Opfølgning på mål og handlingsplan i landdistriktspolitikken november Antal. Antal. personer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på mål og handlingsplan i landdistriktspolitikken november Antal. Antal. personer"

Transkript

1 1 Opfølgning på mål og handlingsplan i landdistriktspolitikken november 2017 Mål for politikken 1 Vækst i antal borgere i kommunens landdistrikter 2 Vækst i antal arbejdspladser i kommunens landsbyer og landdistrikter 3 Vækst i antal virksomheder i kommunens landsbyer og landdistrikter 4 Stigning i borgernes velfærd Status/Effekt Folketal: 2015 Antal 2016 Antal 2017 Antal Ændring i antal personer Ændring i % personer personer personer ,2% Ringkøbing- Skjern Kommune Landdistrikter ,8% Landsbyer ,7% Centerbyer ,4% Uden fast bopæl % Kilde: Danmarks Statistik Note: Nørre Bork havde i 2015 over 200 indbyggere, hvorfor byen er registreret som landsby i I 2016 og 2017 har der været under 200 indbyggere i Nørre Bork, hvorfor byen i disse år er registreret som et landdistrikt. Afrapportering kommer fra Analyseteamet Virksomhedernes udvikling i antallet af ansatte det seneste halve år: Fald Uændret Stigning Antal (>1%) (0% ± 1%) (>1%) Landdistrikter 7 % 55 % 38 % 87 og landsbyer Centerbyer 8 % 58 % 34 % 95 Kilde: Virksomhedspanelet, september Note: Virksomhedspanelet består af ca. 900 virksomheder, som har minimum 2 ansatte. n = 182. Af tabellen fremgår det, at virksomhederne beliggende i landdistrikter og landsbyer følger den samme positive udvikling i antallet af ansatte som virksomhederne i centerbyerne det sidste halve år Stigning Stigning i pct. Antal virksomheder % Kilde: CVR. Antal virksomheder er opgjort som antallet af produktionsenheder. Hvis en virksomhed har flere produktionsenheder, tæller virksomheden derfor med for hver enhed. Note: Tallene for 2016 og 2017 er sammenlignelige. Disse resultater kan dog ikke sammenlignes med den opfølgning, der blev gennemført i 2016, da der er sket en ændring i opgørelsesmetoden fra sidste år til i år. Siden nulpunktsmålingen af Det gode liv er der i 2017 foretaget en eftermåling, hvormed det er muligt at aflæse, om der har været en udvikling blandt borgerne i kommunen ift. de konkrete spørgsmål.

2 2 Ift. borgernes overordnede tilfredshed med livet er borgerne i hovedbyerne signifikant (statistisk sikkert) mere tilfredse med livet end borgerne i landsbyer og landdistrikter. I 2015 var denne forskel ikke signifikant. Blandt borgere i landsbyer og landdistrikter er det selvafrapporterede helbred signifikant lavere i 2017 end blandt borgere i centerbyer. Tilsvarende er det selvafrapporterede helbred signifikant lavere i 2017 end i 2015 blandt borgere i landsbyer/landdistrikter. For centerbyerne er der ikke tale om en signifikant udvikling over tid. I 2015 var der ikke signifikant forskel mellem centerbyer og landsbyer/landdistrikter. Ovenstående tabel omhandler borgerne i centerbyerne og landdistrikternes angivet husstandsindkomst. Her ser vi en mindre stigning på 7 procentpoint i centerbyerne af borgere, som har en husstandsindkomst mellem kr. Hvis resultaterne sammenlignes mellem centerbyerne og landdistrikter/landsbyerne ser vi, at andelen af borgere i

3 3 landdistrikterne/landsbyerne med en husstandsindkomst på kr. er stabil på % mellem 2015 og 2017, hvorimod der blandt borgerne i centerbyerne har været et fald på 10 procentpoint fra 2015 til Der er endvidere beregnet en medianværdi for husstandsindkomsterne blandt centerbyerne og landdistrikterne/landsbyerne. Medianen er midter-kategorien for alle besvarelserne i blandt borgerne. Her ses på husstandsindkomstmedianen for både centerbyerne og landdistrikterne/landsbyerne, som ligger på kr. 5 Dokumentatio n Ovenstående figur viser, at det er en begrænset andel af borgerne, både inden for centerbyerne samt landdistrikterne/landsbyerne, der i 2015 og 2017 har angivet, at de finder det svært eller meget svært med deres nuværende indtægt. Der er ikke sket signifikante ændringer inden for centerbyerne eller landdistrikterne/landsbyerne over tid. Derimod er der i 2017 signifikant flere i hovedbyerne, som angiver at de lever godt af indtægten, når man sammenligner mellem centerbyer og landdistrikter/landsbyer. Mål 1: Danmark Statistik. Bemærk: Nørre Bork havde i 2015 over 200 indbyggere, hvorfor byen er registreret som landsby i I 2016 og 2017 har der været under 200 indbyggere i Nørre Bork, hvorfor byen i disse år er registreret som et landdistrikt. Mål 2: Undersøgelse blandt kommunens virksomhedspanel, som er gennemført i september. Mål 3: CVR-data pr. ultimo september 2016 og Mål 4: I dec foretog Analyse en 0-punkts måling ift. "Politikken om det gode liv" via kommunens borgerpanel. Sommeren 2017 blev samme måling gennemført, hvorfor ovenstående beregninger illusterer udviklingen ml. de to målinger. Spørgeskemaundersøgelsen om det gode liv er blandt andet opsat med udgangspunkt i guidelines fra OECD Better life Initiative. I nærværende effektopfølgning fokuseres på: Tilfredshed med livet alt i alt, indkomst og helbred. Kilde: Afrapportering kommer fra Analyseteamet, Viden & Strategi. 6 Målsætning/Mål/Indsats Status på aktiviteter

4 4 Tema 1: Vi vil skabe forståelse for det gode, sunde og trygge liv i balance i landdistrikterne Målsætning 1.1. Vi vil i samarbejde med relevante aktører øge kendskabet til landdistrikternes potentialer inden for bosætning, erhverv og turisme. Indsats 1 Bosætning: Flyt Mod Vesthjemmesiden optimeres og relanceres, herunder skal bosætningsmuligheder på landet og i landsbyerne tydeliggøres ved bl.a. eventuelt at markedsføre kommunale byggegrunde Indsats 2 - Erhverv: Den almindelige erhvervsfremmeindsats rettes også mod erhvervsudvikling i landdistriktsområdet. Understøttelsen af erhvervsmæssige muligheder kan f.eks. rettes mod fødevareproduktion eller tematiserede kontorfællesskaber i tomme bygninger alt efter, hvad den nye planlov tillader. Indsats 3 -Turisme: Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil bidrage til at understøtte turismemålsætningen og de medfølgende indsatser, der handler om at udvikle special interest turisme herunder eksempelvis cykelturisme og lystfiskerturisme. Der samarbejdes med Ringkøbing Fjord Turisme om at styrke turismen i landdistrikterne via f.eks. kompetenceudvikling af turismevirksomheder og ved at afdække det oplevelsesøkonomiske potentiale i f.eks. idrætshaller med mulighed for foreningsinddragelse. Flyt Mod Vest-hjemmesiden er relanceret. Flytmodvest.dk udvikles løbende med flere oplysninger. Blandt andet åbnes i slutningen af september 2017 en udgave på tysk og engelsk, der er særligt målrettet udenlandske tilflyttere. Alle oplysningerne om landsbyerne er oversat og er med på de nye sider, der også indeholder en helt konkret vejledning trin for trin - om, hvad tilflyttere fra udlandet skal gøre, når de vil flytte til Ringkøbing-Skjern Kommune. Markedsføring af kommunale byggegrunde: Et nyt website for eksponering og profilering af kommunale udstykninger til både boliger og erhverv er under etablering. Der arbejdes med en databasebaseret løsning, som udover altid at holde websitet ajour med status på udstykninger også feeder Boliga.dk. Desuden arbejdes der med et koncept for til-salg-skilte på udstykningerne. Der er ikke arbejdet med indsatsen, udover at det er forsøgt at få overblik over tomme erhvervsejendomme i landdistrikterne, men det har ikke umiddelbart været muligt. Landdistriktsrådet (LDR) foreslår, at erhvervsdirektøren fra Erhvervsrådet samt de personer, som erhvervsdirektøren finder relevant, inviteres til en tema-aften med det nykonstituerede landdistriktsråd i foråret 2018, hvor muligheder og barrierer for samarbejdet mellem erhverv og landdistrikter diskuteres f.eks. udnyttelsen af tomme erhvervsbygninger, hvor der kan tages udgangspunkt i Barks guide: Tomme Bygninger og Nye Jobs fra august Cykelturismestrategiplan udarbejdes i efteråret 2018, hvor der skal findes konkrete handlingsinitiativer (ikke anlæg) at arbejde ud fra ift. tiltrækning af cykelturister. Strategiplanen udarbejdes i samarbejde med Dansk Cykelturisme. Laksens Hus Lystfiskerinformation og videnscenter er åbnet i april Projekt Foreningsdrevet Innovation i Turismen. Erhvervs Ph.d. gennemfører projektet, som skal undersøge, hvordan kommuner udvikler og understøtter værdikædesamarbejder mellem

5 5 Derudover understøttes indsatser, der handler om at tilbyde turister lokale fødevarer som en del af oplevelsesproduktet. Der vil i forlængelse heraf være særlig fokus på pop-up restauranter, lokale food hubs i Fødevarepark Skjern Enge samt besøgslandbrug. turismeaktører, foreninger og lokalmiljøet om udvikling af aktiviteter for turister. Målet med undersøgelsen er primært at fremskaffe viden, der kan bidrage til en fortsat og mere koordineret udvikling af både turismevirksomheder og fritidslivet i RKSK og Varde Kommune. 3. Der arbejdes fortsat med følgende områder: 3.1. Fødevareparken Skjern Enge 3.2. Kulinarisk Vestjylland - herunder f.eks. arbejdet med pop-up restauranter, hvor også restauranter fra landsbyerne/landdistrikterne har mulighed for at deltage. 4. Der har været arbejdet med projekt Gentænk Sommerhuset (som handler om at lave fødevaresignatur-fortællinger). Projektet afsluttes ved årets udgang. 5. Landdistriktsrådet foreslår, at kommunens fødevarekonsulenter samt Fødevarerådet inviteres til en tema-aften med det nykonstituerede landdistriktsråd i foråret 2018, hvor muligheder og barrierer for samarbejdet mellem fødevarer og landdistrikter diskuteres. Målsætning 1.2. Vi vil fortælle de gode historier og dermed markedsføre landdistrikternes gode betingelser for et godt familieliv i balance Indsats 1 - Marketing: Pilotprojekt i RKSK Øst. Marketingsprojekt med fokus på at udvikle områdets potentiale med henblik på tiltrækning af tilflyttere fra nabokommunen. Indsats 2. Vi vil arbejde for at borger- og sogneforeningerne har mulighed for at have en moderne hjemmeside, hvor der er, at samtlige af kommunens borger-og sogneforeninger kan tale sammen. Indsats 3. Kommunen og Landdistriktsrådet vil i samarbejde med borger- og sogneforeninger anvende sociale medier til synliggørelse og præsentation af lokale aktiviteter og bosætningsmuligheder i landdistrikterne. foregår løbende. Der udarbejdes markedsføringstiltag, der kan fremhæve det at bo i Videbæk kontra Herning. Projektet slutter ultimo maj På fællesmøde i VestRum i april 2017 og igen i august 2017 blev DGIs platform Infoland introduceret til borgerne i VestRum. Ildsjæle Accelerator: Mestring af Projekter uddannelsen er under udarbejdelse herunder fokus på brugen af hjemmesider. Indsatsen skal gentænkes i ny landdistriktshandlingsplan. FB-siden Flyt-mod-Vest understøtter og synliggør bosætningsmulighederne i landdistrikterne. Det er muligt for borger-og sogneforeningerne at reklamere for lokale aktiviteter på Flyt-mod-vest hjemmesiden, gennem Naturens Rige app en

6 6 samt kommunens hjemmeside platform: Kultunaut. Derudover kan medlemmer af Hvidesande.dk reklamere for aktiviteter. Målsætning 1.3. Vi vil i landdistrikterne være åbne og byde nye borgere og virksomheder velkommen Indsats 1 - Bosætning: Kommunens Landdistriktsråd bidrager til at videreføre arbejdet med netværket af velkomstambassadører, som dækker hele kommunen, og som sikrer, at tilflyttere alle steder i kommunen har mulighed for at få besøg af en lokal borger, som fungerer som tilflytterguide og velkomst-guide. Indsatsen skal ses som en del af en samlet velkomstindsats for Ringkøbing-Skjern Kommune. Indsats 2. I forlængelse af Vækstpuljeprojektet med undersøgelse af østeuropæisk arbejdskraft, vil kommunen og Landdistriktsrådet fortsætte initiativer, der kan hjælpe med en fortsat integration af østeuropæerne i landsbyerne. Etablering af et frivilligt velkomstambassadørkorps er igangsat. Tilflyttere skal vælge besøg af velkomstambassadør aktivt fra og ikke til. Stort set samtlige landsbyer fungerer optimalt. Sprogversion på Flyt Mod Vest-hjemmesiden udarbejdes på andre sprog end dansk, og der ligges en video af bl.a. et rumænsk og et polsk par på siden. På budgetkonferencen er der afsat midler til en styrkelse af integrationen af østeuropæere (f.eks. ved tilbud om sprogundervisning til udenlandske borgere, der bor i kommunen 3 år efter ankomst). Landudviklernes afrapportering af projektet Det Østeuropæiske Potentiale er færdig. Anbefalingerne fra rapporten drøftes herefter i landdistriktsrådet, såfremt rådet finder det relevant med flere initiativer end sprogundervisning. Målsætning 1.4. Landdistrikterne er et aktiv for RKSK og anvendes til at brande og markedsføre hele kommunen. Indsats 1: Marketingssekretariatet tænker landdistrikternes potentialer (bosætning, turisme og erhverv) ind i marketingsstrategien og anvender potentialerne aktivt i Landdistrikternes potentialer er tænkt ind i marketingsstrategien. Landdistriktskoordinatoren har deltaget i arbejdsgruppe og LDR er blevet hørt på LDRmøde.

7 7 implementeringen af marketingsplanen. Flyt-mod-Vest oplyser om potentialer og det gode liv i landsbyerne. Se desuden aktiviteter under målsætning 1.1. indsats 1. TEMA 2: Vi vil skabe gode rammer for samarbejde og fællesskab om at udvikle og udnytte landdistrikternes særlige muligheder og styrker. Målsætning 2.1. Vi vil med udgangspunkt i landdistrikternes særlige styrker inden for fødevarer, naturbårne aktiviteter og fællesskab udvikle kultur- og naturturisme og gode oplevelser. Indsats 1: Se indsats 3 under målsætning 1.1 Se status på aktiviteter under indsats 3 under målsætning 1.1. Indsats 2 - Fødevarer: Kommunen og kommunens Landdistriktsråd vil styrke erhvervsudviklingen på fødevareområdet ved eksempelvis at satse på samarbejdet indenfor værdikæden fra producent til forbruger. Ved at koordinere denne indsats med kommunens fødevarepolitik, kan der skabes en synenergi i forhold til: - Forekomsten af lokale fødevareproducenter - Udbuddet af lokale produkter - Tilgængeligheden til lokale madsteder og madoplevelser Indsats 3. Naturadgang: Kommunen og Landdistriktsråd vil hjælpe med at understøtte, at der skabes øget adgang til naturen i landområder til understøttelse af bosætningsmæssige og turismemæssige kvaliteter i landområderne og i den forbindelse støtte markedsføring af stier. Landdistriktsrådet foreslår, at kommunens fødevarekonsulenter og Fødevarerådet inviteres til en tema-aften med det ny-konstituerede landdistriktsråd i foråret 2018, hvor muligheder og barrierer for samarbejdet mellem fødevareområdet og landdistrikter diskuteres. Indsatsen skal gentænkes i den nye landdistriktshandlingsplan gerne med udgangspunkt i konklusionerne fra en temaaften med fødevarerådet og landdistriktsrådet. 1. Collective Impact - Det åbne land som dobbeltressource. Projektet fokuserer på bedre udnyttelse af det åbne land gennem jordfordeling til fordel for såvel naturen, dyrkningsarealer, rekreative interesser og landsbysamfund og er et samarbejde med bl.a. Realdania. Projektet indeholder også et turismeperspektiv. Jordfordelingen skal begynde sin afslutning i november, hvorefter det forventes, at der skal arbejdes videre med de aktiviteter, som forskerholdets rapport ligger op til. Projektet slutter i sommeren Der er igangsat et projekt mellem Danmarks Center for vildlaks og Ringkøbing Fjord Turisme for at øge lakse-lystfiskerturismen. 3. Cykelturismestrategiplan udarbejdes efteråret Sti-projektet "Øget adgang til det åbne land" er gennemført ved Landudviklerne og Land, By og Kultur. Landdistriktsrådet har

8 8 besluttet at anbefale ØEU at afsætte midler til en ny projektperiode, hvor nye landsbyer får muligheden for at arbejde med naturadgang i deres område gennem kortlægning af stier. 5. I regi af Ringkøbing-Skjern Museum arbejdes der med projektet: Fortællinger i Landets Største Landskab. Der arbejdes i projektet på, at borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune får mulighed for at fortælle om deres egen historie gennem fortællinger, der både kommer til at ligge online via Naturens Riges app og nogle udvalgte vil blive synlige med QR-koder i landskabet langs etablerede stier. Målsætning 2.2. Vi vil styrke samarbejdet mellem borger- og sogneforeningerne og relevante aktører gennem etablering af lokale netværk og i samarbejde med kommunens turist- og erhvervsråd. Indsats 1: Landdistriktsrådet vil fortsat fungere som bindeled i en række sammenhænge mellem kommunen og borger- og sogneforeninger og lignende organer i landdistrikterne. Et tæt netværk til borger- og sogneforeninger med flere skal blandt andet kunne dækkes gennem aktiv brug af hjemmeside, sociale medier og dialogmøder. Organiseringen af LDR bidrager til at sikre netværk mellem de respektive nabosogne i kommunen. LDR faciliterer op til 2 møder om året, hvor de indkalder formændene for de respektive borgersogne- foreninger til et "erfamøde" og/eller kontakter dem pr. telefon. Der afholdes desuden 2 møder om året, hvor alle borger-og sogneforeninger inviteres til et fællesmøde. Derudover offentliggøres referaterne fra Landdistriktsrådets møder på kommunens hjemmeside, landdistriktsrådet udgiver et nyhedsbrev til borger-og sogneforeningerne efter hvert rådsmøde og landdistriktsrådet kommunikerer gennem egen FB-side. Målsætning 2.3. Vi vil fremme og arbejde fokuseret på synergier og helhedstænkning mellem miljø, økonomi, bosætning og jobs. Indsats 1: Kommunen vil i samarbejde med Erhvervscenteret gennem projektet GRO (Grøn ressource optimering) med brugen af gratis konsulentvirksomhed bidrage til lokale virksomheders omstilling til en øget grøn profil. Grøn Ressource Optimerings-projekt fortsætter, med at give/tilbyde virksomheder gratis råd og vejledning om grøn omstilling og energibesparelser hos virksomheder indtil udgangen af Der er indgået en aftale med Scanenergi om en forlængelse af deres andel af

9 9 Indsats 2 - Energi2020: Landdistriktsrådet og landdistriktskoordinatoren vil indgå i samarbejder med kommunens energisekretariat om en omstilling fra fossil brændsel (f.eks. oliefyr) til vedvarende energi samt energirenovering, bl.a. med henblik på billig og grøn energi til borgere i landdistrikter. Projekt COBEN er bevilliget og startet op den projektet (gratis energitjeks) med slutdato Projekt COBEN: Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i et 3-årigt tværnationalt projekt kaldet Delivering Community Benefits of Civic Energy, COBEN. Projektet bidrager til fremme af handlingerne beskrevet i Energi2020- Stragtegien. Projektet koncentrerer sig om omstilling til grøn transport og energioptimering af boligmassen i landdistrikterne. Der har været afholdt elcykel-konkurrence i 3 af kommunes landsbyer. Der er indgået en kontrakt med energirådgivere mhb. at tilbyde energirådgivning til borgere i landdistrikterne. Der vil være kick-off primo Målsætning 2.4. Vi vil arbejde sammen for at skabe gode aktiviteter for nuværende og kommende borgere. Indsats 1: Kommunen og landdistriktsrådet vil gennem borger- og sogneforeninger søge at bidrage til udfoldelse af fritidslivspolitikken, herunder bidrage ved afholdelse af større events og aktiviteter. Indsats 2: Landdistriktskoordinatoren og Landdistriktsrådet vil bidrage med initiativer i regi af markedsføringssekretariatets bosætningsindsats, herunder bidrage i etablering og drift af sociale netværk særligt rettede mod bestemte grupper af tilflyttere og indbyggere. Sundhedsugen er afholdt i uge 17 Naturens Dag er afholdt den Kunst på Tværs er afholdt i landsbyklyngen VestRum i maj. ØEU har efter anbefaling fra landdistriktsrådet bevilget midler til et projekt med fokus på revitalisering af ubrugte kommunale arealer, herunder f.eks. ubrugte stadions. Sidste del af indsatsen skal gentænkes i ny landdistriktshandlingsplan. I forbindelse med projektet omkring Samskabelse- Vejen til en Ny Bosætningsindsats? er der udarbejdet en håndbog til de landsbyer, som ønsker at arbejde med bosætning. I markedsføringssekretariatet har de dannet et netværk af tidligere borgere (Eksil Vestjyder). Lokale velkomstarrangementer er igangsat. Særligt for de unge tilflyttere (20-36 årige) er desuden etableret Facebookgruppen Kulturnetværket Ringkøbing Fjord. TEMA 3: Vi skaber relationer og samarbejde i og mellem sogne og landsbyer og centerbyer Målsætning 3.1. Vi vil facilitere samarbejdende landsbyklynger

10 10 Indsats 1: Der følges op på arbejdet i landsbyklyngen VestRum, og der arbejdes videre med Projekt Collective Impact - Det åbne land som dobbeltressource. Det påtænkes endvidere at støtte op om initiativer om nye samarbejder mellem landsbyer. 1. Vestrum: Projektet er afsluttet med en evaluering i maj Tim, No, Hee, Stadil, Vedersø Torsted og Hover indgår i dette landsbysamarbejde. Der arbejdes med tværgående - selvkørende - arbejdsgrupper, som kan arbejde på tværs af sognegrænser. VestRum har modtaget midler fra landdistriktspuljen til afholdelse af bl.a. Kunst på Tværs. Landdistriktskoordinatoren holder kontakt til klyngen. Landdistriktsrådet har indstillet VestRum til Erhvervsstyrelsens Landdistriktspris Collective Impact - Det Åbne Land som Dobbeltressource. (Se status på målsætning 2.1 indsats 3) 3. Landdistriktspuljen har givet midler til bl.a. Fælles Åben Landsby i Lyne, Bork, Sdr. Vium og Hemmet. Og til at styrke et lokalt ønske om samarbejde mellem Lem og Højmark (6940). Puljen støtter samarbejde mellem 2 eller flere sogne. 4. Et landsbyklyngesamarbejde i Lem, Højmark, Stauning, Velling og Dejbjerg startes op, såfremt DGI/Realdania/Lokale og Anlægsfonden godkender klyngens ansøgning omkring november Et landsbyklyngesamarbejde i Lyne, Bork, Hemmet og Sdr. Vium startes op, såfremt DGI/Realdania/Lokale og Anlægsfonden godkender klyngens ansøgning omkring november Målsætning 3.2. Vi vil facilitere frivillige og ildsjæle i at arbejde langsigtet med lokal udvikling og i at indgå i netværk. Indsats 1: Vi understøtter uddannelse af frivillige i regi af FrivilligVest. Aktiviteter og kurser bliver fremadrettet afholdt i dette regi men fortsat med fokus på, at der skal være særlige aktiviteter og kurser rettet mod landdistriktsområdet. Ildsjæle Accelerator: Mestring af Projekter 2018 (MAP) er en kursusrække med fokus på projektledelse for frivillige i landdistrikterne, som landdistriktskoordinatoren, bosætningskoordinatoren, koordinatoren for sammenhængskraft og FrivilligVest har udarbejdet. FrivilligVest er fremover tovholder på kurserne, og arbejder på at tilvejebringe finansiering til kurserne.

11 11 Indsats 2: Den kommunale indsats omkring byfornyelser, Landsbyfornyelsespuljen (tilskud til nedrivning og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger) og udarbejdelse af helhedsplaner for byer og områder revideres med henblik på et øget samspil med lokale frivillige kræfter og Landdistriktsrådet. Landdistriktskoordinatoren og koordinatoren for sammenhængskraft er medlem af RKSKs tværfaglige frivillighedsorganisation. Plan og Team Jura har opstartet et projekt herom. Projekt Samløft i landsbyen. Grundet travlhed forventes det først at der tages stilling til projektet i første kvartal Projekt: Landsbypartnerskab med fokus på: Nyt Liv på Tomme Kommunale Arealer i Landsbyerne. En genanvendelse og revitalisering af tomme arealer kan være med til at udvikle stedbundne potentialer i lokalsamfundene - f.eks. gennem fokus på at understøtte byens nærhed til natur, kultur, historie eller andre kvaliteter, der kan synliggøres eventuelt i samarbejde med nabolandbyen/egnen. ØEU har efter anbefaling fra landdistriktsrådet bevilget midler til projektet. Derudover har landdistriktskoordinatoren søgt Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen om eksterne midler til projektet, hvorfra der forventes svar ultimo Projektet er et samskabelses-projekt mellem Ekstern Udvikling, Land, By og Kultur og interesserede landsbyer. Landdistriktskoordinatoren og Team Jura har udarbejdet en folder med oplysninger om Nedrivning af Faldefærdige Ejendomme med midler fra landsbyfornyelsespuljen. Folderen findes på RKSKs hjemmeside. Folderen henvender sig til borgere, der har brug for hjælp og information om processen vedr. nedrivning tomme faldefærdige ejendomme. Indsatsen skal gentænkes i en ny landdistriktshandlingsplan. Målsætning 3.3. Vi vil fremme samarbejdet mellem sogne og landsbyer om at sikre gode betingelser for at opretholde bæredygtige aktiviteter, faciliteter og service, såsom skoler, foreninger, offentlig service Indsats 1: Vi vil aktivt støtte og prioritere projekter, der opstår gennem samskabelse. Vi vil prioritere projekter, som involverer flere borger- og sogneforeninger, og som bidrager til en forbedret service for den enkelte borger og styrker fællesskabet i landsbyerne. Den kommunale landdistriktspulje støtter tværgående samarbejde mellem 2 eller flere landsbyer. Derudover igangsættes eller fortsætter flg. projekter: * Landsbypedellerne (Kompetencecentret er ansvarlig for projektet)

12 12 Indsats 2. Kommunen og Landdistriktsrådet vil igangsætte et pilotprojekt om Pleje- og Vedligeholdelsesmateriel i Landsbyen. Vej og Park vil i den forbindelse udarbejde en folder med information om hjælp til selvhjælp, der hvor borgene ønsker at bidrage til yderligere forskønnelse af landsbyen. * Øget Adgang til det Åbne Land - stiprojekt * Pleje- og Vedligeholdelsesprojekt * Nyt Liv på Tomme Kommunale Arealer * COBEN elcykelprojekt er afsluttet for 2017 Folderen med gode råd om samarbejdsaftaler med borgere er udarbejdet af Vej og Park. Pilotprojektbeskrivelsen er udarbejdet og godkendt i styregruppen under LDR og ØEU. Projektet er startet op i juni 2017 og slutter af med evaluering i maj Status i november 2017: Bølling og Lyne har hhv. helt og delvist indkøbt materiel. Ølstrup er ved at finde flere midler til at supplere projektet. Ådum ville gerne bruge et stykke jord, der ligger bynært til hundelufter-område, men har fået afslag på dette. De er nu i tænkeboks mhb. hvad de så vil gøre. Målsætning 3.4. Vi vil arbejde for en bedre mobilitet igennem fysisk og digital infrastruktur Indsats 1: Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder for at sikre alle kommunens husstande, erhvervslivet samt fritidshuse adgang til højhastighedsinternet. En bredbåndsaftale med Eniig er pt. ved at udrulle fiberbredbånd til de af kommunens adresser, der ikke allerede har et tilbud og højhastighedsinternet. Indsats 2: Kommunen indgår i partnerskab med Erhvervsrådet med henblik på forbedring af den fysiske infrastruktur i området. Der følges op på syv-kommune-aftalen med Telenor om 98,5 procent dækning i bebyggede områder. Markedet for højhastighedsbredbånd afdækkes med sigte på at skabe 100 procent dækning i kommunens geografiske område. Erhvervsrådet er tovholder på en gruppe, der arbejder på at få opgraderet Rute 15 i vores kommune. Målet er i første omgang at få en samlet VVM-redegørelse for hele strækningen. Der bliver i øjeblikket foretaget en forundersøgelse af strækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande. Undersøgelsen skal fungere som en fortsættelse af vejdirektoratets forundersøgelse af strækningen mellem Herning og Ringkøbing, hvor det tidligere er slået fast, at der er en god samfundsøkonomi i at gøre vejen tresporet. Forundersøgelsen af vejforbindelsen skal så fungere som grundlag for en kommende VVMredegørelse for den samlede strækning mellem Herning og Hvide Sande. Der er også indgået et samarbejde med Erhvervsrådet i Herning-Ikast-Brande omkring det at få lukket motorvejshullet mellem Herning og Holstebro, og i den forbindelse få udvidet resten af rute 15 til en 2+1 vej. Indsatsen

13 13 omkring en udvidelse af Rute 15 er højt prioriteret af politikere og topledelse i Ringkøbing-Skjern Kommune.

14 Bilag 1. Befolkningsudvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune fordelt på landdistrikter, landsbyer, centerbyer og personer uden fast bopæl. 14

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Vedtægter for Landdistriktsrådet 1 Navn og adresse

Læs mere

Dagsordenen Landdistriktsrådet d kl

Dagsordenen Landdistriktsrådet d kl Dagsordenen Landdistriktsrådet d. 5.9.2016 kl. 18.30-21.00 Deltagere: Søren Elbæk, Per Hoffmann, Pernille Priess, Torben Hjøllund Mortensen, Rikke Just, Ann Elisabeth Bjerrehøj, Erik Viborg Jensen, Jan

Læs mere

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode

Læs mere

Bilag 7: Opfølgning på profilerings- og bosætningspolitik.

Bilag 7: Opfølgning på profilerings- og bosætningspolitik. 1 Bilag 7: Opfølgning på profilerings- og bosætningspolitik. Mål Mål 1: Øget nettotilflytning til kommunen. Mål 2: Øget kendskab til kommunen Status/Effekt 2014 2015 Tilflytning fra andre kommuner 2048

Læs mere

LANDDISTRIKTSRÅD. Dejbjerg. REFERAT [Møde 1 Marts 2017] Ringkøbing-Skjern Kommune

LANDDISTRIKTSRÅD. Dejbjerg. REFERAT [Møde 1 Marts 2017] Ringkøbing-Skjern Kommune LANDDISTRIKTSRÅD Ringkøbing-Skjern Kommune REFERAT [Møde 1 Marts 2017] LÆS BLA. OM: Midlertidig anvendelse af kommunale byggegrunde Kommuneplanen 2017-2029 Landdistriktspuljen i RKSK Flyttemønstre, befolkningsudvikling

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BOLIGDAG 2011 BOSÆTNING OG BOLIGFORHOLD I YDERKOMMUNERNE BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Strategikonsulent - landdistriktsudvikling Suzanne Eben Ditlevsen En bosætningsindsats på tre ben

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN

HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN Gældende fra 2015 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og skabe vækst

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Landsbyklynger Lokaludvikling

Landsbyklynger Lokaludvikling Landsbyklynger Lokaludvikling Søren Møller Indhold Hvorfor interesserer DGI sig for lokaludvikling. Hvad er en Landsbyklynge. Resultater fra Landsbyklyngeprojektet. Den kommende kampagne og samarbejdet

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

LANDSBYKLYNGER DE FØRSTE ERFARINGER

LANDSBYKLYNGER DE FØRSTE ERFARINGER LANDSBYKLYNGER DE FØRSTE ERFARINGER 2017 Denne folder er udarbejdet af Sekretariatet for landsbyklynger, DGI Landskontor, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten. Folderen formidler hovedresultaterne af rapporten

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Fritidslivspolitik. Indledning

Fritidslivspolitik. Indledning Fritidslivspolitik Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen konkretiseres

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Strategi- og handleplan for landdistrikterne

Strategi- og handleplan for landdistrikterne Strategi- og handleplan for landdistrikterne 11. januar 2016 vedtog Byrådet en ny Landdistriktspolitik. Politikken omhandler følgende temaer: Strategi- og handleplanen er en opfølgning på den vedtagne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016

VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016 1 VIDEN & STRATEGI, FEBRUAR 2016 1. INDLEDNING Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-2018 at styrke kommunens vækstindsats. Et væsentligt element heri var at professionalisere og styrke kommunens

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro

Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 31-05-2016 Lars Haagensen Direkte: 7257 7454 Mail: lah@jammerbugt.dk Sagsnr.: 04.21.00-G01-17-16 Referat Liv i by og skole 6. juni kl. 19:00 Rådhuset Aabybro 1. Opsamling på evalueringer og tilbagemelding

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Referat: 5. april 2016 kl. 19:00 Herborg - Kuben, Skolevej 44, Herborg, 6920 Videbæk Landdistriktsrådet

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Virksomhedspanelundersøgelse

Virksomhedspanelundersøgelse Virksomhedspanelundersøgelse Profilering og bosætning Undersøgelsen er udført for Plan, Kultur og Udvikling februar 10 Svarprocent 326 af kommunens virksomheder er pr mail inviteret til at deltage i denne

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Den moderne landsby: Landsby 2.0 Stadil - Vedersø Kontraktens start: 14. april 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-11-10

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

PROGRAM Kl Velkomst v/ udviklingschef Peter Donslund Kl Om forsøgsprojektet oplæg til debat

PROGRAM Kl Velkomst v/ udviklingschef Peter Donslund Kl Om forsøgsprojektet oplæg til debat PROGRAM Kl. 17.00 Velkomst v/ udviklingschef Peter Donslund Kl. 17.10 Om forsøgsprojektet oplæg til debat v/ arkitekt MAA Christel Ebsen, BNBY, Birk Nielsen Byfornyelse Kl. 17.30 Om landsbyernes rolle

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere