Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2017.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2017."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 8/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Afgørelserne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre at undervisningspligtige unge ikke arbejder i farlig nærhed af maskiner... 1 Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at sikre at ansatte ikke opholder sig så nær arbejdet med nedtagning af asbestholdige skifereternitplader... 4 Sag nr. 3: En virksomhed var rette modtager af et påbud om at foretage rengøring af spiserum samt toilet... 5 Sag nr. 4: Arbejdstilsynet havde foretaget tilstrækkelig høring inden afgivelse af påbud om straks at sikre at sprøjteflasker med fortyndere kunne identificeres... 7 Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at sikre, at der ikke indtages mad eller drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser samt kræftfremkaldende stoffer... 9 Sag nr. 6: Ophævelse af påbud om at sikre at en arbejdsplads ved indskrivning indrettes med passende arbejdsbord Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre at undervisningspligtige unge ikke arbejder i farlig nærhed af maskiner Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud til en virksomhed om at sikre, at undervisningspligtige unge ikke arbejder i farlig nærhed af maskiner, når de udfører rengøringsopgaver i virksomhedens produktionshaller, da arbejde ved maskiner som fræser, båndpudser, svejseapparater, metalsav, søjleboremaskiner mm. ikke kan sidestilles med ufarlige husholdningsmaskiner, som er nævnt i reglerne. Arbejdstilsynet besøgte en virksomhed, som producerer store asfaltanlæg, blokstensmaskiner og forme til blokstensmaskiner. Ved besøget blev skolepligtige unges arbejde ved og omkring maskiner drøftet, og virksomheden produktionschef oplyste, at der var ansat 3 skolepligtige unge, som gik i 9 klasse. De arbejdede 5 til 7 timer per uge. 1

2 Deres arbejdsopgaver bestod i at feje ved og omkring maskinerne i virksomhedens to produktionshaller. Der var tale om maskiner som f.eks. fræsere, båndpudsere, svejseapparater, metalsav, søjleboremaskiner mm. Når de unge arbejdede, gik de altid to sammen. De skulle ikke rengøre maskinerne, men kun feje. Når arbejdet blev udført, var der i den ene hal ingen maskiner i drift, mens der i den anden produktionshal var få overvågede maskiner i drift. Arbejdstilsynet traf på den baggrund afgørelse med påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at undervisningspligtige unge ikke arbejder i farlig nærhed af maskiner, når de udfører rengøringsopgaver i virksomhedens produktionshaller. Regler Det fremgår af 60, i arbejdsmiljøloven, at ved beskæftigelse af unge under 18 år skal der ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse tages hensyn til den unges alder, udvikling og helbredstilstand samt til indvirkningen på skolegang eller anden uddannelse. Unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved arbejde. Beskæftigelsesministeren kan tillige fastsætte regler om, at unge, der er fyldt 13 år, kan have lettere arbejde inden for nærmere afgrænsede former for arbejde og under nærmere fastsatte betingelser og vilkår. Det fremgår 29, i bekendtgørelsen om unges arbejde, at unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved arbejde, jf. dog 30. Det fremgår af 30, i samme bekendtgørelse om unges arbejde, at unge, som er fyldt 13 år, kun må beskæftiges med de former for lettere arbejde, som er nævnt i bilag 7. Det er en forudsætning, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed. De unge må ikke beskæftiges med eller være i farlig nærhed af maskiner, medmindre det er ufarlige husholdnings- eller kontormaskiner. Af samme bekendtgørelses bilag 7 - Liste over hvad unge, som er fyldt 13 år, må beskæftiges med, jf. 30 fremgår, at disse unge må beskæftiges med blandt andet lettere rengøring og oprydning. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud til virksomheden om at sikre, at undervisningspligtige unge ikke arbejder i farlig nærhed af maskiner, når de udfører rengøringsopgaver i virksomhedens produktionshaller. Et flertal af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer fandt, at det arbejde, som de undervisningspligtige unge udførte hos virksomheden, var arbejde i farlig nærhed af maskiner. 2

3 Flertallet lagde vægt på, at arbejde ved maskiner som fræser, båndpudser, svejseapparater, metalsav, søjleboremaskiner mm. Ikke kan sidestilles med ufarlige husholdningsmaskiner. Flertallet lagde endvidere vægt på, at de unge undervisningspligtige arbejdede med at feje ved og omkring maskinerne i produktionshallerne. Flertallet henviste i bemærkningerne til klagen til Arbejdstilsynets udtalelse, hvori det bl.a. oplyses, at udgangspunktet for vurdering af undervisningspligtiges arbejde tages i lovens regel om, at unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, ikke må beskæftiges ved arbejde. I den aktuelle sag beskæftiges unge i en industrivirksomhed, der har branchekode Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge- og anlæg. I virksomheden er der således mange maskiner og maskinanlæg, f.eks. maskiner som fræsere, båndpudsere, svejse apparater, metalsav, søjle boremaskiner mm. I produktionshallerne bruger man unge undervisningspligtige til blandt andet fejeopgaver ved og omkring maskinerne. Når man udfører rengøringsopgaver i en hal med maskiner, herunder fejning ved og omkring maskinerne, vil der altid være tale om, at man beskæftiges i farlig nærhed af maskiner, der ikke er ufarlige husholdningsmaskiner. I reglen står ikke i nærheden af farlige maskiner, men i farlig nærhed af maskiner. Når dette herefter sammenholdes med reglerne i bekendtgørelse om unges arbejde, der udgør en positivliste for beskæftigelse, må unge undervisningspligtige ikke arbejde i produktioner, hvor der er maskiner, der er i drift eller kan sættes i drift. Unge må ikke beskæftiges i farlig nærhed af maskiner, da der kan opstå risiko for, at der kan indtræffe hændelser, som den unge med sin manglende erfaring, ikke kan overskue. En maskine kan gå i stå, der kan komme noget i klemme, der kan falde noget af, man kan blive fristet af at prøve en maskine eller prøve, at starte den, for at se hvordan den virker. Så maskinen behøver ikke i sig selv at være farlig. Reglerne er metoderegler. Derved ligner reglerne ikke de øvrige arbejdsmiljøregler. Det hænger sammen med, at det som udgangspunkt er forbudt for de undervisningspligtige at udføre erhvervsmæssigt arbejde. Disse unge er typisk 13, 14, 15 og 16 år. Flertallet var enig i det af Arbejdstilsynet anførte. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et flertal på 8 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 3 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer fandt, at Arbejdstilsynet ikke har dokumenteret risikoen for farlig nærhed (j.nr ). 3

4 Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at sikre at ansatte ikke opholder sig så nær arbejdet med nedtagning af asbestholdige skifereternitplader Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at ansatte på et tag ikke opholder sig så nær arbejdet med nedtagning af asbestholdige skifereternitplader, at de udsættes for sundhedsskadelig påvirkning fra asbest. Arbejdstilsynet besøgte en byggeplads og konstaterede, at en af en virksomheds ansatte var i færd med at brænde tagpap på den ene halvdel af et garagetag. På den anden side af tagkippen på tagets anden halvdel var en ansat fra en anden virksomhed i færd med nedrivning af asbestholdige skifereternittagplader. Tagpladerne blev brækket fra hinanden med koben. Pladerne knækkede i små stykker og asbeststøv blev spredt til omgivelserne. Virksomhedens ansatte udførte arbejdet i almindelig arbejdstøj. De benyttede ikke åndedrætsværn, og der var ikke mulighed for at anvende miljøvogn med ren/beskidt zone adskilt af baderum. Arbejdstilsynet traf afgørelsen med påbud til virksomheden om straks at sikre, at ansatte ikke opholder sig så nær arbejdet med nedtagning af asbestholdige skifer eternitplader, at de udsættes for sundhedsskadelig påvirkning fra asbest. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 1, i bekendtgørelsen om asbest, at bekendtgørelsen omfatter anvendelse, bortskaffelse af samt udsættelse for asbest eller asbestholdigt materiale. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med asbest og ethvert arbejde i øvrigt, der kan være forbundet med risiko for udsættelse for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Det fremgår af 22, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at andre personer end de, der udfører arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, ikke må opholde sig så nær arbejdet, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at ansatte på et tag ikke opholder sig så nær arbejdet med nedtagning af asbestholdige skifereternitplader, at de udsættes for sundhedsskadelig påvirkning fra asbest. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at en ansat fra virksomheden var i færd med at brænde tagpap på den ene del af et garagetag, mens en ansat fra en anden 4

5 virksomhed var i færd med nedrivning af asbestholdige skifereternitplader på tagets anden halvdel. Nævnet lagde desuden vægt på, at tagpladerne blev brækket fra hinanden med koben. Pladerne knækkede i små stykker, og asbeststøv blev spredt til omgivelserne. Nævnet lagde endvidere vægt på, at der var flere stykker af knækkede tagplader i en åben trailer, som stod ved siden af en garage. De knækkede stykker blev hældt i et rør på stilladset ned i den åbne trailer. Nævnet lagde endelig vægt på, at den ansatte ikke brugte åndedrætsværn, engangsdragt eller havde mulighed for at anvende miljøvogn med ren/beskidt zone adskilt af baderum. Nævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 3: En virksomhed var rette modtager af et påbud om at foretage rengøring af spiserum samt toilet Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud om at foretage rengøring af spiserum samt toilet og fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle foretage rengøring af spiserum samt toilet, da Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg havde konstateret, at der var rod og snavset i virksomhedens spiserum og toilet. Arbejdstilsynet besøgte en virksomhed og konstaterede, at de velfærdsfaciliteter, der blev benyttet af de ansatte, var beskidte med større mængde snavs og sand på gulvet, rod på bordet, snavset voksdug på bordet, samt at toilettet var snavset. Desuden lugtede der indelukket og fugtigt. Arbejdstilsynet afgav på den baggrund et påbud til virksomheden om straks at foretage rengøring af spiserum samt toilet. Virksomheden klagede over påbuddet og anførte, at virksomheden ikke ejer de lokaler, der er omfattet af påbuddet, og at virksomheder således ikke kan pålægges et sådant påbud. Regler Det fremgår af 15, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særlig til reglerne om arbejdsstedets indretning. Det fremgår af 42, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 5, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at forpligtelsen ifølge bekendtgørelsen påhviler arbejdsgivere, virksomhedsledere, arbejdsledere og øvrige ansatte, leverandører, projekterende og rådgivere med flere efter arbejdsmiljølovens almindelige regler. 5

6 Det påhviler desuden den, der udlejer eller fremlejer bygninger, lokaler, arealer m.v. til brug for en virksomhed, der er omfattet af denne bekendtgørelse, at sørge for, at det udlejede er til rådighed for det pågældende formål på en måde, så det kan indrettes i overensstemmelse med kravene ifølge bekendtgørelsen. Det fremgår af 43, samme bekendtgørelse, at der på arbejdsstedet skal være spiseplads, der opfylder bekendtgørelsens 48. Det fremgår af 48, i samme bekendtgørelse, at spisepladsen skal anvises i et egnet lokale med forsvarlige hygiejniske forhold. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at virksomheden var rette modtager af Arbejdstilsynets påbud om at foretage rengøring af spiserum samt toilet og fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle foretage rengøring af spiserum samt toilet. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at velfærdsfaciliteterne på adressen, der blev benyttet af virksomhedens ansatte, ikke var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Nævnet fandt, at virksomheden har et selvstændigt ansvar for, at egne ansattes arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Nævnet vurderede herefter, at arbejdsstedet ikke var indrettet således, at det sikkerhedsog sundhedsmæssigt var fuldt forsvarligt, idet Arbejdstilsynet konstaterede, at velfærdsfaciliteterne, der blev benyttet af virksomhedens ansatte, var beskidte med større mængde snavs og sand på gulvet, rod på bordet, snavset voksdug på bordet, samt snavset toilet, og at der lugtede indelukket og fugtigt. I forhold til klagen henviste nævnet til Arbejdstilsynets oplysninger om, at det ikke er ejer, der er pålagt pligter om at holde velfærdsforanstaltninger vedlige, men den arbejdsgiver, der har ansatte, der benytter velfærdsforanstaltningerne. Flere arbejdsgivere må ikke benytte samme velfærdforanstaltninger, idet det af bekendtgørelse om faste arbejdssteder 46, stk. 1, fremgår, at faciliteterne for de ansatte normalt ikke må stå til rådighed for andre end dem, der er ansat hos den pågældende arbejdsgiver, eller på anden måde er beskæftiget på arbejdsstedet. Efter 46, stk. 2, må flere arbejdsgivere inden for samme bebyggelse dog have faciliteter indrettet fælles for deres ansatte, under forudsætning af at der er truffet aftale om, hvem af dem det påhviler at sørge for vedligeholdelse og rengøring af faciliteterne. Nævnets afgørelser blev truffet af et enigt nævn (j.nr og ). 6

7 Sag nr. 4: Arbejdstilsynet havde foretaget tilstrækkelig høring inden afgivelse af påbud om straks at sikre at sprøjteflasker med fortyndere kunne identificeres Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at Arbejdstilsynet havde foretaget en tilstrækkelig høring forud for et påbud om straks at sikre at sprøjteflasker med fortyndere kan identificeres og fastholdt påbuddet og rektionen i form af strakspåbud, da der var risiko for, at de ansatte kommer alvorligt til skade med en fortynder, der er faremærket kronisk sundhedsskadelig, da der på ingen af flaskens sider var angivelse af indholdet i sprøjteflasken. Arbejdstilsynet foretog tilsynsbesøg på en virksomhed og konstaterede, at der ved udførsel af trykning var en sprøjteflaske med væske, hvor der på ingen af flaskens sider var angivelse af indholdet i sprøjteflasken. Arbejdstilsynet konstaterede desuden, at en ansat under besøget flere gange under trykprocessen håndterede sprøjteflasken og trykkede væske ud fra sprøjteflasken og ned i en farveholder. Arbejdstilsynet konstaterede endvidere, at der på farvelageret var en dunk med fortynder A, faremærket kronisk sundhedsskadelig, og at der på farvelageret var en brugt beholder mærket fortynder A, også faremærket. Arbejdstilsynet fik af virksomhedens produktionsleder oplyst, at den anvendte fortynder på besøgsdagen var fortynder A, faremærket kronisk sundhedsskadelig, der dagligt bruges af de ansatte som led i arbejdet med tryk. Arbejdstilsynet fik endvidere oplyst, at fortynderen blev hældt fra original emballage over i en mindre beholder og videre over på sprøjteflasker, der under trykningen blev stillet på de arbejdspladser, hvor trykningen foregik. Arbejdstilsynet fik videre oplyst, at der ved andre arbejdspladser for tryk i produktionen var sprøjteflasker med indhold af fortynderen A, og at der var et A anført på flasken til indikation af indholdet, men at det manglede på den pågældende sprøjteflaske. På baggrund af det konstaterede traf Arbejdstilsynet afgørelse med påbud om straks at sikre, at indholdet af sprøjteflaske med fortyndere kan identificeres, og at beholder med fortynder har korrekt fareangivelse, så ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning fra fortynder. Regler Det fremgår af 38, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. 7

8 Det fremgår af 24, stk. 1, i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), at beholdere skal være mærket i overensstemmelse med 4, stk. 2, nr. 6, jf. bilag 8, i bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Det fremgår af 4, stk. 2, nr. 6, i bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning, at de særlige forskrifter for udformning og vedligeholdelse af skiltning skal følges, herunder mærkning af visse beholdere, som anført i bilag 8. Det fremgår af bilag 8 Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer, afsnit 1, at beholdere, der anvendes på arbejdsstedet, og som indeholder farlige stoffer eller blandinger, som er klassificeret som farlige, og beholdere, der anvendes til oplagring af sådanne farlige stoffer eller blandinger, skal være forsynet med en mærkning/etikettering (piktogram eller symbol på en bundfarve), som fastsat i disse regler. Det fremgår af afsnit 1.2, af samme bilag, at den i første afsnit nævnte afmærkning kan erstattes af advarselsskilte med samme piktogram eller symbol. Det fremgår af afsnit 2, at afmærkningen skal placeres på den eller de synlige steder, i form af skilte, selvklæbende mærker, eller ved påmalinger. Det fremgår af 19, i forvaltningsloven, at kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Bestemmelsen gælder ikke, hvis 1) det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag, 2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, 3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, 4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplysninger, 5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne eller vurderingerne for parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller 6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at Arbejdstilsynet havde foretaget en tilstrækkelig høring forud for afgørelsen og fastholdt Arbejdstilsynets påbud om straks at sikre, at indholdet af sprøjteflaske med fortyndere kan identificeres hos virksomheden. 8

9 Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede desuden, at der er grundlag for Arbejdstilsynets reaktion i form af et påbud, der skal efterkommes med det samme (strakspåbud). Nævnet lagde vægt på, at en af virksomhedens ansatte, der ved tilsynsbesøget præsenterede sig som henholdsvis produktionsleder for plaststøbning og produktionsleder for trykproduktionen, var til stede under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg og bekræftede oplysningerne. Nævnet lagde desuden vægt på, at risikoen for, at de ansatte kommer alvorligt til skade med fortynderen A, der er faremærket kronisk sundhedsskadelig, er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som ikke kan afvente en forudgående høringsperiode, men skal løses med det samme. Nævnet vurderede, at arbejdet med fortynder A, faremærket kronisk sundhedsskadelig, ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at der ved udførelse af tryk blev anvendt en sprøjteflaske med fortynderen A, faremærket kronisk sundhedsskadelig, hvor der på ingen af flaskens sider var angivelse af indholdet i sprøjteflasken. Nævnet lagde vægt på, at der foreligger en risiko, når de ansatte ikke kan identificere indholdet af sprøjteflasken, idet der er risiko for, at de ansatte ikke kan iværksætte de korrekte foranstaltninger eller førstehjælpsforanstaltninger ved en ulykke ved den daglige brug af fortynder A, faremærket kronisk sundhedsskadelig. Nævnet lagde herved vægt på, at når ansatte ikke kan identificere indholdet af sprøjteflasken, er der en fare for, at de ansatte kan komme alvorligt til skade med fortynderen. Nævnet lagde desuden vægt på, at der er tale om et arbejdsmiljøproblem, der vil kunne efterkommes indenfor en kortere periode. Nævnets afgørelser blev truffet af et enigt nævn (j.nr , , ). Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at sikre, at der ikke indtages mad eller drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser samt kræftfremkaldende stoffer Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre, at der ikke må indtages mad eller drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser samt kræftfremkaldende stoffer og materialer, men ophævede den del af afgørelsen, som drejede sig om at sikre, at de ansatte ikke udsættes for unødige påvirkninger fra de nævnte stoffer og materialer. 9

10 Ved et tilsynsbesøg på en virksomhed konstaterede Arbejdstilsynet, at der i virksomhedens produktion og laboratorier produceres og anvendes diverse produkter, der indeholder blyforbindelser, bl.a. blyoxid, som er giftigt og sundhedsskadeligt, samt nogle stoffer, som er kræftfremkaldende stoffer. Arbejdstilsynet konstaterede desuden, at der ved anvendelse af disse produkter var en risiko for at komme i kontakt med produkterne i forbindelse med håndtering af affald, tilsætning af stoffer til anlæggene samt indgreb i anlæggene. Arbejdstilsynet konstaterede endvidere, at der i flere afdelinger blev indtaget drikkevarer såsom kaffe, the og vand, og at der i midten af produktionshallen var opstillet to kaffemaskiner samt en vandkølemaskine, som medarbejderne benytter sig af. Arbejdstilsynet traf på baggrund af det konstaterede afgørelse med påbud om at sikre, at der ikke må indtages mad eller drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser samt kræftfremkaldende stoffer og materialer. Arbejdstilsynet traf desuden afgørelse om, at det skal sikres, at de ansatte ikke udsættes for unødige påvirkninger fra de nævnet stoffer og materialer. Virksomheden klagede over afgørelserne. Regler Det fremgår af 38, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 16, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes. Det fremgår af 48, i arbejdsmiljøloven, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, må kun anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme. Det fremgår af 5, stk. 4, i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), at arbejde med de i bilag 1-4 nævnte stoffer og materialer skal ske i overensstemmelse med de særlige krav i bilagene. Det fremgår af bilag 1 om arbejde med metallisk bly og dettes ionforbindelser, at bilaget omfatter arbejde for en arbejdsgiver, hvor der efter en vurdering kan være risiko for påvirkning af metallisk bly og dettes ionforbindelser. Det fremgår af bilagets nr. 4.1, at der ikke må ryges eller indtages mad eller drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser og af bilagets nr. 4.2, at der ikke må opbevares tobaksvarer, spiselige ting og drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser. 10

11 Det fremgår af 37, i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, at der i arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for forurening fra stofferne og materialerne, ikke må ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbuddet om at sikre, at der ikke må indtages mad eller drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser samt kræftfremkaldende stoffer og materialer, men ophævede den del af Arbejdstilsynets afgørelse, som drejede sig om at sikre, at de ansatte ikke udsættes for unødige påvirkninger fra de nævnet stoffer og materialer. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg konstaterede, at der i virksomhedens produktion anvendes bl.a. blyoxid, som er giftigt og sundhedsskadeligt, samt stoffer som er kræftfremkaldende stoffer, og at der i midten af virksomhedens produktionshal er opstillet to kaffemaskiner og en vandkølemaskine. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at flere af virksomhedens ansatte stod ved siden af kaffemaskinerne og vandkølemaskinen og drak kaffe og vand. I forhold til den del af Arbejdstilsynets afgørelse, som drejede sig om at sikre, at de ansatte ikke udsættes for unødige påvirkninger fra de overnævnte stoffer og materialer, og som nævnet ophævede, lagde nævnet vægt på, at Arbejdstilsynet i afgørelsen ikke konkret har begrundet, hvordan de ansatte i øvrigt udsættes for unødige påvirkninger fra metallisk bly eller blyforbindelser samt kræftfremkaldende stoffer og materialer. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynets påbud efter sin ordlyd om, at det skal sikres, at de ansatte ikke udsættes for unødige påvirkninger fra de ovennævnte stoffer og materialer, og at der ikke indtages mad eller drikkevarer i virksomhedens produktion og laboratorier, giver anledning til tvivl om, hvad påbuddet drejer sig om. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet i begrundelsen for afgørelsen har henvist til både reglerne om, at der ikke må indtages mad og drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser, og reglerne om at unødig påvirkning skal imødegås. Reglerne om, at der ikke må indtages mad eller drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser, angår ikke en vurdering af unødige påvirkninger fra stoffer og materialer. Nævnet ophævede derfor den del af påbuddet, der drejer sig om unødige påvirkninger fra de ovennævnte stoffer og materialer, således at virksomheden alene skal efterkomme den del af påbuddet, der drejer sig om at sikre, at der ikke indtages mad eller drikkevarer i virksomhedens produktion og laboratorier. Nævnets afgørelser blev truffet af et enigt nævn (j.nr og ). 11

12 Sag nr. 6: Ophævelse af påbud om at sikre at en arbejdsplads ved indskrivning indrettes med passende arbejdsbord Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om at sikre, at en arbejdsplads indrettes med passende arbejdsbord, så den ansatte kan udføre arbejdet forsvarligt, da Arbejdstilsynet i begrundelsen for påbuddet havde lagt vægt på, at den ansatte arbejder med fastlåste arbejdsstillinger for benene ca. halvdelen af sit daglige arbejde, hvilket virksomheden oplyste ikke var korrekt. Arbejdstilsynet foretog tilsynsbesøg på en virksomhed, og under besøget konstaterede Arbejdstilsynet, at en af virksomhedens ansatte arbejdede siddende ved et arbejdsbord, som var indrettet i en fast bordhøjde, og at medarbejderen sad med fødderne på en fodskammel, fordi medarbejderen ikke kunne nå gulvet med fødderne. Fodskamlen blev målt til at være ca. 30 cm bred og 8 cm dyb, og benenes/føddernes bevægelsesfrihed var begrænset til et område på 30 cm x 8 cm. Arbejdstilsynet fik oplyst, at den ansatte havde siddende arbejde ca. halvdelen af dagen, og at den ansatte havde siddende arbejde dagligt. Arbejdstilsynet traf afgørelse med påbud om at sikre, at arbejdspladsen indrettes med passende arbejdsbord, så den ansatte kan udføre arbejdet forsvarligt. Arbejdstilsynet begrundede påbuddet med, at den ansatte arbejdede med indskrivning dagligt ca. halvdelen af dagen, hvor den ansatte arbejdede med fastlåste arbejdsstillinger for benene. Virksomheden klagede over afgørelsen og oplyste supplerende, at medarbejderen er kundemodtager, og at omkring halvdelen af arbejdsdagen er medarbejderen ved eller omkring sit skrivebord. Arbejdstilsynet har fejlagtig fået opfattelsen af, at medarbejderen sidder sammenhængende en halv arbejdsdag. Virksomheden oplyste desuden, at medarbejderen modtager kunder dagligt stående, og at det følger af virksomhedens serviceproces, at medarbejderen står sammen med kunderne og gennemgår fakturaen, samt følger kunderne med ud til bilen mv. Regler Det fremgår af 42, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 30, stk. 1, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at der på arbejdsstedet skal findes passende inventar, således at arbejdet kan udføres forsvarligt. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om at sikre, at arbejdspladsen ved indskrivning indrettes med passende arbejdsbord, så den ansatte kan 12

13 udføre arbejdet, da nævnet fandt, at Arbejdstilsynet ikke har godtgjort, at arbejdet med indskrivning ikke udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet i begrundelsen for påbuddet havde lagt vægt på, at den ansatte arbejder med fastlåste arbejdsstillinger for benene ca. halvdelen af sit daglige arbejde. Nævnet lagde hertil vægt på, at virksomheden har oplyst, at Arbejdstilsynet fejlagtig har opfattelsen af, at medarbejderen sidder sammenhængende en halv arbejdsdag. Nævnet lagde desuden vægt på, at virksomheden har oplyst, at medarbejderen modtager kunder dagligt stående, og at det følger af virksomhedens serviceproces, at medarbejderen står sammen med kunderne og gennemgår fakturaen, samt følger kunderne med ud til bilen mv. Nævnet lagde videre vægt på, at virksomheden har oplyst, at der ikke er tale om langvarig fastlåsning af benene, og at forskellige arbejdsstillinger kun indtages kortvarigt grundet ovennævnte arbejdsrutiner. Nævnet lagde endelig til grund, at Arbejdstilsynet i en udtalelse til virksomhedens oplysninger har indstillet, at påbuddet ophæves. Nævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). Dette nyhedsbrev er udgivet af sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 8/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Nyhedsbrev nr. 5/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre 11-02-2019 J.nr. 20195000116 Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre I medfør af 17, stk. 3, 35, 39, 43, 49, 49 c, stk. 1, og

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 2/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Nyhedsbrev nr. 8/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne?

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrenreguleringen Ministerens initiativer Hvad kan vi lære Reguleringen af styren Styren koncentratio n 'rer tekst 0.1 24 og 25 Alle materialer, færdighærdet

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café KEN nr 9423 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900012-11 Senere ændringer

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 23. juni 2016 med påbud

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Undersøgelse af den daglige løftemængde

Undersøgelse af den daglige løftemængde KEN nr 10115 af 06/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900005-09 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Nyhedsbrev nr. 4/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. november 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. april 2016 med påbud

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. august 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 26. august 2016

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv.

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1. Område mv. Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1 Kapitel 1 Område mv. I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3,

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. august 2016,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sundbyhus Sundholmsvej 40A 2300 København S. Afgørelse om iværksættelse af påbud

Sundbyhus Sundholmsvej 40A 2300 København S. Afgørelse om iværksættelse af påbud Sundbyhus Sundholmsvej 40A 2300 København S Afgørelse om iværksættelse af påbud På baggrund af Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsbesøg på Center Amager - Sundbyhus mandag den 10. juli 2017 træffes hermed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 8. juli 2016 om, at kommunen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Nyhedsbrev nr. 3/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017. Nyhedsbrev nr. 10/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 1) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 med senere ændringer - ikke autoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2009 til og med december 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed.

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Arbejdstilsynet Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Eksempel på en konkret sag. V. Sidsel Kibsgård Jurist i Tilsynscenter Nord, Hadsten Kort om Arbejdstilsynet - Organisation Regelgrundlag

Læs mere

Manglende partshøring i familieretssag

Manglende partshøring i familieretssag Manglende partshøring i familieretssag Familieretsdirektoratet traf som klagemyndighed afgørelse om en ægtefælles underholdsbidrag. Direktoratets afgørelse hvilede på et andet bedømmelsesgrundlag end statsamtets.

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse Nyhedsbrev nr. 03/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2008 - til og med juni 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2007 - til og med juni 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 8 Oktober 2001 Lidt mere om klageberettigelse I Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2000 findes en artikel om klageberettigelse. Artiklen var skrevet på

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016. Nyhedsbrev nr. 6/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 1/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed:

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 03 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt Nyhedsbrevet omtaler Arbejdsmiljøklagenævnets mere principielle afgørelser, og der orienteres om nyt vedrørende Arbejdsmiljøklagenævnet,

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 Ved afgørelsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER April 2014 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en

Læs mere

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN 8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN HVAD LAVER TEAM AM Nyhedsbreve (månedligt) www.facebook.dk/agrisafety Artikler på LI, landmand.dk, i kvægnyt pressehåndtering

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere