Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på: Nøgletalsrapporten om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 1. Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Notatet: Nydanskere i Jobcenter København, marts 2008, udarbejdet af New Insight A/S for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 1. Sammenfatning de overordnede resultater og udfordringer Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København viser, at: København har en befolkningssammensætning, der er anderledes end andre byer i landet. En meget større del af arbejdsstyrken i København er således af anden etnisk herkomst end dansk. Den etniske udfordring er derfor gennemgående for jobcentret i alle aspekter af beskæftigelsesindsatsen. Ledigheden I København er faldet svarende til den generelle udvikling i regionen både for forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige. Men ledighedsprocenten er højere i København end i Østdanmark. Den antalsmæssigt største gruppe af forsikrede ledige er Akademikere. Hver fjerde borger af ikke-vestlig herkomst i den erhvervsaktive alder i København er på arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp. Ledighedsproblematikken i København handler derfor i udbredt grad om en etnisk problemstilling. Beskæftigelsesfrekvensen for borgere af ikke-vestlig herkomst i København er dog højere end for landets øvrige storbyer, og beskæftigelsesfrekvensen i København for ikke-vestlige borgere har været stigende fra 2006 til Arbejdskraftreserven i København er faldet igennem Faldet har været 52 % for dagpengemodtagere og 25 % for kontanthjælpsmodtagere, og der er nu godt personer i den aktuelle arbejdskraftreserve. Men arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er fortsat højere i København end sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. Personer af ikke-vestlig herkomst udgør en høj andel af jobcentrets arbejdskraftreserve især blandt kvindelige kontanthjælpsmodtagere. Der er fortsat og som drøftet på tidligere dialogmøder - behov for fokus på rettidighed, særligt i forhold til første aktivering for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i rettidigheden har været positiv på flere områder. 1/18

2 Antallet af unge ydelsesmodtagere er faldet i København igennem Udviklingen er mere positiv end i Østdanmark generelt. Andelen af unge borgere på overførselsindkomst i København er lavere end i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. Jobcentret har for alle mål under Ny chance til alle haft en positiv udvikling fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal Men jobcentret ligger på alle 3 mål under ministerens resultatmål pr. 1. juli Jobcentrets resultater for aktiveringsmålet (mål 3) er dog højere end niveauet for Østdanmark og på niveau med landsgennemsnittet. Jobcentret har haft en relativ stor stigning i antal længerevarende sygedagpengeforløb. Resultatrevisionen peger på, at jobcentret har et stort besparelsespotentiale på såvel A-dagpenge som kontanthjælp, hvis jobcentret opnår samme varigheder som gennemsnittet for sammenlignelige jobcentre 1 2. Målgruppen for Jobcenter Københavns indsats Tabel 1: Målgruppen for Jobcenter Københavns indsats, 4. kvartal samt udviklingen i forhold til året før Antal Udvikling fra København 4. kvt kvt i procent - Dagpengemodtagere ,8% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) ,0% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) ,5% - Personer på introduktionsydelse ,8% - Personer på ledighedsydelse ,8% - Personer på sygedagpenge ,2% - Personer på revalideringsydelse ,1% Jobcentrets samlede målgruppe ,2% Kilde: Jobindsats.dk 2 Den antalsmæssigt største målgruppe i Jobcenter København er de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, mens dagpengemodtagere er den næststørste målgruppe. Der har været et fald i alle målgrupper i Jobcenteret på nær sygedagpengemodtagere, hvor antallet stort set har været uændret fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal Bemærk at sammenlignelige jobcentre i resultatrevisionen er forskellig fra de jobcentre, som BRHS benytter i statusnotatet (Jobcentergruppe 1). I Resultatrevisionen sammenlignes København med: Albertslund, Brøndby, Fredericia, Odense, Ålborg og Århus. 2 Tallene i Jobindsats.dk opdateres løbende, hvorfor der kan være mindre forskelle på tal trukket i Jobindsats.dk og tal i Beskæftigelsesregionens nøgletalsrapporter 2/18

3 3. Udviklingen i ledighed og arbejdskraftreserve Ledigheden 3 Ledigheden i Københavns Kommune er faldet 39,5 % fra april 2007 til april 2008, en udvikling, der nogenlunde svarer til udviklingen i hele Østdanmark (-40,9 %). Ledigheden er både faldet for forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate ikke-forsikrede ledige i Københavns Kommune - samt for alle aldersgrupper og a-kasser. Ledigheden i Københavns Kommune er dog fortsat væsentligt højere end generelt i Østdanmark, med en ledighedsprocent på 2,9 % i København mod 1,9 % i Østdanmark. Det er særligt ledigheden for personer over 30 år (både mænd og kvinder), som er markant højere i København end i resten af Østdanmark. Det generelt højere ledighedsniveau i København skal ses i sammenhæng med, at en større andel af arbejdsstyrken i København er af ikke-vestlig herkomst. Nydanskere af ikke-vestlig herkomst har en forholdsvis lav erhvervsfrekvens og er derfor overrepræsenteret i ledighedsstatistikken og arbejdskraftreserven (jf. side 10-12). Ser man isoleret på de forsikrede ledige, er ledigheden for alle a-kassegrupper ligeledes højere i København end generelt i Østdanmark. Den antalsmæssigt største gruppe af forsikrede ledige i København er Akademikere, som udgør 30 % af alle forsikrede ledige i København. I Østdanmark udgør akademikerne 17 % af de forsikrede ledige. Antallet af ledige akademikere er dog faldet med 38 % i København fra april 2007 til april 2008 og faldet med 40 % i Østdanmark generelt. Arbejdskraftreserven Jobcenter København har i marts 2008 i alt personer i arbejdskraftreserven. Heraf er 40 % (2.653 personer) modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og 60 % (3.921 personer) er kontant- og starthjælpsmodtagere. (Kilde: Jobindsats.dk/ Ministerens mål/ Arbejdskraftreserven) Arbejdskraftreserven i Jobcenter København har fra marts 2007 til marts 2008 været faldende efter samme mønster som i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark, jf. figur 1. Faldet i arbejdskraftserven i København har procentvis været på niveau med faldet i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. Således er arbejdskraftreserven i København faldet 39 % fra marts 2007 til marts 2008 mod et fald i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark på 40 %. 3 Kilde: Den aktuelle ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside. 3/18

4 Figur 1: Udviklingen i arbejdskraftreserven i København, Jobcentergruppe 1 og Østdanmark. Indeks januar 2007 = København i alt Jobcentergruppe 1 i alt Østdanmark mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 Kilde: Jobindsats.dk Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er endvidere højere i København (2,4 %) end både hos sammenlignelige jobcentre (2,0 %) og Østdanmark (1,6 %), jf. tabel 2. Tabel 2: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken. Februar 2008 Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken Jobcenter København 2,4 % Sammenlignelige jobcentre 2,0 % Østdanmark 1,6 % Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger. Arbejdskraftreserven i København er faldet mest for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge (jf. figur 2). Fra marts 2007 til marts 2008 er arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere faldet 52 %, mens arbejdskraftreserven for kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet 25 % i samme periode. 4/18

5 Figur 2: Udviklingen i arbejdskraftreserven i København opgjort på forsørgelse, Indeks: Januar 2007= A-dp København Kontanthj. København mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 Kilde: Jobindsats.dk Mænd og kvinder på kontant- og starthjælp har haft det mindste fald i arbejdskraftreserven fra 2007 til 2008 (-27 % for kvinder og -22 % for mænd), mens modtagere af arbejdsløshedsdagpenge (både mænd og kvinder) har haft det største fald i arbejdskraftreserven (begge ca. -52 %), jf. tabel 3. Af den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter København er 60 % kontant- og starthjælpsmodtagere, og af kontant- og starthjælpsmodtagerne er 55 % kvinder, jf. tabel 3. Tabel 3: Arbejdskraftreserven fordelt på køn og forsørgelse, marts 2008 samt udvikling i antal personer i forhold til samme måned året før. Arbejdskraftreserve-andele i København, marts 2008 Udvikling i København marts marts 2008 A-dagpenge Kontanthjælp A-dagpenge Kontanthjælp Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd 47,9% 52,1% 54,7% 45,3% -52,7% -51,5% -27,3% -22,3% 40,4% 59,6% Kilde: Jobindsats.dk (for metode se bilag 1) -52,1% -25,1% De kvindelige kontant- og starthjælpsmodtagere i jobcentrets arbejdskraftreserve er i overvejende grad (57 %) af ikke-vestlig herkomst. For mandlige kontant- og starthjælpsmodtagere er 35 % af ikke-vestlig herkomst, mens omkring 30 % af dagpengemodtagerne i arbejdskraftreserven er af ikke-vestlig oprindelse, jf. tabel 4. Personer af ikke-vestlig herkomst udgør dermed en høj andel af jobcentrets arbejdskraftreserve. Men især i forhold til kvindelige kontant- og starthjælpsmodtagere af ikke-vestlig 5/18

6 herkomst, bør jobcentret have et særligt fokus i forhold til at nedbringe arbejdskraftreserven yderligere. Tabel 4: Arbejdskraftreservens andel af den samlede arbejdskraftreserve, opdelt på herkomst. Januar samt udvikling i antallet af personer i forhold til samme måned året før. København Andel af den samlede arbejdskraftreserve, marts 2008 A-dagpenge Kontanthjælp A-dagpenge Kontanthjælp Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Personer med dansk oprindelse 60,6% 66,1% 38,7% 60,0% -58,5% -52,1% -18,2% -11,5% Personer med ikke-vestlig oprindelse 31,8% 28,0% 56,7% 35,2% -37,6% -49,3% -32,5% -34,5% Personer med vestlig oprindelse 7,5% 5,9% 4,6% 4,8% -48,4% -54,5% -25,6% -33,1% I alt 92,5% 94,1% 95,4% 95,2% -52,7% -51,5% -27,3% -22,3% Kilde: Jobindsats.dk (for metode se bilag 1) Den procentvise udvikling i antallet fra marts 2007 til marts 2008 I alt er 40 % af arbejdskraftreserven i København af ikke-vestlig herkomst, svarende til personer i marts (Kilde: Jobindsats.dk/ Ministerens mål/ Arbejdskraftreserven) Minimumsrettigheder, rettidighed Jobcenter København opfylder ikke i fuldt ud minimumsrettighederne. Udviklingen i rettidigheden har dog været positiv på flere områder: Opfyldelse af minimumsrettigheder for dagpengemodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler er 83 % i 1. kvartal 2008, hvilket er uændret i forhold til 4. kvartal Der er dog sket en markant forbedring i forhold til 1. og 2. kvartal 2007 (hhv. 24 % og 55 %). Rettidigheden for første aktivering er steget fra 69 % i 4. kvartal 2007 til 72 % i 1. kvartal Rettidigheden for gentagen aktivering er steget fra 84 % i 4. kvartal 2007 til 90 % i 1. kvartal 2008, og er dermed opfyldt. Opfyldelse af minimumsrettigheder for start- og kontanthjælpsmodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler er i 1. kvartal 2008 på 67 % Rettidigheden for første aktivering er i 1. kvartal 2008 til 53 % i. Rettidigheden for gentagen aktivering er i 1. kvartal 2008 på 70 %. Der er fortsat behov for fokus på forbedring af rettidigheden, især i forhold til første aktivering for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Redskabssammensætning for dagpengemodtagere Jobcenter København har i 2007 haft en større anvendelse af uddannelse, som aktiveringstilbud for den statslige målgruppe, end generelt for hele landet, jf. tabel 5. Til gengæld har jobcentret haft en lidt lavere anvendelse af offentligt løntilskud. Samme tendens gør sig gældende for redskabssammensætningen i marts /18

7 Tabel 5: Redskabsfordelingen i Jobcenter København og hele landet, samt bestand i marts Dagpengemodtagere. Redskaber Fuldtidspersoner 2007 Aktuel bestand, fuldtidspersoner, Marts 2008 Jobcenter Hele landet Jobcenter Hele landet København København Vejledning og afklaring 7 % 7 % 8 % 10 % Opkvalificering 54 % 46 % 55 % 44 % Privat løntilskud 11 % 9 % 7 % 7 % Offentligt løntilskud 20 % 24 % 21 % 24 % Virksomhedspraktik 2 % 3 % 4 % 3 % Øvrige 6 % 11 % 5 % 12 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Antal fuldtidspersoner personer personer personer personer Kilde: Jobindsats.dk/ A-dagpenge/ databank/ antal aktiverede, gennemsnitlig varighed og fuldtidsaktiverede Note: Tabellen indeholder ikke oplysninger om jobcentrenes dispositioner, som opgørelserne fra driftsregionen, men alene den realiserede bestand, som opgørelserne i Jobindsats.dk baserer sig på. Jobcentret bør derfor vurdere, om man med fordel kan øge anvendelsen af de direkte virksomhedsrettede tilbud. 4. Udviklingen i antal unge på overførselsindkomst Andelen af unge borgere på overførselsindkomst i Jobcenter København er lidt lavere end andelen i sammenlignelige jobcentre og generelt for Østdanmark, jf. tabel 6. Tabel 6: Andelen af unge på overførselsindkomst, marts 2007 Jobcenter København 4,1% Jobcentergruppe 1 4,5% Østdanmark 4,9% Kilde: Jobindsats.dk Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere i Jobcenter København følger fra marts 2007 til marts 2008 udviklingen i sammenlignelige jobcentre, der er mere gunstig end udviklingen i unge på overførselsindkomst i Østdanmark. Antallet af unge ydelsesmodtagere er faldet 20 % i København og sammenlignelige jobcentre fra marts 2007 til marts 2008, mod et fald i Østdanmark på 15 %, jf. figur 3. 7/18

8 Figur 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere, København, Jobcentergruppe 1 og Østdanmark mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 Kilde: Jobindsats.dk København i alt Jobcentergruppe 1 i alt Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk/ Ministerens mål/ Unge Der er stor forskel på udviklingen i unge dagpengemodtagere og unge på kommunal ydelse, jf. figur 4. Antallet af unge dagpengemodtagere er faldet 38 % fra marts 2007 til marts 2008, mens antallet af unge på kommunal overførselsindkomst er faldet 9 %. Figur 4: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere, København mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 Kilde: Jobindsats.dk A-dp København Kontanthj. København Faldet er for de unge dagpengemodtagere større end i sammenlignelige jobcentre (-36 %) og Østdanmark (- 34 %). For de unge på kommunal forsørgelse har faldet i København 8/18

9 været lidt mindre end sammenlignelige jobcentre (-10 %), men højere end for Østdanmark (-6 %), jf. tabel 7. Tabel 7. Unge modtagere af overførselsindkomst. Ledige og aktiverede omregnet til fuldtidsledige. Marts 2007 København Marts 2008 %-vis udvikling Jobcentergruppe 1 %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling Dagpengemodtagere ,4% -36,0% -33,6% Kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere ,0% -10,1% -6,4% I alt ,8% -19,4% -14,5% Kilde: Jobindsats.dk/ Ministerens mål/ Unge Godt 30 % af de unge ydelsesmodtagere i Jobcenter København er af ikke-vestlig herkomst (jf. tabel 8). Da nydanskere af ikke-vestlig herkomst udgør 14 % af befolkningen i København (se side 10), er unge af ikke-vestlig herkomst dermed overrepræsenteret i antallet af unge på overførselsindkomst i København. Der er en større andel af unge på kommunale ydelser end på arbejdsløshedsdagpenge, der er af anden etnisk herkomst end dansk. Særligt unge kvinder på kommunale ydelser har en større andel med ikke-vestlig herkomst (37 %). Kvindelige dagpengemodtagere har den laveste andel af ikke-vestlig herkomst (23 %). Tabel 8: Unge på overførselsindkomst opgjort på etnicitet, fordelt på ydelseskategori og køn, december 2007 København - marts 2008 A-dagpenge Kontanthjælp Alle Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Unge med dansk oprindelse 69,1% 68,6% 58,7% 64,7% 61,6% 65,9% Unge med ikke-vestlig oprindelse 23,3% 28,3% 36,9% 32,1% 33,1% 31,0% Unge med vestlig oprindelse 7,6% 3,1% 4,4% 3,2% 5,3% 3,2% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kilde: Jobindsats.dk 8 (for metode se bilag 1) Antalsmæssigt er den største gruppe af unge ydelsesmodtagere i jobcentret kvinder af dansk oprindelse på kommunal forsørgelse (ca fuldtidspersoner). Den næststørste gruppe er mænd af dansk oprindelse på kommunal forsørgelse (ca fuldtidspersoner). Kvinder af ikke-vestlig herkomst, som er på en kommunal overførelsesindkomst, er den tredje største gruppe af unge ydelsesmodtagere i jobcentret (ca. 700 fuldtidspersoner). (Kilde: Jobindsats.dk/ Ministerens mål/ Unge) 9/18

10 5. Ny chance til alle Tabel 9 viser jobcentrets udvikling i resultaterne på de tre mål i Ny chance til alle. Tabel 9: Resultaterne på de 3 delmål i Ny chance til alle Mål 1 Mål 2 Andel i job eller ordinær uddannelse Andel af perioden med selvforsørgelse Mål 3 Andel af perioden med aktivering 4. kvartal 2007: 15,5 % 3. kvartal 2007: 14,0 % 2. kvartal 2007: 10,2 % 1. kvartal 2007: 7,8 % 4. kvartal 2006: 5,5 % Mål: 25 % 4. kvartal 2007: 9,2 % 3. kvartal 2007: 7,7 % 2. kvartal 2007: 6,2 % 1. kvartal 2007: 4,9 % 4. kvartal 2006: 3,5 % Mål: 15 % 4. kvartal 2007: 22,4 % 3. kvartal 2007: 19,9 % 2. kvartal 2007: 15,9 % 1. kvartal 2007: 7,6 % 4. kvartal 2006: 7,0 % Mål: 40 % Kilde: Jobindsats.dk + Nøgletalsrapporterne for Jobcentergruppe 1. Jobcentret har på alle tre mål haft en positiv udvikling fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal Men jobcentret ligger på alle tre mål under det resultatniveau, som ministeren har fastsat til indfrielse pr. 1. juli Jobcentrets resultater pr. 4. kvartal 2007 er for alle tre mål på niveau med sammenlignelige jobcentre, men under niveauet for Østdanmark for mål 1 og 2 og over niveauet for Østdanmark på mål 3. For mål 1 er sammenlignelige jobcentre på 15,6 % og Østdanmark på 16,8 %. For mål 2 er sammenlignelige jobcentre på 9,6 % og Østdanmark på 11,1 %. For mål 3 er sammenlignelige jobcentre på 22,3 % og Østdanmark på 20,9 % (alle tal fra 4. kvartal 2007). 6. Udviklingen i nydanskeres beskæftigelse og ledighed Befolkningssammensætningen er ikke overraskende anderledes i landets største by end i den resterende del af landet. Det afspejles blandt andet i nydanskernes andel af befolkningen, som er højere i København (19,4 %) end i Østdanmark generelt (11,1 %). Det er både andelen af borgere med ikke-vestlig oprindelse, der er højere i København (13,9 %) end i Østdanmark (8,0 %), og nydanskere af vestlig oprindelse (5,5 % i København mod 3,1 % i Østdanmark). Det betyder samtidig, at nydanskere udgør en større del af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Købehavn (13,2 %) end i Østdanmark generelt (8,3 %). Nydanskernes integration på arbejdsmarkedet i København er derfor af stor betydning for Jobcenter Københavns resultater og beskæftigelsessituation. Tabel 10 viser de 10 lande, som flest ikke-vestlige borgere oprinder fra i Jobcenter København. 10/18

11 Tabel 10: Antal nydanskere i den erhvervsaktive alder (16-64 år), opgjort på oprindelsesland. Jobcenter København, 2006 Oprindelsesland Antal Andel Pakistan ,9 % Tyrkiet ,4 % Irak ,1 % Jugoslavien ,9 % Marokko ,3 % Iran ,0 % Libanon ,7 % Somalia ,4 % Kina ,0 % Bosnien-Hercegovina ,4 % Øvrige ikke-vestlige ,0 % I alt % Kilde: Analysen: Nydanskere i Jobcenter København, marts 2008 Erhvervsfrekvens 4 Erhvervsfrekvensen for nydanskere er væsentligt lavere end erhvervsfrekvensen for danskere. Nydanskere i København har en erhvervsfrekvens på 55 procent mod 77 procent for københavnere af dansk oprindelse. Det er særligt nydanskere af ikke-vestlig oprindelse, som har en forholdsvis lav erhvervsfrekvens. Således har nydanskere i København med oprindelsesland: Irak, Libanon og Somalia en erhvervsfrekvens for kvinder omkring 20 procent og for mænd omkring 40 procent. (Kilde: Analysen: Nydanskere i Jobcenter København ) I forhold til borgere af ikke-vestlig oprindelse har jobcentret en særlig udfordring i at øge erhvervsfrekvensen. Beskæftigelsesandel 5 Beskæftigelsesfrekvensen for mænd af ikke-vestlig oprindelse i København var i 2007 på 58,0 % og på 46,1 % for kvinder af ikke-vestlig oprindelse. For både mænd og kvinder i København er beskæftigelsesfrekvensen lavere end beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige borgere i Østdanmark (61,8 % for mænd og 48,9 % for kvinder). I forhold til landets øvrige storbyer (Odense, Århus og Ålborg) er beskæftigelsesfrekvenserne for borgere af ikke-vestlig herkomst i København dog højere både for mænd og kvinder. I Frederiksberg er beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige borgere på niveau med København. (jf. side 12 i Nøgletalsrapport for 4. kvartal 2007, Jobcentergruppe 1). Beskæftigelsesfrekvensen har været stigende fra 2006 til 2007 for både mænd (3,5 %- point) og kvinder (2,8 %-point) af ikke-vestlig herkomst i København. Stigningen er lidt mindre end stigningen i hele Østdanmark (4,0 %-point for mænd og 3,2 %-point for kvinder). 4 Erhvervsfrekvens = Andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år), som indgår i arbejdsstyrken, det vil sige, at de enten er i beskæftigelse eller er arbejdsmarkedsparate ledige. 5 Beskæftigelsesandel/-frekvens = Andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år), som er i beskæftigelse. 11/18

12 Uden job I Jobcenter København er 24,7 % af alle ikke-vestlige borgere i den erhvervsaktive alder uden job, jf. tabel 11 (her medregnes både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere). Det vil sige, at hver fjerde borger af ikke-vestlig herkomst i den erhvervsaktive alder i København er enten arbejdsløshedsdagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager. Der er dermed et stort arbejdskraftpotentiale at hente hos borgere af ikke-vestlig herkomst. Andelen af ikke-vestlige borgere i København, som er uden job, er lavere end andelen i Århus (25,3 %), Ålborg (25,8 %) og Odense (28,6 %). Mens Frederiksberg har en noget lavere andel på 18,8 %. (Kilde: Nøgletalsrapport for Jobcentergruppe 1, side 12). Andelen af ikke-vestlige borgere, der er uden job, er dog faldet i København fra 2006 til 2007, jf. tabel 11, men faldet er mindre end faldet for sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. Tabel 11: A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (alle matchgrupper) af ikke-vestlig herkomst i pct. af alle årige nydanskere fra ikke-vestlige lande Andel 2. kvt kvt Andel 1. kvt kvt Udvikling i procent-point København 26,6% 24,7% -1,9 Jobcentergruppe 1 27,3% 25,0% -2,4 Østdanmark 23,2% 20,8% -2,4 Kilde: Nøgletalsrapport for Jobcentergruppe 1, 4. kvartal 2007, side 12. At nedbringelse af ledigheden i København i høj grad handler om en etnisk indsats illustreres i øvrigt af, at nydanskere af ikke-vestlig herkomst udgør 40 % af arbejdskraftreserven i København, mod 14 % af befolkningen i København. (Kilde. Jobindsats.dk). Nydanskernes uddannelsesniveau Uddannelsesniveauet er i vid udstrækning af betydning for beskæftigelsesmulighederne. Alt andet lige stiger sandsynligheden for, at en person er i beskæftigelse med uddannelsesniveauet. Af figur 5 fremgår det, at 36 % af nydanskerne i København udelukkende har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, mens dette er gældende for 22 % af københavnere af dansk oprindelse. Hvis det antages, at en væsentlig del af gruppen, hvor uddannelsesniveauet ikke er uoplyst, også vedrører personer uden uddannelse, så er omkring halvdelen af nydanskerne uden kompetencegivende uddannelse. Til gengæld har kun en lille andel af nydanskerne en mellemlang eller lang videregående uddannelse (hver især 6 %), mens henholdsvis 13 % og 18 % af danskerne har en mellemlang og lang videregående uddannelse. 12/18

13 Figur 5: Nydanskeres og danskeres uddannelsesniveau (16-64 år), Jobcenter København , ,2 18,5 16,6 22,1 18,4 18,8 Nydanskere Danskere 15 13,3 12, ,24,6 5,7 5,6 1,3 0 Grundskole Gymnasium EUD KVU MVU LVU Øvrig/uoplyst Kilde: Analysen: Nydanskere i Jobcenter København, marts Opsummering vedrørende nydanskeres beskæftigelse og ledighed I Jobcenter København er en forholdsvis høj andel af den erhvervsaktive befolkning nydanskere. Integration af nydanskere på arbejdsmarkedet er derfor af stor betydning for den københavnske arbejdsmarkedssituation. Erhvervsfrekvensen og beskæftigelsesfrekvensen er væsentligt lavere for nydanskere end danskere. Det er særligt udtalt for nydanskere af ikke-vestlig oprindelse. Hver fjerde borger af ikke-vestlig herkomst i den erhvervsaktive alder i København er ledig. Ledige af ikke-vestlig herkomst er overrepræsenteret i arbejdskraftreserven i København, hvor de udgør 40 %, mod kun 14 % af befolkningen. En stor del af nydanskerne af ikke-vestlig herkomst har ingen formel uddannelse ud over grundskole. 7. Effekten af indsatsen Effekten af indsatsen i Jobcenter København er steget markant for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge fra 2006 til 2007 det gælder både for kvinder og mænd. For kontantog starthjælpsmodtagere er effekten uændret for arbejdsmarkedsparate kvinder, mens den for alle andre kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet fra 2006 til 2007, jf. tabel /18

14 Tabel 12: Andelen af selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse 4. kvartal kvartal 2007 København 4. kvartal kvartal 2007 Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 43,2% 47,4% 50,2% 52,6% Kontant- og starthjælp I alt 15,9% 25,8% 17,2% 23,5% - Kontant- og starthjælp match ,7% 41,3% 26,7% 37,1% - Kontant- og starthjælp match ,4% 19,5% 9,1% 11,8% Kilde: Nøgletalsrapport for Jobcentergruppe 1, 4. kvartal Samt DREAM Af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i jobcenter København i 4. kvartal 2006 var 31,7 % året efter blevet selvforsørgende. For de ikke-arbejdsmarkedsparate i 4. kvartal 2006 var 10,5 % selvforsørgende efter et år, jf. tabel 13. Af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i 4. kvartal 2006 var 18,5 % samme kvartal året efter blevet matchet ned til ikke-arbejdsmarkedsparathed, mens 9,9 % af de ikke-arbejdsmarkedsparate året efter var matchet op til arbejdsmarkedsparate. Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er blevet selvforsørgende i Jobcenter København er nogenlunde på niveau med andelen i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark. I sammenlignelige jobcentre er 33,7 % af de arbejdsmarkedsparate og 10,3 % af de ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i 4. kvartal 2006 blevet selvforsørgende målt et år senere. I Østdanmark er 31,6 % af de arbejdsmarkedsparate og 11,2 % af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere blevet selvforsørgede efter et år. Andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i København fra 4. kvartal 2006, der året efter er matchet op til arbejdsmarkedsparathed er lidt højere (9,9 %) end sammenlignelige jobcentre (6,2 %) og Østdanmark (8,0 %). Men samtidig er en lidt større andel af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i København i 4. kvartal 2006 året senere matchet ned til ikke-arbejdsmarkedsparathed (18,5 %) end i sammenlignelige jobcentre (15,3 %) og Østdanmark (16,8 %). 14/18

15 Tabel 13. Kontanthjælpsmodtagere 4. kvartal 2006, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i 4. kvartal København 6 Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2006, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i 4. kvt. 2007, Jobcenter København Kontanthjælpsmodtagere 4. kvt (antal) Selvforsørgende 4. kvt (antal) Arbejdsmarkedsparate 4. kvt 2007 (antal) Ikkearbejdsmarkedsparat 4. kvt 2007 (antal) Selvforsørgende 4. kvt (andel) Arbejdsmarkedsparate 4. kvt 2007 (andel) Ikkearbejdsmarkedsparat 4. kvt 2007 (andel) Arbejdsmarkedsparat ,7% 39,5% 18,5% Ikke-arbejdsmarkedsparat ,5% 9,9% 72,9% I alt ,8% 21,6% 51,5% Kilde: DREAM og egne beregninger (BRHS). Antallet er beregnet som fuldtidsmodtagere. "Arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- og starthjælpsmodtagere med matchkategori 1, 2, 3 eller straksmatch, samt dem uden matchkategori som dog er tilmeldt den statlige del af jobcentret. "Ikke-arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- elller startshjælpsmodtagere som er matchkategoriseret 4 eller 5 samt dem uden matchkategori som ikke er tilmeldt den statlige del af jobcentret. 8. Sygedagpengeindsatsen Jobcenter København havde i december 2007 i alt aktuelle sygedagpengeforløb. Det svarer til et fald på 1,4 % i forhold til samme periode året før. Alle øvrige storbyer i landet oplevede en stigning i det samlede antal aktuelle sygedagpengeforløb fra december 2006 til december 2007 (i alt en stigning på 4,3 % for Jobcentergruppe 1), ligesom Østdanmark generelt havde en stigning på 1,5 %. (Kilde: Nøgletalsrapport 4. kvartal 2007) Af de aktuelle sygedagpengeforløb i december 2007 var 46 % forløb over 26 uger og 28 % var forløb over 52 uger. Begge andele er højere end for sammenlignelige jobcentre og Østdanmark generelt. I sammenlignelige jobcentre har 41 % af de aktuelle sygedagpengeforløb en varighed over 26 uger og 21 % har en varighed over 52 uger. I Østdanmark er 35 % af sygedagpengeforløbene over 26 uger og 16 % har en varighed over 52 uger. (Kilde: Nøgletalsrapport 4. kvartal 2007). Jobcentret havde i december 2007 i alt aktuelle sygedagpengeforløb over 26 uger og forløb over 52 uger. Det svarer til en stigning i antal forløb over 26 uger på 12,6 % og i antal forløb over 52 uger på 33,1 %, jf. tabel 14. Tabel 14: Antal sygedagpengeforløb over 26 og 52 uger i december 2006 og december 2007 Antal dec-06 Antal dec-07 Udvikling i pct. København Over 26 uger Over 52 uger Over 26 uger Over 52 uger Over 26 uger Over 52 uger København ,6% 33,1% Jobcentergruppe ,4% 29,4% Østdanmark ,2% 33,1% Kilde. Jobindsats.dk (for metode se bilag 1) 6 Andelen af selvforsørgede, arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate summer ikke til 100. Det skyldes at der er en Øvrig-gruppe af personer, som overgår til andre offentlige ydelser. 15/18

16 Jobcenter København har dermed som sammenlignelige jobcentre og Østdanmark haft en stigning i længerevarende sygedagpengeforløb. Stigning i forløb over 26 uger har dog været mindre i København end i sammenlignelige jobcentre og Østdanmark, mens stigningen i forløb over 52 uger i København har været på niveau med stigningen i Østdanmark og lidt højere end samlet for sammenlignelige jobcentre. Den gennemsnitlige varighed af aktuelle sygedagpengeforløb i Jobcenter København igennem 2007 var samtidig lidt højere (11,4 uger) end den gennemsnitlige varighed i sammenlignelige jobcentre (10,6 uger) og Østdanmark (10,1 uger). (Kilde: Nøgletalsrapporten side 24). 9. Besparelsespotentiale på baggrund af resultatrevisionen Resultatrevisionen for Jobcenter København 2007 viser blandt andet, at den gennemsnitlige varighed for ydelser er steget i Jobcenter København for alle ydelser på nær arbejdsløshedsdagpenge og introduktionsydelse. Introduktionsydelse er samtidig den eneste ydelse, hvor den gennemsnitlige varighed i Jobcenter København er lavere end hos sammenlignelige jobcentre. Derfor er introduktionsydelse den eneste ydelse, hvor resultatrevisionen for 2007 ikke peger på et muligt besparelsespotentiale, hvis der opnås en varighed som for de sammenlignelige jobcentre, jf. tabel 15. Tabel 15: Besparelsespotentiale i Jobcenter København, hvis der opnås samme varighed som gennemsnittet for sammenlignelige jobcentre, Potentiel besparelse i mio. kr. A-dagpenge 151,1 Kontant- og starthjælp, match ,4 Kontant- og starthjælp, match ,3 Introduktionsydelse -0,3 Revalidering 42,9 Sygedagpenge 42,2 Ledighedsydelse 6,9 Potentiel besparelse i alt 471,7 Kilde: Jobindsats.dk/ Resultatrevision 2007 Samlet set viser tabel 15, at der kan spares 472 million kroner, hvis Jobcenter København opnåede den samme gennemsnitlige varighed af forsørgelsesforløbene som gennemsnittet af sammenlignelige jobcentre (klyngen i Jobindsats.dk). 16/18

17 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Bilag 1- Om data Brug af data i nøgletalsrapporter og statusnotater Data i Beskæftigelsesregionens nøgletalsrapporter og statusnotater baserer sig primært på data fra Regionen ønsker, at tallene er så aktuelle som mulig. Samtidig er nøgletalsrapporterne kvartalsvise, hvorfor data enten opgøres for det pågældende kvartal eller sidste måned i det pågældende kvartal uanset om der måtte være kommet tal for en senere måned. Det betyder, at der kan være forskel på tallene i nøgletalsrapporterne og statusnotaterne, da de to statusopgørelser udarbejdes på forskellige tidspunkter. Nøgletalsrapporterne ændres ikke efter offentliggørelse, men en række af tabellerne i statusnotaterne er dynamiske, hvorfor de kan indeholde nyere opdateringer end nøgletalsrapporterne. Statusnotaterne kan dermed indeholde nyere tal end nøgletalsrapporterne. Ved opdateringer af Jobindsats.dk sker der også opdateringer af historiske data som følge af efterregistreringer mv. Tidligere offentliggjorte tal kan dermed også ændre sig. Det tages der dog ikke højde for i statusnotaterne, hvor sammenligninger med tidligere kvartaler vil basere sig på tal fra tidligere offentliggjorte nøgletalsrapporter/statusnotatet. Hermed sammenlignes der med tal, som jobcentrene tidligere har set. Endelig er opgørelsen af arbejdskraftreserven for a-dagpengemodtagere tilpasset den nye opgørelse af ledighed, hvilket også kan medføre forskelle mellem tal i nøgletalsrapporten og statusnotatet. Det nye tal for arbejdskraftreserven for a-dagpengemodtagere vil typisk være mindre end det hidtidige tal. Tilsvarende forventes at ske for unge-målet. Kildeanvisninger i statusnotaterne vil angive, hvorvidt der er tale om opdatering af data samt hvor data stammer fra. Metodeforklaring til tabeller med data fra Jobindsats.dk Tabel 3: Arbejdskraftreserven fordelt på køn Metode Data er trukket i Jobindsats.dk på følgende måde: Jobindsats.dk/ministermål/Arbejdskraftreserven/vælg Ledige i arbejdskraftreserven (ministermål) /vælg jobcenter/vælg seneste måned samt samme måned året før/vælg køn/vælg ydelser Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på herkomst Metode Data er trukket i Jobindsats.dk på følgende måde: Jobindsats.dk/ministermål/Arbejdskraftreserven/vælg Ledige i arbejdskraftreserven (ministermål) /vælg jobcenter/vælg seneste måned samt samme måned året før/vælg køn/ vælg herkomst/vælg ydelser 17/18

18 Figur 1 og 2: Udviklingen i arbejdskraftreserven Metode mål/arbejdskraftreserven/vælg ledige i arbejdskraftreserven( Ministerens mål) og marker alle jobcentre i Hovedstaden/Sjælland og Odense, Århus/Samså samt Aalborg vælg måned og marker jan 07 til seneste mdr. opdeling af ydelser / vælg alle tjek dataark for pivotering. Tabel 8: Unge opgjort på herkomst og køn Metode Data er trukket i Jobindsats.dk på følgende måde: Jobindsats.dk/ministermål/unge/vælg fuldtidsledige/vælg jobcenter/vælg seneste måned vælg køn/vælg herkomst (herkomst i alt vælges ikke)/vælg ledighed og aktivering Tabel 14: Sygedagpengeforløb over 26 og 52 uger Metode Data er trukket i Jobindsats.dk på følgende måde: Jobindsats.dk/Sygedagpenge/Antal forløb fordelt på varighed/vælg Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen/vælg jobcenter/vælg seneste måned samt samme måned året før. Der tages minimum data et kvartal bagud pga. registreringsefterslæb ift. sygedagepengeforløb!! (Derfor er tallene ældre end de andre tabeller) 18/18

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Nydanskere i Region Hovedstaden. November 2008

Nydanskere i Region Hovedstaden. November 2008 Nydanskere i Region Hovedstaden November 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...4 2.1 Befolkningssammensætning...4 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Antal ledige i Østdanmark, feb feb. 2009

Antal ledige i Østdanmark, feb feb. 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver for beskæftigelsesindsatsen i i 2010 v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Antal ledige i, feb. 2004 feb. 2009 80 70 60 50 Tusinde 40 30 20 10 0 feb-04

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 21.marts 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere