יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,"

Transkript

1 יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן ליחידה עצמאית ובלתי תלויה בגורמי חוץ; אך יחד עם זאת ידוע, שקשרי היהודים בתימן עם מרכזים רוחניים של היהדות בגולה לא פסקו מעולם. העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע "על כנפי נשרים", בשנים תש"טתש"י ) 1949 ח 195 (. בתחילה הקפידו העולים על מנהגיהם ועל אורחית חייהם גם בארץ, אולם במשך השנים נמצאו כאלה, שמסיברת שונות סיגלו לעצמם כמה.מנהגים של בני עדות מזרח אחרות, ולכן כמה ממנהגיהם נעלמו וניטשטשו. ( נוסח התפילה ששימש לנו בסיס לניתוח ולהדגמה הוא של היהודים מאזור העיר מנאכה שבתימן. ) מבנה בית הכנסת בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, הוא סיפק לפרט את כל צרכיר הרוחניים והנפשיים. ותפס מקום מרכזי בסדר יומו של הארם. צורת בית הכנסת היא מלבנית או מרובעת, והקהל יושב, בדרךכלל, מסביב. במרכז, מול ההיכל, ניצבת הבמה, המשותפת לחזן ולקורא בתורה.

2 יהודי תימל 96 ההיגוי להלן רשימת הסימנים הפונטיים: ) א 1 עיצורים:א י י ו ע ה ו ז ח ט א שי כ ל מ נ מ פ. צ ק ר 1 יזח ן ה ח ש.י 1 ש. 1 4 ק ג 3 ב ג ג ין פ כ, ח ח י! 1,1 י ד ב 4 ב תנועות: ט 5 מ Ba יפז ן ו ב ה 13 קוו הוו ל?וקמץ קטן(יטמ 13 יגו ב טוו. בו יזו. ית' נ( על מקרררת השיטה ראה במברא.

3 97 אדיו עילס אדון עולם ושם המחבר אינו ידוע( אדון עולם אשר מלך לעת נעשה בחפצו כול ואחרי ככלות הכול והוא היה והוא הווה והוא אחד ואין שני בלי ראשית בלי תכלית בלי ערך בלי דמיון בלי חיבור כלי פירוד והוא אלי וחי גואלי והוא נסי ומנוסי והוא רופא והוא מרפא בידו אפקיד רוחי ועם רוחי גווייתי במקדשו תגל נפשי ואז נשיר בבית קודשי בטרם כל יציר נברא: אזי. מלך שמו נקרא: לבדו ימלוך נורא: והוא יהיה בתפארה: להמשילו להחבירה: ולו העוז והמשרה: בלי שינוי ותמורה: גדול כוח וגבורה: וצור חבלי ביום צרה; מנת כוסי כיום אקרא; והוא צופה והוא עזרה: בעת אישן ואעירה: אדני לי ולא אירא: משיחנו ישלח מהרה: אמן אמן שם הנורא: המשקל: זהו המשקל ה"מרנין" דלת ועי_ %/ ארון עולם. אשר מלך ו~ /'לן.. * %4, סוגר ] נברא:!~בית ז %4. כל : יציר ש לעת נעשה מבנה הפי וט ש. : בחפצו כול בטרם ] נקרא :,ן 3 ית,.י מלך ~שמו 1/. אזי הפיוט מורכב מחמישה עשר בתים ובכל אחד מהבתים "דלת" ו"סוגר". לפיוט חרוז מבריח, כלומר: יש בו חריזה אחידה של ה"סוגר". תוכן הפיוט ולהשויאה ראה לעיל, "יהודי גרוזיה", עמ'.( 12

4 יהוזי תימן 98 מכיוון שאצל יהודי גרוזיה מתווסף בית אחד )בית 6(, שאינו נמצא אצל יהודי תימן, חלוקת הפיוט לנושאים שונה כאן מעט: חלק א' בתים 81 חלק ב' בתים 139 חלק ג' בתים 1514 אך נושאיו של כל חלק זהים לנושאים של הפיוט בנוסח יהודי גרוזיה. 9 לד* 4?י "ין אם לותיקגעיה 9 ס 9 צו לל* הנווישקו"חסרג ורק%קכה וודא וון שה ויזיז 1 ר %1 טלף?ל'יאיק(?ל'ס?לינ?ל' 4 כף?ליד?ע 4?ליסכי,:?ל' *רר* והשאליוסישטלה והנע 91 י 94 ססק והוא רושא חוונו סרן שג 4 דו 48 יר"ן' 1 קםריסי?ona נפשי במקדשו תגל ואז נשיר בבית קודש?לאיו ירא?ירכם %? אב?לך %4 ר".לי 1 ימלור לי 4 הוא :סןק 04?יךה לסישיולסבסדה ולו לי 14 י חשרה ~PO קשיה 4 חל לס לבלה ןצ%% 1 לם 4 ךה?יםטקןא 3 "י rgo קן* ותא צקה רפאלמכה?עת טי?(' 1 טעירה ח 94 ל איי : טירא משיחנו ישלח מהרה אמן אמן שם הנורא הפיוט "אדון עולם" מושר בפי כל הקהל בסיום תפילת שבת בבוקר, כשהציבוו עומד ולפני שהוא עוזב את בית הכנסת. רב בית הכנסת מתחיל, והציבור ממשיך אחריו בצוותא, בקול רם ובמהירוה בינונית. ניתוח מוסיקלי המשקל: המשקל הוא של ארבע יחידות )2(. המבנה כל משפט מוסיקלי בפיוט זה מורכב מארבעה תלקיט: ממוטיב פתיחה, משתי סקוונצות יורדות לא מדויקות וממוטיב. סיופ: משפט מוסיקלי כזה חוזר בשיניים דקים 15 פעמים, כמספר הבתים שבפיוט.

5 99 אדון עךלם היחסבין המוסיקה לטקסט קיים קשר הדוק בין המוסיקה לטקסט, באשר המשפט המוסיקלי מקביל למשפט הספרותי. משמע: סיום משפט מוסיקלי הוא גם סיום בית בטקסט. יתרה מזאת, החלוקה המוסיקלית הפנימית מקבילה לחלוקה הספרותית הפנימית: מוטיב א אדון עולם מוטיב ב אשר מלך מוטיב ג בטרם כל מוטיב ד יציר נברא חלוקה פנימית זו מודגשת גם על ידי המוטיב המקצבי: ו ו ו 1 ו כ 22 כנ 22 כב Ihh כ 2 2 כ אדון עולם : אשר מלך : בטרה כל 1 יציר נברא: ובתיאור גרפי בית = משפט מוסיקלי ן דלת = שאלה 1 מוטיב פתיחה 11 מוטיב אמצעין משקל מוסיקלי משקל ספרותי 11 סקוונצה ן א' וכי ן 3 גק )3 ן 1 ן.3 ן.% _._ אדון עולמןאשר מ לר ן סוגר = תשובה מוטיב אמצעין סקוונצה ב' ןן ן ן 3 ן " _._ _ן ב ט רםכל, %/ ןמוטיבליומן ן ק ק ן 3 %, ן יציר נברא:ן מן התיאור הגרפי ניתן להבחין בנקל בהקבלה בין חלקי המשפט המוסיקלי ובין חלקי המשפט הספרותי, וכן בין ההטעמה המוסיקלית ובין ההטעמה הספרותית. המשקל המוסיקלי, נוסף למשקל הספרותי, מציין את החלוקה התחביריה בצורה בולטת יותרל מצד שני הביצוע המוסיקלי נגרר אחרי המנגינה, ולכן הוא יוצר שיבושים בטקסט. לדוגמה:

6 00 נ יהודי תימן )בית 13 טקסט ביצוע מוסיקלי ואחרי ככלות הכול ואחרי ככלות הכול לבדו ימלוך נורא לבדו ימ ימלוך נורא: טקסט ביצוע מוסיקלי בידז אפקיד רוחי בעת אישן ואעירה: )בית 112 בידו אפאפקיד רוחי בעת אישן ואעירה: כל מרטב לךמ שרא לםעו דטא צי ראבבר

7 101 יגדל אלוהים חי יגדל אלוהים חי אינן ידו?.( ךשמ,המחבר נמצא ואין עת אל מציאותו: יגדל אלהים חי וישתבח נעלת ואין סוף לאחדותו: אחד ואין יחיך כייחודו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו: ראשון ואין ראשית לראשיתו: קדמון לכל דבר אשר נברא יורה גדולתו ומלכותו: הנו אדון עולם לכל נוצר אנשי סגולתו ותפארתו: שפע נבואתו נתנו אל נביא ומביט את תמונתו: לא קם בישראל כמשה,עוד על יד נביאו נאמן ביתו: תורח אמת נתן לעמו אל דתולעולמים לזולתו: לא יחליף האל ולא ימיר בקדמיתו: מביט לסוף דבר צופה ויודע סתרנו נותן לרשע רע כרשעתו: גומל לאיש חסד כמפעלו לפדות מחכי קץ ישועתו: ישלח לקץ ימין משיחנו ברוך עדי עד שם תהילתו: מתים יהיה אל ברוב חסדו אלה שלוש עשרה הם עיקרים יסוד תורת משה אמת ונבואתו: משקל: המשקל הוא משקל ה"שלם" )ש / דלת יגדל אחד אלו:הים מבנה הפיוט ואין /יחיד חי /) / _~ וייק,תבח / / כיי,חודו נמצא נעלם סוגר ואין. עת ואין,סוף אל מצי:אוהו:[ בית לאה :דוהו: ] בית הפיוט מכיל_ ארבעה עשר בתים, המורכבים כל אחד מ"דלת" ומ"סוגר". לפיוט חרוז מבריח, כלומר: חריזה אחידה של ה"סוגר". תוכן הפיוט )להשוואה ראה לעיל, "יהודי גרוזיה", עמ'.( 17 מכיוון שאצל יהודי גרוזיה מתווסף בית אחד בסוף הפיוט)המחצית השנייה של. בית 14 והמחצית השנייה של בית 15(. חלוקת הפיוט לנושאים שם זהה לחלוקה כאך, בשינוי קל בסוף: בית 14 הוא סיכום של כל האמור בפיוט.

8 יהודי תיר 102 שיסיםמיוריסת ג 9?אושין עת של יציאיתי! 4 י :סידשחודו. ~?? bו 6 ין"'סוף :?וגליותו: ופיז "OW ןמות פגרףועינוגוף. לא נערוך 8?יו : קך?תי 6 יןי 1 ל 9 ר 8?רנירא.לאשיןן 6 יןראשיתירא?יתו: 180 אדנן 2 דמ 9711 י, 13?ם ך 9 לנושר. 'ורהפדיתוושיכותו: שפע 4 בוג,תוגסני.של 48 שי וסיפרתו: לא קם ~ npdעיד. *קיא וסחיט 19?תי 4 ת "מופתו: תורתעסת 4 יזך 8 י *סן? 12~8 אי. 4 שסןגיתי: לאיסניף ס 6 ל ולא :סיר?י!י?עולסים 4 נ'אי?זולתו: ne~sוידע וסרנו, סוים גוסי ןתי י ש'.ס 9 ד 9 י 9 עי.ניסן?ס.'ף ז 4 ריקדמיתי: יך?ערעעיזותי:!קנח?קץןיןישיסנו,?פית לרובמ 9 יגלרוו?ןי ירמיקיןזשוזתו:סמים :ס"ה אי עד?ם עסיתי: 8?ה?לש 171 רת מ;שה ש 9 ת?יסה סםעישרים, יסוד ו 4 בישתי : הפיוט "יגדל אלוהים חי" מושר בפי כל הקהל בסיום תפילת ליל שבת, כשהציבור יושב ולפני שהוא עוזב את בית הכנסת. רב בית הכנסת מתחיל לשיר, ואחריו הציבור ממשיך בצוותא, בקול רם וכמהירות איטית. ניתוחמוסיקלי המשקל: זהו משקל של הטעמות, החופף גם לתחביר. המבנה פתיחה: בית 1, סולו של החזן גוף הפיוט: בתים 132 "" סיום: בית 14 י% שרת הקהל הפיוט מורכב ממשפט מוסיקלי החוזר פעמים מספר במקביל למספר הבתים שבפיוט. המשפט כנוי משני מוטיבים: משאלה ומחשוכה. משפט זה חרזר 14 פעמים, בשינויים דקים. המשפט המוסיקלי הראשון )בית 1( המושר סולו, שונה מעט מיתר המשפטים שבהמשך, והמשפט המוסיקלי האחרון )בית 14( מושר מהר יותר בשינוי קל בסופו. אצלהתימניםניתנתחשיבותמיוחדת לסופי קטעים. חשיבות זו באה לרוב לידי ביטוי באמצעות שינוי מלודי.

9 103 יגדל אלוהים חי היחסבין המוסיקה לטקסט קיים קשר הדוק בין המוסיקה לטקסט, באשר המשפט המוסיקלי מקביל למשפט הספרותי. משמע: סיום משפט מוסיקלי הוא גם סיום בית בטקסט. יתרה מזאת, החלוקה המוסיקליח הפנימית מקבילה לחלוקת הטקסט מבחינה תחביריה: יגדל אלוהים חי מוטיב א וישתבח מוטיב ב נמצא ואין עת מוטיב ג אל מציאותו מוטיב ד ן ובתיאור גרפי: דלת = שאלה ו בית = משפט מוסיקלי סוגר = תשובה ל אל מציאותו עי = נמצא ואין עת ש ל יגדל אלוהים חי וישתבח מן התיאור הגרפי ניתן להבחין בנקל בהקבלה כין חלקי המשפט המוסיקלי וכין חלקי המשפט הספרותי, וכן בין ההטעמה המוסיקלית ובין ההטעמה הספרותית. המשקל המוסיקלי, נוסף למשקל הספרותי, מציין את החלוקה ההחבירית בצורה בולטת יותר. ' ו יש ם חי הי ל א דליג צא_מ_נ בח ח, =אי 1 צי או תו עת אל מ

10 יהודי תימו 104 ןאי 1 חיד י דח א ח 1 יכ איןו. ם ל ענ דו תו דוחאל סוף, ה גוף 1 או לו מוחד 1 ע נ לא _ןששש* ושןק ה ן תו ש דו "ק ה גוף בו אי ליגי_א רוך,., ו. 1 וכו' רא בב א שר שית אין 1 רא ן שורא

11 UL 4 ((ם א. uu ס mu טן זן((א א 8.ם 4 Ka טן מט מ((,א 4 ס ק 148 ט 4 CL( N(LL'La UL ~or

12 06 נ יהריי הימו מבנה המזמור הללויה, הללו אל בקדשו )תהלים קנ( האהה הללואל בקדשו "לוהזבךק,ע :vu י הללוד בגבור'תיו לללוהו כלבגדל: הללוהו בתקעשופר "לשוהו בנגל ןכ 13 ד: מללוהו וילל במים ןזשב: "לוהי ח~לוהו יקי 4?9 לי' 5 קע "ליזמו אל תרועה: % הנשמה תה 4 זה הללויה :, תהלים פט 53( בריךיהוהלעגלם ןמלייהיהולשלם י י ן )יקי: שמזייאען: )ההליח קווו 10( במזמור שמונה פסוקים; כל פם 4 ק "תדלק לשתי, ללעית, ולל'צלע בחמשת הפסוקים הראשונים פותחת בפועל "הלל". המזמור גם מסיים בפועל "הלל", וכך יש למזמור מעין מסגרת מעגלית.כתוך המזמור כל.צלע פותחת כמלה הללוהו" וכך עובר הפועל "הלל"כחוט השני לאורך כל המזמור. משני שני פסוקי הסיום לקוחים מקומרת שונצםבספר.תהלים. תזכך המזמור שלוש עשרה פעמים חוזר הפועל "הלל" במזמור. החזרות הרבות מורות על תוכן המזמורך הלל,להקב"ה;_ פנייה לעם להלל את ה' באמצעים שונים: "בהקע שופר" ו"בתף ומחול" וכדומה. ו"לוע חוזר הפועל "הלל" שלוש עשרה פעמים דווקאד א.רמז לשלישעשרהמידות; מהללים אפ ה'_על כל.מידה. ומדרה_ ב. כנגד שלוש עשרה מידות שבטן מתבטאת חיבת הן Dy5 ישראל.

13 107 הללויה הללן מ,י:הסיף 6 ידשדשי סי הו 4 ךקי?זי:סילוהו 4 רב :סי הו למטע ~דלי 14 ביס'וסי הף וסנור :סזיוהויסףויחולסילעו 4 ג 4 י שיסרסי הו וסגים רז 1 ב : פזליהו ובזוי יטע סזליהו 4 צי 4?י מרוזהן ללס*זסה טם?ל :הפיתה : המזמור "הללויה, הללו אל בקדשו" מושר בפי כל הקהל, בקול רם, במהירות בינונית, כשהציבור יושב. המזמור מושר בתפילת שחרית של שבת ויום טוב, כשמסיימים לומר את מזמורי התהלים של "מסוקי דזמרא". ובהקלטה שלפנינו שרים הילדים את המזור יחדיו, במקצב אחיד, וממעל החזן מעטר את המנגינה.ו ניתוח מוסיקלי המשקל: המשקל הוא של הטעמות. המבנה המזמור כולו, להוציא את המשפט הפותח, מורכב ממשפט עצמו בשינויים דקים. מוסיקלי אחד, החוזר על המשפט הפותח מורכב ממוטיב הפתיחה על המלה "הללויה" ומהמשפט שיוביל אותנו לאורך כל המזמור ויופיע כשינוי קטן בסופו. היחס בין המוסיקה לטקסט קיים קשר הדוק בין המוסיקה לטקסט, באשר המשפט המוסיקלי מקביל לצלע של הפסוק שהמשחט המוסיקלי יחזור פעמיים. אם בכל פסוק יש שתי צלעות, הרי אורכו של המשפט המוסיקלי נקבע לפי אורכו של המשפט הספדותין ככל שיש יותר הברות במשפט הספרותי, כן יארך המשפט המוסיקלי. יה לו 5 קיבר ההלול ה שו קדב אל לול ה

14 ש 08 נ יהודי תימן ל ה תיו רבובג הולולה זוע פרשן קע תב הו לולה לוגד רבכ הו לו בל לו לה נררכ ו נב הו לו לה ניםמ ב הולולה חולמו תף.ב הו ש ליצ צל ב הו לול ה גב עו ו מ רות לי צ צלב הולול ה מע יהלול ה יה ללה ת מהשנה כ

15 109 שירת הים שירת הים )שמות יד 3130( )שמות סו 191( הקטע פותח ב"ויושע ה' ביום ההוא" ומסהיים במילית "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים" כשהפסוק "ה' מלכותה קאם לעלם ולעלמי עלמוא" לא מושר. נוסח זה זהה בדיוק לשירןהים של יהודי גרוזיה. משקל: המשקל הוא של הטעמות. מבנה הקטע ראה לעיל "יהודי גרוזיה", עמ'. 46 התוכן ראה לעיל, "יהודי גרוזיה", עמ' 46 נ*וקפע ay~ זהית 8 *ים סמי א גיש,?,ירחי סיד :רוז,מיבשכן לוז נוי קלויפוז!~יצן ימחוי סים: *רא 4 תסידס 4 דיזה ס 4 םיתזהרה חשר?שרעי מיהזהיה' 4 סיום מיראי ובכחלה : צכדי נ*אסינו ניהרה יז :שיר משהוכל 5 ת השירהסיאת?חמר?ירקי ישירהמהיהכי 4 אה $ית?יהנהנ'אירו כים ורכבו רסהנים. עףוזסרת :הההי ף איסי ליעוזה זה 5 י ותוהי : :הוה אישמיחסהזהנה סרבלת *רלה וחילו:רהבנם וטבחר 4?םסיף: תהמת?כסימו :רדי כיצתתכמי :סינץ?היה נאןרי נלמ ןסיגף?הנה "רעץ אויב: ונ"נ 4 אי 4 ף סהרמ ירום שפיץ?,פשה פל;ף 'אימי כשן. גיבו קמו נד 5 *יך נזרמר סגם נהים קיאו מהמות 4?ב ןם: שסר אוע 4 ריף 5 קףג טם?ק שזי נשיט יריק סרסי : ידי נעיסרתיסים "ירישמי ים 4?וו סי שדירים: סימי נרוסף,יפי: שי נאיסס 4 הי יסן: שישיט 4 עי נישי " 9 י 5 מו י סמקה 84 יים :הנה

16 יהודי תימן 110 כמיה נ"ךר נקדש נףרא סיח עשה : יסיף 4 רץ : evna ס"א "זמזמי 4 נח l O י בס שי S!V~ לסגדן: : " 4 ים ור*יו שדוף י 95 עי צי שימי : ישכי יקשת נסי יז נסי מסי ודים שי * 4 ל מ 41 ב יאמומף ךעד ומגר לליעני שען : ע?יסס ביססה יפסד 14 י וריצף ~be )ימוזין זד זד שבר שם וו 52 בר זקף :הנה שניס: כשמו 4 סר ;מןף יכון לשיך :הוה ךתשזמי מקדששיני שוי זיך 8 י ניני :דיץ : יניהויעלץ?ע?נענזד "(: גי 9 א סוס צרעה מרזבו י 54 ךזיו נ:מ י:?ב :הנה "עימם שת סי סיס ועגי וכף נששהיתיף מזם : a o הקטע "שירת הים" מושר בפי כל הקהל, בקול רם, כשהציבור יושב. שירת הקהל מתחילה בקצב מהיר, והמנגינה.מופיעה בכמה קווים מלודיים; אך בהדרגה מושרת המנגינה בקצב איטי יותר, כאשר אותם קווים מלודיים מתאחדים לקו מלודי אחד, אחיד יותר מבחינה קצבית. הקטע מושר בתפילת שחרית של שבה ויום טוב, בסיום "פסוקי רזמרא". ניתוח מוסיקלי משקל: המשקל הוא של הטעמות. המבנה המשפט המוסיקלי מורכב מצליל פתיחה, מצלילים אמצעיים וממוטיב הסיום. מספר הצלילים האמצעיים הוא כמספר ההברות המופיעות בפסוק, עד להופעת מוטיב הסיום היחס בין המוסרקה לטקסט החלוקה למשפטים מוסיקליים נקבעת לפי התחביר ולפי סימני הטעמים. משמע: מספר המשפטים המוסיקליים הוא כמספר המשפטים הספרותיים בפסוק. גם אורכו של המשפט המוסיקלי נקבע לפי אורכו של המשפט הספרותי; ככל שיש יותר הברות במשפט הספרותי כן יארך המשפט המוסיקלי.

17 שירת הים ננ 2 זאת ה רה שי ה את מריא רומ יא ו ני ד לא אה ים ב מהר בוכ רו סוס,. יה רתזמ ו זי ע 1 יהי לי ל י עה ש 1

18 יהודי הימן אנ 1 הו לי א זה 1 וכו' מ רא נורמ ביא היל א ת הכנסת הספרדי, בעיר העתיקה

19 קריאת שמע גננ קריאת שמע פרשה ראשונה )דברים 94( 1 שמןן!שדא יהוהאלהינוי יהוה אחזא: ברוד שם כבוד מלכותו לעולם ועד: וטסי טת קוה טלשך??ללק?בו 9?לן 9 שכו??ל?איך: מ 4 הדברש לאלה אשר אמס מצק חש?ללבבך: ao1 לילכודירסום בשבתכבבי*לובלכתכבדרךוב?כבבזבקמך: קשרחם לאות על 2 ך 5 רז חץ לטטשה?ךך: וכתבתםעלמזיתביתךובשעריך: פרשה שנייה יה )דברים יא 2113( ו?שמעיאלטש"י ששר ימיntya אתנם af*n אגדש?" לטך 4 הטתיהנהט,?שולעברו בלללבבכםובכלנפשכם: מטרארצכם יורה ומלקיש!עועי בעתי וטאקטדשךומיה"כה?סךך :!לסטי עשב בשדכלבימתך י?",ז ושבעי: ייח ואכלת לעמרו לקם?ז!?שהלצלוף וסרתם ועבדתםכלהיםאחריםוהשטסויתם להם וסלהטףיהיה בקםו??ראתהשמיםולאיהיה מטר!עאדמהלאתתןאתיבולה ואבדתםמהיהמעיהארץד,וםצה 1 שמת 6 אתדבריnbk עללבבכםועלנפשכם : אשרידווה נתן לכם: וקשרתם א.תם לאו, עלידיםוהיו לטוטפת ביןאילם:

20 יהודי הימן 114 ילידיםאמם?תין%לדעךבם?ש?תכבן' 4 ל 'ץיכתכבישך יבשנבכ יבק 51 ך: יכתבתםעימיפתביתה ובשעריך:!רוי! 9 י? 6 ויש ל*?ז?ן*ם יהוה לאלתיכם לתת להם פרשה שלישית כימי השמיםעל?יךץ האמריהת; אלששה 1 ע?ך*הף*ר 4?)ע : )במדבר טו 7 ג 41 ( : לאפי ד 5 ר אלנכמ. י. בםהם ויסופם!שראי זצץו י'?י?ת מלו 1 ך?יפם א'תי ט? לטם *יץת ואמרתילםועל 1 ו 4 ם,מצתטלכסף??ל תלת : טוךמ 6 " t'rrnיטהמשקםאמם ולאתתרואחרי *בכף נוחרי עימכםאשראתם %ט אחריהם; י י.. י לרזמורו 1 "שסם?ת?לשהמי arovn קישים לאפייכם: א 4 יהוה 45 ישם אשר היצאתי אתכף מארץ מצלם ז לכם לאלאים י.,,,,.. י, : אםיהוהאלהיכם להלת משקל: ומשקל הוא של הטעמותי מבנה הקטע קריאת שמע כוללת שלוש פרשיות: פרשה ראשונה: "שמע ישראל" פרשה שנייה: "והיה אם שמע" פרשה שלישית: "ויאמר ה' אל משה". בין הפסוק הראשון,."שמע ישראל", והפסוק השני, "ואהבת את ה' אלהיך'ק מוסיפים את הפסוק "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", הדומה לפסוק בתהלים )עב 19(: "וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן."

21 125 קריאת שמע התוכן פרשה ראשונה: עיקרה קבלת עול מלנות שמים. אנו נדרשים לאהוב את ה' ולעבדו בכל רבגוניותה של הווייתנו. פרשה שנייה: עיקרה קבלת עול מצוות. הפרשה דנה בקיום המעשי של המצוות, כדרך המתאימה ביותר לאדם למלא את רצון קונו" פרשה שלישית: עיקרה מצוות ציצית. יש בה חמישה עקרונות: מצוות ציצית, יציאת מצרים, קבלת עול מצוות, מלחמה כדעת המינים והמלחמה כהרהורי עברה. ' 4 טע??רטי'זהוה אלסינף,זהיה ר 4 ס 9 ט חיוזהוהאלפיף,ס 9 ל ףכ 9 ל יפוסל כ":יוך?ס?בנד ס?כיתו?עכס ופד : שחך )6 : וכפי נסין? 9 כה סאדף: רהיףפד 9 ריםהשיה אשראנס* 41 כפ:ךשנ 4 מם?פסיגיךדברט 9 ם 4 שכמף 8 י 4 כימף,י 4?סטף נודף, יכ?י 4 פ י 9 קי 9 ף:יקשרולאית זדה,ךסי 3 nb~by טין 8 י יצךףמים 8 י 2 'ף:מסמכים עי רזיתכיסףיכ??ךיף: "ם י 86 מיעי וסזה קנסיישנהישקם פ"ים,לשהקה את!הנהאלסי 9 ם, 5 יט 4 יסי 5 י ולקדדו 94 ללכבשםון 9 ל 9?92 ם:ךססמי?סר 9478 ם 4 ותי~יהיס?קיו,!'שס"ט שגןומיסוףוז 4 סךן:וקסמיעשבינדףל 9 סטטף,ןשכןט ד? 9?ט :הירו 'ש 9 ם *ן? 9 טה לכן 9 ם,וסןיםנ"כדטם קלסיםאסריםוס"וססויסםיהם:ךסרה 6 ף זהי ה 99 םךושר.שתפקסים ולאח~ןהטירךסחדסה לאממןשתזבידה, נחבדטםיסדהס 8 לישרץ פשקהא"רזהלה נמן? 9 ם : ןשקמםיתדקרי :שדה על?כדקם נמקכם, וקשיתם אסם?איתעל!דכם,דיניו? nbv~dכיןעיוי 9 ם ~yg : *ןטדמם אתם?ת סגיקם?דגר 4 ם 4 ש 9 מהיכימףוכמכשףכזךף יזק 4 ףי 9 קיף:יסכטם 8 י קזיזית!;יקףיןיעריף!?טען ץרבףזט'כםךיטי כמכם על חקרנ?פע זהוה לאצמי 9 ם?מת?סם סיט' ס?ט?ם עלס 5 רץ : ו,אד 4 ה

22 , א ק יהיוי IDvn י נ,אטריהיה 5 ל מזה?אמר: ולר זסםויזת אל 9 ני.?ך 8 ל זל טיסיןן~יסם ויסךט אילם ועשי גיסם, וגסניוי ויזת פלסף ימי יכ?ת: ךס:ה סליתןהנה,נ"שיסם? 9 ם 5 ת 9 י?זיזת' יך 4 יסם אתי וזכךמם אסם, ךוא סתורו שסרי ינן 9 םונוסרי זיגי 9 ם, אזי 6 ים יג"םשסריסם:?מזן סן 9 י נעקיסם 5 תזלסזוסי והןיסם קדרים יאלסי 9 ם: שני ןהנהשלסיים ששר היזאמי 5 ססם ס 5 רץ טזךןם, יהירת לסם?אלהים. שני :הנה שלתיקם: אסח 116 "קריאת שמע" מושרת בפי כל הקהל בקול רם )להוציא את הפסוק "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", הנאמר בלחש(, כשהציבור יושב. רב בית הכנסת מתחיל, יאחריו הציבור ממשיך בצוותא, במהירות בינונית, כאשר המנגינה מופיעה בכמה קווים מלודיים; אך בהדרגה מושרת המנגינה בקצב איטי יותר, כאשר אותם קווים מלודיים מתאחדים לקו מלודי אחד, אחיד יותר מבחינה קצבית; לקראת סוף הפרשה השנייה הקצב מואץ בהדרגה. הקטע מושר בתפילת שחרית של שבת ויום טוב, אחרי ברכת "היוצר". בין הפסוק "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" והפסוק "ואהבת" הקהל מפסיק, כדי להפסיק בין מצוות קבלת עול מלכות שמים לשאר המצוות. ניתוח מוסיקלי המשקל: זהו משקל חופשי, והמקצב נאמן למקצב השפה העברית. המבנה ראה לעיל, יהודי תימן, "שירת הים", עמ' 110. היחסבין המוסרקה לטקסט ראה לעיל, יהודי תימך, "שירת הים", עמ' ע "י הו שרא כסהילא ני א... ניד א

23 117 קריאת שמע כסהי ל א מד א ניא היםל מ מ ל 4

24 נפנוןוגרפ'ה "בודרהם, דויד, אבודרהם השלם, פירוש הברכות והתפילות, מהדורה מתוקנת ומורחבת, ירושלים, אושא, תשכ"ג. בן צבי, יצחק, בן צבי, יצחק, אוכלוסי ארץ ישראל, כרך 1, תלאביב, "מצפה", תרצ"ז. נדחי ישראל, ירושלים: יד יצחק בן צבי, תשכ"ז. היינימן, יוסף ושנאן אביגדור 3 תפילות הקבע והחובה של שבת ויום חול, תלאביב, הקיבוץ המאוחד, תשל"ז) וסרטיל, אשר, עורך, ילקוט מנהגים: ממנהגי שבטי ישראל, ירושלים, משרד החינוך והתרבות, אגף החינרך' הדתי "תשל"ז. חזן, אפרים, פיוטים וקטעי )תפילה,מר הסידור, ירושלים, משרד החינוך והתרבות =. אגף החינוך הדתי:,תשל"קל ( השיהה' ירושלים 3,חברה להוצאת ספרים שעל יד ילין, דוד תורת הספרדיתל האוניברסיטה' העברית, ת"ש. (,,, יעקבסור, יששכר, נתיב בינה, מהדורה שלישית,_כרך א', ת"א, סיני, תשכ"ח. לוי, אליעזר, יסודות התפילה, מהדורה שלישית,מתוקנת ומורחבת, תלאביב, ' לוינסקי, יום טובך אנצקלופדיה של הווין ומסורת ביהדות, כרכים א' וב', (,,( ' תלאביבי דביר, תשקל). ' ' 11. מונק, אליהו. עולם התפילומ,,כרר א', ירושלימך=מוסד הרב קוק, תשל"ד. 12. מעיינות, ח': מאסףךלעב?ינרחיצצר והוראה, "תפילה"לבעריכת חיים חמיאל 1 ירושלים, המחלקה לחינוך ולתרבות בגולהל,תשכ"חך ניישטט, מרדני: יהודי גייזי~;)מאב")על השיבה לציוויתלאביב, עם עובד, ומ? ל " פבזנר, יעקב, אינצקלופדיה יהודיתל ירושל~ם, ראובן מס, תש"ל. עדאקי, יחיאל,ישרביט עורי, מאוצר)נעימות יהודק תימן, ירושלים, המכון הישראל למוסיקה דתית, תשמ"א. 16. וינון ישר(ווך, י(ידוד'. ערור,:מסרלר' ונוכואו נידי,עלמה כל, תל(,נ:ייכ, מפרשת, 1,1 "

25 119 ביבליוגרפיה, שאקי, אברהם שלום, היכל עבודת השם, בני ברק, המחבר, תשמ"א. שטאל, אברהם, עורך, עדות ישראל; פרקי ספרות הוויי והיסטוריה, 2 כרכים, תלאביב, עם עובד, המרכז לשילוב מורשת יהדוה המזרח, משרד החינוך והתרבות, תשל"ח. תכלאל עטרת זקנים השלם, סידור לפי מנהג יהודי חבאן, ערך שלום יצחק מעטוף, ירושלים, משפחת המהדיר, תשל"ד. תכלאל שיבת ציון, סידור בנוסח תימן מקורי, ערוך מתוקן ומוגה עלידי הרב יוסף קאפח, כרך א', ירושלים, אשכול, תשל"ח. תפילת החודש, סידור לפי מנהג ק"ק ספרדים, תלאביב, סיני, תשל"ט. 22. תפילת כל פה, סידור בנוסח אשכנז, ירושלים, אשכול., a r o " M w S~e1omo, e r h e 0, H Encyclopaedia Judaica,.23 g "Pronunciations, r Vol e 13 Jerusalem: t e K 1971

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

Find bibelsk undervisning & forkyndelse på:

Find bibelsk undervisning & forkyndelse på: Find bibelsk undervisning & forkyndelse på: http://www.skriften.blogspot.com/ Det er Guds ære at holde en sag skjult, det er kongens ære at udforske en sag Ord 25:2. v1 Dette er Adams slægtsbog. Dengang

Læs mere

י נ ק ל ח « ת נ נ ן מ ח «נ ª f ? ª ת" נר הו מ? ª

י נ ק ל ח « ת נ  נ ן מ ח «נ ª f ? ª ת נר הו מ? ª breslev-torah.fr ל טי הלכ ת על לחן ער ארח ח ים חלק חלק ני רא ן מאת הרב ה גאון ה צ דיק בוצינא ק די שא אי ש חי רב פעלים מורנ ו ור בנ ו הרב נתן זצוק"ל תלמיד מ בהק לאדמו"ר הרב האמת ה גאון ה קדו ש האמ תי נחל

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim.

Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. Uvetardemat ilan va'even Shvuyah bachalomah, Ha'ir asher badad yoshevet /nitzevet Uvelibah

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

ב נ ק ' ם גרמנ" ם ב פ ו ל' ו בתקו פ ת השו אה א'ך מלמד'ס ון'ןוס לע השוהאן נ' למ בח וך המנ 'וה" שמ ו נ פשם ב כפם... סלומו ו : 'ח "ס ן או תאטרו ו ן"

ב נ ק ' ם גרמנ ם ב פ ו ל' ו בתקו פ ת השו אה א'ך מלמד'ס ון'ןוס לע השוהאן נ' למ בח וך המנ 'וה שמ ו נ פשם ב כפם... סלומו ו : 'ח ס ן או תאטרו ו ן א" ש' ג ל ין רשית סגגי ) 'רך '/ ל (QS _ 2 תםןז n ז< שום הזיכרין ם 2008 יןלי Yad Vashcm '" : המוצעה : " ר" ' ר" המוצעה ההנהלה : מב'ויכ : המכון ראש לחקר הביו לאומי השואה ההיסטורי וו יוצעים חברי : יאה יוסף

Læs mere

Shir Hatzafon. Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jewish Congregation in Denmark. Shabbat Chol Hamoed Sukkot

Shir Hatzafon. Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jewish Congregation in Denmark. Shabbat Chol Hamoed Sukkot Shir Hatzafon Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark The Progressive Jeish Congregation in Denmark Shabbat Chol Hamoed Sukkot 7. oktober 2017 17. Tishrei 5778 Ledelse: Chazzan og rabbinerstuderende

Læs mere

.íäéðôì íénz ølà íéètlnä ( ציונים ומקורות (

.íäéðôì íénz ølà íéètlnä ( ציונים ומקורות ( דּגל מחנה אפרים פּרשׁת משׁפּטים רמב מ ת ב חר ז ל 'לכה ד די' 'לא תב י ולא ת למי' וכ '. אבל אין צ יק ארץ, אזי רמין חס ו ל ם פין ב ה לה כינה ביכ ל, אין ל מה הת אר עצמ לפני ה רא ר ה א. הינ י' א תע ן 'לא ר ה ל מר

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

Fortællingen om Noa - Heidi Fredsgård Larsen - TOTEM, nr. 33, foråret 14 - Side 1 af 15 TOTEM

Fortællingen om Noa - Heidi Fredsgård Larsen - TOTEM, nr. 33, foråret 14 - Side 1 af 15 TOTEM Fortællingen om Noa - Heidi Fredsgård Larsen - TOTEM, nr. 33, foråret 14 - Side 1 af 15 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 33, forår 2014

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

Frederik Christian von Havens beskrivelse af Cod. Heb. 7-9: en tentativ transskription m.m. (NKS 133 fol., vol. I, s.

Frederik Christian von Havens beskrivelse af Cod. Heb. 7-9: en tentativ transskription m.m. (NKS 133 fol., vol. I, s. Frederik Christian von Havens beskrivelse af Cod. Heb. 7-9: en tentativ transskription m.m. (NKS 133 fol., vol. I, s. 56-60 og 61-65) I dokumentet ses til venstre de sider i von Havens katalog over de

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

Retfærdighed som præeksistent verdensorden

Retfærdighed som præeksistent verdensorden Retfærdighed som præeksistent verdensorden Abstract: Righteousness is the dominant theme in the Ancient Near Eastern conception of the world. The idea that the world was not created as righteous by the

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

מדריך קופנהגן עמודים לדוגמא מתוך הספר לעמוד הספר באתר העולם לחצו כאן שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע מ

מדריך קופנהגן עמודים לדוגמא מתוך הספר לעמוד הספר באתר העולם לחצו כאן שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע מ מדריך קופנהגן מסדרת 10 הגדולים עמודים לדוגמא מתוך הספר לעמוד הספר באתר העולם לחצו כאן שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע מ עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה יופי נחמה מאלבום הזיכרונות של נחמה בן ש"ך - בן פורת נחמה בן ש"ך - בן פורת )לבית מישלוב( נחמה יופי מאלבום הזיכרונות בשנים 1950-1928 לזכרם של אמא,

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארה"ב מרכזים רפורמיים בלבד בת"א התבוללות בקהילות ליברליות

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארהב מרכזים רפורמיים בלבד בתא התבוללות בקהילות ליברליות מהדורת יום ו העיתון של כל הציבור החרדי ו' בתמוז תשע"ז 30/6/17 גיליון מס 157 מחיר: 5.00 ש"ח 5.00 20:33 20:33 20:30 20:31 20:32 20:31 20:34 פרשת חקת 19:31 19:28 19:13 19:19 19:20 19:32 19:25 נוקאאוט חרדי

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

"השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי"

השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי החפירות בעיצומן מחוז צפון גיליון מס' / 11 נובמבר 2009 ב 15.10.2009 הטרקטורים עלו לשטח והחלה בניית בית הפרקליט של מחוז הצפון מעקב בדק בית // עמ' 9 "השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי" עו"ד

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

מערכת תנועה MYOLOGY רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים ע"י רקמת חיבור.

מערכת תנועה MYOLOGY רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים עי רקמת חיבור. 1 מערכת תנועה MYOLOGY שרירים MUSCLES רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים ע"י רקמת חיבור. השרירים מתכווצים בעקבות דחף )IMPULSE( עצבי הורמונלי

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills תוכן עניינים הטכנולוגיה מעולם לא הציבה בפנינו כל כך הרבה הזדמנויות ומורכבויות בתהליך יישום של פרויקט חלונות דלתות והצללות אלומיניום. בחירת השותף הנכון מאפשרת לכם למנף הזדמנויות אלה בפשטות וביעילות, אולם

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס:

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בעמ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס: הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: 58-T יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהמוצר

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן!

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! הגנת הצומח ד ר יאיר ישראלי צילם: ד ר יאיר ישראלי מחלת Fusarium מהגזע האלים Tropical Race 4 שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! יאיר ישראלי / צמח נסיונות קפדה על כללי הסגר נאותים והימנעות מהבאת חומר

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere