Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage"

Transkript

1 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009

2

3 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009

4 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Udgivet af: Miljøministeriet Miljøcenter Ringkøbing Holstebrovej Ringkøbing Denmark Tel: (+45) Forfatter: Geolog Jens Demant Bernth ISBN

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Humlum Vandværk Indledning Geologisk detailmodel Indvindingsopland og grundvandsdannende opland Lokal grundvandskemi Sårbare områder Anbefalinger Konklusion Bremdal Vandværk Indledning Geologisk detailmodel Indvindingsopland og grundvandsdannende opland Lokal grundvandskemi Sårbare områder Anbefalinger Konklusion Områderudpegninger

6

7 1 INDLEDNING Dette addendum til dokumentationsrapporten Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage december 2008, i det følgende kaldt hovedrapporten, indeholder kapitler om vandværkerne i Humlum og Bremdal. Det betyder, at kapitlerne ikke kan stå alene, men skal altid referere til kapitel 1 og især kapitel 2 i hovedrapporten. Desuden er også kapitel 9, 10 og Bilag A i hovedrapporten relevante i sammenhæng med dette addendum. 5

8

9 2 HUMLUM VANDVÆRK 2.1 Indledning Vandværket er beliggende på byens sydkant. Kildepladsen, som er beliggende ved vandværket, består af fire boringer (54.28A, 54.28B, og , som er en overboring af ). Den årlige indvindingstilladelse er m 3. Indvindingen har været faldende i perioden Fra 1998 til 2006 har den årlige indvinding ligget stabilt i underkanten af m 3, mens den er faldet de sidste to år til m 3 i 2008 (Figur 2-1). Humlum Vandværk Indvinding m3/år Tilladt indvinding m3/år Figur 2-1: Lokalisering af Humlum Vandværks 4 boringer samt udviklingen i vandværkets indvinding. Et profilsnit gennem de markerede boringer ses på Figur 2-3. Problemstillinger I grundvandskortlægningen har der været fokus på kortlægning af geologien i oplandet til Humlum Vandværk, herunder især udbredelsen af det lerlag som beskytter indvindingsmagasinet. I 2003 konstateredes BAM i boring og i 2005 var både BAM- 7

10 Humlum Vandværk og nitratindholdet steget. Vandværket fik overboret boringen i 2005 og det afhjalp vandkvalitetsproblemerne. Jordforurening Kun en lille del af en konstateret jordforurening er beliggende i indvindingsoplandet Figur 2-2). Forureningen stammer fra en losseplads, og det er vurderet, at der kun er lille risiko for grundvandet. Figur 2-2: Kort over V2-kortlagte grunde i oplandet til Humlum Vandværk /44/. Se også Tabel 2-3 side 60 i hovedrapporten. 8

11 Humlum Vandværk 2.2 Geologisk detailmodel Vandværkets fire boringer indvinder fra smeltevandssand i dybdeintervallet 33 til 42 meter under terræn. De miocæne aflejringer findes umiddelbart under indvindingsmagasinet. Grundvandsmagasinet er ikke tykkere end 9 meter, som illustreret på Figur 2-3, boring Over indvindingsmagasinet findes ca. 20 meter sammenhængende smeltevandsler ved kildepladsen og derover ca. 10 meter smeltevandssand. Det beskyttende lerlag findes i et større område opstrøms vandværket, det vil sige syd for vandværket (Figur 2-4). Tykkelsen af laget er dog lidt varierende og generelt aftagende mod syd. Tykkelsen er typisk mellem 10 og 20 meter. Kildepladsen ligger ca. 1,1 km nord for en øst-vest-orienteret begravet dal (Figur 2-4), men da indvindingen foregår fra kvartære aflejringer uden for den begravede dal, har selve den begravede dal ingen nævneværdig betydning for vurderingen af indvindingsmagasinets sårbarhed eller for grundvandsstrømningen i magasinet. Figur 2-3: Humlum Vandværks boringer. Udsnit at den geologiske model. Se signaturforklaring i bilag A i hovedrapporten. 9

12 Humlum Vandværk Figur 2-4: Middelmodstandskort for koteintervallet 0 til -10 meter /20/. Grønne farver svarer til overvejende lerede aflejringer (smeltevandsler og silt), medens røde, orange og til dels gule svarer til overvejende sandede aflejringer. Mellem de sorte linier løber en begravet dal. 2.3 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland Indvindingsoplandet til Humlum Vandværk er beregnet ud fra indvindingstilladelsen på m 3 /år (Figur 2-5). Boringerne indvinder fra smeltevandssand. Grundvandsstrømningen i magasinlaget er nordøstlig. Grundvandsdannelsen til boringerne sker i størstedelen af indvindingsoplandet opstrøms kildepladsen. 10

13 Humlum Vandværk Figur 2-5: Indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Humlum Vandværk. Som baggrund ses jordarten i en meters dybde. Det grundvand, som indvindes på kildepladsen, er ifølge modelberegningen under 20 år gammelt, hvilket er meget ungt. Der er således relativt kort tid til at reducere nedsivende nitrat eller nedbryde eventuelle andre nedsivende forureninger. Hele indvindingsoplandet opstrøms kildepladsen udgøres af landbrugsarealer (Figur 2-5 i hovedrapporten). Nitratudvaskningen fra rodzonen er over 50 mg/l i hovedparten af det grundvandsdannende opland. Nærmest kildepladsen er den dog under 50 mg/l (se Figur 2-5 i hovedrapporten). 11

14 Humlum Vandværk 2.4 Lokal grundvandskemi De fire vandværksboringer indvinder reduceret vand af grundlæggende god kvalitet. Der er kun ganske lidt nitrat i et enkelt af indvindingsfiltrene og sulfatindholdet er under 10 mg/l i tre af boringerne og under 20 mg/l i den overborede boring. Det meget lave nitratindhold og det lidt højere sulfatindhold i den nu overborede boring kan skyldes mange års skorstenseffekt, der har medført hurtig nedsivning af vand fra det øverste sandlag. I 2001 blev der målt 0,66 μg/l MTBE i boring 54.28B. Stoffet blev ikke målt i vandværkets rentvand. Der er ikke analyseret for stoffet siden, hvorfor det ikke kan vides om der er tale om en egentlig forurening omkring boringen. 2.5 Sårbare områder Nitrat Grundvandskortlægningen har vist, at der i hele indvindingsoplandet findes et udbredt lag af smeltevandsler/-silt over indvindingsmagasinet. Lagets tykkelse aftager generelt i sydlig retning, men nærmest kildepladsen yder det god beskyttelse over for nitrat. Derfor er kun de sydligste 2/3 af indvindingsoplandet udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Da der ikke er konstateret aktuelle problemer med nitrat i indvindingsmagasinet inden for indvindingsoplandet, er der ikke grundlag for at udpege indsatsområder med hensyn til nitrat. Miljøfremmede stoffer På baggrund af Region Midtjylland, Jord & Råstoffers kortlægning af forureningen fra lossepladsen i indvindingsoplandets periferi, vurderes der ikke at være risiko for forurening med perkolat. Lertykkelsen over indvindingsmagasinet på kildepladsen er stor nok til, at der ikke vurderes at være risiko for forurening med miljøfremmede stoffer. Hvis fundet af MTBE i 54.28B er reelt, skyldes det antagelig at boringen er utæt, som det var tilfældet da der blev fundet BAM i I forhold til indvindingsmagasinets sårbarhed skal det yderligere bemærkes, at den meget korte tid der går fra grundvandet dannes til det indvindes, kan medføre, at en pludselig eller uforudset forurening hurtigt kan nå kildepladsen. 2.6 Anbefalinger Det anbefales, at der analyseres for MTBE i boring 54.28B. Selv om der ikke umiddelbart er andre vandkemiske parametre der antyder skorstenseffekt eller at boringen er 12

15 Humlum Vandværk utæt, vil det afklare tvivlen om stoffets tilstedeværelse. Derudover kan det anbefales at sikre, at kildepladsens boringer altid er i god stand samt at fordele pumpningen over døgnet med jævn lav ydelse. Det er vigtigst at fokusere grundvandsbeskyttelse boringsnært og i det grundvandsdannende opland, hvor det blandt andet kan anbefales, at minimere risikoen for pludselige eller utilsigtede forureninger, fx fra oplag, vaskepladser eller lignende. Ved miljøtilsyn af virksomheder, herunder landbrug, bør der være særligt fokus på at vurdere risikoen for forurening af grundvandet. Såfremt der vurderes at være en risiko, skal der iværksættes tiltag, der mindsker risikoen. 2.7 Konklusion Humlum Vandværk indvinder fra smeltevandssand meter under terræn. Indvindingsmagasinet er beskyttet af ca. 20 meter smeltevandsler ved kildepladsen. Dette lerlag findes udbredt i indvindingsoplandet men er dog generelt aftagende i sydlig retning. Tykkelsen er typisk er mellem 10 og 20 meter. På denne baggrund er 2/3 indvindingsoplandet udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Grundvandsdannelsen til vandværket sker i størstedelen af indvindingsoplandet, som strækker sig 2,5 km sydsydvest for kildepladsen. Vandværkets råvand er reduceret og kvaliteten er grundlæggende god. For at sikre godt drikkevand årtier frem bør der i en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse blandt andet være fokus på at sikre, at kildepladsen altid er i god velholdt stand samt en arealanvendelse, der ikke medfører risiko for forurening med miljøfremmede/miljøfarlige stoffer i det grundvandsdannende opland. 13

16

17 3 BREMDAL VANDVÆRK 3.1 Indledning Vandværket er beliggende i Bremdals nordlige ende. Kildepladsen, som er beliggende ved vandværket, består af tre boringer (54.324, og ). Den årlige indvindingstilladelse er m 3. Siden 2000 har indvindingen ligget stabilt omkring m 3 /år. Der har tidligere ligget en kildeplads centralt i Bremdal Bremdal Gl. Vandværk. De tre boringer tilhørende denne kildeplads blev sløjfet i 1999 (Figur 3-6). Bremdal Vandværk Indvinding m3/år Tilladt indvinding m3/år Figur 3-6: Lokalisering af Bremdal Vandværks 3 boringer og boringer i indvindingsoplandet samt udviklingen i vandværkets indvinding. 15

18 Bremdal Vandværk 3.2 Geologisk detailmodel Vandværkets tre boringer er filtersat i smeltevandssand i dybdeintervallet meter under terræn. Boringerne er placeret øverst i en begravet dal, hvor geologien varierer meget inden for kort afstand. Således ses mere end 20 meter moræneler fra terræn i den nordligste boring, medens der i den mellemste boring kun 45 meter længere mod syd ses 16 meter sand og grus fra 1,5 meter under terræn, og dette sand- og gruslag er igen reduceret til 8 meter i den sydligste boring yderligere 33 meter mod syd. Til gengæld findes mere end 13 meter smeltevandsler mellem det øvre sand- og gruslag og indvindingsmagasinet. Dette lag ses slet ikke i den nordligste boring. Trods omkring 20 meters kummuleret lertykkelse over indvindingsmagasinet i hver boring er den naturlige beskyttelse overfor nedsivende forurening begrænset, da lerlagene ikke kan forventes at være sammenhængende (Figur 3-7). Under indvindingsmagasinet findes et tykt lerlag, der omkring kote -75 m angiveligt afløses af et dybereliggende grundvandsmagasin, som er sammenhængende med det i anborede ca. 1 km vest for kildepladsen (Figur 3-8). Dette er dog en tolkning, som ikke er verificeret. Tykkelsen af magasinet kan være stor og beskyttelsen god /20/. Figur 3-7: Bremdal Vandværks boringer. Udsnit af den geologiske model. Se signaturforklaring i bilag A i hovedrapporten. 16

19 Bremdal Vandværk Figur 3-8: Geologisk tværsnit gennem Bremdal Vandværks indvindingsopland, som er i retning vest for kildepladsen (se Figur 3-6). 17

20 Bremdal Vandværk 3.3 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland Indvindingsoplandet til Bremdal Vandværk er beregnet ud fra indvingstilladelsen på m3/år (Figur 3-9). Boringerne indvinder fra smeltevandssand. Grundvandsstrømningen i magasinlaget er østlig. Grundvandsdannelsen sker i en meget stor del af indvindingsoplandet. Figur 3-9: Indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Bremdal Vandværk. Som baggrund ses jordarten i en meters dybde. Det skal pointeres, at der sker grundvandsdannelse i hele indvindingsoplandet og de tilstødende arealer, og at det grundvandsdannende opland på Figur 3-9 kun viser en modelberegning af hvor det vand, der indvindes på vandværket, dannes. 18

21 Bremdal Vandværk Det grundvand, som indvindes på kildepladsen har ifølge modelberegningen meget varierende alder noget er knap 30 år og noget er langt over 200 år. I sammenhold med den stærkt varierende geologi i indvindingsoplandet synes det klart, at grundvandsdannelsen til indvindingsmagasinet sker hurtigt hvor der ikke findes udbredte sammenhængende lerlag og langsomt hvor sådanne lerlag findes. Størstedelen af indvindingsoplandet udgøres af landbrugsarealer (Figur 2-5 i hovedrapporten). Nitratudvaskningen fra rodzonen er de fleste steder over 50 mg/l og i sammenlagt en fjerdedel af oplandet overstiger den 75 mg/l. En stor del af arealer med en nitratudvaskning på over 75 mg/l ligger umiddelbart vest for byen og dermed nær kildepladsen (Figur 2-5 i hovedrapporten). 3.4 Lokal grundvandskemi Der er ikke målt nitrat i nogle af vandværkets boringer og vandet i de tre boringer er reduceret. Sulfatindholdet i vandværkets rentvand steg markant fra 1991 til 1992 fra under 20 mg/l til over 80 mg/l. Siden 1992 har indholdet været stabilt, men højt. I har sulfatindholdet været jævnt stigende fra 67 mg/l i 1978 til 88 mg/l i 2005, medens det i har været faldende fra 96 mg/l i 2000 til 80 mg/l i I har sulfatindholdet ligget jævnt mellem 90 og 100 mg/l siden Der er et lidt forhøjet chloridindhold i vandværkets rentvand i forhold til normalt chloridindhold, og indholdet har siden 1991 været meget svagt stigende. Som det er tilfældet for sulfatindholdet er også chloridindholdet steget i og faldet i I har chloridindholdet været stigende. Kilden til chlorid kendes ikke, men et godt bud er vejsalt. Udviklingen i sulfat- og chloridindhold tyder sammen med den vekslende geologi på, at der indvindes blandingsvand bestående af reduceret eller stærkt reduceret vand fra indvindingsmagasinet, som løber til horisontalt, og iltet eller svagt reduceret vand fra det øvre magasinlag, som siver ned i indvindingsmagasinet relativt boringsnært. Det stabile, men høje sulfatindhold og det meget svagt stigende chloridindhold indikerer, at der er en rimelig balance mellem den horisontale tilstrømning i indvindingsmagasinet og nedsivning fra det øvre magasinlag, forstået på den måde, at vandkvaliteten tilsyneladende ikke forværres ved den aktuelle oppumpningsmængde. Det vurderes, at der vil være stor risiko for, at der ved en forøget pumpning trækkes mere vand ned fra det øvre magasinlag, og at vandkvaliteten som følge deraf vil påvirkes yderligere af aktiviteterne på overfladen. 19

22 Bremdal Vandværk I 1998 konstateredes første gang BAM i Frem til 2004 steg indholdet, men det har aldrig været over grænseværdien for drikkevand. Ved den seneste analyse i 2006 var indholdet på 0,02 μg/l. 3.5 Sårbare områder Nitrat Grundvandskortlægningen har vist, at dele af den sydlige del af indvindingsoplandet til Bremdal Vandværk er nitratfølsomt, idet der sker grundvandsdannelse i området, og idet der er ringe geologisk beskyttelse over for nitrat jf. /1/. Da der ikke er konstateret aktuelle problemer med nitrat i indvindingsmagasinet inden for indvindingsoplandet, er der ikke grundlag for at udpege indsatsområder med hensyn til nitrat. Miljøfremmede stoffer Der vurderes at være en risiko for forurening med miljøfremmede stoffer inden for kildepladszonen på 300 meter omkring boringerne, dels fordi lerlagenes tykkelse og udbredelse over indvindingsmagasinet er varierende, dels fordi der er konstateret BAM i en af vandværkets boringer og dels fordi udviklingen i sulfat- og chloridindholdet viser, at der sker nedsivning fra det øvre magasinlag til indvindingsmagasinet. 3.6 Anbefalinger Det anbefales, at BAM-forureningen af overvåges ved jævnlige analyser. Såfremt BAM-indholdet igen begynder at stige, bør en renovering eller overboring af boringen overvejes, da sådanne forureninger ofte skyldes skorstenseffekt. Derudover kan det anbefales at sikre, at kildepladsens boringer altid er i god stand samt at fordele pumpningen over døgnet med jævn lav ydelse. Det høje sulfatindhold i råvandet skyldes antagelig påvirkning fra landbrugsdriften opstrøms kildepladsen. Selv om sulfatindholdet har været stabilt i en årrække kan det anbefales, at nedbringe nitratudvaskningen i de nitratfølsomme indvindingsområder og gerne i hele indvindingsoplandet for at mindske risikoen for nitratforurening af magasinet på længere sigt. Chloridindholdet bør løbende overvåges, og dette gælder især hvis indvindingen øges. Hvis indholdet når op på fx 80 mg/l anbefales det, at iværksætte en nærmere undersøgelse af hvad chloridkilden er, og at iværksætte beskyttelsestiltag i forlængelse heraf. Det kan også anbefales, at minimere risikoen for pludselige eller utilsigtede forureninger, fx fra oplag, vaskepladser eller lignende i indvindingsoplandet. 20

23 Bremdal Vandværk Ved miljøtilsyn af virksomheder, herunder landbrug, bør der være særligt fokus på at vurdere risikoen for forurening af grundvandet. Såfremt der vurderes at være en risiko, skal der iværksættes tiltag, der mindsker risikoen. 3.7 Konklusion Grundvandskortlægningen har vist, at Bremdal Vandværk indvinder fra smeltevandssand meter under terræn i den øvre del af en begravet dal. De beskyttende lag består af forskellige lertyper i forskellige dybdeintervaller. I den nedre del af den begravede dal umiddelbart vest for Bremdal findes et antagelig stort og velbeskyttet grundvandsmagasin. Dele af den sydlige del af indvindingsoplandet er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og indvindingsoplandet er justeret ud fra modelberegninger. Vandkvaliteten er som udgangspunkt god, men især sulfat- og kloridindholdet er forhøjet i forhold til det normale indhold i området, hvilket sandsynligvis skyldes opblanding af vand fra indvindingsmagasinet med nedsivende vand fra det øvre magasinlag. En forøget oppumpning vil formentlig medføre en øget nedsivning fra det øvre magasinlag og dermed en ringere vandkvalitet. 21

24

25 4 OMRÅDERUDPEGNINGER I henhold til Regionplan 2005 /45/, som er gældende indtil Vandplan 2009 træder i kraft, er både Humlum og Bremdal Vandværkers indvindingsoplande beliggende i Område med Drikkevandsinteresser (OD) (Figur 4-10). Figur 4-10: Drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsområder i henhold til Regionplan 2005 samt hidtidige indvindingsoplande til vandværker. 23

26 Områderudpegninger Resultaterne af den gennemførte grundvandskortlægning giver anledning til en justering af udpegningen af nitratfølsomme indvindingsområder i Regionplan Den justerede områdeudpegning vil fremgå af Vandplan Der er ikke fundet grundlag for at foretage ændringer i udpegningen af drikkevandsinteresser. Kortlægningen har også givet anledning til en justering af indvindingsoplandene. Grundlaget for justeringen er modelberegninger. De justerede nitratfølsomme indvindingsområder og indvindingsoplande fremgår af Figur Figur 4-11: Drikkevandsinteresser og reviderede nitratfølsomme indvindingsområder, som vil fremgå af Vandplan 2009, samt reviderede indvindingsoplande til vandværker. De nitratfølsomme indvindingsområder er alene vurderet ud fra kriteriet ringe geologisk beskyttelse over for nitrat, idet der ikke noget sted i undersøgelsesområdet er fun- 24

27 Områderudpegninger det nitrat i koncentrationer over 5 mg/l i det primære indvindingsmagasin, dvs. sand1 i indvindingsoplandet til Humlum Vandværk og sand2 i indvindingsoplandet til Bremdal Vandværk. De nitratfølsomme indvindingsområder er udpeget hvor der er mindre end 15 meter ler over den primære grundvandsressource. 25

28

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

3.4 Lokal grundvandskemi

3.4 Lokal grundvandskemi Lemvig Vandværk III Den nordligste halvdel af indvindingsoplandet består hovedsageligt af landbrugsarealer, hvoraf cirka halvdelen har en nitratudvaskning på over 50 mg/l. En meget stor del af det store

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Bilag 1 Daugård Vandværk

Bilag 1 Daugård Vandværk Bilag 1 er beliggende i den vestlige del af Daugård by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket er opført i 1997 og har en indvindingstilladelse på 66.000 m 3 og indvandt i 2016 64.743 m 3. Udviklingen

Læs mere

Bilag 1 Lindved Vandværk

Bilag 1 Lindved Vandværk Bilag 1 ligger midt i Lindved by. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Indvinding

Læs mere

Bilag 1 Båstrup By Vandværk

Bilag 1 Båstrup By Vandværk Bilag 1 er beliggende midt i Båstrup By, som udgøres af tætliggende landbrugsejendomme med mellemliggende dyrkede marker. er et ældre vandværk, som forsyner 15 husstande i nærområdet. Vandværket ligger

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Umiddelbart nord for Grydebanke, er der et lavtliggende område hvor Studsdal Vig går ind. Et mindre vandløb afvander til Studsdal Vig.

Umiddelbart nord for Grydebanke, er der et lavtliggende område hvor Studsdal Vig går ind. Et mindre vandløb afvander til Studsdal Vig. Notat NIRAS A/S Buchwaldsgade 35, 3. sal DK-5000 Odense C DONG Energy Skærbækværket VURDERING AF FORØGET INDVINDING AF GRUNDVAND Telefon 6312 1581 Fax 6312 1481 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde.

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde. Bilag 2 Barrit Stationsby vandværk Barrit Stationsby Vandværk indvinder knap 13.000 m³ årligt. Indvindingen har været svagt stigende de sidste 10 år, men dog faldende i 2009 og 2010 og stigende igen i

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest. Bilag 1. Abildå Vandværk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest. Bilag 1. Abildå Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest Bilag 1 Abildå Vandværk 1 Abildå Vandværk Abildå Vandværk forsyner ca. 160 forbrugere og leverer knap 140.000 m 3 vand om året. En stor del af vandet

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyover Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Vinstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Kortlægning af grundvandsressourcen

Kortlægning af grundvandsressourcen Kortlægning af grundvandsressourcen på Venø Dokumentationsrapport, september 2007 Kortlægning af grundvandsressourcen på Venø Dokumentationsrapport, september 2007 Kortlægning af grundvandsressourcen

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde INDLEDNING Det er nu et godt stykke tid siden, vi mødtes til følgegruppemøde i Kulturhuset InSide, Hammel. Miljøcenter Århus har sammen med

Læs mere

Adresse: Gasse Nyvang 3 Formand: Emil Bygvraa Skov, Gasse Nyvang 9, Øster Gasse, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 22.

Adresse: Gasse Nyvang 3 Formand: Emil Bygvraa Skov, Gasse Nyvang 9, Øster Gasse, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0012 / 118048 Navn: Adresse: Gasse Nyvang 3 Kontaktperson: Formand: Emil Bygvraa Skov, Gasse Nyvang 9, Øster Gasse, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Delindsatsplan. Havndal Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Havndal Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Havndal Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Viborg Nord. Dagsorden. Offentligt møde. D. 5. august 2014

Viborg Nord. Dagsorden. Offentligt møde. D. 5. august 2014 Offentligt møde D. 5. august 2014 Dagsorden Velkomst Indsatsplaner Indsatsplan Landbrugets syn Vandværkets syn - Pause - Debat Afslutning Offentligt møde Indsatsplan d. 5. august 2014 side 1 Dagsorden:

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD- Skive Stoholm

Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD- Skive Stoholm Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD- Skive Stoholm Forslag Oversigtskort over området med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Skive - Stoholm, indvindingsoplande for vandværkerne samt private

Læs mere

Vedtaget. Status. Plannavn februar Dato for offentliggørelse af forslag. 25. februar Startdato, Offentlighedsperiode

Vedtaget. Status. Plannavn februar Dato for offentliggørelse af forslag. 25. februar Startdato, Offentlighedsperiode 9 2013 Vedtaget Plannavn 9 2013 Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode 25. februar 2015 25. februar 2015 22. april 2015 Dato for vedtagelse

Læs mere

Grundvandsgruppens udtalelse i forhold til kunstgræsbanen ved Bælum-Solbjerg IF - Skolevej 1D, 9574 Bælum

Grundvandsgruppens udtalelse i forhold til kunstgræsbanen ved Bælum-Solbjerg IF - Skolevej 1D, 9574 Bælum Grundvandsgruppens udtalelse i forhold til kunstgræsbanen ved Bælum-Solbjerg IF - Skolevej 1D, 9574 Bælum Grundvandsgruppens udtalelser i forhold til Østhimmerlands Kunstgræsforenings ansøgning om etablering

Læs mere

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38 Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 2 1 / 38 Planens indhold Find dit vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø Det overordnede formål med grundvandskortlægningen

Læs mere

Indsatsplan for Bredkær Vandværk

Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Bredkær Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Bredkær Vandværk 13 Kildepladser 15 Vandkvalitet 16 Boringsdata 17 Om

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Notat NIRAS A/S Buchwaldsgade,. sal DK000 Odense C Region Syddanmark JORD OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Telefon 6 8 Fax 6 48 Email niras@niras.dk CVRnr. 98 Tilsluttet F.R.I 6. marts

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE Rebild Kommune Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE PROJEKT Vurdering af projektområde for NFI og byudvikling

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 5B6 ved Trustrup. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 5B6 ved Trustrup. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 5B6 ved Trustrup Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

3.6 Private vandværker i Hinnerup Kommune

3.6 Private vandværker i Hinnerup Kommune 3.6 Private vandværker i Hinnerup Kommune Hinnerup Vandværk, Herredsvang (713.2.1) Vandværkets indvindingstilladelse er på 445. m 3 /år. Tilladelsen er den 18. november 1999 blevet gebyrnedsat fra oprindelig

Læs mere

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Regionshuset Holstebro Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på dispensation til

Læs mere

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 TEKNIK Indsatsplan & MILJØ for Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 01 Grønbjerg-Langelund Vandværk Grønbjerg-Langelund Vandværk

Læs mere

Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker

Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker Indholdsfortegnelse Hundelev Vandværk, forslag 4 Handlingsplan 5 Prioriterede områder 8 Om indsatsplanen 10 Om Hundelev Vandværk 11 Vandkvalitet 12

Læs mere

Afsluttende kortlægning Brædstrup/Våbensholm Kortlægningsområde. Sammenstilling og vurdering af eksisterende data

Afsluttende kortlægning Brædstrup/Våbensholm Kortlægningsområde. Sammenstilling og vurdering af eksisterende data Afsluttende kortlægning Brædstrup/Våbensholm Kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data Udført Arbejde Brædstrup Indsamling af dokumentation for: Planmæssige forhold Udført geofysik

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Indsatsplan for beskyttelse. af drikkevandet i OSD- Skive Stoholm

Indsatsplan for beskyttelse. af drikkevandet i OSD- Skive Stoholm Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD- Skive Stoholm Oversigtskort over området med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Skive - Stoholm, indvindingsoplande for vandværkerne samt private vandindvindinger

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Niels Peter Arildskov, COWI

Niels Peter Arildskov, COWI Indsatsplanlægning i Brønderslev Kommune Opdaterede udkast til indsatsplaner for Brønderslev Kommune Niels Peter Arildskov, COWI 1 Lovgrundlag og indsatser Lovgrundlaget for indsatsplanlægningen For de

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug Parcelhuse % Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Landbrugsdrift 12 stk med dyr 90 % Gartneridrift

Vandforbrug Type Antal Forbrug Parcelhuse % Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Landbrugsdrift 12 stk med dyr 90 % Gartneridrift Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0003 / 116490 Navn: Adresse: Kisbækvej 12 Kontaktperson: Formand: Jens Lykou Petersen, Ginegaardsvej 1, Kisbæk, 6240 Løgumkloster Dato for

Læs mere

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Disposition 1) Baggrund Naturstyrelsens grundvandskortlægning 2) Eksempler på anvendelse

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for beskyttelse af. drikkevandet i OSD- Skive Stoholm. Forslag

Forslag til Indsatsplan for beskyttelse af. drikkevandet i OSD- Skive Stoholm. Forslag Forslag til Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD- Skive Stoholm Forslag Oversigtskort over området med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Skive - Stoholm, indvindingsoplande for vandværkerne

Læs mere

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Indsatsplan Sundeved Naturstyrelsens kortlægning. Geologiske profiler Naturstyrelsens kortlægning, sulfatmålinger Naturstyrelsens kortlægning, vandtyper

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere