Psykisk arbejdsmiljø 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk arbejdsmiljø 2016"

Transkript

1 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72%

2 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 5 DEL 2: SOCIAL KAPITAL 7 DEL 3: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 7 ARBEJDETS INDHOLD OG RAMMER 7 ANERKENDELSE OG RETFÆRDIGHED 7 STØTTE OG SAMARBEJDE 7 KRAV I ARBEJDET 8 INFORMATION 8 KOMPETENCEUDVIKLING 8 SYGEFRAVÆR 8 ARBEJDSGLÆDE OG MOTIVATION 9 KRÆNKENDE ADFÆRD 12 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE OG UDVIKLINGSPLAN 13 SUND LIVSSTIL 14 DEL 4: BILAG 14 SVARFORDELINGER 17 ÅBNE BESVARELSER Side 2

3 OM DENNE RAPPORT OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for kortlægningen af organisationens arbejdsmiljø og bearbejdning af data. Arbejdsmiljøet er kortlagt via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem. Dataindsamlingen er gennemført i perioden uge 29. Marts April Hver medarbejder skulle anvende sin fødselsdato og de sidste 4 cifre i CPR nummeret for at få online adgang til spørgeskemaet. Spørgeskemaet er blevet udarbejdet af Rødovre Kommune og valideret af interreseach. Det tager udgangspunkt i Arbejdsmiljørådets retningslinjer for psykisk arbejdsmiljø og social kapital. Denne rapport analyserer resultaterne for enheden inden for det psykiske arbejdsmiljø og er benchmarket mod hele kommunen, forvaltningen og område. Nedenfor fremgår en oversigt over antal besvarelser og svarprocenten. Rødovre kommune Ungecenter 2610 Antal besvarelser Svarprocent 2, % Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af fire dele. Del 1: Overordnede resultater Denne del illustrerer de overordnede resultater. Indledningsvis findes et MedarbejderTrivselsIndeks (MTI), derefter en oversigt over medarbejdernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger. MedarbejderTrivselsIndeks (forkortet MTI) er et samlet tal for, hvor tilfredse og engagerede medarbejderne er. Indekset er et gennemsnit af alle trivselsspørgsmål i spørgeskemaet. Del2: Social kapital I dette delelement præsenterer grafisk resultaterne for enhedens sociale kapital. Del 3: Resultater på de enkelte emneområder Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau for enheden (vist med gennemsnit). I forståelsen af resultaterne er det vigtigt at vide at: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. Spørgsmålene i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger 1 for det mest negative svar - Slet ikke og 7 for det mest positive svar - I meget høj grad. Svaret Ved ikke indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. Krænkende adfærd I dette delafsnit præsenteres svarfordelingen for områderne Krænkende adfærd. Del 4: Bilag Første bilag indeholder medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål, Basis, gennemsnit for enheden samt det samlede gennemsnit for hele kommunen, forvaltning og område er ligeledes gengivet her. Andet bilag gengiver eventuelle åbne besvarelser, som afdelingens medarbejdere har haft mulighed for at afgive i spørgeskemaet. Besvarelserne fremstår i uredigeret form. Rapporten er udarbejdet af interresearch a s. Evt. spørgsmål bedes rettet til projektleder Richard Amdi Madsen på mail: Side 3

4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) MedarbejderTrivselsIndeks (forkortet MTI) er et samlet tal for, hvor tilfredse og engagerede medarbejderne er. Indekset er et gennemsnit af alle trivselsspørgsmål i spørgeskemaet. Det drejer sig om spørgsmålene omkring Arbejdets indhold og rammer, Anerkendelse og retfærdighed, Støtte og samarbejde, Krav i arbejdet, Information, Kompetenceudvikling, Sygefravær, Arbejdsglæde og motivation samt Sund livstil. MTI vises for enheden og mod benchmarkes mod hele kommunen, forvaltningen og område: 5,7 5,2 5,5 Et resultat mellem 1 og 4 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 4,1 og 5 betragtes som Middel. Et resultat mellem 5,1 og 6 betragtes som Godt. Et resultat mellem 6,1 og 7 betragtes som helt i Top. GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 Ringe Middel God Top Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne, samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det lavest mulige, mens et gennemsnit på 7 er det højest mulige. Ved ikke indgår ikke i gennemsnitsberegningen. Gennemsnittet for afdelingen er benchmarket mod hele kommunen, forvaltningen og område. Arbejdets indhold og rammer 5,5 Anerkendelse og retfærdighed Støtte og samarbejde Krav i arbejdet Information Kompetenceudvikling Sygefravær Arbejdsglæde og motivation Sund livsstil 5,3 5,5 5,7 4,8 4,1 4,6 5,7 5,4 5,7 4,9 4,3 4,8 6,1 5,3 5,0 5,2 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 Samlet gennemsnit, Samlet gennemsnit, Side 4

5 DEL 2: SOCIAL KAPITAL SOCIAL KAPITAL Begrebet Social kapital er kommet i fokus på flere og flere danske arbejdspladser de seneste år. I modsætning til tidligere, hvor man hovedsageligt har beskæftiget sig med det psykosociale arbejdsmiljø ud fra en individorienteret tilgang, kan social kapital defineres som en egenskab ved hele arbejdspladsen dvs. der er ikke tale om en egenskab ved den enkeltes job eller den enkelte medarbejder. I stedet dækker social kapital over en egenskab ved hele arbejdspladsen, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. Social kapital bygger på de tre områder Tillid, Retfærdighed og Samarbejde. Høj social kapital kræver, at organisationens medlemmer (dvs. både medarbejdere og ledere) evner at samarbejde, samt at samarbejdet er baseret på et højt niveau af gensidig tillid og retfærdighed. Høj social kapital i en organisation medvirker til høj kvalitet, mere effektivitet, engagerede og innovative medarbejdere, lavere medarbejderomsætning samt færre problemer med stress og sygefravær både nu og i fremtiden. Du kan læse mere om Social Kapital på interresearch's hjemmeside: I grafikkerne på næste side er den sociale kapital for nærværende enhed beregnet. Først som et samlet mål for social kapital, et såkaldt Social Kapital Indeks (SKI), som opsummerer spørgsmål omkring samarbejde, tillid og retfærdighed i ét indekstal, gående fra er således det højest opnåelige. SKI for enheden er benchmarket mod det samlede SKI for hele kommunen, forvaltningen og område. Under SKI'et findes de enkelte indekstal for de tre søljer, Samarbejde, Tillid og Retfærdighed for enheden og som ligeledes er benchmarket med hele kommunen, forvaltningen og område. Den sociale kapital beregnes på baggrund af følgende spørgsmål: Tillid: Jeg oplever, at medarbejderne i almindelighed stoler på hinanden. Jeg oplever, at medarbejderne frit kan give udtryk for deres meninger og følelser. Jeg har tillid til de udmeldinger, som kommer fra min nærmeste leder. Jeg har tillid til de udmeldinger, som kommer fra min øverste ledelse (al ledelse over din nærmeste leder). Retfærdighed: Jeg føler, at jeg anerkendes af min nærmeste leder for det arbejde jeg udfører. Jeg føler, at jeg anerkendes af min øverste ledelse (al ledelse over din nærmeste leder) for det arbejde jeg udfører. Jeg oplever, at alle på arbejdspladen bliver behandlet ligeværdigt. Jeg oplever, at arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde. Modsætninger og konflikter bliver håndteret på en tilfredsstillende måde. Samarbejde: Jeg føler, at jeg anerkendes af mine kolleger for det arbejde jeg udfører. Jeg har mulighed for at få hjælp/støtte fra mine kolleger i forbindelse med arbejdet. Jeg har et godt samarbejde med min nærmeste leder. Der er et godt samarbejde mellem mig og mine kolleger i min afdeling. Der er et godt samarbejde mellem mig og mine kolleger fra andre afdelinger. Der er et godt samarbejde mellem mig og min øverste ledelse (al ledelse over din nærmeste leder). Jeg hjælper nye kolleger til rette, selvom det ikke er min opgave. Medarbejderne bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen. Side 5

6 DEL 2: SOCIAL KAPITAL SOCIAL KAPITAL INDEKS (SKI) SOCIAL KAPITAL: TILLID, RETFÆRDIGHED OG SAMARBEJDE TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Et resultat mellem 0 og 48 betragtes som Ringe. Et resultat mellem 49 og 65 betragtes som Middel. Et resultat mellem 66 og 81 betragtes som Godt. Et resultat mellem 82 og 100 betragtes som helt i Top. Side 6

7 DEL 3: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER ARBEJDETS INDHOLD OG RAMMER ANERKENDELSE OG RETFÆRDIGHED Jeg synes mine arbejdsopgaver er af passende sværhedsgrad, dvs. de matcher mine kvalifikationer. Jeg synes der er en passende balance mellem mængden af arbejdsopgaver, og den tid jeg har til rådighed. Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af mine arbejdsopgaver. 5,5 4,3 4,7 6,3 5,6 Jeg føler, at jeg anerkendes af min nærmeste leder for det arbejde jeg udfører. Jeg føler, at jeg anerkendes af min øverste ledelse (al ledelse over din nærmeste leder) for det arbejde jeg udfører. Jeg føler, at jeg anerkendes af mine kolleger for det arbejde jeg udfører. Jeg oplever, at alle på arbejdspladen bliver behandlet ligeværdigt. 6,1 5,6 5,1 5,1 6,4 5,3 4,7 5,2 Jeg ved præcist, hvad der er mine ansvarsområder. Mine arbejdsopgaver er meningsfulde. 5,6 Jeg oplever, at medarbejderne i almindelighed stoler på hinanden. Jeg oplever, at arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde. Jeg oplever, at medarbejderne frit kan give udtryk for deres meninger og følelser. 5,6 5,7 5,5 4,9 5,4 5,5 5,3 5,6 Jeg er tilfreds med kvaliteten af det arbejde, jeg udfører. 5,6 Modsætninger og konflikter bliver håndteret på en tilfredsstillende måde. 5,4 4,8 5,1 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 STØTTE OG SAMARBEJDE KRAV I ARBEJDET Jeg har mulighed for at få hjælp/støtte fra mine kolleger i forbindelse med arbejdet. Jeg har et godt samarbejde med min nærmeste leder. 6,1 6,1 6,1 Jeg bliver sjældent belastet af modstridende eller uklare krav i arbejdet. 5,4 4,7 5,1 Der er et godt samarbejde mellem mig og mine kolleger i min afdeling. 6,6 6,3 Der er et godt samarbejde mellem mig og mine kolleger fra andre afdelinger. Der er et godt samarbejde mellem mig og min øverste ledelse (al ledelse over din nærmeste leder). 5,4 5,4 5,7 6,3 5,2 5,4 Jeg skal sjældent overskue for mange ting på en gang i mit arbejde. 5,1 3,8 4,2 Jeg hjælper nye kolleger til rette, selvom det ikke er min opgave. Medarbejderne bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen. 6,1 5,3 4,9 5,2 Mit arbejde er ikke følelsesmæssigt belastende. 3,9 3,8 4,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 Samlet gennemsnit for emnet, Samlet gennemsnit for emnet, Side 7

8 DEL 3: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER INFORMATION KOMPETENCEUDVIKLING v Jeg får tilstrækkelig information om beslutninger, der berører forholdene på min arbejdsplads. 5,1 5,0 5,3 Jeg synes, jeg er i besiddelse af de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne udføre mit arbejde. 6,4 Jeg har tillid til de udmeldinger, som kommer fra min nærmeste leder. 5,7 Jeg har mulighed for at anvende mine erfaringer og kvalifikationer i mit arbejde. 6,6 6,3 Jeg har tillid til de udmeldinger, som kommer fra min øverste ledelse (al ledelse over din nærmeste leder). 6,3 5,5 Jeg har tilfredsstillende udviklingsmuligheder på min arbejdsplads. 5,5 5,1 5,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 SYGEFRAVÆR ARBEJDSGLÆDE OG MOTIVATION Stemningen på min arbejdsplads er præget af arbejdsglæde. 5,2 5,4 Jeg føler mig tryg med hensyn til min arbejdsmæssige fremtid. 5,5 5,7 4,9 Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde. Jeg synes ikke, der er forhold på min arbejdsplads, der kan resultere i sygefravær. 4,3 Jeg er villig til at yde en ekstra indsats. Jeg kommer med forslag til forbedringer på arbejdspladsen. 6,6 6,3 6,4 6,4 6,1 4,8 Jeg tager ansvar for at få tingene til at fungere. 6,8 6,4 6,5 Jeg vil anbefale andre at søge job i Rødovre Kommune. 6,1 Jeg er - alt i alt - godt tilfreds med mit arbejdsliv. 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 Samlet gennemsnit for emnet, Samlet gennemsnit for emnet, Side 8

9 DEL 3: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER KRÆNKENDE ADFÆRD Mobning Abs. Pct % Abs Pct. 1% 3% % Abs. Pct % 1% 5% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Seksuel chikane Abs. 0 Pct. 0% % Abs. 06 Pct. 0% 1% % Abs Pct. 0% 1% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Side 11

10 DEL 3: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Trusler om vold Abs. Pct % 11 61% Abs Pct. 1% 2% 54 8% % Abs. Pct % 2% 169 7% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Fysisk vold Abs. Pct % Abs Pct. 2% 2% 68 11% Abs. Pct % 2% 161 7% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere Nej Side 11

11 DEL 3: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER Fra hvem har du været udsat for mobning? Fra hvem har du været udsat for seksuel chikane? Kollegaer 48% 45% Kollegaer 17% 14% Leder 10% 7% Leder Underordnede 7% 3% Underordnede 3% 17% Borger (herunder f.eks. elev, beboer, klient m.v.) 17% 15% Borger (herunder f.eks. elev, beboer, klient m.v.) 50% 5 Ønsker ikke at svare 24% 38% 100% Ønsker ikke at svare 17% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% [Basis: 1] Skoleområdet [Basis: 29] [Basis: 175] Fra hvem har du været udsat for trusler om vold? 0% 20% 40% 60% 80% 100% [Basis: 0] Skoleområdet [Basis: 6] [Basis: 36] Fra hvem har du været udsat for fysisk vold? Kollegaer Kollegaer 1% Leder Leder Underordnede 1% Underordnede Borger (herunder f.eks. elev, beboer, klient m.v.) 100% 97% 93% Borger (herunder f.eks. elev, beboer, klient m.v.) 100% 98% 93% Ønsker ikke at svare 1% Ønsker ikke at svare 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% [Basis: 7] Skoleområdet [Basis: 73] [Basis: 237] [Basis: 2] Skoleområdet [Basis: 93] [Basis: 235] Side 11

12 DEL 3: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE OG UDVIKLINGSPLAN Jeg har inden for det seneste år drøftet kompetenceudvikling (MUS/GRUS/LUS) i forhold til de opgaver, jeg skal varetage på min arbejdsplads? [Basis: 18] 50% 44% [Basis: 643] 77% 20% 3% [Basis: 2390] 62% 31% Ja Nej Ved ikke Jeg har inden for det seneste år drøftet udviklingsplan/-mål med min leder? [Basis: 18] 39% 50% 11% [Basis: 643] 58% 32% 10% [Basis: 2390] 53% 3 11% Ja Nej Ved ikke HAR I INDEN FOR DET SIDSTE HALVE ÅR DRØFTET APV-HANDLEPLANEN PÅ JERES ARBEJDSPLADS? [Basis: 18] 44% 44% 11% [Basis: 643] 44% 21% 35% [Basis: 2390] 40% 29% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Side 12

13 DEL 3: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER SUND LIVSSTIL Hvordan oplever du dit helbred er alt i alt? 5,7 I hvor høj grad ønsker du, at din arbejdsplads støtter dig i at føre en sund livsstil? 4,9 4,8 5,0 I hvor høj grad oplever du, at din arbejdsplads støtter dig i at føre en sund livsstil? 4,9 4,3 4,7 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 Samlet gennemsnit for emnet, Samlet gennemsnit for emnet, På hvilket område kan din arbejdsplads gøre mere, for at støtte dig i at føre en sund livsstil? [Basis: 18] 11% 17% 67% [Basis: 643] 10% 14% 24% 52% [Basis: 2389] 10% 9% 21% 59% På det fysiske område På både det fysiske og psykiske område På det psykiske område Jeg er tilfreds, som det er i dag Side 13

14 DEL 4: BILAG SVARFORDELINGER Nedenfor ses tabeller med medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, som har særlig interesse. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige for den enkelte enhed. Spørgsmålene står listet i den rækkefølge som de var i spørgeskemaet. Arbejdets indhold og rammer Jeg synes mine arbejdsopgaver er af passende sværhedsgrad, dvs. de matcher mine kvalifikationer. Jeg synes der er en passende balance mellem mængden af arbejdsopgaver, og den tid jeg har til rådighed. Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af mine arbejdsopgaver. Jeg ved præcist, hvad der er mine ansvarsområder. Helt Hverken enig eller Helt enig 7 Ved ikke Basis Gns. 0% 0% 0% 17% 22% 5 0% 18 0% 0% 17% 22% 22% 33% 0% 18 5,5 4,7 0% 0% 0% 33% 5 0% 18 6,3 0% 0% 11% 39% 39% 0% 18 Mine arbejdsopgaver er meningsfulde. 0% 0% 0% 22% 22% 50% 0% 18 Jeg er tilfreds med kvaliteten af det arbejde, jeg udfører. 0% 0% 17% 33% 39% 0% 18 Gns. total Anerkendelse og retfærdighed Helt Hverken enig eller Helt enig 7 Ved ikke Basis Gns. Gns. total Jeg føler, at jeg anerkendes af min nærmeste leder for det arbejde jeg udfører. 0% 0% 11% 0% 33% 44% 18 6,1 Jeg føler, at jeg anerkendes af min øverste ledelse (al ledelse over din nærmeste leder) for det arbejde jeg udfører. Jeg føler, at jeg anerkendes af mine kolleger for det arbejde jeg udfører. Jeg oplever, at alle på arbejdspladen bliver behandlet ligeværdigt. Jeg oplever, at medarbejderne i almindelighed stoler på hinanden. Jeg oplever, at arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde. Jeg oplever, at medarbejderne frit kan give udtryk for deres meninger og følelser. Modsætninger og konflikter bliver håndteret på en tilfredsstillende måde. 0% 0% 33% 44% 18 5,1 0% 0% 0% 0% 11% 39% 50% 0% 18 6,4 22% 17% 33% 18 5,3 5,2 0% 0% 0% 22% 39% 33% 0% 18 5,7 0% 0% 28% 22% 22% 17% 18 5,5 5,4 0% 22% 28% 33% 0% 18 5,5 5,6 0% 0% 11% 17% 17% 17% 28% 11% 18 5,4 5,1 Side 14

15 DEL 4: BILAG Støtte og samarbejde Helt Hverken enig eller Helt enig 7 Ved ikke Basis Gns. Gns. total Jeg har mulighed for at få hjælp/støtte fra mine kolleger i forbindelse med arbejdet. Jeg har et godt samarbejde med min nærmeste leder. Der er et godt samarbejde mellem mig og mine kolleger i min afdeling. Der er et godt samarbejde mellem mig og mine kolleger fra andre afdelinger. Der er et godt samarbejde mellem mig og min øverste ledelse (al ledelse over din nærmeste leder). Jeg hjælper nye kolleger til rette, selvom det ikke er min opgave. Medarbejderne bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen. 0% 0% 0% 0% 22% 33% 39% 18 0% 0% 11% 17% ,1 6,1 0% 0% 0% 0% 0% 44% 5 0% 18 6,6 6,3 0% 0% 11% 28% 11% 22% 22% 18 5,4 5,7 0% 0% 0% 0% 22% 22% 44% 11% 18 6,3 5,4 0% 0% 0% 0% 17% 22% 28% 33% 18 6,1 0% 11% 17% 28% 22% 11% 18 5,3 5,2 Krav i arbejdet Helt Hverken enig eller Helt enig 7 Ved ikke Basis Gns. Gns. total Jeg bliver sjældent belastet af modstridende eller uklare krav i arbejdet. Jeg skal sjældent overskue for mange ting på en gang i mit arbejde. 0% 11% 11% 33% 33% 0% 18 5,4 5,1 0% 11% 0% 28% 11% 28% 22% 0% 18 5,1 4,2 Mit arbejde er ikke følelsesmæssigt belastende. 17% 11% 11% 17% 17% 22% 0% 18 3,9 4,4 Information Helt Hverken enig eller Helt enig 7 Ved ikke Basis Gns. Gns. total Jeg får tilstrækkelig information om beslutninger, der berører forholdene på min arbejdsplads. Jeg har tillid til de udmeldinger, som kommer fra min nærmeste leder. Jeg har tillid til de udmeldinger, som kommer fra min øverste ledelse (al ledelse over din nærmeste leder). 0% 17% 11% 11% 28% 22% 18 5,1 5,3 0% 11% 0% 17% 11% 50% 18 5,7 0% 0% 0% 11% 22% 50% 11% 18 6,3 Kompetenceudvikling Jeg synes, jeg er i besiddelse af de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne udføre mit arbejde. Jeg har mulighed for at anvende mine erfaringer og kvalifikationer i mit arbejde. Helt Hverken enig eller Helt enig 7 Ved ikke Basis Gns. 0% 0% 0% 28% 61% 0% 18 6,4 0% 0% 0% 0% 28% 67% 0% 18 6,6 6,3 Gns. total Jeg har tilfredsstillende udviklingsmuligheder på min arbejdsplads. 0% 11% 0% 11% 11% 22% 33% 11% 18 5,5 5,6 Side 15

16 DEL 4: BILAG Sygefravær Helt Hverken enig eller Helt enig 7 Ved ikke Basis Gns. Gns. total Jeg synes ikke, der er forhold på min arbejdsplads, der kan resultere i sygefravær. 22% 0% 0% 0% 17% 33% 22% 18 4,9 4,8 Hverken Arbejdsglæde og motivation Helt enig eller Helt enig 7 Ved ikke Basis Gns. Gns. total Stemningen på min arbejdsplads er præget af arbejdsglæde. 0% 0% 0% 33% 33% 28% 0% 18 5,4 Jeg føler mig tryg med hensyn til min arbejdsmæssige fremtid. 0% 0% 0% 11% 22% 28% 39% 0% 18 5,7 Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde. 0% 0% 0% 11% 39% 44% 0% 18 Jeg er villig til at yde en ekstra indsats. 0% 0% 0% 0% 11% 22% 67% 0% 18 6,6 6,4 Jeg kommer med forslag til forbedringer på arbejdspladsen. 0% 0% 0% 33% 50% 18 6,4 6,1 Jeg tager ansvar for at få tingene til at fungere. 0% 0% 0% 0% 0% 22% 78% 0% 18 6,8 6,5 Jeg vil anbefale andre at søge job i Rødovre Kommune. 0% 0% 0% 11% 22% 28% 33% 18 6,1 Jeg er - alt i alt - godt tilfreds med mit arbejdsliv. 0% 0% 0% 17% 28% 50% 0% 18 Sund livsstil Meget dårligt Meget godt 7 Ønsker ikke at svare Basis Gns. Gns. total Hvordan oplever du dit helbred er alt i alt? 0% 0% 0% 17% 28% 50% 0% 18 I hvor høj grad ønsker du, at din arbejdsplads støtter dig i at føre en sund livsstil? 12% 12% 18% 29% 12% 17 4,9 5,0 I hvor høj grad oplever du, at din arbejdsplads støtter dig i at føre en sund livsstil? 0% 17% 28% 17% 22% 18 4,9 4,7 Side 16

17 DEL 4: BILAG ÅBNE BESVARELSER Uddyb gerne, hvis du har forslag til sundhedsfremmende tiltag på din arbejdsplads Gratis træningscenter og gratis svømmehal. Såfremt økonomien var bedre - bedre mad, sundere mad, økologiske råvarer. Side 17

18 OM INTERRESEARCH Interresearch er blandt markedets førende leverandører af HR-målinger til offentlige og private organisationer. Vi rådgiver vores kunder og giver redskaber til at arbejde målrettet med organisationsudviklingen - både inden for medarbejdertrivsel, lederudvikling samt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Vi har veldokumenterede og gennemprøvede koncepter til at afdække og prioritere indsatsområder gennem kvantitative undersøgelser i vores elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net. Vi har lang erfaring med spørgeskemadesign, dataindsamling, statistisk analyse og rapportering. I vores konsulentydelser omsætter vi den nyeste viden på HR-området til individuelt tilpassede, værdiskabende og brugbare løsninger for vores kunder.

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune Campus Køge - 10. klasse O m r å d erapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 12 12 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune T o t a l rapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 3949 3260 83% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82%

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 83% (15/18) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 87% (1734/1997)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 87% (1734/1997) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 87% (1734/1997) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere