עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית"

Transkript

1 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר

2 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2

3 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך א' מבוא ותכולת העבודה 3

4 כללי פרק עבודות האחזקה במרכז העיר במכרז זה הינו חלק בלתי נפרד ממכרז האחזקה הכללי לכל העיר ובא להוסיף ולתת דגשים בעבודות במרכז העיר הדורשות תשומת לב יתרה באיכות הביצוע בעבודות שיקום ואחזקה, ברמות הגימור הגבוהות ובממשק עבודה בתוך איזור רגיש. לתשו מת לב הקבלן מובהר בזאת כי פרק זה ותכולת העבודה הנדרשת בו הינה אופציה להפעלה עבור המנהל וכי השיקול אם להפעיל את הקבלן בנהלים המפורטים מטה ו/או בעבודות המפורטות מטה כולם או חלקם נתונות באופן בלעדי לשיקול המנהל ולהחלטתו והוא אינו חייב לנמק את החלטתו ואינו מתחייב לממש פרק זה ו/או התקציב בעבורו כולו או חלקו. על המציע לקחת בחשבון במסגרת פרק זה, בעבודות פיתוח אחזקה ושיקום במרכז העיר עבור חברות התשתית, כי ייתכן ויידרש,ע"פ החלטת המנהל כאמור לעיל וכפי שיפורט בהמשך, לחתום על חוזה ביצוע עם חברות התשתית או מי מטעמם לב יצוע העבודות לפי מפרטים והנחיות של חברות התשתית. הוראות תנאים ומפרט תת פרק זה באות להוסיף ולהשלים את ההוראות האמורות בחוזה המסגרת ולא לגרוע ממנו. בכל מקרה רואים את הקבלן הזוכה כאילו הסכים לכל האמור בפרק זה והינו כחלק בלתי נפרד מהעבודות ומההתחייבויות הנדרשות ממנו במכרז/חוזה זה. מבוא עיריית ירושלים, השקיעה בשנים האחרונות תשומות רבות בשדרוג הפיזי של המרחב הציבורי במרכז העיר. שדרוג הרחובות כלל פיתוח מדרחוב, גינון ונוי, חידוש האספלט בכבישים, גימור רחובות ומדרכות בריצוף ברמה גבוהה כגון: גרניט ואבנים טבעיות מסותתות, מערכות תאורה, ריהוט רחוב וחידוש תשתיות ישנות. העבודות בוצעו ברמת גימור גבוהה מאוד ע"י קבלנים מיומנים במקצועות השונים. אגף שפ"ע נדרש לתחזוקה שוטפת של מרכז העיר ולהמשך הפיתוח במרחב ובנוסף, נדרש לתת מענה עבור חברות התשתית השונות המבקשות לשפר את התשתית הקיימת במרכז העיר. במסגרת עידוד ההשקעות במרכז העיר ועידוד הבניה למסחר ומשרדים במרכז העיר ועליית ערך הנדל"ן באזור יזמים רבים מבצעים בניה חדשה ותוספות בניה רבות בכל רחבי מרכז העיר, פרויקטים אלו מעלים אצל חברות התשתית את 4

5 הצורך בביצוע חפירות מקומיות לחיבור מבנים חדשים או להוספת כבלים וצנרת נוספים להזנת תוספות בניה ופרויקטים חדשים. בנוסף ישנם לפעמים תיקוני שבר מקומיים בתשתית )פריצת כבלי חשמל,סתימות ביוב וכו' המחייבים חפירה ופירוק ריצופים שונים. וכיום מתעוררים גם צרכים שונים של העירייה עצמה בפיתוח מרכז העיר המחייבים חפירות ושיקום כגון :מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, הצבת שירותים ציבוריים, הצבת מתקני אופניים אחזקה שוטפת וכו'. בנוסף בכל עבודת תשתית יש צורך באספקת אבן מתאימה לאבן שפורקה ונשברה לרוב אבנים אלו מיובאות מסין או איטליה וזמן אספקתם ארוך,ברב חברות התשתית הקבלנים והמפקחים אינם בקיאים בסוגי האבנים השונים וישנו סיכון שלאחר הפירוק יסופקו אבנים דומות בעלי גוון דומה ויתקבל "כתם" שונה ברחוב. לפיכך במסגרת מכרז אחזקה עירוני זה מבקש האגף למצוא קבלן לעבודות פיתוח אחזקה ושיקום שוטפות ויזומות של האגף ושל חברות התשתית שיוכל לתת מענה מיומן ומקצועי תוך שמירה על הסטנדרט הגבוה של מראה הרחובות בתחום מרכז העיר. כאמור לעיל, עיריית ירושלים מבקשת להפריד את תחום מרכז העיר משאר חלקי העיר עקב הצורך בביצוע עבודות הנדסה אזרחית ברמה גבוהה על מנת לשמר את רמת הפיתוח הגבוהה במרכז העיר. על הקבלן לדעת שהמנהל יקפיד על ביצוע העבודות ברמה גבוהה על ידי בעלי מקצוע מנוסים ולא יתקבלו עבודות ללא גימור מושלם של פני הרחוב והבאתם לרמת הפיתוח הראשונית. בנוסף על הקבלן לדעת שביצוע העבודות במרכז העיר מכיל מורכבות גדולה של ממשקים עם סוחרים,רחובות עם עומס כבד של תנועה והולכי רגל, מנהלת לב העיר וגורמי אכיפה שונים. הקבלן יבצע את עבודתו תוך גרימת מינימום הפרעות למהלך החיים התקין בתאום עם הסוחרים ומנהלת לב העיר. האזור הגיאוגרפי המוגדר כמרכז העיר מופיע במפה המצורפת למכרז ונקבע ע"פ גבולות האחר יות של חברת הבת העירונית "עדן". במפה זו מוגדר תחום מרכז העיר בקו כחול רציף ובנוסף במפה מופיעים הרחובות השונים שפותחו לאחרונה או פותחו בעבר לרמת פיתוח גבוהה במיוחד הכוללת ריצופים באבן טבעית מיובאת ומקומית. 5

6 המפה המצורפת הינה להתמצאות כללית בלבד ולא מהווה תחליף לביצוע סיור מפורט בתחום מרכז העיר על ידי הקבלנים טרם הגשת ההצעות. בנוסף צורף למסמכי המכרז גיליון ובו תמונות של רחובות שונים במרכז העיר על מנת להקנות למציעים תמונה כללית לרמת הפיתוח בעיר ולעבודות הנדרשות. תכולת העבודה תכולת העבודה נחלקת לשני סוגים המאופיינים כדלקמן: 1. עבודות אחזקה פיתוח ושיקום במרכז העיר עבור אגף שפ"ע. 2. עבודות אחזקה פיתוח ושיקום במרכז העיר עבור חברות התשתית. 6

7 עבודות אחזקה פיתוח ושיקום עבור אגף שפ"ע. במרכז העיר הקבלן הזוכה לעבודות אחזקה ושיקום במרכז העיר יופעל ע"י המנהל אם ו/או אם באמצעות מנהל פרויקט מטעמה. ישירות לקבלן תוגדר מהות העבודה והיקפה ויופק כתב כמויות ייעודי לעבודה הנדרשת מתוך סעיפי כתב הכמויות במכרז/חוזה זה ולאחר שהובהר כל הנדרש לביצוע תצא הזמנת עבודה מהמנהל לביצוע העבודה. את העבודה ילווה מפקח מטעם האגף עד להשלמתה. העבודות יבוצעו בהתאמה לאמור במפרט המיוחד ובהתאם לתנאי החוזה. מסירת העבודה תתבצע ע"י הקבלן לאגף שפ"ע ו/או מי מטעמו לשביעות רצונו המלאה. התשלום לקבלן יתבצע ישירות ע"י האגף. תרשים הזרימה העקרוני לביצוע העבודה הינו כדלקמן: סיור מקדים להכרת העבודה הנדרשת הגדרת העבודה גבולותיה ומאפיינים מיוחדים תכנית ו/או סקיצה ו/או הגדרה מילולית אומדן/כתב כמויות ייעודי מתוך סעיפי החוזה/מכרז הזמנת עבודה מהאגף תרשים הזרימה לעבודות הינו כדלקמן: ביצוע העבודה ע"פ ובהת אם להוראות המכרז/ החוזה וההגדרות הפרטניות סיום העבודה ומסירתה לאגף שפ"ע תשלום ישירות מאגף שפ"ע 7

8 עבודות אחזקה פיתוח ושיקום במרכז העיר עבור חברות התשתית. העבודות עבור חברות התשתית מתחלקות אף הם לשני סוגים: 1.עבודות אחזקה פיתוח ושיקום במרכז העיר עבור חברות התשתית יזומות. עבודות 2.עבודות אחזקה פיתוח ושיקום במרכז העיר עבור חברות שבר. התשתית אחזקת עבודות אחזקה פיתוח ושיקום במרכז העיר עבודות יזומות. עבור חברות התשתית כאמור לעיל חברות התשתית השונות מבקשות לשפר ו/או להרחיב את התשתית הקיימת במרכז העיר אם עבור צרכן חדש ואם עבור שיפור התשתית באופן כללי. קבלני חברות התשתית מתמחים בטי פול ובביצוע התשתית איך אינם מיומנים דיים להחזרת מצב הרחוב לקדמותו בסטנדרט הגבוה המאפיין את מרכז העיר. לפיכך ההתנהלות בעבודות יזומות של אחזקה ושיקום עבור חברות התשתית יתנהלו כדלקמן: על מנת שחברת התשתית תוכל לבצע עבודות הנדסה אזרחית בתחום מרכז העיר עליה להש תמש בקבלן האחזקה והשיקום,הזוכה, של אגף שפ"ע,נשוא חוזה/ מכרז זה.)ע"פ החלטות האגף( הקבלן הזוכה ישמש כזרוע הביצועית של האגף ושל חברות התשתית לכל ביצוע. לקבלן הזוכה, במכרז/חוזה זה, כתב כמויות ומפרט מיוחד לעבודות חפירה ושיקום בהתאם לרמת הפיתוח ברחוב המתאים לצרכי כל אחת מחברות התשתית ובנוסף. חברות התשתית או מי מטעמם יחתמו חוזה עם הקבלן הזוכה במקביל לחתימה על חוזה/מכרז זה,מול אגף שפ"ע, ולכל תקופת החוזה נשוא מכרז זה, וינהלו מולו את הסדרי הביצוע, התשלום, הנוגעים להם, בכפוף להנחיות ולאישור המנהל. התשלום מטעמה. לקבלן הזוכה בעבור העבודה תשולם ישירות ע"י חברת התשתית או מי 8

9 תיאום העבודות ואישורם יבוצע ע"י המנהל ו/או על ידי מנהל פרויקט מטעמו. למנהל הפרויקט תפקיד מרכזי בתיאום העבודה ואישורה תוך ראיה כוללת לכל היבטי העבודה המתבצעת ובעל שיקול דעת בלעדי להחלטות לפני ואחרי ביצוע בכל הקשור לש יקום הרחוב. ותנאי העבודה בממשק עם הסוחרים ותאום עם מנהלת הרובע. חברת התשתית תפיק תכנית בהתאם לסיור מקדים בשטח ובהתאם להנחיות המנהל ו/או מנהל הפרויקט מטעמו, הכולל את ביצוע העבודה הכללית והעבודה הייעודית.לתכנית תצורף ע"י חברת התשתית כתב כ מויות,כולל, המבוסס על כתב הכמויות לחוזה זה לביצוע העבודה ועם אישור המנהל תצא הזמנת עבודה משולבת לקבלן הזוכה לביצוע. ליישום העבודה יפעלו בשטח שני מפקחים האחד מטעם חברת התשתית עבור ביצוע החלק המקצועי ומפקח מטעם שפ"ע ליישום מדיניות האגף והתכנית המבוקשת, בראיה כוללת. תרשים הזרימה לביצוע העבודה הינו כדלקמן: חתימת חוזה, חברת התשתית או מי מטעמה עם הקבלן הזוכה, לחוזה/מכרז זה בקשה לביצוע עבודת תשתית ע"י חברת התשתית מול אגף שפ"ע העברת תכניות וכתב כמויות ע"י חברת התשתית עם הדרישות של אגף שפ"ע הוצאת רישיונות עבודה ע"י קבלן/חברת התשתית מול משטרה ואגפי העירייה אישור מנהל פרויקט מטעם שפ"ע לתכניות וכתב כמויות מנחה ותיאום הזמנת עבודה של חברת התשתית או מי מטעמה מול הקבלן הזוכה ביצוע עבודות הנדסה אזרחית ע"י הקבלן הזוכה ביצוע העבודה הייעודית של חברת התשתית ע"י קבלן ייעודי מטעמה שיקום והחזרת המצב לקדמותו ע"י הקבלן הזוכה בהתאם לחוזה/ מכרז מסירת העבודה לאגף שפ"ע חברת התשתית או מי מטעמה והקבלן הזוכה בהתאם 9

10 עבודות אחזקה פיתוח ושיקום במרכז העיר עבור חברות התשתית אחזקת שבר. תת מבנה זה בא להגדיר את הנוהל במקרה של תקלה דחופה באחת מהתשתיות התת קרקעיות ודרך השיקום והאחזקה שלא במצב יזום ע"י חברת התשתית. במקרה של תקלה דחופה, הואיל ולא ניתן לצפות את הבעיה מראש, חברת התשתית תאלץ להכנס לביצוע תיקון התשתית במיידי דהיינו: קבלן מטעם חברת התשתית יכנס לאיזור הפגוע יחפור את האיזור עד לפתרון הבעיה ומיד עם סיום התקלה יכסה את המקום באופן בטיחותי וזמני עד לשיקום המקום ולהחזרתו למצבו המקורי. בשלב זה לאחר שנמסרה הודעה מראש למנהל על ביצוע תיקון תקלת שבר, למחרת, יפגשו נציגי חברת התשתית ואגף שפ"ע ו/או מנהל הפרויקט מטעמה ויסקרו יתעדו ויאמדנו את הדרוש תיקון, היקף העבודה ותכולתה. חברת התשתית תפיק תכנית עקרונית לשיקום עם כתב כמויות המבוסס על מחירי חוזה/מכרז זה בהתאם להגדרות העבודה והיקפה כפי שהוגדרו בסיור ויעבירו הנ"ל לאישור המנהל ו/ או למנה"פ מטעמו. עם אישור תכולת העבודה תצא הזמנת עבודה לקבלן הזוכה בחוזה/מכרז זה לביצוע השיקום הנדרש ברחוב. מסירת העבודה לאגף שפ"ע תתבצע ע"י הקבלן הזוכה וחב' התשתית. התשלום בגין העבודה ישולם ישירות ע"י חברת התשתית או מי מטעמה לקבלן. תרשים הזרימה לביצוע לתת מבנה זה הינו: הודעה טלפונית של חב' התשתית לאגף שפ"ע על תקלת שבר במיקום X פגישת עבודה בין נציגי אגף שפ"ע לנציגי חב' תשתית תיעוד וסקירת מימדי העבודה והשיקום הנדרש ע"י חב' התשתית ואגף שפ"ע הוצאת תכנית עקרונית וכתב כמויות ע"י חברת התשתית לאישור המנהל אישור המנהל לתכולת העבודה תכנית וכתב כמויות הזמנת עבודה לקבלן הזוכה ושיקום המקום מסירת העבודה לאגף שפ"ע ע"י הקבלן וחברת התשתית 10

11 כללי לתשומת לב הקבלן המציע/הזוכה כי עבודות האחזקה והשיקום מתייחסות לעבודות בהיקפים קטנים הדרו שים לחברות התשתית לצורך חיבור בתים ו/או שיפורי תשתית מקומיים עד לכ- 70 מ"א חפירה לכל היותר ואין מכרז זה מתייחס לעבודות בהיקפים גדולים יותר שהינם חלק מהתכניות השנתיות של חברות התשתית הכוללים חפירה והנחת צנרת/תשתית ברחובות שלמים ו/או לאורכים גדולים יותר מהמוזכר לעיל. הנ"ל באחריות מלאה של חברות התשתית ובנוהל ביצוע שונה ממכרז / חוזה זה. לא תוכר כל טענה ו/או חזקה מצד הקבלן בנושא זה וההחלטה להפעלת הקבלן נתונה לשיקולו והחלטתו הבלעדית של המנהל. כמו כן, גבולות העבודה אינן כוללות את רצועת תוואי הרכבת הקלה העוברת במרכ ז העיר ולפיכך אין מכרז זה מתייחס לעבודה מכל סוג שהוא הדורש את חציית המסילה ו/או חודר אל תחום רצועת הרכבת הקלה. עבודות מסוג זה, גם הן, יתנהלו בנוהל ביצוע שונה ממכרז/חוזה זה ע"י חברות התשתית ובאחריותם המלאה. חברות התשתית שומרות לעצמם את האופציה באם להשתמש בשירותי הקבלן הזוכה עבור העבודות הייעודיות לאותה חברת תשתית בנוסף לעבודות החפירה והשיקום נשוא מכרז/חוזה זה. ההחלטה באם לממש אופציה זו נתונה לשיקולה והחלטתה הבלעדית של חברת התשתית. לא תוכר כל טענה ו/או תביעה מצד הקבלן בנושא זה. הקבלן מטעם העירייה ישמש כקבל ן ראשי לכל עניין בביצוע הפרויקט. הקבלן מטעם העירייה לא יגבה תשלום נוסף עבור היותו קבלן ראשי ותקורותיו כלולות במחירי היחידה. תעשייתיות על ידי גדרות רשת את איזור העבודות הקבלן יגדר באופן קבוע מ' ע"ג בסיסי בטון ניידים )גדרות מסוג "יפו"( ויכסה ע"פ הצורך את 2 בגובה ע"פ הוראות המפקח, ביצוע גידור זה כלול במחירי הגדר בבד אטום לאבק היחידות ולא ישולם בנפרד. כמו כן הקבלן ינקוט בכל הפעולות הנדרשות על מנת להבטיח את שלומם של העוברים והשבים וכל גורם חיצוני אחר הבא במגע עם איזור העבודה ויפעל ע"פ ובהתאם לכל נהלי וח וקי הבטיחות בעבודה ותקנות הנגישות. ע"פ המחירים בכתב הכמויות כאשר עבודות בכל סוגי העבודה התשלום יהיה אלש"ח ) 150 חריגות למחירון ישולמו ע"פ מחירון דקל לעבודות קטנות )עד בהנחה של 15%. 11

12 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך ב' תנאים מוקדמים ומפרט מיוחד יוני

13 תנאים מוקדמים רשימת מסמכים למכרז/חוזה מס' המסמך א' ב' ג' ד' ה' ו' המסמך מצורף הזמנה להציע הצעות מוקדמות מפרט טכני מיוחד כתב כמויות תיק תכניות למכרז חוזה מסמך שאיננו מצורף. הקבלן אחראי ברכישת כל המסמכים שאינם מצורפים. עירייה כמי שכל מסמכים אלו נמצאים ברשותו. רואה הקבלן. 1 המפרט הכלל י לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית )האוגדן הכחול( בפרקים השונים, במהדורה המעודכנת ביותר לתאריך פרסום מכרז /חוזה זה, כולל אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלו.. 2 מפרט עיריית ירושלים במהדורתו האחרונה 3. מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור החברה הלאומית לדרכים בישראל בע "מ - אחרונה )הספר הירוק(..4.5 מע"צ/ מהדורה המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים עירוניות- משרד התחבורה. מהדורה אחרונה מפרט בזק.)מפרטים לבנוי תשתית תקשורת - מהדורה אחרונה( 6.חוק החשמל, 1954 ומיפרט חברת חשמל מהדורה אחרונה. 7. מפרט סלקום תקשורת במהדורה אחרונה 8. מפרט אורנג'- במהדורה האחרונה 9. מפרט הוט- במהדורה האחרונה.. 10 תקנות הבטיחות בעבודה ט'( מפרטים לבינוי תשתיות מפרטים לבינוי תשתיות תקשורת מפרטים לבינוי תשתיות תקשורת עבודת בניה )פרק מסמך המחלקה הטכנית לביוב ולניקוז-מסמך ב - 1 מפרט טכני כללי לביצוע רשת ביוב. מסמך המחלקה הטכנית לביוב ולניקוז-מסמך ב - 2 מפרט טכני להגשת עבודות מדידה, תכניות ותכניות עדות לעבודות ברשת הביוב והניקוז מסמך המחלקה הטכנית לביוב ולניקוז-מסמך ב 3 - מפרט טכני מיוחד להנחת צנרת.P.V.C )ברשת הביוב והניקוז( מסמך המחלקה הטכנית לביוב ולניקוז-מסמך ב 4 - הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה 13

14 בדרכים עירוניות מסמך המחלקה הטכנית לביוב ולניקוז-מסמך ב - 5 סטנדרטים למערכות ביוב וניקוז בהוצאות הגיחון, מפרט טכני כללי לביצוע עבודות ביוב וניקוז- הגיחון מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ מפרט טכני לביצוע עבודות קווי מים הגיחון כללי פרק זה בא כתוספת על כל הכתוב במפרט הכללי של עיריית ירושלים בתנאים המוקדמים ובמפר ט המיוחד המתואר בהסכם המסגרת ואין בתוכנו להפחית מהאמור בהם אלא להשלים ולהוסיף את הנדרש לביצוע. עדיפות בין מסמכים "עדיפות בין לעדיפות בין מסמכים לצרכי ביצוע ותשלום יחול עבור פרק זה סעיף ל 3 ( 2 2 א. )בין סעיף כאמור לעיל בחוזה/מכרז הכללי בתוספת סעיף מסמכים" "תנאים מוקדמים ומפרט טכני מיוחד למרכז 3 א. ובתוספת סעיף "תכניות" העיר". מדידה כל העבודה תימדד נטו, לפי האמור במסמכים המצוינים לעיל )לפי סדר עדיפות המסמכים ובהעדר פירוט לפי ת"י 34 )אלא אם צוין אחרת להלן( בהתאם לפרטי התכניות, כשהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד' ומחירה כולל את ערך חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעים ממנו. תאריך: חתימת הקבלן: 14

15 תוכן עניינים סעיף תאור לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה התחייבויות הקבלן מעמד הקבלן קבלני משנה הצהרת הקבלן הסדרי תנועה זמניים תנאי העבודה באתר שרותי תכנון של הקבלן שימוש בשווה ערך לפריט בכתב הכמויות שמירה ואחזקת האתר תכניות "למכרז" ותוכניות "לביצוע" תכניות ותשלום עבור תכניות שילוט עבודה התאמת התכניות המפרט וכתב כמויות אספקת מים וחשמל צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום בטיחות וגהות באתר העבודה אתר שפיכה בקרת איכות עבודות יומיות )רג'י( כתב כמויות ומחירים - כללי ניקיון השטח בגמר העבודה תכניות "עדות לאחר ביצוע" תיעוד האתר חפירות גישוש חשבון סופי ביקורת החברה / עירייה עמוד

16 00.01 לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה א. משך ביצוע הזמנת העבודה יהיה עד 24 שעות מזמן ההודעה לקבלן. יתר ההנחיות ללו"ז יהיו ע"פ האמור במפרט המיוחד הכללי ללא שינוי. לעבודות מורכבות יותר ו/או ע"פ שיקול דעתו של המנהל יוגדר הלו"ז ויצויין בהזמנת העבודה בתאום עם הקבלן ו/או עם חברת התשתית. ב. לכל עבודה תצא הודעה כאמור במפרט המיוחד הכללי ובמקרים של עבודות מורכבות יותר לפי וע"פ החלטת המנהל תוצא הזמנת עבודה הכוללת כתב כמויות והנחיות לביצוע וצו התחלת עבודה. ג. בעבודות בהשקה עם חברות התשתית תצא בנוסף לביצוע. תוכנית עבודה מאושרת ד. הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, מייד עם קבלת ההודעה ו/או "צו התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה, בהתאם לפרקי הזמן המצוינים בסעיף א. לעיל בחוזה/מכרז זה ו/או ע"פ הנחיות המנהל ו/או ע"פ האמור בהזמנת העבודה. ה. הקבלן מתחייב לבצע את עבודות החפירה והשיקום במקביל ובצמוד לעבודות חברת התשתית ואין להשאיר חפירות ובורות פתוחים במהלך ואחרי העבודה. 16

17 00.02 התחייבויות הקבלן א. הקבלן ידאג לכך שבאתר יימצאו כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא ב התאם לסעיפי החוזה וכן מסמכים שהמציא לו האגף והורה לו על שמירתם. ב. באחריות הקבלן לדאוג לדווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה והמסחר. ג. הקבלן מתחייב להנחות את מנהל הביצוע, את האחראי לביצוע השלד, את מ נהל העבודה הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מנהלי העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על פי דין. ד. להעביר את החומר ההנדסי והטכני הרלוונטי שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לעובדים ה עוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו. כמו כן, מתחייב הקבלן, כ י במידה שיורה לו המנהל או המפקח יעביר את החומר ההנדסי והטכני גם לקבלנים אחרים המו עסקים באתר ע"י הרשויות השונות ועובדיהם. ה. לבדוק באופן שוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר ושיטות העבודה הנקוטות על ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמו לשם אישורם או פסילתם. ו. לחתום, לפי דרישת העירייה, על אישור לפיו ביצע את העבודות בהתאם לתוכניות ולמפרטים וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת עליו לפי דין או נוהג מעמד הקבלן הקבלן ישמש כקבלן ראשי לכל דבר ועניין לרבות נושא הבטיחות באזור/באתר העבודה וישא באח ריות כקבלן ראשי על כל המשתמע מכך. על אחריות זו ועל האחריות בשאר העניינים המשתמעים מהיותו קבלן ראשי לא תשולם כל תוספת ועליו לכלול אותה במחירי היחידה מצב זה יישאר ללא שינוי גם בעבודות מול חברות התשתית או מי מטעמם שם יהיה מעמד הקבלן בכפוף לחברת התשתית ו/או מי מטעמה ע"פ הנוהל המתואר בפרק א' "מבוא ותכולת העבודה" ולא תשולם לקבלן כל תוספת ועליו לכלול אותה במחירי היחידה. 17

18 00.04 קבלני משנה כתנאי לביצוע העבודות על הקבלן המציע לאשר מול המנהל ו/ או מי מטעמו את קבלני המשנה כאמור בסעיף במפרט האחזקה הכללי של עיריית ירושלים ובנוסף: אישור קבלני המשנה נתון להחלטתו הבלעדית של המנהל והחלטתו לפסילת קבלן משנה או אישורו הינה בלעדית והחלטית ואינה ניתנת לערעור ואין המנהל מחויב לנמק את החלטתו. ואחריות הצהרת הקבלן מבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז- 1977, הקבלן ומי מטעמו, מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן: א. ב. ג. ד. לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, למנהל ו/או למי מטעמו ו/או לבעל השפעה על עירייה ו/או מי מטעמו,במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של עירייה או של נושא משרה במזמין ו/או עובד של עירייה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במזמין ו/או עובד במזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשרו להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במזמין ו/או עובד במזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית. התעורר חשד סביר כי הקבלן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף 1 לעיל, העירייה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד, כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/א לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות. 18

19 ה. ו. ז. הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו המעורבים בכל דר ך שהיא בהליך התקשרות עם עירייה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. הקבלן מצהיר כי ברשותו כל המסמכים המצורפים למסמך זה והמסמכים שהינם חלק בלתי נפרד ממסמך זה שאינם מצורפים למסמך זה בהוצאתם האחרונה והמעודכנת וכי קרא אותם והבין את תוכנם וקיבל את כל ההסברים שביקש לדע ת וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפוף לדרישות מפרטים אלה והנחיות נוספות במידה שתינתנה ע"י המנהל ו/ או מי מטעמו. הקבלן מצהיר בזאת כי סייר באתר העבודה והכיר היטב את תנאי המקום דרכי הגישה מורכבות המקום אופיו המיוחד ותנאי העבודה במקום וכל המשתמע ממנו לגבי ביצוע עבודתו. ח. כמו כן, מצהיר הקבלן כי קרא ולמד היטב את המפרטים, כתבי הכמויות וכל המסמכים הקשורים בעבודה נשוא חוזה / מכרז זה וכי יבצע את עבודתו בהתאם לדרישותיהם כלשונם וכרוחם וכי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה. ט. י. בהגשת הצעה למכרז/חוזה זה רואים את הקבלן כיודע ומבין את מטרת העבודה למד והכיר את תכולתה: תכניות, מפרטים, כתבי כמויות, סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהן לרבות סיור בשטח וכי הוא בקיא בהם ובתנאי השטח המיוחדים נשוא עבודה זו. כמוכן, בהגשת הצעה למכרז/חוזה זה רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמות העבודה המתבצעת על ידו, ועליו להפנות את תשומת ליבו של המנהל לכל פרט במסמכים ו/או אי התאמה במידות כמויות וכו' העלולים לגרום לעבודה שלא תתבצע כראוי ו/או שהמתקנים המבוצעים על ידו לא יפעלו כראוי. לא עשה כן הקבלן רואים אותו כאחראי הבלעדי והוא יישא בכל האחריות הנובעת מכך. יא. הקבלן יהיה אחראי לתחזוקת הכבישים והמדרכות באתר העבודה ובתחום ההשפעה של אתר העבודה בשלב הביצוע לרבות הסדרי התנועה. יב. על הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכנו שלבי ביצוע בעבודתו וכי שלבי הביצוע נעשים בכפוף לשיקולים הנדסיים עירוניים בטיחותיים ובטחוניים ועשו יים להשתנות ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המנהל. 19

20 לא יוכרו כל תביעות ו/או טענות בגין הנ"ל לרבות כמות ההסדרים,שלביות הביצוע,המתנות וכד' כל ההוצאות בגין האמור יחולו על הקבלן ועל חשבונו. יג. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במרכז העיר בגבולות העבודה המוגדרות באופן, בהיקף ו בתדירות כמפורט במכרז/חוזה זה על נספחיו וכן לעמוד בלוחות הזמנים האמורים לשביעות רצונו המלאה של המנהל הסדרי תנועה זמניים על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים לכל עבודה במהלך ביצוע העבודות בהתאם לסוג העבודה ותכולתה כאמור וכמשתמע מהוראת הע בודה, הזמנת העבודה התכניות,אם קיימות, וכתבי הכמויות. על הקבלן לגדר את איזור העבודה בגדרות רשת בגובה של 2 מ' לפחות מעוגנות בבסיסי בטון ( גדר מסוג "יפו"( עם כיסוי בד. נדרשו אביזרי בטיחות והתקני בטיחות, הרי ככל שקיימים אישורים של הוועדה הבין-משרדית ביחס ל סוג זה של אביזרים והתקנים, יעשה הקבלן שימוש באביזרים ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור. )1 הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, התמרור הצביעה והמחיקה ואביזרי הבטיחות השונים, כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם השונים, כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 24 שעות ביממה וכוללים גישרונים, פלטות פלדה למעבר רכב והולכי רגל, לפי הצורך. )2 לכל אורך תקופת הביצוע של הסדרי התנועה הצבתם בשטח ואחזקתם ייעשו על ידי הקבלן. כל התי אום, האישורים הדרושים מהרש ויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן. )3 )4 20

21 היתרי עבודה הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים, וכן על כל ההנחיות אשר יקבל. על הקבלן לקבל היתר עבודה לפני תחילת העבודה. ההיתר יהיה קריא וברור ומקורי, יימצא באתר ויכלול את סוג העבודה, מיקום מדויק ומס' התרשים/ תכנית הסדר התנועה. )5 הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהמנהל או המפקח ו/או מהרשויות המוסמכות. )6 הסדרי התנועה בעבודות בכבישים כוללים עגלות חץ תקניות )ביום ובלילה(, לוח נייד מהבהב, סימון והעלמת צבע זמני, התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, אביזרי הבטיחות וכדומה. )7 סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות לה צבה בדרך, בהוצאתה המעודכנת. )8 כמו כן, יש להאיר באמצעות תאורה ניידת את שטח העבודה באופן שלא יגרום לסנוור הנהגים באזור אתר העבודה. תאורה זמנית תתוכנן במקרים הבאים: באזורים מיוחדים כגון: צמתים, באתרי עבודה בהם קיימת תאורה קבועה המופסקת מאיזו סיבה שהיא במהלך העבודות. יש להתייחס לתאורה הזמנית כעצם קשיח שיש להגן על משתמשי הדרך מפניו לפי הצורך על ידי התקנת מעקות בטיחות זמניים על פי ההנחיות. )9 על הקבלן להבטיח תקינותו ושלמותו של הציוד ואביזרי והתקני הבטיחות להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המנהל או המפקח, ואביזרים שלא פגום וכד'( בטיחות פנס מהבהב ש אינו פועל כנדרש, מעקה )כדוגמת עבור כל שיורה המנהל יופחת מחשבון הקבלן בהתאם ללוח הניכויים אביזר פגום ו/או חסר ליום. )10 אם לדעת המנהל, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש בחוזה ובמסמכיו, רשאי המנהל להורות על הפעלתם על ידי קבלן אחר שיהיה קבלן משנה של הקבלן )בסעיף זה: "הקבלן האחר"(. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המנהל או המפקח, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. )11 21

22 א) ב) ג) ד) החליט המנהל או המפקח כאמור, יחולו הוראות אלה: ) התמורה, המגיעה בגין אותם הסדרים שיופעלו על ידי הקבלן האחר ובניכוי הפיצוי המוסכם כמפורט להלן, תועבר לידי הקבלן והוא אחראי להעברתה לידי הקבלן האחר על התקדמות העבודה ועל פי אישור המנהל או המפקח. ) המנהל י נכה מהתמורה המגיעה בגין אותם הסדרים שיבוצעו על ידי הקבלן האחר קנס מוסכם )שייחשב לפיצויים מוסכמים( בשיעור של 12% מהתמורה כאמור לפני מע"מ, ואת היתרה יעביר לידי הקבלן כאמור. ) הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כלשהי בתמורה בשל מינויו של הקבלן האחר כאמור. ) למען הסר הספק יובהר, כי אין באמור בסעיף-קטן )11( זה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לכל נושא הסדרי התנועה והבטיחות. לכל עבודה תוצא תוכנית להסדרי תנועה זמניים לביצוע ע"פ תנאי הרישיון ודרישות העירייה )12 המנהל או המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או אם הקבלן לא תאם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות. באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות - ייעשה הדבר עפ"י תכנית מאושרת שימציא הקבלן לפי תכנון של מהנדס תנועה ו/או תרשים תנועה מאושר. נדרשה הפעלת שוטרים בשכר- עבודה זו תשולם ישירות למשטרת ישראל ע"י המנהל או ע"י הקבלן כאשר הקבלן יקבל החזר מלא על הפעלת השוטרים בהצגת מסמכים מתאימים. )13 האחריות לתיאום והזמנת השוטרים חלה על הקבלן. הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או תשלום נוסף בשל כך. 15( שילוט כללי בנוסף לאמור לעיל, כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות והכללים בגרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי 2241 חלקים 1 ו 2. השלטים והתמרורים ייוצרו במפעל מאושר על ידי העירייה. 22

23 00.07 תנאי העבודה באתר בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים הבאים: העבודה תבוצע במרכז העיר ברחובות בהם מתקיימים חיי מסחר ומגורים במשולב עם רגישות גדולה לפגיעה במהלך התקין של הרחוב, הקבלן יעבוד תוך גרימת מינימום הפרעות לתושבים ולסוחרים כאשר תחום העבודה יצומצם למינימום הנדרש ע"פ החלטת המפקח מטעם העירייה,אזורי העבודות יגודרו בגדרות רשת פלדה מגולוונת על בסיסי בטון ( גדר מסוג "יפו"(,גדר הרשת תכוסה בבד אטום עם לוגו עיריית ירושלים כך שאתר העבודה יבודד.הקבלן ינקוט בכל האמצעים להקטנת מטרדים לציבור כגון הרטבה קבועה של חומרי מילוי וחפירה, ביצוע עבודות בכלים קטנים או בידיים וכו'. א. קבלת השטח ע"י הקבלן הקבלן יסייר בשטח טרם תחילת העבודות ויוודא שתנאי השטח, שימושי הדרך )להולכי רגל, לרכב, לפריקה וטעינה, לרכבי שירותים מוניציפליים, לגישות לרכבי חירום ובטחון( וכל הנתונים הדרושים לביצוע עבודתו ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח. חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו. תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונות. בעניין זה מופנה הקבלן לאמור בסעיפי החוזה. ב. תכניות מפורטות להתארגנות תוך 3 ימי עבודה מיום הוצא ת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י עירייה, ימציא הקבלן למנהל א ת תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכל ול סימון הגידור, מקומות האחסון, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, תאור כלי העבודה שיבצעו את העבודה, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, גידור שטח ההתארגנות ושמירה עליו. הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינוייה ועדכונה יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. תכנית ההתארגנות הנ"ל תוצג ע"י הקבלן למנהל או המפקח, לרשויות מוסמכות ולמשטרת ישראל. המנהל או המפקח יהא רשאי אך לא חייב להעיר על תכנית ההתארגנות, ובלבד שאם חפץ המנהל או המפקח להעיר על התכנית יעשה כן בתוך 3 ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית. על עירייה ו/או על המנהל או המפקח לא תחול אחריות בגין מתן האישור או הימנעות ממתן האישור. 23

24 מודגש, כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשויות, סוחרים ומנהל קהלתי לב העיר ולפעול על פי דרישותיהן ככל שתהיינה באישור העירייה. התארגנות ותחום עבודה - הקבלן אחראי לאיתור, תאום, תשלום יחד עם זאת, מובהר בזאת וארגון שטח התארגנות אחד או יותר. לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המנהל או המפקח וכי אין המנהל או המפקח מחוייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו. במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר על חשבון הקבלן. התשלום בגין שטח התארגנות לרשויות )אגרות, מיסים וכד'( במידה וכן כל העלויות הכרוכות בהתארגנות, לרבות הדרכים שיידרש הגידור, השמירה וכן כל טיפול בתשתיות, חיבורי תשתיות, הזמניות, יחולו על וכיוצא באלה עלויות השינוע משטח ההתארגנות לאתר הקבלן בלבד. ג. הגנה מפני שיטפונות על הקבלן לדאוג לכך ששטחי העבודה ודרכים באזור העבודה לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר. לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו -סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, וכיו"ב - כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים. תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת שי טפונות ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום. ד. עבודה בקרבת תנועה קיימת תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת לאורך ובסמיכות לכבישים קיימים בהם תנועה רבה. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי הרגל לרבות כל משתמשי הדרך הקבועים והזמניים והמבקרים באתר, ולא לפגוע ו/או להפריע שלא לצורך ל תנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת בכבישים הנ"ל ובאתר העבודות, בכפוף להסדרי התנועה המאושרים ע"י המשטרה. 24

25 על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא. להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכניות המאושרות להסדרי תנועה בזמן ביצוע. חובה על הקבלן להקצות אדם אשר מוסמך לבטיחות מאושר )על ידי הרשויות המתאימות( מטעמו. ביצוע ההסדרים הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו באתרי הפרויקט ובשטחים המגודרים. תוואי המעקות והג ידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ובהתאם לתוכניות הסדרי התנועה המאושרות שבכל אחד מהשלבים. על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק. על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל אורך תקופת הביצוע. ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור, הקמתו והעברתו ממקום למקום, ופירוקו בתום הביצוע, נכללים במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא יימדד בנפרד לתשלום. ה. נגישות בנוסף, ומבלי לגרוע באמור לעיל, על הקבלן לוודא כי לאורך כל תקופת הביצוע יתקיימו כל התנאים הדרושים לצורך נגישות מלאה של כל ה עוברים והשבים ולבצע ולמלא אחר הוראות מורשה נגישות לכל הסידורים הנדרשים ומבעוד מועד לכל הולכי הרגל והעוברים והשבים בעלי מוגבלויות. הסדרי הנגישות הזמניים לרבות שילוט מאחזי יד אבני סימון לעיוורים צבע קונטרסטי וכל אביזר אחר יהיו ברורים לכל ויעמדו בכל התקנים ובתקנות הנגישות התקפים לעת התקנתם. חובה על הקבלן להקצות אדם אשר מוסמך לנגישות מאושר )על ידי הרשויות המתאימות( מטעמו. ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הקמה העברה ממקום למקום, ופירוק בתום הביצוע, נכללים במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא יימדדו בנפרד לתשלום. 25

26 ו. פעילות הקבלן על כבישים פעילים בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות הקבלן, בתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם לא תהיה הפרעה לתנועה קיימת אושרו מראש ע"י המנהל או המפקח. לרבות תוכניות הסדרי התנועה אלא ככל שנקבע כך בתוכניות הזמניים. ז. תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים איסוף/פינוי פסולת וחומרים חפירה כל התנועות, לרבות לצורכי אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים קיימים ומרוצפים בגלגלים פניאומאטיים ובעלי משקל מתאים למניעת נזק למשטחים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן של המנהל או המפקח ולאישורם ובכפוף ע"י הקבלן ועל חשבונו והרשויות הנוגעות בדבר. ח. עבודה מתחת לקוי מתח וליד כבלי חשמל תת קרקעיים. על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה ליד קווי חשמל עיליים וכבלי חשמל תת קרקעיים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין העבודות ו הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות באזור קווי החשמל. העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל ו/ או כבלי החשמל התת קרקעיים בשעת הצורך, תימוכים, פלטות בטון, הגנות וחפירות עמוקות. ט. עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות מערכות התשתית התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות בתיק העבודה שיקבל הקבלן לעת ביצוע העבודה הסימון באופן חלקי בלבד ו הסימון הוא אינפורמטיבי בלבד ואינו מד ויק מבחינת סימון מיקום המערכות וכן יתכן שאינו כולל את סימון כל התשתיות הקיימות. בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה וחציבה, עליו לוודא את מיקומן המדויק של התשתיות השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות תאום עם הגורמים השונים, חפירות גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. במידה ויורה המנהל ו/או המפקח על ביצוע חפירות גישוש,. מובהר ומודגש בזאת כי במקרה כאמור החפירות תבוצענה בנוכחות המנהל או המפקח ובהתאם להנחיותיו בלבד, וכן בנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת-קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל. חפירות הגישוש יבוצעו על ידי 26

27 הקבלן בתיאומו באחריותו. בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, בזק, תאורה, רמזורים, כבלים, מים, ביוב, ניקוז וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות המנהל או המפקח, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן. בכל מקרה שתפגע תשתית )צנרת, שוחות, פילרים, כבלים( תת קרקעית ו/או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן מיידית לידע את המנהל או המפקח ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן מיידי. הקבלן ישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהיא הנובעת מהפגיעה הנ"ל ואחריות זו תהא בלעדית. י. טיפול במתקנים עיליים ותחתיים: הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים בני קיימא את התשתיות הקיימות והמתוכננות באתר על גבי תוכניות ועל גבי קרקע, ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים. לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות מטעם ב על המתקן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא אישור מראש מבעל המתקן ובפיקוחו. הקבלן בלבד, יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ואו העיליים, לקבלת אישור עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה. כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים ל עיל, כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות והבטיחות הנ"ל, יתוקן על חשבון הקבלן. היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של עבודתו, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול במתקן

28 00.08 שירותי תכנון של הקבלן א. ב. ג. הקבלן הוא האחראי להסדרי התנועה לשלבי הביצוע. הקבלן אחראי לתכנון ואישור הסדרי התנועה לשלבי הביצוע ולקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות. במפרט מיוחד זה מתוארות עבודות והוצאות תכנון שיחולו על הקבלן שימוש בשווה ערך לפריט בכתב הכמויות א. בכל מקרה בו ניתנה במסמכי המכרז לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם - יהיה על הקבלן להגיש למנהל או המפקח את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על-ידו לקבלת אישור. המנהל או המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו אולם החלטתו של מנהל או המפקח תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת הבקשה המפורטת של הקבלן. אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או תביעות עתידיות. ב. אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות של בדיקת ההצעות על ידי מנהל או המפקח ו/או יועצים מטעם עירייה. הקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי המנהל או המפקח שמירה ואחזקת האתר בכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי ימציא ויקיים בהתאם להנחיות המנהל או המפקח, בק שר לביצוע העבודה ועל חשבונו, שמירה על אתר העבודות תכניות "למכרז" ותוכניות "לביצוע" במכרז זה לא סופקו תוכניות לביצוע מכיוון שמכרז זה היינו חלק ממכרז מסגרת לביצוע עבודות אחזקה בכל העיר ולרבות מרכז העיר. מובהר בזה, כי עשויים לחול שינויים והשלמו ת ביחס לתוכניות שהוצגו במסגרת המכרז כדוגמא ואשר על בסיסן הגיש הקבלן את הצעתו ולעומת התוכניות שיוצגו לקבלן לצורך ביצוע. הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות שנמסרו לו לביצוע והתמורה תהיה ע"פ כתבי הכמויות התואמים לתוכניות לביצוע. 28

29 00.12 תוכניות: תשלום עבור תוכניות א. הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון עירייה, 2 סטים של תכניות לביצוע ומסמכים נלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון עירייה. כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על-פי בקשתו של הקבלן מעבר לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי המנהל או המפקח. ב. סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי הקבלן, במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע. ג. על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים בחו זה, לרבות המפרטים וכיו"ב. עירייה, המנהל או המפקח, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה. ד. הקבלן יודיע בכתב למנהל או המפקח,.על כל תכנית נוספת או מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצו רך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה. ה. הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, כל תכנית שנמסרה לידו ע"י המנהל או המפקח. כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה ל בין יתר התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל או המפקח ולא יבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה. ו. מנהל הפרויקט מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב מצדו לבצע את העבודה בהתאם לאותן התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים. 29

30 00.13 שילוט עבודה ע"פ הוראת המנהל ו/או המפקח, הקבלן יכין ויציב למשך תקופת ביצוע העבודה שלטי אלומיניום בעובי 2 מ"מ בגודל שיקבע על בסיס גובה אות 15/20 ס"מ. תכנון השלט יעשה על פי הנחיות המיפרט העירוני, הנחיות לתכנון שילוט בדרכים עירוניות של משרד התחבורה ולפי הוראות המנהל. מספר השלטים שיוכנו ויוצבו יקבע על ידי המנהל או המפקח. במידה ולא הורה המנהל או המפקח אחרת, השלטים יהיו מוצבים על צינורות בקוטר "6 כולל תמיכות נדרשות, אחד בכל קצה העבודה משני כווני הנסיעה ואחד במבנה האתר עצמו )סה"כ 4(. הכיתוב יהיה על פי הוראות המיפרט העירוני ועל פי הנחיות המנהל/ המפקח ויכלול גם את סמלי הלוגו של עירייה וגורמים נוספים לפי הנחיית המנהל, בצבעים הטבעיים ושם הגורם לידו. סוג מחזיר אור יהיה מסוג יהלום.DG הגודל הסופי של השלטים, צורתם, יקבעו ע"י המנהל. צבע, חמרים הכיתוב ומיקום הצבתם לא ישולם לקבלן בנפרד עבור השלטים והנם כלולים במחירי העבודות, כולל פירוקם וסילוקם מהאתר בסוף העבודה התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות א. ב. על הקבלן לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי למנהל או המפקח ולבקש הוראה בכתב. ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המנהל או המפקח. 30

31 00.15 אספקת מים וחשמל, חיבורי ביוב, ניקוז, טלפון/תקשורת על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל, לחיבורי ביוב וניקוז, לחיבורי ו לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים טלפון וכו' למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה וגנראטור רזרביים זמניים. על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הצבוריים עם חב' החשמל לישראל, העיריה, הגיחון וגורמי התשתית ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם המנהל או המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בהת חברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל וחיבורים - יחולו על הקבלן. לתקשורת, ביוב ולניקוז צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום א. מהנדס הביצוע מטעם הקבלן: מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר. על מהנדס הביצוע מטעם הקבלן להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המנהל או המפקח. הקבלן, באמצעות מהנדס הביצוע מטעם הקבלן, ישמש כ"אחראי על הביצוע" וכ"אחראי על הביקורת בתחום הביצוע", על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ועליו לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת. הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות מהנדסי ביצוע רשויים למקצועות השונים, ככל שהדבר יידרש לצורך ביצוע העבודות לפי חוקי התכנון והבניה. מודד מוסמך ב. בעבודות מורכבות ו/או רחבות היקף ו/או בעבודות מול חברות התשתית ו/או על פי שיקול דעתו של המנהל יהיה על הקבלן להעסיק למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט מודד מוסמך הן לצורך סימון ליווי הביצוע והוכחת ביצוע ואם עבור תכניות העדות שבסוף הפרויקט. על סעיף זה בלבד ישולם עבור המודד בסעיף נפרד באישור מראש של המנהל. בכל שאר המקרים, כגון ליווי סימון העבודה וכן לצרכי תיעוד הוכחת ביצוע והתחשבנות יעסיק הקבלן מודד מטעמו כאשר התשלום בעבור שירותים אילו וכל הכרוך בהם לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול אותם במחירי היחידה. 31

32 ג. מנהל עבודה ראשי מנהל העבודה הראשי חייב להיות מוסמך ובעל תעודה וניסיון מספיק )של 5 שנים לפחות( בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה הראשי. העתק מההודעה תועבר לידי המנהל או המפקח. מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו, לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלני חברות התשתית" ו/או ע"י "קבלנים אחרים" כהגדרתם בחוזה. לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור המנהל. מכל מקום, מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד התעשייה והמסחר. הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעשייה על פרטיו של מנהל העבודה. ד. מוסמך בטיחות הקבלן ימנה ויציב באתר, בכל עת במהלך ביצוע העבודות, אדם שיהא אחראי על הבטיחות באתר ואשר עבר קורס בטיחות במקום הסמכה מאושר ע"י משרד העבודה ו/או משרד המסחר והתעשיה או החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ. מוסמך זה יכול שיהא מנהל העבודה הראשי אך אין חובה שיהא כך. ה. הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני ומ ינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על ידי המנהל או המפקח. 32

33 00.17 בטיחות וגהות באתר העבודה: א. על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון: שילוט הקשור לתפקידו של הקבלן, שילוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכאניים וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי- ידיעת דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט. האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך בנפרד. ב. בנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיהם, לרבות "הקבלנים האחרים" מטעם חברות התשתית, כהגדרתם בחוזה, לדאוג שכל אורח ה מזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד. הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין. ג. מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו. ד. הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, אמצעי זהירות ובטיחות, כנד רש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שיורה המנהל או המפקח. ה. על הקבלן לספק על חשבונו אפודות זוהרות, נעלים, כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את מבקרי האתר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה. 33

34 ו. על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדר ש על פי כל דין, ובהוראות מקצועיות של עירית ירושלים בתחום הבטיחות והגהות ועל פי הוראות המפקח. עירייה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאי בטיחות ו גהות גרועים ו/או לא מתאימים לדרישות המפקח. הקב לן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעב ודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה. על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור מסביב בגדרות זמניים, לוחות עץ, חביות, מחס ומים וכו'. כדרוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסכמים )פי קוח, עירייה, משרד העבודה, משרד התחבורה, משטרת ישראל וכד'(. שעות ביממה במשך כל 24 עליו להציב שמירה כמו כן יהיה תקופת הביצוע, כדי לשמור על אמצעי הבטיחות ולהבטיח תיקונם מיד עם גילוי תקלה. פי סעיף זה וסידור דרכי גישה זמניות ובטוחות על פעולות להולכי רגל לא יזכו את הקבלן בתשלום נוסף אלא רואים אותם של הע בודה. במקרה שהקבלן ככלולים במחירי העבודה השונים לא יספק את אמצעי הבטיחות )כגון מחסומים, תמר ורים, סרטים אדומים וכו'( על פי דרישות הפיקוח, תספק עירייה בעצמו אמצ עי בטיחות ויחייב את הקבלן במחירם, אולם גורם שהוא מאחריותו כלפי כל הדבר לא ישחרר את הקבלן במסגרת עבודה זו. לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות ראשי כקבלן ישמש הקבלן השונות בכל תחום העבודה המוגדר. מצב זה ישאר ללא שינוי גם בחו זים אחרים כגון קבלני אם יפעלו במקום קבלנים נוספים הגיחון, בזק, חשמל רמזור ואחרים. בכל מקרה האחריות הראשית לכל נושא הבטיחות באיזור/אתר העבודה הינה של הקבלן המציע/הזוכה והינו קבלן ראשי לכל דבר ועניין ועל כל המשתמע מכך. על אחריות זו ועל האחריות בשאר העניינים המשתמעים מהיותו קבלן ראשי לא תשולם כל תוספת ועליו לכלול אותה במחירי היחידה לרבות בעבודות מול חברות התשתית או מי מטעמה ע"פ הנוהל המתואר בפרק א' "מבוא ותכולת העבודה". 34

35 ז. הקב לן ידאג במשך כל תקופת הביצוע, לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא. סיד ורים ואמצעים אלה יכללו גידור, שילוט, תאורה סביב חפירות ובורות פתוחים, שלטים ותמרורי עבודה,הסדרי נגישות, וכל סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו המפקח. העב ודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות בעבודה של משרד העבודה ובהתאם להנחיות משרד התחבורה ועיריית ירושלים. ח. עבודה בביבים / שוחות בקרה במ קרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, מבלי לפג וע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו: לפ ני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תות ר הכניסה לתא הבקרה, רק לנושאי מסכות גז..1 שעות 24 מכס י שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, למשך לפחות לפי הכללים הבאים: מכסה השוחה שבו עומדים - לעבודה בתא בקרה קיים - לעבוד והמ כסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים. לחבור אל ביב קיים - המכסים משני צידי נקודת החיבור. -.2 לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ לשו חה, המוכן ומיומן להגיש עזרה במקרה הצורך..3 הנכ נס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם.4 35

36 סול יות בלתי מחליקות, ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר קצה ו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה. הנ כנס לשוחת הבקרה שעומקה מעל 3.0 מטר ישא מסכת גז.5 מתאימה. הע ובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחו ת הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו..6 בנוסף, יגדר הקבלן ישלט ויסמן בצורה בולטת את אזור התא בו הוסר המכסה במפרט בסעיף 2..7 סימון אתרי עבודה גדרות צבע אח ריות הקבלן לבצע סימון בפרויקט על פי לוח התמרורים של משרד התחבורה במהדורתו האחרונה..8 ט. חיבורי חשמל ותאורה כל עבודות החשמל והתאורה הקשורות לרשת חברת החשמל המחוברת למתח תבו צענה בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע עבו דותיו ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך. על הקב לן יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת המתח. הקבלן יד אג להמשכיות התאורה הקיימת, בזמן העבודות ע"י הפעלת העמודים החדשים לפני פירוק העמודים הקיימים ובמידה והדבר לא מתאפשר עליו להתקין תאורה זמנית על עמודי עץ. בכל מקרה עליו לשמור על מינימום של רמת תאורה הזהה לרמת התאורה הקיימת בכביש לפני תחילת העבודה ונקיטת אמצ עים כלשהן שיבטיחו רמת תאורה מינימלית כמפורט לעיל לא יזכו את הקבלן בתשלום. י. חובת הקבלן לשמירה על בטיחות בכל תחומי עבודתו. הקב לן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקי טת אמצעי זהירות כנדרש. 36

37 00.18 אתר שפיכה כל פסולת תסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה. על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל )לרבות אגרה(, בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות נוספת לכך. - מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה בקרת איכות במפרט הכללי לעבודות בקרת האיכות תתבצע ע"פ סעיף "טיב החמרים והמלאכה" 45 אחזקה של עיריית ירושלים ועל פי סעיף לחוזה עבודות יומיות )רג'י( א. כללי פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה ושאינם מופיעים בכתב הכמויות ואשר המנהל או המפקח החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המנהל או המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המנהל או המפ קח אולם האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה. התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה )בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין( בהתאם למחירון "דקל" בהנחה של 15% )חמישה עשר אחוזים( על כל פריט ופריט. בעבודות שהתמורה להן היא לפי רג'י לא תינתן תוספת בגין קבלן משנה. המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי, זולת אם המחירון הרלוונטי מציין מחירים נפרדים לפריטים אלה. אם נראה למנהל או המפקח, כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם יעילים בהתאם לנדרש, לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן. 37

38 ב. חלוקה לסוגים החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים. המנהל או המפקח יהיה הקובע היחידי לגבי הס ווג שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל. החלטת המנהל או המפקח תינתן לאחר שהמהנדס המוסמך מטעם הקבלן יגיש לו רשימה של האנשים המועסקים ברג'י כאמור ואת הסיווגים המוצעים על ידו. - כתב הכמויות והמחירים כללי א. תאור סעיפים ותכולתם )1( כל תאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות - אינו בהכרח מתאר את העבודה בשלמותה. התיאור המלא כולל את כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות עירייה, המתכנן והמנהל או המפקח. כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם. )2( מחירי היחידות בכתב הכמויות הינם מחירים שלמים עבור ביצוע המתואר בסעיפי כתב הכמויות, כולל את כל הנדרש למילוי דרישות החוזה, כל הנדרש בתוכניות, במיפרטים )לפי סדר העדיפות הבא : התכניות, המיפרט המיוחד, מיפרט עיריית ירושלים, המיפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת )"הספר הכחול"(, מיפרט מעצ/ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ לעבודות סלילה וגישור )"הספר הירוק"(( ובתקנים הישראליים הרלוונטייים ובהיעדר תקן ישראלי, לפי תקנים אירופאים, בריטיים, אמריקאים בינלאומיים אחרים ניקיון השטח בגמר העבודה מבלי לגרוע מהור אות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה: א. הקבלן אחראי על הניקיון השוטף היום-יומי של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. ניקיון זה יכלול פינוי כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים וכן טיאטוא יום- יומי של אתר העבודות ע"י מטאטא מיכני ופינוי הפסולת. הניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות. המנהל או המפקח ר שאי להורות מזמן לזמן על תיגבור ניקוי אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים. 38

39 ב. ג. האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, חלה על הקבלן ועל חשבונו. כמו- כן, יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים, המשרדים, המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות, ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודה. במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, ולא תיקן הליקוי לאחר התראה שנתנה לו העירייה באמצעות המנהל או המפקח או בדרך אחרת, רשאית העירייה לבצע הניקיון כנדרש לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן בהתאם לחוזה תכניות "עדות לאחר ביצוע") MADE )AS סעיף ז ה לא יופעל בעבודות אחזקה בהיקפים קטנים וההחלטה לביצועו נתונה לשיקולו הבלעדי של המנהל ללא צורך בנימוק החלטתו.בכל מקרה שיחליט כל כך המנהל תינתן לקבלן הודעה מראש וישולם עבור כך בסעיף נפרד מסעיפי כתב הכמויות. הקבלן יכין, וימסור למנהל, תכנית לאחר ביצוע עבור כל תכנית שקבל לביצוע ו/או עבור כל הזמנת עבודה שקיבל כך שהתכניות לאחר ביצוע יתארו באופן מדויק ועל פי מדידת מודד מוסמך במהלך הביצוע, את הפרטים, הרומים, המיפלסים של כל האלמנטים שביצע הקבלן, בהקבלה למתוכנן בתכניות שקבל הקבלן לביצוע ו/או בהקבלה לנדרש ממנו לביצוע בהזמנת המנהל. התכניות לאחר ביצוע יימסרו למנהל/ מפקח על גבי דיסקים כפי שייקבע ע"י המנהל/המפקח ובהדפסה בשלושה העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן, המהנדס והמודד המוסמך אשר הכין אותם. תכניות לאחר ביצוע יוגשו בהתאם להנחיות המנהל/המפקח, ובהתאם למפרט האחרון של עיריית ירושלים, בפורמט המתאים לאחסון התכנית במערכת GIS של עיריית ירושלים. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתכניות לאחר ביצוע של עבודות ביוב וניקוז יוכנו בפורמט חב' הגיחון לרבות מילוי כר טיסי האביזרים והפרטים הדרושים בתכנית ה"קולטנית" של הגיחון או בכל פורמט או תוכנה אחרת בשימוש ובדרישה של הגיחון. 39

40 המידע בתכניות לאחר ביצוע יראה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנק ודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרשו המפקח והמתכנן. תכניות מוסמך. ודיסקטים אלה תהיינה חתומות ומאושרות על ידי הקבלן ומודד 1. תוכניות "עדות לאחר ביצוע" MADE(,)AS יוכנו ע"י הקבלן באופן רציף ומצטבר במהלך ה ביצוע ובתום השלב הסופי. 2. תכניות העדות לאחר ביצוע תוכנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ותחתמנה ע"י מהנדסים רשויים מטעם הקבלן לפי המיקצועות הרלוונטיים וע"י הקבלן. 3. התוכניות תורכבנה מ שכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט, תוך שימוש בצבעים ובסימבולים אחידים, על פי הנחיות המנהל/ המפקח. 4. התכניות הנ"ל תאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע קואורדינאטות המצב הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות המנהל/ המפקח. 5. יש להגיש תכניות עדות בשלבי הביצוע בכל חשבון חלקי לבדיקת המפקח והמתכננים. 6. טרם המסירה, יעביר הקבלן את התוכניות למתכנן הרלוונטי ו/או למנהל ו/או המפקח לחתימה ובדיקה. 7. הגשת תכניות ה - MADE AS הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח והמתכנן. 8. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל חתומות ומאושרות ע"י המתכנן ו/או המנהל. 9. התכניות הסופיות לאחר ביצוע תימסרנה תוך 30 יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר. המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות בחשבון הסופי, ומסירתן לידי המנהל ו/או המפקח הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן. 11.לא עמד הקבלן בדרישות סעיף זה, רשאית עירייה לאחר 60 יום להכין תכניות AS MADE על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת 18% פיצוי מוסכם לטובת עירייה. 11. הנחיות למדידה והכנת תוכניות "עדות לאחר ביצוע" : המדידה תכלול את כל פרטי הביצוע אשר מעל פני השטח השטח. ע"ג התוכנית תצוין גם האינפורמציה הבאה: ומתחת לפני 40

41 מראה מקום תחום התוכנית מועד המדידה שם, טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך פרטי הקבלן המבצע חתימות המודד, המהנדס והקבלן המבצע א. ב. ג. ד. ה. מדידת מצב "כפי שבוצע" MADE( )AS תבוצע על סמך העיקרון שעל הקבלן למדוד ולס מן בתכניות לאחר ביצוע את מיקום ורומי כל האלמנטים שביצע בתחום העבודה ו 20 מ' מכל צד מחוץ לרצועת הכבישים שבוצעו והכוללת: כבישים )כולל מדידה וסימון של קווי גובה(, מדרכות, מדרגות, פרטים שבוצעו, איי תנועה, סימון ניתוב, מעברי חציה, סימון סוג התכסית וגבולותיו )ריצוף, אספלט, גינון וכו' (, גידור, עמודים ומספרם, פילרים ומספרם, שילוט, תמרור, מבנים, מתקנים, שוחות, תאי ביקורת למערכות התת קרקעיות השונות כולל מדידת הגודל החיצוני של השוחות ומיקום המכסים, קולטנים, מגופים, שערים בגדרות, מפגשים, סימון מיקום ורומים של תשתיות וכבלים כולל מדידת מיקום, גובה ותכולת תשתיות קיימות תת קרקעיות שנחשפה בתוואי העבודות במהלך העבודה, מערכות ניקוז, מעבירי מים, מבנים, רומי השטח )גבהים(, מדרונות, שיפועים, תעלות, סוללות, דרכים וכו'. סימון מספר חתך הכבישים עפ"י סימונים מוסכמים בתכניות. בתשתיות ימדדו T.L ו I.L וציר התשתית. המדידות תימסרנה למזמין בפורמט אסקי )כולל )REG+DIS ובקבצי DWG או.DXF השרטוט באוטוקאד התוכניות יוגשו בפורמט עפ"י דוגמא שתימסר ע"י המנהל/המפקח. תכניות לאחר ביצוע כוללות תנוחה בקנ"מ 1:250/100 ועל רקע גושים וחלקות וט בלאות עם נתונים של נקודות,.G.P S נקודות הפוליגון וצירי הכביש וכוללות גם חתכים לאורך/ לרוחב, פריסת קירות, פרטי ביצוע של אלמנטי הקונסטרוקציה כולל פרטי הזיון, על פי העקרון שתוגש תכנית תיעוד לאחר ביצוע עבור כל תכנית שקבל הקבלן לביצוע. רמת המדידה תתאים לדרישות מ.פ.י לקנ"מ 1:250 41

42 00.24 תיעוד האתר הקבלן יתעד את אתר העבודה לפרטיו, כמפורט בהמשך, בתחילת העבודה ובסיומה. התיעוד יהיה באמצעות צילומי STILLS דיגיטאליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי וידיאו צבעוניים. מטרת הצילום לפני העבודה לתעד אם ישנם ליקויים במרכיבי הרחוב שאינם כלולים בעבודה והקבלן אינו אמור להפר את מצבם, כדי שלא ניתן יהיה לטעון אח"כ כי נגרמו ליקויים למרכיבים אלו באשמת עבודת הקבלן. על כן הקבלן נדרש לתעד את הליקויים הקיימים באתר, שתיקונם אינו נכלל בתכולת עבודתו: הגדרות, הבתים, מדרגות, כניסות לבתים, חלונות ראווה, שלטים, חצרות במימשק עם העבודה, העמודים, פילרים, האספלט, ריצופים, המדרכות, ריהוט הרחוב, השוחות, ערימות עפר ופסולת, מזגנים, מערכות מדידה וכו'. 2 העתקים מהתיעוד ורשימת ליקויים באתר יועבר מיד למנהל או המפקח. בסיום העבודה יצלם הקבלן את כל האתר כתיעוד לביצוע העבודה בשלמותה וכתיעוד לכך שלא גרם נזק לסביבה. ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם המנהל והמפקח. קבצי הצילום יועברו לרשות עירייה, באמצעות המנהל או המפקח עם תום העבודה. לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, ורואים את עבודתו זו ככלולה במחירי היחידה. מובהר בזאת לקבלן כי במידה ובמהלך העבודה או בסיומה יזוהה נזק לקיים באזור העבודה שלא תועד מראש ע"י הקבלן בתחילת העבודה, יראו הקבלן כמי שגרם הנזק והקבלן יהיה אחראי לביצוע התיקונים ולאחריות לנזקים חפירות גישוש במסגרת ע בודות הקבלן ייתכן ויצטרך לבצע חפירות גישוש אם לאיתור וחשיפת תשתיות ו/או לאיתור מטרדים ואם כחלק מעבודות גינון כגון חפירת בורות לעצים וכד'. גישושים אילו יבוצעו ע"י הקבלן ויהיו על חשבונו ותמורתם כלולה במחירי היחידות ולא ישולם עליהם בנפרד. רק במקרים בהם ידרוש זאת המנהל מראש ובכתב ישולמו חפירות הגישוש לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות. המנהל רשאי להורות על חפירות גישוש גם מחוץ לשטח העבודה בכל מקום בו יידרש לפי שיקול דעתו. 42

43 ביצוע הגישושים יכלול את קבלת האישורים הנדרשים לביצוע הגישוש, הזמנת גורמי פיקוח על התשתית, סימון המקום ע"י מודד מוסמך תיעוד החפירה שיקום מלא והחזרת המצב לקדמותו.)לא כולל ריצוף מחדש אם יידרש הנ"ל ישולם בסעיף נפרד( חשבון סופי החשבון הסופי ייערך על פי הוראות ה חוזה ובצירוף המסמכים הבאים: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך. כמויות בפורמט מצטבר. כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. החשבון יוגש ע"ג דיסקט בפורמט החברה. תכניות מדידת "עדות לאחר ביצוע" As Made מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך,ע"י מהנדסים רשויים, ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של עירייה במידה ויידרש לסעיף זה. למתקנים- ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים,מסמכי אחריות ותפעול. אישור קבלת העבודה על פי הוראות החוזה. ניתוחי מחירים חריגים. סימוכין לעבודות נוספות. כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה. ביקורת עירייה/גורמים אחרים ה קבלן/המבצע חייב לאפשר לבקרים, לעובדי מחלקות ביקורת, למבקרים מטעם גורמים הקשורים לפרויקט והמתואמים לצורך העניין עם עירייה )עיריית ירושלים, חברת עדן, משרד התחבורה, האוצר, הגיחון, חח"י, גורמי תשתית וכו'(, וכן למי שמונה לעניין זה על ידי עירייה ו/או ע"י מי מהגורמים הנ"ל לקיים ביקורת מקצועית באתר העבודה ו/או במקומות הייצור של החמרים. תאריך: חתימת הקבלן: 43

44 המפרט המיוחד תוכן העניינים סעיף פרק 40 פרק 42 פרק פרק 57 פרק 61 הנושא: המפרט המיוחד כללי מבו א תאור הפרויקט מיקום הפרויקט,תנאים מיוחדים והגבלות בתנאי העבודה תאור כללי של העבודה הסדרי תנועה, בטיחות וגהות עבודות והוצאות תכנון שיחולו על הקבלן שלבי ביצוע והסדרי תנועה לוחות זמנים עבודות לילה מדידות חישוב כמויות חיבור מים, חשמל וטלפון תיק חשבון סופי ותיק מסירה מכרז הנחה מאומדן עבודות פיתוח ריצוף שבילים מדרכות רחבות ומדרגות עבודות ריהוט רחוב ושונות עבודות סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.8 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך פרק 52 שלבי ביצוע קווי מים ביוב תיעול וניקוז בינוי תשתיות תקשורת לבזק הקדמה לכתב הכמויות עמוד

45 המפרט המיוחד 1. כללי 1.1 מבוא מפרט מיוחד זה מכיל הבהרות על מסמכי החוזה, תאור העבודה, הערות שונות, דרישות טכניות מיוחדות. יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה להסכם המסגרת, התנאים המוקדמים, המפרט הכללי של עיריית ירושלים, המפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות, וכל כן אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות בתכניות ובכתב הכמויות תמצאנה את ביטוין הנוסף במפרט זה. הקבלן מצהיר בזאת כי סייר באתר העבודה והכיר היטב את תנאי המקום דרכי הגישה מורכ בות המקום אופיו המיוחד ותנאי העבודה במקום וכל המשתמע ממנו לגבי ביצוע עבודתו. כמו כן, מצהיר הקבלן כי קרא ולמד היטב את המפרטים, כתבי הכמויות וכל המסמכים הקשורים בעבודה נשוא חוזה / מכרז זה וכי יבצע את עבודתו בהתאם לדרישותיהם כלשונם וכרוחם וכי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה. התכניות המצורפות להצעה זו הינם תכניות כלליות המכילות מידע כללי בלבד ו באות לסייע לקבלן בהבנת מכלול העבודה גבולותיה והיקפה באופן כללי בלבד וזאת על מנת שיוכל הקבלן לבסס את הצעתו. מידע זה ומידע שיימסר לקבלן בעתיד ניתן לקבלן בתום לב ובמטרה לסייע לו במה שידוע למנהל.מובהר בזאת כי לא יהיה במידע זה כדי לשחרר את הקבלן מחובותיו ע"פ חוזה/מכרז זה ולא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בקשר למידע שסופק לו ע"י המנהל ו/או מי מטעמו. כפי האמור לעיל, ייתכן ולאחר המכרז ישתנו התכניות ו/או יתווספו תכניות ברוח מכרז זה. אין בעובדה זו בכדי לשנות את מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו, ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים לכל עבודה שתוזמן על ידי העירייה. ורואים בהגשת הצעה למכרז זה כהסכמה לאמור. 45

46 1.2 תאור הפרויקט העבודה עוסקת ב ביצוע עבודות תשתית ופיתוח במרכז העיר ירושלים. העבודות כוללות עבודות הכנה עבור קווי ביוב וניקוז, תאורה, קווי מים, קווי השקיה, חשמל, תקשורת, תשתיות שונות, בורות ושתילת עצים, עבודות מבנה וסלילת קטעי כביש, עבודות בטון למבנה מתחת לריצופים לרבות גרניט, עבודות קונסטרוקציה, עבודות איטום, עבודות פיתוח כולל עבודות ריצוף מדויקות, תוך שימוש באבני גרניט/בזלת/גיר ריהוט רחוב, סימון, צביעה, שילוט וכו'. ככלל, המנהל שומר לעצמו את האופציה לאספקת אבני הגרניט ושאר הריצופים ריהוט הרחוב והאלמנטים השונים ולהשתמש בשירותי הקבלן לעבודה בלבד ו/או להורות לקבלן על אספקת החומר בלבד. אופציה זו נתונה לשיקולו הבלעדי והסופי ללא כל צורך בנימוק של המנהל ולא תוכר כל טענה מצד הקבלן בעניין זה. שתילת עצים: מודגש בזה כי במידה ועבודות השתילה לא יתבצעו או לא יסתיימו עד תחילת מועד שנת השמיטה, יהיה הקבלן אחראי לשתילת העצים ולאחריות לקליטתם והתבססותם ומסירתם לעירייה מיד לאחר שנת השמיטה וכי לעניין זה תחול עליו האחריות לבדק ממועד מסירת העצים החדשים לעירייה. מיקום הפרויקט, תנאים מיוחדים והגבלות בתנאי העבודה 1.3 העבודות תתבצענה במרכז ירושלים ע"פ המפות המצורפות. העבודה תתבצע באזור מגורים ו מסחר פעיל ותתנהל בשלבי ביצוע שיאפשרו את המשך מרקם החיים השגרתי ברחובות. עבודת הקבלן עלולה להיות מוגבלת ולא מובטח לקבלן שימוש ברוחב המלא של הדרך, כשעל הקבלן לדאוג בכל עת למעברים בטוחים להולכי רגל לרבות אנשים בעלי מוגבלויות ולאפשר תנועת כלי הרכב בהתאם להיתרים ולרישיונות )כל הנ"ל על חשבון הקבלן(. העבודות כרוכות בחפירות/ חציבות וביצוע מרכיבי העבודה השונים בצמוד לקירות ומרתפים של מבנים קיימים. על הקבלן לקחת בחשבון במחירי היחידות שבכתב הכמויות את הצורך בחפירות זהירות בעבודות ידיים בכל הממשקים עם המבנים והמרתפים ועבודה זהירה לבל יפגעו איטומים קיימים ו/או קירות הבניינים או הפיתוח הקיים ברחוב. לא תשולם תוספת עבור עבודות זהירות אלו. 46

47 עבודות מול דיירים וסוחרים : בקטעים נרחבים בפרויקט זה מבוצעות עבודות בסמיכות לתנועה עירונית, פעילות מסחרית ומגורי תושבים. כל העבודות בפרויקט זה יהיו מותנות בתיאום ואישור העבודות. אופי, שלביות והיקף הביצוע יכול להשתנות בהתאם, בכלל זה החלטה על שעות העבודה, יום או לילה, עבודה ברציפות והפסקות עבודה. התחשבות זו בצרכי הציבור היא תנאי מרכזי לעבודות בפרויקט זה. לא יוכרו כל טענות ו/או תביעות בגין מגבלות הכרוכות בהתחשבות בצרכים אלו ולא ישולם עליהם בנפרד. על הקבלן לכלול במחירי היחידה. עבודה בשלבים ובהפסקות תשומת לב הקבלן כי העבודות תבוצענה לאורך כבישים קיימים ולאורך מדרכות וחצרות בתים. ה עבודה תבוצע בשלבים ובהפסקות לסי רוגין ובקטעים קטנים. הכל לפי הנחיית המנהל. הפ סקות ברצף העבודה מסיבה כלשהיא, כולל טפול במערכות אחרות ע"י גורמים אחרים כגון חברות התשתית, לא יהיו סיבה לתוספת למחירים שבהצעתו של הקבלן ורואים את מחירי היחידה בהצעתו כאילו נלקח דבר זה בחשבון. באזורים בהם יידרש טפול במערכות אחרות ניתן יהיה להמשיך בעבודה רק לאחר שיושלם הטפול במערכות הנ"ל או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות. סדר ביצוע העבודה יקבע סוחרים ודיירים. בכפוף לשיקולים הנדסיים, תחבורתיים, עירוניים, 47

48 1.4 תאור כללי של העבודה העבודות העיקריות שתבוצענה במסגרת מכרז/חוזה זה הן כדלקמן: א. עבודות מדידה וסימון. ב. הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע. ג. עבודות איתור מיקום תשתיות קיימות )תיאום עם גורמי תשתית, בורות גישוש(. ד. עבודות הכנה ופירוק. ה. עבודות עפר )חפירה, חציבה- כולל תימוך ודיפון לפי הצורך(, פינוי חומר, מילוי חוזר והידוק מחומר מוחזר ו/או ממילוי מובא ו/או מ-.CLSM ו. ביצוע תשתית ביוב, ניקוז,תאורה, קוי מים, תקשורת. ז. עבודות תשתית מצעים, בטון לריצופים. ח. עבודות ריצוף באבן טבעית מסוגים שונים לרבות גרניט. ט. עבודות אספלט. י. אבני שפה וריצופים. יא. עבודות מסגרות אומן. יב. עבודות צביעה, תמרור ושילוט. יג. טיפול נופי )פיתוח, שתילה וגינון, השקיה(. 1.5 הסדרי תנועה בטיחות וגהות א. כללי תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודות מרכז העיר תתבצע בתוך רחובות עירוניים שבהם ישנה תנועת כלי רכב לפריקה וטעינה, גישות לרכבי שירות, גישות לרכבי דיירים ושימושים של משתמשי רחוב אחרים. ב. שילוט ותמרור זמני העבודה על פי אישור משטרת ישראל ובהתאם להנחיות המעודכנות להצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים עירוניות. הקבלן יביא בחשבון כי באישורים העקרוניים אשר ניתנו ע"י משטרת ישראל ועיריית ירושלים לפני תחילת ביצוע העבודה, יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה ומסיבות אחרות. הקבלן ימלא את כל הוראות המשטרה, העירייה וכל גוף מוסמך בתאום עם המנהל כולל הוראות על הגבלת שטח העבודה, הגבלת ימי השבוע בהם ניתן יהיה לבצע את העבודות. ניתוב התנועה ייעשה ע"י שילוט ותמרור כמסומן בתוכניות ועל פי הוראות המנהל/המפקח. לא יאושר לקבלן להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה לפני שהגיש וקיבל אישור לתוכנית התמרו ר כנ"ל ולפני שגמר להתקין ולהציב בשטח את כל השילוט הנדרש. 48

49 המנהל/המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית בתנאים בטיחותיים גרועים או לא מתאימים כאמור לעיל. אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני הנדרש כנ"ל בעת הביצוע, תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבו נו, ועליו לכלול הוצאות אלו במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות. להבטחת בטיחות מרבית בכל שעות היממה, על הקבלן להציב שילוט סימן ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור רב עוצמה grade( )diamond במצב תחזוקה טוב. 1.6 עבודות והוצאות תכנון שיחולו על הקבלן בנושאים מסוימים יידרש הקבלן לבצע תכנון מפורט על-ידי מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה. מבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון: תכנון ההתארגנות. - תכנון תמיכות זמניות כלשהן לאלמנטי מבנה או לקרקע, לשם - על-יד כבישים ו/או על-יד )בורות, תעלות( ביצוע מחפורות צינורות ומערכות תת-קרקעיות. תכנון פיגומים, טפסות לכל היציקות, תמיכות ומתקני עזר - שונים. תכנון תבניות לאלמנטים יצוקים באתר. - תכנון תערובות הבטון. - תכנון דרכי גישה ורמפות זמניות ומשטחי עבודה זמניים. - תכנון גשרונים, פלטות פלדה ואמצעים ואלמנטים - קונסטרוקטיביים לכיסוי זמני של תעלות ובורות, תוך אפשרות למתן מעבר עליהם של כלי רכב/ הולכי רגל- לפי המקרה ושינועם לפי הצורך. תכנון עבודה והתארגנות לביצוע עבודות לילה בכבישים כמו - או ריבוד או צביעה והקמת מתקנים ביצוע חציות, קירצוף סמוך למסעה. - הכנת תכניות עבודה SHOP-DRAWINGS הגרניט ולאופן התקנתם המדויק. לאלמנטים וריצופי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון, כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו על כך בנפרד. 49

50 1.7 שלבי ביצוע והסדרי תנועה כללי: המנהל רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע קטעי עבודה לא רציפים בהתאם למגבלות תכנון, בטיחות, או אילוצים אחרים בשטח. פיצול העבודות והכנסת עובדי וקבלני חברות התשתית לביצוע עבודתם לא ישמש עילה לשינוי מחירי היחידה או תוספת כספית כלשהי. שילוט ותימרור זמני בעת הביצוע מאושרות ע"י שלבי ביצוע של אביזרי הבטיחות יוצבו באתר עבודה על פי תכניות עיריית ירושלים והמשטרה. כל האביזרים יסופקו ע"י הקבלן. האביזרים שהקבלן יספק יהיו רק כאלה המאושרים ע"י "ועדת המומחים של משרד התחבורה". לצורך הבטחת בטיחות כלי הרכב ומשתמש י הדרך שבתחום העבודה בכל שלביה, זמני של אתר העבודה בהתאם ושילוט הקבלן יפעל בהתאם לתכניות לתמרור להתקדמות העבודה ושלבי הביצוע השונים. הקבלן יסמן וישלט את רצועות העבודה בשלטים, תמרורים, סרטים, פנסים, מהבהבים, מעקות בטיחות ואמצעים נוספים הנדרשים. לא יאושר לקבלן להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה לפני שגמר להתקין ולהציב ב שטח את כל השילוט והאביזרים הנדרשים ולקבל את אישור המנהל/המפקח. בנוסף לאמור לעיל הקבלן יחזיק במחסן תמרורים נוספים )10%+( להחלפת התמרורים שבשימוש או שי ידרש בנוסף. בנוסף לנ"ל על הקבלן להציב מכווני תנועה, דגלי אזהרה ומכשירי קשר בהתאם לדרישת המנהל/המפקח. התשלום עבור הסדרי התנועה כולל בתוכו גם כל העלויות עבור אספקה, העמסה, הובלה, הנחה, ניוד של כל האביזרים לכל אחד משלבי הביצוע. עבור העתקת התמרורים או שינויים בהסדרי הבטיחות בזמן העבודה או כתוצאה משינויים בביצוע לא תשולם כל תוספת שהיא. כל התמרורים יונחו על גבי חצ ובות מתאימות עם בסיסי גומי יציבים וכבדים בהתאם לתכניות, כמו כן הקבלן יהיה אחראי על תקינותם של כל התמרורים והאביזרים במשך כל תקופת הביצוע ולא תשולם כל תוספת שהיא בגין זה. 50

51 מודגש בזאת כי אספקה, התקנה וניוד אמצעי הבטיחות, השילוט, התמרור ויתר האמצעים הנדרשים )פרט לשוטרים בשכר( בעת נטילת מדגמי )CORES( אספלט, בעת בדיקת מישוריות ובזמן ביצוע המדידות והבדיקות השונות ע"י עובדי הקבלן, עובדי המנהל/המפקח או עובדים מטעמם )מעבדות, מודדים וכד'( הינם באחריותו הבלעדית של הקבלן. התמרור, השילוט ויתר האמצעים יהיו בהתאם למפורט ב מסמכי החוזה ולא ישולם על כך בנפרד. מעקות בטיחות ניידים בשלבי הביצוע השונים על הקבלן להציב מעקות בטיחות ניידים. המעקות הניידים יסופקו עם אלמנטים מחזירי אור כמצוין בתכניות שלבי הביצוע להסדרי התנועה. ביצוע המעקות יהיה ע"י הנחת האלמנט כאשר החיבורים בין האלמנטים יהיו זכר- נקבה ו/או בהתאם להוראות היצרן. בקצוות יותקנו אלמנטי קצה אשר יעוגנו אל הקרקע ע"י יתד עיגון מקורי הכוונת התנועה המנהל/המפקח, על הקבלן לדאוג העיריה ו/או עפ"י דרישות המשטרה ו/או, אולם על או ע"י הקבלן מזמין לנוכחותם של שוטרים לצורך הכוונת התנועה. עבודה זו תש ולם ישירות למשטרת ישראל ע"י הקבלן מוטלת האחריות לדאוג לתיאום הזמנת השוטרים ולא תשולם בגין זאת כל תוספת. בנוסף על הקבלן להציב, על חשבונו, מכווני תנועה עם שילוט, דגלי אזהרה של השוטרים או כעזרה לעבודתם המנהל/המפקח ומכשירי קשר, בהתאם לדרישת בשכר לוחות זמנים עבור עבודות פיתוח אחזקה ושיקום עבור אגף שפ"ע יבצע הקבלן את העבודות המוטלות עליו בלוח זמנים של עד 24 שעות מזמן מתן ההודעה לקבלן כמפורט לעיל, למעט אם החליט המנהל אחרת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי. במקרה בהם יחליט המנהל ע"פ שי קול דעתו, ו/או בהתאם למורכבות העבודה הנדרשת יגיש הקבלן לוח זמנים מפורט בתכנת לשביעות רצונו של המנהל. MS-PROJECT בתרשים גאנט כל סטייה ושינוי מתכנית זו תוגש בכתב ע"י הקבלן מבעוד מועד למנהל/המפקח וטעונה אישור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל/המפקח. היה ולא אישר 51

52 המנהל את בקשת הקבלן לשינוי ו/או סטייה מהלו"ז שנקבע, ישלים הקבלן את הנדרש ע"פ הוראות ולו"ז החוזה כפי שנקבע. 1.9 עבודות לילה עבודות האחזקה יבוצעו במשך היום והמנהל שומר לעצמו את הזכות להטיל את ביצוע העבודות בלילה ע"פ שיקול דעתו. על הקבלן לקחת בחשבון כ י לאור הרגישות בעבודה במרכז העיר על כל המשתמע מכך כפי שהובהר לעיל ו/או לפי שיקול דעתה של חברת התשתית ייתכן ויידרש לעבוד בשעות הלילה. שעות העבודה הנחשבות כשעות לילה כמפורט בסעיף 8 בהוראות הכלליות למכרז זה והתמורה בגינם הינה תוספת בשיעור של 20% על מחירי היחידה כאמור בסעיף 10 )"התמורה"( בהוראות הכלליות במכרז זה. למען הסר ספק התוספת תינתן רק בגין ביצוע אותם הסעיפים ו/או החלק היחסי מאותם סעיפים שבוצעו במסגרת השעות המוגדרות כ"עבודת לילה" מובהר בזאת כי בגין עבודה מתמשכת שתתחיל בשעות היום ותסתיים בשעות הלילה ו/או עבודה מתמשכת שתתחיל בשעות הלילה ותסתיים בשעות היום, תשולם תוספת הלילה בגין חלק העבודות שיבוצעו בשעות הלילה בלבד. כל ההוצאות הנילוות לעבודה בשעות הלילה תיכללנה במחירי היחידה. הקבלן רשאי לבקש מהמנהל לבצע עבודה זו או אחרת בלילה אולם המנהל אינו חייב לקבל את בקשתו. במידה ולא יאושר לקבלן לבצע את העבודה בשעות הלילה, יהיה על הקבלן לתכנן ולבצע העבודות בשיטות שימזערו ההפרעות לציבור ושלא יהיה בהם שום שמץ של סיכון בטיחותי. עבודות לילה במידה ותאושרנה, ייתכן ו תהיינה מוגבלות בשעות והקבלן יצטרך לבצע העבודות בשלבים. כפי האמור לעיל תיתכן עבודת הקבלן בשלבים משיקולים שונים כמפורט לעיל. לא תוכרנה כל תביעות בגין נושא זה. לביצוע עבודות לילה על הקבלן להתארגן להתקנת אמצעי בטיחות מאושרים ול תאורה זמנית על חשבונו. במקום שטרם ניתן היה להקים מערכת תאורה זמנית או במקום שאינו מכוסה ב תאורה הזמנית, ידאג הקבלן על חשבונו מערכת תאורה ניידת המספקת את צרכי העבודה והבטיחות ותאושר ע"י המנהל/המפקח. 52

53 1.10. מדידות כאמור לעיל,בעבודות מורכבות ו/או רחבות היקף ו/או בעבודות מול חברות התשתית ו/או על פי שיקול דעתו של המנהל יהיה על הקבלן להעסיק למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט מודד מוסמך הן לצורך סימון ליווי הביצוע והוכחת ביצוע ואם עבור תכניות העדות שבסוף הפרויקט. על סעיף זה בלבד ישולם עבור המודד בסעיף נפרד. בכל שאר המקרים כגון ליווי סימון העבודה וכן לצרכי תיעוד הוכחת ביצוע והתחשבנות יעסיק הקבלן מוד ד מטעמו כאשר התשלום בעבור שירותים אילו וכל הכרוך בהם לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול אותם במחירי היחידה. לקבלן ימסרו עם תחילת העבודה, נקודות קבע עבור ההתוויה, וכן רשימת קואורדינטות של כל הנקודות והיתדות הדר ושים לצורך בצוע העבודה. על הקבלן לסמן את הנקודות בשטח בכפוף לרשימה ולהכין "תחנות שליטה" מאובטחות שמהן ניתן כל פעם לחדש את הסימונים או לבדוק את מצב העבודה. חידוש נקודות שנהרסו יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. לק בלן תימסר רשימת קואורדינטות של נקודות המוצא+ לקשירת הרומים. B.M על הקבלן לבדוק לאשר בכתב את קבלת הצלעון )וסגירתו בהתאם לתקנות המדידה. לאחר קבלת המדידות )כולל איזון גבהי המצב הקיים או גבהי המצב שלאחר ניקוי השטח כמוסבר לעיל(, יחשב הקבלן את מיקום ומיפלסי נקודות העבודות בשלביהן, יסמנן בשטח - בהתאם לחישוב- לפני תחילת עבודות העפר, ויקבל עליהן את אישור המנהל/המפקח בכתב. אח ריותו של הקבלן לגבי סימון הנקודות היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטיה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך סימון שגוי או פגום ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטיה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הק בלן ללא תשלום לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו. על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים. כמו כן יסמן בשטח את גבולותיהם. כל זאת יבוצע תוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. הק בלן אחראי לשלימות הסימונים בנקודות הנ"ל ויחדש את כל הנקודות שסימן 53

54 בשט ח יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמור על העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח. שלמותן, עד למסירת על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים, כדי לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון )להלן קו האבטחה(. קו האבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח. לכ ל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו האבטחה, הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה ר שאי להציע למפקח שיטה שונה לביקורת צירים, שונה מהאמור לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(. בכל מקרה, אופן שיטת הביקורת לצירים יהיה טעון אישור המפקח. את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת חקיקים בסלע או ביתדות ברזל זוית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ 40x40x4 ובאורך 90 ס"מ. היתדות יוכנסו קרקע לעומק של כ - 70 ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה. נוסף למדידות הנ" ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום. המ פקח רשאי לערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה וזאת רק לאחר שבדיקת המדידה סופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת מדידה חתומה ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים. כל עבודות המדידה והסימון, המוטלות על הקבלן, תעשנה באחריות מודד מוסמך. התמורה עבור עבודת מדידה הינה כפי האמור לעיל. דרישה למדידת מצב קיים במקומות מסוימים יכולה לבוא גם מהמנהל/המפקח תוך התקופה הנ"ל. על הקבלן לבצע את המדידה בתאום עם המנהל/המפקח. אישר המנהל/המפקח את מדידת הקבלן, תשמש זו כבסיס לחישוב הכמויות של עבודות העפר ועבודות אספלט ומצעים במידת הצורך. 54

55 גבהים 1. על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות וכל ערעור על הגבהים ייעשה לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו תחילת העבודה. טענות שתובאנה לאחר מכן לא תילקחנה בחשבון. 2. לפני ביצוע העבודות יכין הקבלן על חשבונו, ובאמצעות מודד מוסמך, תוכנית מצב קיים,)As-Is( הכוללת רשת גבהים וכל הנתונים הרלוונטיים, ורק לאחר אישורה על ידי המנהל/מפקח יוכל להתחיל בעבודה. הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו. מדידות במהלך הביצוע א. הקבלן יבצע מדידות שוטפות ע"י מודד מוסמך של כל העבודות המבוצעות, שבוצעו על ידו. הקבלן יגיש בהתאם לדרישת הפיקוח מדידות של העבודות בנוסף למדידות אלו, יגיש הקבלן לבדיקת המפקח טבלת השוואה בין דרישות התכנון והמדידה כפי שבוצעה בפועל. העברת מדידה זו תהווה תנאי לאישור המשך הביצוע ותנאי לתשלום העבודה שבוצעה. ב. לכל חשבון חלקי יצורפו מדידות חתומות ע"י מודד מוסמך לכמויות פריטי התשלום השונים המוגשים לתשלום. ג. התשלום עבור כל שירותי המדידות במהלך הביצוע היחידות שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד. כלול במחירי חישוב הכמויות חישוב הכמויות לחשבונות חלקיים ולחשבון הסופי יערכו ויחושבו במחשב. לחישוב יצורף שרטוט התנוחה ו/או החתכים ה רוחביים אלא אם יוסכם אחרת מראש. דרך ושלבי החישוב ואופן הגשתו יעשו ע"י הקבלן בהתאם להוראות והנחיות המנהל/המפקח. חישוב הכמויות יוגש לבדיקת המנהל/המפקח שבועיים ימים לפני הגשת החשבונות לעירייה. מודגש כי כל סעיפי החפירה במסגרת עבודה זו כוללים פירוק תת קרקעי כלשהו שיידרש, לרבות מערכות תשתית וכבלים. פירוק תת קרקעי לא יימדד לתשלום ולא ישולם עבור. בנפרד 55

56 1.12. חיבורי מים, חשמל וטלפון יתכן ובתקופת הביצוע יצטרך הקבלן להעתיק את נקודות החיבור הזמניות שביצע לקוי מערכות כלשהם עקב העתקת קוים אלה במהלך העבודה או מכל סיבה אחרת. הנ"ל ייעשה ע"י הקבלן על חשבונו. לא ישולם עבור חיבורים חדשים המתבקשים מסיבות שונות תיק חשבון סופי ותיק מסירה עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה עותקים: א - תיק חשבון סופי הכולל: חישובי הכמויות מסודר ים לפי פרקים וריכוז בטבלה )בתוכנת )EXCEL סקיצות חתומות ריכוז ניתוחי מחיר לסעיפים חריגים ריכוז יומני עבודה חתומים ב - תיק מסירה הכולל: תכניות לאחר ביצוע צבעוניות: )במידה ויידרש לכך ע"י המנהל ו/או במקרה של עבודות מול חברות התשתית(: חתומות ע"י הקבלן ומודד מוסמך עפ"י העיקרון כי כל התכניות והנתונים שנמסרו לקבלן עליו למסור מדודות וחתומות..1 את התכניות יש למסור עם חלוקת התשתיות לגיליונות כמפורט להלן : גיליון א - תנוחה של כל התשתיות ע"ג רקע גיאומטרי סופי. גיליון ב - פיתוח, ריצופים, מפקחות, תכסית, השקיה, עצים. גיליון ג - כביש, קוי גובה, תנוחת ניקוז. גיליון ד - תכנית תנועה כולל שילוט, תמרור וסימוני כביש. גיליון ה - חתך למערכות עפ"י מה שנמסר לביצוע לקבלן. גיליון ו - בורות נטיעה עם סימון 4 פינות, עומק ונתוני XYZ 56

57 PLT,DWG על הקבלן לצרף CD בפורמט עפ"י פירוט הגיליונות בסעיף.2 קודם על הקבלן יש לצרף העתקים צבעוניים של כל התכניות "לביצוע" מן המתכננים, בגרסתם האחרונה בצרוף אישורם הכתוב לנכונות הגרסה. CD בפורמט PLT,DWG ולקבל את.3 4. יש לצרף את המסמכים הבאים: העתק טופס היתר חפירה )קרלוס( חתום ומאושר. היתר בניה )אם קיים בפרויקט( חתימת הקבלן על הצהרתו כמבצע העבודה לפי מפרט קבלת עבודות בע' י-ם. החתמת כל המתכננים לפי מפרט עירית י-ם בצרוף מכתב נלווה של מתכנים המפרט את מהות העבודה, פירוט מיקום העבודה ורשימת התכניות לביצוע. אישור גורמי חוץ עירוניים )בזק, הגיחון, עירייה...( לפי מפרט קבלת עבודות בע' י-ם. o o o o o מודגש כי בכל טופס יצוין בבירור שם החותם, תפקידו בחברה, חתימתו וחותמת החברה 5. יש לצרף את מדידות הבקרה בצרוף טבלת השוואה עם מדידות הקבלן. 6. יש לצרף טבלת ריכוז נתוני גובה של חציות תשתית. תיק צילומים ו- CD : צילומים דיגי טליים מוקדמים של האתר לפני ואחרי עם תאריכים. מס סידורי ומפה עם פירוט מיקום הצילום..7 צילומי תשתיות ביוב וניקוז בתמונות ובוידאו כולל הקלטת ודו"ח המצורף ומותאם לתכנית שלאחר ביצוע, יש לצרף את הצילום הראשוני ואת התיקונים במידה ונדרשו. )לתשתיות אורכיות, חציות וחיבורים לקולטנים(.8 יש לצרף את העתק פרוגרמת בדיקות המעבדה, בדיקות בקרת האיכות, ובדיקות הבקרה..9 57

58 10. יש להכין טבלה מרכזת לכל בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י סוג הבדיקה, מס' שכבה, מיקום הנטילה ותכנית עליה מסומנות הבדיקות שנלקחו. 11. סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי. 12. על תיק זה לכלול תוכן עניינים וחוצצים, ולצרף אליו כל מסמך נוסף אותו ידרוש המפקח. התיקים יכללו את כל האמור לעיל ובנוסף כל דרישה בהתאם לנוהלי עיריית ירושלים. השלמת כל המפורט לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסירת העבודה. התיקים יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום מיוחד או ככלולה במחירי היחידה נוסף ורואים את תמורתו מכרז הנחה מאומדן 1.14 ההצעה למבנה הינה זה בשיטת הנחה למחיר יחידה בכת הכמויות. השוואת ההצעות תהיה על בסיס השוואת מחירי ההצעות לאחר ההנחות. 58

59 - פרק 40 מפרט מיוחד לעבודות פיתוח ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות כללי במסגרת פרויקט זה המנהל שומר לעצמו את הזכות בחלק מן המקרים לספק חלק מהחומרים והאלמנטים כגון אבני הגרניט,שאר סוגי הריצוף,ריהוט רחוב וכד' ולהשתמש בשירותי הקבלן לעבודה בלבד ובחלק מהמקרים להורות לקבלן על ביצוע מלא כולל אספקת החומר. בחלק מהמקרים יידרש הקבלן לאספקת החומר בלבד. המנהל שומר לעצמו את האופציה דעתו. לשימוש בסעיפים ע"פ החלטתו ושיקול ריצוף מדרכות ורחבות ריצוף באבנים משתלבות /חרושתיות- מסוגים שונים, ו/או ריצוף באבן טבעית לרבות בגרניט- לפי התכנון, קביעת המנהל ו/או המפקח. סוג, גוון ועובי הריצוף יהיה עפ"י האלמנטים השונים הקיימים ברחוב או כפי המפורט בכתב הכמויות. הריצוף מסוגים שונים, במידות שונות, בגוונים שונים במיסעות, ב"מידרחוב", במדרכות, באיי תנועה ובמעברי חציה. בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת: ריצופים באבן טבעית ובגרניט דוגמאות יש לספק למפקח דוגמאות של הריצוף בגוונים שונים ככל שיידרש ולהכין דוגמאות באתר של הריצופים ה שונים לאישור המתכנן. הדוגמא תישמר עד לגמר העבודה ומסירתה. 1.2 סילוק אבן בלתי מתאימה מאתר הבניה עם הגעתם של משלוחי האבן לאתר הבניה, תיבדק שוב ע"י המפקח וכל משלוח או חלק ממנו אשר ייקבע ע"י המפקח כי איננו עומד בדרישות מפרט זה- יסולק לאלתר מן האתר. כל עוד לא יסולק מן האתר- לא יאפשר המפקח לקבלן הגעת משלוחים נוספים, כל זאת מבלי לפגוע בהתחייבות הקבלן לעמידה בלוח הזמנים כמפורט. 59

60 2. הקבלן יספק את האבנים החרושתיות ממפעל מאושר ליצור כדוגמת וולפמן, אקרשטיין, נתיבי נוי או שו"ע, שיאושר ע"י המנהל/המפקח. הקבלן יספק את אבני הגרניט מספק מאושר בהתאם למיפרט הגרניט המצורף. 3. יש להכין באתר דוגמה של ריצופים שונים לאישור המתכנן. המשטח לדוגמא )כמפורט במפרט הכללי( כלול במחיר היחידה גם אם יפורק מספר פעמים עד לאישור הדוגמא הרצויה ע"י המתכנן. 3.1 ריצוף דוגמה בנוסף לאישור דוגמאות הגרניט, יש להכין באתר דוגמה של ריצופים שונים לאישור המתכנן, וזאת יעשה הקבלן לפני התחלת הריצוף בגרניט. הדוגמא תישמר עד לגמר העבודה ומסירתה. יש לבצע 1 מ"ר ריצוף דוגמה לאישור המתכנן. 4. המחיר יכלול את אספקת האבנים, החול, הטיט, חומר מילוי למישקים, הידוק וכן כל החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של העבודה. בשפות משטחי הריצוף יונחו אבנים שנוסרו ע"י מסור חשמלי. לא יורשה שימוש בגיליוטינה. המחיר כולל את החיתוך הנ"ל. מדידה לפי מ"ר. 5. הנמכת מדרכה פרט הנמכת מדרכה במעבר חציה תתבצע על ידי הנמכת אבן / גרניט השפה, בכל מקום בו נדרשת גישה לנכים ו/או עגלות. שיפוע הריצוף לא יעלה על 10%. 6. אופן הריצוף א. הנחת הריצוף תחל מ קו הניקוז לשני צדדים עד "לפס" המעבר בין הריצופים. הריצוף יונח מן המפלס הנמוך אל הגבוה. סימון מדוייק של קוי הניקוז הינו תנאי הכרחי לביצוע העבודה. ב. יש לשמור על כיוון אחיד בריצוף בכל המשטחים. אין להתחיל ריצוף של משטח בכמה נקודות. ג. חיתוך אבנים יבוצע רק ע"י מסור חשמלי עם הרטבה. אין להשתמש בהשלמות בטון במרווחים. ד. שמירה על גוון אחיד של גרניט תבוצע ע"י לקיחת מרצפות מכמה משטחים שונים בו זמנית בעת הנחתן. 7. ריצופי אבן טבעית. 7.1 בדיקת האבן הקבלן יגיש לאישור המפקח והמפקח שתי דוגמאות של האבנים שבדעתו לספק, בצירוף תעודת בדיקת מדגמים ממכון התקנים ובצי רוף מכתב התחייבות של המחצבה שיש בידה כמות מספקת של החומר הנדרש ושיש ביכולתה לספק את כל החומר למשך כל תקופת החוזה, ועליהן דוגמת סוגי הסיתותים השונים הנדרשים. הדוגמאות, בגודל הממוצע של האבנים השונות הדרושות לפרויקט, תסופקנה 60

61 במועד כזה שיספיק למפקח ולמפקח לבחון ולאשר, או לפסול את הדוגמאות. אבנים שלא יאושרו על די מנהל הפרוייקט יוצאו אל מחוץ לאתר. 7.2 סוג האבן א. האבנים יהיו מובחרות ללא פגם, ללא גידים וסדקים וללא גושי עפר. ב. הקובע הבלעדי לגבי טיב האבן יהיה המפקח ולאחר בדיקת מת"י. ג. הקובע הבלעדי לגבי גוון האבן וטיב הסיתות יהיה המנהל. סיתות של כל העיבודים בפרויקט יתבצע ללא זמלה. ד. המחצבה או המפעל ממנה תקנה את האבן חייבת להיות מאושרת על ידי מנהל הפרוייקט. 8. עיבוד אבן טבעית לרבות הגרניט א. פני האבן/ הגרניט יעובדו כנדרש בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה. באבן יהיה הסיתות בכיוון אחיד לטיבוע. כמו כן תהיה אחידות בעומק הגומות, או הפסיקים, ובצפיפות לכל שטח האבן. ב. בכל סוגי העיבוד, הסיתות יהיה על כל פני האבן וסביב האבן ללא זמלה! הסיתות לא ישאיר שום שטח מהניסור שאינו מעובד )"איים"( ג. חיתוכי האבן יהיו ישרים. לא יותר חיתוך גרונג באבן בשום מקרה. ד. כל אבן פגועה או מתוקנת תורחק מהאתר. אין לעשות כל סתימות או תיקונים בלוחות שנפגמו ואשר פינותיהם נשברו. אבן פגומה שנקבעה במקומה תיעקר ותסולק מהאתר ובמקומה תושם אבן טובה. 9. מישקים )פוגות( א. כל עבודות הריצוף יותירו מישקים ברוחב 6-8 מ"מ מינימום או ע"פ הקיים ברחוב, ללא התרחבויות בצמתים, אלא אם ניתנה הנחיה אחרת ע"י המפקח - בכתב. ב. בגמר הנחת הריצוף ינוקו חריצי המישקים, יורטבו במים וימולאו בכוחלה בגוון האבן הגרניט או בהתאם, ללא תוספת פיגמנט, עד לעומק של 10 מ"מ מתחת לפני הריצוף בצורה שטוחה, תוך הקפדה על קצוות נקיות. ג. יש לשמור על הפוגות במצב רטוב לתקופה של 3 ימים לפחות כמו כן יש להשקות את הריצוף למשך תקופה של 3 ימים לאחר ההנחה. 10. חיתוך ברדיוס חיתוך גרניט ברדיוס סביב גומות עצים יהיה מוקפד ויבוצע ע"י הזמנה מראש מהספק. לא יאושר חיתוך גרניט סביב מסיגמנטים ישרים..11 מפרט גרניט ואבן גיר מצ"ב להלן בהמשך. 61

62 12. עבודות פירוק והחלפה במשטח מרוצף בשיטה הגמישה אחד מהיתרונות המשמעותיים של ריצוף גמיש הינו קלות הטיפול במשטח בעת הצורך, במיוחד כשמדובר באלמנטי ריצוף קטנים יחסית es) ( Setts, B lo cks, Cub. שיקום משטחים מרוצפים בריצוף גמיש נעשה בפשטות ובמהירות. במידה והעבודה נעשית כנדרש, קשה להבחין בין האיזור המטופל לאזור הלא מטופל הסובב אותו. השלבים העיקריים בפירוק משטח מרוצף באלנמטים של אבנים או אריחים במבנה גמיש מפורטים להלן: שטח הפירוק המינימאלי יהיה במידות שיאפשרו הידוק במכשיר פלטה ויברצונית. במידה וישנם אלמנטים שבורים, יש להתחיל את תהליך הפירוק מאלמנטים אלו. במידה ולא קיימים אלמנטים שבורים, יש להוציא את האלמנט הראשון בזהירות ובאופן ידני או ע"י שימוש בכלי מכאני ייעודי )המיועד בדרך כלל ל חילוץ אבנים משתלבות(, ראה ציור מס' 3.1. לאחר הוצאת האלמנט הראשון, מומלץ לעיתים להפעיל פלטה ויברציונית בפני המשטח, כדי לשחרר את הנעילה בין אלמנטים סמוכים. חלופית, הקשת מספר מכות פטיש קלות על האלמנטים הסמוכים לאלמנט שחולץ, מאפשר את הרפיית הקשר בין האלמנטים והוצאתם בקלות יחסית. לאחר פירוק האלמנטים יש לדאוג לנקותם בעזרת מברשת פלדה ולהניח אותם בצורה מסודרת לשימוש חוזר. חפירה וסילוק של שכבת ההנחה מחול וגילוי שכבת המצע/ אגו"מ מתחת. חפירת השכבה עד לעומק השתית או לעומק שבו מתגלות שכבות יציבות. במידה והבעייה הינה מגורם שלישי זולת שכבת הריצוף ושכבות המבנה )כמו צנרת ניקוז וכדו'(, יש לטפל בבעיה באופן מושלם. הנחת חומר מצע/ אגו"מ חדש והידוקו בשכבות, בעובי הנע בין מ"מ. ההידוק יבוצע בפלטה וברציונית ייעודי לתעלות/ שטחים מצומצמים. פני שכבת התשתית תהודק לאותו מפלס של פני תשתית קיימת. ראוי לציין כי החזרת חומר גרנולרי לשטחים מצומצמים תמיד

63 כרוכה בקשיי הידוק, במיוחד באזורים הצמודים לדפנות החפיר. חלופה מומלצת לאמור לעיל שתבוצע בשטחים מוגבלים, או בשטחים שנדרש לפותחם לתנועה בתוך זמן קצר מאד, הינה שילוב צמנט בחומר המצע. כמות הצמנט תהיה ביחס נפחי של כ- 1 צמנט על 6 חומר מצע, כאשר העירבוב נעשה ביבש ובסמוך לתהליך הביצוע. הידוק המצע עם הצמנט יעשה על פי המתואר לעיל. פתרון זה עשוי להקטין שקיעות עתידיות באיזור התיקון. חלופה מומלצת להנחת חומרים גרנולריים )מצע ואגו"מ( שתועדף בכל מקום אפשרי גם על החלופה של הייצוב בצמנט, הינה שימוש במוצר של בטון מוקצף או חומר מסוג. CLSM התכונות החשובות של חומרים אלו הם, הנזילות, הצפיפות הנמוכה, חוזק מתאים לתשתיות גרנולריות, אין צורך בהידוק, התקשות מהירה ועוד. כתוצאה מההפרה הנגרמת מחפירת שכבות המבנה וה שימוש במכשירים וברציונים להידוק, יש לפרק את שתי שורות הריצוף הגובלות את האזור המטופל. פירוק שתי שורות אלו ייעשה לאחר גמר תהליך ההידוק של השכבות הגרנולריות. סילוק שכבת ההנחה )מחול( מתחת לשתי שורות אלו, וניקוי החול מדופן האבנים הגובלות. פיזור שכבת חול חדשה על פני המשטח עד לכ- 2/3 מעובי השכבה הסופי והידוקה בפלטה וברציונית תוך הרטבתה במידה מועטה. פיזור שכבה נוספת הגבוהה ממפלס שכבת ההנחה בגבולות השטח בכ- 6 מ"מ, תוך יצירת צורת קשת באמצע השטח )מרכז השטח המטופל יהיה מוגבה בכ- 12 מ"מ ממפלס פני שכבת ההנחה בגבולות השטח(. המטרה של צורת הקשת הינה להתגבר על שקיעה עתידית של השכבות הגרנולריות ושכבת ההנחה. כאשר נעשה שימוש במצע מיוצב או בבטון מוקצף או ב-,CLSM ניתן לשנות את האמור ל- 3 מ"מ בגבולות המשטח ו- 6 מ"מ במרכז השטח המטופל. הנחת אלמנטי הריצוף, הידוקם ומילוי המישקים בהתאם למקובל בעת ריצוף משטח חדש. מומלץ לעבור עם המכבש הוברציוני מעבר או שניים לפני מילוי המישקים וכנ"ל לאחר מילוי המישקים ציור מס' : 3.1 פירוק אבן ראשונה באופן ידני או בעזרת כלי מכאני ייעודי 63

64 64

65 עבודות פירוק והחלפה במשטח מרוצף עם טיט בשכבת ההנחה ובמישקים o הנחי ות עבודה אלו מתיחסות לסוגי המשטחים הבאים: משטחים מרוצפים בשיטה הירושלמית הכוללים טיט בשכבת ההנחה ובמישקים מעל לשכבת חול/ סומסום. שכבת הריצוף מונחת מעל שכבות מצע/ מצע מיוצב או בטון. משטחים מרוצפים באבנים קטנות על גבי טיט המונח באופן ישיר על שכבות מצע מיוצב/פלטות בטון. משטחים של אריחים המודבקים בהדבקה קשיחה על גבי פלטות בטון. סעיף זה דן במקרים בהם במסגרת התיקון וההחלפה יש צורך בטיפול בשכבות מבנה המסעה )מצע/ מצב מיוצב( מתחת לשכבה המרוצפת. סעיף זה אינו דן בטיפול בכשלים בפלטות בטון. כשלים נדירים בפלטות בטון יטו פלו בנפרד, על פי תכנון ספציפי לכל מקרה. בסעיף הבא יובאו הנחיות לטיפול במקרים שבהם נדרשת פתיחת פלטות בטון לצורך טיפול במערכות תת קרקעיות. השלבים העיקריים בפירוק משטח מרוצף באלמנטים של אבנים או אריחים בריצוף קשיח מפורטים להלן: במידה וקיימים אלמנטים שבורים, יש להוציא קודם את החתיכות השבורות. במידה והכשל של השטח המטופל אינו כולל אלמנטים שבורים, יהיה צורך לשבור בשלב ראשון את הטיט במישקים מסביב לאלמנט אחד או שנים בעזרת פטיש ואזמל. חלופה אחרת הינה שבירה מכאנית של אלמנט אחד או שניים והוצאת החתיכות השבורות. בעת שנפ תח חלון בשכבת הריצוף, הרבה יותר פשוט להמשיך את תהליך ניתוק האלמנטים הסמוכים משכבת ההנחה ומהתפרים המחברים אותם לאלמנטים האחרים הסובבים אותם. מ.מ. ]4 ] ממליץ לנסר את הטיט במישקים בעזרת מסור חשמלי. דבר כזה מתאפשר בחלק מתבניות הריצוף. במידה ומדובר באריחים, מ.מ. ]4 ] ממליץ לנתק את האריח משכבת ההנחה ע"י מכשיר וואקום. במידה והמכשיר אינו מצליח לנתק את האלמנט משכבת ההנחה, יש להיעזר במכות פטיש ואזמל. כשמדובר באלמנטים קטנים יותר, אין צורך לעשות שימוש במכשיר וואקום, ניתוק האלמנטים יבוצע בעזרת פטיש ואזמל

66 שאריות טיט הדבוק ות לתחתית האלמנט ולפאותיו יסולקו ע"י מברשת פלדה, פטיש ואזמל או מגרד מפלדה. לאחר גמר תהליך הפירוק והוצאת שאריות הטיט, יש לנקות את האלמנטים במברשת פלדה ולהניח בצד בצורה מסודרת לשימוש חוזר. פירוק שכבת ההנחה מטיט ע"י חפירה רגילה. כאשר המשטח הינו משטח קשיח שבוצ ע בהדבקה אל פלטות בטון, יש להסיר את כל הטיט מפני פלטות הבטון, תוך שימוש במכשירים לקירצוף, או פטיש ואיזמל, עד לגילוי פני הבטון המקוריים. במידה ומקור הבעיה הינה שכבות הבסיס, )מסוג מצע או מצע מיוצב(, יהיה צורך לחפור שכבות אלו בדרכים הרגילות עד לפני השתית או ל פני שכבת מילוי יציבה ללא בעיות. מודגש כי בחלופה של ריצוף קשיח מעל תשתית קשיחה )מבטון(, מקור הנזקים הינם לרוב בשכבת הריצוף או בשכבת ההנחה. חדירה דרך תשתית מבטון/ בטון מזוין תידרש ככל הנראה רק במקרים בהם יש צורך לנגישות למערכות תת- קרקעיות. נושא זה יטופל כאמור בסעיף נפרד. החזרת חומר מסוג מצע סוג א' או אגו"מ מהודקים ומיוצבים בהתאם לתכנון המקורי בשכבות בעובי של מ"מ. הידוק שכבות אלו יבוצע בפלטה וברציונית. שימוש במצע מיוצב בצמנט כמתואר בסעיף הקודם הינה חלופה מועדפת על שימוש במצע רגיל. מילוי חלופי מומלץ לביצוע בעזרת בטון מוקצף או בטון מסוג בסעיף המקביל בריצוף גמיש. CLSM כמפורט טיפול במערכות תת- בטון קרקעיות המצויות מתחת לתשתית מפלטות o כאמור, הצורך בתיקון נזקים בפלטות בטון המהוות תשתית לריצוף הינו נדיר ולא שגרתי. עם זאת, כאשר נדרשת גישה למערכות תת קר קעיות הנמצאות מתחת לתשתית פלטות בטון, יש צורך לבצע תהליך מסודר של הסרת הריצוף העליון, פתיחת הגישה למערכות התת קרקעיות והחזרת המצב לקדמותו לאחר סיום הטיפול. סעיף זה מפרט את עקרונות העבודה בעת הצורך לחדור דרך תשתית הבטון. דבר זה עשוי להיות בשטח מצומצם, )גישה לשוחת ביוב(, או בשטח צר וארוך )גישה לצנרת או כבל חשמל וכו'(. במקרים אלו על בעלי המלאכה להחזיר את המצב לקדמותו לאחר גמר הטיפול 66

67 במערכות התת- קרקעיות כשהמטרה הינה לשמר את האלמנטים המפורקים ולעשות בהם שימוש חוזר. בהרבה מקרים, נזקים בפני משטחים מרוצפים באלמנט ים בגדלים שונים, מופיעים כתוצאה מרשלנות בהחזרת המצב לקדמותו לאחר טיפול במערכות תת- קרקעיות. ראוי להדגיש ככלל, שלווי פירוק וההרכבה מחדש של שכבות הריצוף ושכבת ההנחה הינם בהתאם למפורט בסעיפים לעיל. שלבי החדירה דרך תשתית בטון/ בטון מזוין יהיו כמפורט להלן: יש ל סמן את האזור המיועד לפירוק בעזרת ניסור במסור בטון לעומק של 30 ±10 מ"מ. שאר עומק הפלטה יבוצע בחיתוך גס בעזרת כלים רגילים, בזווית שיפוע פנימה של כ- 30 מעלות, ראה ציור מס' 3.2. במקרה וכתוצאה מביצוע הניסור/ החפירה, נסדק האזור הצמוד לקו החפירה, יש להרחיב את איזור החפירה ולכלול את האזור הסדוק בתוך השטח המטופל. תמיד יש לדאוג לפירוק האלמנטים 10 ס"מ נוספים מגבולות הניסור המתוכנן. במקרה וקו החפיר המתוכנן הינו במרחק של פחות מ- 30 ס"מ מקצה הפלטה או מתפר התכווצות/ התפשטות או מקצה שטח שטופל בעבר, יש להרחיב את קו החפירה ולכלול את המרחק הזה בתוך השטח המטופל ±10 mm sawcut 30 º Ro ughcut ציור מס' : 3.2 חיתוך פלטת בטון לצורך נגישות למערכות תת- קרקעיות בכל דפנות החפירה, תבוצע קדיחה של חורים אופקיים להשחלת מוטות זיון "קוצים". חורים אלו יבוצעו במרכז החתך במרחק של 60 ס"מ בין אחד לאחד, ראה ציור מס'. 3.3 מוטות הברזל יהיו בדילוג של לפחות 20 ס"מ מהמוטות.4 67

68 בדופן המקבילה. עומק החדרת הקוץ בדופן הבטון יהיה לפחות חצי מאורכו. אורך המוטות יהיה המקסימום מבין 40 ס"מ, ראה 5 ס"מ ובין מינימום רוחב אזור הטיפול מינוס ציור מס' 3.3. לתשומת לב הקבלן לא תשולם עבור החדרת הקוצים בנפרד והמחיר כלול במחירי העבודות / הסעיפים. במידה ופלטת הבטון המקורית הינה פלטה עם זיון, יונחו רשתות הזיון בהתאם לכמויות בתכנון המקורי. רשתות אלו יחוברו בחפיפה לזיון הקיים בפלטה המקורית. הזיון המקורי אמור להיות גלוי למרחק מינימאלי של 15 ס"מ..5.6 ציור מס' : 3.3 סידור קוצים לחיבור בין דופן החפירה ליציקה עתידית במידה והזיון המקורי אינו בולט בקו החפירה/ ניסור, יהיה צורך להרחיב את שטח החפירה לצורך גילוי מוטות הזיון הקיימות. פעולה זו באה בנוסף למוטות החיבור )הקוצים( אשר יבוצעו לאורך דופן החפירה.הבטון אשר ייעשה בו שימוש למילוי חוזר של השטח המטופל יהיה בטון ב- 30. במקרה והשטח המטופל כלל תפרי התכווצות/ התפשטות או תפרי דמי, יש להחזיר את התפרים למקומם המקורי ולהשתמש בחומרים דומים לחומרים הקיימים בשאר השטח לצורך מילוי המישקים. פעולות פירוק לביצוע עבודות תשתית פע ולות פירוק לביצוע עבודות תשתית מתוכננות הינם פעולות המבוצעות בדרך כלל בהיקפים נרחבים ועבורם קיימים תקציבים מיוחדים. פעולות אילו מבוצעות לתיקון נזקים בתשתיות תת קרקעיות והנחת תשתיות חדשות, העלולים להתפתח למפגע בטיחותי ואסטטי במידה והם לא מטופלים בצורה מבוקרת. פעולות מתוכננות ומבוקרות ניתנות לשליטה מסודרת יותר, ומאפשרות פיקוח על ביצוע 68

69 איכותי תוך שמירה על רמת פעולות אחידה המונעת מפגעים בטיחותיים וחזותיים של מבנה המשטח. כאשר פעולות פירוק וריצוף מחדש נעשות על פני שטחים גדולים הנמצאים באתר אחד, שיטת העבודה תעשה ב דומה לדרישות של הקמת משטחים חדשים. איבוד החומר במישקים בריצוף קשיח מתרחש בעיקר בגלל הסיבות הבאות: פתיחת המשטח/ המיסעה לתנועה לפני תקופת האשפרה הדרושה לחומר במישקים. החומר מועמס בעומסי תנועה עוד לפני שצבר את החוזק שאליו הוא מתוכנן. מצב העלול לגרום לשבירת החומר והתפוררותו. העמסת המשטח בעומסי יתר מעבר לייעוד שאליו הוא תוכנן. ניתוק אלמנט אחד משכבת ההנחה כתוצאה מסיבות שונות, כמו אויר כלוא בין גב האריח לבין שכבת הטיט, עלול מהר מאוד להביא לסדיקה והתפוררות החומר במישקים תחת עומס. חדירת מים דרך טיט סדוק במישקים מ ביאה לסדיקת והתפוררות החומר במישקים. השיטה המקובלת לשיקום מישקים, הינה מילוי המישקים מחדש תוך הקפדה על ביצוע הפעולות הבאות: ניקוי המישקים מהחתיכות השבורות של החומר הצמנטי. מ.מ. ]5[ ממליץ לרוקן את המישקים הקשיחים בעבודה ידנית או באמצעים מכאניים לעומק בין מ"מ מפני המשטח עד לעומק שהוא לפחות כפול מרוחב המישק. מילוי חוזר של המישקים בטיט צמנטי/ טיט פולימרי )יבש, רטוב או נוזלי( לפי דרישות התקן/ המפרט המיוחד של הפרויקט. מילוי המישקים מבוצע בעזרת כלים שונים לפי סוג הטיט ורמת הנזילות שלו. ציור מס' 3.5, מראה דוגמאות של מילוי חוזר של מישקים בטיט בדרגות נזילות שונות. חשוב לציין כי הטיט במצב רטוב או נוזלי הינו קל ליישום, מהיר התקשות, אך גורם ללכלוך פני הריצוף ומחייב פעולות ניקוי לאחר מכן. לעומת זאת הטיט היבש, אינו מלכלך את אלמנטי הריצוף, אך קצב ההתקשות שלו הרבה יותר נמוך. מודגש שכל פעולות המילוי החוזר של המישקים יבוצעו במידת האפשר רק לאחר תיקון הגורם המקורי להווצרות הנזק. זאת, על מנת למנוע השנות הנזק לאחר זמן קצר. 69

70 טיט צמנטי בדרגות נזילות שונות טיט צמנטי במצב תערובת יבשה Dry Gro uting תערובת רגילה Hand Pointing תערובת רגילה בהזרקה Gun Gro uting תערובת רטובה Wet Grouting תערובת נוזלית Slurry Gro uting ציור מס' 3.5: מילוי חוזר של מישקים בטיט צמנטי בדרגות נזילות שונות 70

71 עיבוד חוזר של פני הריצוף לצורך השבת ערכים נאותים של התנגדות להחלקה ומראה שטח פנים אחיד. כללי א. פני ריצוף קיים במשטחים מרוצפים באבן טבעית עוברים שחיקה טבעית תחת תנועת הולכי רגל, כלי רכב, בלייה כתוצאה ממזג אויר, לכלוך ועוד. משטחים אלו הופכים במשך הזמן להיות חלקים ומהווים בעיה בטיחותית הן להולכי רגל והן לכלי רכב דו גלג ליים ורגילים. כמו כן פירוק משטחים אילן והתרנה של מקטעים מאבן חדשה, משווים חוסר אחידות למראה הפנים של המשטח ופוגעים בערך האסטטי שלו. על מנת להקנות לפני המשטח התנגדות מחודשת להחלקה ואחידות מראה, יש צורך לעבד את פני המרצפות אשר איבדו את המיקרו והמאקרו טקסטורה שלהן. מודגש כאן כי פעולה זו נכללה בפרק של אחזקה מתוכננת בגלל היקף ההיערכות הדרוש לביצוע הפעולה הן ברמה הכלכלית והן ברמה הלוגיסטית. יתכנו מקרים שבהם פעולות אלו יבוצעו כפעולות אחזקת שבר, אולם מקרים אלו הם מקרים נדירים. בדרך כלל יבוצעו עבודות אלו על פני שטח ים גדולים יחסית, גם בגלל העובדה שתהליך העיבוד משנה את מראה המשטח ועל כן יש בעיה לבצע פעולות אלו כפעולות מקומיות. ראוי לציין שלמרות הניגודים במראה הכללי של המשטח המטופל המתקבל בעבודות פירוק והתקנת משטחים. שנוי מראה משטחים מרוצפים עקב פירוק וריצוף חוזר לצו רך פעולות אחזקה, תיקון והנחת תשתיות, הינה בעיה מאוד שכיחה בארץ ובעולם, קיים מעט מאוד חומר ספרותי אשר חוקר את השיטות השונות, חסרונותיהם, יתרונותיהם והמלצות לשימוש בהם במקרים שונים של פעולות תחזוקה ותיקון במשטחי ריצוף באבן טבעית. השיטות המוזכרות בספרות הינן שיטות וטכנולוגיות המשמשות למגוון רחב של פעילויות המיושמות על חומרי בנייה וסלילה אחרים, כמו אספלט, בטון, פלדה ועוד. בהתאם לאמור, המידע הקיים בפרק זה הסתמך על נתונים מצומצמים המוזכרים במסמכים הפורמאליים הדנים בנושא ריצוף באבן טבעית, ועל ידע כללי אודות המכשי רים והטכנולוגיות המוזכרים. השיטות המוזכרות להלן מופיעות בספרות כשיטות לעיבוד חוזר של משטחים מרוצפים באבן טבעית סיתות ידני ב. סיתות ידני הינה שיטה בטוחה ופשוטה אך איטית מאוד. הסיתות מבוצע בכלים ידניים כמו פטיש, אזמל בצורות שונות )משונן, שטוח ועוד(, ראה מס' ציור. 3.6 קיימים גם קלים ידניים חשמליים כמו פטיש פניאומאטי. הפעולה מבוצעת על כל אבן/ אריח בנפרד. השבבים הנוצרים כתוצאה 71

72 מפעולת הסיתות נופלים ארצה ויש צורך לבצע פעולת ניקוי לאחר סיום העבודה. ציור מס' : 3.6 סיתות ידני לעיבוד חוזר של פני האבן במשטחים חלקים 1. הגנה בפני גרפיטי חומרי הגנה מפני גרפיטי הינם חומרים אשר מונעים מחומרי צביעה לחדור אל תוך מבנה האבן ומשאירים אותם בפני השטח. חומרים אלו מקלים על תהליך הניקוי של הגרפיטי באופן משמעותי. חומרים אלו הינם חומרים לא חדירים )ציפויים( כמו שיובהר בהמשך. 72

73 ניקיון הקדמה - פעולות ניקיון יזומות: פעולות ניקיון יום יומיות, פעולות ניקיון מיוחדות מתוכננות במועדים קבועים לאורך השנה, והערכות לפעולות ניקיון אשר נדרשות למקרים של פירוק לביצוע עבודות תיקון, אחזקה והתקנת תשתיות תת קרקעיות. פעולות אלו אמורות להיות חלק בלתי נפרד מתוכנית העבודה השוטפת ולהתבצע בצורה סדירה וברמה גבוהה. פרק זה יתמקד בפעולות ניקיון יזומות ויפרט את הכלים והציוד המומלצים לצורך ביצוע העבודה בצורה הטובה ביותר האפשרית. ללא ספק נושא אחזקת המשטח ברמת ניקיון גבוהה הינו עניין יחסי וקשור קשר ישיר בתקצי בים המופקדים לנושא זה. במרבית המקרים, במיוחד כשמדובר בריצוף משטחים באבנים טבעיות, התקציבים המושקעים בביצוע הפרויקט, מגיעים לסכומים גבוהים מאד, מתוך כוונות טובות של הרשות היוזמת ומתוך שכנוע ש- "יופי עולה כסף". אך בהמשך, מתערפל החזון, ונושא אחזקת אותם משטחים יוקרתיים מבוצע במסגרת תקציבית מאוד מצומצמת שאינה מאפשרת שמירת ערך הנכס לאורך זמן. צריך לקחת מראש בחשבון ששמירת המראה הטוב והניקיון של המשטחים דורש רכישת ציוד מתקדם, שימוש בחומרים איכותיים והכשרת אנשי מקצוע. אין ספק שכדי להביא לשינוי משמעותי ברמת הניקיון ה שוררת במרבית השטחים המרוצפים, יש צורך בשינוי משמעותי הן בתפיסה והן בהערכות לביצוע העבודה, ע"י הקצבת תקציבים ראויים לתחום הניקיון. בפרק סווגו נזקי הליכלוך לשלוש קבוצות עיקריות כדלקמן: לכלוך צף של אבק ושפוכת מוצקה. כתמים למיניהם. צמחיה לא רצויה. השיטות ו האמצעים לטיפול בלכלוך יעשה בהתאם לחלוקה זו. בנוסף, יוקדש סעיף לטיפול בתופעת ה-"פריחה" ( efflorescence) שניתן להתייחס אליה כסוג לכלוך הנגרם מתהליך פנימי של המערכת ולא כתוצאה ממעשה בני אדם. 73

74 הורדת לכלוך צף טאטוא ידני בימים שעברו טאטוא כבישים בוצע אך ורק בצו רה ידנית בעזרת פועלים שעבדו במטאטאים ועגלות ידניות. יעילות פעולות אלו היתה תלויה במידה רבה ביכולת הגופנית של הפועל וברמת המסירות שלו לעבודתו. פעילות זו בוצעה בדרך כלל לאורך שעות הפעילות של המקום ונחשבה לחלק בלתי נפרד מאווירת הרחוב. גם כיום מבוצע טאטוא יד ני בחלק מהמקרים. טאטוא ידני יכול להגיע לכל מקום ברחוב ללא קשר לסוג וצורת הריהוט המוצב שם, עובדה שהיא בעלת יתרון עצום במניעת הצטברות לכלוך. החסרונות העיקריים של טאטוא ידני מתבטאים בצורך בהעסקת מספר גדול של עובדים פשוטים, כאשר העבודה מאופיינית במאמץ גופני ג דול ובקצב עבודה איטי במיוחד. העובדים מבצעים את כלל שעות העבודה בחוץ, העבודה כוללת מאמץ פיזי גדול, ובחלק מהזמן תוך חשיפה לתנאי אקלים לא קלים. טאטוא מכאני בעשרות השנים האחרונות, פעולות ניקיון שוטפות בכלל ושל משטחים מרוצפים באבנים טבעיות בפרט, מבוצע בדרך כ לל ע"י שימוש במכשירי טאטוא מכאניים, ראה ציור מס'. 4.1 מכשירים מסוגים אלו משמשים בכל רחבי העולם לניקוי של מרכזים מסחריים, רחובות, מדרחובים ומרכזי ערים אשר בדרך כלל הינם מקומות הומי אדם. מרבית עבודת הניקיון נעשית מחוץ לשעות השיא של המקום. בעבר, מרבית מכונות הטאטוא היו כאלו שהמפעיל הלך בצמוד למכונה. כיום כמעט כל סוגי הציוד הינם כאלו שבהם מפעיל המכונה נוהג בה בדומה לנהיגה ברכב. מרבית המכונות הינן במימדים קטנים יחסית לכלי רכב, יעילות, בטוחות למפעיל ולמשתמשים במקום. יתרון זה מאפשר את פעילותם גם במשך שעות היום הרגילות. במרבית המכונות, קיימת מערכת מברשות מסתובבת שתופסת את הלכלוך אשר נשאב אל מיכל סילוק, כשבדרך הפסולת עוברת ריסוק במערכת סכינים מסתובבת. מערכות ריסוק מיוחדות מסוגלת לרסק בין היתר גם בקבוקי זכוכית לרמה של דמוי חול המאפשרת סילוק בטוח וקומפקטי. 74

75 מ כונות טאטוא מודרניות כוללות אבזור ליעדי ניקוי מיוחדים כגון: שתן של כלבים, שאריות של אוכל מהיר וסוגים מסוימים של כתמים. הסרת שאריות של גומי לעיסה המושלכות על פני הריצוף אינה ניתנת לסילוק בעזרת מכונות טאטוא. לעומת זאת קיימים מכשירים מיוחדים בשוק אשר מסוגלים להסיר שאריות אלו. התייחסות מיוחדת למכשירים אלו תובא בהמשך. מכונות לחץ התזת מים בלחץ הינו אמצעי יעיל למגוון רחב של פעולות כגון: ניקוי משטחים בכלל, התפטרות מסוגים שונים של לכלוך צף ובחלק מהמקרים סילוק כתמים אשר יורחב בהמשך. קיימות מספר הגדרות למכונות לחץ: ש טיפה בלחץ הינו ביטוי המשמש לכל סוג של ניקוי העושה שימוש במים המותזים בלחץ ממוצע הנמצא בתחום של אטמוספרות. מכונות אלו נמצאות בשימוש רחב לכלל סוגי המשטחים המרוצפים. ומשמשות להסרת אבק, לכלוך צף, ולחלק מסוגי הכתמים )הפחות עקשנים ובעלי הרכב מתפרק במים ודטרגנטים(. מכונות שטיפה בלחץ גבוה או בלחץ מאוד גבוה ( Ultra high p ressure) הינם מכונות שטיפה המסוגלות להפעיל לחצים בתחומים שבין מספר מאות אטמוספרות ועד ל אטמוספרות ויותר. מכונות אלו משמשות בעיקר להסרת ציפויים מפני משטחים ולפעולות מיוחדות אחרות מלבד ניקיון. ניקוי קיטור הינו ניקוי במים המחוממים לטמפרטורות מכ- לכ C C ועד ומותזים בהספק ובלחץ נמוך. מכונות קיטור משמשות בדרך כלל להורדת שומנים, כתמים של גומי לעיסה, וחמרים אחרים הקשים להסרה בדרכים אחרות. מכונות אלו משמעות במקרים רבים לטיפול במשטחים בתוך בניינים מכונות שטיפה בלחץ מסופקות בגדלים ובחוזקים שונים למגוון רחב של שימושים. מכונות אלו מסוגלות להתמודד עם מגוון גדול של צורות וסוגי לכלוך, אך חלק מסוגי ההכתמה עלולים לצרוך הוספת דטרגנטים וחומרי פירוק מיוחדים. הם מסוגלים בין היתר לנקות את פני הריצוף מירוקת, אצות וטחב. החיסרון המשמעותי של מכונות אלו הוא הרס המישקים בין אלמנטי הריצוף בעת ביצוע הניקוי בעיקר כשמדובר בחול או בחומר גרנולרי אחר לא מלוכד. גם כאשר מדובר במישקים המבוצעים בחומר מיוצב כמו טיט, יש סכנה לפגיעה במישקים בעת שטיפה בלחצים גבוהים. יישום השטיפה בזווית של 30 מעלות כלפי המשטח וכן הורדת לחצי העבודה למינימום האפשרי, עשויים להפחית את סכנת סילוק החול מהמישקים. 75

76 הורדת כתמים כללי אחד מגורמי הלכלוך העיקריים המאפיינים משטחים מרוצפים באבנים טבעיות הינו גורם ההכתמה. המקורות השכיחים ביותר להכתמה הם: שאריות של חומרי מזון ופסולת אורגנית, נזילה של שקי פסולת, פחי אשפה לא מתוחזקים, נזילת שמנים מכלי רכב, שטיפת רצפות של מסעדות ועמדות של אוכל מהיר ושפיכת המים המלוכלכים לשטחים המרוצפים ועוד. ניקיון כללי של כתמים מבוצע בעזרת שטיפה רגילה הנעשית בדרך כלל בעזרת ציוד של לחץ מים )לא גבוה במיוחד( ודטרגנטים רגילים. ציוד מסוג זה זמין במרבית הרשויות האחראיות על נושא ניקיון של משטחים ציבוריים, רחובות ורחבות מרוצפות באבנים טבעיות. למרות זאת, במקרים רבים, סוגים מסוימים של כתמים אינם ניתנים להורדה בעזרת לחץ מים או שימוש בדטרגנטים רגילים. קיימות מספר טכניקות מיוחדות להתמודדות עם כתמים בעייתיים בפני משטחים בכלל ומשטחים מרוצפים באלמנטים מאבן טבעית בפרט. זיהוי הגורם להווצרות ההכתמה וכן טיפול מוקדם ככל האפשר בבעייה, הינם המתווים העיקרים לאופן הטיפול. סעיף זה דן במגוון רחב של טכניקו ת להסרת כתמים. יש לציין כי בחלק מהטכניקות הקיימות להתמודדות והסרת כתמים ממשטחים קיימות השפעות לוואי המזיקות לסביבה, ויש לקחת נושא זה בחשבון בעת בחינתן. בנוסף למתואר להלן קיים בשוק מספר גדול של חומרים מסחריים המשמשים לניקוי משטחים וכן להסרת סוגים שונים של כתמים. במסגרת בחירת החומרים המתאימים יש לבחון באופן פרטני את יעילותם של החומרים השונים, אל מול השפעות סביבתיות אפשריות וכן את מחיר החומרים. יבחרו אותם החומרים המתאימים ביותר לתפקידם ונותנים את היחס הטוב ביותר של תועלת עלות לרשות הממונה על נושא אחזקת המשטחים. כתמי צמנט כתמי צמנט נשארים בפני משטחים מרוצפים על גבי שכבת הנחה מטיט והמישקים ממולאים בטיט. בנוסף, במקרים רבים מבוצעות עבודות אחזקה של שוחות למיניהן או התקנת ריהוט דרך בפני המשטח אשר עלולים לגרום לשאריות של כתמי צמנט במקום. במידה וכתמים אלו אינם מסולקים מיד לאחר ההכתמה ובאופן יסודי, הטיט מתקשה וקשה יותר להסיר את אותם כתמים. דוגמא לכתם צמנט ראה ציור מס' 4.2. השיטות העקריות הקיימות לסילוק כתמי צמנט הינן כמפורט להלן: כלים מכאניים: יש להסיר במידת האפשר את כתמי הצמנט באמצעים מכאניים כמו פטיש ואזמל. בעת שימוש בטכנולוגיה זו יש לדאוג לא לשבור את אלמנטי הריצוף..1 76

77 שפשוף: שפשוף כתמי צמנט במברשות ברזל מאפשר הורדת שאריות כתמים אלו לאחר השימוש בכלים מכאניים. ברוב המקרים שימוש באמצעים מכאניים בשלב ראשון והשלמת המלאכה ע"י שפשוף במברשות פלדה בשלב השני עשוי לתת רמת ניקוי מספקת. פעולה כימית: במידה והכלים המכאניים משאירים כתם יש להשתמש בחומרי ניקוי אשר מכילים חומצה. יש להרטיב את המשטח במים לפני יישום זה. חומרי ניקוי המכילים חומצה בריכוז עד 10% אמורים להוריד כתמי צמנט. החומצה מבצעת ראקציה כימית עם החומרים הצמנטיים ומפרקת אות ם. שפשוף חוזר מאוחר יותר ע"י מברשת פלדה ושטיפה במים אמורים לסלק את הכתם באופן מלא. ראוי לציין כי הטיפול בחומצה במקרה ומדובר במרצפות תעשייתיות תוקף גם את פני המרצפת ומוריד קרום דק ממנה. בנוסף, כשמדובר בסלעי משקע ממקור גיר או אבני חול, או סלעים מטמורפיים כמו שיש או טרברטין השימוש בחומצה עלול להרוס את מראה האבן, ראה ציור מס'. 4.3 למרות שמרבית אבני היסוד עמידים בפני חומצה, מומלץ בכל מקרה לבחון את הניקוי על שטח קטן מוסתר לפני יישום רחב יותר..2.3 ציור מס' : 4.2 כתמי צמנט בפני ריצוף באבן טבעית ציור מס' : 4.3 הרס מרצפות ממקור אבן חול כתוצאה יישום חומצה 77

78 כתמים אורגניים במסגרת זו נכללים סוגים שונים של משקעות )קפה, תה, משקאות קלים, יין, בירה, טבק ועוד( וכן חומרים אורגניים אחרים, כמו מיצים של פירות וירקות וכדומה. באזורים עירוניים מקור הכתמה זה הינו שכיח ב מיוחד בקרבת פחי אשפה ופינות ישיבה. שפשוף אזור ההכתמה עם מים חמים וסבון בדרך כלל מספיק כדי להסיר כתמים אלו. בחלק מהמקרים כשמדובר בכתמים עקשניים יש לבצע טיפולים חוזרים. במקרה ומים חמים וסבון אינם מסירים את הכתם, ניתן להשתמש במלבין ביתי )תמיסה המכילה 3-6% נתרן תת כלורי (. NaClO במידה ונעשה שימוש בחומר מלבין, יש צורך לבצע לאחר מכן שטיפה יסודית במים. כתמים על בסיס שמן כתמים על בסיס שמן נוצרים כתוצאה מנוזלים או מוצקים המכילים תכולה גבוהה של שמנים )שמן מכונות, זפת, שמן בישול, חלב, שאריות מזון מטוגן, שמן טיגון ועוד.(. שמנים למיניהם נספגים במהירות בפני מרצפות מבטון ובריצוף באבן טבעית מסוגים מסוימים. חלק מהמומחים טוענים שכתמי שמן מלוכלך אינם ניתנים להורדה מוחלטת מפני הריצוף. ככל שכתם השמן מטופל בתקופה קצרה לאחר התרחשותו, כך גוברים הסיכויים להסרתו באופן הקרוב למושלם. בנוסף, בעת שפיכת שמן בפני משטח, יש להשתמש בחומרים סופגים מסוגים שונים על מנת למנוע התפשטותו על פני המשטח וכן לצמצם את ספיגתו בתוך המשטח. במקרים של כתמי שמן ישנים ניתן להשתמש באמולסיות מפרקי שומנים. יש להבריש את האמולסיות אל תוך המשטח המוכתם ולהמתין לתקופה מסוימת. יש להקפיד על יישום אמולסיות אלו בצורה מדויקת לפי הוראות היצרן. יש לשטוף את שטח ההכתמה עם כמות גדולה של מים לאחר יישום חומרים מפרקי שומן. אלטרנטיבה נוספת להורדת כתמי שמן, הינה שפשוף האזור בעזרת דטרגנטים חזקים במיוחד ומים חמים. לאחר גמר הטיפול, י ש לשטוף את האזור בעזרת מים חמים. דטרגנטים אלו עלולים לתקוף את גוון האבן בחלק מהמקרים, לכן יש לנסות את הטיפול בשטח קטן ומוסתר לפני יישומו על שטחים גדולים בכל סוג של אבן ריצוף. כתמי חלודה כתמי חלודה בפני משטחים מרוצפים באלמנטים מאבנים טבעיות מתרחשים כתוצא ה ממים זורמים מעל אלמנטים ממתכת, או מחמצון של מרכיבים עשירים בברזל הקיימים במקורות אבן מסוימים, או משהיית אלמנטים ברזליים על פני המשטח. כתמים ממקור חלודה הינם כתמים מאוד קשים להסרה, והפתרונות 78

79 להסרתם תלויים במקור האבן וספיגותה. בכל מקרה של ניסיון לסילוק כתם חלודה, יש לנסות את השיטה על שטח קטן ובמקום מוסתר קודם ליישום רחב. מפורטות להלן מספר שיטות לפירוק כתמי חלודה מפני אלמנטים מאבנים טבעיות: חומצה הידרוכלורית (HCL) : שפיכת חומצה הידרוכלורית בריכוז של 5-8% )או כל חומר אחר מקביל לו( על אזור ההכתמה והמתנה של מספר דקות עד שהחומר צורב את החלודה. יש להקפיד על שטיפת המשטח בכמות גדולה של מים לאחר גמר הטיפול. חומצה אוקסלית :H 2 C 2 O 2 חומצה אוקסלית הינה חומר מסוכן וקשה להשגה. החומר נמצא בשימוש שכיח לצורך הלבנת לוחות של עץ אך הינו בעל יעילות מיוחדת להסרת כתמי חלודה ממשטחים מרוצפים באבנים מבטון תעשייתי או מחלק מהאבנים הטבעיות. במקרה של שימוש בחומצה אוקסלית, חובה לבצע את היישום באופן מדויק בהתאם להנחיות היצרן. - - בנוסף לחומרים הכימיים שרלוונטיים לפעולות ניקיון מרוכזות )המבוצעות ע"י אנשי הרשות(, קיימות מספר טכניקות המיועדות לשי מושים ממוקדים ומצומצמים בהיקפם. טכניקות אלו עשויות להתאים לשימוש ע"י בעלי חנויות שבאחריותם שמירה על שטח מצומצם הנמצא בסביבת החנות שלהם. טכניקות אלו כוללות למשל שימוש במיץ לימון טרי או שימוש בחומץ ועוד. שאריות גומי לעיסה שאריות של גומי לעיסה )מסטיק( הינן אחת הבעיות הקשות ביותר לטיפול במשטחים ציבוריים המיועדים להולכי רגל כמו מדרחובים, מרכזי קניות, רחבות הופעות ועוד. היום קיימים בשוק חומרים מסחריים המיועדים לפירוק והורדה של כתמים אלו אך הם חומרים יקרים בדרך כלל. כמו כן, ניתן להשתמש בטכניקה של קירצוף או גירוד גומי הלעיסה מפני המשטח, טכניקה אשר בדרך כלל משאירה חלק מהחומר. טכנולוגיות מתקדמות יותר לטיפול בבעיה זו מפורטות להלן: שטיפה בלחץ גבוה של מים הינה השיטה השכיחה ביותר לניקוי גומי לעיסה מעצם העובדה שרוב הרשויות המקומיות מחזיקות מכשירים אלו למטרות ניקוי כלליות. כמובן שיישום ציוד זה למטרה ספציפית זו עלול להיות כרוך ב בזבוז כמויות גדולות מאוד של מים. בחלק מהמקרים כשמדובר בכתמי מסטיק עקשניים, לחץ מים אינו מספיק ויש צורך לשלב חומרים כימיים שבחלקם מזיקים לסביבה. טכנולוגיה של הקפאת כתם המסטיק בעזרת מכשיר ייעודי, מאפשרת לבצע את ההסרה בצורה מוצלחת יותר. צורת הפעולה של המכשיר מסתמכת על התזת חומר אשר גורם להקפאת המסטיק, המתנה של מספר דקות ואז קרצופו

80 טכנולוגיה של קיטור מותז ב- 180 מעלות ובלחץ של 8 בר בלבד בשילוב חומר כימי לא רעיל גורם לחימום והתפרקות גומי הלעיסה מהמשטח ה קשיח. השאריות לאחר מכן משופשפות בעזרת מברשת לרמה של אבקה אשר ניתן להורידה לחלוטין בעזרת מכונת שטיפה או צינור מים המופעלים בלחץ, ראה ציור מס' , הבעייה עם טכנולוגיה זו וכן הטכנולוגיה של ההקפאה הינה שהטיפול הנדרש הינו טיפול מקומי מאד ועל כן נדרש למעשה לטפל כמעט בכל מסטיק בנפרד. עובדה זו מייקרת עוד יותר את תהליך הטיפול. - כתמי צבע וגרפיטי מי מסטיק במכשיר קיטור טיפול בכתמי צבע מבוצע באופן שונה ומותנה בגיל הכתם. כתמים טריים הינם הכתמים הקלים ביותר להסרה, זאת ע"י ספיגת הצבע בעזרת בד או נייר סופג. לאחר מכן שפשוף אזור הכתם בעזרת מים חמים ודטרגנט. חל איסור מוחלט להשתמש בטינר, טרפנטין או כל ממיס צבע אחר, אשר יגרום אך ורק לפיזור שטח ההכתמה ולהעמקת מידת הספיגות של הצבע במשטח. כתמים ישנים יותר ניתנים לקרצוף מפני המשטח, כשהשאריות ניתנים להסרה בעזרת חומר מסיר צבע. כתמים של חומר אפוקסי או פוליאסטר כתמים של חומרים אפוקסיים קשים או של דבקים אפוקסיים ניתנים להסרה ע"י שריפת הכתם באמצעות להבת מבער. 80

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד 1041/OL25775 15/04/2013 מהדורה 41 מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מיוחד 1 תוכן עניינים : 3 3 0 6 14 12 12 16 19 20 22 22 31 32 36 31 31 31 33 03 02 01 03 09 23 23 11 11 תיאור

Læs mere

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע תא מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62 חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 965 הוראות התכנית תכנית מס' תתל/ 33 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית תל-אביב, מרכז אור יהודה-אזור *ישן*, מצפה אפק, גבעתיים, עמק לוד,

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ רח' ארלוזורוב 51, חולון, טלפון: /5/6 פקס:

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בעמ רח' ארלוזורוב 51, חולון, טלפון: /5/6 פקס: Jean Paul Viguer et Associ es Architecture et Urbanisme Paris, France ק.ס.מ. קבוצת סוף מערב תכנון הסביבה ותכנון אורבני פתח תקווה 972-3-9214510 עיריית חולון מינהל ההנדסה החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

Læs mere

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 1 כללי שכונת הנרקיסים בראשון לציון היא חלק מרצף שכונות מגורים שיבוצעו עם פינוי חלקים משטחי צריפין. השכונה מאופיינת בשלוש רצועות בינוי אשר ביניהן רצועות שטחים

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס:

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בעמ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס: הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: 58-T יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהמוצר

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

למקרר דגם: RT-62 EASW

למקרר דגם: RT-62 EASW הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: RT-62 EASW יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

דגם SDC

דגם SDC הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסר דגם SDC18809 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung 2 תוכן

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות

מיקור-חוץ בתוכנית מעגלי תעסוקה: ניתוח והמלצות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים נייר עבודה מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות רמי אדוט מאי 2017 מבוא שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

תוכן עניינים המהנדס של המדינה... 8 מחויבות למשתמשי הדרך, לחברה ולקהילה.. 70 אסטרטגיה וניהול נושא הקיימות והאחריות מנהלים באחריות...

תוכן עניינים המהנדס של המדינה... 8 מחויבות למשתמשי הדרך, לחברה ולקהילה.. 70 אסטרטגיה וניהול נושא הקיימות והאחריות מנהלים באחריות... אחריות תאגידית 2016 תוכן עניינים דבר יושב ראש הדירקטוריון...4 דבר המנכ"ל...5 דו"ח הקיימות והאחריות התאגידית... 6 של נתיבי ישראל... 6 תוכן ומבנה...7 המהנדס של המדינה... 8 שנות ה- 60...15 שנות ה- 70...16

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills תוכן עניינים הטכנולוגיה מעולם לא הציבה בפנינו כל כך הרבה הזדמנויות ומורכבויות בתהליך יישום של פרויקט חלונות דלתות והצללות אלומיניום. בחירת השותף הנכון מאפשרת לכם למנף הזדמנויות אלה בפשטות וביעילות, אולם

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

"השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי"

השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי החפירות בעיצומן מחוז צפון גיליון מס' / 11 נובמבר 2009 ב 15.10.2009 הטרקטורים עלו לשטח והחלה בניית בית הפרקליט של מחוז הצפון מעקב בדק בית // עמ' 9 "השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי" עו"ד

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית w w w. a y u r v e d a - h e a l. c o m, i g a l k u t i n @ g m a i l. c o m " זה אשר רואה את המציאות כפי שהיא, בעל שליטה עצמית, סובב בעולם

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere