Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v."

Transkript

1 LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Den berettigede personkreds 1. I perioden fra og med den 1. april 2017 til og med den 31. marts 2019 er der ret til jobpræmie. 2. I jobpræmieperioden er der ret til jobpræmie til personer, der opfylder anciennitetskravet i 5 og i uge 48 i 2016 helt eller delvis 1) modtog uddannelseshjælp eller kontanthjælp, herunder modtog uddannelseshjælp eller kontanthjælp under forrevalidering efter lov om aktiv socialpolitik, 2) modtog ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller modtog løn under jobafklaringsforløb, hvis arbejdsgiveren modtog refusion fra kommunen efter lov om aktiv socialpolitik, 3) modtog revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, 4) modtog ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, 5) modtog sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge eller modtog løn under sygefravær, hvis arbejdsgiveren modtog sygedagpengerefusion fra kommunen, eller 6) var ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forlængelse af modtagelse af en af de i nr. 1-5 nævnte ydelser. 3. I jobpræmieperioden er der ret til jobpræmie til personer, der opfylder anciennitetskravet i 6 og i uge 48 i 2016 helt eller delvis 1) modtog arbejdsløshedsdagpenge eller feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 2) modtog midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 3) modtog kontantydelse efter lov om kontantydelse eller 4) var ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forlængelse af modtagelse af en af de i nr. 1-3 nævnte ydelser. 4. Der er ikke ret til jobpræmie efter 2 eller 3 for personer, som inden den 1. april 2017 når folkepensionsalderen eller overgår til 1) førtidspension efter lov om social pension, 2) efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 3) fleksydelse efter lov om fleksydelse eller 4) delpension efter lov om delpension. Stk. 2. Personer, der i jobpræmieperioden når folkepensionsalderen eller overgår til en af ydelserne nævnt i stk. 1, nr. 1-4, har ret til jobpræmie indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende når folkepensionsalderen eller overgår til ydelsen. 1

2 Anciennitet som ydelsesmodtager 5. Personer omfattet af 2 modtager jobpræmie, hvis de i mindst 47 uger ud af 52 uger i perioden fra og med uge 50 i 2015 til og med uge 48 i 2016 helt eller delvis har modtaget en eller flere af følgende ydelser m.v.: 1) Integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, herunder uddannelses- eller kontanthjælp under forrevalidering efter lov om aktiv socialpolitik, 2) ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller løn under jobafklaringsforløb, hvis arbejdsgiveren modtog refusion fra kommunen efter lov om aktiv socialpolitik, 3) revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, 4) ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, 5) sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge eller løn under sygefravær, hvis arbejdsgiveren modtog sygedagpengerefusion fra kommunen, 6) arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 7) kontantydelse efter lov om kontantydelse eller 8) løn til personer, der umiddelbart efter at have modtaget en eller flere ydelser efter 2 eller 3 er blevet ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 6. Personer omfattet af 3 modtager jobpræmie, hvis de i mindst 71 uger ud af 78 uger i perioden fra og med uge 24 i 2015 til og med uge 48 i 2016 helt eller delvis har modtaget en eller flere af følgende ydelser m.v.: 1) Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 2) kontantydelse efter lov om kontantydelse, 3) sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge eller løn under sygefravær, hvis arbejdsgiveren modtog sygedagpengerefusion fra kommunen, eller 4) løn til personer, der umiddelbart efter at have modtaget ydelser efter 3 er blevet ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 7. Opgørelsen af perioderne på mindst 47 uger efter 5 og mindst 71 uger efter 6 sker på grundlag af udbetaling af ydelser i de uger, hvor personen har modtaget en eller flere af de ydelser m.v., der er nævnt i 5 eller 6, uanset om ydelserne er udbetalt for hele ugen eller for enkelte dage eller timer i den pågældende uge. Stk. 2. I de situationer, hvor ydelsen udbetales månedsvis, omregnes måneden til uger ved at gange med faktor 4,33. Vedrører udbetalingen en månedsydelse, men dækker denne ikke hele måneden, medregnes alene de uger, som udbetalingen vedrører. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om den berettigede målgruppe og dennes anciennitet, herunder om opgørelse af perioderne i 5 og 6, hvornår en person er omfattet af 5 eller 6, og hvilken af bestemmelserne der finder anvendelse, hvis en person har modtaget flere ydelser omfattet af 2 eller 3 i uge 48 i Det er en betingelse for retten til jobpræmie, at personen er registreret i CPR-registeret med bopæl i Danmark. Ansøgning og udbetaling m.v. 10. Jobpræmie udbetales uden ansøgning til personer omfattet af 2 eller 3, som har arbejdsindkomst som nævnt i 13. 2

3 Stk. 2. Jobpræmie udbetales uden ansøgning til personer omfattet af 2 eller 3, der er registreret som nævnt i 14, stk. 3, som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, og som via virksomheden udbetaler løn til sig selv. Disse personer kan modtage jobpræmie efter reglerne for lønmodtagere, jf. 13. Stk. 3. Jobpræmie udbetales efter skriftlig ansøgning til personer omfattet af 2 eller 3, der er registreret som nævnt i 14, stk. 3, som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, og som udbetaler overskud til sig selv, jf. 14. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni Udbetaling Danmark skal indhente oplysninger om den selvstændige erhvervsdrivendes årsopgørelse fra SKAT, jf. 17, stk Jobpræmie udbetales efter skriftlig ansøgning til personer omfattet af 2 eller 3, som har arbejdsindkomst som nævnt i 13, stk. 3, fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz. Det er en betingelse for udbetaling af jobpræmie, at personen dokumenterer sin månedlige arbejdsindkomst i perioden, der søges jobpræmie for, og at indkomsten er skattepligtig i Danmark. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni Stk. 2. Jobpræmie udbetales efter skriftlig ansøgning til personer omfattet af 2 eller 3, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, og som udbetaler overskud eller via virksomheden udbetaler løn til sig selv, jf. 10, stk. 2 og 3. Det er en betingelse for udbetaling af jobpræmie, at personen dokumenterer, at vedkommende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed i perioden, der søges jobpræmie for, og at overskuddet eller lønnen er skattepligtig i Danmark. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om ansøgningerne som nævnt i 10, stk. 3, og 11, herunder om krav til form og indhold af ansøgningerne. Jobpræmiens størrelse 13. Jobpræmien udgør 10 pct. af den A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag, der indberettes til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, i de enkelte måneder i jobpræmieperioden. Stk. 2. Jobpræmien udgør 10 pct. af den lønindkomst, der er erhvervet om bord på dansk skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), og som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, i de enkelte måneder i jobpræmieperioden. Ved beregningen af jobpræmie anvendes de omregningsfaktorer, som fremgår af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere ved omregning af DIS-indkomst til dansk indkomst. Stk. 3. Jobpræmien udgør 10 pct. af dokumenteret arbejdsindkomst fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz i jobpræmieperioden. Stk. 4. Beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter lov om seniorjob, kan ikke medregnes til opgørelsen efter stk. 1-3, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse for ansættelse i fleksjob, hvor der udbetales fleksløntilskud som supplement til lønnen, jf. 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller hvor personen modtager støtte i form af tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed på grund af en varigt og væsentlig nedsat arbejdsevne, jf. 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for disse personers løn samt for selvstændige erhvervsdrivende, som via virksomheden udbetaler løn til sig selv. 14. Selvstændige erhvervsdrivende, der har indkomst, som ikke er omfattet af 13, stk. 1, kan få beregnet jobpræmie på grundlag af størrelsen af den selvstændige virksomheds overskud, jf. 16, stk. 2. Tilsvarende gælder for personer omfattet af 11, stk. 2. Stk. 2. Selvstændige erhvervsdrivende, som både er omfattet af 10, stk. 2 og 3, og 11, stk. 1 og 2, kan få beregnet jobpræmie på grundlag af den indberettede lønindkomst, jf. 13, stk. 1 og 3, og af overskuddet af egen virksomhed, jf. stk. 1. 3

4 Stk. 3. Jobpræmien beregnes årligt og udgør 10 pct. af overskuddet, som fordeles på de måneder, hvor personen har været registreret som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark med et cvr-nummer og enten har været momsregistreret eller registreret for betaling af lønsumsafgift m.v. eller tilsvarende ordninger for personer, der kan få beregnet jobpræmie af overskud fra selvstændig virksomhed fra et andet EU-/ EØS-land eller Schweiz. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder tilsvarende for selvstændige erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som udbetaler overskud til sig selv. Stk. 5. Selvstændige erhvervsdrivende, som modtager tilskud efter 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan ikke modtage jobpræmie af udbetalt løn til sig selv eller af overskuddet fra virksomheden. 15. Jobpræmie efter 13 og 14 kan sammenlagt ikke overstige kr. pr. måned. Stk. 2. Der kan udbetales jobpræmie efter 13 og 14 for op til 18 kalendermåneder i jobpræmieperioden, jf. 1. Ved opgørelsen af antallet af måneder med jobpræmie indgår alene måneder, hvor der er udbetalt jobpræmie, jf. 17. Opgørelse af indkomstgrundlaget og udbetaling af jobpræmie 16. Beregning af jobpræmien efter 13 sker udelukkende på grundlag af den indkomst, der er indberettet til indkomstregisteret i den måned, for hvilken jobpræmien skal beregnes. Dette gælder, uanset hvornår indkomsten er optjent eller udbetalt. Beregning af jobpræmie efter 13 for personer, der har indkomst fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, sker udelukkende på baggrund af den først dokumenterede indkomst fra udlandet for de enkelte måneder. Stk. 2. Beregning af jobpræmie af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed efter 14 sker udelukkende på grundlag af den selvstændige erhvervsdrivendes årsopgørelse m.v. for det pågældende år. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af indkomstgrundlag, herunder opgørelse af indkomstgrundlag for selvstændige erhvervsdrivende og beregning af jobpræmie, samt regler om, at andre oplysninger end oplysninger fra indkomstregisteret i helt særlige tilfælde kan lægges til grund for sagsbehandlingen. 17. Jobpræmie efter 13 udbetales månedligt. Jobpræmien udbetales den sidste bankdag i måneden efter den måned, jobpræmien beregnes for. Stk. 2. Jobpræmie efter 14 udbetales årligt. Beregningen sker på baggrund af årsopgørelsen fra SKAT den 1. november i året efter det år, hvor overskuddet i virksomheden foreligger, jf. 10, stk. 3. For selvstændige erhvervsdrivende fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz sker beregningen på baggrund af revisorpåtegnet regnskab m.v., som skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 1. november i året efter det år, hvor overskuddet i virksomheden foreligger, jf. 11, stk. 2. Jobpræmien udbetales ultimo december. Efterfølgende ændringer til oplysninger om overskud fra selvstændig virksomhed medfører ikke en ny beregning af jobpræmie. Stk. 3. Der udbetales jobpræmie i august måned 2017 for indkomst, der er indberettet i indkomstregisteret i april, maj, juni og juli måned Den sidste udbetaling af jobpræmie sker for indkomst, der indberettes i indkomstregisteret i marts måned Der udbetales tidligst jobpræmie for lønindkomst fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz på det tidspunkt, hvor personen dokumenterer indkomsten. Indkomsten fordeles på de måneder, som lønindkomsten vedrører. Første udbetaling kan tidligst ske i august måned Stk. 4. Ved udbetalingen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Jobpræmiebeløb, der beregnes til under 100 kr. for en måned, udbetales ikke. 18. Jobpræmien er skattefri. Stk. 2. Jobpræmien indgår ikke i beregningen af eller medfører fradrag i ydelser udbetalt efter: 1) Lov om aktiv socialpolitik. 4

5 2) Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven). 3) Lov om social pension. 4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 5) Lov om individuel boligstøtte. 6) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. 7) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. 8) Lov om en børne- og ungeydelse. 9) Lov om social service. 10) Lov om kontantydelse. 11) Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 12) Lov om sygedagpenge. 13) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven). 14) Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven). 15) Lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Tilbagebetaling 19. Jobpræmie kan kræves tilbagebetalt, når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget jobpræmie. Stk. 2. Tilbagebetalingskravet opkræves efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren efter forhandling med skatteministeren. Der kan fastsættes regler om en aftale om tilbagebetaling, herunder eksempelvis om, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med tilbagebetaling af jobpræmie. Stk. 3. Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 3 år efter jobpræmieordningens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Administration 20. Udbetaling Danmark træffer skriftlig afgørelse om, 1) hvorvidt personer, der er omfattet af målgruppen i 2 eller 3, er omfattet af jobpræmieordningen, jf. 21, stk. 1, 2) beregning og udbetaling af jobpræmie, jf , og 3) tilbagebetaling af jobpræmie, jf. 19. Stk. 2. Udbetaling Danmark sender 1) brev til personer, som er ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, om, at de ikke modtager jobpræmie, da de er ansat med løntilskud, 2) påmindelsesbrev til personer omfattet af målgruppen, som ikke har haft indkomster, der berettiger til jobpræmie 6 måneder efter ordningens ikrafttræden, og 3) relevante og nødvendige data til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om hver enkelt måneds udbetalinger af jobpræmie på individniveau og oplysninger om den samlede målgruppe. Stk. 3. Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan ske uden partshøring. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om de opgaver, som Udbetaling Danmark skal udføre efter stk. 1 og 2, herunder om beregning, indhold i breve og afgørelser samt om indberetning af oplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 21. Senest den 10. april 2017 sendes afgørelse til de personer, der er omfattet af målgruppen i 2 eller 3, om, at de opfylder betingelserne for jobpræmie. Afgørelsen træffes på grundlag af opgørelsen efter 22. Det er ikke en betingelse for ret til jobpræmie, at personen har modtaget en afgørelse efter 1. pkt. Personer, som har modtaget en afgørelse om, at de er omfattet af jobpræmieordningen, men hvor opgørelsen efter 22, stk. 1, efterfølgende viser, at de ikke opfylder betingelserne i 2 eller 3 eller anciennitetskravet i 5 eller 6, modtager jobpræmie frem til udgangen af den måned, hvori der træffes afgørelse om, 5

6 at de ikke opfylder betingelserne. 3. pkt. gælder tilsvarende for personer, hvis det efterfølgende viser sig, at de er omfattet af 4. Stk. 2. Der træffes efter ansøgning afgørelse om, hvorvidt en person er omfattet af målgruppen i 2 eller 3, selv om personen ikke har modtaget en afgørelse efter stk. 1. Ansøgningen skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 30. juni Stk. 3. Udbetaling Danmark har adgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for administration og kontrol af denne lov, jf. 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører. Udbetaling Danmark kan i kontroløjemed uden samtykke fra personen samkøre oplysningerne i indkomstregisteret med Udbetaling Danmarks øvrige registre. Stk. 4. Udbetaling Danmark videregiver uden samtykke personnumre for personer, der er berettiget til jobpræmie, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 22. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastlægger den personkreds, som modtog ydelser i uge 48 i 2016, jf. 2 eller 3, og opfylder anciennitetskravene, jf. 5 eller 6. Fastlæggelsen sker i april, maj og juni Opgørelsen i juni 2017 fastlægger endeligt den personkreds, som kan få ret til jobpræmie, jf. dog 21, stk. 2. Fastlæggelsen sker på grundlag af oplysninger fra indkomstregisteret, Register for Arbejdsmarked (RAM), Det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) samt kommunernes ydelsessystemer. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver uden samtykke personnumre for personer omfattet af 1. pkt. til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark skal lægge opgørelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til grund for afgørelsen efter 21, stk. 1, af, om personerne opfylder betingelserne for jobpræmie, jf. dog 4. Stk. 2. Til brug for administration og kontrol af denne lov, herunder afgørelse af den berettigede personkreds og jobpræmiens størrelse, samt til brug for generel kontrol samkører Udbetaling Danmark uden samtykke fra personen oplysninger i det fælles it-baserede datagrundlag, jf. stk. 1 og 3, med indkomstoplysninger i indkomstregisteret baseret på cvr-numre og cpr-numre. Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver oplysninger til Udbetaling Danmark om ansættelsesforhold, hvor der ydes tilskud til lønnen eller tilskud til selvstændige erhvervsdrivende med en varigt og væsentlig nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilskud til lønnen efter lov om seniorjob, for personer, som modtog ydelser i uge 48 i 2016, og som opfylder anciennitetskravet i 5 eller 6. Der videregives kun oplysninger om ansættelsesforhold, hvor der ydes tilskud til lønnen fra og med den 1. januar 2017 og indtil udløbet af jobpræmieperioden. Stk. 4. Videregivelsen af oplysninger efter stk. 3 gælder ikke for ansatte, der modtager løn og fleksløntilskud efter 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed på grund af en varigt og væsentlig nedsat arbejdsevne, jf. 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som kan modtage jobpræmie. Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver oplysninger til kommunerne i det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) om personer, der er berettiget til jobpræmie, på grundlag af oplysningerne fra Udbetaling Danmark, jf. 21, stk. 4. Finansiering af jobpræmien 23. Staten afholder udgifterne til jobpræmie efter denne lov. Stk. 2. Staten afholder udgifter til administrationen gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. 25 i lov om Udbetaling Danmark. Klageadgang 24. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov, jf. 20, kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen behandles efter reglerne i 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 6

7 25. Loven træder i kraft den 1. april Ikrafttræden m.v. Ændringer i anden lovgivning 26. I lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. december 2016, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, indsættes efter nr. 13 som nyt nummer:»14) Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.«nr. 14 bliver herefter nr I 28, stk. 1, indsættes efter»og til etablering af Udbetaling Danmark«:», udvikling og afvikling af opgaver samt ved overførsel af eller henlæggelse af nye opgaver til Udbetaling Danmark«. 3. I 28, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter», der er overført fra staten«:», eller ved henlæggelse af nye ydelser eller ordninger til Udbetaling Danmark, som skal betragtes som statslige ordninger«. 4. I 28, stk. 3, udgår»efter stk. 1 og 2«. 5. I 28, stk. 3, ændres»administrationen af Udbetaling Danmarks kontante ydelser og økonomiske tilskud«til:»udbetaling Danmark, for så vidt angår udgifter, der er omfattet af stk. 1 og 2«. 6. I 28, stk. 4, 2. pkt., ændres»til brug for administrationen og etableringen af Udbetaling Danmark«til:»efter bestemmelserne i stk. 1 og 2«. Territorial gyldighed 27. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Givet på Amalienborg, den 29. marts 2017 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. / Troels Lund Poulsen 7

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2016-17 Fremsat den 10. februar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Den berettigede

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 88 Offentligt UDKAST j.nr. 16/16796 Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. Kapitel 1 Den berettigede personkreds 1. For perioden

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode 2014/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0004381 Fremsat

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. maj 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17047

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Lovforslag nr. L 162 Folketinget

Forslag. Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Lovforslag nr. L 162 Folketinget Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med

Læs mere

Forslag. Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.

Forslag. Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. 2011/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0016101 Fremsat den 18. april 2012 af

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/17239

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt [Konsekvens af ændringsforslag nr. 3] 3) I den under nr. 2 foreslåede 46 c, indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Udbetaling Danmark skal, som følge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LBK nr 1086 af 19/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. oktober 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08211

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 1606 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/13336 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. Lovforslag nr. L 52 Folketinget

Forslag. Lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. Lovforslag nr. L 52 Folketinget Lovforslag nr. L 52 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere Kapitel 1

Læs mere

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love LOV nr 296 af 22/03/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne UDKAST (Ændringer til Plan B-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5,

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019

LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 18/050726 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. BEK nr 879 af 28/06/2017 Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13174 Senere ændringer

Læs mere

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) LOV nr 623 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2660 Senere

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LOV nr 994 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0029075

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21/3 2017 ændret

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob Udkast til Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2017

Vejledning om satser m.v. 2017 VEJ nr 10325 af 20/12/2016 Udskriftsdato: 15. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015247 Senere ændringer

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen BEK nr 1584 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 210 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2019

Vejledning om satser m.v. 2019 VEJ nr 9885 af 26/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesministeriet., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekurttering, j.nr.

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. (Plan A-bek.)

UDKAST. (Plan A-bek.) UDKAST (Plan A-bek.) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Ydelsesrefusion) I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Beskæftigelsesorganiseringslov: Lov nr. 1482 af 23/12 2014 om organisering og understøttelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. maj 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om fleksløntilskud - lønindtægt - skattepligtig værdi - personalegoder - lønloft - fuldtidsløn

Ankestyrelsens principafgørelse om fleksløntilskud - lønindtægt - skattepligtig værdi - personalegoder - lønloft - fuldtidsløn KEN nr 9600 af 03/07/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 5. september 2019 Ministerium: Journalnummer: 18-42384 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Bekendtgørelser og vejledninger der skal gennemskrives, konsekvensrettes eller bringes til ophør som følge af ny LAB

Bekendtgørelser og vejledninger der skal gennemskrives, konsekvensrettes eller bringes til ophør som følge af ny LAB Notat Bekendtgørelser og vejledninger der skal gennemskrives, konsekvensrettes eller bringes til ophør som følge af ny LAB 1. oktober 2019 J. Nr. Click here to enter text. Arbejdet med bekendtgørelser

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love LOV nr 153 af 28/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

L 156 Forslag »

L 156 Forslag » Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 29. april 2019 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Lov om ændring af lov om orlov

Lov om ændring af lov om orlov 14. april 1994. N r.260. Lov om ændring af lov om orlov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Forslag. Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale

Forslag. Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale Til lovforslag nr. L 166 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. marts 2019 Forslag til Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere