6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)"

Transkript

1 Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Baggrunden for forslag til ændring af afsnit 6 Medicinrådet har identificeret en række problemstillinger ved den nuværende metode til kategorisering af klinisk merværdi, bl.a. uklarhed om betydningen af de enkelte kategorier, særligt kategori 6 (ikkedokumenterbar merværdi) og kategori 4 (ingen klinisk merværdi). Nedenfor beskrives justeringsforslag til metoden, der har til formål at afhjælpe disse problemstillinger. 6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Medicinrådet kategoriserer den kliniske merværdi i en af følgende kategorier: Kategori 1. Stor positiv merværdi Der er påvist en stor forbedring i effektforhold i forhold til gældende standardbehandling, eksempelvis markant forbedret overlevelse, markant reduktion i forekomsten af alvorlige symptomer og/eller alvorlige bivirkninger. Kategori 2. Moderat positiv merværdi Der er påvist en moderat forbedring i forhold til gældende standardbehandling, eksempelvis moderat forbedret overlevelse, moderat reduktion i forekomsten af symptomer og/eller bivirkninger. Kategori 3. Lille positiv merværdi: Der er påvist en lille forbedring i forhold til gældende standardbehandling, eksempelvis en dokumenteret forbedret overlevelse, en reduktion i forekomsten af symptomer og/eller bivirkninger. Kategori 4. Ukendt positiv merværdi: Der er påvist en forbedring i forhold til gældende standardbehandling, men størrelsen af denne kan ikke bestemmes. Usikkerheden knyttet til effektestimatet omfatter mulighed for både lille, moderat og stor positiv merværdi. Kategori 5. Ingen dokumenteret merværdi: Der er ikke påvist en positiv klinisk merværdi i forhold til gældende standardbehandling. Omvendt er der heller ikke grundlag for at mistænke en negativ merværdi. Kategori 6. Negativ merværdi: Der er påvist en negativ merværdi i forhold til gældende standardbehandling. Klinisk merværdi kan ikke kategoriseres: På grund af usikkerheder omkring effektforhold, er det ikke muligt at kategorisere lægemidlets kliniske merværdi. Der skal foretages en klinisk faglig vurdering. Fagudvalget udarbejder udkast til kategoriseringen i samarbejde med sekretariatet, hvilket afrapporteres i vurderingsrapporten. Datagrundlaget for kategoriseringen er den endelige ansøgning. Den endelige kategori for lægemidlet godkendes af Rådet. Kategoriseringen bygger på disse overordnede trin: Side 1 af 7

2 Vægtningen af effektmål (kritiske og vigtige) Vurderingen af lægemidlets relative effekt sammenholdt med væsentlighedskriterier Vurderingen af lægemidlets absolutte effekt sammenholdt med de prædefinerede mindste klinisk relevante forskelle Kliniske overvejelser Både den relative og absolutte effekt indgår herved i kategoriseringen af et lægemiddel. Den kliniske merværdi kategoriseres først foreløbigt enkeltvis per effektmål, hvorefter der foretages en vurdering af den samlede kategori for lægemidlet på tværs af effektmålene. Den endelige kategori for lægemidlets kliniske merværdi fastsættes ved at kombinere de samlede kategorier pr. effektmål med effektmålenes vægt og eventuelt kliniske overvejelser (jfr. afsnit 6.6). Den endelige kategorisering af lægemidlets kliniske merværdi er således delvis en kvantitativ og delvis en kvalitativ proces, hvor der foretages en lægemiddelfaglig vurdering af det foreliggende datagrundlag (absolutte og relative værdier). Nedenfor beskrives den metodiske tilgang ved kategoriseringen. 6.1 Sådan vægter Medicinrådet effektmål Vægtningen af effektmål foretages ved udarbejdelsen af protokollen. Ved den endelige vurdering af klinisk merværdi (kategorisering) vil merværdien for de kritiske effektmål vægte tungere end merværdien for de vigtige effektmål. Hvis der i vurderingen mod forventning er grund til at afvige fra den vægtning, som fremgår af protokollen, beskrives og begrundes dette i vurderingsrapporten. 6.2 Sådan vurderer Medicinrådet relative effektforskelle Fagudvalget tager afsæt i punktestimat og konfidensinterval i den sammenlignende analyse, når de skal vurdere den relative effekt mellem det nye lægemiddel og gældende standardbehandling pr. effektmål. Hvis den øvre grænse for konfidensintervallet på punktestimatet ligger under væsentlighedskriteriet, indplaceres effekten for dette effektmål i en foreløbig kategori på baggrund af væsentlighedskriterierne (se tabel 1). Alle dikotome effektmål er i protokollen blevet placeret i en af følgende tre grupper: Dødelighed Alvorlige symptomer og bivirkninger Ikke-alvorlige symptomer og bivirkninger. For positive effektmål, dvs. hvor der ønskes en stigning i hændelsesraten, sker indplacering i effektmålsgrupper baseret på det komplementære effektmål (det vil sige den modsatte hændelse, af den hændelse man er interesseret i). Væsentlighedskriterier for kategorisering af merværdi for negative effektmål Væsentlighedskriterierne afhænger af, hvilken type effektmål, der er tale om. Overordnet set er kravene for at opnå en stor positiv merværdi lavere for de mest alvorlige effektmål end for de mindre alvorlige effektmål. Væsentlighedskriterierne er baseret på grænseværdier for relative effekter Side 2 af 7

3 defineret af Institute for Quality and Efficiency in Healthcare, IQWIG (General Methods - Version 4.2. IQWIG. April 2015) Tabel 1 viser de specifikke væsentlighedskriterier for kategorierne 1-6 pr. effektmålsgruppe for negative effektmål, dvs. hvor der ønskes et fald i hændelsesraten. Disse kriterier efterlader en restgruppe, som ikke kan tildeles en foreløbig kategori, og hvor en klinisk faglig vurdering er nødvendig i forhold til at udelukke en eventuel negativ merværdi (jfr. afsnit 6.6). Af tabel 1 fremgår det, at kravene til moderat og stor positiv merværdi er lavere for dødelighed end for alvorlige bivirkninger og symptomer. Enhver statistisk signifikant reduktion i dødelighed eller alvorlige symptomer og bivirkninger vil dog som minimum føre til foreløbig lille positiv merværdi. Dette afspejles i, at den øvre grænse for konfidensintervallet ikke må overskride 1,00. For alvorlige symptomer og bivirkninger gælder, at den absolutte risiko skal være >5 % i mindst én af de sammenlignede grupper, for at forskellen kan føre til en foreløbig kategori 1 stor merværdi. Hermed sikres, at hændelsen er relevant på populationsniveau. Tabel 1: Væsentlighedskriterier og foreløbig merværdikategori for negative effektmål Dødelighed Væsentlighedskriterier pr. effektmålsgruppe Alvorlige symptomer og bivirkninger 1 Stor positiv merværdi UL < 0,85 UL < 0,75og risiko 5 % a Ikke-alvorlige symptomer og bivirkninger Ikke muligt 2 Moderat positiv merværdi UL < 0,95 UL < 0,90 UL < 0,80 3 Lille positiv merværdi UL < 1,00 og LL 0,85 UL < 1,00 og LL 0,75 UL < 0,90 og LL 0,50 4 Ukendt positiv merværdi UL < 1,00 og LL < 0,85 UL < 1,00 og LL < 0,75 UL < 0,90 og LL < 0,50 5 Ingen dokumenteret merværdi 1,00 UL < 1,05 ogll 1,00 1,00 UL < 1,11 og LL 1,00 0,90 UL < 1,25 og LL 1,00 6 Negativ merværdi LL > 1,00 LL > 1,00 LL > 1,00 UL= Øvre grænse for konfidensinterval LL = Nedre grænse for konfidensinterval a Risikoen skal være > 5 % i mindst én af de sammenlignede grupper. En reduktion i ikke-alvorlige symptomer og bivirkninger kan per definition ikke føre til en kategori 1 stor positiv merværdi. Væsentlighedskriteriet begynder her ved 0,90. Det betyder, at selv statistisk signifikante forskelle, hvor øvre grænse for konfidensintervallet overskrider 0,90, skal kategoriseres som kategori 5 ingen dokumenteret merværdi. Side 3 af 7

4 I nogle tilfælde vil evidensen for en klinisk merværdi på de enkelte effektmål være så usikker, at det ikke er muligt at vurdere størrelsesordenen på en dokumenteret klinisk merværdi for patienterne i forhold til gældende standardbehandling (forskellen er statistisk signifikant, men konfidensintervallet omfatter både lille, moderat og stor positiv merværdi). I disse tilfælde anvendes kategori 4 ukendt positiv merværdi. Ved at anvende den øvre og nedre grænse for konfidensintervallet som udgangspunkt for den foreløbige kategori tages højde for usikkerheden ved punktestimatet. I nogle tilfælde kan der være gode forklaringer på, at konfidensintervallet er bredt (f.eks. etiske eller praktiske årsager til, at lægemidlet er testet i en relativt lille gruppe patienter f.eks. ved orphan drugs, eller hvis studiet har en lang opfølgning). For effektmål, hvor den øvre grænse for konfidensintervallet overskrider væsentlighedskriteriet for kategori 4, vil en merværdi ikke være dokumenteret i forhold til komparator. Effektmålet vil derfor kun kunne tildeles en foreløbig kategori 5 eller 6: Kategori 5: Ingen dokumenteret merværdi (dvs. eventuel positiv merværdi kan ikke dokumenteres sammenlignet med gældende standardbehandling) Kategori 6: Negativ merværdi (dvs. dokumenterbar negativ merværdi af nyt lægemiddel sammenlignet med gældende standardbehandling). Kategori 5 vil være relevant i tilfælde, hvor den øvre grænse for konfidensintervallet er større end grænsen for lille positiv merværdi, og hvor den nedre grænse for konfidensintervallet er lavere end 1,00; herunder hvis konfidensintervallet omfatter 1,00 (svarende til en ikke-signifikant forskel mellem de to lægemidler). Hvis den nedre grænse for konfidensintervallet ligger over 1,00, betyder det, at komparator er statistisk signifikant bedre end det nye lægemiddel. Dermed anvendes kategori 6. Side 4 af 7

5 Væsentlighedskriterier for kategorisering af merværdi for positive effektmål For positive effektmål, dvs. hvor der ønskes en stigning i hændelsesraten, er væsentlighedskriterierne for de foreløbige merværdikategorier angivet i tabel 2. Tabel 2 Væsentlighedskriterier og foreløbig merværdikategori for positive effektmål Væsentlighedskriterier pr. effektmålsgruppe baseret på den komplementære hændelse Alvorlige symptomer og bivirkninger 1 Stor positiv merværdi LL > 1,33 Ikke muligt Ikke-alvorlige symptomer og bivirkninger 2 Moderat positiv merværdi LL > 1,11 LL > 1,25 3 Lille positiv merværdi LL > 1,00 og UL 1,33 4 Ukendt positiv merværdi LL > 1,00 og UL > 1,33 LL > 1,11 og UL < 1,50 LL > 1,11 og UL > 1,50 5 Ingen dokumenteret merværdi 0,90 < LL 1,00 og UL 1,00 0,80 < LL 1,11 og UL 1,00 6 Negativ merværdi UL < 1,00 UL < 1,00 UL = Øvre grænse for konfidensinterval LL = Nedre grænse for konfidensinterval 6.3 Sådan vurderer Medicinrådet absolutte effektforskelle Ved vurdering af merværdi ud fra absolutte effektforskelle (herunder kontinuerte effektmål som f.eks. livskvalitet) er de foreløbige kategorier: Ukendt positiv merværdi Ingen dokumenteret merværdi Negativ merværdi Det betyder, at størrelsen af en påvist klinisk merværdi ikke kan kvantificeres, dvs. den ikke kan indplaceres i kategori 1-3 (stor/moderat/lille positiv merværdi) alene på baggrund af absolutte effektforskelle. Årsagen hertil er, at absolutte effektmål måles med mange forskellige instrumenter og på forskellige skalaer, som gør det vanskeligt at definere generelle grænser for størrelsesorden af en klinisk merværdi. Den foreløbige kategorisering på baggrund af absolutte effektforskelle foretages ved at sammenholde den i protokollen angivne mindste klinisk relevante forskel (MKRF) med resultatet af den sammenlignende analyse. Hvis den mindste klinisk relevante forskel (MKRF) er påvist (baseret på konfidensintervallet Side 5 af 7

6 Foreløbig kategori omkring effektestimatet) i henhold til kriterierne opsummeret i tabel 3, kan effekten kategoriseres som havende en klinisk merværdi (kategori 4: Ukendt positiv merværdi). Tabel 3 angiver den foreløbige merværdikategori for absolutte effektforskelle. Tabel 3 Foreløbig merværdikategori for absolutte effektmål Retning på effektmål Høj værdi indikerer forbedring Lav værdi indikerer forbedring 4 Ukendt positiv merværdi LL MKRF UL - MKRF 5 Ingen dokumenteret merværdi LL > - MKRF og UL 0 UL < MKRF og LL 0 6 Negativ merværdi UL < 0 (statistisk signikant forskel) LL > 0 (statistisk signikant forskel) LL = Nedre grænse for konfidensinterval; UL = Øvre grænse for konfidensinterval; MKRF = Mindste klinisk relevante forskel 6.4 Sådan vurderer Medicinrådet den samlede kliniske merværdi for enkelte effektmål For hvert effektmål kategoriseres lægemidlets kliniske merværdi efter følgende fremgangsmåde: 1. For den estimerede relative effektforskel (HR, OR eller RR), sammenholdes den øvre og nedre grænse for konfidensintervallet med væsentlighedskriteriet for at vurdere, hvilken foreløbig kategorisering den relative effektforskel umiddelbart svarer til. Konfidensintervallet sammenholdes med punktestimatet, og fagudvalget vurderer, om der er væsentlige forklaringer på konfidensintervallets bredde, som kan give anledning til at ændre på den foreløbige kategori. 2. Estimatet for effektforskel i absolutte værdier sammenholdes med den mindste klinisk relevante forskel, som er defineret i protokollen. Hvis konfidensintervallet for effekten er lige så stor eller større end den mindste klinisk relevante forskel, kan lægemidlet foreløbigt kategoriseres som havende en ukendt positiv merværdi (kategori 4) vedrørende dette effektmål på baggrund af absolutte effektforskelle. 3. Den samlede kategori for det enkelte effektmål fastsættes ved at sammenholde vurderingerne af den relative og absolutte effektforskel samt en klinisk vurdering. Som udgangspunkt vil vurderingen af den relative effektforskel være retningsgivende, men den absolutte forskel vil kunne give anledning til ændret samlet kategori, f.eks. hvis den mindste kliniske relevante forskel ikke er opnået. I nogle tilfælde vil det på baggrund af den tilgængelige evidens ikke være muligt at foretage en kategorisering af merværdi for et enkelt effektmål. Det gælder f.eks., hvis konfidensintervallet omkring effektforskelle mellem intervention og komparator er så stor, at hverken positiv eller negativ merværdi kan udelukkes. I disse tilfælde vil effekten blive benævnet med Klinisk merværdi kan ikke kategoriseres. Da kategoriseringen af merværdi baseres på usikkerheden omkring effektestimater, vil dette omfatte situationer, hvor der ikke foreligger usikkerhedsmål på effektmål (f.eks. når evidensen udelukkende er baseret på data fra single-arm studier). Side 6 af 7

7 [Red. Bemærk at imellem ovenstående afsnit 6.4 og næstfølgende afsnit 6.6 er afsnit 6.5 Sådan vurderer Medicinrådet evidensens kvalitet, som beskriver, hvordan tiltroen til evidensgrundlaget vurderes iht. GRADE-systemet. Denne metode er der ikke ændret på og er således ikke medtaget i høringsmaterialet vedr. kategorisering af klinisk merværdi.] 6.6 Endelig vurdering af lægemidlets kliniske merværdi Den endelige kategorisering af lægemidlets kliniske merværdi er en delvist kvalitativ proces, hvor fagudvalget sammenholder kategoriseringerne af de enkelte effektmål for at danne sig et samlet overblik over lægemidlets effekter og bivirkninger samt effekt på livskvalitet i forhold til gældende standardbehandling. Ved den endelige kategorisering vil de samlede kategoriseringer for de kritiske effektmål blive vægtet højere end de vigtige effektmål. Fagudvalget beskriver vurderingen detaljeret og transparent, inklusive begrundelserne for den endelige kategori. Hvis der er særligt gode grunde til at tage andre informationer i betragtning end de samlede kategorier for hvert effektmål, skal dette være velargumenteret og tydeligt beskrevet. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor man har en velbegrundet forventning om, at den kliniske effekt er enten større eller mindre i daglig klinisk praksis på grund af en høj grad af indirekte evidens fra de kliniske studier. På den måde vil alle overvejelser, som ligger til grund for en endelig kategorisering af lægemidlets kliniske merværdi, være transparent beskrevet i vurderingsrapporten. I de tilfælde, hvor den endelige vurdering af klinisk merværdi bliver Klinisk merværdi kan ikke kategoriseres, vil fagudvalget give en klinisk faglig vurdering af merværdi. Denne vurdering skal i udgangspunktet fokusere på argumenter for (og imod), at det nye lægemiddel ikke er dårligere end gældende standardbehandling. I de tilfælde, hvor der ikke er argumenter, der tyder på at det nye lægemiddel er dårligere, vil den endelige kategorisering svare til `ingen dokumenteret merværdi. Argumentationsrækken bør være funderet på medicinsk faglige præmisser og være tydeligt beskrevet i vurderingsrapporten. Fagudvalget angiver også evidenskvaliteten for den angivne endelige kategori som lægemidlets kliniske merværdi tildeles. Et eksempel på konklusion for et klinisk spørgsmål er: Moderat positiv klinisk merværdi for patienter med <indikation> (moderat evidenskvalitet) Side 7 af 7

Informationsmøde 10. december Ændringer i metoden for vurdering af nye lægemidler

Informationsmøde 10. december Ændringer i metoden for vurdering af nye lægemidler Informationsmøde 10. december 2018 Ændringer i metoden for vurdering af nye lægemidler Formål med i dag Introduktion til de vigtigste justeringer til metoderne Medicinrådets intention med justeringerne

Læs mere

Høringsrapport vedrørende forslag til ændringer af Medicinrådets metoder ved vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser

Høringsrapport vedrørende forslag til ændringer af Medicinrådets metoder ved vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser Høringsrapport vedrørende forslag til ændringer af Medicinrådets metoder ved vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser Medicinrådet fremsendte den 5. januar 2018 forslag til ændringer af Medicinrådets

Læs mere

BILAG Direkte sammenligninger

BILAG Direkte sammenligninger BILAG 1 Lifs detaljerede bemærkninger til Høringsmateriale 1/2: Høring over forslag til ændring af afsnit 3.2 om søgestrategi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale

Læs mere

Sendt per til: 31. januar 2018

Sendt per  til: 31. januar 2018 Lægemiddel Industri Foreningen Medicinrådet Dampfærgevej 27-29, 3. sal. 2100 København Ø Lersø Parkallé 101 2100 København Ø Telefon 39 27 60 60 Mail info@lif.dk Sendt per e-mail til: medicinraadet@medicinraadet.dk

Læs mere

Medicinrådet seneste nyt!

Medicinrådet seneste nyt! Medicinrådet seneste nyt! VELKOMST Status på arbejdet med Medicinrådet Faglig og økonomisk metode Tidsplan for opstart af Medicinrådet Det videre forløb Medicinrådet og tværregionalt forum for koordination

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi

Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Version 1.1 Indhold 1 Introduktion... 2 1.0 Om metodehåndbogen...

Læs mere

Referat af 15. rådsmøde i Medicinrådet (tematisk rådsmøde)

Referat af 15. rådsmøde i Medicinrådet (tematisk rådsmøde) Referat af 15. rådsmøde i Medicinrådet (tematisk rådsmøde) Afholdt torsdag d. 24. maj 2018 Kl. 13.00-16.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Steen Werner Hansen (formand) Jørgen Schøler Kristensen (formand)

Læs mere

Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser. Version 2.0

Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser. Version 2.0 Håndbog for Medicinrådets proces og metode vedr. nye lægemidler og indikationsudvidelser Version 2.0 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Introduktion til metodehåndbogen... 3 1.2 Om Medicinrådet... 3 1.3 Medicinrådets

Læs mere

TIDSPLAN. 8:30 9:00: Morgenmad og registrering 9:00-10:30: Præsentation Terapiområder Nye lægemidler Forhandling 10:30-11:00: Spørgsmål og afrunding

TIDSPLAN. 8:30 9:00: Morgenmad og registrering 9:00-10:30: Præsentation Terapiområder Nye lægemidler Forhandling 10:30-11:00: Spørgsmål og afrunding TIDSPLAN 8:30 9:00: Morgenmad og registrering 9:00-10:30: Præsentation Terapiområder Nye lægemidler Forhandling 10:30-11:00: Spørgsmål og afrunding 1 06.06.2019 Morgenmøde om terapiområder og nye lægemidler

Læs mere

Beslutningsgrundlag til Medicinrådet

Beslutningsgrundlag til Medicinrådet Amgros I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø Danmark T +45 88713000 F +45 88713008 Medicin@amgros.dk www.amgros.dk Beslutningsgrundlag til Medicinrådet Dette dokument er Amgros indstilling om anbefaling

Læs mere

Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi. Metodehåndbogen. Version 1.

Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi. Metodehåndbogen. Version 1. Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Metodehåndbogen Version 1.0 0 Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af

Læs mere

Beslutningsgrundlag til Medicinrådet

Beslutningsgrundlag til Medicinrådet Amgros I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø Danmark T +45 88713000 F +45 88713008 Medicin@amgros.dk www.amgros.dk Beslutningsgrundlag til Medicinrådet Dette dokument er Amgros indstilling om anbefaling

Læs mere

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet Tirsdag den 20. december 2016 kl. 16-18 Velkommen Danske Regioner Status Medicinrådet Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet: Nye lægemidler og nye indikationer Ansøgning,

Læs mere

MORGENMØDE OM SUNDHEDSØKONOMI

MORGENMØDE OM SUNDHEDSØKONOMI MORGENMØDE OM SUNDHEDSØKONOMI Brug af omkostninger på terapiområder samt proces for indsendelse og vurdering af omkostningsanalyser af nye lægemidler Regionernes Hus 23. november 2017 MORGENENS PROGRAM

Læs mere

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikkesmåcellet

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikkesmåcellet Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikkesmåcellet lungekræft Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder

Læs mere

Til Danske Regioner Lifs høringssvar vedrørende evaluering af Medicinrådet

Til Danske Regioner Lifs høringssvar vedrørende evaluering af Medicinrådet Lægemiddel Industri Foreningen Til Danske Regioner tad@regioner.dk Lersø Parkallé 101 2100 København Ø Telefon 39 27 60 60 Mail info@lif.dk 11. juni 2019 Lifs høringssvar vedrørende evaluering af Medicinrådet

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) Handelsnavn Generisk navn Firma ATC-kode Virkningsmekanisme Administration/dosis EMA-indikation

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Keytruda Generisk navn Pembrolizumab Firma Merck Sharp & Dohme (MSD) ATC-kode L01XC18 Virkningsmekanisme

Læs mere

Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger om lægemidler til de fem regioner.

Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger om lægemidler til de fem regioner. Medicinrådets vurdering af klinisk værdi for lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason til behandling af tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft der ikke er kandidater til højdosis

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af planocellulær ikkesmåcellet

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af planocellulær ikkesmåcellet Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af planocellulær ikkesmåcellet lungekræft Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for erenumab til forebyggende behandling af migræne

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for erenumab til forebyggende behandling af migræne Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for erenumab til forebyggende behandling af migræne Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. Version 1.1

Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. Version 1.1 Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde Version 1.1 Indhold 1 Introduktion... 2 1.0 Om metodehåndbogen... 2 1.1 Hvad skal Medicinrådet?... 2 1.2 Fordeling

Læs mere

Beslutningsgrundlag til Medicinrådet

Beslutningsgrundlag til Medicinrådet Amgros I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø Danmark T +45 88713000 F +45 88713008 Medicin@amgros.dk www.amgros.dk Beslutningsgrundlag til Medicinrådet Dette dokument er Amgros vurdering af ixekizumab (Taltz)

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for durvalumab til

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for durvalumab til Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for durvalumab til behandling af ikkesmåcellet lungekræft i stadie III Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger

Læs mere

Beslutningsgrundlag til Medicinrådet

Beslutningsgrundlag til Medicinrådet Amgros I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø Danmark T +45 88713000 F +45 88713008 Medicin@amgros.dk www.amgros.dk Beslutningsgrundlag til Medicinrådet Dette dokument er Amgros vurdering af vonicog alfa

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af dupilumab til moderat til svær atopisk eksem

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af dupilumab til moderat til svær atopisk eksem Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af dupilumab til moderat til svær atopisk eksem Handelsnavn Generisk navn Firma ATC-kode Virkningsmekanisme Administration/dosis EMA-indikation Godkendelsesdato

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for doravirin til behandling af hiv-1-infektion

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for doravirin til behandling af hiv-1-infektion Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for doravirin til behandling af hiv-1-infektion Medicinrådets konklusion vedrørende klinisk merværdi Medicinrådet vurderer, at doravirin i kombination med to

Læs mere

Metodebog til udarbejdelse af korte kliniske retningslinjer (KKR) indenfor det ortopædkirurgiske område i DOT regi.

Metodebog til udarbejdelse af korte kliniske retningslinjer (KKR) indenfor det ortopædkirurgiske område i DOT regi. Metodebog til udarbejdelse af korte kliniske retningslinjer (KKR) indenfor det ortopædkirurgiske område i DOT regi. Indhold 1. Hvad er en KKR? 2. Hvordan skal en KKR udarbejdes? 3. Årshjul for udarbejdelse

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for caplacizumab til behandling af erhvervet trombotisk trombocytopenisk purpura

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for caplacizumab til behandling af erhvervet trombotisk trombocytopenisk purpura Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for caplacizumab til behandling af erhvervet trombotisk trombocytopenisk purpura Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for tofacitinib til behandling af psoriasisartrit

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for tofacitinib til behandling af psoriasisartrit Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for tofacitinib til behandling af psoriasisartrit Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger

Læs mere

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi IHE forum Decisions on pharma in Denmark En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi Ved adm. direktør Flemming Sonne DISPOSITION Hvem er Amgros og

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for tofacitinib til behandling af colitis ulcerosa

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for tofacitinib til behandling af colitis ulcerosa Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for tofacitinib til behandling af colitis ulcerosa Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger

Læs mere

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for cabozantinib til behandling af leverkræft

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for cabozantinib til behandling af leverkræft Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for cabozantinib til behandling af leverkræft Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for ixekizumab til behandling af psoriasisartrit

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for ixekizumab til behandling af psoriasisartrit Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for ixekizumab til behandling af psoriasisartrit Medicinrådets konklusion vedrørende klinisk merværdi Medicinrådet vurderer, at ixekizumab til psoriasisartrit

Læs mere

Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren

Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af ikkeplanocellulær

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af ikkeplanocellulær Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af ikkeplanocellulær ikkesmåcellet lungekræft Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd,

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for darvadstrocel til behandling af komplekse perianale fistler

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for darvadstrocel til behandling af komplekse perianale fistler Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for darvadstrocel til behandling af komplekse perianale fistler Medicinrådets konklusion vedrørende klinisk merværdi Medicinrådet vurderer, at darvadstrocel

Læs mere

Formulering af anbefalinger

Formulering af anbefalinger KLINISKE RETNINGSLINJER KRÆFT Vejledning Formulering af anbefalinger Version 1.1 0 Hvem Anbefalingen formuleres af den enkelte DMCG/retningslinjegruppe, evt. med sparring fra kvalitetskonsulent i Retningslinjesekretariatet.

Læs mere

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose Versionsnr.: 1.1 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger

Læs mere

Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning

Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning Titel Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning Forfattere Jes Bak Sørensen, cand.scient. ph.d. Sundhedsstaben Magistratsafdelingen for Sundhed & Omsorg Århus Kommune Rådhuspladsen 2 8000

Læs mere

Fortrolighedspolitik Medicinrådet

Fortrolighedspolitik Medicinrådet Fortrolighedspolitik Medicinrådet Formål Transparens er vigtigt for Medicinrådet. Ifølge princippapir om prioritering for sygehusmidler fra Sundhedsog Ældreministeriet af marts 2016 fremgår det, at der

Læs mere

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af benralizumab til svær, eosinofil astma

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af benralizumab til svær, eosinofil astma Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af benralizumab til svær, eosinofil astma Handelsnavn Generisk navn Firma ATC-kode Fasenra Benralizumab AstraZeneca AB R03DX10 Virkningsmekanisme Benralizumab

Læs mere

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger

Læs mere

Vedr.: Høring over Medicinrådets faglige metoder og metode for Amgros omkostningsanalyse

Vedr.: Høring over Medicinrådets faglige metoder og metode for Amgros omkostningsanalyse Danske Regioner Att.: Tommy Kjelsgaard, Thomas Birk Andersen - Fremsendt pr. e-mail: tad@regioner.dk Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Telefon 33 14 00 10 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Læs mere

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor.

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor. N O T A T 05-02-2015 Sagsnr. 15/1370 Dok.nr. 7114/16 Ny model for vurdering af lægemidler 1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne

Læs mere

Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren. Version 1.0

Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren. Version 1.0 Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende sjældne knoglemetaboliske sygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende sjældne knoglemetaboliske sygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende sjældne knoglemetaboliske sygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende leverkræft 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for gemtuzumab ozogamicin til behandling af akut myeloid leukæmi

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for gemtuzumab ozogamicin til behandling af akut myeloid leukæmi Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for gemtuzumab ozogamicin til behandling af akut myeloid leukæmi Medicinrådets konklusion vedrørende klinisk merværdi Medicinrådet vurderer, at gemtuzumab ozogamicin

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende cerebral parese

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende cerebral parese Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende cerebral parese 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit Medicinrådets vurdering af klinisk af tofacitinib til Reumatoid Artrit Handelsnavn Generisk navn Firma ATC kode Virkningsmekanisme Administration/dosis EMA Indikation Godkendelsesdato Offentliggørelsesdato

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger

Læs mere

UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG

UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG UDVIDET SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG BIOLOGISKE LÆGEMIDLER TIL SVÆR EOSINOFIL ASTMA 2. VURDERING Camilla Munk Mikkelsen Jeannette Bundgaard Bach Lianna Geertsen AMGROS 17. maj 2018 INDHOLD Omkostninger forbundet

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose vers. 1.1

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose vers. 1.1 Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose vers. 1.1 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for tildrakizumab til behandling af moderat til svær plaque psoriasis

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for tildrakizumab til behandling af moderat til svær plaque psoriasis Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for tildrakizumab til behandling af moderat til svær plaque psoriasis Versionsnr. 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Tecentriq Generisk navn Atezolizumab Firma Roche A/S ATC-kode Ikke tildelt (pr. 17. januar

Læs mere

Notat. Den adaptive algoritme i De Nationale Test. Opbygning af test og testforløb. januar 2015

Notat. Den adaptive algoritme i De Nationale Test. Opbygning af test og testforløb. januar 2015 Notat Vedrørende: Den adaptive algoritme i De Nationale Test Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Den adaptive algoritme i De Nationale

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende Duchennes muskeldystrofi

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende Duchennes muskeldystrofi Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende Duchennes muskeldystrofi 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende hoved- og halskræft

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende hoved- og halskræft Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende hoved- og halskræft 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Medicinrådets vurdering af burosumab til behandling af X-bundet hypofosfatæmi (XLH) hos børn og unge med skeletvækst

Medicinrådets vurdering af burosumab til behandling af X-bundet hypofosfatæmi (XLH) hos børn og unge med skeletvækst Medicinrådets vurdering af burosumab til behandling af X-bundet hypofosfatæmi (XLH) hos børn og unge med skeletvækst Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme vers. 1.1

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme vers. 1.1 Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme vers. 1.1 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling med immunoglobuliner

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling med immunoglobuliner Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling med immunoglobuliner 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren. Version 1.2

Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren. Version 1.2 Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren Version 1.2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler

Læs mere

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter:

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter: N O T A T Modelbeskrivelse for ny medicinorganisation 1. Indledning Dette notat beskriver modellen for en ny medicinorganisation, som bygger videre på erfaringerne fra regionernes to eksisterende medicinråd,

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af ocrelizumab til recidiverende multipel sklerose

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af ocrelizumab til recidiverende multipel sklerose Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af ocrelizumab til recidiverende multipel sklerose Handelsnavn Ocrevus Generisk navn Ocrelizumab Firma Roche ATC-kode Virkningsmekanisme Administration/dosis

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i mavesæk og mavemund

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i mavesæk og mavemund Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i mavesæk og mavemund 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for pertuzumab i kombination med trastuzumab til adjuverende behandling af tidlig HER2+ brystkræft

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for pertuzumab i kombination med trastuzumab til adjuverende behandling af tidlig HER2+ brystkræft Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for pertuzumab i kombination med trastuzumab til adjuverende behandling af tidlig HER2+ brystkræft Medicinrådets konklusion vedrørende klinisk merværdi Medicinrådet

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungeemfysem

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungeemfysem Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungeemfysem 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Bictegravir/emtricitabin/tenofovir alafenamid

Bictegravir/emtricitabin/tenofovir alafenamid Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for bictegravir/emtricitabin/tenofovir alafenamid til behandling af hiv-1-infektion Medicinrådets konklusion vedrørende klinisk merværdi Medicinrådet vurderer,

Læs mere

Lifs bemærkninger og forslag til de skitserede processer og metoder er struktureret efter følgende overskrifter:

Lifs bemærkninger og forslag til de skitserede processer og metoder er struktureret efter følgende overskrifter: Lægemiddel Industri Foreningen Til Danske Regioner tad@regioner.dk Lersø Parkallé 101 2100 København Ø Telefon 39 27 60 60 Mail info@lif.dk 1. november 2016 Lifs høringssvar vedr. Medicinrådets metoder,

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit Medicinrådets vurdering af klinisk af tofacitinib til Reumatoid Artrit Handelsnavn Generisk navn Firma ATC kode Virkningsmekanisme Administration/dosis EMA Indikation Godkendelsesdato Offentliggørelsesdato

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af Lu-177-DOTATATE til behandling af gastroentero-pankreatiske

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af Lu-177-DOTATATE til behandling af gastroentero-pankreatiske Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af Lu-177-DOTATATE til behandling af gastroentero-pankreatiske neuroendokrine tumorer Handelsnavn Lutathera Generisk navn Lutetium Lu 177 dotatate (Lu-177-DOTATATE)

Læs mere

Behandling af nyopståede lænderygsmerter. Enhed for Kvalitet, Holmbladsgade 70, 2300 København S

Behandling af nyopståede lænderygsmerter. Enhed for Kvalitet, Holmbladsgade 70, 2300 København S Behandling af nyopståede lænderygsmerter Enhed for Kvalitet, Holmbladsgade 70, 2300 København S www.enhedforkvalitet.dk Om Enhed for Kvalitet Enhed for kvalitet har som formål at understøtte og koordinere

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærer: Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Amalie og Marie Databehandling: SPSS Eksamen: Ugeopgave efterfulgt af mundtlig

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

OM AMGROS. Vi får tingene til at lykkes. Ved adm. direktør Flemming Sonne

OM AMGROS. Vi får tingene til at lykkes. Ved adm. direktør Flemming Sonne OM AMGROS Vi får tingene til at lykkes Ved adm. direktør Flemming Sonne AMGROS HAR VÆRET IGENNEM EN TRANSFORMATION FRA INDKØBSORGANISATION INDEN FOR SUNDHEDSOMRÅDET HENIMOD EN MERE STRATEGISK FORRETNINGSUDVIKLINGSORGANISATION

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af attakvis multipel sklerose

Lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af attakvis multipel sklerose Lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af attakvis multipel sklerose Medicinrådet har anbefalet ocrelizumab (Ocrevus) som mulig standardbehandling af attakvis multipel sklerose (bilag

Læs mere

RURIOCTOCOG ALFA PEGOL (ADYNOVI) TIL BEHANDLING AF HÆMOFILI A

RURIOCTOCOG ALFA PEGOL (ADYNOVI) TIL BEHANDLING AF HÆMOFILI A RURIOCTOCOG ALFA PEGOL (ADYNOVI) TIL BEHANDLING AF HÆMOFILI A AMGROS 30 august 2018 OPSUMMERING Baggrund Rurioctocog alfa pegol (Adynovi) er indiceret til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter

Læs mere

Sammenhængsanalyser. Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt.

Sammenhængsanalyser. Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt. Sammenhængsanalyser Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt. rygevaner som 45 årig * helbred som 51 årig Crosstabulation rygevaner

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

HOLOCLAR PATIENTER MED MODERAT TIL ALVORLIG LIMBAL STAMCELLEMANGEL FORÅRSAGET AF FYSISKE ELLER KEMISKE OKULÆRE FORBRÆNDINGER

HOLOCLAR PATIENTER MED MODERAT TIL ALVORLIG LIMBAL STAMCELLEMANGEL FORÅRSAGET AF FYSISKE ELLER KEMISKE OKULÆRE FORBRÆNDINGER HOLOCLAR PATIENTER MED MODERAT TIL ALVORLIG LIMBAL STAMCELLEMANGEL FORÅRSAGET AF FYSISKE ELLER KEMISKE OKULÆRE FORBRÆNDINGER AMGROS 26-09-2018 Opsummering Baggrund Holoclar er indiceret til behandling

Læs mere

19. rådsmøde i Medicinrådet. Onsdag d. 15. august 2018 kl Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

19. rådsmøde i Medicinrådet. Onsdag d. 15. august 2018 kl Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat 19. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag d. 15. august 2018 kl. 10.00-14.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Protokol: Forhøjet kolesterol (hyperlipidæmi) 4. Vurdering: adalimumab (biosimilært)

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

TREMFYA (GUSELKUMAB) MODERAT TIL SVÆR PLAQUE PSORIASIS HOS VOKSNE

TREMFYA (GUSELKUMAB) MODERAT TIL SVÆR PLAQUE PSORIASIS HOS VOKSNE TREMFYA (GUSELKUMAB) MODERAT TIL SVÆR PLAQUE PSORIASIS HOS VOKSNE AMGROS 05-02-2018 Opsummering Baggrund Tremfya er som enkeltstofbehandling indiceret til behandling af moderat til svær plaque-psoriasis

Læs mere

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer

Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Center for Sundhed Kvalitet & Patientsikkerhed Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til Hospitalsdirektioner Afdelingsledelser Lokale lægemiddelkomitéer Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38 66 53 18 Mail

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler vers. 1.0

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler vers. 1.0 Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler vers. 1.0 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december

Læs mere