Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov"

Transkript

1 Orientering Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over de komplicerede regler om fravær/orlov i forbindelse med graviditet og barsel. Herudover gives et overblik over, hvilken betaling medarbejderen har krav på under dette fravær, ligesom reglerne om refusion fra henholdsvis kommunen og barselsfondene berøres. Endelig behandles reglerne om ferie i forbindelse med orlov samt afskedigelse af gravide og medarbejdere på orlov. Regler og satser afspejler forholdende pr. 1. september Indhold Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov... 1 Fravær pga. fertilitetsbehandling samt læge-/jordemoderkonsultationer mv... 2 Hvis graviditeten har et sygeligt forløb... 2 Orlovsperioder... 3 Udskydelse af forældreorlov...5 Genoptagelse af arbejdet under orloven... 6 Varslingsregler... 7 Særlige regler for adoptanter... 8 Homoseksuelle med-forældres rettigheder... 9 Anmodning om ændrede arbejdstider og mønstre... 9 Dagpengeretten Dagpengerefusion DA-Barsel Arbejdsgiverens betalingsforpligtelser Pension Opsigelse Ferie Øvrige forhold Tro- og loveerklæring ved udskydelse af forældreorlov Fravær i forbindelse med graviditet, barsel m.v I tilknytning til fødslen Inden 8 uger efter fødslen Tro- og loveerklæring ved afholdelse af forældreorlov med løn Manglende overholdelse af varsel... 25

2 Fravær pga. fertilitetsbehandling samt læge-/jordemoderkonsultationer mv. Fertilitetsbehandling Undersøgelse og behandling for barnløshed betragtes som sygdom. Funktionærer har derfor krav på fuld løn under fraværet, mens ikke-funktionærer kan have ret til løn i henhold til en overenskomst eller individuel aftale. Det er dog kun den af parterne, der er årsag til barnløsheden, der har ret til løn. Hvis den, der er årsag til barnløsheden, ikke har krav på løn under fraværet, er der ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden på 30 dage. Er der tale om ambulante behandlinger, starter der en ny arbejdsgiverperiode, hver gang medarbejderen går til behandling. Imidlertid kan der indgås en såkaldt 56-aftale med den medarbejder, der er årsag til barnløsheden. En sådan aftale vil bevirke, at arbejdsgiveren får refusion fra 1. fraværsdag, når fraværet skyldes fertilitetsbehandling. En 56-aftale skal godkendes af medarbejderens bopælskommune og gælder for 2 år ad gangen. Læge-/jordemoderkonsultationer En gravid lønmodtager har krav på frihed til forebyggende læge-/jordemoderkonsultationer i det omfang, undersøgelserne ikke kan finde sted uden for den normale arbejdstid. Under fraværet har lønmodtageren krav på dagpenge (og altså ikke almindelig løn) fra arbejdsgiveren. Hvis graviditeten har et sygeligt forløb Graviditetsbetinget sygdom Normalt har kvinden ret til at påbegynde graviditetsorloven 4 uger før forventet fødsel. Hvis det efter en lægelig vurdering vil indebære en fare for kvindens helbred eller fosteret, såfremt hun fortsætter med at arbejde, vil kvinden være berettiget til at gå på orlov før 4-ugers dagen. Det kan fx være tilfældet ved truende abort eller bækkenløsning. Under graviditetsbetinget sygdom har medarbejderen krav på samme betaling som under anden sygdom. Det betyder, at funktionærer har krav på fuld løn. Ikke-funktionærer kan have krav på fuld løn i henhold til overenskomst eller individuel aftale. Har ikke-funktionæren ikke krav på løn, får vedkommende dagpenge fra kommunen. Arbejdsgivere, der betaler løn under graviditetsbetinget sygdom, har krav på refusion fra første fraværsdag. Der gælder altså ingen arbejdsgiverperiode som ved almindelig sygdom. Arbejdsgiveren skal dog huske at anmelde sygefravær på grund af graviditet, der finder sted tidligere end 4 uger før fødslen, til Udbetaling Danmark senest 5 uger efter første 2

3 fraværsdag. Hvis denne frist overskrides, har arbejdsgiveren først ret til refusion for fraværet fra det tidspunkt, hvor fraværet er anmeldt til Udbetaling Danmark. Hvis kvinden i forvejen lider af en sygdom, der forværres på grund af graviditeten, behandles det som graviditetsbetinget sygdom. Lønmodtageren har sædvanligvis ikke krav på barselsdagpenge eller løn ved fravær pga. almindelige graviditetsgener. Der er kun krav på dagpenge eller løn under fravær, hvis graviditetsgenerne har en sådan karakter, at kvinden er uarbejdsdygtig. Dette er normalt ikke tilfældet ved fx kvalme, utilpashed, blodmangel mv., medmindre en læge vurderer, at graviditeten har et sygeligt forløb. Graviditet uden for livmoderen Graviditet uden for livmoderen anses for almindelig sygdom og udløser en 30 dages arbejdsgiverperiode. Lønmodtageren vil i denne situation være berettiget til løn/sygedagpenge fra arbejdsgiver i overensstemmelse med reglerne i funktionærloven, overenskomst, sygedagpengeloven eller individuel aftale. Abort Hvis en kvinde er uarbejdsdygtig pga. abort såvel spontan som provokeret er hun berettiget til fravær med barselsdagpenge i den periode, som uarbejdsdygtigheden varer. En arbejdsgiver, som udbetaler løn under fraværet i henhold til funktionærloven, overenskomst eller individuel aftale er berettiget til dagpengerefusion fra 1. fraværsdag. Orlovsperioder Graviditets-, barsels- og fædreorlov Moderen har ret til 4 ugers graviditetsorlov før forventet fødsel. Moderen har ret til yderligere 14 ugers barselsorlov efter fødslen (heraf er der pligt til 2 ugers orlov umiddelbart efter fødslen). Faderen har ret til 2 ugers sammenhængende fædreorlov i umiddelbar tilknytning til fødslen/barnets hjemkomst eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. Hver af forældrene har ret til 32 ugers forældreorlov. Hver af forældrene kan forlænge forældreorloven med 8 eller 14 ugers ekstra orlov. Graviditetsorlov Kvinden har ret til at begynde graviditetsorloven 4 uger før forventet fødselstidspunkt. (På visse overenskomstområder indtræder retten til graviditetsorlov dog henholdsvis 6 eller 8 uger før forventet fødsel). Som udgangspunkt anvendes den praktiserende læges vurdering af det forventede fødselstidspunkt. Hvis senere undersøgelser, fx i forbindelse med en scanning, peger 3

4 på et andet forventet fødselstidspunkt, og dette fremgår af vandrejournalen, fastlægges 4-ugers perioden efter dette. Er der planlagt kejsersnit på en nærmere fastsat dato, beregnes 4-ugers perioden ud fra denne dato. Datoen for forventet fødsel dokumenteres i form af kopi af vandrejournalen eller en attest fra praktiserende læge eller sygehus. Det har ingen betydning for længden af orloven efter fødslen, om moderen føder før eller efter det forventede fødselstidspunkt (terminen). Hvis fødslen sker før det forventede tidspunkt, forlænges orloven efter fødslen således ikke. Der sker tilsvarende heller ikke en forkortelse af orloven efter fødslen, hvis kvinden går over tid. Fædreorlov Fædreorloven placeres umiddelbart efter barnets fødsel eller hjemkomst fra hospitalet eller - efter aftale med arbejdsgiveren - på et hvilket som helst tidspunkt inden for barnets første 14 uger. Barselsorlov Efter fødslen har moderen krav på 14 ugers barselsorlov, der beregnes fra datoen efter fødslen. Af disse 14 uger har moderen pligt til at holde 2 uger lige efter fødslen. Hvis moderen dør eller er for syg til at passe barnet, kan faderen indtræde i moderens orlovsret. Forældreorlov Begge forældre har herudover ret til 32 ugers forældreorlov. De kan placeres på flere måder. De kan holdes: Samtidig I forlængelse af hinanden På skift Faderen har også mulighed for at påbegynde sin forældreorlov, mens moderen er i gang med at holde sine 14 ugers barselsorlov. Som nævnt ovenfor kan forældrene holde deres 32 ugers forældreorlov på skift. Højesteret har tidligere givet en far medhold i, at forældrene kunne dele orloven op i så små enheder, at faderen holdt 2 dages orlov om ugen, og moderen holdt 3 dage om ugen. 8 eller 14 ugers ekstra orlov Ønsker forældrene at holde mest mulig orlov i forlængelse af fødslen, giver loven mulighed for 8 eller 14 ugers ekstra orlov i direkte forlængelse af forældreorlovsperioden. 4

5 Forældre, der har valgt at forlænge orloven, men som inden udløbet af den forlængede periode genoptager arbejdet, kan ikke udskyde resten af orloven til senere brug. Oversigt over de forskellige orlovsperioder Orlovsperioder Mor Far Graviditetsorlov 4 0 Barselsorlov 14 0 Fædreorlov 0 2 Forældreorlov Ekstra forældreorlov 8/14 8/14 I alt Udskydelse af forældreorlov Såfremt forældrene ikke ønsker at holde de 32 ugers forældreorlov i forlængelse af fødslen, har forældrene ensidigt eller efter aftale med arbejdsgiveren mulighed for at udskyde hele eller dele af forældreorloven på de 32 uger til et senere tidspunkt. Der skelnes mellem to typer af udskydelse den retsbaserede udskydelse og den aftalebaserede udskydelse. Retsbaseret udskydelse af forældreorlov Lønmodtagere har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger til samlet afholdelse på et senere tidspunkt, inden barnet er fyldt 9 år. Retten til udskydelse kan kun bruges af den ene af forældrene og kan kun ske en gang. Udskydelsen kan udnyttes uden aftale med arbejdsgiveren, der alene har krav på 16 ugers varsel, når medarbejderen ønsker at afholde den udskudte orlov. En tro- og loveerklæring kan anvendes til bekræftelse af, at kun den ene af forældrene har udnyttet retten til at udskyde dele af forældreorloven, jf. bilag 1. Den udskudte orlov bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden barnet er fyldt 9 år. 5

6 Aftalebaseret udskydelse af forældreorlov Efter aftale med arbejdsgiveren har begge forældre mulighed for at udskyde hele forældreorlovsperioden (32 uger) eller en del heraf til afholdelse på et tidspunkt, inden barnet er fyldt 9 år. Har lønmodtageren udnyttet retten til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger, fragår denne periode i de 32 uger, som kan udskydes efter aftale med arbejdsgiveren. Ved en aftale om udskudt orlov er det ikke et krav, at den udskudte orlov holdes i sammenhæng. Passer det bedst med virksomhedens drift og lønmodtagerens ønsker, kan den udskudte orlov holdes i flere omgange. Man bør huske at aftale, hvilket varsel lønmodtageren skal give virksomheden forud for orlovens afholdelse. En sådan aftale bør foreligge skriftligt. Alternativt aftaler man allerede ved udskydelsen, hvornår orloven skal holdes. Sidstnævnte mulighed giver virksomheden mere kontrol med, hvornår lønmodtageren er fraværende. Overførsel af udskudt orlov til en ny arbejdsgiver Hvis lønmodtageren har udnyttet retten til at udskyde mellem 8-13 ugers orlov, skal en ny arbejdsgiver respektere en sådan udskydelse og skal dermed acceptere, at orloven holdes med 16 ugers varsel. De aftaler, som forældrene herudover indgår med arbejdsgiveren om udskydelse af yderligere forældreorlov i op til 32 uger, skal en ny arbejdsgiver derimod ikke respektere. Er det ikke muligt for lønmodtageren at indgå aftale med den nye arbejdsgiver om at afholde den udskudte orlov, bevarer lønmodtageren retten til den udskudte orlov, frem til barnet er fyldt 9 år. Lønmodtageren kan i givet fald på et senere tidspunkt forsøge at indgå en aftale med en anden arbejdsgiver. Lykkes det ikke, bortfalder den udskudte orlov, når barnet er fyldt 9 år. Genoptagelse af arbejdet under orloven Delvis genoptagelse af arbejdet kombineret med en tilsvarende forlængelse af orlovsperioden Lønmodtagere kan efter aftale med arbejdsgiveren herom genoptage arbejdet på deltid samtidig med, at orlovsperioden forlænges tilsvarende. Er arbejdet genoptaget på fx halv tid i hele forældreorlovsperioden (32 uger), kan orlovsperioden forlænges til det dobbelte og således til i alt 64 uger på halve dagpenge. Hvis lønmodtageren fratræder, inden den forlængede periode er afholdt, er retten til dagpenge betinget af, at lønmodtageren indgår aftale med en ny arbejdsgiver om forlængelse af perioden. 6

7 Varslingsregler Forventet fødselstidspunkt og graviditetsorlov Moderen skal med 3 måneders varsel give arbejdsgiveren besked om forventet fødselstidspunkt, og om hvorvidt hun vil udnytte retten til fravær før fødslen (graviditetsorlov). Den dag fødslen forventes at finde sted, regnes med i 4-ugers perioden. Barselsorlov Udnytter moderen sin ret til barselsorlov (14 uger), skal hun inden 8 uger efter fødslen give besked til arbejdsgiveren om, hvornår hun vil genoptage arbejdet. Fædreorlov En far, der ønsker at bruge sin ret til fravær fra fødselstidspunktet eller barnets hjemkomst, skal med 4 ugers varsel give besked til arbejdsgiveren om forventet tidspunkt for fraværets begyndelse og længden heraf. Forældreorlov Forældre, der ønsker at bruge retten til forældreorlov (2 x 32 uger), skal inden 8 uger efter fødslen give arbejdsgiveren besked om tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden heraf. Samtidig skal det oplyses, hvis forældrene ønsker at udnytte muligheden for at holde 8 eller 14 ugers ekstra forældreorlov. Loven tager dog ikke højde for, at faderen kan påbegynde sin forældreorlov inden for barnets første 14 uger. I realiteten betyder dette, at en arbejdsgiver ikke har krav på varsel fra en far, som ønsker at påbegynde forældreorloven inden for de første 8 uger efter fødslen. En far, der ønsker at afholde orloven, er dog forpligtet til at oplyse arbejdsgiveren herom, hvilket under alle omstændigheder skal ske hurtigst muligt og inden orloven påbegyndes. Udskudt orlov Forældrene skal inden 8 uger efter fødslen give besked til arbejdsgiveren, hvis de ønsker at udnytte retten til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af orloven og herunder hvor meget orlov, de ønsker at udskyde. Afholdelsen af de 8-13 uger skal varsles senest 16 uger, før fraværet påbegyndes. Hvis lønmodtageren ikke varsler sit fravær rettidigt, kan orloven først udnyttes, når det afgivne varsel er udløbet. Efterfølgende ændringer Lønmodtageren har ret til at ændre tidspunktet for den varslede afholdelse af orlov, hvis nyt varsel afgives inden udløbet af ovenstående varslingsperioder. 7

8 Lønmodtageren har endvidere ret til at ændre tidspunktet for den varslede orlov, hvis der indtræffer omstændigheder, som gør det urimeligt at opretholde perioden som varslet. Der kan for eksempel være tale om situationer, hvor barnet er alvorligt sygt, eller hvor faderens eller moderens alvorlige sygdom gør det nødvendigt at ændre tilrettelæggelsen af fraværet. Lønmodtageren kan også aftale et andet varsel end de ovenfor angivne med sin arbejdsgiver. Manglende eller ufuldstændig varsling Det fremgår ikke af lovgivningen, hvilken konsekvens det vil få, såfremt lønmodtageren ikke overholder ovenstående regler om varsling. Svaret herpå må afhænge af en konkret vurdering af den enkelte sag. Opstår der i virksomheden en sag om manglende eller ufuldstændig varsling, opfordres virksomheden derfor til at rette henvendelse til Dansk Erhverv. Der er vedlagt et forslag til brev til lønmodtagere, der ikke har iagttaget sin varslingsforpligtelse (bilag 4). Blanket til notering af fravær Det kan være vanskeligt for virksomheden at holde styr på det faktiske forløb for de enkelte lønmodtageres fravær mv. i forbindelse med graviditet og barsel. Derfor har Dansk Erhverv udarbejdet et skema (bilag 2), som kan anvendes til notering af fravær mv. Særlige regler for adoptanter Kommende adoptanter, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, har ret til dagpenge i op til 4 uger før modtagelsen af barnet. Retten til dagpenge kan i visse tilfælde forlænges yderligere i op til 4 uger, så der sammenlagt kan ydes dagpenge i 8 uger i alt før modtagelsen af barnet. Denne ret gælder altså begge de adopterende forældre. Hvis de kommende adoptanter skal modtage et adoptivbarn i Danmark, ydes dagpenge i op til 1 uge før modtagelsen af barnet, med mindre barnet allerede har ophold i adoptanternes hjem. Det er en forudsætning for retten til dagpenge, at adoptanterne af hensyn til barnet opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Retten til dagpenge kan forlænges i op til 1 uge. Der er desuden ret til dagpenge i sammenlagt 48 uger efter modtagelsen af barnet, når det er et vilkår for adoptionen, at de adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet. Til ægtefæller ydes der i de første 14 uger efter barnets modtagelse - bortset fra i 2 sammenhængende uger - dagpenge til én af ægtefællerne ad gangen. 8

9 Efter udløbet af den 14. uge har ægtefællerne tilsammen ret til dagpenge i 32 uger, som de frit kan fordele mellem sig. Denne ene af adoptanterne kan forlods anvende sin ret til fravær med dagpenge i 32 uger inden for 14 ugers perioden sammen med den anden adoptant. Adoptanter har også mulighed for at forlænge og udskyde de 32 uger med dagpenge, jf. ovenfor om forlængelse og nedenfor om udskydelse. Adoptivforældre har endvidere - som biologiske forældre - ret til fravær i forbindelse med barnets indlæggelse på hospital. Opfylder man kriterierne for retten til dagpenge, giver det samtidig ret til fravær fra arbejdet i denne periode. Homoseksuelle med-forældres rettigheder Fra den 1. december 2013 har det været muligt for den ikke-gravide partner i et homoseksuelt forhold mellem to kvinder at blive registreret som medmor. Hermed opnår medmoren samme ret til orlov og barselsdagpenge som fædre i henhold til barselloven. Det er ikke en betingelse for at blive registreret som medmor, at partnerne er gift eller har indgået registreret partnerskab. Derimod forudsætter det, at den gravide partner er blevet behandlet med kunstig befrugtning af en sundhedsperson eller under ansvar af en sundhedsperson, og at det må antages, at barnet er blevet til ved denne behandling. Hertil skal den ikke gravide partner give samtykke til den kunstige befrugtning samt erklære, at hun skal være barnets medmor. To mænd, der lever i et homoseksuelt forhold, kan alene opnå rettigheder efter barselloven som adoptanter. Anmodning om ændrede arbejdstider og mønstre I forbindelse med at medarbejderen vender tilbage fra orlov, har han/hun ret til at anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider og mønstre i en nærmere angivet periode. Arbejdsgiveren skal overveje og besvare medarbejderens anmodning inden for rimelig tid under hensyn til både arbejdsgiverens og medarbejderens behov. Hvis arbejdsgiveren har svaret medarbejderen inden for 14 dage efter, at anmodningen er fremsat, vil det normalt blive anset som inden for rimelig tid. Såvel medarbejderens anmodning som arbejdsgiverens svar skal ske skriftligt 9

10 Dagpengeretten Satser Pr. 2. januar 2017 udgør dagpengesatsen 114,73 kr. pr. time eller kr. pr. uge. Graviditets-, barsels- og fædreorlov Som nævnt ovenfor kan moderen holde i alt 64 ugers orlov, og faderen kan holde i alt 48 ugers orlov (begge op til 14 ugers ekstra forældreorlov). Der er imidlertid kun dagpengeret i tilsammen 52 uger. Af disse 52 uger er 20 uger øremærket på følgende måde: 4 ugers graviditetsorlov (moderen) 14 ugers barselsorlov (moderen) 2 ugers fædreorlov Ubrugte dagpenge for disse uger kan ikke anvendes på et andet tidspunkt. Hvis den gravide går over tid, forlænges dagpengeretten under graviditetsorloven. Det har ingen betydning for dagpengeretten efter fødslen, om kvinden føder tidligere eller senere end det forventede fødselstidspunkt. Forældreorlov Herefter er der 32 ugers dagpengeret til fri fordeling mellem forældrene. Forældrene kan vælge at: Dele dagpengeperioden imellem sig og udnytte den på skift, lade enten moderen eller faderen udnytte hele dagpengeperioden eller dele dagpengeperioden og udnytte den samtidig. Hvis forældrene sammenlagt ønsker at holde mere end 52 ugers orlov, bliver den overskydende del af orloven for egen regning. Forlænget orlov Som nævnt ovenfor har forældrene mulighed for at forlænge forældreorloven med 8 eller 14 ugers ekstra orlov. Den ekstra orlov skal holdes i direkte forlængelse af de 32 uger. Ønsker forældrene at holde ekstra forældreorlov, vil dagpengene blive nedsat forholdsmæssigt, således at det samlede beløb svarer til fuld dagpenge i 32 uger. De nedsatte dagpenge beregnes af kommunen fra det tidspunkt, hvor lønmodtageren meddeler kommunen, at vedkommende ønsker at forlænge orloven. 10

11 Forældrene kan vælge at dele forlængelsen af orloven med dagpengeret imellem sig. Delingen kan fx ske således, at faderen tager 4 ugers orlov og moderen 10 uger på forholdsmæssigt nedsatte dagpenge. Hel eller delvis genoptagelse af arbejdet i forældreorlovsperioden Genoptager forældrene arbejdet delvist i forældreorlovsperioden, kan dagpengeperioden forlænges tilsvarende. Er arbejdet genoptaget på fx halv tid, forlænges dagpengeperioden til det dobbelte. Dog således at der maksimalt ydes dagpenge svarende til 32 ugers fulde dagpenge. Udskudt orlov Der ydes dagpenge i den/de udskudte forældreorlovsperiode(r), dog maksimalt svarende til 32 ugers fulde dagpenge. Dagpenge ved forlænget/udskudt orlov Ved anmodning om dagpenge i forbindelse med forlængelse eller udskydelse af dagpengeperioden, skal en lønmodtager dokumentere, at der mellem denne og arbejdsgiveren er indgået en aftale om forlængelse eller udskydelse af perioden. Dagpengerefusion En arbejdsgiver, der betaler løn under barsel, indtræder i lønmodtagerens ret til barselsdagpenge fra kommunen, således at arbejdsgiveren får dagpengene udbetalt som refusion for de perioder, hvor der betales løn. Tag forbehold ved løn under orlov Dansk Erhverv anbefaler, at virksomheder, som udbetaler løn under forældreorlov enten i henhold til virksomhedens egen barselspolitik eller i henhold til anden aftale, udtrykkeligt tager forbehold om fuld dagpengerefusion, således at lønnen reduceres tilsvarende, hvis der ikke ydes fuld refusion. Dette kan blive aktuelt, hvis en lønmodtager forlænger forældreorloven i op til 46 uger, eller hvis forældrene deler dagpengene imellem sig, således at dagpengeretten placeres hos den forælder, der ikke har ret til løn under orloven. Det bliver også aktuelt, hvis lønmodtageren ikke opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen. I disse situationer bliver arbejdsgiverens adgang til dagpengerefusion efter barnets 14. uge reduceret, eller den bortfalder helt. Forbeholdet om fuld dagpengerefusion skal sikre, at virksomheden holdes skadesløs, hvis medarbejderens forhold er skyld i, at der ikke er adgang til fuld dagpengerefusion. Frister Ansøgning om dagpengerefusion Arbejdsgiverens anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption skal indgives til kommunen senest 8 uger efter, at udbetaling af løn fra arbejdsgiveren er ophørt. 11

12 Hvis en lønmodtager holder orloven i en sammenhængende periode fx graviditetsorlov på 4 uger, barselsorlov på 14 uger og forældreorlov på 32 uger i forlængelse af hinanden er orlovsperiodens udløb den sidste dag, som kommunen skal udbetale dagpenge for. Det samme gælder, hvis forældrene har forlænget forældreorloven. Med hensyn til faderens ret til 2 ugers fædreorlov skal arbejdsgiveren også anmode kommunen om refusion senest 8 uger efter, at udbetaling af lønnen er ophørt. Dette gælder, uanset om faderen påbegynder forældreorloven umiddelbart herefter. Når en forælder udskyder orloven, betragtes de udskudte perioder som separate orlovsperioder, dvs. at arbejdsgiveren dels skal anmelde et refusionskrav senest 8 uger efter den sidste dag i hovedorloven, dels skal anmelde kravet senest 8 uger efter, at en udskudt periode er slut. En orlovsperiode anses som udløbet, når der i 1 uge ikke har været fravær, der berettiger til refusion. Indgives anmodningen om dagpengerefusion efter fristens udløb, bortfalder retten til refusion for denne periode. Ansøgning om dagpengerefusion Arbejdsgivere kan søge oplysninger og anmode om dagpengerefusion på eller på DA-Barsel Obligatorisk for medlemmer med arbejdsgivermedlemskab For virksomheder, der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, er det obligatorisk at være tilmeldt DA-Barsel. Alle virksomhedens medarbejdere omfattes automatisk af ordningen med nogle få undtagelser, som er beskrevet nedenfor. Ikke-overenskomstansatte medarbejdere tilmeldes automatisk. Ønskes disse medarbejdere tilknyttet en anden ordning, skal Dansk Erhverv kontaktes. Lovpligtigt at betale til barselsfond Det er lovpligtigt, at virksomheden betaler til en barselsfond i forhold til samtlige lønmodtagere. En virksomhed, som ikke er arbejdsgivermedlem, skal altså tilmeldes den offentlige barselsfond, Barsel.dk. Tilsvarende skal arbejdsgivermedlemmer tilmelde ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere til enten DA-Barsel eller den offentlige ordning. Hvilke lønmodtagere skal der betales bidrag for i DA-Barsel? Virksomhederne skal som udgangspunkt betale bidrag til DA-Barsel for alle lønmodtagere mellem 18 og 67 år. Se dog undtagelser nedenfor. 12

13 Virksomhederne skal betale bidrag, uanset om lønmodtagerne er ansat i tidsubegrænsede ansættelsesforhold, er midlertidigt ansatte, vikarbureauvikarer, sæsonarbejdere, løsarbejdere, deltidsansatte, voksne lærlinge eller lignende. Virksomhederne skal ikke betale bidrag for: Unge under 18 år Elever/lærlinge under 25 år Ejere og direktører Medarbejdere, som er beskæftiget mindre end 9 timer ugentligt. Hvad skal der betales? Bidraget til DA-Barsel udgør fra den 1. oktober 2017 kr. 875 pr. år pr. fuldtidsmedarbejder. Den 1. juli 2018 stiger bidraget til 925 kr. pr. år. Bidraget for deltidsansatte, vikarbureauvikarer, sæsonarbejdere, løsarbejdere og midlertidigt ansatte i øvrigt korrigeres efter omfanget af deres beskæftigelse efter de til enhver tid gældende kriterier for betaling af ATP-bidrag. Månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Mindst ,00 Under 117, men mindst 78 49,00 Under 78, men mindst 39 24,00 Under 39 0,00 Bidrag til DA-Barsel kr. pr. måned Betaling af bidrag Regler for betaling af bidrag følger reglerne for ATP-betaling. Det betyder, at: Bidrag opkræves bagud for et kvartal ad gangen. Forfaldsdatoen er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober for henholdsvis 4. kvartal året før, 1., 2. og 3. kvartal. Sidste rettidige indbetalingsdato er: 20. januar for 4. kvartal året før 14. april for 1. kvartal 14. juli for 2. kvartal 14. oktober for 3. kvartal. Såfremt sidste rettidige indbetalingsdato er en lørdag, søndag eller helligdag, fastsættes betalingsfristen dog til den efterfølgende arbejdsdag. 13

14 Virksomhederne har mulighed for at indbetale til DA-Barsel på følgende måder: Lønservicebureau Virksomheden skal selv kontakte sin systemudbyder eller lønservicebureau for at aftale, hvordan indbetalingen fremover skal administreres. Indbetalingskort DA-Barsel sender indbetalingskort hvert kvartal, dvs. i marts, juni, september og december måned. Ret til refusion For at få ret til refusion, skal følgende krav være opfyldt: Virksomheden må ikke være i restance. Betaling og indberetning skal stemme overens. Der skal være betalt bidrag for den barslende medarbejder. Den barslende medarbejder skal have været ansat i mindst 9 måneder på datoen for forventet fødsel. For ansatte fra vikarbureauer skal de særlige bestemmelser i overenskomsterne følges. Der skal være betalt løn mv. under barsel. Virksomheden får dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark. Refusionen beløb Der er p.t. (fra 1. marts 2017) mulighed for refusion på op til maksimalt 188,62 kr. pr. time. I beløbet indgår: Timeløn op til 140,50 kr. Virksomhedens pensionsbidrag med maksimalt 8 %. Feriepenge med 12,5 %. Betaling for søgnehelligdagsopsparing med 3,5 %. Fritvalgs-/opsparingsbidrag med 2,7 % Det ekstra pensionsbidrag under moderens barselsorlov ( uge) på kr. 8,50 pr. time. Under forældreorlov, der påbegyndes den 1. juli 2017 eller senere, er der fra den 1. oktober 2017 mulighed for refusion op til maksimalt 199,99 kr. pr. time, idet der indføres et særligt loft for timeløn på 156 kr. under forældreorlov. Beløbet stiger til 203,74 kr. pr. 1. marts 2018 og 207,36 kr. pr. 1. marts 2019, idet timelønsloftet stiger til hhv. 158 kr. og 160 kr., samtidig med at bidrag til fritvalgs lønkonto stiger til hhv. 3,4 pct. og 4,0 pct. Dagpenge fra Udbetaling Danmark modregnes fra 2. januar 2017 med 114,73 kr. pr. time. DA- Barsel udbetaler forskellen mellem dagpengesatsen og den beregnede refusion pr. time. Hvis timelønnen er mindre end det maksimale refusionsbeløb, nedsættes refusionen fra DA- Barsel tilsvarende, således at der aldrig kan ydes refusion for en større udgift, end virksomheden har haft. 14

15 Refusion perioder Arbejdsgiveren kan få udbetalt refusion fra DA-Barsel i følgende uger: 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) - kun for moderen. 14 uger umiddelbart efter fødslen (barselsorlov) - kun for moderen. 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen (fædreorlov) - kun for faderen. 13 uger efter barselsorlov (forældreorlov i uge efter fødslen) til deling mellem mor og far. Faderen kan starte forældreorloven allerede i uge 3 efter fødslen. Bemærk at refusion for forældreorlov kun ydes til den ene af forældrene i maksimalt 8 uger, da der er reserveret 5 uger til hver af forældrene. DA-Barsel kan dispensere fra kravene til orlovens placering ved hospitalsindlæggelse på grund af sygdom. Der gælder særlige regler for refusion ved adoption. Se nærmere herom på Hvornår udbetales refusionen? Refusionen bliver udbetalt ultimo måneden efter kvartalet som refusionen slutter i. For yderligere oplysninger se Den offentlige barselsfond (Barsel.dk) Der er ved lov om etablering af en barselsfond etableret en offentlig barselfond, som skal udligne den enkelte arbejdsgivers udgifter til løn under barsel. Loven gælder som udgangspunkt for alle arbejdsgivere. Dog er arbejdsgivere, som er tilsluttet en godkendt decentral barselsudligningsordning - såsom DA-Barsel - undtaget. Der refunderes udgifter op til et nærmere fastsat kroneloft. For yderligere oplysninger se Arbejdsgiverens betalingsforpligtelser Funktionærloven Arbejdsgivere er i medfør af funktionærloven forpligtet til at betale halv løn under graviditetsorloven (4 uger før forventet fødsel) og barselsorloven (14 uger efter fødslen). Overenskomster Udover reglerne i funktionærloven er der i mange overenskomster indgået aftale om ret til fuld løn under barsel evt. i en nærmere afgrænset periode. 15

16 Betalingsforpligtelserne varierer i de forskellige overenskomster. Der henvises til den relevante overenskomst. Dansk Erhvervs overenskomster kan ses på vores hjemmeside: finder du overenskomsterne. Dansk Erhverv Arbejdsgivers overenskomster med HK I de landsoverenskomster, som Dansk Erhverv Arbejdsgiver har indgået med HK (Butiksoverenskomsten og Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service), er det aftalt, at der skal betales løn under graviditets-/barsels-/fædre- og forældreorlov, som gennemgået nedenfor. Betingelserne for udbetaling af fuld løn under barsel/adoption er, at lønmodtageren har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, at virksomheden er berettiget til fuld dagpengerefusion (i modsat fald reduceres lønudbetalingen tilsvarende). Perioderne med løn under barsel fordeler sig således: Orlovsperiode: Graviditetsorlov Barselsorlov Fædreorlov Forældreorlov Lønforpligtelse: 4 uger med fuld løn. 14 uger med fuld løn. 2 uger med fuld løn. 13 uger med fuld løn. Heraf er 5 uger øremærket til far og 5 uger til mor. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder. 4 uger før barnets fødsel - 4 ugers graviditetsorlov Denne ret til fuld løn under graviditetsorlov tilkommer moderen, hvis hun har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Barnets første 14 uger - barsels- og fædreorlov Moderen har ret til fuld løn under 14 ugers barselsorlov, og faderen har ret til fuld løn under 2 ugers fædreorlov, såfremt lønmodtageren har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Det faktisk fødselstidspunkt er ikke afgørende for beregning af ancienniteten. Det er en betingelse, at de 2 ugers fædreorlov holdes i sammenhæng. 16

17 Forældreorlov Lønmodtagerne er berettigede til at modtage fuld løn i indtil 13 uger under forældreorlov. Det er en betingelse, at lønmodtageren har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Det faktisk fødselstidspunkt er ikke afgørende for beregning af ancienniteten. Af disse 13 uger er 5 uger øremærket til hver af forældrene. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder. Holdes orloven - som er reserveret den ene forælder - ikke, bortfalder betalingen. Faderen/medmoren har ret til at påbegynde den betalte forældreorlov umiddelbart efter fædreorloven. Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af hensyn til lønbogholderiet give meddelelse herom 3 uger i forvejen, når medarbejderen ønsker at få udbetalt løn under sin orlov. Orloven skal være afholdt inden for 52 uger efter fødslen. De almindelige varslingsregler i barselsloven skal dog fortsat overholdes. Adoptanter Adoptanters ret til løn følger af den enkelte overenskomst. Butiksoverenskomsten I Dansk Erhverv Arbejdsgivers landsoverenskomst med HK for butik (Butiksoverenskomsten) er der ikke ret til betaling før modtagelsen af barnet. Der er alene ret til betaling efter modtagelsen af barnet. Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales der løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov), i 2 uger under fædreorlov samt i 13 uger under forældreorlov. Af disse 13 uger er 5 uger øremærket til hver af adoptanterne. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden adoptant. Holdes orloven som er reserveret til den ene adoptant ikke, bortfalder betalingen. Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af hensyn til lønbogholderiet give meddelelse herom 3 uger i forvejen, når medarbejderen ønsker at få udbetalt løn under sin orlov. Orloven skal være afholdt inden for 52 uger efter fødslen. De almindelige varslingsregler i barselsloven skal dog fortsat overholdes. Funktionæroverenskomsten I Dansk Erhverv Arbejdsgivers landsoverenskomst med HK for Handel, Viden og Service (Funktionæroverenskomsten) er der ret til løn før modtagelsen af barnet i op til 4 uger (i det 17

18 omfang der i henhold til barselslovens 8 er ret til fravær i perioden), for medarbejdere, der har 9 måneders anciennitet på modtagelsestidspunktet. Adoptanter, der opfylder anciennitetskravet, har desuden ret til løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov), i 2 uger under fædreorlov samt i 13 uger under forældreorlov. Af disse 13 uger er 5 uger øremærket til hver af adoptanterne. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden adoptant. Holdes orloven som er reserveret til den ene adoptant ikke, bortfalder betalingen. Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af hensyn til lønbogholderiet give meddelelse herom 3 uger i forvejen, når medarbejderen ønsker at få udbetalt løn under sin orlov. Orloven skal være afholdt inden for 52 uger efter fødslen. De almindelige varslingsregler i barselsloven skal dog fortsat overholdes. For begge overenskomster gælder, at ordningen forudsætter, at der udbetales dagpenge. Bestemmelserne giver også adgang til betaling, hvor der ydes nedsat dagpengerefusion, typisk i forbindelse med forlængelse af forældreorloven. I sådanne tilfælde nedsættes virksomhedens betaling dog med det samme beløb, som refusionen er nedsat med. Det anbefales, at lønmodtageren ved en tro- og loveerklæring over for arbejdsgiveren bekræfter, at vedkommende og ikke barnets anden forælder bruger retten til betaling i de 3 fælles uger (bilag 3). Kun den ene af barnets forældre kan bruge denne ret. Pension Virksomheden skal under de 14 ugers barselsorlov indbetale et ekstra pensionsbidrag til kvindelige lønmodtagere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Ved adoption har den ene adoptant samme ret til pensionsindbetaling. For fuldtidsansatte udgør pensionsbidraget i alt pr. måned: Fra 1. juli 2014: 2.040,00 kr. Heraf skal arbejdsgiver betale 2/3 og lønmodtager 1/3. Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. Lønbegrebet Den løn, som en lønmodtager har krav på at få udbetalt ved fravær i forbindelse med graviditet og barsel, er inklusive faste løndele. Begrebet løn omfatter således både grundløn samt evt. bonusløn og andre lønandele, som lønmodtageren måtte have krav på. Dvs. at hvis en medarbejder som en 18

19 del af sin løn får provision eller bonus, skal denne indgå i beregningsgrundlaget i forhold til den løn, som lønmodtageren har krav på under orloven. Hvis bonus/provisionen ikke umiddelbart kan beregnes (fx hvor der er tale om provision af personligt salg), skal der betales en rimelig kompensation for manglende provisionsoptjening. Kompensationen kan her beregnes ud fra et gennemsnit af, hvad medarbejderen tidligere har optjent, fx på baggrund af en 3-6 måneders periode, såfremt dette måtte give et retvisende billede af, hvad lønmodtageren ville have tjent, såfremt pågældende ikke havde været fraværende. Har lønmodtageren ikke et retskrav på løn, eksempelvis fordi vedkommende ikke er funktionær og ikke er omfattet af en overenskomst, som giver krav på løn under fraværet, er det op til virksomheden at fastsætte, om medarbejderen skal have ret til løn og i givet fald hvor stor en løn, herunder om bonus mv. skal indgå. Opsigelse Under graviditets-, barsels- eller forældreorlov En lønmodtager, der er i fertilitetsbehandling, gravid, på barsel eller afholder forældreorlov, er særligt beskyttet mod opsigelse. Tilsvarende gælder i forhold til adoptanter. Ifølge ligebehandlingsloven må en arbejdsgiver således ikke opsige en lønmodtager på grund af graviditet eller barsel, eller fordi lønmodtageren ønsker at benytte sin ret til fravær. Beskyttelsen gælder også for mandlige lønmodtagere. Hvis en lønmodtager bliver opsagt under graviditet eller barselsorlov, gælder der en såkaldt omvendt bevisbyrde, hvilket betyder, at det er arbejdsgiveren, som skal bevise, at opsigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i graviditeten eller barselsorlov. Ellers kan arbejdsgiveren blive dømt til at betale en godtgørelse til lønmodtageren. I praksis er det ganske vanskeligt for en arbejdsgiver at løfte den omvendte bevisbyrde. Godtgørelsesniveauet er typisk 6-12 måneders løn oveni lønmodtagerens almindelige opsigelsesvarsel. Der gælder også en beskyttelse mod indirekte forskelsbehandling på grund af graviditet eller barselsorlov. Det betyder, at en arbejdsgiver i forbindelse med en opsigelse ikke må lægge vægt på lønmodtagerens forhold, som skyldes graviditeten eller barselsorloven, fx graviditetsbetinget sygdom. Derfor må graviditetsbetinget sygdom heller ikke tælle med ved en opsigelse efter 120- dagesreglen. 19

20 På grund af den særlige beskyttelse anbefales det, at virksomhederne på forhånd retter henvendelse til Dansk Erhverv ved eventuelle overvejelser om opsigelse af en lønmodtager i følgende situationer: Gravid eller på orlov I fertilitetsbehandling Mænd som skal på fædreorlov i forbindelse med en fødsel Mænd eller kvinder, hvis partner er i fertilitetsbehandling Adoptanter eller kommende adoptanter Medarbejdere som for nylig er kommet tilbage fra orlov. Ferie Optjening Lønmodtagere optjener fuld ret til betalt ferie i de perioder, hvor arbejdsgiveren betaler hel eller delvis løn. Virksomhederne skal være opmærksom på, at også løndele, der udgøres af naturalier, eksempelvis fri bil og telefon, betragtes som løn. Såfremt en medarbejder, der holder ferie med løn, bevarer sådanne løndele under orloven, risikerer arbejdsgiveren altså, at medarbejderen optjener fuld ret til ferie med løn under orloven, selvom vedkommende ikke modtager sin normale månedsløn. Medarbejdere, der ikke holder ferie med løn, men løbende optjener feriegodtgørelse, optjener alene delvis ferie, hvis der udbetales delvis løn. I de perioder af orloven, hvor lønmodtagere modtager barselsdagpenge fra kommunen, optjener vedkommende ikke ret til betalt ferie fra arbejdsgiveren. Der opnås dog ret til feriedagpenge fra A-kassen for medlemmer heraf. Er lønmodtageren ikke medlem af en A-kasse, opnår lønmodtageren alene ferieret - altså ret til fravær uden betaling. Afholdelse af ferie Graviditets-, barsels- eller forældreorlov betragtes som udgangspunkt som en feriehindring. En arbejdsgiver kan således ikke varsle ferie i disse perioder. Såfremt lønmodtageren ikke har kunnet holde ferie som følge af orloven, har lønmodtageren krav på udbetaling af feriepenge for de uger, der ikke er afholdt. Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at parterne aftaler, at der holdes ferie i forældreorlovsperioden kombineret med en tilsvarende udskydelse af orloven. 20

21 Afholdelse af ferie når arbejdet er genoptaget på deltid Hvis arbejdet genoptages på deltid i dele af orloven, begrænser det arbejdsgiverens ret til at varsle ferie, idet orloven stadig fungerer som en feriehindring. Hvis arbejdet eksempelvis genoptages således, at medarbejderen går på arbejde alle hverdage om formiddagen og holder orlov om eftermiddagen, kan arbejdsgiveren slet ikke varsle ferie. Der er en feriehindring hver dag. I denne situation kræver afholdelse af ferie en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Hvis medarbejderen derimod genoptager arbejdet således, at vedkommende fx arbejder mandag og tirsdag og holder orlov onsdag til fredag, vil arbejdsgiveren kunne varsle de 2 ugers restferie til afholdelse på mandage og tirsdage. Restferie kan varsles med 1 måneds varsel og kan holdes som enkeltdage. Derimod kan arbejdsgiveren ikke varsle de 3 ugers hovedferie, da medarbejderen har krav på at holde dem i sammenhæng, og her fungerer orloven mandag til onsdag som en feriehindring. Hovedferien kan altså kun holdes, hvis parterne er enige derom. Øvrige forhold Dette notat beskriver alene de mest almindelige problemstillinger, man som arbejdsgiver støder på i forbindelse med graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov. Det bemærkes, at alene generelle problemstillinger behandles i notatet, og at dette ikke kan erstatte konkret rådgivning. I det omfang din virksomhed støder på en problemstilling, som ikke er behandlet i nærværende notat, anbefales det at kontakte Dansk Erhverv for rådgivning herom. Det gælder fx: Fortolkning af barselsregler i en overenskomst, som ikke er behandlet i dette notat. Udenlandske lønmodtageres rettigheder i forbindelse med barsel mv. Indførelse af barselsrettigheder i personalehåndbog eller lignende. Forældrenes rettigheder, hvis barnet afgår ved døden. Pasning af alvorligt syge børn. Mulighed for at indtræde i den anden forælders orlovsret ved dennes sygdom. 21

22 Bilag 1 Tro- og loveerklæring ved udskydelse af forældreorlov Jeg erklærer på tro og love, at jeg er bekendt med reglerne i barselslovens 11 om, at kun den ene af forældrene har ret til at udskyde minimum 8 og maksimum 13 uger af forældreorloven til samlet afholdelse på et senere tidspunkt, inden barnet er fyldt 9 år. I denne sammenhæng erklærer jeg, at det kun er undertegnede, som herved udnytter retten til at udskyde uger af forældreorloven, der relaterer sig til fødslen af: (barnets navn) (barnets cpr.nr.) Den 20 (underskrift) 22

23 Fravær i forbindelse med graviditet, barsel m.v. Bilag 2 I barselsloven er der en række varslingsregler, som skal overholdes i forbindelse med fravær ved graviditet, barsel m.v. Blandt andet skal forældre inden 8 uger efter fødselstidspunktet give virksomheden underretning om fraværets længde og tidspunktet for genoptagelsen af arbejdet. Inden for samme frist skal forældrene endvidere give underretning, såfremt den ene af forældrene ønsker at udskyde minimum 8 og maksimum 13 uger af forældreorloven til samlet afholdelse på et senere tidspunkt. Følgende oplysninger kan være nyttige at notere, når lønmodtagere er fraværende op til og i forbindelse med en fødsel. Medarbejderens navn: I tilknytning til fødslen Graviditetsorlov fra og med den / 20 Forventet fødselstidspunkt den / 20 (iht. vandrejournalen) Fødselstidspunkt den / 20 Inden 8 uger efter fødslen Har medarbejderen inden 8 uger efter fødslen givet meddelelse om: 1. Hvornår arbejdet genoptages. Ja Nej I givet fald den / 20 Hvis nej, bør der tages kontakt til medarbejderen med henblik på indhentelse af oplysning om tidspunktet for arbejdets genoptagelse. 2. Om retten til at forlænge forældreorloven Ja Nej I givet fald med uger med 8 eller 14 uger til 40 eller 46 uger er Udnyttet. 3. Om retten til at udskyde min. 8 og max. Ja Nej I givet fald med uger 13 af de 32 ugers forældreorlov til afholdelse på et senere tidspunkt inden barnet fylder 9 år er udnyttet. Hvis ja, kan tro- og loveerklæring anvendes til bekræftelse af, at kun den ene af forældrene har udnyttet retten til at udskyde dele af forældreorloven. 4. Er der indgået anden aftale med medarbejderen om fx udskydelse af et andet antal uger. Ja Nej I givet fald hvilken aftale: 23

24 Bilag 3 Tro- og loveerklæring ved afholdelse af forældreorlov med løn Af overenskomsten fremgår, at virksomheden yder betaling under forældreorlov i indtil 13 uger, hvoraf 5 uger er øremærket til hver af forældrene, mens betaling i de resterende 3 uger sker til enten faderen eller moderen. Jeg erklærer på tro og love, at kun undertegnede, og ikke barnets anden forælder, modtager betaling i de resterende 3 uger, hvor der kun kan ydes betaling til enten faderen eller moderen. (barnets navn) (barnets cpr.nr.) Den 20 (medarbejderens underskrift) 24

25 Bilag 4 [Sted], den [dato] Sendt med afleveringsattest + alm. post [Medarbejderen navn og adr.] Manglende overholdelse af varsel Vi kan konstatere, at vi ikke har modtaget meddelelse om, hvornår du vender retur fra din orlov. Ifølge barselslovens 15, stk. 4, skal du inden 8 uger efter fødslen underrette din arbejdsgiver om, hvornår du genoptager arbejdet. Denne frist er overskredet. Det er nødvendigt for os at få at vide, hvornår du vender retur fra orlov, for at kunne tilrettelægge arbejdet under dit fravær. Såfremt du ikke snarest og senest indenfor 5 hverdage fra d.d. har opfyldt din varslingsforpligtelse ved at sørge for, at vi har modtaget underretning om, hvornår du genoptager dit arbejde, forventer vi, at du genoptager arbejdet den [indsat dato for uger efter barnets fødsel]. Du kan evt. udfylde nedenstående og fremsende dette i vedlagte svarkuvert. Venlig hilsen [Navn på virksomhed] [Navn på tegningsberettiget] Den - _ - 20 _ Til opfyldelse af min varslingsforpligtelse efter barselsloven 15, stk. 4, giver jeg hermed underretning til min arbejdsgiver om, at jeg genoptager mit arbejde den - _ - 20 _. (medarbejderens underskrift) 25

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING 3. januar 2019 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel En gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel, børn

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Arbejdsdirektoratet Den 8. maj 2003 Indholdsfortegnelse Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Den grønne Gruppe. Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Den grønne Gruppe. Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Den grønne Gruppe Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel, børn og familie 2016

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere