Miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse af pyrolyseanlæg meddelt til. Quantafuel Denmark ApS Greenlab Spøttrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse af pyrolyseanlæg meddelt til. Quantafuel Denmark ApS Greenlab Spøttrup"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af pyrolyseanlæg meddelt til Quantafuel Denmark ApS Greenlab Spøttrup Quantafuel Denmark ApS Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen Skive November

2 Virksomhed: Navn Adresse Quantafuel Denmark ApS Greenlab 9, 7860 Spøttrup Telefon - adresse Matr. nr. 1g CVR-nummer P-nummer Listebetegnelse Hovedaktivitet: K206 Biaktiviteter: K202, D201 Kontaktperson: Navn Hanne Risgaard Adresse Seminarievej 18 Telefon adresse Ejendommens ejer: Navn Adresse Quantafuel A/S Vollsveien 13H, 1366 Lysaker Telefon - 2

3 Indhold 1. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt Miljøgodkendelse Vilkår for miljøgodkendelse Generelt Indretning og drift Luftforurening Affald og råvarer Støjgrænser Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Egenkontrol...14 Luftemission...14 Processpildevand...16 Driftsjournal...16 Øvrigt Virksomhedens ophør Miljøteknisk vurdering Placering Støj/vibrationer Luftemission/lugt Spildevand...22 Processpildevand...22 Overfladevand Affald Renere teknologi Samlet konklusion Lovgivning Bortfald af godkendelsen Anden lovgivning VVM-screening Habitatbekendtgørelsen...25 Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter...25 Vurdering i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder Risikobekendtgørelsen Offentliggørelse og retsbeskyttelse Klage og søgsmål...26 Kopi er sendt til:

4 Bilagsliste: Bilag 1: Ansøgning om miljøgodkendelse 1.a: Ansøgning om miljøgodkendelse 1.b: Analyse af pyrolyse syn-gas 1.c: Kortmateriale 1.d: Quantafuel PtL- Plastspecifikation 1.e: Miljøkonsekvensvurdering 1.f: Hjælpeskema til miljøkonsekvensvurdering 1.g: Processkema 1.h: Kort over intern og ekstern transport Bilag 2: VVM-anmeldelse Bilag 3: Screeningsafgørelse Bilag 4: Områdetyper, hvor støjvilkår gælder 4

5 1. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt Quantafuel Denmark ApS ansøger om miljøgodkendelse af procesanlæg ved Greenlab Skive for produktion af brændstof fra plastaffald. Anlægget har maksimum kapacitet på 60 tons plast om dagen. Produkterne er ca. 60 % diesel, 16 % benzin og 8 % tung olie. Biprodukterne er ca. 3 % Aske og 10 % ikke-kondenserebar pyrolyse syn-gas. Aske afsættes til forbrænding, da det stadig indeholder noget brændværdi. Pyrolyse syn-gas afbrændes i virksomhedens egen energianlæg som opvarmningskilde til pyrolyseovnen. Godkendelsen er udarbejdet af: Tilsynsmyndighed: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 Rådhuspladsen Skive 7800 Skive Sagsbehandler: Zahra Hansen Den 9. november

6 2. Miljøgodkendelse Miljøgodkendelsen af Quantafuel Denmark ApS meddeles på grundlag af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse modtaget den 11. september 2017 og supplerende oplysninger. Ansøgning om miljøgodkendelse er vedlagt som bilag 1. Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 33 1 og godkendelsesbekendtgørelsen 2. Fastlæggelse af listepunkter for virksomhedens aktiviteter er foretaget i samråd med Miljøstyrelsen. Hovedaktivitet Virksomhedens hovedaktivitet er pyrolyse af plast, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Affaldsforbrænding ved pyrolyse er som udgangspunkt omfattet af affaldsforbrændingsbekendtgørelsen 3. Pyrolyse er dog ikke omfattet af bekendtgørelsen, jf. 3, 5) hvis gasserne fra pyrolyseanlægget renses i sådan grad, at de ikke længere udgør affald forud for forbrænding, og de ikke kan medføre større emissioner end dem, der skyldes fyring med naturgas. Ifølge en analyse på pyrolyse syn-gas 4 i virksomhedens ansøgning, svarer emissionen fra afbrænding af denne gas til emission fra fyring med naturgas. Analysen er vedlagt som 1.b. Denne analyse stammer ikke fra virksomhedens egen produktion, men fra en angiveligt lignende proces. På baggrund af de modtagene oplysninger i virksomhedens ansøgning og i samråd med Miljøstyrelsen vurderer Skive Kommune, at virksomhedens hovedaktivitet, pyrolyse af plast, er omfattet af bilag 2, listepunkt K206. Da pyrolyseprocessen rummer nye metoder er det ikke muligt på forhånd at fastlægge indholdet i pyrolysegassen og dermed om anlægget er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald. For at kunne vurdere om pyrolyseanlægget er omfattet af bekendtgørelsen stiller Skive Kommune vilkår (3.7.1 og 3.7.3) om at gassen analyseres senest den eller når anlægget er indkørt. Hvis analysen af pyrolyse syn-gas viser at den ikke kan overholder grænseværdierne stillet i vilkår 3.7.1i denne godkendelse og hvis virksomheden ikke kan dokumentere, at emission fra afbrænding af pyrolyse syn-gas svarer til emission fra fyring med naturgas, er pyrolysen omfattet af affaldsforbrændingsbekendtgørelse og dermed skal godkendes efter denne bekendtgørelse og virksomhedens hovedlistepunkt tages op til revision. 1 Lov om miljøbeskyttelse, Nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. lovbek. nr. 966 af 23. juni Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Nr. 725 af 6. juni Bekendtgørelse om anlæg der forbrænder affald, Nr af 20. december Pyrolyse syn-gas er den ikke-kondenser bart gas udtaget kondenseringsprocessen, som afbrændes i gasbrænderen for opvarmning af pyrolyseovn. 6

7 Biaktiviteter Virksomhedens biaktiviteter omfatter oplag af plastaffald samt oplag af olieprodukterne benzin, diesel og tungolie. Biaktiviteterne er derfor omfattet af henholdsvis Bilag 2, K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikkefarligt affald forud for nyttiggørelse med en kapacitet på 30 tons om dagen og Bilag 2, D201: Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening. Listepunktet K212 har i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Nr. 519 af 27. maj 2016, bilag 1, afsnit 21 standardvilkår, der er implementeret i denne afgørelse. VVM Pyrolyseanlægget er omfattet af VVM bekendtgørelsens 5 bilag 2, 11. b: Anlæg til bortskaffelse af affald. Der er udarbejdet VVM-screening på baggrund af virksomhedens VVM-anmeldelse. VVM-anmeldelsen er vedlagt som bilag 2. Screeningsafgørelsen kan ses i bilag 3. Risikoforhold Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 6, da den producerede mængde af diesel og benzin ikke overskrider tærskemængderne for disse stoffer. Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. Ud fra en samlet vurdering finder Skive Kommune, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlig indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med denne godkendelse. 5 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK nr. 448 af 10/05/ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, Nr. 372 af 25. april

8 3. Vilkår for miljøgodkendelse Skive Kommune godkender det ansøgte på følgende vilkår, hvor standardvilkår er markeret med (s): 3.1. Generelt Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Skive Kommune vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse. skal også anmeldes til kommunen. Ændringer i virksomhedens ledelse Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (s) 3.2. Indretning og drift Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for- nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (s) Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder. (s) Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (s) Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (s) Hvis kommunen finder det nødvendigt, dog højst en gang årligt, skal virksomheden ved målinger dokumentere, at pyrolyse anlægget og tilhørende rørledninger er tæt. Rapporten skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter anmodningen. I tilfælde af utætheder eller andet skal der, inden 1 måned fra rapporteringen, indsendes forslag og tidsplan for afhjælpning Den producerede pyrolyse syn-gas skal enten afbrændes i pyrolyseanlægget eller i en fakkel. Pyrolyse syn-gas må ikke udledes til luften. 8

9 3.3. Luftforurening For procesafkast fra gasbrænder, tilsluttet pyrolyseanlægget skal følgende grænseværdier være overholdt: NO x regnet som NO 2 65 mg/nm 3 tør røggas ved 10% O 2. 7 CO 75 mg/nm 3 tør røggas ved 10% O Virksomhedens afkast skal være dimensioneret så følgende B-værdier er overholdt: NO x 0,125 mg/m 3 (Hovedgr. 2, stof gr. 2) CO 1 mg/m 3 (Hovedgr. 2, stof gr. 4) Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. (s) Immissionskoncentrationsbidraget for lugt i omgivelserne må ikke overstige 10 LE/m 3 uden for virksomhedens skel i erhvervsområde og opholdsarealer ved enkeltboliger i det åbne land og 5 LE/m 3 ved skel til nærmeste boligområde jf. vejledning nr. 4/1985 fra Miljøstyrelsen om begrænsning af lugtgener fra virksomheder Hvis der konstateres lugtgener, kan tilsynsmyndigheden fastsætte maksimal opbevaringstid og oplagringsmåde for de lugtende fraktioner.(s) Fakkel til afbrænding af overskudende pyrolyse syn-gas skal være korrakt dimensioneret tilpassende anlæggets produktion af gassen Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (s) Såfremt der er afkast til det fri fra presning, palletering eller neddeling af plast skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 10 mg/normal m 3. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger(s): Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. 7 Miljøstyrelsens Luftvejledning nr. 2, fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt på 120 kw og derover men mindre end 5 MW. 9

10 Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt Afkasthøjden fra gasbrænderen skal bestemmes via en OML beregning Affald og råvarer Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte plastfraktioner. (s) Affaldsfraktioner Plast EAK koder Plast fra udtjente køretøjer fra forskellige transportformer Plastaffald undtagen emballager Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri Plastspåner Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af plast Plastemballage Plast Bygning og nedrivnings affald Plast og gummi Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald) Plastaffald

11 Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald) herunder separat indsamlede fraktioner. Plastaffald Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk gummi og kunstfibre. Andet affald, ikke andetsteds specificeret Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af plast Tabel 1. Plastfraktioner, der må behandles i pyrolyseovn Hvis virksomheden ønsker at modtage andet plastaffald, som ikke fremgår af vilkår men i øvrigt er indenfor rammen af miljøgodkendelsen, skal det før modtagelsen - godkendes af tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid afvise sådan affald Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. (s) Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (s) Frasorteret uegnet affald enten ved modtagelse eller ved sorteringsanlægget skal bortskaffes til godkendte modtagere. Det skal sikres, at udsorteret PVC bortskaffes til genanvendelse eller deponering Transport og midlertidig oplagring af Aske skal ske i lukket tæt container eller silo der sikrer, at det ikke spredes i miljøet Så længe indholdet af processpildevand fra røggasrensning og kondensat er ukendt, skal spildevandet opsamles og bortskaffes som farligt affald. 11

12 3.5. Støjgrænser Virksomhedens drift må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs i naboområderne overstiger grænseværdierne i tabellen nedenfor. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). For områdetyper, hvor støjgrænserne gælder se bilag 4. Ugedag Tidsrum Reference- Område tidsrum i timer Mandag- fredag db(a) 60 db(a) 55 db(a) Lørdag db(a) 60 db(a) 55 db(a) Lørdag db(a) 60 db(a) 45 db(a) Søn- og helligdage db(a) 60 db(a) 45 db(a) Alle dage db(a) 60 db(a) 45 db(a) Alle dage ,5 70 db(a) 60 db(a) 40 db(a) Spidsværdi* db(a) Støjgrænseværdier. * Spidsværdi: Maksimalværdi med tidsvægtning fast i db(a) Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves en gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af støjgrænserne. Målingerne/beregningerne skal foretages, når virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold og foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder og i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1993 om beregning af støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accrediation of Laboratories) til at udføre Miljømåling ekstern støj eller laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af DELTA til at udføre disse målinger. Resultaterne skal straks efter modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet. Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden. 12

13 Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdierne overskrides, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og evt. ved fornyet målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdierne overholdes Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (s) Belægningen i fabrikshallen hvor pyrolyseanlægget er etableret, skal være impermeabel og bestandig mod rengøring og holdes i god vedligeholdelsesstand Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (s) Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (s) 13

14 3.7. Egenkontrol Luftemission Virksomheden skal inden den gennemføre et analyseprogram på Pyrolyse syngas. Pyrolyse syn-gas skal som minimum analyseres for de i tabel 2 nævnte parameter. Analyseprogrammet skal gennemføres når anlægget er i fuld drift. Virksomhedens emission må ikke overskride de anførte grænseværdier. Parameter Emissionsgrænseværdi 8 Metodevalg mg/normal m 3 Total støv 10 MEL-02 Total organisk 10 MEL-07 stof (TOC) Antimon(Sb) Summen af emissionsgrænseværdierne Arsen (AS) for metaller og deres forbindelser: 0,5 Bly (Pb) Chrom (Cr) Cobolt (Co) Kobber (Cu) MEL-08a Mangan (Mn) Nikkel (Ni) Vanadium (V) Cadmium (Cd) Titan (TI) Summen af emissionsgrænseværdierne for metaller og deres forbindelser: 0,05 MEL-08a Kviksølv (Hg) 0,05 MEL-08b PCB 0,0001 MEL-11 8 Emissionsgrænseværdier for døgnmiddel jf. bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, nr af 20. december

15 Dioxin 0,1 MEL-15 Benzen 2,5 MEL-17 (organisk opløsningsmiddel) Svovldioxid (SO 2 ) 50 MEL-04 Carbonmonoxid (CO) 75 (for energianlæg) MEL-06 Kvælstofoxider (NO x ) 65 (for energianlæg) MEL-03 Hydrogenchlorid (HCl) 10 MEL-19 Hydrogenflorid (HF) 1 MEL-19 PAH 9 0,005 MEL-10 Hydrogen cyanid (HCN) 5 MEL-21 (Organiske syrer) Tabel 2- Emissionsgrænseværdier som pyrolyse syn-gas skal overholde Prøvetegning og analyse skal ske efter de i tabel 2. Nævnte metoder. Analyseresultaterne skal indsendes til Skive Kommune senest 1 uge efter de foreligger Analysen jf. vilkår skal gennemføres på pyrolyse syn-gas inden afbrænding i pyrolyseanlæg og i afkast fra pyrolyseanlægget inden udledning til luft Virksomheden skal inden gennemførelsen af analysen (vilkår 3.7.1) sende et oplæg til analyseprogrammet med angivelse af: Målepunktet, hvor analysen foretages Hvilke affaldsfraktioner der indgår i pyrolysen Hvilken proces affaldet har gennemgået mht. sortering, rensning mv. Hvilke renseforanstaltninger røggassen har været igennem, før den indføres i brænderen. Der skal redegøres for, om opstart og nedluknings perioderne kan have indflydelse på gassens indhold af forskellige stoffer. 9 Benz [a] pyren-ækvivalent, som angivet i luftvejledning nr. 2,

16 3.7.5 I forbindelse med gennemførsel af analysen jf. vilkår 3.7.1, skal der gennemføres OML beregning for fastsættelse af afkasthøjden. Processpildevand Hvis virksomheden ønsker at bortskaffe spildevand fra røggasrensning og kondensat, skal der foreligge en analyse af spildevandet. Analyseprogrammet skal gennemføres, når anlægget er i fuld drift. Spildevandet skal som minimum analyseres for følgende stoffer: Samlet mængde suspenderet stof ph Nitrifikationshæmning ved 200 ml/l Tungmetaller: o Kviksølv og kviksølvforbindelser udtrykt som (Hg) o Cadmium og cadmiumforbindelser udtrykt som Cadmium (Cd) o Talium og Taliumforbindelser udtrykt som Tallium (Tl) o Arsen og Arsenforbindelser udtrykt som Arsen (As) o Bly og blyforbindelser udtrykt som bly (Pb) o Chrom og chromforbindelser udtrykt som chrom (Cr) o Kobber og kobberforbindelser udtrykt som kobber (Cu) o Nikkel og Nikkelforbindelser udtrykt som Nikkel (Ni) o Zink og zinkforbindelser udtrykt som zink (Zn) PCB PAHér Dioxiner og Furaner Indhold af mineralsk olie Driftsjournal Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af (s): Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv. (s) Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. (s) Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. (s) 16

17 Virksomheden skal føre journal for pyrolysegasbrænderen. Journalen skal mindst indeholde følgende oplysninger: o Dato for service af gasbrænderen. o Rapport indeholdende kontrolmålinger for parametre i vilkår Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (s) Øvrigt I forbindelse med modtagelse af affald, skal driftslederen sikre sig, at der foreligger alle nødvendige oplysninger om affaldet til at vurdere, om den pågældende affaldsfraktion må indgå i pyrolyseprocessen Pyrolyse må kun udføres på de af Kommunens godkendte affaldsfraktioner. For at sikre dette, skal virksomheden: Udføre kontrol ved modtagelse af affald. Udføre kontrol af affaldsfraktioner ved sorteringsanlægget, så der ikke tilføres uegnet affald til reaktoren. Udarbejde handleplan i tilfælde af hvor pyrolyse af ikke egnet affald finder sted Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år (s) Virksomheden skal foranledige at der mindst 1 gang om året via eksternt firma fortages service på gasbrænderne, for at kontrollere, at komponenterne til styring af forbrændingen fungerer tilfredsstillende. I forbindelse med denne service skal der foretages kontrolmålinger af CO og NOx jf. vilkår

18 3.8. Virksomhedens ophør Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet. Planen skal redegøre for: Tømning og rengøring af tankeanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord og grundvand. Sikring af tankeanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. Rydning af udendørs arealer samt aflevering af virksomhedens affald. Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør. 18

19 4. Miljøteknisk vurdering 4.1. Placering Quantafuel Denmark ApS ligger i GreenLab i et erhvervsområde (delområde I) planlagt til virksomheder optil miljøklasse Syd for delområde I er arealer udlagt til virksomheder op til miljøklasse 5 samt arealer udlagt til genbrugspladsen. Langs den vestlige afgrænsning af delområde I, løber Kåstrup Bæk, hvor der er arealer af eng, som er beskyttet natur. Vest for området er der åbne land, hvor afstanden fra virksomheden til den nærmeste private bolig er ca. 100 meter. 10 Miljøvurdering af rammelokalplan 272 for Greenlab Skive, august

20 Skive Kommunes vurdering af placering Virksomhedens aktivitet i form af pyrolyse er ikke direkte beskrevet i Miljøstyrelsens Håndbog om Miljø og planlægning fra 2004, for fastsættelse af virksomhedens miljøklasse. Kommunens vurdering på baggrund af virksomhedens ansøgning er, at pyrolyseprocessen kan sammenlignes med virksomhedsbeskrivelsen i skemaet Anlæg for oparbejdning eller destruktion af affald, kemikalier og lign.. Sådanne anlæg har typisk miljøklasse 5-6, afhængig af anlæggets størrelse og hvilken type farligt affald der behandles. Idet der ikke behandles farligt affald i pyrolyseprocessen, vil miljøklassen være mindre end 5. Kommunen fastlægger på den baggrund pyrolyseanlægget til miljøklasse 4. Da Jf. Miljøvurderings rapport af rammelokalplan 272 for GreenLab Skive; kan delområde I udlægges til virksomheder op til miljøklasse 7, er virksomhedens planlagte aktiviteter i overensstemmelse med planstatus Støj/vibrationer Virksomheden giver anledning til støj til omgivelserne fra følgende: Intern transport af plastaffald Støj fra stationært anlæg placeret inden for bygningernes rammer. Ekstern transport ved levering af plastaffald (maksimum 10 lastbiler om dagen) og afhentning af diesel, Benzin og tungolie (maksimum 4 afhentninger om dagen). Kort over intern og eksterntransport kan ses i bilag 1.h. Intern transport består af kørsel med lastvogn og gaffeltruck. Støj fra interntransport vil kun forekomme i dagtimerne, da der i aften og nattetimerne anvendes plast fra indendørs oplag. Støj fra ekstern transport vil kun forekomme på hverdage i dagperioden. Støj fra stationært anlæg vil kunne forekomme hele døgnet. Støjen forventes ikke at være hørbar uden for virksomhedens bygninger. Af vibrationsgivende maskiner er det kun neddeleren til plastaffald, som giver anledning til vibrationer. Idet der kun neddeles plastaffald, som ikke yder særlig modstand og som ikke har en høj vægt, vil neddeleren ikke give anledning til vibrationer af betydning. 20

21 Skive Kommunes vurdering af støj og vibrationer Quantafuel Denmark ApS ligger i GreenLab i et erhvervsområde (delområde II) planlagt til virksomheder optil miljøklasse 5. Dette område svarer til områdetype 2 jf. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Nord for området er delområde I planlagt til virksomheder op til miljøklasse 7. Dette område vurderes som områdetype 1 jf. vejledningen. Syd for delområde II, som virksomheden ligger i, er arealer udlagt til genbrugspladsen. Arealer til genbrugspladsen er vurderet som områdetype 2 jf. vejledningen. Vest for området er der det åbne land. Dette område svarer til områdetype 8 jf. vejledningen. Virksomheden har ingen stærkt støjende aktiviteter. Idet alle stationære anlæg er placeret inden for bygningens rammer, forventes at den væsentligste støj fra pyrolyse aktiviteten kommer fra den interne transport på virksomhedens udendørs arealer. Intern transport uden for bygningens rammer, vil kun foregå på hverdage i dagperioden. En enkelt bolig vest for virksomheden ligger forholdsvis tæt på virksomhedens udendørs oplagsplads af plastaffald. Denne bolig vil blive opkøbt og nedrevet i forbindelse med den kommende lokalplanlægning og byggemodning. Det vurderes, at virksomhedens samlede støj kan overholde de fastsatte støjgrænseværdier i vilkår Ud fra virksomhedens beskrivelse af vibrationsgivende anlæg, er det kommunens vurdering at neddeleren eller andre af de ansøgte anlæg, ikke vil give anledning til vibrationsgener i området Luftemission/lugt Pyrolyseanlægget med tilhørende anlæg kan give anledning til udledning af røggasser og lugt. Der forventes ikke noget lugt fra udendørs håndtering af plastaffaldet. Der forekommer ingen procesluft fra påfyldning af Aske. Det producerede Aske transporteres kontinuerligt via en snegl i et lukket system til en silo og derfra direkte i lukkede transportcontainer. Der frigives derfor ingen partikler til omgivelserne fra behandling af Aske. Pyrolyse syn-gas evt. renses i gasskrubber inden afbrænding. Dette foregår med en vandig opløsning af kaustisk soda, hvor gassen bobler igennem og indholdet af svovlforbindelser reduceres drastisk. Absorptionskapacitet af kaustisk soda kontrolleres kontinuerligt ved måling af ph eller ledningsevne. 21

22 Under normale driftsforhold vil al den producerede gas brændes i pyrolysereaktorens gasbrænder. Under ikke-standardmæssige betingelser vil gassen blive brændt ved flare. Der forventes ikke nogen lugt fra gasbrænderen. Der er ingen udsugning fra anlægget til neddeling af plastaffaldet. Der forekommer derved ingen udledning af plastpartikler til omgivelserne. Skive Kommunes vurdering af luft og lugt forurening Virksomheden har i ansøgningsmaterialet vedlagt analyse af røggasserne fra gasbrænderen. Analysen stammer ikke fra virksomhedens egen produktion, men er lavet på gas fra en angiveligt tilsvarende proces. Valget af målte stoffer virker sandsynlige for de forventede stoffer i røggassen ved pyrolyse af plastaffald, som kan være miljømæssigt problematiske. Målerapporten er gengivet i bilag 1.b. Ved gennemgang af analysen er måleresultaterne for de enkelte stoffer sammenlignet med emissionsgrænserne for disse stoffer hentet fra Miljøstyrelsens luftvejledning 11 og referencelaboratoriet 12 Emissionen fra disse stoffer overholder grænseværdier for alle stofferne med en enkelt undtagelse. Emissionsgrænseværdien for NO x, er på 92 mg/nm 3 som er større end den tilladte grænseværdi jf. Miljøstyrelsens luftvejledning på 65 mg NOx pr. Nm3 røggas. Virksomheden skal jf. vilkår foretage en analyse fra afkast fra gasbrænderen senest den Analysen skal udføres som beskrevet i vilkår og Når sammensætningen af pyrolyse syn-gas er kendt, kan Skive Kommune foretage en vurdering af luftemissionen. På denne baggrund accepteres overskridelse af grænseværdien for NO x. Der forventes ikke lugt fra afkastet tilsluttet gasbrænderen. Ifølge målerapporten, er CO-værdien i røggassen forholdsvis lav, hvilket indikerer at der sker god udbrænding af gasserne i gasbrænderne. Det kan derfor forventes, at den primære del af eventuelle lugtende stoffer er forbrændt. Ved vedligeholdelse af gasbrænderne, vil dette sikre at der ikke udledes lugt af betydning fra afkastet tilsluttet pyrolyseovne. Virksomheden er indstillet på at afhjælpe lugtgeneren, hvis problemet opstår Spildevand Der er både processpildevand og overfladevand. Processpildevand Processpildevand fremkommer fra følgende: Kondenseringsprocessen efter pyrolyse: Ca.3 m 3 vand i døgnet svarende til den fugtighed affaldet har, når den kommer i pyrolyseovnen. Røggasrensning. 11 Vejledning nr. 2 / 2001: Luftvejledningen 12 Hjemmesiden for Miljøstyrelsens referancelaboratorium for måling af emission til luften: 22

23 Sammensætningen af spildevandet er ukendt. Ifølge virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse kan spildevand fra kondenseringsprocessen indeholde olie og PAH-ér. Spildevandet vil opbevares i et lukket kontrolleret system, hvor evt. olie udskilles. Ved store mængde af PAH-ér i vandet, behandles det gennem et aktivt kul filter. Analyse af vandet vil godtgøre om det kan bortledes som spildevand eller om det skal leveres til en godkendt modtager. Overfladevand Ifølge virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, vil overfladevandet enten ledes til den eksisterende perkolatbassin i Nomi-4S, eller tilsluttes kloaknettet. Overfladevandet forekommer fra de udendørs arealer samt oplagsplads til plastafflad. Mængden vil være ca. 3700m 3 om året. Overfladevandet vil inden afledning passeres en olieudskiller. Skive kommunes vurdering af spildevand Skive Kommune vil vurdere processpildevand i forbindelse med ansøgning om tilslutningstilladelse. Indtil da skal spildevandet bortskaffes som farligt affald jf. vilkår Affald Der fremkommer affald fra sortering af plastaffaldet i forbindelse med neddeleren og fra sortering af Aske. Affaldet fra neddeleren består af en affaldsfraktion, som ikke er egnet til pyrolyse. Affaldet opbevares i en container og afhændes som brandbart affald. Aske opbevares i lukkede container og afhentes til videre forarbejdning. Mængderne af affaldsfraktionerne er ikke kendte, men forventes at være forholdsvis små Renere teknologi Alternativet til behandling af plastaffaldet er forbrænding i et affaldsforbrændingsanlæg, idet der kun behandles plastaffald, som ikke kan genanvendes til produktion af ny plast. Ved forbrænding i et affaldsforbrændingsanlæg, udnyttes energien i plastaffald til produktion af strøm og varme. Ved behandling af plastaffaldet i pyrolyseanlægget, produceres råvarer som kan udnyttes af andre virksomheden til fremstilling af nye produkter. Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik indenfor de områder standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder indenfor en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen. Skive Kommune finder det af ressourcemæssige og miljømæssige hensyn, er bedre at opgradere plastaffaldet til nye råvarer end at afbrænde plastaffaldet på et affaldsforbrændingsanlæg. 23

24 4.7. Samlet konklusion På grundlag i oplysningerne i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, har Skive Kommune samlet vurderet, at etablering og drift af Quantafuel Denmark ApS på GreenLab kan ske uden væsentlig påvirkning af miljøet, når driften sker i overensstemmelse med denne godkendelse. Skive Kommune finder at det ansøgte kan imødekommes idet virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 5. Lovgivning Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelseslovens 33 og 37). Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentlig større eller anderledes end forudsat i godkendelsen, jfr. Miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 1 og 2. Vilkår kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. 6. Bortfald af godkendelsen Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen. Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a, stk

25 7. Anden lovgivning Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning VVM-screening Skive Kommune har gennemført en screening af projektet iht. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK nr 448 af 10/05/2017. Pyrolyseanlægget er omfattet af bilag 2 punkt11. Andre anlæg, b) Anlæg til bortskaffelse af affald. På baggrund af oplysningerne modtaget i virksomhedens VVM anmeldelse (vedlagt som bilag 2) og i ansøgningen om miljøgodkendelse afgør Skive Kommune, at virksomheden ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter 21, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen og fremgår af bilag Habitatbekendtgørelsen Ifølge 7 stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007 skal der før, der træffes afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder. Virksomheden etableres på tidligere landbrugsjord, med mere end 200 meter til nærmeste beskyttede natur (Kåstrup Bæk og engareal mod øst). Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. I henhold til Amphi Consults notat om kortlægning af bilag IV arter i forbindelse med miljøvurdering af GreenLab Skive af 22. juni 2016 er der registreret følgende bilag IV arter i og omkring lokalplanområdet: oddere og sydflagermus. Skive Kommune har ikke kendskab til andre bilag IV arter i området. Skive Kommune vurderer, på baggrund af virksomhedens beliggenhed i forhold til levesteder for bilag IV arter (vandløb, søer og eng), at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt. Vurdering i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder Afstanden til nærmeste habitatområde (Karup Å) er ca. 9 km, til nærmeste fuglebeskyttelsesområde (Lovns bredning) ca. 10 km og nærmeste Ramsarområde (ved Livø) er ca. 22 km. 25

26 Skive Kommune vurderer, at etablering af virksomheden i lokalplanområdet ikke vil påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget Risikobekendtgørelsen Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, Nr. 372 af 25. april 2016, da den producerede mængde af diesel og benzin ikke overskrider tærskemængderne for disse stoffer. 8. Offentliggørelse og retsbeskyttelse Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 9. november Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen. Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside I henhold Miljøbeskyttelsesloven er denne godkendelse omfattet af en 8-års beskyttelsesperiode for miljøbetingede indgreb i virksomhedens drift. Undtagelser herfra er angivet i lovens 41a, stk. 2. Virksomhedens egenkontrol er undtaget retsbeskyttelsesperioden, idet Miljøbeskyttelseslovens 72 giver tilsynsmyndigheden mulighed for løbende at revidere denne. 9. Klage og søgsmål Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du skal som privat betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen dvs. inden onsdag den 7. december indenfor kommunens åbningstid. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens

27 Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophævegodkendelsen. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Søgsmål: Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Kopi er sendt til: Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord Linda Nørgaard Kristensen og Per Nørgaard Kristensen, Næstildvej 10A, 7860 Spøttrup 27

Ændring af vilkår om modtagne affaldsfraktioner

Ændring af vilkår om modtagne affaldsfraktioner Ændring af vilkår om modtagne affaldsfraktioner Tillæg til miljøgodkendelse af Genbrugscenter meddelt til Genbrugscenter Kåstrup GreenLab 2 7860 Spøttrup Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Tillæg til Miljøgodkendelse Godkendelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Dansk Genbrugsisolering A/S Knastvej 4 7860 Spøttrup Skive Kommune Forvaltningen for Teknisk, Miljø & Udvikling

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22.

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22. Svendborg Kraftvarme A/S Bodøvej 15 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af/til: industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Dansk Affaldsminimering ApS

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Dansk Affaldsminimering ApS Tillæg til MILJØGODKENDELSE Dansk Affaldsminimering ApS Tillægget omfatter oplag af ikke farlig affald på adressen Industriparken 4, 8870 Langå. Dato: 1. oktober 2018 Sags nr. 09.02.00-P19-12-18 2 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Januar

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse nyttiggørelse af forurenet jord,

Tillæg til Miljøgodkendelse nyttiggørelse af forurenet jord, Tillæg til Miljøgodkendelse nyttiggørelse af forurenet jord, Nørrekær Enges Landvindingslag, Diget i Nørrekær Enge Indhold Afgørelse...3 Sammendrag...4 Vilkår...4 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering...5

Læs mere

Listebetegnelse: K en, Salløv By, Snoldelev. CVR- nr.: P-nr.: Virksomhedens ejerforhold: Side 2 af 12

Listebetegnelse: K en, Salløv By, Snoldelev. CVR- nr.: P-nr.: Virksomhedens ejerforhold: Side 2 af 12 Side 1 af 12 Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Miljøgodkendelse af Gadstrup genbrugsterminal,

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Afgørelse. Beskrivelse af projektet. VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur. Nomi4s i/s No Vilietoften 9 Madsbad 7884 Fur

Afgørelse. Beskrivelse af projektet. VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur. Nomi4s i/s No Vilietoften 9 Madsbad 7884 Fur Nomi4s i/s No Vilietoften 9 Madsbad 7884 Fur 30. marts 2017 CVR-nr.: 14760504 P-nr.: 1019074710 VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur Nomi4s i/s har den af 13. februar 2017 anmeldt

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Hanstholm Genbrugsstation Industrivangen 20, 7730 Hanstholm. 18. januar 2019

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Hanstholm Genbrugsstation Industrivangen 20, 7730 Hanstholm. 18. januar 2019 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Hanstholm Genbrugsstation Industrivangen 20, 7730 Hanstholm 18. januar 2019 1 Tillæg til miljøgodkendelse Hanstholm Genbrugsstation Side 2 af 8 Stamblad for virksomheden Virksomhedens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

SØNDERBORG AFFALD A/S Ellegårdvej 8. Tillæg til miljøgodkendelse ændring af driftstid

SØNDERBORG AFFALD A/S Ellegårdvej 8. Tillæg til miljøgodkendelse ændring af driftstid SØNDERBORG AFFALD A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tillæg til miljøgodkendelse ændring af driftstid Sønderborg Kommune modtog den 20. december 2016 en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen af 27.

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund LEGO System A/S Kornmarken 33 7190 Billund Dato: 22.02.2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund Rambøll har på vegne af LEGO System A/S

Læs mere

Miljøgodkendelse. Entreprenør Tommy B. Sørensen

Miljøgodkendelse. Entreprenør Tommy B. Sørensen Miljøgodkendelse for Entreprenør Tommy B. Sørensen Plads for oplag og knusning af beton og mursten Mellerup 15, 7900 Nykøbing Mors 25. januar 2019 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Tommy B.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter et naboareal til hovedejendommen til opbevaring af miljøbehandlede biler.

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter et naboareal til hovedejendommen til opbevaring af miljøbehandlede biler. MILJØGODKENDELSE Østjysk Autoophug Godkendelsen omfatter et naboareal til hovedejendommen til opbevaring af miljøbehandlede biler. Dato: 11. August 2017 Godkendt: Per Eriksen Ingeniør Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. FFV Energi & Miljøs Affaldssorteringsanlæg Korsvangen 8B 5750 Ringe

Miljøgodkendelse. FFV Energi & Miljøs Affaldssorteringsanlæg Korsvangen 8B 5750 Ringe Miljøgodkendelse FFV Energi & Miljøs Affaldssorteringsanlæg Korsvangen 8B 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til FFV Energi & Miljøs affaldssorteringsanlæg, Korsvangen 8 B, 5750

Læs mere

Vilkårsændringen drejer sig om en ændring af 4- og 60 timers-reglen, som følge af ændring af affaldsforbrændingsbekendtgørelsens 43 1.

Vilkårsændringen drejer sig om en ændring af 4- og 60 timers-reglen, som følge af ændring af affaldsforbrændingsbekendtgørelsens 43 1. Fjernvarme Horsens A/S, Horsens Kraftvarmeværk Endelavevej 7 8700 Horsens Sendt med digital post til CVR 35520104 Sendt med e-mail til mgj@fjhor.dk Virksomheder J. nr. MST-1272-00010 Ref. SURHE/ULSEE Den

Læs mere

Ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Heimdalsvej 19, 7200 Grindsted

Ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Heimdalsvej 19, 7200 Grindsted A/S Østbirk Bygningsindustri Ryvej 21 8752 Østbirk Dato: 12.03. 2018 Ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Heimdalsvej 19, 7200 Grindsted A/S Østbirk Bygningsindustri har den 20. september

Læs mere

Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro CVR:

Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej Holstebro CVR: Kåstrup Genbrugsplads c/o Nomi4s i/s Hjermvej 19 7500 Holstebro 7. november 2017 CVR: 14760504 VVM-screening af Kåstrup Genbrugsplads Nomi4s i/s har den af 20. september 2017 gennem Byg og Miljø anmeldt

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse til mellemdepot for vejjord

Tillæg til Miljøgodkendelse til mellemdepot for vejjord Tillæg til Miljøgodkendelse til mellemdepot for vejjord Vesthimmerlands Vand A/S, Tranevej 9, 9670 Løgstør Indhold Afgørelse...3 Sammendrag...5 Vilkår...5 Vilkår 2 i den oprindelige miljøgodkendelse ændres

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Grøndahlsvej 19-21, 7400 Herning. Revidering af vilkår i 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Grøndahlsvej 19-21, 7400 Herning. Revidering af vilkår i 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ Herning Vand Holding A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Thomas Sørensen E-mail: ths@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029

Læs mere

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 9. juli 2015 Stamoplysninger Virksomhedens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Kapitel 1 Definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Kapitel 1 Definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. I medfør af 7, 16, stk. 2 og stk. 3 og kapitel 5, 46 og 47 i landstingsforordning nr.

Læs mere

Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018

Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018 HedeDanmark a/s Sletvej 30 N 8310 Tranbjerg J Att. Christian Rydahl Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018 HedeDanmark har d. 3. januar

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni TEKNIK OG MILJØ Albæk Sandblæsning ApS Fasterholtvej 3 7400 Herning Att.: Flemming Pedersen [flemming@albaek-sb.dk] CVR-nr.: 26144264 P-nr.: 1008563426 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Miljøgodkendelse. Djursland Autotransport. Indsamling, sortering og presning af papir, pap og plastik på Erhvervsparken Grenaa 12/9 2016

Miljøgodkendelse. Djursland Autotransport. Indsamling, sortering og presning af papir, pap og plastik på Erhvervsparken Grenaa 12/9 2016 ERHVERV OG MILJØ Miljøgodkendelse Djursland Autotransport Indsamling, sortering og presning af papir, pap og plastik på Erhvervsparken 63 8500 Grenaa 12/9 2016 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.:

Læs mere

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af autoophug

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af autoophug Teknik og Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Truckland ApS Højbjerg Huse 7 9940 Rødkærsbro Sendt pr. mail til Konsulent Hanne Risgaard: hanne@risgaard-nielsen.dk, samt

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Miljøgodkendelse. Gunnar Klausen A/S

Miljøgodkendelse. Gunnar Klausen A/S Miljøgodkendelse for Gunnar Klausen A/S Plads for oplag og knusning af beton og mursten Industrivej 1, 7900 Nykøbing Mors 24. maj 2017 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Gunnar Klausen A/S Virksomheden

Læs mere

Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund

Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund Legoland ApS Højmarkvej 20 7190 Billund Att.: Jesper Gadebjerg Dato: 17.09. 2018 Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund Legoland ApS har den 9. juli 2018 fremsendt

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt Stilbjergvej 1A, 7190 Billund

Afgørelse om ikke-vvm-pligt Stilbjergvej 1A, 7190 Billund ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A 7190 Billund Dato: 30.05.2018 Afgørelse om ikke-vvm-pligt Stilbjergvej 1A, 7190 Billund KT erhvervsbyg A/S har på vegne af ScrapTrans A/S den 9. april 2018 indsendt ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til neddeling af bygge- og anlægsaffald samt modtagelse af ikke-farligt affald

Miljøgodkendelse af anlæg til neddeling af bygge- og anlægsaffald samt modtagelse af ikke-farligt affald Miljøgodkendelse af anlæg til neddeling af bygge- og anlægsaffald samt modtagelse af ikke-farligt affald Vognmand & Entreprenør Bent Pedersen April 2019 Virksomhedens stamdata Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand.

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand. Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A 3490 Kvistgård Sendt som digitalpost til CVR 16 271 187 og som mail til: Ane Rørmann Jensen, ane.rormannjensen@cmcbio.com C7 Consulting, rikke@c7c.dk Virksomheder J.nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Driftstid Åbningstid inden for tidsrummet Mandag til fredag Lørdag, søndag, helligdage

Driftstid Åbningstid inden for tidsrummet Mandag til fredag Lørdag, søndag, helligdage Gentofte Kommune, Affald og Genbrug Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund CVR. nr. 19438414 1. juni 2017 Sagsnr. GEO-2017-00044 Sendt via digital post Tillæg til miljøgodkendelse af 16. august 2012 Gentofte

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af processpildevand i medfør af kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven meddelt til Danish Marine Protein A/S GreenLab 39 7860 Spøttrup Skive Kommune Teknisk

Læs mere

AFLD Fasterholt Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning

AFLD Fasterholt Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning Tillæg til tilslutningstilladelse af 26. maj 2016 Tilladelse til afledning af overfladevand til Herning Renseanlæg AFLD Fasterholt Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning Meddelt til: AFLD Sagsnr.: 06.01.15-P19-26-15

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Bilag 14. Påbud om vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003 til RGS 90 PVC-Recycling

Bilag 14. Påbud om vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003 til RGS 90 PVC-Recycling Råstof og Genanvendelse Selskabet Selinevej 4 2300 København S Bilag 14 Påbud om vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003 til RGS 90 PVC-Recycling Vestsjællands Amt ændrer hermed vilkår 2.1 i miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Anpartsselskabet af G.A. Centervej Billund

Anpartsselskabet af G.A. Centervej Billund Anpartsselskabet af 19. 9. 2006 G.A. Centervej 4 7190 Billund Dato: 16. november 2018 Ikke VVM-pligt for etablering og drift af terminalbygning og hangar med tilhørende faciliteter på Billund Lufthavn

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand i medfør af Kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven er meddelt til Skive Theater Theaterpladsen 10 7800 Skive Skive Kommune Teknik, Miljø og Udvikling

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Kurland Trading ApS. Naverland 16, 2600 Glostrup. Okt Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Miljøgodkendelse. Kurland Trading ApS. Naverland 16, 2600 Glostrup. Okt Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Okt 2017 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse Kurland Trading ApS Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 16, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Vilkårsændringen drejer sig om en ændring af 4- og 60 timers-reglen, som følge af ændring af affaldsforbrændingsbekendtgørelsens 43 1.

Vilkårsændringen drejer sig om en ændring af 4- og 60 timers-reglen, som følge af ændring af affaldsforbrændingsbekendtgørelsens 43 1. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Aarhus, Forbrændingsanlægget, Lisbjerg Teknik og Miljø Aarhus Kommune Bautavej 1 8210 Århus V Virksomheder J. nr. MST-1272-00082 Ref. SURHE/CARRE Den 26. juni 2018 Sendes

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse. Aars Skytteforening, Plantagevej 9, 9600 Aars

Tillæg til miljøgodkendelse. Aars Skytteforening, Plantagevej 9, 9600 Aars Tillæg til miljøgodkendelse Aars Skytteforening, Plantagevej 9, 9600 Aars Indhold Afgørelse...3 Sammendrag...4 Vilkår...4 Vilkår 14 i den oprindelige miljøgodkendelse ændres til følgende:...4 Miljøteknisk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

PHP Service ApS, Energivej 3, 4180 Sorø

PHP Service ApS, Energivej 3, 4180 Sorø Side 1 af 10 PHP Service ApS Energivej 3 4180 Sorø Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. EPS Recycle A/S Høgevej 7, 7700 Thisted 23. marts Miljøgodkendelse EPS Recycle A/S, Høgevej 7, 7700 Thisted Side 1 af 17

MILJØGODKENDELSE. EPS Recycle A/S Høgevej 7, 7700 Thisted 23. marts Miljøgodkendelse EPS Recycle A/S, Høgevej 7, 7700 Thisted Side 1 af 17 MILJØGODKENDELSE EPS Recycle A/S Høgevej 7, 7700 Thisted 23. marts 2018 Miljøgodkendelse EPS Recycle A/S, Høgevej 7, 7700 Thisted Side 1 af 17 Stamblad for virksomheden Virksomhedens navn: Thisted Kommunes

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Tillæg til miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Tillæg til miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør 1 Tillægsgodkendelse til opbevaring af husdyrgødning Slagelse Kommune meddeler hermed tillægsgodkendelse til opbevaring

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE GENVEJ A/S. Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 25. oktober Godkendt: Per Eriksen. Ingeniør

MILJØGODKENDELSE GENVEJ A/S. Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 25. oktober Godkendt: Per Eriksen. Ingeniør MILJØGODKENDELSE GENVEJ A/S Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 25. oktober 2017 Godkendt: Per Eriksen Ingeniør Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at den øvrige ændring kræver tillæg til godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 2 kapitel 5.

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at den øvrige ændring kræver tillæg til godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 2 kapitel 5. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Dansk Miljøforbedring Beredskabsvej 19 2640 Hedehusene Dir.tlf.: 43591269 Email: SelmaSe@htk.dk 13-10-2018 Ekspeditionstid:

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer Vardevej 140, 7280 Sønder Felding Sagsnr.:09.02.00-P19-5-15 28. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Norddjurs Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Norddjurs Kommune B Y G O G M I L J Ø Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: Oktober 2015 Opdateret marts 2019 Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Ændring af vilkår 13 i miljøgodkendelse af 23. maj 2012.

Ændring af vilkår 13 i miljøgodkendelse af 23. maj 2012. Stena Recycling A/S Måde Industrivej 19 6705 Esbjerg Ø Sendt pr. trine.b.kristiansen@stenarecycling.com Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 22. marts 2017 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE Nordic Waste A/S

MILJØGODKENDELSE Nordic Waste A/S MILJØGODKENDELSE Nordic Waste A/S Jordtip Ølst Efterbehandling af landarealer efter udvinding af ler med henblik på retablering af området. Godkendelsen omfatter: Sortering og nyttiggørelse af gamle jernbaneskærver.

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Miljøgodkendelse for Wilo Danmark A/S

Miljøgodkendelse for Wilo Danmark A/S Greve Kommune Teknik & Miljø WILO DANMARK A/S Drejergangen 9 A 2690 Karlslunde Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: 20. december 2018 Miljøgodkendelse for Wilo

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering

Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering 9. april 2019 Miljøstyrelsen Erhverv Dagsorden Bagrunden og modellen Bekendtgørelsens anvendelsesområde Anmeldelse og kommunale sagsbehandling Bekendtgørelsens

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Dan Sortering ApS. Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 28. August Godkendt: Per Eriksen Ingeniør

MILJØGODKENDELSE. Dan Sortering ApS. Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 28. August Godkendt: Per Eriksen Ingeniør MILJØGODKENDELSE Dan Sortering ApS Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 28. August 2018 Godkendt: Per Eriksen Ingeniør Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv. 21. december 2017 Sagsnr. NMK-10-01059 KlageID: 93727 AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse til nedknusning af bygge- og anlægsaffald MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet

Læs mere

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Nakskovvej 15, 7400 Herning. 19 tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ DCH - Herning Nakskovvej 15 7400 Herning Att.: Anita Fyrstman E-mail: anita@tjekket.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Viborg Spildevand A/S Sendt pr. til:

Viborg Spildevand A/S Sendt pr.  til: Viborg Spildevand A/S Sendt pr. email til: Tilladelse til tilslutning af spildevand fra Stoholm og Trevad Renseanlæg til Karup Renseanlæg Viborg Kommune meddeler hermed Stoholm og Trevad Renseanlæg (v.

Læs mere

Miljøgodkendelse KC Nedbrydning, Kronborgvej 6A, 6600Vejen.

Miljøgodkendelse KC Nedbrydning, Kronborgvej 6A, 6600Vejen. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ ERHVERVSMILJØ Dato: 16.08.16 KC Nedbrydning Kronborgvej 6A 6600 Vejen Sagsnr.: 14/43832 E-mail: teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse KC Nedbrydning,

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere