Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0."

Transkript

1 Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for Den Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne. Den unge skal udfylde én ansøgning, og ansøgningen skal indeholde alle elevens uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. Det er obligatorisk for alle grundskoleelever, der søger om optagelse på en ungdomsuddannelse at søge elektronisk via Optagelse.dk. Unge der har forladt grundskolen kan også ansøge om optagelse på en ungdomsuddannelse digitalt via Optagelse.dk. En ansøgning består af en forside (1-2 sider), op til 5 bilagsskemaer plus et karakterbilag (for elever i grundskolen, udfyldes af skolen) eller et eksamensbevis (for elever der har forladt skolen) og en uddannelsesplan. På Optagelse.dk tilmelder elever sig digitalt til en ungdomsuddannelse. Elever, der søger fra grundskolen, kan søge med UNI-login. Elever, der har forladt grundskolen, kan søge om optagelse på ungdomsuddannelser via Optagelse.dk, hvis de har NEM ID, men de kan også lave en ansøgning uden at have en gyldig signatur. Hvis en elev laver en sådan ansøgning, skal ansøgeren selv udfylde alle oplysninger, som gemmes sammen med eventuelle bilag. Ansøgeren skal så udskrive en side med ansøgnings id, som skal sendes til den ønskede skole. Ved hjælp at dette id kan skolen hente ansøgningen fra Optagelse.dk. EASY-A henter automatisk ansøgninger fra Optagelse.dk til den uddannelsesinstitution, som ansøgeren har markeret som 1. prioritet. Når ansøgningerne er indlæst i EASY-A, skal de behandles med henblik på at optage ansøgere. Hvis en ansøgers 1. prioritet ikke kan opfyldes, skal uddannelsesinstitutionen sende ansøgningen til ansøgers 2. prioritet. Den sagsbehandling foregår papirbaseret. Arbejdsgange I de følgende afsnit beskrives følgende emner: Afhentning af FTU-ansøgere Overblik 1

2 Modtagelse af FTU-ansøgere Behandlede FTU-ansøgere Udskrifter Adgang til at afhente FTU-ansøgere Afhentning af FTU-ansøgere Fra skoleåret 2015/2016 skal FTU-ansøgere afhentes fra Optagelse.dk med jobbet R109 Afhentning af FTU-ansøgere (2). Det anbefales, at skolen tjekker A103 Jobovervågning jævnligt, da jobbet skal stå med status færdig. Overblik Et overblik over modtagne, ikke-behandlede ansøgere findes på vinduet B625 Modtagne FTU-ansøgere - Indbakke, hvor også første behandling af ansøgere skal foregå. Af hensyn til statistik og for at skolen kan dokumentere, at ansøger opfylder optagelseskravet er det ikke længere tilladt at oprette elever på A580 Elev på fuldtidsuddannelse. I stedet er det muligt fra vinduet B625 at oprette ansøgere (som ikke er indlæst fra optagelse.dk). Vælg knappen 5. Opret ansøgning og vinduet R108 Opret FTU-ansøgning åbnes. Et overblik over behandlede ansøgere findes på vindue B855 Behandlede FTU-ansøgere. Da ansøgninger ikke slettes, tjener dette vindue som et arkiv over de FTU-ansøgninger, skolen har modtaget gennem tiden. På såvel B625 Modtagne FTU-ansøgere - Indbakke som på B855 Behandlede FTU-ansøgere kan detailoplysninger om den enkelte ansøger ses ved at åbne ansøgningens filarkiv, hvor også eventuelle bilag til ansøgningen kan findes. Modtagelse af FTU-ansøgere De modtagne FTU-ansøgere kan ses på vinduet B625 Modtagne FTUansøgere - Indbakke (menu: System Dataudveksling med Optagelse.dk). Bemærk, at skolen modtager de ansøgere, der har et prioritet 1- uddannelsesønske med skolens DS-nr. Bemærk desuden, at skolen modtager samtlige uddannelsesønsker for den pågældende ansøger. Det betyder, at skolen også kan modtage uddannelsesønsker til uddannelser, som ikke findes på en erhvervsskole (f.eks. HF eller STX). Hvis skolen ikke selv kan optage en ansøger på prioritet 1-ønsket, må skolen selv sørge for at videreformidle ansøgerens uddannelsesønsker til den 2

3 skole, som er angivet som ønsket institution for ansøgerens prioritet 2- ønske. På vinduet ser man se de enkelte ansøgere og deres uddannelsesønsker. Da skolen, som nævnt tidligere, modtager samtlige uddannelsesønsker for en ansøger, kan samme ansøger optræde flere gange i vinduet en gang pr. uddannelsesønske. Det er muligt at se både ansøgningen og eventuelle bilag i R075 Ansøgerens filarkiv ved at gå via pop-up menuen (F2). Oprettelse af ansøgere i R108 Opret FTU-ansøgning Fra B625 er det muligt at oprette en ansøger, som ikke er indlæst fra optagelse.dk. Klik på 5. Opret ansøgning, så åbner vinduet R108 Opret FTUansøgning. Udfyld som minimum alle krævede felter. Vælg 2. Ansøgerens filarkiv for at åbne R075 Ansøgerens filarkiv hvor bilag til ansøgningen kan uploades. Gem med F10 eller klik på 3. Opret ny ansøgning for at oprette flere ansøgere. På B625 vil der står J i feltet "Lokalt oprettet" for ansøgere der er oprettet på R108 Opret FTU-ansøgning. Lokalt oprettede ansøgninger kan redigeres ved at man stiller markøren på ansøger på B625 og klikker på 6. Rediger ansøgning. Sådan søger du i vinduet B625 Modtagne FTU-ansøgere - Indbakke Det anbefales, kun at fremsøge de ansøgere, man ønsker at arbejde med. Sæt vinduet i søge-mode med F7. Udfyld fx Studiestart 01%08%15 ansøgere med start 1/8-15 CØSA-formål 329 ansøgere til uddannelse 329 DS-afd angiv her betegnelse for DS-afd. Dansk #IS NOT NULL ansøgere hvor karakter er modtaget Matematik #IS NOT NULL ansøgere hvor karakter er modtaget- Klik på F8. 3

4 Behandling af ansøgere For hver ansøger skal man beslutte, om ansøgeren skal: 1. Optages som elev på skolen og evt. samtidig skoleforløbsplaceres. 2. Viderebehandles på vinduet C581 Ansøgning (Kun for SOSUskoler) 3. Afvises Nedenfor beskrives de 3 situationer. 1. Optag ansøger som elev på skolen og placer evt. på skoleforløb For at optage ansøger skal følgende være udfyldt: Med (Medtages): J Opt (Optages): Studiestart: Skoleforløb: CØSA-formål: Elevtype: Adg. vej: Indgang/udd.: Hovedforløb: Speciale: Studieretning: Elevafd.: J - Må først udfyldes med J når ansøger er klar til optagelse Hentes fra R108 eller Optagelse.dk Her kan angives det skoleforløb, ansøger skal optages på. Kræver der er oprettet et skoleforløb, der passer til ansøgeren; altså samme uddannelses- og startdato. Angiv hvilket cøsa-formål ansøger skal optages på. Skal udfyldes hvis ansøger skal placeres på skoleforløb. Angiv hvilken elevtype ansøgeren har vælges fra værdilisten (bruges på reformuddannelser). Elevtype og adgangsvej må ikke begge være udfyldt. Angiv hvilken adgangsvej ansøgeren har (bruges på uddannelser der ikke er reformuddannelser). I de tilfælde skal feltet udfyldes, da ansøgeren ellers ikke bliver behandlet. Elevtype og adgangsvej må ikke begge være udfyldt. Hentes fra R108 eller Optagelse.dk Hentes fra R108 eller Optagelse.dk Her angives specialet for uddannelsen. Her angives studieretningen som eleven optages på (bruges på HTX og HHX). Her angives elevafdelingen som eleven optages på. Skal angives hvis ansøger skal optages på skoleforløb. 4

5 Prio: DS-afd.: Opt. prøve: Særl beh: Dansk: Matematik: Opt. prøve: Beting. Optag: Ans. modtaget: Hentes fra R108 eller Optagelse.dk. Vær opmærksom på, at en elev kun må optages på ét af sine ønsker. Hentes fra R108 eller Optagelse.dk Viser med J/N om ansøgeren er indstillet til optagelsesprøve eller ej, hvis grundskolen eller uu-vejlederen eller begge har indstillet til optagelsesprøve. Feltet kan ikke redigeres. Viser med J/N om ansøgeren har behov for hjælpemidler eller andre særlige behov. For ansøgere der søger til gf1 overføres karakteren fra grundskolen. For ansøgere der søger til gf2 kan du selv angive karakteren, når du har ansøgers bevis. For ansøgere der søger til gf1 overføres karakteren fra grundskolen. For ansøgere der søger til gf2 kan du selv angive karakteren, når du har ansøgers bevis. Angiv her med J/N om ansøger skal indkaldes til optagelsesprøve på skolen. Angiv med J/N om ansøgers optagelse er betinget. Se bilag 1. Angiver hvornår ansøgningen er modtaget. Det er muligt at indsætte skoleforløb, elevafdeling og cøsa formål på mange ansøgere på én gang ved at udfylde felterne nederst i vinduet og derefter trykke på knappen 4. Opdater. Dette vil udfylde felterne for alle de ansøgere, hvor Medtag er sat til J. Vi gør opmærksom på at masseopdatering skal bruges med omtanke. Hvis ansøger udelukkende står med et Optag.dk CPR.nr. skal skolen selv tilføje et gyldig cpr. nr. inden behandling af ansøger. Når man har udfyldt felterne på B625 og trykker på knappen 1. Behandl ansøgere (gemmer registreringerne), bestiller systemet automatisk batchjobbet B626 Optag FTU-elever fra Optagelse.dk. De ansøgere som har J til Optages, og som ikke allerede findes i EASY-A, vil blive oprettet som elever på de ønskede uddannelser og vil herefter også fremgå af vinduet A580 Elever på Fuldtid (menu: Elever Elever på fuldtidsuddannelser). B626 kan også bestilles fra jobbestillingsvinduet, men det skulle der normalt ikke være behov for. 5

6 Når der trykkes 1. Behandl ansøgere, kommer der et pop-up vindue, der viser hvor mange ansøgere der er behandlet. De behandlede ansøgere er derefter fjernet fra vindue B625 Modtagne FTUansøgere - Indbakke og kan nu ses i B855 Behandlede FTU-ansøgere. Det er muligt at bestille en lang skærmkopi fra vinduet (svarende til udskriften B630 Modtagne FTU-ansøgere). 2. Overfør ansøger til C581 Ansøgning Dette kræver, at der er oprettet et optag på C580 Optag og studiestart med en studiestart der svarer til ansøgningen og med samme cøsa formål. Hvis dette er tilfældet, vil alle ansøgere med J til Med (medtages), A til Opt (optages) samt med CØSA formål og adgangsvej udfyldt blive overført til C581 Ansøgere ved tryk på knappen 1. Behandl ansøgere. Det er batchjobbet B626, der foretager overførslen, og eventuelle fejl vil blive vist i loggen til dette job. 6

7 3. Afvis ansøger Hvis en ansøger skal afvises, vælges der en afslagsårsag med F9 i feltet Opt. (Optages). Årsagen udfyldes derefter automatisk i feltet Begrundelse. Alle ansøgere der afvises, overføres til B855 Behandlede FTU-ansøgere. Behandlede FTU-ansøgere Når ansøgerne er behandlet på vindue B625 og registreringerne er gemt findes ansøgerne på vindue B855 Behandlede FTU-ansøgere (menu: System Dataudveksling med Optagelse.dk). Bemærk, at da ansøgninger ikke slettes, fungerer vindue B855 Behandlede FTU-ansøgere som et arkiv over alle de FTU-ansøgninger, skolen har modtaget gennem tiden, hvorved man her har en form for revisionsspor. Når vinduet åbnes, vises per default kun rækker med indeværende ansøgningsår, men tidligere års ansøgere kan fremsøges. Det er muligt at åbne ansøgningens filarkiv fra pop-up menuen. Det er muligt at bestille en lang skærmkopi fra vinduet (svarende til udskriften B630 Modtagne FTU-ansøgere). Udskrifter Til at understøtte processen med at modtage og behandle FTU-ansøgere findes der to udskrifter og et csv-udtræk: B630 Modtagne FTU-ansøgere Udskriften er en lang skærmkopi af vinduet B625 Modtagne FTUansøgere - Indbakke og giver et overblik over FTU-ansøgerne. Bemærk at oplysninger om uddannelsesplan ikke vises på udskriften. Udskriften kan også bestilles fra jobbestillingsvinduet A104 Jobbestilling (menu: 7

8 System Jobs) med specifikke afgrænsninger. F.eks. kan man vælge kun at få udskrevet ansøgninger til skolen selv og de til skolen knyttede DS-afdelinger, eller man kan vælge at få udskrevet ansøgere til en specifik uddannelse etc. Hvis den lange skærmkopi bestilles på A104 skal afgrænsningen Vis behandlede sættes til N. Den samme udskrift bruges som lang skærmkopi af vinduet B855 Behandlede FTU-ansøgere. Hvis den lange skærmkopi til dette vindue bestilles på A104 skal afgrænsningen Vis behandlede sættes til J. Heller ikke på denne udskrift vises oplysninger om uddannelsesplan. Det bestemmes således med en afgrænsning, om der er tale om lang skærmkopi til det ene eller det andet vindue. B628 FTU-ansøgere, kartotek Udskriften viser personoplysninger om de enkelte FTU-ansøgere. Ifm. en kommende version af EASY-A, vil der blive frigivet et csv-udtræk som medtager alle de oplysninger der ses på B625 Modtagne FTU-ansøgere indbakke samt kontaktoplysninger på ansøger og værge (r). Adgang til at afhente FTU-ansøgere Afhentningen af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk kræver at skolen har angivet et brugernavn og password for udvekslingstypen FTU på vinduet A527 Login for udvekslingstyper. Oplysninger om afhentningsjobbene kan overvåges ved hjælp af vinduet B627 Datamodtagelse (FTU-ansøgere) fra Optagelse.dk (menu: System Dataudveksling med Optagelse.dk). 8

9 På vinduet ser man de afhentninger af ansøgere, der er foretaget. Det er muligt at se, hvornår oplysningerne er hentet fra Optagelse.dk, afhentningstidspunkt skole, hvilken DS-afdeling afhentningen er sket til, selve jobnummeret, antal ansøgere som jobbet har hentet, og endelig om der er fejl i forbindelse med afhentningen (vil fremgå af feltet Fejlkode). Dette vindue er således et udtryk for, hvilke overførsler der er sket og hvad status er på dem. 9

10 Bilag 1 Betydningen af betinget optaget (nævnt på side 5 i denne vejledning) Reglen i 54, stk. 4, 2. pkt. i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser handler ikke om betinget optag men om ansøgere, som har været til den centralt stillede prøve i dansk og /eller matematik, men ikke bestået og derefter alligevel har klaret sig så godt ved optagelsessamtalen, at skolens samlede bedømmelse er, at vedkommende kan optages. Bestemmelsens 2. pkt. betyder, at den slags afgørelser kun kan træffes i særlige tilfælde, dvs. sjældent. En sådan elev bliver fuldgyldigt optaget. Ikke optaget på særlige betingelser. Betinget optag iht. den særlige bekendtgørelse herom kan anvendes, hvis der ikke er tale om et sådant særligt tilfælde, men hvor ansøgeren har været tæt på. Se herom i den særlige forsøgsbekendtgørelse: 2. Skolen, jf. 1, stk. 1, kan give tilbud om betinget optagelse til en ansøger, der ud fra en helhedsvurdering må have afslag på ubetinget optagelse, når afslaget skyldes, at ansøgeren ikke har bestået den centralt stillede prøve, jf. 5, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, og at der ikke er tale om et særligt tilfælde, hvor ansøgeren uden betingelser kan optages uden at have bestået prøven, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. I stk. 2 er betingelsen angivet: Stk. 2. Optagelse efter stk. 1 betinges af, at ansøgeren efter et sommerkursus består en ny optagelsesprøve svarende til den oprindelige centralt stillede prøve. Afgørelsen om betinget optagelse meddeles ansøgeren skriftligt, så vidt muligt i forlængelse af skolens samtale med ansøgeren, jf. 5, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, og i øvrigt senest den 9. juli for så vidt angår optagelse i august 2015 og senest den 8. juli for så vidt angår optagelse i august I stk. 3 er angivet, hvad der skal til for at en ansøger kan få tilbudt betinget optagelse: Stk. 3. Optagelse efter stk. 1 tilbydes ansøgere, som efter skolens vurdering er tæt på at have forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse og motiverede for at tilegne sig de fornødne kvalifikationer. Optagelse tilbydes ved en begrundet afgørelse, der træffes med forbehold om, at ansøgeren kan få plads på et sommerkursus efter denne bekendtgørelse. Ansøgeren orienteres om sommerkurserne og om det system med hensyn til fordeling af pladser på sommerkurserne, som fremgår af denne bekendtgørelse, og henvises til på Undervisningsministeriets hjemmeside at søge oplysninger om, hvilke kommuner der udbyder et sommerkursus. 10

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

Inspirationsdage om EUD-optagelsesprocessen i EASY-A. 7. og 11. april 2016

Inspirationsdage om EUD-optagelsesprocessen i EASY-A. 7. og 11. april 2016 Inspirationsdage om EUD-optagelsesprocessen i EASY-A 7. og 11. april 2016 Program Velkommen Fra Optagelse.dk til EASY-A Nyt på B625 Modtagne FTU-ansøgere - Indbakke Spørgsmål Ændringer til B626 Optag FTU-elever

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Optagelse af elever i EASY-A Reformkonference 2015: Optagelse af Elever i EASY-A Side 1 Fra programmet Vi skal snakke om: Hvordan håndteres karakterkravet Ansøger der kommer fra optagelse.dk

Læs mere

Digitale KOT-ansøgninger

Digitale KOT-ansøgninger Digitale KOT-ansøgninger - fra modtagelse til optagelse EASY-konference 20. og 21. marts 2013 Side 1 Overførsel til EASY Når en digital ansøgning er afsluttet på www.optagelse.dk, hentes den automatisk

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1. Søg ungdomsuddannelse Som elev i 9. eller 10. klasse Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse (for 9. klasses elever) og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret , STIL

KOT-ansøgere i EASY Revideret , STIL KOT-ansøgere i EASY Revideret 23-06-2015, STIL Indhold Indledning... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 2 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 4 Ventelisten... 7 Indberetning til KOT...

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Filarkiv i EASY-A 14.08.2013, version 3.0

Filarkiv i EASY-A 14.08.2013, version 3.0 Filarkiv i EASY-A 14.08.2013, version 3.0 Af Gitte Schmidt, BCSyd og Jenny Møller, EUC-Syd Indhold Ændringer Centrale begreber Arbejdsgang Ændringer FTU- og KOT-ansøgninger gemmes automatisk i filarkiv

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform en i de studieadministrative systemer

Erhvervsuddannelsesreform en i de studieadministrative systemer Erhvervsuddannelsesreform en i de studieadministrative systemer Spørgsmål til EUD-understøttelsen i EASY-A Frank Rise Egon Nør Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Punkter Optagelse.dk

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2017 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse.

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Version: 3.0 Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning... 5 2 Adgang til

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter:

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted 1 Ud af skolen 2019 Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted Det er her, du vælger, hvilke uddannelser du ønsker samt en prioriteret rækkefølge. Denne side fortæller generelt

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010 BEK nr 988 af 03/10/2008 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.373.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

Læs mere

VEJLEDNING. Optagelsesmodulet UDDATA+

VEJLEDNING. Optagelsesmodulet UDDATA+ VEJLEDNING Optagelsesmodulet UDDATA+ version 1.0-13.03.2019 Indhold Baggrund... 3 Indhold på forsiden alle ansøgninger... 3 Overblik over ansøgningsbilledet... 5 Personoplysninger og ansøgningsoplysninger...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasseudbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forudsætninger for integration med UNI-login Opsætning af

Læs mere

Indberetning af brobyggere til DS /version 1.0/UNI-C

Indberetning af brobyggere til DS /version 1.0/UNI-C Indberetning af brobyggere til DS 28-06-2013/version 1.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Hvordan kommer jeg i gang... side 2. Hvordan opretter jeg et svendeprøvehold?... side 3. Hvordan opretter jeg et A-certifikathold?...

Hvordan kommer jeg i gang... side 2. Hvordan opretter jeg et svendeprøvehold?... side 3. Hvordan opretter jeg et A-certifikathold?... BRUGERVEJLEDNING TIL EVU S PRØVEBANK EVU s prøvebank Indhold Hvordan kommer jeg i gang... side 2 Hvordan opretter jeg et svendeprøvehold?... side 3 Hvordan opretter jeg et A-certifikathold?... side 5 Vejledning

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret skal du arbejde med de

Læs mere

Elevplan. Konference den 22. og 23. september. skoledokumenter i Filarkiv i EASY-A / elevplan. Skoledokumenter i Elevplan

Elevplan. Konference den 22. og 23. september. skoledokumenter i Filarkiv i EASY-A / elevplan. Skoledokumenter i Elevplan Elevplan Konference den 22. og 23. september skoledokumenter i Filarkiv i EASY-A / elevplan Side 1 Hvorfor bruge filarkiv i EASY-A? Side 2 Typekartoteket Vi vedligeholder selv typekartoteket med lokale

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Notat MGL / mgl

Notat MGL / mgl Notat 16.06.08 MGL / mgl Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: Beskrivelse af sammenhænge mellem EASY-A og Elevplan Admsys MGL 1 omlagt til nyt format og opdateret efter ny EASY- A/Elevplan version

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 20.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen 15. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR FORÆLDRE... 5 2.1

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk NFE - Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre: Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret har du deltaget

Læs mere

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Lectio. EASY-Synkronisering Egym. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Lectio. EASY-Synkronisering Egym. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet: Lectio EASY-Synkronisering Egym 1992-2017 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 06-06-2016/ STIL Indhold Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Der findes flere forskellige afdelingsbegreber

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

En vejledning til elever og forældre

En vejledning til elever og forældre En vejledning til elever og forældre Stamhold A: Margrethe Brunsbjerg, mb@fus.dk Stamhold B: Ann Christensen, ac@fus.dk Stamhold C: Olav Nielsen, on@fus.dk + elever med hørenedsættelse fra februar Tilmeldingen

Læs mere

Tips & Tricks nr. 129 LUDUS Suite Erhvervsuddannelser Forberedelse til optag af ansøgere

Tips & Tricks nr. 129 LUDUS Suite Erhvervsuddannelser Forberedelse til optag af ansøgere LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com DXC Technology Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 129 Forberedelse til optag af ansøgere www.dxc.technology

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 12.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Overførsel, indlæsning og redigering af uddannelsesaftaler

Overførsel, indlæsning og redigering af uddannelsesaftaler Overførsel, indlæsning og redigering af uddannelsesaftaler Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Centrale begreber Uddannelsesaftale En uddannelsesaftale er en aftale der indgås mellem

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Censor og undervisningskompetencer

Censor og undervisningskompetencer Censor og undervisningskompetencer m.v., CØSA Sidst opdateret 15-06-2016/version 2.0/ Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Eksterne Flytninger. Studerende og kursister af alle uddannelsestyper uanset studiestatus.

Eksterne Flytninger. Studerende og kursister af alle uddannelsestyper uanset studiestatus. SIS Administrationsvejledning ADM 221-2 Eksterne Flytninger Hvem kan flyttes? Hvor kan der flyttes til? Studerende og kursister af alle uddannelsestyper uanset studiestatus. Der kan flyttes til en vilkårlig

Læs mere

Fordeling af elever på undervisningsforløb

Fordeling af elever på undervisningsforløb Fordeling af elever på undervisningsforløb Senest opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Sådan får du adgang til fordelingssiden Søg undervisningsforløb frem Søg elever frem

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere