Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:"

Transkript

1 Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U ,53 Indtægter - i alt I ,30 Netto - i alt ,17 Aktivitetsområde kontante ydelser Sygedagpenge ,99 U ,36 I ,63 Kontanthjælp ,65 U ,09 I ,26 Forsikrede ledige ,45 U ,44 I ,90 Revalidering/Fleksjob ,07 U ,37 I ,10 Aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger Beskæftigelsesindsats ,87 U ,72 I ,69 Aktivitetsområde Erhverv Erhverv U ,30 s driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Kontante ydelser: Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering/Fleksjob/Ressourceforløb Arbejdsmarkedsordninger: Beskæftigelsesindsats Erhverv: Erhverv 1

2 Furesø Kommune sresultat I havde samlede udgifter på 316,7 mio. kr. og indtægter på 87,1 mio. kr. Det svarer til 104,5 pct. af udgiftstet og 111,3 pct. af indtægtstet. sresultatet for s område udviser et merforbrug på 4,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede for, svarende til en afvigelse på 2,2 pct. fra det korrigerede. (Se tabel ovenfor.) I forhold til vedtaget er der et samlet merforbrug på 18,1 mio. kr. Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. inkl. omplaceringer Hele kr. Bemærkning Beløb Overført fra 2015 til Overførsler 0 Budgetopfølgning I pr. 31. marts Tillægsbevilling som følge flere kontanthjælpsmodtagere end forudsat Budgetopfølgning II pr. 30. juni Omplacering til sygedagpengeområdet Tillægsbevilling inkl. omplacering til kontanthjælpsområdet som følge af flere borgere på overførsler Tillægsbevilling inkl. omplacering til forsikrede ledige Tillægsbevilling inkl. omplacering til revalidering og fleksjobområdet, ressourceforløb Tillægsbevilling inkl. omplacering beskæftigelsesindsats Budgetopfølgning III pr. 30. september Forventet udfordring - ikke tillægsbevilget Tillægsbevilling inkl. omplacering vedr. erhverv -100 Tillægsbevillinger - i alt = opjustering af tet / - = nedjustering af tet udviser et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr. netto, som dækker over summen af en række afvigelser (mer- /mindreforbrug), hvoraf de væsentligste er: Aktivitetsområde Kontante ydelser (merforbrug 2,2 mio. kr.) Merforbrug svarende til 1,6 mio. kr. skyldes højere enhedsudgifter og flere modtagere af kontanthjælp end forventet i 3. og 4. kvartal. Der er et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. forsikrede ledige dagpengemodtagere, som skyldes flere modtagere og dyrere forløb end forventet. Især i 4. kvartal var antallet af borgere højere end forventet. Desuden var der i en højere dimittendledighed over sommermånederne end tidligere år. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. vedrørende sygedagpenge skyldes en høj afgang og kortere forløb end forventet. Mindreforbruget i forhold til oprindelig er 6,3 mio. kr. Af merforbruget på 1,8 mio. kr. vedrørende ressourceforløb/jobafklaring skyldes 1,4 mio. kr. en fejl, hvor indtægtstet for fejlagtigt ikke blev nedjusteret i forhold til den forventede mindreindtægt ved opfølgning III-. 0,4 mio. kr. skyldes flere jobafklaringsforløb end forventet ift. korrigeret. Isoleret set har der været et merforbrug vedr. jobafklaringsforløb på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt.

3 Furesø Kommune Mindreforbruget på 3,2 mio. kr. vedrørende fleksjob/ledighedsydelse skyldes, at statsrefusion vedr. fleksløntilskud til personer i fleksjob visiteret før 1. januar 2013 var lagt til 50 % af bruttoudgiften. Det har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og de endelige afregninger vedr. statsrefusioner vist sig, at den korrekte refusionsprocent er 65 %. Aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger (merforbrug 2,8 mio. kr.) Merforbruget dækker primært over, at der er udbetalt en ekstra bonus på 1 mio. kr. til anden aktør, som har opnået en samlet nettoafgang fra kontanthjælp svarende til mere end 100 borgere i. Der er desuden foretaget en ekstra indsats overfor unge mellem 15 og 30 år svarende til 0,9 mio. kr. Dette er modsvaret af en gunstig udvikling af antallet af uddannelseshjælpsmodtagere. Lønudgifterne er overholdt i forhold til tet. Herudover er der yderligere merforbrug vedr. 0,9 mio. kr., som beskrives nærmere nedenfor. De væsentligste regnskabsafvigelser er kommenteret særskilt under bemærkningerne til de enkelte områder. Aktivitetsområde Kontante ydelser Kontante ydelser omfatter: Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering/Fleksjob/Ressourceforløb Kontante ydelser, hele kr. Opr. Korr. ift. opr. ift. korr. Udgifter - i alt U Indtægter - i alt I Netto - i alt Sygedagpenge U I Kontanthjælp U I Forsikrede ledige U I Revalidering/Fleksjob U I Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på 2,2 mio. kr. Nedenfor er vist en oversigt over antal fuldtidspersoner jf.

4 Furesø Kommune Tabel 3 - Antal fuldtidspersoner i Fuldtidspersoner 2015 Vedtaget Forventet regnskab (BO-III) Forventet regnskab 2017 Sygedagpenge (inkl. 4 første uger) Jobafklaringsforløb Kontant- og uddannelseshjælp heraf kontanthjælp heraf uddannelseshjælp Forsikrede ledige og ledige på arbejdsmarkeds- og kontantydelse heraf forsikrede ledige heraf arbejdsmarkeds- og kontantydelse Øvrige ydelser heraf revalidering heraf fleksjob heraf ledighedsydelse heraf ressourceforløb Modtagere i alt Kilde: data trukket Sygedagpenge ( ) I forhold til korrigeret er der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I forhold til oprindeligt er der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. hvilket skyldes, at de gennemsnitlige udgifter pr. modtager har været væsentligt lavere end forventet. Dette skyldes dels, at den gennemsnitlige varighed på et sygedagpengeforløb har været lavere end forudsat i både vedtaget og korrigeret, og dels at varigheden oprindeligt som led i refusionsreformen var teret ud fra KL s data vedr Det har sidenhen vist sig at beregningsgrundlaget har været forkert, og at gennemsnitsprisen på sygedagpengeområdet dermed i udgangspunktet har været for høj. Der har i gennemsnit været 276 helårspersoner på ydelsen i. Udgiften pr. borger har i gennemsnit været 112 t. kr. i regnskab. Furesø Kommune har den 7. laveste andel af sygedagpengemodtagere i forhold til befolkningen på landsplan ultimo. Kontanthjælp ( , , ) Sociale formål: Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. I forhold til oprindeligt er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Under sociale formål registreres blandt andet hjælp til enkeltudgifter, flytning, sygebehandling og tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede borgere. Midlerne tilkendes efter lov om aktiv socialpolitik Kontant- og uddannelseshjælp: Der har samlet set været merudgifter til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, svarende til 13,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Kontanthjælpsområdet har været udfordret i hele. Dette skyldes, at antallet af modtagere primo var højere end forventet og at den forventede afgang i løbet af året er sket langsommere end forventet. Budgettet til kontanthjælp er af flere omgange tildelt tillægsbevillinger i hhv. BO-I og BO-II. Samlet set er der tilført området 11,7 mio. kr. i tillægsbevillinger og omplaceringer. I forhold til korrigeret er merforbruget 2,0 mio. kr. Dette skyldes dels, at

5 Furesø Kommune der i 4. kvartal har været flere kontanthjælpsmodtagere end forventet (afgangen er sket langsommere end forventet) og at udgifterne pr modtager har været højere end forventet. Samlet set har der gennem været et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, svarende til mere end 100 helårspersoner. Antallet af modtagere ved indgangen til 2017 er derfor lavere end indgangen til, hvorfor tet samlet set ikke forventes at blive belastet fuld ud i 2017 som følge af merforbruget i. I gennemsnit har der i været 382 helårspersoner, mens prisen i gennemsnit har været 113,6 t.kr. pr. helårsmodtager. I korrigere var der forudsat 370 helårspersoner og en gennemsnitspris på 112,0 t. kr. Der er et lille mindreforbrug vedr. uddannelseshjælp ift. korrigeret, dette skyldes at afgangen fra uddannelseshjælp har været højere end forventet, især i 4. kvartal. Dette modsvares af et merforbrug på beskæftigelsesindsatsen, hvilket beskrives nærmere nedenfor. Der har i gennemsnit været 198 modtagere af uddannelseshjælp i, som i gennemsnit har kostet 64,6 t. kr. I korrigeret, var der forudsat en gennemsnitpris på 62,9 t. kr. og 204 personer på ordningen Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere: Samlet set er der et mindreforbrug svarende til 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret. Det skyldes at forløbene på kontanthjælp for borgere på den ordning, der er gældende før refusionsreformen, er afsluttet tidligere end forventet. Forsikrede Ledige ( , ) Dagpenge til forsikrede ledige: Der har i gennemsnit i været 371 helårsmodtagere på dagpenge. Samlet set over året, har der været et fald på godt 30 helårspersoner således, at der ultimo er 378 helårspersoner, der modtager dagpenge. Faldet i dagpengemodtagere har ikke svaret til det forventede fald hverken over året, hvor det forventede fald var mere end 230 helårspersoner, eller ved opfølgning III-. Antallet af modtagere har været højere end forventet i korrigeret svarende til 15 fuldtidspersoner. Antallet af borgere på dagpenge har været stigende i 4. kvartal mod et forventet fald. Samtidig er enhedsprisen pr. modtager steget gennem 4. kvartal. I gennemsnit over året har enhedsprisen været 131,1 t. kr. Det samlede merforbrug til modtagere af dagpenge udgør 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Der er et samlet merforbrug vedr. driftsudgifter til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret. Revalidering/Fleksjob/Ressourceforløb ( , , , ) Revalidering: Der har samlet set været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. revalidering, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 97. Der har i gennemsnit være 11 helårsmodtagere i. Ved indgangen til forventedes 12 modtagere. Nettoudgiften pr. borger har i gennemsnit været 161 t. kr Løntilskud til personer i fleksjob: Antallet af personer i fleksjob udgjorde 265 fultidspersoner i. Den gennemsnitlige udgift pr. borger var 76,3 t. kr. Personer i fleksjob fordeler sig på forskellige ordninger, hvortil der er forskellige refusionsregler tilknyttet, samt forskellige udbetalingstidspunkter, som afhænger af hvornår virksomhederne hjemtager løntilskuddet. Fleksjob fordeler sig med 70 personer på den nye ordning, som er trådt i kraft med refusionsreformen. Det er borgere, der er tilkendt fleksjob i. Her er refusionen generelt er lavere end for borgere på ordninger der er gældende før refusionsreformen trådte i kraft. Gennemsnitsprisen netto på den nye ordning udgør 98,4 t. kr. Der er 188 fuldtidspersoner på den gamle ordning med en gennemsnitspris på 67,9 t. kr. pr. borger. Mindreforbruget er samlet set for fleksjob på 3,2 mio. kr. og dækker over, at statsrefusion vedrørende borgere på den gamle ordning (tilkendt før 1. januar 2013) fejlagtigt var teret til 50 pct. af kommunens bruttoudgift til fleksløntilskud. Ved regnskabsaflæggelsen og de endelige opgørelser af statsrefusioner vedr. er det imidlertid konstateret, at ordningen er omfattet af 65 % statsrefusion. Kommunen hjemtager derfor mere i statsrefusion end forventet i korrigeret. Yderligere er færre borgere på ledighedsydelse kommet i fleksjob i forhold til det forventede. Dette mere end modsvares af et merforbrug på ledighedsydelse jf. nedenfor Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: Der har samlet set været et (netto) merforbrug på 1,8 mio. kr. til ressourceforløb. Dette dækker over at udgifterne ved BO III- blev nedjusteret, mens indtægtstet for fejlagtigt ikke blev nedjusteret i forhold til den forventede mindreindtægt, dette

6 Furesø Kommune forklarer 1,4 mio. kr. af merforbruget i forhold til korrigeret. Der har i gennemsnit i været 93 personer i jobafklaringsforløb, hvor udgiften i gennemsnit har været 114 t. kr. I korrigeret forventedes 89 helårspersoner, hvilket svarer til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Isoleret set har der derfor været et netto merforbrug vedrørende jobafklaring på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Der har i gennemsnit været 39 helårspersoner i ressourceforløb, og udgiften pr. borger har i gennemsnit været 111,0 t. kr. i. Dette svarer til forudsætningerne i korrigeret Ledighedsydelse: Der har været et merforbrug på ledighedsydelse på 3,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt og 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret. Dette skyldes, at afgangen fra ledighedsydelse til fleksjob har været lavere end forventet. Ved indgangen til forventedes 28 helårsmodtagere, mens det realiserede antal modtagere har været 53 personer. Da de samlede udgifter vedrørende ledighedsydelse er højere end udgifterne for personer i fleksjob, har denne manglende overgang fra ledighedsydelse til fleksjob samlet set belastet tet. Den gennemsnitlige udgift pr. borger har været 139,8 t. kr. Udvikling i antal personer på overførsler i alle ydelser under et Jan 2015 Apr 2015 Jul 2015 Okt 2015 Jan Apr Jul Okt Månedligt gennemsnit Gennemsnit kvartaler Gennemsnit år

7 Furesø Kommune Aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger Den administrative organisation omfatter: Beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsordninger, 1000 kr. Opr. Korr. ift. opr. ift. korr. Netto, i alt Udgifter U Indtægter I Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger et merforbrug på 2,8 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. var varslet i opfølgning III-. Det har dog ikke vist sig muligt at indhente det forventede merforbrug i 4. kvartal. Produktionsskoler ( ) Kommunens betaling af bidrag til staten for elever på produktionsskoler i 2015 er i overensstemmelse med korrigeret Erhvervsgrunduddannelser ( ) Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold: Udgifterne til Erhvervsgrunduddannelse eller egu er 0,1 mio. kr. mindre end forventet. Der er modtaget statsrefusion for skoleophold, undervisningsudgifter og supplerende tilskud. 8 personer fulgt har et egu-forløb i. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb ( ) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: På indsatsen for personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb er der et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget er fordelt med merudgifter på 0,6 mio. kr. og mindreindtægter på 0,4 mio. kr. i statsrefusion. Merudgiften hænger sammen med at flere borgere end forudsat har været i jobafklaring, mens statsrefusion af indsatsen er konteret sammen med statsrefusion af forsørgelsesydelsen under aktivitetsområdet Kontante ydelser. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ( ) Området omfatter udgifter til indsatsen omfattet af driftslofter samt udgifter til opsøgende virksomhedsindsats, ansatte i mentorteam, jobklubber, særlige fleksjob mv. Der er et samlet merforbrug på netto 2,1 mio. kr. ud af et samlet på 27,9 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet, at der er udbetalt en bonus på 1,0 mio. kr. til anden aktør (ISU) som følge af, at flere kontanthjælpsmodtagere end forudsat i kontrakten er kommet i beskæftigelse. Der er desuden er merforbrug til uddannelseshjælpsmodtagere på samlet set 0,9 mio. kr. Dette skyldes en ekstraordinær indsats målrettet unge, hvilket modsvares af et fald i antallet af modtagere på ydelsen særligt i 4. kvartal. Derudover har der været høje udgifter vedr. enkeltsager samt merudgifter, der kan forklares ved højere afregninger til anden aktør end forventet grundet ændringer i huslejekontrakter. et udviser endvidere merudgifter på 1,5 mio. kr. til indsatsen for forsikrede ledige herunder bl.a. seks ugers jobrettet uddannelse, jobparate og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og ikke refusionsberettigede jobklubber m.v. Merforbruget skyldes, at der har været flere modtagere af dagpenge end forventet. Omvendt er der merindtægter fra statsrefusion på samlet 1,9 mio. kr. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ( ) Området omfatter løntilskud til forsikrede ledige, jobrotation med 100 pct. statsrefusion samt udgifter til handicappede i erhverv. Udgifterne til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige er i balance. Det oprindelige udgjorde 2,5 mio. kr. netto. Det korrigerede udgør 2,0 mio. kr. et udviser mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes

8 Furesø Kommune merindtægter fra statsrefusion som følge af udgifter til handicappede i erhverv. Løn til forsikrede ledige ( ) Kommunens lønudgift til forsikrede ledige ansat i løntilskudsstillinger i kommunen. Ud af et samlet på 0,75 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. Seniorjob til personer over 55 år ( ) Ud af et samlet på 5,5 mio. kr. er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. Hertil kommer merindtægter fra tilskud til seniorjob på 0,3 mio. kr. ud af et samlet indtægts på 0,9 mio. kr. n skyldes færre personer på kompenserede ydelse uden statstilskud. Beskæftigelsesordninger ( ) Området omfatter udgifter til unge under 18 år, udgifter til jobrotation samt lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere ansat i løntilskudsstillinger i kommunen. Det korrigerede omfatter udgifter på 3,3 mio. kr. og indtægter på 1,5 mio. kr. et udviser netto merudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af merudgifter på 0,2 mio. kr. til jobrotation og merindtægter på 0,1 mio. kr.

9 Furesø Kommune Aktivitetsområde Erhverv Aktivitetsområdet Erhverv omfatter: Iværksætterhuse Væksthuse Turbo på aktiv erhvervspolitik Fortsættelse af nuværende erhvervspolitik Aktivitetsområde Trafik Opr. Budget Ompl. Tillægsbev. Korr. ift. opr. ift. korr. I alt Fortsættelse af nuværende niveau for erhvervsservice U Iværksætterhuse U Turbo på aktiv erhvervspolitik U Væksthuse U Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Erhverv et mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr. Erhverv ( ) Der er et samlet mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret. Årsagen til mindreforbruget er, at Furesø Kommune ikke har gennemført en indsats vedr. etablering af nye netværk/klynger.

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Udvalg for beskæftigelse og erhverv Udvalg for beskæftigelse og erhverv Tabel 1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Korr. Regnskab ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Budget Udgifter - i alt Indtægter - i

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV BEU - Sygedagpenge N 1.505 - - 1.467 05.57.71 I maj havde Furesø den 10. laveste andel af sygedagpengemodtagere i landet (jobindsats.dk). Niveauet er derfor, som i 2017 lavt i forhold til resten af landet.

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 16. februar 2018 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Kontanthjælp, jobparate

Kontanthjælp, jobparate Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Udvalg for beskæftigelse og erhverv Udvalg for beskæftigelse og erhverv BILAG 3f - UBE 1.000 kr./-pl, netto Lovbundne 5.425 6.157 6.657 6.959 1 Tilbagetrækningsreform 900 900 900 0 2a Førtidspension (ny og gammel) 5.436 6.168 6.668 7.870

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere