160 kg 3, , ,7 N i NPK & husdyrgødning 150 kg 7,50 4,50 Fosfor 18 kg 19,00 9,20 Kalium 71 kg 9, , ,1 Planteværn Ukrudt Sygdom ,9 I alt ,9 Dækningsbidrag pr ha ,2 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5-6 Kerne, pris 4.kvartal 7200 kg 0, , ,2 Halm 3,6 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 160 kg 3, , ,7 N i NPK & husdyrgødning 152 kg 7,50 4,50 Fosfor 26 kg 19,00 9,20 Kalium 65 kg 9, , ,5 Planteværn (se JB 1&3) ,9 I alt ,8 Dækningsbidrag pr ha ,5 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,2 Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubharvning 0 beh ,0 sspredning 1 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Komb. harvning & såning 1 beh ,9 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 2 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,5 Hjemkørsel, korn 1 beh ,0 Tørring 3 pct 75,6 hkg 8, , ,3 Halmpresning 1 beh ,0 Hjemkørsel, halm 1 beh ,6 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,3 Tørring 3 pct ved JB 1&3 51,5 hkg 8, , ,3 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB 1& ,5 Vanding v.1&3, konstant ,0 variabel ved flytning 3 gange ,3 variabel pr millimeter 105 mm. 4, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1& ,6 Dækningsbidrag JB1&3, vandet 5700 kg ,2 DB efter maskin- og arb.omk. v.jb 1&3, vandet

11 Vinterhvede, efter korn (foder) 11 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 4900 kg 0, , ,2 Halm 3,2 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 170 kg 2, , ,9 N i NPK & husdyrgødning 146 kg 7,50 4,50 Fosfor 17 kg 19,00 9,20 Kalium 81 kg 9, , ,4 Planteværn Ukrudt Sygdom Skadedyr ,2 I alt ,1 Dækningsbidrag pr ha ,6 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5-6 Kerne, pris 4.kvartal 8000 kg 0, , ,2 Halm 4,4 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 170 kg 2, , ,9 N i NPK & husdyrgødning 161 kg 7,50 4,50 Fosfor 26 kg 19,00 9,20 Kalium 89 kg 9, , ,8 Planteværn (se JB 1&3) ,2 I alt ,8 Dækningsbidrag pr ha ,0 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,3 Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubharvning 0 beh ,0 sspredning 2 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Komb. harvning & såning 1 beh ,9 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 3 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,3 Hjemkørsel, korn 1 beh ,0 Tørring 3 pct 84,0 hkg 8, , ,2 Halmpresning 1 beh ,0 Hjemkørsel, halm 1 beh ,6 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,5 Tørring 3 pct ved JB 1&3 51,5 hkg 8, , ,3 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB 1& ,2 Vanding v.1&3, konstant ,0 variabel ved flytning 3 gange ,3 variabel pr millimeter 105 mm. 4, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1& ,1 Dækningsbidrag JB1&3, vandet 6700 kg ,6 DB efter maskin- og arb.omk. v.jb 1&3, vandet

12 Vinterhvede, 1.års (foder) 12 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 5300 kg 0, , ,2 Halm 3,5 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 170 kg 2, , ,9 N i NPK & husdyrgødning 146 kg 7,50 4,50 Fosfor 18 kg 19,00 9,20 Kalium 86 kg 9, , ,0 Planteværn Ukrudt Sygdom Skadedyr ,2 I alt ,0 Dækningsbidrag pr ha ,8 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5-6 Kerne, pris 4.kvartal 8900 kg 0, , ,2 Halm 4,7 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 170 kg 2, , ,9 N i NPK & husdyrgødning 161 kg 7,50 4,50 Fosfor 29 kg 19,00 9,20 Kalium 96 kg 9, , ,5 Planteværn (se JB 1&3) ,2 I alt ,8 Dækningsbidrag pr ha ,1 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,2 Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubharvning 0 beh ,0 sspredning 2 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Komb. harvning & såning 1 beh ,9 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 3 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,2 Hjemkørsel, korn 1 beh ,0 Tørring 3 pct 93,5 hkg 8, , ,4 Halmpresning 1 beh ,0 Hjemkørsel, halm 1 beh ,6 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,3 Tørring 3 pct ved JB 1&3 55,7 hkg 8, , ,3 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB 1& ,1 Vanding v.1&3, konstant ,0 variabel ved flytning 3 gange ,3 variabel pr millimeter 105 mm. 4, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1& ,9 Dækningsbidrag JB1&3, vandet 7400 kg ,3 DB efter maskin- og arb.omk. v.jb 1&3, vandet Forfrugt er raps, hvor N-norm for forfrugtværdi er sat til 27 kg N/ha.

13 Vintertriticale (foder) 13 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 4100 kg 0, , ,8 Halm 3,4 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 170 kg 3, , ,6 N i NPK & husdyrgødning 142 kg 7,50 4,50 Fosfor 18 kg 19,00 9,20 Kalium 77 kg 9, , ,0 Planteværn Ukrudt Sygdom Skadedyr ,5 I alt ,7 Dækningsbidrag pr ha ,3 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5-6 Kerne, pris 4.kvartal 6100 kg 0, , ,8 Halm 4,3 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 170 kg 3, , ,6 N i NPK & husdyrgødning 141 kg 7,50 4,50 Fosfor 25 kg 19,00 9,20 Kalium 77 kg 9, , ,3 Planteværn (se JB 1&3) ,5 I alt ,9 Dækningsbidrag pr ha ,0 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubharvning 0 beh ,0 sspredning 2 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Komb. harvning & såning 1 beh ,9 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 2 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,0 Hjemkørsel, korn 1 beh ,0 Tørring 3 pct 64,1 hkg 8, , ,4 Halmpresning 1 beh ,0 Hjemkørsel, halm 1 beh ,6 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,5 Tørring 3 pct ved JB 1&3 43,1 hkg 8, , ,3 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB 1& ,9 Vanding v.1&3, konstant ,0 variabel ved flytning 3 gange ,3 variabel pr millimeter 105 mm. 4, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1& ,4 Dækningsbidrag JB1&3, vandet 5300 kg ,7 DB efter maskin- og arb.omk. v.jb 1&3, vandet

14 Vinterrug (foder) 14 Alm. sorter Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 4000 kg 0, , ,8 Halm 3,4 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 90 kg 3, , ,6 N i NPK & husdyrgødning 110 kg 7,50 4,50 Fosfor 14 kg 19,00 9,20 Kalium 73 kg 9, , ,9 Planteværn Ukrudt Sygdom Vækstreguler ,4 I alt ,8 Dækningsbidrag pr ha ,1 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Hybridrug Jordtype: JB 5-6 Kerne, pris 4.kvartal 7500 kg 0, , ,8 Halm 4,5 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 90 kg 5, , ,4 N i NPK & husdyrgødning 126 kg 7,50 4,50 Fosfor 25 kg 19,00 9,20 Kalium 81 kg 9, , ,2 Planteværn (se JB 1&3) ,4 I alt ,9 Dækningsbidrag pr ha ,7 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,4 Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubharvning 0 beh ,0 sspredning 2 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Komb. harvning & såning 1 beh ,9 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 2 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,4 Hjemkørsel, korn 1 beh ,0 Tørring 3 pct 78,8 hkg 8, , ,2 Halmpresning 1 beh ,0 Hjemkørsel, halm 1 beh ,6 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,2 Tørring 3 pct ved JB 1&3 42,0 hkg 8, , ,3 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB 1& ,0 Vanding v.1&3, konstant ,0 variabel ved flytning 3 gange ,3 variabel pr millimeter 105 mm. 4, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1& ,2 Dækningsbidrag JB1&3, vandet 6300 kg ,5 DB efter maskin- og arb.omk. v.jb 1&3, vandet

15 Havre (foder) 15 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Kerne, pris 4.kvartal 4000 kg 0, , ,3 Halm 2,5 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 160 kg 2, , ,9 N i NPK & husdyrgødning 92 kg 7,50 4,50 Fosfor 19 kg 19,00 9,20 Kalium 69 kg 9, , ,8 Planteværn Ukrudt Sygdom Skadedyr ,8 I alt ,7 Dækningsbidrag pr ha ,4 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5-6 Kerne, pris 4.kvartal 5600 kg 0, , ,3 Halm 3 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 160 kg 2, , ,9 N i NPK & husdyrgødning 87 kg 7,50 4,50 Fosfor 26 kg 19,00 9,20 Kalium 62 kg 9, , ,6 Planteværn (se JB 1&3) ,8 I alt ,7 Dækningsbidrag pr ha ,8 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubharvning 0 beh ,0 sspredning 1 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Komb. harvning & såning 1 beh ,9 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 1,5 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,3 Hjemkørsel, korn 1 beh ,0 Tørring 3 pct 58,8 hkg 8, , ,4 Halmpresning 1 beh ,0 Hjemkørsel, halm 1 beh ,6 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,9 Tørring 3 pct ved JB 1&3 42,0 hkg 8, , ,3 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB 1& ,1 Vanding v.1&3, konstant ,0 variabel ved flytning 2 gange ,3 variabel pr millimeter 75 mm. 4, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1& ,0 Dækningsbidrag JB1&3, vandet 5400 kg ,5 DB efter maskin- og arb.omk. v.jb 1&3, vandet

16 Vinterraps 16 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Rapsfrø, pris 4.kvartal 2500 kg 1, , ,2 Rapshalm, 2,4 tons (ikke bjerget) 2,4 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 4 kg 130, , ,0 **) N i NPK & husdyrgødning 166 kg 7,50 4,50 Fosfor 21 kg 19,00 9,20 Kalium 54 kg 9, , ,5 Planteværn Ukrudt Sygdom Skadedyr ,1 Analyser m.v ,0 I alt ,2 Dækningsbidrag pr ha ,3 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5-6 Rapsfrø, pris 4.kvartal 3600 kg 1, , ,2 Rapshalm, 3,0 tons (ikke bjerget) 3 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 5 kg 130, , ,0 **) N i NPK & husdyrgødning 183 kg 7,50 4,50 Fosfor 31 kg 19,00 9,20 Kalium 49 kg 9, , ,1 Planteværn (se JB 1&3) ,1 Analyser m.v ,0 I alt ,8 Dækningsbidrag pr ha ,0 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubharvning 1 beh ,3 sspredning 2 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Komb. harvning & såning 1 beh ,9 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 3 beh ,0 Skårlægning 0 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,7 Hjemkørsel, raps 1 beh ,0 Tørring 3 pct 38,9 hkg 15, , ,3 Halmpresning 0 beh ,0 Hjemkørsel, halm 0 beh ,0 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,8 Tørring 3 pct ved JB 1&3 27,0 hkg 15, , ,2 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB 1& ,5 Vanding v.1&3, konstant ,0 variabel ved flytning 3 gange ,3 variabel pr millimeter 90 mm. 4, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1& ,5 Dækningsbidrag JB1&3, vandet 3100 kg ,0 DB efter maskin- og arb.omk. v.jb 1&3, vandet ,0 Bemærkning: **) Udover de angivne gødningsmængder skal der normalt tilføres kg S, dvs. en udgift på kr./ha

17 Markærter, til foder 17 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Foderærter, pris 4.kvartal 3000 kg 1, , ,7 Halm, ikke bjerget 2,1 tons ,0 Hektar-støtte 1 ha ,0 I alt ,0 Udsæd 200 kg 2, , ,0 Fosfor 14 kg 19,00 9,20 Kalium 49 kg 9, , ,0 Planteværn Ukrudt Sygdom 0 0 Skadedyr ,3 I alt ,3 Dækningsbidrag pr ha ,4 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5-6 Foderærter, pris 4.kvartal 4500 kg 1, , ,7 Halm, ikke bjerget 2,4 tons ,0 Hektar-støtte 1 ha ,0 I alt ,0 Udsæd 200 kg 2, , ,0 Fosfor 21 kg 19,00 9,20 Kalium 44 kg 9, , ,8 Planteværn (se JB 1&3) I alt ,2 Dækningsbidrag pr ha ,7 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,4 Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubharvning 0 beh ,0 sspredning 1 beh ,3 Såbedsharvning 1 beh ,0 Komb. harvning & såning 1 beh ,0 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 2 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,1 Hjemkørsel, ærter 1 beh ,3 Tørring 3 pct 46,8 hkg 12, , ,9 Halmpresning 0 beh ,0 Hjemkørsel, halm 0 beh ,0 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,4 Tørring 3 pct v.jb 1&3 31,2 hkg 12, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB 1& ,4 Vanding v.1&3, konstant ,0 variabel ved flytning 2 gange ,3 variabel pr millimeter 75 mm. 4, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1& ,9 DB efter maskin- og arb.omk. v.jb 1&3, vandet

18 18 Kernemajs, crimpet og ensileret til svinefoder Jordtype: JB 1&3. Uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct 1) Kg ts./fes Høstudbytte, kg/ha 0, FEs 0, , ,5 I alt Udsæd 2 pk ,0 N i NPK & husdyrgødning 150 kg 7,50 4,50 Fosfor 30 kg 19,00 9,20 Kalium 48 kg 9, , ,5 Planteværn:Ukrudt Planteværn i alt ,4 Diverse, plastic, 0,15 mm 80 m² 2, , ,0 i alt ,5 Dækningsbidrag pr. ha ,1 Dækningsbidrag efter maskin- og arbomkostn ,1 Jordtype: JB 5-6 1) Kg ts./fes Høstudbytte, 8700 kg/ha 0, FEs 0, , ,5 I alt Udsæd 2 pk ,0 0 N i NPK & husdyrgødning 139 kg 7,50 4,50 Fosfor 35 kg 19,00 9,20 Kalium 34 kg 9, , ,4 Planteværn (se JB 1&3) ,4 Diverse, plastic, 0,15 mm 110 m² 2, , ,0 i alt ,1 Dækningsbidrag ,4 Dækningsbidrag efter maskin- og arbomkostn ,5 Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubhavning 0 beh ,0 sspredning 1 beh ,3 Såbedsharvning 1 beh ,0 Såning med gødn.placering 1 beh ,5 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 2 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,6 Hjemkørsel, kerne+indlægning 1 beh ,1 Crimpning m. syretilsætning 1 beh ,9 Tørring 0 beh ,0 Maskin- og arbejdsomk. ved JB ,7 -do- ved JB 1&3, excl.såbedsharvning ,6 Vanding v.1&3, konstant ,0 variabel ved flytning 2 gange variabel pr millimeter 70 mm ,0 Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1& ,9 Bemærkning: Kvælstofeftervirkningen af afgrøden det først følgende år kan være op til 60 kg N/ha Høstudbytte er med 15 pct. vand. Prisen for høst er 100 kr. over alm. mejetærskning

19 Almindelig rajgræs, 1-års 19 Jordtype: JB 5-6 Frø, gns.afregning 1250 kg 5, , ,1 Frøgræshalm 4,2 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 7 kg 48, , ,3 : N i NPK & husdyrg. 135 kg 7,50 4,50 Fosfor 17 kg 19,00 9,20 Kalium 98 kg 9, , ,9 Planteværn: Ukrudt , ,9 Rensning 13 pct kg 0, , ,0 Analyse, certific. m.v ,0 I alt ,4 Dækningsbidrag pr ha ,1 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,7 Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 0 beh ,0 Stubharvning 0 beh ,0 sspredning 1 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Såning 1 beh ,8 Tromling 0 beh ,0 Sprøjtning 1 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,8 Hjemkørsel, frø 1 beh ,3 Tørring 12 pct. 16,7 hkg 32, , ,6 Halmpresning 1 beh ,0 Hjemkørsel, halm 1 beh ,6 Afbrænding/afpudsning* 0 beh ,0 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,2 * Afpudsning er primært i udlægsåret Bemærkning: Omkostninger til analyse, certificering og rensning m.v., som beregnes pr. parti frø er fastsat på grundlag af omkostningerne ved behandling af ét parti fra ca.10 ha, idet gns. Arealet pr. dyrker er ca. 10 ha Transportomkostninger er ikke medtaget.

20 Rødsvingel, 2-års 20 Jordtype: JB 5-6 Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Frø, gns.afregning 1250 kg 5, , ,9 Frøgræshalm 5 tons ,0 I alt ,0 Udsæd, (50%) 3,5 kg 58, , ,9 : N i NPK & husdyrg. 135 kg 7,50 4,50 Fosfor 19 kg 19,00 9,20 Kalium 115 kg 9, , ,6 Planteværn: Ukrudt Vækstregulering ,8 Rensning 1500 kg 0, , ,0 Analyse, certific. m.v ,0 I alt ,5 Dækningsbidrag pr ha ,3 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,8 Engrapgræs, 3-års Jordtype: JB 5-6 Frø, gns.afregning 900 kg 10, , ,0 Frøgræshalm 5 tons ,0 I alt ,0 Udsæd, (33%) 2,7 kg 77, , ,7 : N i NPK & husdyrg. 127 kg 7,50 4,50 Fosfor 18 kg 19,00 9,20 Kalium 112 kg 9, , ,2 Planteværn: Ukrudt Planteværn: Skadedyr ######## Rensning 1125 kg 0, , ,0 Analyse, certific. m.v ,0 I alt ,1 Dækningsbidrag pr ha ,0 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,2 Maskin- og arbejdsomkostninger Rødsvingel, 2-års sspredning 2 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Såning 0,5 beh ,8 Tromling 0 beh ,0 Sprøjtning 2 beh ,0 Mejetærskning 1 beh ,8 Hjemkørsel, frø 1 beh ,3 Tørring 16,7 hkg 32, , ,5 Halmpresning 1 beh ,0 Hjemkørsel, halm 1 beh ,6 Afbrænding/afpudsning 1 beh ,7 Maskin-og arbejdsomk.ialt ved rødsvingel ,8 Engrapgræs, 3-års Sparet såning ved engrapgræs -0, ,8 Sparet sprøjtning ved engrapgræs ,0 Skårlægning af engrapgræs ,0 Tørring (oftest ikke nødv.) 12,0 hkg 32, , ,4 g, g pg, Bemærkning: Omkostninger til analyse, certificering og rensning m.v., som beregnes pr. parti frø er fastsat på grundlag af omkostningerne ved behandling af ét parti fra ca.10 ha, idet gns. Arealet pr. dyrker er ca. 10 ha Transportomkostninger er ikke medtaget, da der ydes tilskud hertil

21 Spisekartofler 21 Jordtype: JB 1-4 med vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Sorterede kartofler, pris 4.kv. 348 hkg 80, , ,0 Frasorterede kartofler 52 hkg 6, , ,0 I alt ,7 Udsæd 3200 kg 1, , ,1 : N i NPK & husdyrg. (Cl-fattigt) 153 kg 7,50 4,50 Fosfor 26 kg 19,00 9,20 Kalium 163 kg 21,00 18,00 Patentkali 51 kg 15, , ,4 Planteværn 0 0,0 Bejdsning v. lægning Ukrudt Sygdom Skadedyr Nedvisning ,0 Sortering, incl.oplagring uden køl 1) 400 hkg 30, , ,3 Fragt 400 hkg 6, , ,7 I alt ,1 Dækningsbidrag pr ha ,0 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Fabrikskartofler Jordtype: JB 1-4 med vanding Sorterede kartofler, 18,8%, * 485 hkg 47, , ,9 Frasorterede kartofler 0 hkg 6,00 0 6, ,0 I alt ,9 Udsæd 2300 kg 1, , ,3 : N i NPK & husdyrg. (Kalkamon) 189 kg 7,50 4,50 Fosfor 30 kg 19, ,20 Kalium kg 21,00 18,00 Patentkali 215 kg 15, , ,8 Planteværn Bejdsning v. lægning Ukrudt Sygdom Skadedyr ,0 Sortering, excl.evt.oplagring2) 0 hkg 20, ,00 0 0,0 Fragt 485 hkg 3, , ,3 I alt ,8 Dækningsbidrag pr ha ,2 DB efter maskin- og arbejdsomkostn.3) DB efter maskin- og arbejdsomkostn og leveringsrettigheder Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Efterharvning 1 beh ,3 sspredning 1 beh ,3 Såbedsharvning 2 beh ,0 Stenstrenglægning 1 beh ,0 Lægning+gødn.placering 1 beh ,8 Hypning 1 beh ,0 Sprøjtning 14 beh ,0 Vanding, mm beh ,3 Optagning, industrikartofler 1 beh ,0 Hjemkørsel 1 beh ,8 Maskin- og arbejdsomk. m. vanding ,9 Spisekartofler Som fabrikskart. men efterfølgende ændres til: Sprøjtning spisekartofler 12 beh ,0 Aftopning, spisekartofler 0 beh ,0 Optagning spisekartofler 1 beh ,3 Hjemkørsel, spisekartofler 1 beh ,8 Vanding v. spisekart. konstant 1 beh ,0 variabel ved flytning 3 gange 75, , ,3 variabel / millimeter 100 mm. 4, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. m. vanding ,6 1) Oplagring m. køl: 20 kr../hkg og 10 kr./hkg uden køl. 2) Oplagring koster 200kr/ha til halm og plas 3) Ekskl.. køb af leveringsret, der typisk udgør kr./hkg

22 Læggekartofler Jordtype: JB 1-4 med vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Sorterede kartofler, pris 4.kv. 320 hkg 194, , ,8 Frasorterede kartofler 40 hkg 6, , ,0 I alt ,8 Udsæd 2800 kg 2, , ,3 : N i NPK & husdyrg. (Kalkamon) 117 kg 7,50 4,50 Fosfor 22 kg 19,00 9,20 Kalium 0 kg 21,00 18,00 Patentkali 175 kg 15, , ,5 Planteværn (se spisekartofler) ,0 Svampebeh. ved indlagring ,0 Sortering, incl.oplagring uden køl1) 347 hkg 30, , ,3 Fragt 347 hkg 7, , ,0 I alt ,5 Dækningsbidrag pr ha ,4 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,3 Maskin- og arbejdsomkostninger. Læggekartofler. JB 1-4. Pløjning 1 beh ,3 Efterharvning 1 beh ,3 sspredning 1 beh ,3 Såbedsharvning 2 beh ,0 Stenstrenglægning 1 beh ,0 Lægning+gødn.placering 1 beh ,8 Hypning 1 beh ,0 Lugning 5 timer ,7 Sprøjtning 12 beh ,0 Vanding, mm beh ,8 Aftopning, læggekartofler 1 beh ,5 Optagning, læggekartofler 1 beh ,0 Hjemkørsel 1 beh ,8 Maskin- og arbejdsomk. m. vanding ,0 Bemærkning: Se forrige side Sukkerroer Jordtype: JB 5-6 Roer, 17,6 % sukker*) 634 hkg 22, , ,0 Roeaffald 310 hkg 0, , ,4 Fragtgodtgørelse 634 hkg 2, , ,0 I alt ,1 Udsæd 1,2 pk ,0 : N i NPK & husdyrg. 110 kg 7,50 4,50 Fosfor Bortført 30 kg 19,00 9,20 Kalium Bortført 152 kg 9, , ,5 Planteværn:Ukrudt Sygdom Planteværn i alt ,6 Diverse, fragt 634 hkg 5, , ,0 I alt ,1 Dækningsbidrag pr ha ,9 DB efter maskin- og arbejdsomkostn ,3 Maskin- og arbejdsomkostninger. Fabriksroer. JB 5-6. Pløjning 1 beh ,3 Efterharvning 1 beh ,3 sspredning 1 beh ,3 Såbedsharvning 2 beh ,0 Såning 1 beh ,1 Tromling 1 beh ,0 Radrensning 1 beh ,3 1-gangs udtynding+hakn. 0 timer ,0 Sprøjtning 4 beh ,0 Optagning incl. aftopning 1 beh ,5 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,9 Bemærkning: I kalkulen forudsættes roetoppen høstet, men der er ikke medtaget indtægter fra roetoppen. Fragtomkostningerne vil være meget påvirket af beliggenheden i forhold til fabrik. I kalkulen er fragtomkostninger og fragtgodtgørelse sat til ens beløb Priskorr. er på 9 pct. for 1 pct. afvigelse i sukkerprocenten. F.eks. 4½ pct. lavere pris ved ½% lavere sukker 22

23 Non-food Vinterraps, kontrakt 23 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Rapsfrø 2500 kg 1, , ,2 Rapshalm, 2,4 tons (ikke bjerget) 2,4 tons ,0 I alt ,0 Udsæd 5 kg 130, , ,0 *) N i NPK & husdyrgødning 166 kg 7,50 4,50 Fosfor 21 kg 19,00 9,20 Kalium 54 kg 9, , ,5 Planteværn 25 3,1 Ukrudt Sygdom Skadedyr Analyser m.v ,0 I alt ,5 Dækningsbidrag pr ha ,7 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Jordtype: JB 5-6 Rapsfrø 3600 kg 1, , ,2 Rapshalm, 3,0 tons (ikke bjerget) 3 tons ,0 I alt ,2 Udsæd 5 kg 130, , ,0 *) N i NPK & husdyrgødning 183 kg 7,50 4,50 Fosfor 31 kg 19,00 9,20 Kalium 49 kg 9, , ,1 Planteværn (se JB 1&3) ,1 Analyser m.v ,0 I alt ,8 Dækningsbidrag pr ha ,0 DB efter maskin- og arbejdsomkostn Maskin- og arbejdsomkostninger Pløjning 1 beh ,3 Stubharvning 1 beh ,3 sspredning 2 beh ,3 Såbedsharvning 0 beh ,0 Komb. harvning & såning 1 beh ,9 Tromling 1 beh ,0 Sprøjtning 3 beh ,0 Skårlægning 0 beh ,0 Mejetærskning, incl.halmsnitn. 1 beh ,7 Hjemkørsel, raps 1 beh ,0 Tørring 3 pct 38,9 hkg 15, , ,3 Halmpresning 0 beh ,0 Hjemkørsel, halm 0 beh ,0 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB ,9 Tørring 3 pct ved JB 1&3 27,0 hkg 15, , ,2 Maskin- og arbejdsomk. ialt ved JB 1& ,6 Vanding v.1&3, konstant ,0 variabel ved flytning 3 gange ,0 variabel pr millimeter 105 mm. 4, , ,0 Maskin- og arbejdsomk. incl. vanding, JB 1& ,1 Dækningsbidrag JB1&3, vandet 3100 kg ,0 DB efter maskin- og arb.omk. v.jb 1&3, vandet ,3 Bemærkning: *) Udover de angivne gødningsmængder skal der normalt tilføres kg S, dvs. en udgift på kr./ha

Vårbyg, uden udlæg (foder)

Vårbyg, uden udlæg (foder) Vårbyg, uden udlæg (foder) 7 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1,22 4636 1,00 3800-836 -18 Halm 2,5 tons 400 1000 400 1000 0 0 I alt 5636 4800 0 Udsæd 150 kg 2,45 368 2,60 390 22

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. januar 2010

Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Budgetkalkuler - pr. januar 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009

Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Budgetkalkuler - pr. oktober 2009 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard, Landscentret,

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Bo Kær Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010

Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Budgetkalkuler - pr. oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Anders B. Hummelmose, Videncenter for Svineproduktion Bo Kær Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tina Tind Wøyen og Erik Maegaard,

Læs mere

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009

Budgetkalkuler kalenderårene 2008 og 2009 Budgetkalkuler 2009 kalenderårene 2008 og 2009 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse

I den konkrete gødningsplan skal tages hensyn til aktuel forfrugt og husdyrgødningsproduktion og -udnyttelse Budgetkalkuler 2010 Kalenderårene 2009 og 2010 Redaktion Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion Erik Bendix Jensen, Landscentret, Dansk Kvæg Erik Maegaard, Landscentret, Planteproduktion Faglige spørgsmål

Læs mere

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger

Generelt om afgrødekalkuler Udbytteniveau Gødningsniveau Planteværn Ved økologi anvendes der ikke kemisk planteværn. Maskinomkostninger 4 Generelt om afgrødekalkuler Afgrødekalkulerne for planteavl omfatter de arealmæssigt mest udbredte afgrøder. De viste eksempler er ikke nødvendigvis repræsentative for landet som helhed. Afgrødekalkulerne

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Prisforudsætninger for salgsafgrøder

Prisforudsætninger for salgsafgrøder Prisforudsætninger for salgsafgrøder Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 21 og anslåede priser for 211. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Økologikalkuler 2009

Økologikalkuler 2009 Forudsætninger for og brug af Økologikalkuler 2009 Formål: - at vise dækningsbidrag for de mest almindelige produktionsgrene under velspecificerede forudsætninger. - at være et hjælpemateriale til brug

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011

Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Økologiske Budgetkalkuler Oktober 2010 Kalenderårene 2010 og 2011 Redaktion Tove Seup, Videncentret for Landbrug, Økologi Kirstine Flintholm Jørgenen, Videncentret for Landbrug, Økologi Peter Mejnersen,

Læs mere

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år 24 Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 7 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år Året 29 Året 21 Ændring Jordtype: JB 1&3. uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Nettoudbytte 1,1 55 FE 1,3 715 1,3 715 I alt 79 79

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 Afgrødekalkuler 2016 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2015/2016 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2019 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2018/2019 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2018 PLANTEAVLSKONTORET I AARS PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2017/2018 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag

Læs mere

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF

Afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF Afgrødekalkuler 2020 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 35 11 11 AFGRØDEKALKULER 2019/2020 Kalkulerne er udarbejdet med henblik på at vise dækningsbidrag for de enkelte afgrøder

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning

Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Vedledning i brugen af regnearksmodel til beregning af betaling for forpagtning Indhold Formål og målgruppe... 1 Koncept... 1 Vejledning til modellen MED @Risk og risikosimulering... 2 Indtastningsfelter...

Læs mere

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Produktionsøkonomi i kartofler Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Kartoffelavlen i dag Færre avlere Større arealer Specialister Større krav til omkostningsstyring Større krav til administration

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF.

afgrødekalkuler PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. afgrødekalkuler 2015 PLANTEAVLSKONTORET I AARS TLF. 99 98 97 00 PLANTEAVLSKONTORET I HOBRO TLF. 96 57 68 00 PLANTEAVLSKONTORET I AALBORG TLF. 96 34 51 20 1 AFGRØDEKALKULER 2014/2015 Kalkulerne er udarbejdet

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger:

En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: 79 8. Maskiner Opgave 8.1. Maskinomkostninger ved såning En landmand med 170 hektar planteavl regner på, hvad det har kostet at så med eget kombisåsæt. Der foreligger følgende oplysninger: Vedligeholdelse

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel

Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel Bilag 1 Vurdering af handelspris grovfoder. Principper og eksempel Ved handel med grovfoder mellem landmænd eller maskinstation til landmænd bør aftales priser, kvalitetskrav mv. inden selve aftalen tiltrædes

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Planteavl 2019 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Program Planteavl 2018 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder 2 Regnskabstal Produktionsomfang

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter.

Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug bør overveje økologiske muligheder - Økologi også interessant for de mindre planteavlsbedrifter. Små planteavlsbrug har oftest en dårlig driftsøkonomi, og der er derfor behov for at

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

Økologimøde. 25. januar 2017

Økologimøde. 25. januar 2017 Økologimøde 25. januar 2017 Velkomst v/ Leif Hagelskjær Afdelingschef Planteavl Få nok ud af gødningen v/ Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Program Kort om gødningsreglerne Sædskifte Efterafgrøder

Læs mere

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Kom godt fra start som ny økolog Jonas Høeg, ØkologiRådgivning Danmark

Kom godt fra start som ny økolog Jonas Høeg, ØkologiRådgivning Danmark Kom godt fra start som ny økolog 02-10-2017 Jonas Høeg, ØkologiRådgivning Danmark Hvad sker der i stald og mark lige nu? 1. Udvikling i økologien 2. Økonomien i økologien 3. Markbrug sædskifter 4. Lidt

Læs mere

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps

Hundegræs til frø. Alm. rajgræs. Strandsvingel. Vinterraps Spinat Fabriksroer 40 km fabrik Fabriksroer 100 km fabrik Engrapgræs Hvidkløver Rødsvingel Alm. rajgræs Strandsvingel Hundegræs til frø Vinterraps Markært, konsum/fremavl 1.års vinterhvede Maltbyg 1. års

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo Introduktion kortfattet vejledning til MarKo MarKo En kort introduktion til regnearket MarKo. Af: Peter Hvid Laursen, Videncentret Kvæg og Erik Maegaard, Videncentret Planteproduktion Videncentret for

Læs mere

Oversigt over dækningsbidrag. Om fjerkrækalkuler

Oversigt over dækningsbidrag. Om fjerkrækalkuler 74 Oversigt over dækningsbidrag Dækningsbidrag = DB Kr. Pct. Konsumæg, buræg 37 34 31 28-7 -18,1 Konsumæg, berigede bure 44 40 37 34-7 -15,3 Konsumæg, skrabeæg - brun 54 53 46 45-8 -15,0 Konsumæg, skrabeæg

Læs mere

Om fjerkrækalkuler. BUDGETKALKULER 2010 og 2011

Om fjerkrækalkuler. BUDGETKALKULER 2010 og 2011 72 Oversigt over dækningsbidrag Dækningsbidrag = DB Kr. Pct. Konsumæg, buræg 49 44 45 41-3 -6,5 Konsumæg, berigede bure 55 50 52 47-3 -5,7 Konsumæg, skrabeæg - brun 66 65 62 61-4 -6,0 Konsumæg, skrabeæg

Læs mere

Om fjerkrækalkuler. BUDGETKALKULER 2010 og 2011

Om fjerkrækalkuler. BUDGETKALKULER 2010 og 2011 74 Oversigt over dækningsbidrag Dækningsbidrag = DB Kr. Pct. Konsumæg, buræg 43 40 46 42 3 6,1 Konsumæg, berigede bure 50 46 53 48 3 5,3 Konsumæg, skrabeæg - brun 62 61 65 64 3 4,5 Konsumæg, skrabeæg -

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB*)Kr Pct. 73 Sohold, 4½ ugers frav. Korn&tilsk.foder 4681 172 4781 176 100 2,1 73 Sohold, 4½

Læs mere

Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik.

Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Opstilling af modelbrug med udgangspunkt i regnskabsstatistikken for 2014 er udarbejdet af cand.oecon. Bjarne Brønserud (uafhængig analytiker)

Læs mere

Oversigt over dækningsbidrag. Om fjerkrækalkuler

Oversigt over dækningsbidrag. Om fjerkrækalkuler 73 Oversigt over dækningsbidrag Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB Kr. Pct. Konsumæg, buræg 52 48 53 48 1 1,6 Konsumæg, berigede bure 59 54 60 54 1 1,4 Konsumæg, skrabeæg - brun 71 69 71 70

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI

PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Planteavlen 2018 Planteavlschef Anders Smedemand Musse Kolding Herreds Landbrugsforening PRES PÅ SÆDSKIFTET & ØKONOMI Hvad gør vi? Er der afgrøder, der skal ud af bedriften? og afgrøder, der skal ind på

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Om fjerkrækalkuler BUDGETKALKULER 2009 og 2010

Om fjerkrækalkuler BUDGETKALKULER 2009 og 2010 73 Oversigt over dækningsbidrag Dækningsbidrag = DB Kr. Pct. Konsumæg, buræg 49 44 54 49 5 10,7 Konsumæg, berigede bure 55 50 60 55 5 9,4 Konsumæg, skrabeæg - brun 67 65 72 71 6 8,7 Konsumæg, skrabeæg

Læs mere

Konsum afgrøder. tørring og salg Poul Christensen Økologi- og planteavlskonsulent

Konsum afgrøder. tørring og salg Poul Christensen Økologi- og planteavlskonsulent Konsum afgrøder tørring og salg 2019 Poul Christensen Økologi- og planteavlskonsulent Disposition: Kalkule konsumafgrøder 2019 konsum rapsolie. Eksempel på maltbygafregning Skal der arbejdes på faste aftaler

Læs mere

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 v. Torben FønsF Kilde: Søren S kolind Hviid, LC Disposition Generelle betragtninger vedr. afgrødevalg Vinterraps eller

Læs mere

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der Dyrkning af energipil Dyrkning af energipil er en beslutning, der rækker mange år frem i tiden. Tema >> Erik Maegaard, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion. Hvis en række forudsætninger er opfyldt,

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion,

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion, HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i 2016 Lars Skovgaard Larsen, Gefion, lsl@gefion.dk Hvor store mængder er det vi arbejder med? 3 l gylle pr. m 2 = 30 t/ha

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11 Markbrug Jordtype Ha % JB 4 Sandblandet lerjord 14,4 3 JB 5 Grov sandblandet lerjord 16,8 36 JB 6 Fin sandblandet lerjord 155,8 35 JB 7 Lerjord 12, 26 I alt 451 1 Bonitet De 451 ha landbrugsjord består

Læs mere

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Økonomi med fokus på indtjening v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Årsrapport Driftsgrensanalyse Vigtige nøgletal Benchmark og fraktilanalyse Registreringer på afgrøde- eller markniveau Benchmark Agrøde-økonomi

Læs mere

Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej.

Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej. Gardkrog, den 30. oktober 2016 Banedanmark Amerik Plads 15, 2100 København Ø Att. Landinspektør Kaare Kyndal Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverskæring syd for Skærbæk vejen mellem Gaardkrogsvej og Tøndervej.

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2017

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2017 Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø Kontakt: Fuldmægtig Sisse V. Schlægelberger sis@dst.dk, Tlf: 39173324 www.dst.dk/indberetning_jordbrug Januar 2018/SIS Vurderingspriser og opgørelsesmetoder

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder

Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Forventninger til prisudviklingen på planteprodukter og indtjeningen i planteavlen Faglige udfordringer og muligheder Direktør Carl Åge Pedersen Videncentret for Landbrug Er der guldkorn i sigte? Høje

Læs mere

Flerårige energiafgrøder

Flerårige energiafgrøder Flerårige energiafgrøder Søren Ugilt Larsen, AgroTech Karen Jørgensen, Videncentret for Landbrug Uffe Jørgensen, Århus Universitet Plantekongres 2013, Herning, 15. januar 2013 Den Europæiske Union ved

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

Den økonomisk robuste kvægbedrift

Den økonomisk robuste kvægbedrift Den økonomisk robuste kvægbedrift Økologikongressen 29. november 2017 Session A2 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere