Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance"

Transkript

1 Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen. Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Orienteringen om målopfølgning på de strategiske mål tages til efterretning 2. tillægsbevillinger anbefales til: a. mindreudgifter på driften for -16,592 mio. kr. b. merindtægter og mindreudgifter på finansiering for -23,752 mio. kr. c. merindtægter på anlæg for -0,610 mio. kr. Sagsfremstilling Sagen indeholder følgende: Orientering om de strategiske mål Budgetopfølgningsfokus. Orientering om de strategiske mål Målopfølgningen for de strategiske mål fremgår af bilag 1 og viser, at arbejdet med de fleste mål forløber efter planen. Hovedparten af målene er i grøn, og ti mål er allerede opfyldt eller lukket. Enkelte mål ønskes udskudt, da Børne- og Ungepolitikken først forventes færdig i De strategiske budgetmidler er fordelt, men det fulde forbrug er endnu ikke registreret, da forbruget først kvalificeres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens samlede økonomi, jf. indstillingerne til samtlige fagudvalg og til Byrådet. Tabel 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik H ele mio. kr. Byrådets mål Oprindeligt budget Korr.Budget Forventet årsresultat Driftsbalance Serviceramme Overholdes (1.803) Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2017 pr Anlægsramme Kassebeholdning ultimo året Der søges tillægsbevilling til mindreforbrug på driften for 16,592 mio. kr. Til finansiering søges bevilling til merindtægter og mindreudgifter for 23,752 mio. kr. På anlæg søges merindtægter for 0,610 mio. kr. 1

2 Driftsbalance Det fremgår af tabel 1, at overskuddet på driftsbalancen ved denne budgetopfølgning stiger med 23 mio. kr. til 101 mio. kr. i forventet årsresultat. Det skyldes mindreforbrug i CBS, JOB, CSO og DOS. Byrådets måltal for driftsbalancen skal sikre, at resultatet af den skattefinansierede drift kan finansiere de årlige udgifter til indbetalingsrækken på SOLT (33 mio. kr.), afdrag på lån (31 mio. kr.), samt bruttoanlægsudgifterne (ekskl. salgsindtægter og forsyning) som på nuværende tidspunkt udgør 112 mio. kr. Dermed skal overskuddet på driftsbalancen kunne dække udgifter for 176 mio. kr. På nuværende tidspunkt udgør overskuddet 101 mio. kr., og dermed er der en ubalance på 75 mio. kr. for at kunne finansiere budgetårets kendte udgifter. Dermed finansieres denne ubalance gennem et kassetræk. Serviceramme Servicerammen kan ses som en indikator for hvad kommunen har råd til at bruge på service. Det følger af budgetopfølgningen, at der søges tillægsbevilling til en stigning i serviceudgifterne på 4 mio. kr. til i alt mio. kr. De budgetterede serviceudgifter ligger 25 mio. kr. over den oprindeligt udmeldte serviceramme og 34 mio. kr. over KL s nye vejledende sigtepunkt for Der er behov for opmærksomhed på at holde serviceudgifterne nede. I tilfælde af at kommunerne samlet set overskrider servicerammen, risikerer Egedal Kommune en sanktion med reduktion i næste års bloktilskud. Anlæg Kommunens anlægsudgifter ændres ikke ved budgetopfølgningen. De ligger fortsat 12 mio. kr. over anlægsrammen. Kassebeholdning Kassebeholdningen ved udgangen af året stiger med 41 mio. kr. og udgør 130 mio. kr. Der indgår i kassebeholdningen forventede indtægter for 87,1 mio. kr. ved primært salg af jord og bygninger i Styringsmæssige overvejelser Der bliver søgt tillægsbevillinger til mindreudgifter på driften for 16,6 mio. kr., og kassebeholdningen stiger med 41 mio. kr. Det er positivt, men det er relevant at bemærke, at serviceudgifterne stiger med 4 mio. kr. De udgifter der nedjusteres vedrører områder, der falder uden for servicekategorien, og som for en stor del falder uden for kommunens direkte styring det gælder f.eks. sygedagpenge, kommunal medfinansiering og integration. Dog er nedjusteringerne identificeret tidligt, hvilket indikerer en rettidig styring samt god indsigt i de pågældende budgetter. Der er for første gang fortaget budgetopfølgning på anlæg med måneds-periodiserede budgetter. Opfølgningen viser, at der i årets første 6 måneder er brugt 38 mio. kr. på anlæg. Det følger af det periodiserede budget, at der var forventet anvendt 60 mio. kr. Det betyder at uforbrugte midler for 22 mio. kr. er blevet udskudt til anvendelse senere på året. Det kan konstateres, at forbruget ti anlæg er steget de seneste måneder, og at det samlede 2

3 mindreforbrug falder. Dermed underbygger det realiserede forbrug nu forventningerne til årets resultat på anlæg. Anlægsudgifterne følges fortsat tæt, da der er periodeskubbet væsentlige mindreforbrug til slutningen af året. På driften er der et bagudrettet mindreforbrug på 27,1 mio. kr., og heraf er 17,2 mio. kr. blevet periodeskubbet til en senere anvendelse. De største bagudrettede mindreforbrug som er blevet periodeskubbet til senere brug ligger i CEI, CPK, CBS, JOB og CSO. Dertil blev der ved den første politiske budgetopfølgning periodeskubbet i alt 11,1 mio. kr. Disse periodeskub - og øvrige budgetafvigelser, herunder tillægsbevillinger, overført mindreforbrug fra 2016 mv. - gør, at det oprindelige budget for årets sidste 6 måneder er øget med 106 mio. kr. Dette er en opjustering af det forventede forbrug i andet halvår af 2017, og derfor bør der være særlig opmærksomhed på de periodeskub, der foretages og placeres i slutningen af året. Der er to årsager hertil: eventuelle afvigelser i slutningen af året, gør at der er mindre tid til at foretage ændringer, der imødegår mer- eller mindreforbrug, inden at regnskabet lukkes. periodeskubbene låser likviditet og i tilfælde af, at aktiviteterne og deri udgifterne ikke afvikles i slutningen af året, beslaglægges likviditet, der kunne have været anvendt som finansiering på områder, der oplever udgiftspres. Derfor er det centralt, at administrationen kontinuerligt følger op på, hvor store periodeskub der er foretaget, og i forbindelse med budgetopfølgningerne revurderer periodiseringen. Konsekvenser for budgettet Nedenfor er beskrevet de økonomiske konsekvenser af den samlede budgetopfølgning for kommunen, jf. indstillingerne til samtlige fagudvalg: Driftsbalancen Overskuddet på driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen stige med 23 mio. til 101 mio. kr. Servicerammen Serviceudgifterne stiger ved budgetopfølgningen med 4 mio. kr. og vil derefter udgøre mio. kr. Det er 34 mio. kr. højere end KL s nye korrigerede sigtepunkt, og 25 mio. kr. højere end den oprindeligt udmeldte serviceramme. Anlæg Bruttoanlægsudgifterne forventes uændret at udgøre 112 mio. kr. Kassebeholdning kassebeholdningen stiger med 41 mio. kr. og udgør 130 mio. kr. ved udgangen af året. 3

4 Driftsbevillinger under centre En analyse af afløbet af udgifterne (forbruget i forhold til periodiseret budget) viser, at der i årets første 6 måneder er brugt mio. kr. Der var i det oprindelige budget forudsat brugt mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 44 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget udgør mindreforbruget 41 mio. kr. Hvis man indregner ændringerne ved denne budgetopfølgning svinder mindreforbruget ind til et merforbrug på 2 mio. kr. Det tilkendegiver, at der er et forbrug på 2 mio. kr. som der ikke er taget bevillingsmæssig stilling til, og som derfor vil blive fulgt nøje, at dette ikke stiger væsentligt. En analyse af afløbet på indtægtssiden viser at der i årets første 6 måneder har været indtægter for 252 mio. kr. Der var i det oprindelige budget forventet indtægter for 260 mio. kr. Det svarer til mindreindtægter for 8 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget udgør mindreindtægterne 30 mio. kr. Hvis man indregner ændringer ved denne budgetopfølgning udgør mindreindtægterne 18 mio. kr. Der er registreret usædvanligt få indtægter i juni måned, hvor der kun er indgået 9 mio. kr. mod i budgettet forudsat 57 mio. kr. Det lave indtægtsniveau i juni skyldes, at CSS har ændret budgetterings- og konteringspraksis på Bestiller-Udfører-Modellen med tilbagevirkende kraft. Periodiseringen i CSS på måneder skal derfor korrigeres til næste budgetopfølgning. Tabel 2 Forventet årsresultat H ele kro ner Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. forventning Tillægsbevillinger og omplaceringer Forventet årsresultat Center for Borgerservice Jobcenteret Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Direktion og Sekretariat Drift Finansiering Anlæg I alt Tabel 2 viser det forventede årsresultat på drift, anlæg og finansiering. Der søges tillægsbevilling til netto mindreudgifter for -16,6 mio. kr. på driften. Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften fordeler sig som følger: CSS Prognosen for CSS viser et merforbrug på 17,3 mio. kr. Allerede iværksatte handleplaner forventes at reducere dette forbrug med 8,0 mio. kr. Dermed søges tillægsbevilling og omplacering for i alt på 9,3 mio. kr. Centerets merforbrug ses på rammen Myndighed og Bestiller, hvor der er aktivitets- og prisstigninger. 4

5 CAS Der søges 2,260 mio. kr. til barselpuljen samt seniorjobs. Derudover udmøntes budgetmidler fra barselspuljen samt administrative effektiviseringer i forhold til andre centre. CSD Der søges netto 1,089 mio. kr. primært til tandplejen til rettelse af en tidligere dobbeltbesparelse. CSO. Der søges bevilling til mindreudgifter for -6,308 mio. kr., der primært vedrører mindreforbrug til kommunal medfinansiering og merforbrug til plejeboliger og Egeparken. JOB Der søges bevilling til mindreudgifter for -7,232 mio. kr. på sygedagpenge, kontanthjælp og integrationsydelse. DOS De overførte mindreforbrug til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet kan tilgå kommunekasse. I alt tilgår -7,425 mio. kr. CBS. Der søges negativ tillægsbevilling for -8,015 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug til personlig pleje og integration samt refusion på personlig pleje og praktisk hjælp samt flygtningeboliger. CEI, CTM og CPK søger bevillinger af mindre størrelse. Afvigelsesforklaringer Af nedenstående tabel fremgår afvigelserne på driften fordelt på de fem afvigelseskategorier. Tabellen viser størrelsen af de bagudrettede og fremadrettede budgetafvigelser. En positiv bagudrettet afvigelse viser et merforbrug i forhold til det periodiserede budget, mens en negativ bagudrettet afvigelse viser et mindreforbrug. Tabel 3 bagud og fremadrettede afvigelser Kategorier for afvigelsesforklaringer Afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Beløb Fremadrettet afviglese Beløb Tillægsbevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Samlet set reduceres det bagudrettede budget for årets første halve år med 27,123 mio. kr. Heraf bliver 17,2 mio. kr. rykket til en senere anvendelse, mens resten svarende til 9,9 mio. kr. tilgår kassen. Afvigelserne inden for de enkelte kategorier skyldes i store træk følgende: Periodiseringsafvigelser: Der har netto bagudrettet været et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. som var forventet afholdt i årets første 6 måneder. Der har således bagudrettet været for 25,7 mio. kr. færre driftsudgifter og flere indtægter end forventet i CEI, CBS, JOB, CSO, CPK, CAS og DOS. Modsat har CSS og CTM haft bagudrettet merforbrug for i alt 8,5 mio. kr. I 2016 blev på samme tidspunkt ved årets anden budgetopfølgning periodeskubbet 42,6 mio. kr. Det indikerer at budgetterne er mere retvisende i Prisændringsafvigelser: Der har været et bagudrettet mindreforbrug på -0,9 mio. kr. 5

6 Fremadrettet forventes et yderligere mindreforbrug som følge af prisændringer på -9,8 mio. kr. Det betyder, at der søges tillægsbevilling til afvigelser, der skyldes lavere priser for samlet set -10,8 mio. kr. Aktivitetsændringer: Der har som følge af aktiviteterne netto været et bagudrettet mindreforbrug på -9,3 mio. kr. som var forventet afholdt i første halvår. Der har således bagudrettet været -15,8 mio. kr. i færre driftsudgifter og flere indtægter end forventet i CBS, CSO, JOB, CTM og DOS. Modsat har CSS, CSD, CEI og CAS haft bagudrettet merforbrug på 6,3 mio. kr. Der forventes som følge af aktivitetsafvigelser brugt ca. 3,4 mio. kr. mere i de følgende 6 måneder på stigende aktiviteter. Lån, balanceforskydninger og skatter konto 7 og 8 Til finansiering søges merindtægter og mindreudgifter for netto 23,752 mio. kr. Det vedrører følgende forhold: 1) Ved årets første politiske budgetopfølgning blev søgt bevilling til at indbetale udeståendet fra 2016 til SOLT-depotet på 32,137 mio. kr. Efterfølgende er konteringen kvalificeret, hvorfor der søges tillægsbevilling til at tilbageføre 19,050 mio. kr. fra SOLT. Årsagen er, at der udestod en endelig konteringsvejledning fra kommunens revision. 2) Der er modtaget kompensation for fastfrysning af grundskyld for 9,432 mio. kr. 3) Der søges bevilling til balanceforskydninger som øger kassen med 11,7 mio. kr. Det skyldes, at 70 % af de budgetterede udgifter til grundkapitalindskud, svarende til 9,252 mio. kr. til storparcel A6 udskydes til 2018 og 2019 samt at indskudslån er reduceret. 4) Der søges bevilling til mindre låneoptagelse for 13 mio. kr. Det er bl.a. til lånoptag for 9,7 mio. kr., da budget til Energioptimering II er udskudt til 2018, og til nettoudgifter til lån til ejendomsskatter der nedjusteres med 1,3 mio. kr. samt en mindre justering af lån til Energistyring ) Der er modtaget midtvejsregulering af statstilskud for 0,7 mio. kr. og beskæftigelsestilskuddet for 1,780 mio. kr. 6) Til finansindtægter og -udgifter søges netto tillægsbevillinger for 0,931 mio. kr. Det skyldes primært en opregulering af renteudgifter på kontantindestående på 0,250 mio. kr., samt nedregulering af kursgevinster (den sidste swap udløb sidste år) på 0,3 mio. kr. og nedregulering af indtægter med 0,3 mio. kr. fra garantiprovision fra Egedal Fjernvarme som følge af ændrede principper for opkrævning. Samtidig er indtægter fra renter til lån til betaling af ejendomsskatter nedjusteret med 0,7 mio. kr. og budgettet til tilskud til servicearealer på samlet 0,065 mio.kr. nulstillet da lovgivningen er ændret. Anlæg Der søges tillægsbevilling til anlægsindtægter for 0,6 mio. kr. Det vedrører salg af energi-rater i Center for Ejendomme og Inter Service som følge af realiserede energieffektiviseringer. En analyse af afløbsprofilen på anlægsudgifterne viser, at forbruget først på året lå langt under budgettet. I februar til juni følger det samlede anlægsforbrug fint tendensen i budgettet - om end lidt under det oprindelige budget hvilket afspejler, at der er sket en reperiodisering, hvorved forbruget er udskudt. 6

7 Det samlede korrigerede budget er højere end det oprindelige budget som følge af overførte anlægsprojekter fra sidste år. Der er i årets første 6 måneder brugt 38 mio. kr. på anlæg. Der er i det korrigerede budget forventet brugt 60 mio. kr. Det betyder at der er et mindreforbrug på 36 %. Det samlede mindreforbrug er faldet i juni måned. Hovedvægten af anlægsprojekterne forventes betalt i 2. halvår i august og november. Der skal således følges tæt op på, hvorvidt budgettet sidst på året kan nå at bliver anvendt. 7

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning

Egedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen

Læs mere

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU Konto 7 Oktober Økonomiudvalget Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Beløb Beløb Periodiseringsafvigelser Udgifter

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgningen Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2017 - udgifter Periodiseret udgiftsbudget og -forbrug 2017 - Drift Hele mio. kr. 310 290 270 250 230 210 190 170

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 13 Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug og ) Korrigeret Korrigeret Kommunaldirektør -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Direktør

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget Konto 7 Februar Økonomiudvalget Beløb Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I -185.145.375-18.11.217-19.58.72-211.4.962-211.24.717-199.61.632-231.44.167-181.56.9-192.143.288-193.633.121-219.166.5-22.374.389-2.397.848.178

Læs mere

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt Februar Økonomiudvalget Rangering 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.197.598 1.193.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.126.313 13.638.894 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer

Budget og forbrug fordelt på rammer Center for Administrativ Service September Økonomiudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017 Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer

Budget og forbrug fordelt på rammer Konto 7 September Økonomiudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration 1.36.1 846.28-19.72-18% 11.673.114 11.623.186-49.928 12.79.214

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget Bilag Center for Administrativ Service Februar Økonomiudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Realiseret nuar - Februar Marts - December 7 i alt

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 28. februar 2019

Økonomirapport for Pr. 28. februar 2019 Økonomirapport for 2019 Pr. 28. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...1 1.2 Serviceudgifter...2 1.3 Kassebeholdning...3 1.4 Overholdelse af de fem

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Januar Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv September Planudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Bilag. PU Planudvalget Realiseret Januar - November - December 27 i alt og (Realiseret ifht. ) forventning og Redningsberedskab - -,% Intern service 45.64.69 35.882.38-9.759.552-2,38% 4.377.73 7.77.73

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-21 1 Program Kl. 18.00 18.15 Velkommen tag noget at spise Budgettets udgangspunkter Borgernes synspunkter og råd til politikerne Budgetprocessen Kl. 18.15 19.00 Budgetforslagets udgangspunkter

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Periodiseret budget og forbrug Drift

Periodiseret budget og forbrug Drift Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 Hele 1.000 kr. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Periodiseret budget og forbrug 2016 - Drift Faktisk forbrug

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere