Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke"

Transkript

1 Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet for Kriminalforsorgen havde sendt borgerens ansøgning om udsættelse af straf til politiet og bedt om en udtalelse. Direktoratet havde også sendt en lægeerklæring til politiet. Efter forvaltningslovens 28, stk. 2, nr. 2, kan oplysninger om helbredsforhold videregives når det følger af en lov eller en bekendtgørelse om videregivelsespligt. 14. august Forvaltningsret: Strafferet: 3.7 Ombudsmanden undersøgte bl.a. om bemyndigelsesbestemmelsen i 11 i straffuldbyrdelsesloven kunne bruges til at fastsætte regler i en bekendtgørelse om videregivelse af helbredsmæssige oplysninger i udsættelsessager. Ombudsmanden udtalte at direktoratet også selv om det ikke direkte stod i reglerne kan indhente en udtalelse fra politiet hvis det er nødvendigt for direktoratets afgørelse. Ombudsmanden udtalte at fastsættelse af regler om videregivelse i en bekendtgørelse efter 11 i straffuldbyrdelsesloven kan give anledning til en vis tvivl. Ombudsmanden kritiserede dog ikke 11 som hjemmel for bekendtgørelsen. Ombudsmanden mente herefter at der var hjemmel i bekendtgørelsen til at videregive borgerens oplysninger til politiet, men mente det var beklageligt at direktoratet ikke havde forsøgt at indhente et samtykke. Ombudsmanden henstillede til direktoratet at søge at få 11 ændret i overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet. Ombudsmanden gik også ud fra at direktoratet ville præcisere to konkrete bestemmelser i bekendtgørelsen og eventuelt samtidig revidere denne i forhold til gældende praksis på området. (J.nr ).

2 Den 26. januar 2006 indgav A s advokat en ansøgning om udsættelse af A s straf til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Advokaten henviste bl.a. til udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 4 om udsættelse indtil videre. Advokaten henviste i den forbindelse også til A s alvorlige lidelser og vedlagde en psykiatrisk speciallægeerklæring vedrørende A. Advokaten oplyste over for direktoratet at advokaten ville overveje senere at søge udsættelse efter bekendtgørelsens 3 om foreløbig udsættelse med henblik på eventuel efterfølgende benådning. Advokaten gjorde direktoratet opmærksom på at anklagemyndigheden efter advokatens opfattelse ikke skulle deltage i behandlingen af sagen om udsættelse. Advokaten henviste til at politiet efter reglerne i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen ikke skulle deltage i behandlingen af sager om udsættelse. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om sagsbehandlingen i sager om udsættelse og benådning. Således indeholder bekendtgørelsen bl.a. regler om hvornår og hvordan politiet deltager i sagsbehandlingen. Direktoratet sendte ansøgningen og speciallægeerklæringen til politiet og bad om en udtalelse i sagen. Direktoratet havde herefter en korrespondance med advokaten om inddragelse af politiet i sagen. Direktoratet oplyste bl.a. over for advokaten at direktoratet ville træffe den endelige afgørelse i sagen. Politiet skrev den 31. januar 2006 til A s advokat og bad om yderligere lægelige oplysninger om A. Politiet bad endvidere om samtykke til at politiet og direktoratet kunne indhente oplysninger fra i hvert fald Kriminalregisteret. Under direktoratets behandling af sagen klagede advokaten i et brev af 24. juli 2006 til mig over direktoratets indledende sagsbehandling. Den 4. august 2006 oplyste direktoratet over for advokaten bl.a. at ansøgningen også ville blive behandlet som en anmodning om udsættelse og samtidig ansøgning om benådning. 2/2

3 I breve af 26. juli 2006 og 29. december 2006 stillede jeg spørgsmål til direktoratets praksis for indhentelse af udtalelser fra politiet i sager efter udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen. Direktoratet afgav i breve af 11. oktober 2006 og 18. september 2007 sine udtalelser i sagen. Direktoratet svarede mig også på en måde der ud over A s sag dækker andre lignende sager om udsættelse mv. A fik herefter lejlighed til at komme med bemærkninger til sagen. Jeg forstod bl.a. sagen sådan at direktoratet først behandlede A s sag efter udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 3 og efterfølgende efter henvendelse fra advokaten også efter samme bekendtgørelses 4. Ombudsmandens udtalelse Sagen drejer sig navnlig ( ) om den indledende sagsbehandling som Direktoratet for Kriminalforsorgen har foretaget i (A) s sag efter udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 317 af 19. april 2006 om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning). Bekendtgørelsen er udstedt efter straffuldbyrdelseslovens 11. Af bemyndigelsesbestemmelsens 1. pkt. fremgår det at justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om udsættelse af straffuldbyrdelsen og om den administrative behandling af sager om benådning. Efter straffuldbyrdelseslovens 10 kan en dømt få fuldbyrdelsen af en fængselsstraf (eller en del af denne) udsat når f.eks. den dømtes helbredsmæssige forhold taler herfor, og hensynet til retshåndhævelsen ikke taler imod udsættelse af straffuldbyrdelsen. Der skal ved anvendelsen af bestemmelsen foretages en afvejning af hensynet til den dømte og hensynet til retshåndhævelsen, jf. også pkt. 6 i udsættelses- og benådningsvejledningen (vejledning nr. 3/2

4 52 af 28. juni 2005 om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og benådning). Straffuldbyrdelsesloven og de administrative forskrifter mv. udstedt i medfør heraf indeholder ingen udtrykkelige regler om indhentelse af en udtalelse fra politiet i sager efter bekendtgørelsens 4 (om udsættelse indtil videre) og om indholdet af en sådan udtalelse, men direktoratet har over for mig udtalt sig om praksis i forhold til dette spørgsmål, jf. nedenfor i udtalelsen. Ad 1. Udtalelse fra politiet De klager over at Direktoratet for Kriminalforsorgen ved behandlingen af (A) s sag indhentede en udtalelse fra politiet. De mener slet ikke at politiet skal deltage i sagsbehandlingen herunder udtale sig om (A) s helbred. De har hertil navnlig anført at De oprindelig alene indgav en ansøgning efter udsættelsesog benådningsbekendtgørelsens 4 (om udsættelse indtil videre), og at De med henvisning til de gældende administrative regler på området ikke mener at direktoratet skal indhente en udtalelse fra politiet i sager efter 4. De mener at sagen alene skulle have været behandlet i direktoratet. Direktoratet har også på en generel måde udtalt at det var berettiget at direktoratet i (A) s sag har indhentet en udtalelse fra politiet. Direktoratet har i den forbindelse bl.a. henvist til 2 i udsættelses- og benådningscirkulæret (cirkulære nr. 51 af 28. juni 2005 om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning). Af cirkulærets 2 fremgår det bl.a. at indgives en ansøgning til politimesteren i tilfælde hvor direktoratet skal træffe afgørelse, jf. udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 1, stk. 2, skal politimesteren snarest muligt sende ansøgningen videre til direktoratet sammen med en udtalelse. Direktoratet udtaler hertil at i tilfælde hvor ansøgningen indgives til direktoratet, sender direktoratet sagen til politiet med anmodning om at politiet foretager de sagsskridt der er nævnt i 2. Jeg lægger herefter til grund at politiet i praksis normalt afgiver en udtalelse til direktoratet både i sager om foreløbig udsættelse med henblik på eventuel efterfølgende benådning ( 3 i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen) og i sager om udsættelse indtil videre ( 4 i samme bekendtgørelse). 4/2

5 Det er herefter uden betydning for min endelige vurdering af spørgsmålet om indhentelse af en udtalelse om ansøgningen (fra starten) blev behandlet i direktoratet efter 3 eller 4 i bekendtgørelsen. Jeg bemærker hertil at den udtrykkelige bestemmelse i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 3, stk. 1, om indhentelse af en udtalelse fra politimesteren og det at noget tilsvarende ikke (udtrykkeligt) fremgår af bekendtgørelsen mv. i forhold til sager efter 4 efter min opfattelse ikke i sig selv fører til at direktoratet er udelukket fra at anlægge en praksis hvorefter der (også) kan indhentes en udtalelse fra politiet i sager efter 4 i bekendtgørelsen. Sager efter 3 og 4 i bekendtgørelsen vedrører begge udsættelse, jf. herved 10 i straffuldbyrdelsesloven. Det er min opfattelse at direktoratet også uden udtrykkeligt grundlag i administrative forskrifter mv. er berettiget til at indhente en udtalelse fra politiet hvis det er nødvendigt for helt eller delvist at tilvejebringe grundlaget for en afgørelse som direktoratet skal træffe efter udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen. Jeg har således ikke grundlag for at kritisere (selve det sagsskridt) at direktoratet i (A) s indhentede en udtalelse fra politiet. Et andet spørgsmål er om politiets udtalelse ud over spørgsmålet om hensynet til retshåndhævelsen skal baseres på og tage stilling til oplysninger om helbredsmæssige forhold, jf. straks nedenfor. Ad pkt. 2. Videregivelse og indhentelse af helbredsoplysninger Jeg lægger som nævnt ovenfor til grund at direktoratet også i sager efter 4 i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen normalt anmoder politiet om at sørge for at den dømte eller dennes advokat fremskaffer dokumenter som kan tjene til at belyse de forhold f.eks. helbredsmæssige forhold der begrunder ansøgningen. En sådan procedure indebærer i (A) s tilfælde (og tilsvarende i andre lignende sager) at direktoratet videregiver helbredsoplysninger som er oplysninger af rent privat karakter, jf. forvaltningslovens 28, stk. 1 til politiet. For det andet indebærer proceduren at politiet (eventuelt herefter) indhenter (yderligere) helbredsoplysninger fra parten eller dennes advokat og sender disse oplysninger retur til direktoratet sammen med en udtalelse. 5/2

6 Spørgsmålet om politiets indhentelse af helbredsoplysninger hænger nært sammen med spørgsmålet om hvilken betydning disse (helbreds)oplysninger har for politiets udtalelse til direktoratet (punkt 2.1) i sager efter udsættelsesog benådningsbekendtgørelsen. 2.1 Direktoratet har på mit spørgsmål om hvilken betydning helbredsoplysninger har for udtalelserne i brev af 18. september 2007 bl.a. udtalt følgende: den udtalelse, der skal indhentes efter bekendtgørelsens [udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen; min tilføjelse] 10, efter bestemmelsens ordlyd er en udtalelse om, hvorvidt den dømte efter politimesterens opfattelse bør benådes [min kursivering]. Udtalelsen skal således belyse, om der efter anklagemyndighedens opfattelse er retshåndhævelsesmæssige hensyn, der har en sådan styrke, at disse ikke kan opvejes af de omstændigheder, der måtte tale for at den dømte benådes. Det er direktoratets opfattelse, at såfremt politimesteren skulle udtale sig om de retshåndhævelsesmæssige hensyn i en sag, hvor grundene til at benåde den dømte ikke var kendt af politimesteren, ville en sådan udtalelse blive af ren takstmæssig og dermed indholdsløs karakter. Med spørgsmålet i min høring af 29. december 2006 sigtede jeg på høring af politiet i sager efter bekendtgørelsens 4 om udsættelse indtil videre (uden at der samtidig bliver ansøgt om benådning). Jeg må derfor forstå direktoratets svar i udtalelsen af 18. september 2007 sådan at helbredsoplysninger både i sager hvori spørgsmål om benådning indgår, og i sager om udsættelse indtil videre efter bekendtgørelsens 4 indgår i politiets udtalelser til direktoratet. Jeg forstår endvidere at politiet i disse sager foretager en vurdering af de retshåndhævelsesmæssige hensyn og afvejer dem over for andre omstændigheder der taler for benådning, f.eks. helbredsmæssige forhold. 2.2 Som det fremgår ovenfor af det der er anført under pkt. 2.1, har oplysninger om helbredsmæssige forhold betydning for den udtalelse som politiet afgiver til direktoratet. Spørgsmålet er herefter for det første om direktoratets videregivelse af helbredsoplysninger til politiet i forbindelse med høring er i 6/2

7 overensstemmelse med forvaltningslovens 28 og 29, og for det andet om politiet er berettiget til at indhente/indsamle (yderligere) helbredsoplysninger. Direktoratets videregivelse af helbredsoplysninger til politiet I udtalelsen af 18. september 2007 anfører direktoratet at det er direktoratets opfattelse at det med vedtagelsen af straffuldbyrdelsesloven blev forudsat at man i de administrative regler videreførte den hidtil gældende procedure som indebærer videregivelse af oplysninger fra direktoratet til politiet. Direktoratet har endvidere bl.a. henvist til udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 10 og den tilhørende vejlednings pkt. 62 og 63 om at politiet foretager den indledende administrative behandling af sagen. Direktoratet har også anført at videregivelsen af helbredsoplysninger sker med henblik på dels at politiet kan vurdere om der er behov for at indhente yderligere lægelig dokumentation, dels at politiet kan afgive en udtalelse til direktoratet. Direktoratet henviser i udtalelsen til at videregivelsen efter direktoratets opfattelse sker med hjemmel i forvaltningslovens 28, stk. 2, nr. 2, jf. bl.a. udsættelses- og benådningsbekendtgørelsens 10, stk. 2. Forvaltningslovens Efter forvaltningslovens 28 kan videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold (f.eks. helbredsoplysninger) kun ske efter reglerne i bestemmelsens stk. 2. Det vil sige at der som udgangspunkt kræves samtykke fra den som oplysningerne angår. I forvaltningslovens 29 findes særlige bestemmelser om indhentelse af oplysninger i ansøgningssager om en ansøgers rent private forhold. Hvis en myndighed i en ansøgningssag vil have oplysninger indhentet og i den forbindelse (som det er tilfældet i denne sag) ønsker at videregive særligt fortrolige oplysninger f.eks. i forbindelse med en høring må denne videregivelse, uanset sagens karakter af en ansøgningssag, imidlertid bedømmes efter reglerne i forvaltningslovens 28, stk. 2, jf. Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s Da der er tale om en ansøgningssag, må det være en forudsætning for videregivelsen at ikke alene betingelserne i 28, stk. 2, men tillige betingelserne i 29, stk. 2, er opfyldt. Der kan herefter enten være tale om videregivelse med grundlag i et skriftligt samtykke fra den pågældende ansøger eller med grundlag i de særlige for- 7/2

8 hold som er nævnt i 28, stk. 2, nr. 2 og 3, sammenholdt med 29, stk. 2, nr. 2 og 3. Bestemmelsen i 28, stk. 2, nr. 4 ( nødvendigt led i sagens behandling ), må således lades ude af betragtning. Jeg henviser herved til det som jeg tidligere har udtalt herom i Folketingets Ombudsmands beretning for 1994, s. 110*. Af forvaltningslovens 28, stk. 2, nr. 2, om videregivelse af oplysninger om rent private forhold (som direktoratet har henvist til i denne sag) fremgår det at videregivelse kan ske når det følger at lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov at oplysningen skal videregives. Tilsvarende følger det af 29, stk. 2, nr. 2, at der i ansøgningssager kan indhentes oplysninger om ansøgerens rent private forhold hvis det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget (Folketingstidende , sp. 108 f) til forvaltningslovens 29 (der knytter sig til bestemmelsens stk. 2, nr. 2, og forskellige regler i lovgivningen om at en myndighed kan afkræve bl.a. andre myndigheder oplysninger) fremgår bl.a. følgende: En gennemførelse af en hovedregel om samtykke bør derfor efter justitsministeriets opfattelse føre til at, myndighederne, selv om de formelt ikke er forpligtet hertil, normalt også i disse tilfælde indhenter samtykke fra ansøgeren, medmindre der er reale hensyn, der ligger bag den specielle regel, taler herimod. Tilsvarende fremgår af pkt. 189 i Justitsministeriets vejledning til forvaltningsloven, 1986, og jeg har tidligere i sager om bl.a. forvaltningslovens 29 på den baggrund udtalt at generelt bør en klagers samtykke forsøges indhentet før myndighederne indhenter oplysninger om klagers private forhold. jf. herved f.eks. Folketingets Ombudsmands beretning for 1997, s. 262*. I samme sag indgik det bl.a. i min vurdering af sagen at det fremgik af klagen til myndigheden at klageren ikke ønskede oplysningerne udleveret til den pågældende myndighed. Bl.a. på den baggrund fandt jeg det i den konkrete sag så meget desto mere beklageligt at myndigheden havde indhentet [og dermed fik viden om oplysningerne; min tilføjelse her] uden først at forsøge at indhente klagers samtykke. 8/2

9 Om forvaltningslovens 28, stk. 2, nr. 2, anføres det i John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (1999), s. 543, at bestemmelserne om videregivelsespligt (bl.a.) kan være udformet som bemyndigelsesbestemmelser. Der henvises herefter som et eksempel til (de tidligere gældende, men indholdsmæssigt uændrede) bestemmelser i 4 b og 24 a i værnepligtsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december 1998 (nu nr. 225 af 8. juni 2006) og bekendtgørelse nr. 1083/1998. Straffuldbyrdelseslovens 11 Bemyndigelsesbestemmelsen i 11 i straffuldbyrdelsesloven er en almindelig holdt bestemmelse hvoraf det i 1. pkt. som ovenfor nævnt fremgår at justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om udsættelse af straffuldbyrdelsen og om den administrative behandling af sager om benådning. Af bemærkningerne til lovforslaget (Folketingstidende , sp f og sp. 3768) til den nævnte del af 11 fremgår det blot at bestemmelsen indeholder hjemmel til fastsættelse af regler om behandlingen at sager om udsættelse af straffuldbyrdelsen og om den administrative behandling af sager om benådning. Det fremgår endvidere at bemyndigelsen for så vidt angår sager om udsættelse af straffuldbyrdelsen, bl.a. giver hjemmel til at fastsætte administrative forskrifter om hvornår udsættelse bør tillades. Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet, 2005, indeholder bl.a. i afsnit og anvisninger på hvorledes bemærkningerne til et lovforslags enkelte bestemmelser bør udformes bl.a. for så vidt angår bemyndigelsesbestemmelser og i forhold til tværgående lovgivning. Hverken ordlyden af eller bemærkningerne til lovforslaget til 11 i straffuldbyrdelsesloven indeholder nogen nærmere redegørelse for om og i hvilket omfang det er forudsat i 11 at der skal kunne fastsættes regler om udveksling af oplysninger om rent private forhold til en anden forvaltningsmyndighed, jf. herved forvaltningslovens 28, stk. 2, nr. 2. Jeg er i den forbindelse opmærksom på at de administrative forskrifter der er udstedt i medfør af 11, generelt svarer til den administrative praksis som havde udviklet sig på området, jf. William Rentzmann m.fl. i Straffuldbyrdelsesloven med kommentarer, 1. udgave (2003), s /2

10 På baggrund af det ovennævnte og de almindelige principper for udformningen af lovforslag der kommer til udtryk i vejledningen om lovkvalitet, kan spørgsmålet om fastsættelse af regler (på baggrund af 11 i straffuldbyrdelsesloven) i bekendtgørelsesform om videregivelse af oplysninger om rent private forhold uden samtykke således at udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen skulle leve op til kravene i forvaltningslovens 28, stk. 2, nr. 2 (og 29, stk. 2, nr. 2) give anledning til en vis tvivl. Der kan dog ud over de ovennævnte almindelige principper der følger af vejledningen om lovkvalitet, næppe stilles meget præcise krav til udformningen af bemyndigelsesbestemmelser i lovgivningen. Da straffuldbyrdelsesloven og de heraf afledte administrative forskrifter i vidt omfang er en videreførelse af praksis på området herunder om videregivelse af oplysninger som det er sket i (A) s sag og set i lyset af det tætte samarbejde der er mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og politiet på dette område, finder jeg dog ikke at have tilstrækkeligt grundlag for at kritisere at Direktoratet for Kriminalforsorgen må have ment at kunne anvende 11 i straffuldbyrdelsesloven som hjemmel for den bekendtgørelse som direktoratet har henvist til som grundlag for videregivelse af f.eks. lægelige oplysninger fra direktoratet til politiet i sager efter udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen. Jeg har således ikke grundlag for at udtale at direktoratets videregivelse af lægelige oplysninger om (A) s helbred til politiet var uberettiget. Jeg har imidlertid samtidig hermed henstillet til direktoratet at der ved førstkommende lejlighed bliver taget initiativ til at søge 11 i straffuldbyrdelsesloven ændret således at der i overensstemmelse med vejledningen om lovkvalitet tilvejebringes en mere præcis hjemmel til i bekendtgørelsesform at fastsætte bestemmelser der giver mulighed for udveksling af oplysninger om rent private forhold. Jeg har bedt Direktoratet for Kriminalforsorgen om at underrette mig om hvad der sker i anledning af min henstilling. Uanset spørgsmålet om hjemmelen for bekendtgørelsen har jeg ved min vurdering af sagen hæftet mig ved at direktoratet ikke forsøgte at indhente samtykke fra (A) til at videregive lægelige oplysninger om ham til politiet før dette 10/2

11 skete. At noget sådan ikke er sket i (A) s sag, er i strid med det der er anført i de almindelige bemærkninger til forslaget til forvaltningsloven og den tilhørende vejledning, jf. ( ) ovenfor. Jeg forstår at De tillagde det betydelig vægt at politiet ikke skulle deltage i sagsbehandlingen herunder modtage og udtale sig på baggrund af lægelige oplysninger om (A) s helbred. På denne baggrund finder jeg det så meget desto mere beklageligt at direktoratet videregav oplysningerne om (A) s helbred til politiet uden først at forsøge at indhente et samtykke. Jeg har samtidig hermed gjort direktoratet bekendt med min opfattelse. Udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen Direktoratet har som nævnt ovenfor i udtalelsen af 18. september 2007 henvist til bl.a. 10, stk. 2, i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen som grundlag for at videregive lægelige oplysninger til politiet uden samtykke. Som det fremgår ovenfor under pkt. 1, har jeg ved min vurdering af sagen lagt til grund at direktoratet har behandlet sagen efter både 3 og 4 i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen. Jeg forstår ud fra sagens akter at direktoratet først behandlede (A) s sag efter 3 og efterfølgende efter henvendelse fra Dem også efter 4. På den baggrund finder jeg at direktoratet har haft tilstrækkelig hjemmel i bekendtgørelsen til at videregive oplysninger til politiet som det skete i (A) s sag. Som nævnt ovenfor finder jeg dog at det er i strid med det som er anført i forarbejderne til forvaltningsloven, og den tilhørende vejledning, jf. ( ) ovenfor, at direktoratet ikke forsøgte at indhente samtykke til at videregive oplysningerne. Jeg bemærker dog at hvis direktoratet kun havde behandlet (A) s sag efter 4 i bekendtgørelsen, så ville direktoratet ikke have haft tilstrækkelig hjemmel til at videregive oplysningerne til politiet uden samtykke. Jeg går ud fra at direktoratet på baggrund af sagen vil ændre bl.a. 4 i bekendtgørelsen og eventuelt samtidig foretage en gennemgang af de admini- 11/2

12 strative forskrifter som er omhandlet i denne sag, således at disse kommer til at være i bedre overensstemmelse med direktoratets og politiets praksis i disse sager. Jeg henviser også til behovet for ændring af bekendtgørelsens 2, stk. 2, i pkt. 3 nedenfor. Jeg har også bedt direktoratet om [at]underrette mig om hvad der sker i anledning af min henstilling på dette punkt. Politiets indhentelse af helbredsoplysninger På baggrund af min forståelse af direktoratets udtalelse af 18. september 2007 (om at helbredsmæssige oplysninger har betydning for den udtalelse som politiet afgiver til direktoratet) har jeg ikke grundlag for at udtale at politiets forsøg på at indhente yderligere helbredsoplysninger har været uberettiget. Ad pkt. 3. Samtykkeerklæringen Af 2, stk. 2, i udsættelses- og benådningscirkulæret fremgår det at den dømte skal opfordres til at underskrive en erklæring om samtykke til at Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, til brug for sagens behandling kan indhente oplysninger fra Kriminalregisteret mv. Den samtykkeerklæring (standardblanket) som politimesteren sendte til Dem den 31. januar 2006 vedrørende indhentelse af oplysninger om (A) fra Kriminalregisteret og eventuelle andre, f.eks. arbejdsgiver mv., omfatter både politiet og direktoratet. Direktoratet har i udtalelsen af 18. september 2007 henvist til at politiet foretager den indledende behandling af sagen, og at politiet på baggrund af oplysningerne i sagen skal afgive en udtalelse til direktoratet. Jeg har noteret mig det oplyste som ikke giver mig anledning til bemærkninger. Jeg går ud fra at direktoratet vil præcisere 2, stk. 2, i udsættelses- og benådningscirkulæret i overensstemmelse hermed samtidig med de yderligere ændringer af bekendtgørelsen, jf. ovenfor. NOTER: (*) FOB 1994, s. 110, og FOB 1997, s /2

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

FOB FOB

FOB FOB FOB 04.323 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations afslag på opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen på baggrund af mundtlig ansøgning om humanitær opholdstilladelse indgivet

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel FOB 04.508 Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel En studerende blev i 2000 indskrevet på en 2-årig kandidatuddannelse på et universitet. Siden 1999 havde han læst sidefag på Statskundskab

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold FOB 2018-35 Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Resumé Direktoratet for Kriminalforsorgen traf på grund af overtrædelse af vilkårene

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet

Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet Skattedepartementets og statsskattedirektoratets behandling af en sag, herunder manglende besvarelse af erindringsskrivelser, gav på nogle

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen FOB 05.241 Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen En indsat i et statsfængsel klagede den 23. januar 2005 over Direktoratet for Kriminalforsorgens sagsbehandlingstid

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 31. august 2009 (J.nr. 2009-0018812) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 samt offentlighedsloven 14. (Lise Høgh, Suzanne Helsteen og Steen Mejer ) Ved

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Habilitet ved behandling af klagesag i landbrugsministeriet

Habilitet ved behandling af klagesag i landbrugsministeriet Habilitet ved behandling af klagesag i landbrugsministeriet Fundet det i strid med almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om speciel inhabilitet, at landbrugsministeriets repræsentant i et bedømmelsesudvalg

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere