Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016"

Transkript

1 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle hans aktindsigtsanmodning i dens helhed i medfør af den såkaldte ressourcebestemmelse i offentlighedslovens 9, stk. 2, nr maj 2016 Forvaltningsret Journalisten havde bedt Justitsministeriet om aktindsigt i nogle terroranalysevurderinger for en treårig periode. Ministeriet mente, at det ville tage over 60 timer at behandle anmodningen, og at dette var et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Sagen rejste for det første et principielt spørgsmål om, hvorvidt offentlighedslovens ressourcebestemmelse overhovedet kan bruges over for journalister, der i almindelighed antages at have en særlig interesse i aktindsigt. Efter ombudsmandens opfattelse kan dette ikke være generelt udelukket. Men hvis man skal anvende offentlighedslovens ressourcebestemmelse over for journalister, må det efter ombudsmandens opfattelse i hvert fald kræve et ressourceforbrug, der er væsentligt større end de ca. 25 timer, som ifølge forarbejderne til bestemmelsen er grænsen over for den, der ikke har en særlig interesse. Da Justitsministeriet havde skønnet et tidsforbrug på over 60 timer, var denne betingelse umiddelbart opfyldt. Ombudsmanden havde i øvrigt ikke grund til at tvivle på ministeriets udregning af tidsforbruget. Men ombudsmanden lagde også vægt på andre omstændigheder i sagen, herunder at ministeriet ville tage stilling til dele af anmodningen og undersøge, om journalisten kunne få aktindsigt i nogle udvalgte terroranalysevurderinger, som journalisten havde oplyst, at han var særligt interesseret i. Ombudsmanden havde efter en konkret og samlet vurdering ikke grundlag for at kritisere Justitsministeriets afslag på at behandle journalistens aktindsigtsanmodning. Offentlig omtale af ombudsmandens udtalelse gav anledning til at præcisere, at et forventet tidsforbrug til pressehåndtering efter ombudsmandens opfattel-

2 se ikke kan medregnes, når en myndighed opgør det forventede ressourceforbrug i forbindelse med behandlingen af en aktindsigtsanmodning, hvilket Justitsministeriet erklærede sig enig i. (Sag nr. 16/00774) Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen efterfulgt af en sagsfremstilling: Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad drejer sagen sig om? Sagen drejer sig om Justitsministeriets afslag på at behandle din aktindsigtsanmodning af 4. november 2015 i dens helhed. Anmodningen vedrørte PET/Center for Terroranalyse-vurderinger (såkaldte CTA-vurderinger) vedrørende terrortruslen mod Danmark fra perioden 2012 til 4. november 2015 (datoen for din aktindsigtsanmodning). I en afgørelse af 17. februar 2016 meddelte Justitsministeriet afslag med henvisning til, at behandlingen ville indebære et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, jf. offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1. Ministeriet vurderede, at det samlede tidsforbrug for ministeriet og PET i forbindelse med behandlingen af din anmodning måtte forventes at overstige 60 timer. Justitsministeriet meddelte samtidig, at ministeriet ville fortsætte sagsbehandlingen i forhold til de CTA-vurderinger, som du havde oplyst at være særligt interesseret i ( rapporter, analyser, der særskilt omfatter truslen mod det jødiske samfund ). I din klage af 18. februar 2016 til mig har du gjort gældende, at din aktindsigtsanmodning vedrører en klart defineret gruppe af dokumenter i en begrænset tidsperiode, og at 60 timer ikke er meget henset til Justitsministeriets sagsbehandlingstid i alle aktindsigtssager. 2. Retsgrundlag Justitsministeriet har henvist til, at en behandling af din aktindsigtsanmodning i dens helhed vil kræve et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. 2/15

3 Ifølge 7, stk. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) kan enhver forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed mv. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører (offentlighedslovens 9, stk. 1). Selv om betingelserne i offentlighedslovens 9, stk. 1, er opfyldt, kan en anmodning om aktindsigt afslås, i det omfang behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dette følger af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1. I de specielle bemærkninger til 9, stk. 2, nr. 1, er anført bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013): Det centrale for vurderingen af, om behandlingen af en anmodning om aktindsigt vil nødvendiggøre et i forhold til ansøgerens interesse i at få indsigt i det konkrete tilfælde uforholdsmæssigt ressourceforbrug, vil være det forventede tidsforbrug i forbindelse med den pågældende myndigheds behandling af aktindsigtsanmodningen. Der må i den forbindelse lægges vægt på, hvor mange sager eller dokumenter anmodningen om aktindsigt vedrører, ligesom der må lægges vægt på, om aktindsigten på grund af dokumenternes og sagernes indhold vil være kompliceret at behandle. Adgangen til at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt vil forudsætte, at det vurderes, at det samlede tidsforbrug for myndighederne i forbindelse med behandlingen af anmodningen det vil sige såvel fremsøgningen af sagerne eller dokumenterne samt myndighedens vurdering af, om der kan meddeles aktindsigt heri må forventes at overstige ca. 25 timer (svarende til mere end tre fulde arbejdsdage). Kravet om, at det skal påvises, at behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, indebærer, at såfremt den, der har søgt om aktindsigt godtgør en særlig interesse i sagerne eller dokumenterne, vil myndigheden mv. være forpligtet til i almindelighed og således uanset sagens eller dokumenternes omfang at behandle anmodningen. En myndighed vil i den forbindelse kun sjældent kunne undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, der er fremsat af et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut, da sådanne medier og forskere i almindelighed må antages at have en sær- 3/15

4 lig interesse i aktindsigten, jf. også lovforslagets 28, stk. 2, nr. 1, og 29, stk. 2, hvorefter en myndighed kan undlade at foretage ekstrahering med henvisning til et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Hvor der er tale om en anmodning om aktindsigt, der vil være ressourcekrævende at behandle, herunder uforholdsmæssigt ressourcekrævende, vil en myndighed mv. dog under alle omstændigheder og således også i forhold til bl.a. journalister kunne anmode den aktindsigtssøgende om at konkretisere, hvad det nærmere er, den pågældende interesserer sig for. Endvidere vil myndigheden efter omstændighederne kunne tilkendegive, at en manglende konkretisering hvor der ikke er tale om afslag på anmodningen som følge af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug vil indebære længere sagsbehandlingstid. Meddelelse af afslag på aktindsigt med henvisning til ressourceforbruget bør således meget ofte ikke være den første reaktion på en anmodning om aktindsigt, men myndigheden bør i første række indlede en dialog med den aktindsigtssøgende med henblik på at få afgrænset og konkretiseret anmodningen, således at et eventuelt ressourceproblem ikke længere foreligger. Se også Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 214 ff., for en nærmere beskrivelse af bestemmelsen i offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1. Særligt om uforholdsmæssigt ressourceforbrug i forhold til aktindsigtssøgende med en særlig interesse er der s. 217 f. anført bl.a. følgende: En myndighed vil i den forbindelse kun sjældent kunne undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, der er fremsat af et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut, da sådanne medier og forskere i almindelighed må antages at have en særlig interesse i aktindsigten, jf. de specielle bemærkninger til 9, stk. 2, nr. 1. Det vil sige, at myndigheden i sådanne tilfælde ikke med henvisning til tidsforbruget i forbindelse med behandlingen af aktindsigtsanmodningen (i almindelighed) kan afvise at behandle anmodningen, ligesom myndigheden heller ikke kan afvise at behandle anmodningen, fordi den pågældende har indgivet flere anmodninger end inden for det seneste halve år. Det forhold, at det i de specielle bemærkninger til 9, stk. 2, anføres, at en myndighed i almindelighed vil være forpligtet til at behandle en aktindsigtsanmodning, og at myndigheden kun sjældent kan undlade at behandle en aktindsigtsanmodning, indebærer, at det ikke kan udelukkes at meddele afslag med henvisning til ressourceforbruget, selvom den aktindsigtssøgende har en særlig interesse. Hvis f.eks. en journalist tilknyttet et massemedie anmoder om aktindsigt i samtlige byggetilladelser, der er meddelt i en kommune de seneste 10 år, må kommunen i lyset af aktindsigtsanmodningens meget omfattende karakter være berettiget til at 4/15

5 anmode journalisten om at afgrænse anmodningen eksempelvis ved at angive en bestemt type byggetilladelse eller byggetilladelser meddelt i et nærmere afgrænset område. Hvis journalisten nægter at foretage en sådan afgrænsning, må kommunen være berettiget til med henvisning til det uforholdsmæssige ressourceforbrug at meddele afslag på anmodningen. Det nævnte eksempel skal naturligvis ses i lyset af, at den pågældende kommune ikke har lagt byggetilladelserne på nettet, da kommunen i et sådant tilfælde blot vil kunne henvise journalisten til selv at finde tilladelserne, jf. 40, stk. 1, nr Justitsministeriets anvendelse af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr Kan bestemmelsen i offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, overhovedet anvendes over for en journalist, der er tilknyttet et massemedie? Justitsministeriet har i overensstemmelse med de specielle bemærkninger til 9, stk. 2, nr. 1, lagt til grund, at du som journalist ved et massemedie har en særlig interesse i sagerne/dokumenterne. Når en journalist, der er tilknyttet et massemedie, søger aktindsigt, vil myndigheden ifølge forarbejderne til 9, stk. 2, nr. 1, i almindelighed være forpligtet til og således uanset sagens eller dokumenternes omfang at behandle anmodningen. En myndighed vil i den forbindelse kun sjældent kunne undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, der er fremsat af et massemedie. Sådan som bemærkningerne er formuleret ( i almindelighed og sjældent ), kan det altså ikke anses for generelt udelukket at anvende bestemmelsen i offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, over for journalister, der er tilknyttet et massemedie, jf. også Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 217 f., citeret ovenfor Justitsministeriets forventede ressourceforbrug i din sag Det er det forventede tidsforbrug i forbindelse med en myndigheds behandling af en aktindsigtsanmodning, der er det centrale ved vurderingen af, om behandlingen af en anmodning om aktindsigt vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, jf. de ovenfor citerede bemærkninger til 9, stk. 2, nr. 1. Ved beregning af tidsforbruget indgår tiden til såvel fremsøgningen af sagerne eller dokumenterne som myndighedernes vurdering af, om der kan meddeles aktindsigt Det fremgår af ministeriets udtalelse af 14. marts 2016 til mig, at ministeriet identificerede samlet set 45 sager, der indeholdt dokumenter omfattet af din anmodning. 5/15

6 Da dokumenterne var udarbejdet af PETs Center for Terroranalyse, og det stod klart, at en stillingtagen til, om der kunne meddeles aktindsigt i dokumenterne, ville kræve en høring af PET, anmodede ministeriet PET om at foretage et skøn over det forventede tidsforbrug, såfremt samtlige identificerede dokumenter skulle gennemgås med henblik på afgørelse om aktindsigt. Det fremgår af ministeriets notat af 17. februar 2016 om skøn over tidsforbrug, at PET vurderede, at en samlet gennemgang af de identificerede CTA-vurderinger ville tage minimum 6-7 arbejdsdage. Af samme notat fremgår, at Justitsministeriets sikkerhedskontor allerede havde brugt minimum 4 timer på at fremfinde CTA-vurderingerne. Dertil kom den tid, som ministeriets forvaltningsretskontor skulle bruge på at gennemgå sagen, når høringssvar var modtaget fra PET, herunder skrive afgørelse, forberede pressehåndtering og forelægge sagen op i huset. Justitsministeriet vurderede på den baggrund, at det samlede tidsforbrug for ministeriet og PET i forbindelse med behandlingen af din aktindsigtsanmodning måtte forventes at overstige 60 timer Jeg har ikke grundlag for at tilsidesætte Justitsministeriets skønsmæssige vurdering af det forventede tidsforbrug. Jeg lægger derfor til grund, at en behandling af din aktindsigtsanmodning i dens helhed måtte forventes at overstige 60 timer Er der tale om et uforholdsmæssigt ressourceforbrug i din sag? Som det fremgår ovenfor under pkt. 2 om retsgrundlaget, opererer forarbejderne til 9, stk. 2, nr. 1, som udgangspunkt med en grænse på ca. 25 timer (svarende til mere end tre fulde arbejdsdage). Grænsen på ca. 25 timer gælder ikke i din sag, da du som nævnt må anses for at have en særlig interesse i sagerne/dokumenterne. Hvis man skal anvende ressourcebestemmelsen i 9, stk. 2, nr. 1, over for en journalist, der er tilknyttet et massemedie, må det efter min opfattelse i hvert fald forudsætte et ressourceforbrug, der er væsentligt større end de ca. 25 timer, som er grænsen over for den, der ikke har en særlig interesse. Denne betingelse ses umiddelbart opfyldt i din sag, hvor Justitsministeriet har skønnet et tidsforbrug på over 60 timer (svarende til mere end 8 fulde arbejdsdage), der således er mere end dobbelt så meget som den grænse, der gælder i forhold til aktindsigtssøgende uden særlig interesse. 6/15

7 Det fremgår endvidere, at Justitsministeriet fortsatte sin sagsbehandling i forhold til de CTA-vurderinger, som du i din aktindsigtsanmodning havde oplyst at være særligt interesseret i. Ministeriet oplyste desuden i afgørelsen af 17. februar 2016, at Justitsministeriet vil ( ) udarbejde en samlet liste over CTA-vurderinger i perioden fra 2012 til den 4. november 2015, som ministeriet i det omfang oplysningerne kan udleveres vil udlevere til dig. Ministeriet foretog således med udgangspunkt i din formulering af aktindsigtsanmodningen en afgrænsning, således at et ressourceproblem ikke længere forelå, jf. de specielle bemærkninger til 9, stk. 2, nr. 1. Du ville endvidere på baggrund af den nævnte liste have mulighed for at konkretisere, hvilke CTAvurderinger du ud over dem, som du havde fremhævet i din anmodning af 4. november 2015 var særligt interesseret i. Jeg tilføjer i den forbindelse, at du ikke i klagen til mig havde bemærkninger til den vurdering, som ministeriet havde foretaget af, hvilket materiale du var mest interesseret i, og som ministeriet informerede dig om i afgørelsen af 17. februar Jeg forstår også ministeriets udtalelse af 14. marts 2016 til mig sådan, at du ikke er vendt tilbage til ministeriet med bemærkninger hertil. I hvert fald under de foreliggende omstændigheder kan det ikke give mig anledning til bemærkninger, at ministeriet ikke indledte en dialog med dig med henblik på yderligere afgrænsning og konkretisering af anmodningen Det kan efter min opfattelse ikke mere generelt angives, under hvilke omstændigheder bestemmelsen i 9, stk. 2, nr. 1, kan anvendes i forhold til f.eks. massemedier. Dette må bero på en konkret og samlet vurdering i lyset af den enkelte sags omstændigheder. Samlet set har jeg imidlertid i din sag ikke grundlag for at kritisere Justitsministeriets konkrete vurdering af, at behandlingen af din aktindsigtsanmodning i dens helhed ville nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Ministeriet var derfor berettiget til at give afslag efter offentlighedslovens 9, stk. 2, nr Øvrige forhold Justitsministeriet har i sin afgørelse til dig og i udtalelsen til mig beklaget, at ministeriet først den 17. februar 2016 var i stand til at vende tilbage med ministeriets vurdering af det forventede tidsforbrug i sagen. Ministeriet har i sin udtalelse til mig endvidere beklaget, at ministeriet ikke straks gik i gang med 7/15

8 en egentlig behandling af din aktindsigtsanmodning i forhold til de CTAvurderinger, som du havde givet udtryk for havde din særlige interesse. Jeg er enig med Justitsministeriet i, at disse forhold er yderst utilfredsstillende. Dette kan imidlertid ikke ændre ved, at Justitsministeriet var berettiget til at anvende offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, i din sag. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Efter at jeg havde afgivet min udtalelse i sagen den 27. maj 2016, blev spørgsmålet om Justitsministeriets medregning af pressehåndtering i beregning af ressourceforbruget og min udtalelse i den forbindelse problematiseret i en artikel i et dagblad. Jeg udtalte til det pågældende dagblad, at en myndighed ikke kan medregne pressehåndtering, når den opgør ressourceforbruget i forbindelse med behandling af sager om aktindsigt, og at det havde været hensigtsmæssigt, hvis min udtalelse havde indeholdt en særskilt bemærkning om dette. Jeg tilføjede, at det dog ikke havde haft betydning for resultatet i den konkrete sag. I et brev af 18. juni 2016 bad jeg Justitsministeriet om at oplyse, om ministeriet var enig med mig i, at et forventet tidsforbrug til pressehåndtering ikke kan medregnes, når man opgør ressourceforbruget i forbindelse med en myndigheds behandling af en aktindsigtsanmodning, jf. offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1. Jeg bad endvidere Justitsministeriet om at oplyse, om det var rigtigt forstået fra min side, at ministeriets forventede tidsforbrug til pressehåndtering i den konkrete sag var ubetydeligt i forhold til det samlede tidsforbrug i sagen. I et brev af 24. juni 2016 skrev Justitsministeriet bl.a. følgende: 2.1. Justitsministeriet er enig med ombudsmanden i, at et forventet tidsforbrug til pressehåndtering ikke kan medregnes, når man opgør ressourceforbruget i forbindelse med en myndigheds behandling af en aktindsigtsanmodning, jf. offentlighedslovens 9, stk. 2, nr I forhold til den konkrete sag kan Justitsministeriet bekræfte, at det er rigtig forstået, at ministeriets forventede tidsforbrug til pressehåndte- 8/15

9 ring i den konkrete sag i forhold til det samlede tidsforbrug i sagen var ubetydeligt. Justitsministeriet kan supplerende oplyse, at det samlede tidsforbrug i sagen der blev vurderet til at udgøre ikke under 60 arbejdstimer blev opgjort ud fra følgende hovedelementer: Fremfindelse af sager: Der blev minimum anvendt 4 arbejdstimer til at finde dokumenterne frem, som hidrørte fra 45 forskellige sager. PETs gennemgang af dokumenterne: PET vurderede, at det ville tage minimum 6-7 arbejdsdage (arbejdstidsnorm 7,4) at gennemgå dokumenterne svarende til minimum mellem 44,4 og 51,8 arbejdstimer. Sagens afslutning i Justitsministeriet: Som anført i notitsen om det skønnede tidsforbrug i sagen, skulle der herudover medregnes den tid, som Forvaltningsretskontoret ville skulle bruge på at gennemgå sagen, når høringssvar var modtaget fra PET, herunder skrive afgørelse, forberede pressehåndtering og forelæggelse op i huset. Det bemærkes i den forbindelse, at langt den overvejende del af den tid, som ministeriet ville skulle bruge på sagen, ville udgøre gennemlæsning af PETs høringssvar, gennemlæsning af samtlige de omfattede dokumenter og at skrive en afgørelse. I et brev af 29. juni 2016 til Justitsministeriet kvitterede jeg for modtagelsen af ministeriets brev af 24. juni 2016 og oplyste, at jeg ikke foretog mig mere i sagen. 9/15

10 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Ved af 4. november 2015 bad du Justitsministeriet om aktindsigt på følgende måde: Jeg skal i forlængelse af ovenstående anmode om aktindsigt i alle PET/Center for Terroranalyse-vurderinger, der omfatter terrortruslen mod Danmark, fra perioden 2012 til nu. Anmodningen omfatter IKKE de analyser, der allerede er offentliggjort, men de lidt længere rapporter, der er sendt til myndigheder, herunder JM. Alle rapporter, analyser, der særskilt omfatter truslen mod det jødiske samfund, er især genstand for min anmodning. Jeg er ikke interesseret i oplysninger, der vedrører konkret, herunder fysisk, sikring af jødiske institutioner. I det omfang, disse oplysninger indgår i materialet, bedes JM fjerne dem og angive, at det er grunden. I en afgørelse af 17. februar 2016 skrev Justitsministeriet således til dig: 1. ( ) Justitsministeriet orienterede dig ved brev af 11. november 2015 om, at en gennemgang af ikke offentliggjorte PET/Center for Terroranalysevurderinger (CTA-vurderinger) med henblik på at afgøre din anmodning om aktindsigt indebærer en nærmere gennemgang af de enkelte dokumenter, og at Justitsministeriet i den forbindelse ville indhente en udtalelse fra PET. Justitsministeriet orienterede dig samtidig om, at ministeriet ville vende tilbage med status for, hvornår du kunne forvente svar i sagen, når PET havde foretaget et skøn over, hvor lang tid en sådan gennemgang ville tage. 2. Justitsministeriet skal indledningsvis beklage, at ministeriet først nu er i stand til at vende tilbage med ministeriets vurdering af det forventede tidsforbrug i sagen. Det skyldes navnlig, at det kontor i Justitsministeriet, som har haft til opgave at fremfinde dokumenter omfattet af din aktindsigtsanmodning (Sikkerhedskontoret), har været meget travlt optaget af andre sager. Det er Justitsministeriets vurdering, at det samlede tidsforbrug for ministeriet og PET i forbindelse med behandlingen af din anmodning om aktindsigt må forventes at overstige 60 timer. Det er Justitsministeriets vurdering, at dette vil være et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, og ministeriet meddeler dig på den baggrund afslag på 10/15

11 BILAG SAGSFREMSTILLING at behandle din anmodning i sin helhed, jf. offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 2 [rettelig 9, stk. 2, nr. 1; min bemærkning]. Justitsministeriet fortsætter nu sagsbehandlingen i forhold til de CTAvurderinger, som du har oplyst at være særligt interesseret i ( rapporter, analyser, der særskilt omfatter truslen mod det jødiske samfund ). Justitsministeriet forventer at kunne træffe en afgørelse i forhold til dette materiale inden for 4 uger fra i dag. Justitsministeriet vil samtidig udarbejde en samlet liste over CTA-vurderinger i perioden fra 2012 til den 4. november 2015, som ministeriet i det omfang oplysningerne kan udleveres vil udlevere til dig. Justitsministeriet bemærker afslutningsvis som også oplyst i ministeriets brev af 11. november 2015 til dig at i det omfang CTAvurderingerne ikke tidligere er offentliggjort, vil det oftest hænge sammen med, at vurderingerne indeholder oplysninger, der ikke kan offentliggøres af hensyn til statens sikkerhed. Oplysningerne kan i så fald undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 31. Ved af 18. februar 2016 klagede du til mig over Justitsministeriets afgørelse. Du gjorde gældende, at der var tale om en klart defineret gruppe af dokumenter i en begrænset tidsperiode. Du anførte også, at henset til Justitsministeriets sagsbehandlingstid i alle aktindsigtssager var 60 timer ikke meget. Den 24. februar 2016 bad jeg Justitsministeriet om en udtalelse i anledning af din klage. I mit brev til ministeriet skrev jeg bl.a. følgende: Justitsministeriet har i afgørelsen oplyst, at det er ministeriets vurdering, at det samlede tidsforbrug for ministeriet og PET i forbindelse med behandlingen af anmodningen om aktindsigt må forventes at overstige 60 timer. Jeg beder om, at det af udtalelsen fremgår, på hvilket nærmere grundlag ministeriet har foretaget denne vurdering. Jeg beder også om, at ministeriet nærmere redegør for, hvilke overvejelser ministeriet har haft i forhold til at anvende bestemmelsen i offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, over for A, der er tilknyttet et massemedie. Jeg henviser til det, som fremgår af forarbejderne til bestemmelsen om, at en myndighed kun sjældent vil kunne undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, der er fremsat af et massemedie, da sådanne medier i almindelighed må antages at have en særlig interesse i aktindsigten. I en udtalelse af 14. marts 2016 skrev Justitsministeriet bl.a. således: 2.1. A anmodede ved af 4. november 2015 Justitsministeriet om aktindsigt i alle PET/Center for Terroranalyse-vurderinger, der omfatter 11/15

12 BILAG SAGSFREMSTILLING terrortruslen mod Danmark, fra perioden 2012 til nu. A anførte samtidig, at alle rapporter, analyser, der særskilt omfatter truslen mod det jødiske samfund, er især genstand for min anmodning. Justitsministeriet iværksatte på den baggrund en søgning efter dokumenter omfattet af anmodningen. Ministeriet identificerede samlet set 45 sager, der indeholder dokumenter omfattet af anmodningen. Da dokumenterne er udarbejdet af PETs Center for Terroranalyse og det stod klart, at en stillingtagen til, om der kan meddeles aktindsigt i dokumenterne ville kræve en høring af PET, anmodede ministeriet henholdsvis den 10. og 22. december 2015 PET om at foretage et skøn over det forventede tidsforbrug, såfremt samtlige identificerede dokumenter skulle gennemgås med henblik på afgørelse om aktindsigt. På baggrund af PETs skøn over ressourceforbruget vurderede Justitsministeriet, at det samlede tidsforbrug for ministeriet og PET i forbindelse med behandlingen af anmodningen om aktindsigt måtte forventes at overstige 60 timer. Der henvises i øvrigt til notatet om skøn over tidsforbruget, som er journaliseret på sagen j.nr , som sendes til ombudsmanden sammen med denne udtalelse Det følger af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, at en myndighed mv., uanset at betingelserne i bestemmelsens stk. 1 er opfyldt, kan afslå at behandle en anmodning om aktindsigt efter 7, i det omfang behandlingen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Det fremgår af bemærkningerne [note 1: Jf. lovforslag nr. L 144 om offentlighed i forvaltningen, fremsat den 7. februar 2013] til bestemmelsen i offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, at det centrale for vurderingen af, om behandlingen af en anmodning om aktindsigt vil nødvendiggøre et i forhold til ansøgerens interesse i at få indsigt i det konkrete tilfælde uforholdsmæssigt ressourceforbrug, vil være det forventede tidsforbrug i forbindelse med den pågældende myndigheds behandling af aktindsigtsanmodningen. Der må i den forbindelse lægges vægt på, hvor mange sager eller dokumenter anmodningen om aktindsigt vedrører, ligesom der må lægges vægt på, om aktindsigten på grund af dokumenternes og sagernes indhold vil være kompliceret at behandle. Adgangen til at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt forudsætter, at det vurderes, at det samlede tidsforbrug for myndighederne i forbindelse med behandlingen af anmodningen det vil sige såvel fremsøgningen af sagerne eller dokumenterne samt myndighedens (de involverede personers) vurdering af, om der kan meddeles aktindsigt heri må forventes at overstige ca. 25 timer (svarende til mere end 3 fulde arbejdsdage). 12/15

13 BILAG SAGSFREMSTILLING Det fremgår derudover af bemærkningerne, at kravet om, at det skal påvises, at behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, indebærer, at såfremt den, der har søgt om aktindsigt, godtgør en særlig interesse i sagerne eller dokumenterne, vil myndigheden mv. være forpligtet til i almindelighed og således uanset sagens eller dokumenternes omfang at behandle anmodningen. En myndighed vil i den forbindelse kun sjældent kunne undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, der er fremsat af et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut, da sådanne medier og forskere i almindelighed må antages at have en særlig interesse i aktindsigten. Endvidere fremgår det af bemærkningerne, at hvor der er tale om aktindsigt, der vil være ressourcekrævende at behandle, herunder uforholdsmæssigt ressourcekrævende, vil en myndighed mv. dog under alle omstændigheder og således også i forhold til bl.a. journalister kunne anmode den aktindsigtssøgende om at konkretisere, hvad det nærmere er, at den pågældende interesserer sig for. Endvidere vil myndigheden efter omstændighederne kunne tilkendegive, at en manglende konkretisering hvor der ikke er tale om afslag på anmodningen som følge af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug vil indebære længere sagsbehandlingstid. Meddelelse af afslag på aktindsigt med henvisning til ressourceforbruget bør således meget ofte ikke være den første reaktion på en anmodning om aktindsigt, men myndigheden bør i første række indlede en dialog med henblik på at få afgrænset og konkretiseret anmodningen, således at eventuelle ressourceproblemer ikke foreligger Det er Justitsministeriets opfattelse, at et tidsforbrug på ikke under 60 arbejdstimer til behandling af samtlige identificerede CTA-vurderinger indebærer et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, og at ministeriet uanset at anmodningen om aktindsigt er fremsat af et massemedie derfor var berettiget til at afvise at behandle A s anmodning. Justitsministeriet bemærker i den forbindelse, at det er forudsat i bemærkningerne til offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, at en myndighed under alle omstændigheder og således også i forhold til bl.a. journalister vil kunne anmode den aktindsigtssøgende om at konkretisere, hvad det nærmere er, at den pågældende interesserer sig for, når der er tale om anmodninger, der vil være ressourcekrævende at behandle, herunder uforholdsmæssigt ressourcekrævende, således at eventuelle ressourceproblemer ikke foreligger. Justitsministeriet bemærker i den forbindelse samtidig, at A i sin anmodning havde angivet, hvad det nærmere er, han interesserer sig for ( alle rapporter, analyser, der særskilt omfatter truslen mod det jødiske sam- 13/15

14 BILAG SAGSFREMSTILLING fund, er især genstand for min anmodning ). Ministeriet fandt på den baggrund ikke grundlag for at indlede en dialog med A med henblik på yderligere afgrænsning og konkretisering af anmodningen, da ressourceproblemet ikke foreligger i forhold til denne afgrænsning. Det bemærkes samtidig, at det naturligvis er yderst utilfredsstillende, at Justitsministeriet først den 17. februar 2016 var i stand til at vende tilbage med ministeriets vurdering af det forventede tidsforbrug i sagen. Dette har ministeriet også beklaget over for A. Det ændrer efter ministeriets opfattelse imidlertid ikke på, at ministeriet var berettiget til at afslå at behandle anmodningen i sin helhed med henvisning til, at en sådan behandling ville udgøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Det er endvidere beklageligt, at ministeriet ikke straks gik i gang med en egentlig behandling af aktindsigtsanmodningen i forhold til de CTAvurderinger, som A havde givet udtryk for havde hans særlige interesse. Det er i sig selv yderst utilfredsstillende, at behandlingen af anmodningen om aktindsigt i disse akter er blevet unødigt forsinket Justitsministeriet bemærker afslutningsvis, at ministeriet i forbindelse med udarbejdelsen af denne udtalelse til ombudsmanden har konstateret, at ministeriets oplysning i fristbrevet af 26. november 2015 om, at ministeriet endnu ikke havde været i stand til at vende tilbage til sagen, da ministeriet fortsat afventede udtalelsen fra PET, ikke var korrekt. Ministeriet sendte først den 10. december 2015 de CTA-vurderinger, som ministeriet i første omgang havde identificeret, til PET. Det havde således været mere korrekt, hvis ministeriet i brevet af 26. november 2015 havde oplyst, at ministeriet fortsat var ved at fremfinde dokumenter omfattet af anmodningen. Dette beror på en misforståelse mellem ministeriets Forvaltningsretskontor og fagkontoret. 3. Akterne i Justitsministeriets sag j.nr vedlægges. Det bemærkes i den forbindelse, at det materiale, der blev sendt til PET med henblik på en vurdering af det forventede tidsforbrug, ikke er journaliseret på denne sag, da der er tale om klassificeret materiale. Såfremt ombudsmanden ønsker dette materiale til gennemsyn, kan henvendelse rettes til undertegnede ( ). Det sagsnotat (dateret 17. februar 2016), som Justitsministeriet har omtalt i sin udtalelse, er udarbejdet af ministeriets forvaltningsretskontor ( Notat om skøn over tidsforbrug (renskrevet fra håndskrevet notat af 10. februar 2016). Af notatet fremgår følgende: Sikkerhedskontoret har over for undertegnede oplyst, at PET har vurderet, at en samlet gennemgang af de identificerede CTA-vurderinger vil 14/15

15 BILAG SAGSFREMSTILLING udgøre minimum 6-7 arbejdsdage. Sikkerhedskontoret har allerede brugt minimum 4 timer på at fremfinde CTA-vurderingerne. Dertil kommer den tid, som Forvaltningsret skal bruge på at gennemgå sagen, når høringssvar er modtaget fra PET, herunder skrive afgørelse, forberede pressehåndtering og forelæggelse op i huset. Samlet set vurderes det, at sagen ikke kan behandles på under 60 timer. Ved brev af 15. marts 2016 sendte jeg en kopi af Justitsministeriets udtalelse af 14. marts 2016 med ministeriets notat af 17. februar 2016 med henblik på at modtage dine eventuelle bemærkninger inden 2 uger. Jeg har ikke modtaget nogen bemærkninger fra dig. I et brev af 31. marts 2016 skrev jeg til dig, at jeg nu ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og Justitsministeriet. 15/15

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2016-62190 Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en borger vejledende

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Henvendelse vedrørende REFA I/S afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende REFA I/S afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist Henvendelse vedrørende REFA I/S afslag på aktindsigt 26. juni 2018 Du har den 6. marts 2018 anmodet REFA I/S om at indbringe REFA I/S afgørelse om afslag på aktindsigt

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afgørelse om anmodning om aktindsigt

Afgørelse om anmodning om aktindsigt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del - Bilag 152 Offentligt Afgørelse om anmodning om aktindsigt 5. november 2018 Varme J. nr. 18/17356 MDCL RESUMÉ Forsyningstilsynet har modtaget

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Hedensted Kommune Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt 22. juni 2018 Hedensted Kommune har den 9. maj 2018 indbragt en borgers klage over kommunens afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt

Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt Dato 30. november 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10158-20 Side 1/6 Afgørelse af klage over manglende og mangelfuld aktindsigt Du har i forbindelse

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6072 Dato: 08-06-2017 Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt X har den 17. januar 2017 bedt Varde Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer 2016-47 Dataudtræk fra kommunale lønsystemer En journalist havde anmodet to kommuner om dataudtræk fra deres lønsystemer af oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, afdeling, ansættelsestid og løn for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter - 1 Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter for SKAT s kontrolprojekter Landsskatterettens kendelse af 14/1 2016, jr. nr. 15-3022061, jf. tidligere Skatteankestyrelsens

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Udlændingeservice og en privat virksomhed. 19. januar 2011

Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Udlændingeservice og en privat virksomhed. 19. januar 2011 2011 10-1. Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Udlændingeservice og en privat virksomhed En journalist bad Udlændingeservice om aktindsigt i myndighedens korrespondance med en privat virksomhed.

Læs mere