Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage"

Transkript

1 Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde tekst Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 4. februar 2004 indgået en revideret aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen). Aftalen, der er optaget som bilag til cirkulæret, ophæver aftalen af 26. februar 2003 samt tillægsaftalen af 26. juni Ændringen vedrører 13 om adoptanters ret til særlig orlov. Den særlige ret til løn i yderligere 2 uger af forældreorloven er således ikke længere forbeholdt en mandlig adoptant, men kan ligeledes udnyttes af en kvindelig adoptant. Hvis begge adoptanter er omfattet af barselsaftalen, kan deres samlede lønret dog maksimalt udgøre 2 uger. Ændringen har virkning for de tilfælde, hvor modtagelse sker den 1. februar 2004 eller senere. Finansministeriet, Personalestyrelsen, og centralorganisationerne har i fællesskab udarbejdet en barselsvejledning fra august 2003, der findes på Personalestyrelsens hjemmeside Vejledningen vil blive revideret i overensstemmelse med ændringen. Regelgrundlag 2. Lovregler om barselsorlov mv. er fastsat i lovbekendtgørelse nr. 711 af 20. august 2002 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. samt i lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. september 2002 om dagpenge ved sygdom eller fødsel med senere ændringer, jf. tillige bekendtgørelse nr. 442 af 23. juni 1998 om dagpenge ved sygdom eller fødsel med senere ændringer. Karenstid 3. Med hensyn til den i aftalens 1, stk. 2, omhandlede karenstid bemærkes, at karenstidskravet gælder for ansatte, der ikke har krav på løn under sygdom. Kravet gælder derimod ikke for ansatte, der i henhold til overenskomst er omfattet af tids- eller beløbsbegrænsede sygelønsordninger. En ansat, der først opfylder karenstidskravet efter at have påbegyndt barsels- eller adoptionsorlov, omfattes af aftalens regler fra det tidspunkt, hvor kravet er opfyldt. Omsorgsdage 4. En ansat har i henhold til aftalen ret til at anvende omsorgsdage i tilknytning til barselsorlov enten som graviditetsorlov i 7. og evt. 8 uge før forventet fødsel eller som forlænget orlov efter udløbet af den lovbestemte orlovsperiode. Omsorgsdagene skal varsles samtidig med orloven og kan efter aftale med arbejdsgiveren afvikles som halve dage. Omsorgsdage kan endvidere benyttes på et senere tidspunkt enkeltvis eller samlet hvor der er konkret behov for det, f.eks. i forbindelse med barnets sygdom, institutionsstart, lægebesøg og lignende, og anmodning herom bør imødekommes af ansættelsesmyndigheden, medmindre det er uforeneligt med tjenesten. 5. Det bemærkes, at der ikke i aftalen er fastsat nærmere betingelser for afviklingen af omsorgsdage. Således er der f.eks. ikke krav om bestemte anvendelsesformål, barnets alder eller om, at opgørelsen og anvendelsen af omsorgsdage skal ske adskilt, når der er flere børn. Der er ikke fastsat nogen tidsbegrænsning for afviklingen af dagene. Adgangen til hel eller delvis tjenestefrihed med løn på barns 1. sygedag berøres ikke af omsorgsdagsordningen. 6. Ansættelsesmyndigheden skal føre regnskab over forbruget af omsorgsdage, der kan opgøres i hele og halve arbejdsdage. For ansatte med ikke ubetydelige variationer i arbejdsdagenes længde bør forbruget dog opgøres i timer, idet 1 omsorgsdag svarer til 7,4 timer for en fuldtidsansat og for deltidsansatte en forholdsmæssig del heraf. Hvis en ansat ændrer beskæftigelsesgrad, bevares det resterende antal omsorgsdage. 7. I henhold til aftalens 7 overføres eventuelle ikke-afviklede omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold, hvis en ansat fratræder og i umiddelbar tilknytning hertil overgår til anden ansættelse inden for aftalens område. I andre tilfælde bortfalder dagene ved fratræden og kan ikke konverteres til kontant godtgørelse.

2 Side 2 af 8 For så vidt angår sæsonansatte, der løbende afskediges og genansættes i forbindelse med sæsonslutning/-start, medtages eventuelle omsorgsdage dog ved genansættelsen, uanset at der ikke er tale om direkte overgang mellem to ansættelser. Fravær og løn 8. Moderen har ret til lønnet graviditetsorlov i op til 6 uger (8 uger, hvis der anvendes omsorgsdage) før fødslen og lønnet barselsorlov i op til 14 uger efter fødslen. Faderen har inden for de første 14 uger efter fødslen ret til lønnet fædreorlov i op til 2 sammenhængende uger. 9. Efter den 14. uge efter fødslen/modtagelsen har hver af forældrene ret til fravær i 32 uger, der efter reglerne i ligebehandlingsloven kan forlænges til 40 eller 46 uger. Faderen/den anden adoptant har endvidere ret til at placere dele af dette fravær inden for de første 14 uger efter fødslen/modtagelsen, således at forældrene kan være fraværende samtidig i denne periode. En ansat, som ønsker at udnytte retten til fravær, skal inden 8 uger efter fødslen underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden heraf. For så vidt angår retten til dagpenge, henvises til pkt. 16. Efter den 14. uge efter fødslen/modtagelsen har forældre, der begge er omfattet af barselsaftalen, tilsammen ret til orlov med løn i 10 uger. Efter 12, stk. 3, ligger de 10 uger i perioden efter den 14. uge og indtil udgangen af den 24. uge efter fødslen/modtagelsen. Hvis det er faderen/den anden adoptant, der udnytter de 10 uger med løn eller dele heraf, kan den pågældende dog i stedet vælge at placere ugerne/nogle af ugerne før den 15. uge efter fødslen/modtagelsen, således at forældrene kan være fraværende samtidig med løn. Det er i så fald en forudsætning, at fraværet placeres i tilknytning til en eventuel orlov i henhold til aftalens 11, stk. 2, henholdsvis stk. 4, medmindre andet aftales. En ansat kan endvidere placere de 10 uger med løn eller dele heraf efter den 24. uge efter fødslen/modtagelsen, i det omfang den anden af forældrene holder lønnet eller ulønnet orlov i perioden fra den 15. til den 24. uge efter fødslen/modtagelsen eller i dele heraf. Det er således kun nødvendigt at benytte adgangen til at udskyde orlov efter aftalens 14, hvis forældrene - set under ét ikke afvikler forældreorloven i en sammenhængende periode. Uanset hvordan de 10 uger anvendes, er det en forudsætning for, at en ansat kan gøre brug af sin orlovsret med løn, at placeringen og fordelingen af orloven varsles i overensstemmelse med ligebehandlingslovens regler, og at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Opmærksomheden henledes på, at en forlængelse af de 32 ugers fraværsret til 40 eller 46 uger ikke kan kombineres med udskydelse af orlov, jf. 14, eller delvis genoptagelse af arbejdet efter 15, stk. 1, dvs. med forlængelse af orlovsperioden. Særlig orlov til faderen/adoptanterne 10. Faderen har ud over retten til lønnet fædreorlov i forbindelse med barnets fødsel/hjemkomst, jf. pkt. 8, og retten til lønnet forældreorlov, jf. pkt. 9, ret til løn under fravær i yderligere 2 uger af forældreorloven (særlig fædreorlov). De 2 uger skal afvikles i sammenhæng og inden for de første 46 uger efter fødslen. Udnyttelse af lønretten varsles samtidig med orloven, jf. pkt. 9, 1. afsnit. For adoptanter gælder en tilsvarende særlig lønret i 2 uger af forældreorloven. Retten er dog med virkning for modtagelser der sker den 1. februar 2004 eller senere ikke længere forbeholdt en mandlig adoptant, men kan ligeledes udnyttes af en kvindelig adoptant. Hvis begge adoptanter er omfattet af barselsaftalen, kan deres samlede lønret dog maksimalt udgøre 2 uger. Hvis adoptanterne ønsker at dele den særlige lønret imellem sig, skal dette ske i hele uger. I dette tilfælde stilles der ikke krav om, at ugerne holdes i sammenhæng. Det er som hidtil en betingelse for såvel biologiske forældre som adoptanter, at der i den forældreorlovsperiode, hvori lønretten ønskes udnyttet, ydes fuld dagpengerefusion. De 2 uger med fuld løn forudsætter således, at der anvendes 2 af de 32 dagpengeuger, som forældrene tilsammen har ret til. Udskydelse af orlov 11. Udskydelse af orlov er aktuel, hvis forældrenes samlede fortløbende afvikling af forældreorlov afbrydes. Det er således ikke nødvendigt at udskyde orlov, hvis den ene af forældrene genoptager arbejdet i en periode, hvor den anden af forældrene holder orlov. En af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af forældreorloven. Den udskudte orlov skal holdes i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år. Begge forældre kan endvidere efter aftale med arbejdsgiveren udskyde hele eller dele af forældreorloven, f.eks. under 8 uger eller over 13 uger. Forældrene kan dog tilsammen maksimalt udskyde 32 uger med dagpenge. Den udskudte orlov kan afholdes samlet eller drypvis, inden barnet fylder 9 år. Forældrene kan eventuelt kombinere retsmæssig og aftalt udskydelse af orlov. Udskydelse af orlov kan ikke kombineres med forlængelse af fraværsretten, jf. 12, stk. 1, 2 pkt. Således har forældre, der vælger af forlænge de 32 ugers fraværsret til 40 eller 46 uger, ikke mulighed for at udskyde orlov. Genoptagelse af arbejdet under orlov Delvis genoptagelse med forlængelse af orlovsperioden 12. Efter aftalens 15, stk. 1, jf. ligebehandlingslovens 7a, stk. 2, og dagpengelovens 13, stk. 3, kan en ansat efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvis i sin orlovsperiode såvel i de første 14 uger (ekskl. moderens obligatoriske 2 uger efter fødslen) som i de følgende 32 uger med den følge, at retten til løn forlænges svarende til den tid, arbejdet er genoptaget. Der er ikke nogen øvre grænse for beskæftigelsens omfang, som blot skal være lavere end den pågældendes normale arbejdstid. Det er en forudsætning for en forlængelse af lønretten, at den ansatte i den periode, hvor arbejdet genoptages delvis, har ret til løn under fravær, og at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion under forlængelsen. Hvis den ansatte fratræder inden udløbet af den forlængede orlovsperiode, er retten til forlænget fravær med løn betinget af, at der indgås aftale herom med den nye arbejdsgiver. Delvis genoptagelse med forlængelse er udelukket, hvis den ansatte efter reglerne i 12, stk. 1, har valgt at udstrække dagpengeperioden fra 32 til 40 eller 46 uger.

3 Side 3 af 8 Delvis genoptagelse uden forlængelse af orlovsperioden 13. Efter aftalens 15, stk. 2, jf. ligebehandlingslovens 7 a, stk. 1, og dagpengelovens 16 a, stk. 1, kan en ansat efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet under orloven i op til 29 ½ time af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid med den følge, at retten til løn under fravær bortfalder for de timer, hvor arbejdet er genoptaget. I de tilfælde, hvor den ugentlige arbejdstid før fraværet var lavere end den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid, nedsættes timegrænsen til: x den faktiske ugentlige arbejdstid. Ved delvis genoptagelse af arbejdet efter denne bestemmelse sker der således ikke en forlængelse af orlovsperioden. Der ydes fortsat løn for de timer, hvori den ansatte ikke genoptager arbejdet i det omfang, genoptagelsen sker i en periode, hvori den pågældende har ret til løn, og under forudsætning af, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion for de pågældende timer. Genoptagelse af arbejdet efter denne bestemmelse vil være relevant i retsbaseret udskudte orlovsperioder eller i kombination med forlængelse af de 32 uger til 40 eller 46 uger, hvor 15, stk. 1, ikke kan anvendes, jf. pkt. 12. Bortfald af lønret ved genoptagelse i øvrigt 14. Ved genoptagelse af arbejdet, der ikke sker i medfør af 15, stk. 1, eller stk. 2, bortfalder retten til løn i resten af orlovsperioden, medmindre den resterende orlovsperiode er udskudt efter reglerne i 14, stk. 1 og 2, og betingelserne for udbetaling af løn er opfyldt, jf. samme bestemmelses stk. 3. Indtræden i den anden af forældrenes ret til fravær 15. Når ganske særlige omstændigheder taler for det, kan den ene af forældrene indtræde i den andens ret til fravær med løn under forudsætning af, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Sådanne særlige omstændigheder vil f.eks. kunne foreligge, hvis moderen dør eller på grund af sygdom ikke kan varetage pasningen af barnet. Refusion af dagpenge 16. I medfør af aftalens 19, stk. 1, er retten til løn i perioden efter fødslen som hidtil betinget af, at arbejdsgiveren under orloven er berettiget til fuld dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven, svarende til det maksimale dagpengebeløb i forhold til den pågældendes beskæftigelsesgrad. Reglerne i dagpengeloven medfører, at forældrene/adoptanterne fra den 14. uge efter fødslen/modtagelsen tilsammen har ret til 32 ugers orlov med fulde dagpenge, som kan forlænges til 40 eller 46 ugers orlov med forholdsmæssigt nedsatte dagpenge. En udnyttelse af retten til løn under fravær i forbindelse med en forlængelse af orloven forudsætter således, at anmodningen om forlængelse af dagpengeperioden og den heraf følgende forholdsmæssige nedsættelse af dagpengebeløbet først får virkning efter afviklingen af de lønnede orlovsperioder, jf. aftalens 12, stk. 3, og Der ydes ikke dagpengerefusion for løn, der udbetales under fravær i forbindelse med graviditetsundersøgelser, som skal foregå i arbejdstiden, jf. dagpengelovens 25, stk Det bemærkes, at dagpengeretten og dermed arbejdsgiverens refusionsadgang i perioden før fødslen nedsættes i det omfang, den ansatte under fraværet har anden lønnet beskæftigelse. Det er derfor i aftalens 19, stk. 2, præciseret, at retten til løn i perioden før fødslen er betinget af, at den ansatte ikke før fødslen påbegynder ny beskæftigelse. Tilsvarende er det præciseret, at den ansatte ikke på anden måde må foranledige, at arbejdsgiverens ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven nedsættes eller bortfalder. 19. Anmodning om refusion i forbindelse med en ansats fravær på grund af graviditet, barsel og adoption skal indgives til kommunen senest 8 uger efter en orlovsperiodes udløb. Hvis fristen ikke overholdes, bortfalder retten til refusion. Løn, pension mv. 20. Vedrørende den i aftalens 20, stk. 2, omhandlede beregning af gennemsnitslønnen bemærkes, at der i beregningsperioden fragår ferie-, fri- eller sygedage eller andet lovligt forfald, således at indtægtsgrundlaget svarer til den normale ugentlige indtægt, dvs. den løn, som den ansatte sædvanligvis modtager pr. uge for det normale antal arbejdsdage eller -timer. Hvis der foretages fradrag for sådant fravær, forlænges beregningsperioden med et tilsvarende antal dage. Det understreges dog, at almindelige arbejdsfri dage, der ifølge tjenesteliste el.lign. indgår som et led i arbejdstilrettelæggelsen, medregnes i perioden. 21. I medfør af aftalens 21 optjener overenskomstansatte og andre med forsikringsmæssige pensionsordninger pr. 1. april 2003 normal pensionsret i de første 11 uger af den ulønnede orlovsperiode. Hvis ulønnet orlov afholdes i flere perioder, optjenes normal pensionsret i maksimalt 11 uger, svarende til de 11 første ulønnede orlovsuger. Perioden forlænges til 14 uger pr. 1. april Dette indebærer, at arbejdsgiveren løbende skal indbetale det sædvanlige arbejdsgiver- og egetbidrag til den ansattes pensionsordning for de pågældende uger. I medfør af tjenestemandspensionslovens 4, stk. 5, er der endvidere fastsat tilsvarende vilkår for tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder. For disse ansatte indbetaler arbejdsgiveren således et pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn for de pågældende uger til Finanslovens 36. Pensionsvæsenet, og ugerne medregnes i pensionsalderen. Retten til pensionsoptjening har virkning fra den 1. april Det betyder, at der kun sker pensionsoptjening for de første 6 ulønnede uger, i det omfang disse helt eller delvist ligger efter den 1. april Den tid, hvor en ansat har været fraværende som følge af graviditet, barsel og adoption, medregnes i medfør af ligebehandlingslovens 8 i opgørelsen af den ansattes anciennitet i arbejdsforholdet. Bestemmelsen vedrører ikke pensionsforhold. Udstationering 23. Ansatte, der udstationeres, er fortsat omfattet af aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage, uanset om de som følge af

4 Side 4 af 8 længerevarende udlandsophold ikke måtte være omfattet af lovgivningen. Det vil sige, at hvor retten til løn efter aftalen er betinget af arbejdsgiverens ret til dagpengerefusion, jf. 19, er lønretten i disse tilfælde betinget af, at den pågældende ville have været berettiget til fulde dagpenge, hvis vedkommende havde haft ophold her i landet. Andre bestemmelser 24. I tilknytning til aftalens 22 om graviditets- og barselsbetinget sygefravær bemærkes, at sådant sygefravær før barselsorloven ikke indgår i opgørelsen af sygedage. Sygefravær af denne art, der ligger efter barselsorloven, medregnes derimod ved opgørelsen. Anden tjenestefrihed 25. Aftalen begrænser ikke den ansattes mulighed for at søge tjenestefrihed uden løn i henhold til lov, overenskomst mv. Ferie 26. En ansat, der udskyder forældreorlov, jf. pkt. 11, kan efter aftale med arbejdsgiveren afvikle ferie i den periode, hvor orloven er afbrudt. Har en ansat ikke mulighed for at holde sin ferie på grund af barsels-/adoptionsorlov, betragtes orloven som en feriehindring. Den ansatte har dermed bl.a. mulighed for at få feriepengene udbetalt. Der henvises til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om ferie nr af 20. november 2000 med senere ændringer. Barselsfonden 27. Vedrørende refusion til arbejdsgiveren for merudgifter ved vikardækning i forbindelse med barsels- og adoptionsorlov henvises til cirkulære af 11. juni 1999 om barselsfonden (Fmst. nr ). Ikrafttrædelse 28. Cirkulæret har virkning fra 1. februar Samtidig ophæves cirkulære nr. 25 af 26. februar 2003 om barsel, adoption og omsorgsdage (Perst. nr ) og cirkulære nr. 98 af 26. juni 2003 (Perst. nr ). Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 4. februar 2004 P.M.V. E.B. Lisa Engmann

5 Side 5 af 8 AFTALE OM BARSEL, ADOPTION OG OMSORGSDAGE Kapitel 1. Aftalens område 1. Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse. Stk. 2. Ansatte, der ikke har ret til løn under sygdom, omfattes af aftalen efter sammenlagt 1 års beskæftigelse inden for det pågældende ministerområde. Ved opgørelsen medregnes samtlige ansættelsesperioder af mindst 1 uges varighed og uden hensyn til beskæftigelsesgraden, men således at der kun sker medregning af ansættelsesperioder, der ligger inden for de sidste 2 år før det seneste ansættelsesforholds begyndelse. Stk. 3. I karensperioden er de pågældende omfattet af reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov samt lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Kapitel 2. Underretningspligt 2. En ansat, der er gravid, skal give tjenestestedet meddelelse herom senest 3 måneder før den forventede fødsel. Samtidig skal hun oplyse, hvornår hun regner med at påbegynde sin barselsorlov, herunder om hun vil afvikle omsorgsdage før fødslen, jf. 4, stk. 1. Stk. 2. En ansat, der ønsker at benytte sin ret til adoptionsorlov, skal give tjenestestedet meddelelse om tidspunktet for barnets forventede modtagelse. Meddelelsen skal så vidt muligt gives med 3 måneders varsel. Tilsvarende skal en ansat, der ønsker at benytte retten til fravær med løn i forbindelse med modtagelse af barnet i udlandet, jf. 10, så vidt muligt meddele tidspunktet for afrejsen med 3 måneders varsel. Stk. 3. En ansat, der vil afvikle omsorgsdage i tilknytning til orlov, jf. 4, stk. 2, skal give tjenestestedet meddelelse herom samtidig med, at den pågældende varsler orloven. Stk. 4. Herudover gælder reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. om underretningspligt i forbindelse med orlovsperioders placering og fordeling. Kapitel 3. Omsorgsdage 3. En ansat, der har ret til fravær på grund af graviditet, fødsel eller adoption efter reglerne i ligebehandlingsloven, har herudover ret til i alt 10 omsorgsdage pr. barn under forudsætning af, at fødslen/modtagelsen sker under et ansættelsesforhold, der er omfattet af denne aftale. Afvikling af omsorgsdage i tilknytning til orlov 4. En ansat, der er gravid, har ret til at afvikle omsorgsdage umiddelbart forud for den varslede graviditetsorlov (dvs. som 7. og 8. uge før forventet fødsel). Stk. 2. En ansat har ret til at afvikle omsorgsdage i tilknytning til anden orlov efter denne aftale. Stk. 3. Omsorgsdage, der afvikles efter stk. 1 og 2, kan efter aftale mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden afvikles som halve dage. Afvikling af omsorgsdage uden tilknytning til orlov 5. Anmodning om afvikling af omsorgsdage skal fremsættes tidligst muligt og bør imødekommes, medmindre fraværet vil være uforeneligt med tjenesten. Stk. 2. Omsorgsdage kan afvikles som hele eller halve arbejdsdage, enkeltvis eller i sammenhæng. Stk. 3. Efter aftale mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden kan omsorgsdage tillige afvikles som enkelttimer. Stk. 4. Omsorgsdage kan afvikles uafhængigt af den anden af forældrenes eventuelle orlov. Omsorgdage i forbindelse med sygdom og andet lovligt forfald 6. En omsorgsdag betragtes som afviklet, uanset om den ansatte er syg eller i øvrigt har lovligt forfald på omsorgsdagen. Omsorgsdage i forbindelse med fratræden 7. Hvis en ansat fratræder og i umiddelbar tilknytning hertil overgår til anden ansættelse inden for denne aftales område, overføres ikke-afviklede omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold. I andre tilfælde bortfalder dagene ved fratræden og kan ikke konverteres til kontant godtgørelse. Løn under afvikling af omsorgsdage 8. En ansat har ret til løn, jf. 20, stk. 1, henholdsvis stk. 2, under afvikling af omsorgsdage i tilknytning til anden orlov efter denne aftale. Stk. 2. På omsorgsdage, som afvikles uden tilknytning til anden orlov efter denne aftale, ydes løn svarende til den i stk. 1 anførte, dog ekskl. de særlige ydelser, som er omhandlet i Finansministeriets cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. af 1. december Kapitel 4. Ret til fravær og løn Orlov før fødslen (graviditetsorlov)

6 Side 6 af 8 9. En gravid ansat har ret til fravær med løn fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion i henhold til lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. september Den ansatte har dog altid ret til fravær med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen. Orlov i forbindelse med modtagelse af adoptivbarn i udlandet 10. En ansat, der efter krav fra adoptionsmyndighederne skal hente et adoptivbarn i udlandet, har ret til fravær med løn i forbindelse med transport til og ophold i modtagelseslandet før modtagelsen. Orlov indtil 14 uger efter fødslen/modtagelsen 11. Efter fødslen har moderen ret til fravær i indtil 14 uger. I de første 2 uger efter fødslen har moderen pligt til fravær. Stk. 2. Faderen har i forbindelse med barnets fødsel ret til fravær i indtil 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen eller modtagelsen i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Stk. 3. Efter modtagelsen af barnet har adoptanter ret til fravær én ad gangen i de første 14 uger. Stk. 4. Adoptanterne har dog ret til at være fraværende samtidig i indtil 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter barnets modtagelse. Stk. 5. Der ydes løn under fravær i henhold til stk. 1 4 i det omfang, arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Orlov efter den 14. uge efter fødslen/modtagelsen 12. Efter den 14. uge efter fødslen/modtagelsen har hver af forældrene ret til fravær i 32 uger. De 32 uger kan efter reglerne i ligebehandlingsloven forlænges til 40 eller 46 uger. Stk. 2. Faderen/den anden adoptant har ret til at placere dele af sit fravær efter stk. 1 inden for de første 14 uger efter fødslen/modtagelsen. Stk. 3. I perioden efter den 14. uge og indtil udgangen af den 24. uge efter fødslen/modtagelsen ydes der løn under fraværet, i det omfang arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Den samlede periode med løn under fravær efter denne aftale kan højst udgøre 10 uger for forældrene tilsammen. Stk. 4. I perioden efter den 14. uge og indtil udgangen af den 24. uge efter fødslen/modtagelsen ydes der løn under fraværet, i det omfang arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Den samlede periode med løn under fravær efter denne aftale kan højst udgøre 10 uger for forældrene tilsammen. Særlig orlov til faderen/adoptanterne 13. I perioden fra fødslen og indtil udgangen af den 46. uge efter fødslen har faderen desuden ret til løn under fravær i yderligere 2 sammenhængende uger i det omfang, arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Stk. 2. I perioden fra modtagelsen og indtil udgangen af den 46. uge efter modtagelsen har adoptanter tilsvarende ret til løn under fravær i yderligere 2 uger i det omfang, arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Den samlede periode med løn under fravær efter denne bestemmelse kan højst udgøre 2 uger for adoptanterne tilsammen. Perioden holdes i sammenhæng, medmindre retten deles mellem adoptanterne. Udskydelse af orlov 14. En ansat har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af fraværsretten efter 12, stk. 1, 1. pkt. Kun den ene af forældrene kan benytte retten. Den udskudte fraværsret skal være udnyttet, inden barnet fylder 9 år, og skal holdes i en sammenhængende periode. Hvis den ansatte fratræder, inden den udskudte fraværsret er udnyttet, vil fraværsretten også gælde i et eventuelt nyt ansættelsesforhold. Stk. 2. En ansat kan efter aftale med arbejdsgiveren udskyde op til 32 uger af fraværet efter 12, stk. 1. Det udskudte fravær skal være udnyttet, inden barnet fylder 9 år. Hvis den ansatte fratræder, inden den udskudte fraværsret er udnyttet, er retten til fravær betinget af, at der indgås aftale herom med en eventuel ny arbejdsgiver. Stk. 3. Har en ansat i henhold til stk. 1 eller 2 udskudt fravær i perioder, i hvilke den ansatte har ret til løn, udskydes retten til løn tilsvarende i det omfang, arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven, og den pågældende fortsat er ansat hos samme arbejdsgiver. Genoptagelse af arbejdet under orlov 15. Hvis en ansat efter aftale med arbejdsgiveren genoptager arbejdet delvis i orlovsperioden, jf. ligebehandlingslovens 7a, stk. 2, og dagpengelovens 13, stk. 3, med den følge, at fraværsretten forlænges tilsvarende, ydes der løn under det forlængede fravær i det omfang, den pågældende i den periode, hvor arbejdet genoptages, har ret til løn under fravær, og forudsat at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion under forlængelsen. Stk. 2. Hvis en ansat efter aftale med arbejdsgiveren genoptager arbejdet i orlovsperioden i op til 29 ½ time af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid, uden at fraværsretten forlænges, jf. ligebehandlingslovens 7 a, stk. 1, og dagpengelovens 16 a, stk. 1, ydes der løn for de timer, hvor arbejdet ikke er genoptaget, under forudsætning af, at den pågældende i den periode, hvor arbejdet genoptages, har ret til løn under fravær, og forudsat at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion for de pågældende timer. Barnets hospitalsindlæggelse 16. En ansats ret til fravær i forbindelse med fødsel/modtagelse kan forlænges eller udsættes i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelse, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis den ansatte ikke genoptager arbejdet under barnets indlæggelse, forlænges fraværsperioden med indlæggelsesperioden, hvis indlæggelsen finder sted inden for de første 46 uger efter fødslen/modtagelsen. Fraværsperioden kan dog højst forlænges med 3 måneder. Retten til at forlænge fraværsperioden gælder ikke faderens/den anden adoptants ret til 2 ugers orlov inden for de første 14 uger, jf. 11, stk. 2, henholdsvis stk. 4.

7 Side 7 af 8 Stk. 3. Hvis den ansatte genoptager arbejdet under barnets indlæggelse, udsættes retten til fravær for den resterende periode. Det er en betingelse, at den pågældende ophører med arbejdet ved barnets udskrivelse, og at udskrivelsen finder sted inden 60 uger efter fødslen/modtagelsen. Stk. 4. Under fravær, der er forlænget efter stk. 2, har den ansatte ret til løn, hvis barnets indlæggelse sker inden udløbet af den 24. uge efter fødslen/modtagelsen og inden for en orlovsperiode, hvor den pågældende har ret til løn, samt under forudsætning af at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Faderens/en adoptants ret til løn i henhold til 13 forlænges dog ikke. Stk. 5. Under fravær, der er blevet udskudt i henhold til stk. 3, har den ansatte ret til løn i samme omfang som i den oprindelige orlovsperiode under forudsætning af, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Dødfødsel, barnets død eller bortadoption 17. Moderen har, i tilfælde af at barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, ret til fravær i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Faderen har i tilfælde af dødfødsel ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen. Stk. 2. Hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen, har én af adoptanterne ret til fravær i indtil 14 uger efter barnets død. Stk. 3. Der ydes løn under fravær i henhold til stk. 1 og 2, i det omfang den ansatte ikke allerede har udnyttet sin ret til løn under fravær efter denne aftale, og forudsat at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion Indtræden i den anden af forældrenes ret til fravær 18. Når ganske særlige omstændigheder taler for det, kan den ene af forældrene/adoptanterne indtræde i den andens ret til fravær med løn under forudsætning af, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Dagpengerefusion 19. Retten til løn i henhold til er betinget af, at arbejdsgiveren under fraværet modtager fuld dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven, svarende til det maksimale dagpengebeløb i forhold til den pågældendes beskæftigelsesgrad. Stk. 2. Retten til løn i perioden før fødslen er betinget af, at den ansatte ikke i dette tidsrum påtager sig lønnet beskæftigelse, som den pågældende ikke hidtil har haft, eller på anden måde foranlediger, at arbejdsgiverens ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven nedsættes eller bortfalder. Beregning af løn mv. 20. Ved løn forstås i denne aftale for ansatte, der har ret til fuld løn under sygdom, en løn svarende til den, som den pågældende ville have været berettiget til under sygefravær. Stk. 2. For andre ansatte forstås ved løn gennemsnittet af de seneste 4 ugers lønindtægt bestående af timeløn, akkordløn, bonus samt eventuelle funktions- og kvalifikationstillæg. I beregningsgrundlaget indgår endvidere fast påregnelige arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Den nævnte 4-ugers periode kan for den enkelte personalegruppe fraviges efter lokalt fastsatte bestemmelser. 21. For en ansat, der i henhold til ligebehandlingslovens regler udnytter en ret til fravær uden løn som følge af barsel og adoption, indbetaler arbejdsgiveren med virkning fra 1. april 2002 løbende det overenskomstaftalte arbejdsgiver- og egetbidrag til den ansattes pensionsordning i de første 6 uger af den ulønnede orlovsperiode. Stk. 2. Med virkning fra 1. april 2003 ændres de i stk. 1 nævnte 6 uger til 11 uger, som med virkning fra 1. april 2004 yderligere forlænges til 14 uger. Stk. 3. Hvis en ulønnet orlovsperiode forlænges som følge af delvis genoptagelse af arbejdet, jf. ligebehandlingslovens 7a, stk. 2, og dagpengelovens 13, stk. 3, forlænges perioden, hvori arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag, tilsvarende. Kapitel 5. Andre bestemmelser 22. Fravær som følge af uarbejdsdygtighed på grund af graviditet og fødsel uden for det tidsrum, hvor den ansatte har ret til fravær i henhold til kapitel 4, betragtes som sygdomsforfald. 23. Tidspunktet for forventet fødsel skal på forlangende dokumenteres, f.eks. ved kort fra graviditetsundersøgelsen. Stk. 2. En ansat skal på forlangende dokumentere, at adoptionsmyndighederne kræver, at barnet hentes i udlandet, jf. 10. Stk. 3. En ansat har pligt til på forlangende at fremskaffe eller bekræfte oplysninger, der er nødvendige ved bedømmelsen af arbejdsgiverens krav over for de sociale myndigheder om udbetaling af dagpengerefusion. Stk. 4. En ansat har pligt til at fremkomme med sådanne oplysninger om den anden af forældrenes evt. afholdelse/forlængelse/udsættelse af orlov, som er nødvendige for vurderingen af, om betingelserne for ret til fravær og løn efter denne aftale er opfyldt. Kapitel 6. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 24. Aftalen har virkning fra 1. februar Samtidig ophæves aftale af 26. februar 2003 om barsel, adoption og omsorgsdage og tillægsaftale af 26. juni Stk. 2. Aftalens 13, stk. 2, har virkning for de tilfælde, hvor modtagelse sker den 1. februar 2004 eller senere. Stk. 3. I tilfælde, hvor modtagelse er sket før den 1. februar 2004, gælder 13 i aftale af 26. februar 2003 om barsel, adoption og omsorgsdage. Stk. 4. A ftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april 2005.

8 Side 8 af 8 København, den 4. februar 2004 Statsansattes Kartel Peter Waldorff Finansministeriet P.M.V. E.B. Lisa Engmann Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Akademikernes Centralorganisation Sine Sunesen Lærernes Centralorganisation Anders B. Christensen Overenskomstansattes Centralorganisation Finn Busse Jensen Redaktionel note Udsendt som Perst.nr

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 036-15 J.nr. 2015-1734-0013 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Kapitel 1. Aftalens område...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager CIR nr 9260 af 10/06/2008 Udskriftsdato: 3. august 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen j.nr. 08-528-19 Senere ændringer til forskriften CIR1H nr 9375

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 BARSELSVEJLEDNING August 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 4,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2019 Cirkulære af 29. april 2019 Modst. nr. 019-19 J.nr. 2018-8162 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv....

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007 PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Juni 2007 Barselsvejledning Juni 2007 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Barselsvejledning Udgivet

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Udgivet maj 2009 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Overenskomst mellem. Akademikerorganisationerne. Socialdemokratiet på Christiansborg

Overenskomst mellem. Akademikerorganisationerne. Socialdemokratiet på Christiansborg Overenskomst mellem Akademikerorganisationerne og Socialdemokratiet på Christiansborg 2017-2021 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid... 3 5

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere