y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל"

Transkript

1 הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של פיקדונות עובר ושב יעל גדלים מוניטרים אחרים. בכמות אמצעי התשלום בתוצאה מעירוי חיצוני נתון תלוי במכפיל אמצעי התשלום. מכפיל זה מוגדר כיחס שבק כמות אמצעי התשלום (מזומן + פיקדונות עו"ש) לבין בסיס הכסף (מזומן + רזרבות הבנקים). אולם היחס הזה איננו יפה לצרכים מעשיים, שכן עירוי חיצוני חיובי (המוגדר כשינוי בבסיס הכסף) עשוי להביא לשינויים במכפיל עצמו. כך, למשל, ייתכן שבעקבות העירוי החיצוני החיובי תשתנה החזקת המזומן שבידי הציבור (ויתקיים עירוי פנימי); ייתכן שהמוסדות הבנקאיים ישנו את יחס הרזרבה שהם רוצים להחזיק בו ויתכן שיחול שינוי בהרכב הפיקדונות של המוסדות הבנקאיים, עובדה שתשנה את יכולת המוסדות הבנקאיים לתת אשראי. העבודה עוסקת איפוא בבדיקת המשתנים המשפיעים על המכפיל ובאומדן של המכפיל בפועל. לצורך זה נבדקו הגדלים המוניטריים הקובעים את גודלו של המכפיל בשנים על גדלים אלה נמנים: המזומן שבידי הציבור, השחרורים מנזילות, העתודות הפנויות, פיקדונות זמן קצוב בל"י ופיקדונות אחרים שאינם פיקדונות עו"ש. כן נבדקה ההשפעה של ביחס שבין הגדלים המוניטריים ובין פיקדונות עובר ושב על המכפיל; ונבדקה ההשפעה של עירוי חיצוני על כמות אמצעי התשלום. במסגרת הבדיקה האחרונה נבחנו שתי אפשרויות: א) השפעתו של עירוי חיצוני חיובי הנערך בכל חודש. ב) ההשפעה בזמן הארוך של עירוי חיצוני חדפעמי. בנספח לעבודה מוצגות המשוואות שנאמדו. כן מוצג בנספח, בצורה אלגברית, המכפיל, הנגרם בו עקב שינוי באחד היחסים הקובעים את גודלו, ויוצג חישוב הגידול הנדרש בשיעורי הנזילות כדי לקזז עירוי חיצוני נתון. הנספח יסיים בדיון אודות המכפיל השולי (השונה מהמכפיל הממוצע, נושא שני החלקים הראשונים של העבודה). 2. עיקרי הממצאים א. לעירוי חיצוני יש השפעה מיידית וחיובית על כמות המזומן בידי הקהל, כמות העתודות הפנויות כידי המוסדות הבנקאיים וכמות הפיקדונות לזמן קצוב (הכוללת את יתרת השטרות בתיווך). ערוי כזה מוריד איפוא את המכפיל השולי. השפעה בכיוון דומה יש לפיגורים בהתאמה של הגורמים הקובעים את גודל המכפיל. יצויין, שלמרות ההשפעות בכיוון של ירידת המכפיל השולי, נמצא עלפי חישובים שעליהם ידווח להלן שהמכפיל השולי ("ברוטו", כולל השפעות של הדבקת פיגורים מתקופות קודמות), נשאר גדול מהמכפיל הממוצע. * המחבר הוא כלכלן במחלקת המחקר בבנק ישראל. הסקירה מתבססת על עבודת גמר לתואר מ"א באוניברסיטה העברית בירושלים. 47

2 ב. עירוי חיצוני חודשי בן 30 מיליון ל"י החל מינואר 1970 (גודל סביר בתקופה הנסקרת) יביא בתום שנה (עם עירוי שנתי המסתכם ב 360 מיליון ל"י) לגידול בן 645 מיליון בכמות אמצעי התשלום, וגידול בן 395 מיליון בכמות פיקדונות עובר ושב. חישוב דומה, המתיחס לעירוי חודשי בן 60 מיליון ל"י, מראה בתום שנה (ע 0 עירוי שנתי המסתכם ב 720 מיליון ל"י) גידול בן 1245 מיליון ל"י באמצעי התשלום, וגידול בן 757 מיליון ל"י בכמות פיקדונות עובר ושב. ג. הגידול בכמות הכסף בזמן הארוך הנובע מגידול ביחידה אחת בבסיס הכסף ("המכפיל השולי"), גדול מהיחס שבין כמות <הבסף ובין בסיס הכסף ("המכפיל הממוצע" בנקודת זמן התחלתית). הדבר נובע מקיומם של פיגורים במערכת, הגורמים לכך שיש ה*רש, בין הכמות הרצויה זבין הכמות בפועל, של הגדלים המוניטריים. בהיפסק העירוי החיצוני משפיעה ההתאמה של הגדלים המוניטריים לעלילתה של כמות הכסף. מבנה הפיגורים במערכת גורם לכר שזמן ההתאמה הנדרש מהמערכת לחזרה לשווי משקל הוא רב. מכפיל אמצעי התשלום השולי של הזמן הארור הוא ומכפיל פיקדונות עובר ושב השולי של הזמן הארוך הוא ד. היחס בין כמות המזומן לבין כמות פיקדונות עובר ושב עולה משך השנים (מאז 1963). בין ינואר 1963 ובין דצמבר 1970 עלה היחס ב 27 אחוזים, והדבר משתקף בירידה בשיעור 3.4 אחוזים בכמות אמצעי התשלום. עליית היחס באחוז אחד גורמת לירידת אמצעי התשלום ב 0.16 אחוז *. ה. היחס שבין השיחרורים מנזילות ובין פיקדונות עובר ושב עלה משד התקופה הנסקרת ב 23 אחוזים, וכך השפיע לעלייתה של כמות אמצעי התשלום ב 4.2 אחוזים. כמות אמצעי התשלום רגישה יותר לשינוי ביחס הנדון כאן מאשר לשינוי היחס בין מזומן לפיקדונות עובר ושב: שינוי בשיעור אחוז אחד ביחס האחרון גורר שינוי בשיעור 0.22 אחוז באמצעי התשלום. קיומם של השחרורים מנזילות תרם 22.5 אחוזים לכמות אמצעי התשלום, בדצמבר ו. היחס בין העתודות הפנויות ובין פיקדונות עובר ושב תרם אף הוא לקביעת כמות אמצעי התשלום. רגישות של כמות אמצעי התשלום לשינוי של נקודה אחת 2 זהה לרגישות כלפי היחס שנדון בה'. עם זאת, עלייה באחוז אחד תביא לירידה בת 0.01 אחוז בכמות הכסף. תרומת העתודות הפנויות לכמות הכסף בדצמבר 1970 היתה 1.5 אחוזים. ז. היחס בין פיקדונות זמן קצוב ויתרת תיווך שטרות ובין פיקדונות עובר ושב, עלה בתקופה הנסקרת: בין ינואר 1963 לבין דצמבר 1970 עלה היחס ב 115 אחוזים, וכך השפיע לירידת כמות אמצעי התשלום ב 11 אחוזים. עלייה באחוז אחד ביחס גוררת ירידה של 0.14 אחוז באמצעי התשלום *. ח. תרומתם של פיקדונות אחרים החייבים בנזילות לקביעתה של כמות הכסף היא זעומה. אלמלא נתקיימו פיקדונות אלה היתה כמות הכסף גדולה ב 0.14 אחוזים בדצמבר בג גידול בנקודה אתת בשיעור הנזילות הנדרש כנגד פיקדון עובר ושב יקטין את כמזת אמצעי התשלום ב 0.88 אחוז. גידול בנקודה אחת בשיעור הנזילות הנדרש כנגד פיקדון זמן קצוב ושטרות בתיווך יקטין את כמות אמצעי התשלום ב 0.91 אחת. הדבר נובע מההבדל שבין כמות פיקדונות עובר ושב ובין כמות פיקדון זמן קצוב ושטרות בתיווך, בדצמבר אחוז עליית היחס מאז ינואר 1963 נמדד על בסיס נתוני ינואר 1963, בעוד השפעת באחוז אחד ביחס נמדדת בנתוני דצמבר 1970, ומכאן אי ההתאמה, לכאורה, במספרים. 2 שינוי בן נקודה אחת הוא, לדוגמא, שינוי היחס מ ל , בעוד שינוי בן אחוז אחד הוא שינוי במאית של , מ ל כאמור, שונה ב 1970 במימ החישוב לשינוי באחוזים ביחט שבין פיקדון זמן קצוב ובין פיקדון עובר ושב, שינוי רב מבסיס החישוב ב 1963.

3 י. הבדיקה מראה שיש לגדלים המוניטריים מתכונת עונתית יציבה; בכך נגרמת מתכונת עונתית במכפיל, וכר נוצרת תנודה עונתית בהיצע הכסף (כשקיימת תרומה נוספת לתנודה זו, התנודה העונתית בבסיס הכסף). לגבי השפעת העירוי נציין את מגבלתה של הגישה שננקטה. אין במשוואות שנאמדו השפעה כלכלית (כמחיר ותשואה להחזקתם של הנכסים השונים), אלא מגמה, פיגור בהתאמה, גורמים של העירוי החיצוני ותנודות עונתיות של גורמים הנאמדים. מכאן שיש להתייחס בזהירות לממצאים כשעוסקים בתחזיות, בפרט אם ישתנו תנאי הפעילות במשק, ועמם המחירים היחסיים. 3. המכפיל* בכמות הכסף הנוצר בשעת עירוי חיצוני נתון, אפשר לראותו כנקבע עלידי ה"מכפיל", או היחס שבין כמות הכסף ובין בסיס הכסף (הרזרבות שברשות המוסדות הבנקאיים והמזומן שבידי הציבור). בחישוב המכפיל האלמנטריזה הנדון בקורסים בסיסיים בתיאוריה מוניטרית מניחים, שהבנקים מחזיקים סוג אחד של פיקדון, עובר ושב, וכנגדו מוחזק יחס רזרבה קבוע (על פי חוק או לפי צורך העסקים). עוד מניחים: שהציבור מחזיק כמות נתונה של מזומן, ולפיכך כל ערוי חיצוני זהה לגידול בנכסים הנזילים שבידי הבנקים. מכפיל פיקדונות עובר ושב במודל כזה הוא היפוך יחס הרזרבה. המכפיל בפועל, שפיתוהו הפורמלי מובא בנספח הוא: y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K'K*) כאשר: f מסמן את שיעור הנזילות שנדרש כנגד פיקדונות רגילים; >r את השיעור הנדרש כנגד פיקדונות פחות נזילים; "K את היחס בין מזומנים בידי הציבור ובין פיקדונות עובר ושב; K1 את היחס בין פיקדונות פחות נזילים ובין פיקדונות עובר ושב; Ks את היחס שבין ההבדל, הקיים בין הרזרבה הנדרשת ובין הרזרבה בפועל, ובין פיקדונות עובר ושב. הגדלים המוניטריים הרלוונטיים לעבודה, בסוף דצמבר 1970 מתוארים בלוח 1. לוח 1 הגדלים זלטוניטר'יים כסוף דצמבר 1970 היחס הגודל המוניטרי י"י^יייי יי"י לפיקדונות במ " 7 7 עובר ושב , , , , , , , רזרבות כנגד פיקדונות עובר ושב פיקדונות שאינם עובר ושב תרבות כנגד פיקדונות שאינם עובר ושב ההבדל שבין הרזרבה הנדרשת לכאורה ובין הרזרבה בפועל מזומן רזרבות בפועל בסיס הכסף [(6)+(5)] פיקדונות עובר ושב אמצעי התשלום [(8)+ (5)] מכפיל אמצעי התשלום ך* ו 4 מתברר שגישה דומה להסבר של קביעתה של כמות הכסף כפי שתובא להלן נמצאת אצל Eie.L Jordan, ments of Money Stock Determination/' Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Vol. 51, Oct

4 דיאגרמה 1 v האלמנטרי גדז*ל 1 ו של המכפיל 5.ו ב 10 על ' 0.9 ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו 70 /י 7/70 69 /י 7/69 '/68 7/68 7/67 67 /י 66 /י 7/64 64 /י 7/64 /65 7/65 ^3 63 /י 50 דיאגרמה 1 מציגה את מכפיל פיקדונות עובר ושב בפועל לעומת המכפיל האלמנטרי לתקופה שחישובו מתבסס, כאמור, על ההנחה, שבבנקים מופקד רק סוג פיקדון אחד, פיקדון עובר ושב, ושהבנקים מחזיקים יחס רזרבה קבוע. ההפרש בין המכפיל האלמנטרי ובין המכפיל בפועל מקירו בשלושה גורמים: (א) בשעת עירוי חיצוני חיובי נוצר עירוי פנימי שלילי, בגלל גידול בהחזקת מזומן בידי ציבור עם העירוי החיצוני. (ב) המוסדות הבנקאיים מחזיקים נכסים נזילים, כנגד פיקדונות עובר ושב בשיעור השונה מזה הנדרש בתקנות: קיימים, מצד אחד, שיחרורים מנזילות, ומצד שני, חריגות מכוונות או מקריות מהיחס הנדרש. (ג) הצורך להחזיק נכסים נזילים כנגד פיקדונות שאינם פיקדונות עובר ושב של הציבור. א. הקשר בין כמות המזומן ובין כמות פיקדונות עובר ושב גורם ראשון, המסביר את ההבדל על פני זמן, בין המכפיל בפועל ובין המכפיל האלמנטרי, הוא הקשר שבין כמות המזומן שמבקש הציבור להחזיק לבין כמות פיקדונות העו"ש שבידיו. העירוי החיצוני, המגדיל את כמות פיקדונות עו"ש יביא לגידול בכמות המזומן המבוקשת על ידי הציבור. גידול בכמות המזומן שבידי הציבור מקטין את כמות הנכסים הנזילים שבידי המוסדות הבנקאיים, ועל כן נודעת לו השפעה מצמצמת על כמות הכסף (אם שיעור הנזילות הנדרש כנגד פיקדונות עובר ושב גדול מאפס). התחלקות בסיס הכסף בין המוסדות הבנקאיים ובין הציבור נתונה בידי הציבור. מזומן ופיקדונות עובר ושב הם נכסים החליפיים קרובים, אולם הם שונים בשירותים שהם מספקים ובמחיריהם של שירותים אלה. ממצאי מחקר שנערך לגבי ארה"ב מלמדים, שבמשך הזמן, משעולה

5 _ דיאגרמה 2 מזומן מהת זלמזזמן זי 1 זס מזומן לפיקהונזות עו*רחטג מיליוני ל"י 1300 פיקדונות עו''ש מזומן / / 0 יקדונות / 1 /"ש ly* / '/" 7<3 V" 7/64 'A5 7/65 '/66 7/66 /67 7*7 V6S 7/68 6V9 V69 '/'0' ='/70 1 I I I I I I I I I רמת ההשכלה, גדל האמון בבנקים וקטנה חשיבותו של המזומן כמאגר של ערך נעשה השימוש בשיקים נפוץ יותר, יחסית לשימוש במזומן, ועל כן יורד היחס בין מזומן שבידי הציבור לבין פיקדונות עו"ש. בטווח הקצר בתוך מחזור העסקים, נוטה היחס בין השנים לרדת עם הגידול בפעילות המשקית; ולהיפך, לעלות כאשר קטנה הפעילות הכלכלית. שינוי זד. מהווה, איפוא, גורם המחריף את המחזוריות בפעילות המשקית 5. בחינת היחס על פני זמן בישראל מורה, שבשנים 1963 עד 1970 היתה בו מגמת עלייה, לאחר מגמת ירידה בתקופה שלפני 1963 (ראה דיאגרמה 2). קשה להסביר מגמה זו. יתכן שהיא נובעת מעלייה במהירות המחזור של חיובים לחשבונות שיקים על פני זמן, הגדולה מהעלייה במהירות המחזור של המזומן; כלומר, עם הזמן נעשות במלאי נתון של פיקדונות שיקים יותר עסקות, בעוד העלייה בכמות העסקות למלאי מזומן אינה גדולה כל כך. הסבר זה אינו ניתן לבדיקה, בהעדר נתונים על סך העסקות במשק. יתכן ובתהליך הצמיחה של המשק צומחים ענפים, כשירותים אישיים, בהם נעשות עסקות רבות במזומן במהירות גדולה יותר. מגמת ים שאירעו בישראל בטווח הקצר תואמת את ממצאו של כגן שהובאו לעיל. ב 1967 שנה שבה היה מיתון בפעילות הכלכלית, היתה גם הסתבכות של בנקים והיתה אי ודאות בגלל המתיחות שלפני המלחמה היה היחס גבוה יחסית. לאחר 1967, ירד היחס לרמה P. Cagan, Determinants and Effect of Changes in the Stock of Money, , NBER, 5 N.Y. 1965, Ch. 4 51

6 שהינה נמוכה מן המגמה שלו, והדבר מתיישב אף הוא עם ממצאיו של כגן לגבי ההתנהגות שבתוך המחזור. לעליית היחס לאחר מכן תרמו, בוודאי, תושבי השטחים המוחזקים, שכן השימוש בפיקדונות עובר ושב איננו נפוץ אצלם. עד כה התרכז הדיון בשינוי ביחס. לוח 2 מביא את השפעתו הכמותית של היחס ושל בו בנתוני דצמבר מן הראוי להדגיש, שהערכת השפעתם הכמותית של גדלים שונים, שתוצג בלוחות להלן, תלויה בנקודת הזמן שנבחרה אם כי ההבדלים בבדיקה,בסביבתה של נקודת זמן נתונה, אינם גדולים, בדרך כללובגודלם של שאר היחסים באותו זמן. בבדיקת השפעתם של ים הנדונים בלוח יש הנחה שכל שאר הגדלים קבועים. לוח 2 קהש 0 עה הפטרוניות של בידוס שבין מזומן יכין יקדוגוות עיטר ושב במכפיל י' 7 ^"יל 25 ת "ן י> י""י אמצעי *ונר ושנ התשלום אמצעי התשלום (מוחלט) (אחוזים) (מוחלט) (אחוזים) (מיליוני ל''י) גידול בנקודה אתת * גידול ב 10/0 ** ^ תרומת מאז ינואר (+0.130) הערה: אחוז באמצעי התשלום זהה לאחוז במכפיל אמצעי התשלום. הוא הדין לגבי אחוז בפיקדונות עובר ושב. * שינוי היחס מ ל (שינוי בן 0.01). ** שינוי ביחס מ ל (שינוי בשיעור 56*1, ). עקב עליית היחס שבין מזומן ובין עובר ושב בנקודה אחת, לדוגמא (עליית היחס ב 0.01, מ ל ), ירד מכפיל אמצעי התשלום ב , כלומר מעבר מ (ערכו של המכפיל בסוף דצמבר 1970) ל שינוי זה הוא ירידה ב 0.3 אחוזים מ , שהוא, כאמור, מכפיל אמצעי התשלום. בין ינואר 1963 ובין דצמבר 1971 עלה היחס ב 0.130, וכך הקטין את מכפיל אמצעי התשלום ב (ב 3.4 אחוזים), והקטין את כמות אמצעי התשלום ב מיליוני ל''י. חישוב מראה שעליית היחס שבין מזומן ובין פיקדונות עובר ושב בנקודה אחת שקולה לירידה בת 6.2 מיליון ל''י בבסיס הכסף. ב. ההבדל בין שיעור הנזילות הנדרש ובין שיעור הנזילות בפועל 8 הפרש חיובי בין כמות הנכסים הנזילים הנדרשת לבין הכמות המוחזקת בפועל יש לו השפעה מוניטרית מרחיבה. שיעור הנזילות הנדרש בדצמבר 1970 כנגד פיקדונות עובר ושב הוא בממוצע 52 6 בשיעור נזילות נדרש הכוונה לשיעור הנזילות הנדרש לכאורה, בהתעלם מקוחרורים מנזילות ואפשרויות של עודף או גרעון רזרבה, בהיעדר מונח אלטרנטיבי טוב יותר. 7 היו קוני סוגי פיקדונות עובי וקוב : כנגד האחד נדרקוה נזילות קול 65 אחוזים, כנגד הקוני נדרשה נזילות של 70 אחוזים.

7 65.1. שני גורמים תורמים לכך שהיחס שנתקיים בפועל היה שונה משיעור זה: שידורורים מנזילות וקיומן של עתודות פנויות. 1. השחרורים מנזילות השחרורים מנזילות נועדו לתת אשראי זול ליחידות כלכליות מועדפות 8 ; למשל, למפעלים המייצאים לחו"ל. על פי הוראות הנזילות בעניין זה, הקיימות החל משנת 1952, ניתנים באמצעות המוסדות הבנקאיים הלוואות בתנאים מיוחדים לגופים שאושרו. המוסד הבנקאי המלווה רשאי להפחית הלוואות אלו מסכום הנכסים הנזילים שהוא חייב להחזיקם לפי ההוראות. ב 1970 הותר למוסד בנקאי להפחית הלוואות כאלה בשיעור שלא יעלה על 28 אחוזים מסך פיקדונותיו הרגילים 8. בדצמבר 1970 היו 99 אחוזים מהפיקדונות הרגילים פיקדונות עובר ושב. מצב דומה שרר גם בזמנים קודמים, וכך קושרת ההוראה את מכסימום כמות השחרורים עם כמות פיקדונות עובר ושב. ההשפעה הכמותית של השחרורים מנזילות על אמצעי התשלום בסוף 1970 מתוארת בלות 3. לוזז 3 ההשפעה הכמחתיות של ביהמ שבין שהדודים מנזי'לוות זזבין יקרוניחרנ עוטר ושב, דצמבר 1970 ביחס שבין שחרורים מנזילות ובין פיקדונות עובר ושב במכפיל אמצעי התשלום במכפיל פיקדונות עובר ושב במכפילים בכמות אמצעי התשלום גידול בנקודה אחת גידול ב 1 אחוז מאז (0.048+) 1/1963 תרומת היותו שונה מאפס (0.255+) * (מיליוני ל"י) (באחוזים) (מוחלט) (מוחלט) הערה: באחוזים של כמות אמצעי התשלום ופיקדונות עובר ושב שווה לאחוז במכפילם. * כלומר, השפעת קיומה של ההוראה המאפשרת שחרורים מנזילות, כך שכמותם אינה אפס. עליית היחס שבין שחרורים מנזילות ובין פיקדונות עובר ושב בנקודה אחת שקולה לעירוי חיצוני בן 21.1 מיליון ל"י. 2. העתודות הפנויות העתודות הפנויות מוגדרות כהפרש בין הרזרבה הנדרשת לפי ההוראות (כשהופחתו השחרורים מנזילות) לבין הרזרבה הנמצאת בפועל בידי המוסדות הבנקאיים. השפעתן של העתודות הפנויות על היצע הכסף קטנה מזו של השחרורים מנזילות. הוראות הנזילות נועדו, בין היתר, לפקח על כמות הכסף במשק. משננקטת מדיניות מרסנת נדרשים, בדרך כלל, המוסדות הבנקאיים על פי ההוראות לשמור על יחס נזילות גבוה מזה הדרוש 8 פיקדונות רגילים הם פיקדונות שכנגדם נדרשת נזילות של 65 ו 70 אחוזים. 9 ראה מ' חת, המוסדות הבנקאיים בישראל, מרכז פלק, ירושלים 1966, פרק י'. 53

8 שחרורים מנזילות פיקדונות עו"ש נ דיאגרמה 3 שתחודיט מנזילמז ייח 0 פ ל*יקדתות שיפר וש 3 גג יחס שחרורים rxxvyrhנל 0 י v\h'\yn הוראר 0 מיליוני ל"י j, onnaru / y>'^\~m מנזילות J t /' 1 V J A if n/7'nn annntr/ j 1 y 1 1 t J! // uar nnnp'0 _a 260 _ 0.2^0 _ _ 0.20b _ _ 0.1* ! '/64 7/44 '/>S5 7M '/"6 '/66 '/67 I 1 I 1 I '/67 'A J y68 '/60 '/69 '/70 /70 54 להם לצורך עסקיהם. כמות העתודות הפנויות נקבעת הן על ידי העירויים, המשנים את כמות הנכסים הנזילים בידי המוסדות הבנקאיים, והן על ידי מדיניות האשראי של המוסדות הבנקאיים, הקובעת באיזו מידה ובאיזה כיוון יחרוג יחס הנזילות בפועל מיחס הנזילות הנדרש. מבחינת המוסדות הבנקאיים, ייקבע איפוא גודל היתרות הפנויות על ידי: (א) ההבדל בין שיעור הנזילות הנדרש ובין שיעור הנזילות הרצוי למוסדות הבנקאיים גידול בשיעור הנדרש יוריד את כמות העתודות הפנויות. (ב) המחיר לגירעונות בזילות, שהוא התמורה לנכסים המוחזקים בבנק ישראל ועוד הקנס על גירעונות, פחות התשואה על מתן אשראי. עליית מחיר הגירעון פועלת להקטנת כמות הגירעונות. (ג) העירויים, החיצוניים והפנימיים, המשנים את כמותם של הנכסים הנזילים אצל המוסדות הבנקאיים. סדרת היתרות הפנויות מאופיינת על ידי תנודות רבות על פני זמן. בתוך השנה יש לשינויים בעתודות הפנויות מתכונת עונתית ברורה, הנובעת מן המתכונת העונתית של הביקוש לאשראי, מהמתכונת העונתית של העירויים ומ"קישוט" מאזנים. בדיאגרמה 4 מוצג חלקן של העתודות הפנויות בתוך פיקדונות עובר ושב, לאורך זמן, ובאמצעותה ניתן לבחון תנודות בממוצעים השנתיים. הירידה בעתודות הפנויות בשנת 1964 מוסברת על ידי הירידה הניכרת בעירוי החיצוני בשנה זו. תופעה הפוכה התרחשה בשנת 1965: חלה עלייה גדולה בעירוי וירידה בגירעונות. ירידת שיעור הנזילות הנדרש גרמה, כנראה, לירידה נוספת בגירעונות בשנת בשנת 1967 היה עירוי חיצוני רב, ירד הביקוש לאשראי וגדל הסיכון במתן אשראי. כל זה, יחד עם ירידת שיעור הנזילות הנדרש בסוף שנת 1966, גרר עלייה בעתודות הפנויות בשנת בשנת 1968 קטנו העתודות הפנויות. סביר שהיתר. כאן

9 השפעה של ההתאוששות מהמיתון הכלכלי,יחד עם ירידה מסויימת בעירוי החיצוני. בשנת 1969, עם התרחבותה של הפעילות הכלכלית (וגידול בכדאיות של מתן אשראי), היה עירוי חיצוני שלילי במשך השנה, ועל כן חלה,7r>v בעתודות הפנויות. עירוי חיצוני גדול בשנת 1970 מסביר את הירידה בגירעונות הנזילות בשנה זו. מיליוני ל"י עתודות פנויות פיקדונות עובר וקוב ן עתודות פנויות 9 יקדונות וצוייש דיאגרמה 4 nvnnj; פנויות ויחסם לפיקדונות עוכר וש 3 טתודות פנויות ו ן _ ו 20 _ ו ן ן 1 ן ו 1* לוח 4 והשפעות השיטיי orrs שבין העתידרת הפט'יהת רבין פיקדונות. שיפי י'טג, דצמ 0 ר 1970 ביחס שבין העתודות הפנויות לבין פיקדונות עובר ושב במכפיל אמצעי התשלום במכפיל פיקדונות עובר ושב בכמות אמצעי התשלום במכפילים (מוחלט) (מוחלט) (במיליוני ל"י) (באחוזים) גידול בנקודה אחת גידול ב 1 אחוז תרומת היותו שונה מאפס (0.0167) הערה: באחוזים של כמות אמצעי התשלום ופיקדונות עובר ושב שווה לאחוז במכפילים. עלייה ביחס שבין העתודות הפנויות ובין פיקדון עובר ושב בת נקודה אחת שקולר. לירידה בת 3.3 מיליון ל"י בבסיס הכסף. 55

10 ג. פיקדונות הציבור שאינם פיקדונות עובר ושב גידול בפיקדונות של הציבור שאינם פיקדונות עובר ושב, שכנגדם נדרשים המוסדות הבנקאיים להחזיק נכסים נזילים, מקביל לעירוי שלילי. במודל המכפיל האלמנטרי נוסף גורם המקטין את הנכסים הנזילים שבידי הבנקים כנגד פיקדונות עובר ושבגורם שיש לו השפעה מצמצמת על כמות פיקדונות עובר ושב ועל כמות הכסף". הפיקדונות הנדונים הם פיקדונות זמן קצוב בל"י, פיקדונות עובר ושב שאינם פיקדונות הציבור (ואינם מוגדרים כחלק מאמצעי התשלום) וכן היתרה הבלתי מנוצלת של פיקדונות למתן הלוואות. 1. פיקדונות לזמן קצוב בל"י פיקדונות זמן קצוב בל"י שהם המרכיב הגדול ביותר מבין השלושה משמשים למפקיד למאגר ערד. יתרונם על החזקת אמצעי התשלום הוא בתשואתם, בעוד הם נזילים יותר מפיקדונות חיסכון, ומבחינות מסויימות גם מאיגרות חוב. למוסדות הבנקאיים משמש הפיקדון הנדון כמקור לרכישת נכסים נזילים. בדיוננו נכלול ב"פיקדון זמן קצוב" גם את יתרת השטרות בתיווך, הן משום שהתחלופה בין השנים גבוהה והן משום שעל פי הוראות המפקח על הבנקים, נכללים, החל מאפריל 1970, שטרות בתיווך במסגרת פיקדונות לזמן קצוב. יתרת הפיקדונות לזמן קצוב (הכוונה להלן במונח זד. לפיקדונות לזמן קצוב בל"י בתוספת יתרת שטרות בתיווך) גדלה בתקופה הנסקרת, וקצב גידולה היה מהיר מזה של פיקדונות עובר ושב. היחס בין השניים מוצג בדיאגרמה 5. בטווח הארוך אנו מוצאים גידול ביתרת פיקדונות לזמן קצוב ותופעה זו נמצאה גם בארצות אחרות. שני גורמים לכך: האחד, השפעת הכנסהנזילות הנה סחורת מותרות ", ועם עליית ההכנסה תגדל הכמות המבוקשת של נכסים נזילים על ידי הקהל; והשני שיפור הקשר בין הציבור ובין המוסדות הבנקאיים מקל על מעבר לצבירה בדרך זו של נכסים נזילים. יתכן שקיים גורם שלישי, שיפור הנזילות של פיקדון זמן קצוב על פני זמן, עובדה שלא נבדקה. פרט לשני אלה, היו גורמים שהשפיעו על יתרת הפיקדונות בטווח הקצר. בשנת 1964 היה הגידול המואץ בפיקדון קשור, כנראה, בגידול משקלם של שלושת הבנקים הגדולים בשוק השטרות בתיווך, ובירידת יתרת השטרות שלא בתיווך הבנקים. בשנת 1966 ובחלקה הראשון של 1967 פעלו שני גורמים אחרים לעליית היחס: האחדהעירוי החיצוני המצטבר הגדול בשנים אלו, שהגדיל בשנת 1966 את יתרת השטרות בתיווך; והשני ההקלה בהוראות הנזילות כנגד פיקדון זה בשנת 1966 הקלה שהביאה לכך, שהמוסדות הבנקאיים המריצו לקוחות להחזיק פיקדון זמן קצוב על ידי מתן ריבית גבוהה יותר. מקרה יחידי של ירידה ביתרת הפיקדונות הללו, קשור, כנראה, עם הסתבכות שני בנקים בתחילת 1967 (נקודה זו, ינואר 1967, היא גם נקודת מפנה המציינת מעבר מגידול יתרת תיווך שטרות לירידתה). השפעת ביחס שבין פיקדון זמן קצוב ובין פיקדון עובר ושב, בנתוני דצמבר 1970 מובאת בלוח אף כי הדיון עוסק רק בכמות אמצעי התשלום, יודגש שבדיון על לחצים אינפלציוניים יש מקום גם לפיקדונות שאינם בקטגורית "כסף", בפיקדונות זמן קצוב בל"י. פיקדונות אלד. נותנים שרותי נזילות, ובמקרה של שינוי טעמים, כרצון לקנות יותר בשוק המצרכים, מאפשר הגידול המצטבר בפיקדונות אלה לחץ אינפלציוני רב יותר. הגידול בהיצע שירותי הנזילות, צפוי שיוריד את מחירם של שיתתים אלה, שער הריבית, ומכאן לחץ על רמת המחירים במשק (דבר שלא צריך לקרות אם הגידול בביקוש לשירותי נזילות מביא לגידול בכמות הנכסים הנזילים במשק). 11 גמישות ההכנסה של הביקוש לסחורה זו גדולה מיחידתית.

11 מיליוני ל"י 1890?700 דיאגרמה 5 פיקדונות זמן קצוב בל"י פיקדונות עו''ש 0.ו ג^קדוגז/ת זמן awp בל"י sem לטיקדוגהת עה 3 ר רטכ פיקדונות זמן קצוב בל" 1 + יתרת שטרות בתיווך ז"ק בל" 1 * שטרות בתיווך פיקד 1 נות uriy J L I I I I I I I I I I I I /63 /63 /64 /64 /65 /65 /66 /66 /67 /67 /68 /68 V69 /69 /'0 /70 לוה 5 זלש 8 עת ביחפ שגין פיקדון זמן גןצוב >ה 3 יו *קדוטןי 1 עוגר ישכ ביחס שביו פיקדון זמן קצוב בל"י ובין פיקדון עובר ושב במכפיל אמצעי התשלום במכפיל פיקדונות עובר ושב במכפילימ בכמות אמצעי התשלום (מוחלט) (מוחלט) (אהחים) (מיליוני ל''י) גידול בנקודה אחת גידול ב 1 אחוז מאז יטאר ( ) 1964 תרומת היותו שונה מאפס ( ) הערה: באחוזים באמצעי התשלום ופיקדונות עובר ושנ זהר. לשינוי באחוזים בפכפילים. עליית היחס קוביז פיקדון לזמן קצוב וביו כמות פיקדונות עובר ושב בנקודה אחת שקולה לירידת בסיס הכסף ב 3.3 מיליון ל"י. 57

12 2. פיקדונות עובר ושב שאינם פיקדונות הציבור והיתרה הבלתי מנוצלת של פיקדונות למתן הלוואות פיקדון עובר ושב, שאינו פיקדון של הציבור (של בנקים למשכנתאות, לדוגמה) אינו נחשב לחלק מאמצעי התשלום במשק. בניגוד לרוב הסדרות במשק יש ירידה של פיקדון זה, וודאי שיש ירידה ביחס בינו לבין פיקדונות עובר ושב של הציבור. הגורם למגמה זו אינו ברוד, בייחוד על רקע הגידול המתמיד בפעילות המשק. ייתכן שהדבר נגרם עקב חיסכון גדל בהוצאה (ריבית אלטרנטיבית, כששער הריבית מגלה מגמת עלייה על פני זמן)..היתרה הבלתי מנוצלת של פיקדונות למתן הלוואות גדלה באיטיות על פני זמן, ובתקופה הנסקרת, היחס שבינה לבין פיקדונות עובר ושב אינו מגלה מגמה של שינוי. כאמור, חייבים הבנקים להחזיק נכסים נזילים כנגד פיקדונות אלה, ומכאן שיש להם השפעה מצמצמת על כמות הכסף. לשני גורמים אלה יש השפעה מועטת, והיא מוצגת, לגבי דצמבר 1970, בלות 6. ל וח 6 זלששעת ולשינוי בידוק שביו שאר יקתגז'ת הביז פיקרונזות, עזם* חטכ ביחס שבין הפיקדונות ובין פיקדונות עובר ושב במכפיל אמצעי התשלום במכפיל פיקדונות עובר ושב במכפילים בכמות אמצעי התשלום גידול בנקודה אחת גידול ב 1 אחוז + תרומת היותו שונה מאפס ( ) הערה: (מוחלט) (מוחלט) (אחוזים) 0.64 (מיליוני ל"י) באחוזים באמצעי התשלום ומיקדונות עובר ושב זהה לאחוז במכפילים. ד. שיעורי הנזילות הנדרשים שיעורי הנזילות הנדרשים קובעים את הרזרבה שמחזיקים הבנקים; זאת, מאחר שדרישות הרזרבה לפי ההוראות גדולות מהנכסים הנזילים הדרושים לבנקים לצורך עסקיהם. שינוי בשיעור בזילות בדרש על פי ההוראה משנה את יכולתם של הבנקים לתת אשראי, ומכאן שהוא מביא לשינוי בכמותם של פיקדונות עובר ושב ולשינוי בכמות הכסף. לוח 7 מציג את השפעת בשיעור הנזילות הנדרש (בהנחה שהוא שווה לשינוי השיעור בפועל) על אמצעי התשלום, בנתוני דצמבר ד ל וח חהש 2 עה הגמחתיונ של' בשישירי הנזילות. הנדרשים גידול בנקודה אחת בשיעור הנזילות הנדרש נגד במכפיל אמצעי התשלום במכפיל פיקדונות עובר ושב במכפילים בכמות אמצעי התשלום (מיליוני ל"י) (אחוזים) (מוחלט) (מוחלט) פיקדונות עובר וקזב פיקדונות זמן קצוב 58

13 4. השפעתי של עי^רדי חיצוני 5 אשר המכפיל משדנט: על פני זמן א. הגדלים המוניטריים הקובעים את גודל המכפיל חלק זה של הדיון יעסוק במשוואות שנאמדו רקען הכללי, הנחות היסוד לאומדן, המשתנים הנכללים במשוואות וההנחה לגבי פיגורים בהתאמתם של הגדלים. המשוואות אומדות את הגדלים המוניטריים, הקובעים את גודל המכפיל: מזומן בידי הציבור, שחרורים מנזילות, עתודות פנויות, פיקדון זמן קצוב בל"י (כולל יתרת שטרות בתיווך), פיקדונות עובר ושב שאינם של הציבור וכן יתרה בלתי מנוצלת של פיקדונות למתן הלוואות. אומדן המשוואות מתבסס על ההנחה המופשטת שהיחס בין הגודל הנאמד ובין כמות פיקדונות עובר ושב משתנה באופן קבוע על פני זמן. שלושים ושש התצפיות המשמשות לאומדן הן חודשיות, מהשנים 1968 עד 1970, והאומדן נעזר ב Stepwise Regression כשרק המשתנים המובהקים ביותר נמצאים במשוואה. המשתנים הנכנסים למשוואות באים לכמת שלושה גורמים: שינוי קבוע על פני זמן ביחסים, השפעה ישירה של העירוי החיצוני, פיגור בהתאמת הגודל הנאמד ותנודות עונתיות. הבדיקה העלתה, שבמקום אומדן היחס הרלוונטי כמשתנה תלוי (המוסבר, במשוואה), עדיף האומדן כאשר מונה היחס הוא המשתנה התלוי, ומכנה היחס משמש משתנה מסביר 12. כיוון שיתכן שהיחסים משתנים באופן קבוע על פני זמן, יש להכניס את המשתנה ''זמן" כמשתנה מסביר למשוואות. העובדה, שיש פיגור בין הגודל האקטואלי לבין הגודל הרצוי, מקורה בזמן הנדרש כדי לשנות את הגודל הנדון, ולעובדה ששינוי מהיר יש לו מחיר ". כלומר, אם בידי הקהל יש נכס, שכמותו גדולה מהרצוי לו, נדרש זמן לבחינתה של הסחורה האלטרנטיבית שתוחלף בנכס: וגם ביצוע העסקה עצמה דורש זמן. וכך, הכמות הנאמדת אינה נקבעת רק על פי היחס הרצוי בינה ובין כמות פיקדונות עובר ושב, אלא גם על פי גודלה של הכמות הנאמדת בתקופה קודמת. משום כך הוכנסה הכמות הנאמדת, בפיגור של יחידת זמן אחת (חודש), כגורם מסביר במשוואה, וככל שהמקדם שנאמד הוא גדול יותר רב יותר הפיגור בהתאמה. שני גורמים יכולים להביא לסטייה בין גודלו הרצוי של היחס (שבין גודל נדון לבין כמות פיקדונות עובר ושב), ובין גודלו בפועל. האחד שינוי בכמות פיקדונות עובר ושב; והשני השפעה ישירה של בבסיס הכסף על מונה היחס הנדון. סביר, שהשפעה ישירה כזו תשפיע על כמות המזומן בידי הציבור וכן על כמות הרזרבות שבידי הבנקים. גידול בסיס הכסף יכול גם להביא לשינוי בכמות נכס אחר, דוגמת פיקדון זמן קצוב בל"י. מכאן שסביר לאפשר לשינוי בבסיס הכסף להיכנס כמשתנה מסביר במשוואות. עיון בסדרות הנדונות מראה, שיש בהן תנודות עונתיות, ובחינתה של מתכונת העונתיות לחודשנבדק נעשית על ידי הכנסת משתנה דמה (שערכו 1 בחודש נבדק ו 0 בכל חודש אחר). מכאן שהמשתנים המסבירים במשוואות הם פיקדונות עובר ושב, המשתנה המוסבר בפיגור של חודש אחד, בבסיס הכסף וכן זמן ומשתנה דמה לחודשי השנה (ולא כולם יכנסו למשוואות, מאחר שבתקופה הנאמדת, ייתכן שהשפעתם של חודשים מסויימים אינה שונה באופן מובהק מאפס). עד כאן הדיון במשתנים שנכנסו למשוואות שנאמדו; הדיווח על המקדמים שנאמדו ועל מובהקות האומדן נעשה בנספח. נעבור עתה להצגת השימוש שנעשה בעזרת המשוואות שנאמדו. 12 וכך, במקום לאמוד את היחס y/x כמשתנה מוסבר, ו t כמשתנה מסביר, נאמד '> כמשתנה מוסבר, * ו * במשתנים מסבירים. כלומר, במקום לאמוד y/x= a + 0t נאמדה המשוואה.y =a +$x + yt 18 ראה דיון מפורט אצל : Unemployment", J. May, "A Dynamic Machaeconomic Model with the Hebrew University of Jerusalem, Dep. of Economics, Research Paper, No. 18,

14 ב. חישוב השפעתו של עירוי חיצוני על פני זמן כאשר המכפיל מושפע מ ה עירוי הגדלים המוניטריים שנדונו לעיל קשורים לפיקדון עובר ושב, וכמות פיקדונות עובר ושב עצמה תלויה בגדלים המוניטריים ובבסיס הכסף. כאשר נתונות משוואות ההתנהגות (שנאמדו), אפשר לפתור את המערכת סימולטנית, כשנתון בסיס הכסף. להלן ייעשה שימוש במשוואות שנאמדו, לחישוב השפעתו של גודל העירוי החיצוני החודשי על הגידול בכמות אמצעי התשלום. מאחר שבמערכת יש פיגורים בהתאמה, ויש גדלים הרגישים ישירות לעירוי החיצוני, אין ידיעת העירוי משך תקופה מסויימת מספיקה. דרושה גם ידיעתו של תוואי הגידול בבסיס הכסף. זאת מאחר שגודלו של המכפיל תלוי בג>דל העירוי ובגדלים המוניטריים בתקופות קודמות. בבדיקה שנעשתה הונח עירוי חודשי בין 30 מיליון ל"י, שהוא בסדר גודל המוכר לנו מהעבר* 1, ואלטרנטיבית עירוי חודשי בן 60 מילית ל"י, שהוא בסדר גודל החורג מהעירויים שהיו בעבר. הבדיקה נמשכה לאורך 12 חודש, כשנקודת המוצא הנה נתוני דצמבר כלומר, בנתוני דצמבר 1970 נפתרה המערכת חודש אחר חודש (שנה שלמה) כשמתקיים העירוי החיצוני הנבדק. בהעדר עירוי חיצוני, אין המערכת נשארת במצב סטטי, כיוון שקיימת השפעה של סגירת הפיגורים מתקופות קודמות. השפעתם של הפיגורים מתקופות קודמות חשובה הן מבחינת גודלה, והן מבחינת אורך הזמן הנדרש מהמערכת להתכנסות לשווי משקל 15. בנתוני דצמבר 1970 היתה כמות הכסף שונה ב 16 אחוזים מכמות שווי משקל של זמן ארוך כשנתון בסיס הכסף של דצמבר התאמת המערכת לקראת שווי משקל, לפי בדיקה שנעשתה, הינה: 17 אחוזים תוך חצי שנה, 43 אחוזים תוך שנה, 62 אחוזים תוך שנתיים ו 80 אחוזים תוך שלוש שנים. ההשפעה האמיתית של העירוי נעשית על ידי השוואת הגדלים בכל חודש כשנתון העירוי החיצוני הנבדק, עם הגדלים כאשר העירוי החיצוני הוא אפס. לוח 8 מביא את עיקרי תוצאות הבדיקה. הדיווח נעשה על ידי הצגת בכמות פיקדונות החודש העירוי החדשי ל ו ח 8 הש 3 עת.ך של עיתי חיצתי על היצע הגסף האחוז מתוך פיקדונות עובר ושב פיקדונות זמןקצוב בל"י מזומן שחרורים מנזילות הגידול פיקדונות עובר ושב בכמויות אמצעי התשלום (מיליוני ל"י) העירויים בשנים קודמות היו: מיליון ל"י, מיליון ל"י, מיליון ל"י, מיליון ל"י. עירוי חודשי של 30 מיליון ל''י שקול לעירוי שנתי בן 360 מיליון ל"י, ועירוי חודשי בן 60 מיליון ל"י שקול לעירוי שנתי בן 720 מיליון ל"י. יוזכר גם שיש חוסר ריאליות בהנחה שזרם העירוי החיצוני קבוע על פני חודשי השנה. במציאות יש מתכונת עונתית קבועה לשינוי בבסיס הכסף (ראה אומדן מתכונת זו בהערכת שוליים בסעיף ז' שבחלק 1 של הנספח). 15 דיון בשווי משקל של הזמן הארוך מופיע בחלק 1 ו' של הנספח.

15 עובר ושב ובכמות אמצעי התשלום, עם יצירתו של העירוי החיצוני החודשי הנבדק (30 או 60 מיליון ל"י). כן מוצגים תוואי היחסים שבין פיקדונות זמן קצוב בל"י, מזומן ושחרורים נזילות, ובין פיקדונות עובר ושב. כדי לפשט את הדיווח מובאים בלוח רק נתוני החישוב של כל חודש שלישי 18. החישוב מראה, שהיחס בין הגידול בכמות הכסף ובין העירוי החיצוני שגרם לו, גבוה מהמכפיל (הממוצע). היחס גדול ב 25 אחוזים, בממוצע ל 12 חודש, מהמכפיל בדצמבר בדומה לכך גבוה היחס (ב 22 אחוזים) לגבי כמות פיקדונות עובר ושב ". היחס שבין הגדלים המוניטריים ובין פיקדונות עובר ושב קטן, בדרך כלל, כאשר העירוי החודשי הוא הגבוה יותר. הדבר מוסבר על ידי הפיגור בהתאמת הכמות לגודלה הרצוי, פיגור שהשפעתו גבוהה מההשפעה הישירה של העירוי החיצוני על כמויות פיקדונות זמן קצוב בל"י ומזומן בידי הציבור. כמות השחרורים מנזילות מגיעה תוך כחצי שנה לגבולה המותר לפי התקנות, 28 אחוזים מהפיקדונות הרגילים והשפעתה על המכפיל דומה בהתקיים שני העירויים האלטרנטיביים שנבדקו. השפעת הפיגור בהתאמת הכמויות לגודל הרצוי גורמת לכך שהגידול בעירוי החיצוני מקטין את השפעתו של העירוי על היצע הכסף (אם כי במידה לא רבה), בתקופת ההתאמה. נערכה גם בדיקה של ההשערה שיש שינוי מובהק על פני זמן בתוספת החדשית לכמות אמצעי התשלום, כשהעירוי החודשי קבוע. נמצא, שפרט לשלושת חודשי ההתאמה הראשונים, אין שינוי כזה, והתוספת החודשית לאמצעי התשלום היא דומה. אם יישמר בסיס הכסף בגודל קבוע, מתכנסת. המערכת לשיווי משקל של זמן ארוך ". אם נותנים למערכת להגיע לשיווי משקל, ניתן לבדוק את השפעת בבסיס הכסף על כמות אמצעי התשלום ועל כמות פיקדון עובר ושב, היחס שימצא בין בגודל הנבדק, (כמות הכסף או כמות פיקדון עו"ש) ובין בסיס הכסף יקרא "המכפיל השולי של הזמן הארוך". נמצא, שגודלו של מכפיל זה הוא לגבי אמצעי התשלום, ו לגבי פיקדון עובר ושב. חישובו של המכפיל השולי של הזמן הארוך מאפשר לאמוד את מהירות התגובה של כמות אמצעי התשלום לעירוי החיצוני. נמצא, שהגידול בכמות אמצעי התשלום במשך שנה, כאשר קיים עירוי חדשי בן 60 מיליון ל"י, הוא 96 אחוזים מהגידול בזמן הארוך. ג*פח מטרת הנספח להביא את הרקע הטכני לעבודה. בחלקו הראשון של הנספח יוצג אומדן של המשוואות אומדן ששימש בסיס לחישובים שהוצגו בחלק 4 של העבודה. כן תוצג משוואה האומדת את מתכונת העונתיות של המכפיל. בחלקו השני של הנספח תובא הצגה פורמלית של נוסחת המכפיל. כן יובא פיתוח אלגברי המאפשר לאמוד את ההשפעה שיש לשינויים ביחסים הקובעים את המכפיל על גודלו. יסיים את הנספח פיתוח אלגברי של נוסחת המכפיל השולי. 1. וחמשוואומ שנאמרו בגוף העבודה נדונו היחסים הקובעים את המכפיל. להלן נביא אומדן של המשוואות שנאמדו, כשהמשתנים הנכנסים למשוואה נדונו בחלק 4 בגוף העבודה. 18 הנתונים מנוכי עונתיות, וכמות פיקדונות עובר ושב הוחלקה על ידי ממוצע נע. 17 ראה דיון על המכפיל השולי בחלק 3 של הנספח. יצויין, כי חלוקת הגידול בכמויות בלוח 8 בעירוי החיצוני לא תתן את גודלו שלהמכפיל השולי. זאת מאחר שהתאמה של פיגורים מחודשים קודמים משנה את הגדלים. 18 ר' דיון במכפיל השולי ובשווי משקל של זמן ארוך בחלק 1 ו' של הנספח. 61

16 נזכיר שהמשתנים המסבירים את הגדלים הנאמדים הם: פיקדונות עובר ושב היחס בין הגדלים הנאמדים לבין פיקדונות אלה קובעת את גודל המכפיל; הגודל הנאמד בפיגור של חודש כדי לאפשר פיגור בהתאמת הגודל הנאמד לרצוי; העירוי החיצוני כדי לאמוד השפעתו הישירה על הגודל הנאמד; זמן משתנה שנועד לאפשר שינוי קבוע על פני זמן, וכן מקדמי דמה לחודשי השנה אלה מאפשרים אמדן תנודות עונתיות בגדלים. א. משוואת המזומן נפתח במשוואה האומדת את כמות המזומן במיליוני ל"י, כמות שתסומן ב "CURR" CURR = DD CURR! CURR.2 )1.6) (2.9) (3.5) (1.6) DELH MARCH SEPT OCTOB 30.3 DECEMB )3.0) (3.3) (1.4) (2.8) (2.7) R2 =.9636 D.W. = 1.99 כאשר: CURR.i כמות המזומן בפיגור של i חודשים, במיליוני ל"י; כמות DD פיקדונות עובר ושב בידי הציבור, במיליוני ל"י; DELH בבסיס הכסף; מקדמי שמות החודשים אומדן העונתית בכמות המזומן, במיליוני ל"ינ, המספרים בסוגרים ערד הסטטיסטי t. בתחילת האינטרפרטציה של המשוואה 2 יובא המצב הסטטיונרי של הנתון מנוכה העונתיות. כלומר, כמות המזומן המוחזקת במצב בו כמות פיקדונות עובר ושב קבועה. הכמות היא.CURR = DD נעבור לאינטרפרטצית הפיגור. הצבה חוזרת ונשנית של CURR מאפשרת הצגה של כמות המזומן כממוצע משוקלל של כמות עובר ושב בתקופה הנוכחית וכל התקופות הקודמות. נדגים זאת במשוואה מפשטת המסבירה את המזומן מנוכה העונתיות והמגמה, כשיש פיגור יחיד, CURR =a. DD +b CURR.!. ערך המשוואה בתקופה אחת קודם הוא CURR2..CURR.1 = a. DD_X + b נציב ערד זה של CURR.x ונקבל CURR2..CURR=a. DD +a.b. DD.! + b2 הצבה של.CURR2 תתן.CURR=a DD +a.b. DD.X +a'b2. DD.2 + b8. CURR3. CURR כממוצע משוקלל של DD בצורה כזו ניתן לפתח טור גיאמטרי אינסופי שיציג את וכן הלאה, ומקדם הפיגור המפולג בתקופות קודמות. המשקלות לממוצע זה הן,abz,ab a, לאורך זמן הוא 1, b, b3, b2, וכן הלאה. חישוב מקדם הפיגור מראה: פיגור: מקדם הפיגור: 1 העונתי באחוזים היא 3.5 לחודש מארס, 1.3 לחודש ספטמבר, 2.3 לספטמבר ו 2.6 לדצמבר. * ראה מאמר 0 של : Money C. Brown and R. Solow, "Lags in Monetary Policy," in Commission of and Credit, Stabilization Policies, Englewood Cliffs, N.J., PrenticeHall, 1963, pp

17 המשוואה מראה גם גידול עונתי בכמות המזומן במארס (כנראה, למטרת קניות בפסח) בספטמבר ובאוקטובר (יתכן שלקראת הימים הנוראים) וירידה בדצמבר. הפיגור בהתאמה משמעו שהתאמת כמות המזומן לגודלה הרצוי אורכת זמן. הזמן הנדרש ל 90 אחוזים מההתאמה הוא כעשרה חודשים. ב. משוואת השחרורים מנזילות כמות השחרורים מנזילות נקבעת בדיד כלל על ידי ההיצע, ולא על ידי הביקוש. האומדן הוא, RREL = DD RREL.! 14.7 APRIL JULY )3.3) (3.5) (10.7) (1.8) (1.3) AUGUST R2 = )1.3) D.W. = 2.04 כאשר RREL מסמן שחרורים מנזילות 3. הפיגור בהתאמה במשוואה זו הוא גדול יותר מאשר בקודמתה, ומקדם הפיגור הוא: פיגור: מקדם הפיגור: בגלל הפיגור הרב בהתאמה מתקבל קשר חזק של הכמות הנאמדת עם הכמות בפיגור של חודש אחד (מקדם קרוב לאחד), והקשר השולי עם פיקדונות עובר ושב הוא נמוך יותר. הזמן הנדרש ל 90 אחוזים מהתאמת כמות השחרורים מנזילות לגודל של שווי משקל הוא כ 10 חודשים. ג. העתודות הפנויות המשוואת של כמות העתודות הפנויות שנאמדה היא: ER = DD ER.X DELH 20.4 FEBR )2.5) (2.6) (8.3) (7.2) (13) 54.4 MARCH 39.7 APRIL MAY 41.8 JUNE JULY Ht.2) (2.7.) (2.6) (33) (11) 24.8 SEPTEMBER R2 =.877 )1.9) D.W. = כאשר "ER" מסמן את כמות העתודות הפנויות. הפיגור בהתאמה שונה במבנהו במשוואה זו, בהשוואה לפיגור בכמות המזומן בידי הציבור, ומתקבל: פיגור : מקדם הפיגור: סימנו של מקדם פיקדונות עובר ושב ניתן להסבר על ידי כך שגידול וכמות פיקדונות עובר ושב מקטין את העתודות הפנויות. ברור גם, שהשפעתו של עירוי חיצוני על עודף הרזרבה היא מובהקת. במשוואה מופיעים מקדמי עונתיות רבים, שתורמים 24 אחוזים משונות היתרות הפנויות. 90 אחוזים מההתאמה דורשת חמישה וחצי חודשים. 3 העונתי באחוזים הוא 3.6 לחודש אפריל, 2.6 לחודש יולי ו 2.6 לאוגוסט. 63

18 ד. פיקדונות זמן קצוב באומדן משוואת פיקדונות זמן קצוב הוכנס גורמ נוסף, משתנה דמה לאומדן השפעת הוראות הנזילות החדשות של אפריל.("REGU") 1970 המשוואה שנאמדה היא: PZK = DD PZK.! DELH REGU ).3) (0.7) (27.5) (2.7) (2.9) JAN 21.9 APR 25.4 JUNE 8.2 SEPT NOV 6.4 DECEM )1.1) (2.3) (3.1) (1.0) (17) (8) R2 =.997 D.W. = 1.91 כאשר "PZK" מציץ פיקדונות זמן קצוב בל"י ועוד יתרת תיווך שטרות, ו "1" מציין פיגור של חודש *. גס במשוואה זו האינטרפרטציה של המשתנים בפיגור הנה היותו של המוסבר, פיקדון זמן קצוב, ממוצע משוקלל של כמות פיקדונות עובר ושב בתקופות קודמות. הפיגור: מקדם הפיגור: מצב של שווי משקל של זמן ארוד של המשוואה הוא.PZK = DD ה. משוואת פיקדונות עובר ושב שאינם של הציבור ויתרה לא מנוצלת של פיקדונות למתן הלוואות נותרות שתי משוואות שנאמדו, העוסקות בגדלים מוניטריים שחשיבותם משנית. ראשונה היא משוואת פיקדונות עובר ושב שאינם של הציבור.("PD") PD = DD FEBRUAR MARCH 4.4 JUNE 3.7 JULY )3.9) (2.3) (17) (3.2) (1.7) (145) SEPTEMBER DECEMBER R2 = 0.61 )1.9) (3.4) D.W. = 2.03 במשוואה זו מספקת מתכונת העונתיות את רוב ההסבר (כ 58 אחוזים מתוך ה 60 המוסברים) של שונות המשתנה המוסבר. את מקדם פיקדונות עובר ושב של הציבור, השלילי, אפשר, אולי, להסביר בתחליפיות שני הגדלים. המשתנה המוסבר בפיגור אינו מובהק במשוואה זו. משוואת יתרת פיקדונות למתן הלוואות שנאמדה היא: PC = T PC! R2 = 0.53 )3.3) (2.6) (3.02) D.W. = 2.12 כאשר "T" מסמן זמן. קיים כאן שינוי קבוע על פני זמן, ללא קשר עם כמות פיקדונות עובר ושב במשק, כשיש פיגור מסויים בהתאמה. מקדם הפיגור הוא , 1, ו , לפיגור של , ו 3 חדשים. מהאומדן שהוצג למעלה למדנו הן את גודל הקשר של הגדלים השונים אל כמות פיקדון עובר ושב, הן את גודלו של הפיגור והן את המתכונת העונתית. כמות המזומן הראתה, בניגוד 64 * העונתי באחוזים הוא 0.7+ בינואר, 1.3 באפריל, 1.5 ביוני, 0.5 בספטמבר, 0.9 בנובמבר ו 0.4 בדצמבר. במשוואה זו הוכנסו משתני הדמה לחודשי השנה גם אם לא היו שונים באופן מובהק מאפס, וכך גם מקדם פיקדונות עובר ושב אינו שונה באופן מובהק מאפס. זאת, מאחר שבצעדים קודמים של הרגרסיה נתקבלה משוואה לא יציבה על פני זמן.

19 לפיקדונות האחרים, קשר הדוק גם לכמות המזומן בפיגור של שתי תקופות. מתכונת הפיגור של הקשר בין מזומן ובין פיקדון עובר ושב, ושל הקשר בין עתודות הרזרבה הפנויות ובין פיקדון עובר ושב, דומה בגודלה, בעוד הקשר בין השחרורים מנזילות לבין פיקדון עובר ושב מראה התייחסות חזקה יותר לגודלו בפיגור של חודש מאשר מזומן ועתודות פנויות. נמצא גם שהעתודות הפנויות תנודותיהן העיקריות המוסברות במודל פשטני זה הן עונתיות. ו. הגדלים המוניטריים בטווח הארור מהמשוואות, שאומדנן הוצג לעיל, ניתן לחשב שווי משקל של זמן אתך, של המערכת המוניטרית. ברור, ששווי משקל כזה כרוך בהיות בסיס הכסף קבוע בגודלו. מהבדיקות הדינמיות שנעשו מתברר שתהליך ההתאמה דרוש זמן רב, למעלה משלוש שנים. זמן כה רב, יחד עם ההנחה שבסיס הכסף קבוע, הופכים את הדיון בשווי משקל כללי של זמן ארוד לדיזן תיאורטי. עם זאת, נראה שיש עניין בבדיקת. המצב לקראתו שואפת המערכת המוניטרית. משוואות שווי המשקל של הגדלים המוניטריים בזמן הארוך הן: סס = RREL (1) C = (3) סס = PZK (4) ס 0 = ER (2) כאשר "C" מסמן מזומן בידי הציבור. וכאן אנו מתעלמים מהשפעתם של שני סוגי הפיקדונות הנוספים, שהשפעתם על היצע הכסף מעטה. נניח גם שבסיס הכסף ישאר 2382 מיליון ל"י (= H), גודלו בסוף לבסיס הכסף שני שימושים: מזומן ונכסים נזילים בידי המוסדות הבנקאיים. לנכסים הנזילים בידי המוסדות הבנקאיים שני שימושים: רזרבה נדרשת (פחות שחרורים מנזילות) ועודף רזרבה. מכאן שאת הנכסים הנזילים בידי המוסדות (שכמותם היא (HC נוכל לסכם כ (5) HC = PZK RREL + ER הצבתם של הגדלים השונים מהמשוואות (4)(1) במשוואה (5) מביאה לפתרון = := סס (6) (DD/H = ) ומכאן והצבת פתרון זה במשוואות (4)(1) נותנת: = c (ל) (0/00 = ) (8) ER := 20.6 (ER/DD = ) (9) RREL = )RREL/DD = ) (10) PZK ) = סס/ 21?( M =: (11) (M/H = ). כאשר משוואות (6) ו (11) מראות (בסוגריים) אה מכפיל פיקדונות עובר ושב ומכפיל אמצעי התשלום, המכפילים הממוצעים. פתרון משוואה (5) מאפשר גם חישוב המכפיל פיקדונות עובר ושב השולי, מכפיל שווי משקל של הזמן הארוך, שהוא Ann (12) = = Axi מכאן ניתן גם לחשב את המכפיל השולי של אמצעי התשלום, מכפיל שווי משקל של הזמן הארוך AM =ADDAG^=ADD A^. * = ( ) = AH AH AH AH AH ADD ' ; המכפיל השולי של הזמן הארוך גבוה יותר מזה שנאמד כאן, כל זמן שבסיס הכסף קטן מ 2,060 מיליון ל"י. כאשר בסיס הכסף מגיע לגודל זה, או עולה עליו, מגיע ניצול השיחרזרים מנזילות בזמן הארוך לגבולו החוקי (28 אחוזים), מכפיל אמצעי התשלום יורד מ ל , ומכפיל פיקדונות עובר ושב יורד מ ל

20 66 ואנו מוצאים שבזמן הארוך גבוה מכפיל אמצעי התשלום השולי מהמכפיל הממוצע ב 26.8 אחוזים, בעוד מכפיל פיקדונות עובר ושב השולי גבוה מהמכפיל הממוצע ב 10.3 אחוזים. ז. מתכונת העונתיות של המכפיל סדרת אמצעי התשלום (ומר 10 ^,) מגלה מתכונת עונתיות שנבדקה באופן קבוע. התנודות העונתיות באמצעי התשלום מקורם בשני גורמים (א) שינוי עונתי בבסיס הכסף 5, ו(ב) תנודה עונתית במכפיל. בדיוננו למעלה, באומדן המשוואות, הוצגו מקדמים של שינוי עונתי בגדלים המרכיבים את המכפיל. בדיוננו כאן נביא אומדן של התנודות העונתיות במכפיל כפי שהן נאמדות מסדרת גודלו של המכפיל (כנגד האומדן האפשרי מתנודות היחסים המרכיבים אותו), בשנים 1961 עד.1970 לפני הבאת המשוואות נבהיר בקצרה את הרקע למשתנים הנכנסים. כדי לנכות השפעתו של בעירוי החיצוני על המכפיל, השפעה הקיימת בגלל הפיגורים בהתאמה במערכת, הוכנס כמשתנה בבסיס הכסף.("DELH") כן הוכנס המשתנה זמן, בחזקת 1 עד חזקת 4, כדי לנכזת את המגמה (לא ידווח כאן על מקדמי המגמה). כדי לאפשר התאמה חלקית של המערכת הוכגס המשתנה המוסבר בפיגור של חודש ובפיגור של חודשיים. משוואותו של מכפיל אמצעי התשלום היא *. KOFELM FEBRUA APRIL MAY )13.6) (2.0) (1.0) (1.8) JUNE JULY DELH KOFELM.! )1.4) (0.9) (^.5) (6.0) KOFELM.2 R )14) כאשר KOFELM הוא הלוגריתמוס של מכפיל אמצעי התשלום, i המוצמד אליו מציין פיגור של ג חודשים. משוואה דומה, לאומדן העונתיות במכפיל פיקדונות עובר ושב, ללא שימוש בלוגריתמים י 8. 5 מתכונת בבסיס הבסף, בהשמטת הדיווח על משתנה, זמן (מגמה), שנבדקה לחודשי השנים 1961 עד 1970: DELH = FEBRUAR APRIL MAY t 18.0 JUNE JULY ).7) (2.3) (4.9) (1.1) (1.2) (.8) AUGUST 18.1 OCTOBER DECEB R = (2.0) (1.3) (1.7) יצויין שהחודשים הנותרים, שהשפעתם אינה מובהקת, כיוון השפעתם שלילי. העונתי באחוזים: 2.4 בפברואר, 5.0 באפריל, 1.1 במאי, 1.3 ביוני, 0.8 ביולי, 2.1 באוגוסט, 1.3 באוקטובר ו 1.7 אחוזים בדצמבר. 6 משוואה אלטרנטיבית שאינה משתמשת בלוגריתמים : KOFELM = FEBR APRIL MAY JUNE )29.0 (1.25) (1.10) (2.32) (1.9) JULY DELH KOFELM_X KOFELM_2, )1.37) (2.98) (3.38) (1.67) R2 = העונתי באחוזים : 1.5 לפברואר, 1.4 לאפריל, 2.8 למאי, 2.3 ליוני ו 1.65 ליולי. ירידה של 30 מיליון ל"י בבסיס הכסף (2.18 אחוזים) תביא לעלייה בת ( אחוז) במכפיל אמצעי התשלום. 7 העונתי באחוזים הוא 1.9 לחודש פברואר, 1.7 לחודש אפריל, 2.4 לחודש מאי, 1.8 לחודשי יוני, 1.5 לחודש יולי. 8 האומדנים שהוצגו למעלה עוסקים במכפיל הממוצע. ממצא לוואי שלהם הוא שלעירוי החיצוני השפעה מקטינה על המכפיל, השפעה קטנה אך מובהקת (גידול בבסיס הכסף בן 30 מיליון (2.18 אחוזים) גורר לידת המכפיל אמצעי התשלום ב (0.61 אחוז).

21 KOFELDD = FEBRUAR APRIL MAY (23.7) (1.2) (11) (16) JUNE JULY DELH KOFELDD.j (1.2) (1.0) (2.1) (3.2) KOFELDD.2 R2 = (18(.2 nwlf הט'פח^ת nrmpn במ 85 ילי מטרת חלק זה של הנספח היא להציג את המכפיל, שהוצג בצורה אינטואיטיבית בחלק 3 של העבודה, בצורה פורמלית. ההנחה (הפשטנית) גם בדיון זה היא שהיחסים בין הגדלים המוניטריים השונים ובין כמות פיקדונות עזבר ושב משתנים באופן קבוע על זמן, והדיון יעסוק בנקודת זמן, כשהיחסים קבועים. חלקו השני של הדיון יביא פיתוח הנוסחאות לחישוב ההשפעה של ביחסים על גודלו של המכפיל. חלקו השלישי של דיון זה יביא אומדן של שינוי נדרש בשיעור בנזילות כדי לבטל השפעתו של עירוי חיצוני, והחלק הרביעי ידון במכפיל השולי. א. הצגתו של המכפיל הנח יחס K0 בין מזומן (C) ובין פיקדונות עובר ושב (DD).G/DD =,K0 כן הנח יחס K1 ביין פיקדונות זמן קצוב במטבע ישראלי (D1) ובין פיקדונות עובר ושב.DVDD = K1 מהנ"ל ניתן לרשום K\ (l) C =DD. K<>, D1 =DD. שיעורי הנזילות במערכת הם r0 ו r1 כנגד DD ו D1. מכאן שהתרבה הנדרשת (R) היא (2)R=r0. DD +r1. D1. בסיס הכסף (H) מוגדר כסכום הנכסים הנזילים בידי הבנקים והמזומן בידי הציבור. בעזרת (2( נרשום, בהנחה שאין עודף או גירעון נזילות: ^ * r1 (3) H =C+r0. DD + הצבת (1) ב( 3 ) תתן K1. (4) H =DD K0 +r0. DD +r1.dd מ( 4 ) ניתן לחלץ את מס ולקבל +r1k1). (5) DD = H/(K0+ "r בעזרת (5) ניתן לבטא את מכפיל פיקדונות עובר ושב ("8"), המוגדר כיחס בין כמות פיקדונות עובר ושב בין בסיס הכסף, כפונקציה של היחסים K1 ו 'ע, (6) S = DD/H = 1/(K0 + r0 + r1 K1). נעבור להצגת מכפיל אמצעי התשלום ("7"), כשכמות אמצעי התשלום מוגדרת כ (7) M = C + DD. בעזרת הקשר C =K0. DD (משוואה,((1) מתקבל K0), )8) M =DD ( 1 + ושימוש ב( 5 ) נותן את מכפיל אמצעי התשלום 9 (9) y = M/H = (1 +K0)/ (Ko + r K1). 9 ניתן להרחיב את המודל ולקרבו למציאות. נניח קיומו של פיקדון D2 המקיים = K2 מם / D2, (או: D2). K2=. DD נניח שכנגד D2 נדרש יחס הרזרבה r2, וההפרש בין הרזרבה הנדרשת ובין (או : K3.ER=K3. DD (ER/DD = (2')R=r0. םם +r1. D1 +r2. D2 + ER, )3') H =C+r<>. DD +r1. D1 +r2. D2 + ER, )4') H = DD. K0 +r0 DD + r1. DD. K.1 +r2.dd.k.2+ K3. DD, )6') 5 = 1/(K<> +I*+r1. K1 +r2. K2 + K3), )9') y = ( 1 +K")/ (K<> +r<>+i*. K.1 +r2* K2 +K.3). 67 הרזרבה בפועל הוא ER המקיים ומכאן

22 עד כאן הצגתו של הקשר בין המכפיל ובין היחסים שבין הגדלים המוניטריים ובין כמות פיקדונות עובר ושב, לשיעורי נזילות נתונים. בחלקו הבא של הנספח נבדוק השפעת ים, ביחסים השונים, בשיעורי הנזילות ובבסיס הכסף על כמות אמצעי התשלום, ב. הקשר בין ביחסים ובין בכמות אמצעי התשלום בדיוננו בחלק 3 למעלה הובאו אומדנים 'להשפעה של ביחסים השונים ובשיעורי הנזילות הנדרשים על כמותם של אמצעי התשלום. פיתוחו הפורמלי של החישוב יובא להלן. בהציבנו H 8 במקוס DD ב( 8 ), בקבל K0). (10) M =s.h (1 + poa ב (.)d vjw קטן בארגומנט (.). מ( 10 ) מתקבל )11) dm =dsh. (1 + K0) +dh 8. (1 + K0) + dk0 8. H. ברור שאם רק בסיס הכסף (H) משתנה, רלוונטי השוויון (11') dm =dhs.(1 + K0); כנגד זה, אם רק היחסים הקובעים את המכפיל משתנים, רלוונטי השוויון (11") dm=ds.h (1 + K0)+dK0.8. H. במכפיל מתקבל בעזרת (6), (12) ds =82. (dk0 + dr0 + dr1 K1 + dk ). הצבת (12) ב(" 11 ), נותנת (13) dm = 82. (dk0 + dr0 + dr1. k1 +dk1.r1) (1 +K0) H + dk0 8 H. משוואה זו מסבירה את בכמות אמצעי התשלום הנובע מ באחד ממרכיביו (לפחות) של המכפיל. מהניתוח לעיל ניתן לבודד השפעות שונות. נפתח בהצגתה הפורמלית של תוצאה שהיא טריויאלית, אינטואיטיבית: מדידת השפעתו של בבסיס הכסף. מכפיל אמצעי התשלום M y = 8. (1 + K0). מקיים לפי הגדרה הצבתו של שוויון זה ב ('11) נותנת.y (14) dm=dh כלומר, בכמות אמצעי תשלום שווה לשינוי בבסיס הכסף כפול מכפיל אמצעי התשלום, כשכל השאר קבוע. מ (14) מתקבלת תוצאה (צפויה) נוספת (על ידי חלוקת אגף ימין ב 7 י H, אגף שמאל (15) j^r ^. (Mn M. rl כלומר, אחוז בכמות אמצעי התשלום שווה לאחוז בבסיס הכסף, כשכל השאר קבוע. נעבור עתה לבדיקת ההשפעה של בגורמים הקובעים את גודלו של המכפיל, בעזרת (13). נפתח בהצגה של השפעתו של ב^על כמות אמצעי התשלום. השפעת נ^ מתוארת על ידי H, (16) dm = s2.h (1 +K0). dk0 + dk0 8 ובתיאור אלטרנטיבי (16') ^ =82.H. (1 + K0) +8. H. (17) ~ = dk0 (1/(1 + K*) 8). להראות שמתקיים ( 16 )אפשר n נעבור לבדיקת השפעת ב^ על כמות אמצעי התשלום. מ (13) מתקבל (18) dm = 82. H (1 +K0). dk1. r1, אן r1. )18') dm/dk1 =S2.H (1 +K0) כן ניתן לראות שמתקיים dk1. (19) dm/m =8 r1. השפעתו ב r על היצע הכסף היא K0), (20) dm = S2.dr0.H. (1 + (20') dm/dro =82H. (1 + K0), 68

23 )21( dm/m=8 dr0. (22) dm =82.H. (1 +K0).dr1. K1, (22') dm/dr1 = 82 H )1 + K0).K1, (23) dm/m=8.dr1. K1. לסיום, השפעת ב r1: ג. בשיעורי הנזילות שיקזז עירוי חיצוני נתון לפי הגדרת מכפיל אמצעי התשלומ, מתקיים,H (24) M y=. ומכאן y. (25) dm =dy. H +dh. מטרת הבדיקה הנה למצוא תנאי בו = 0,dM ולכן y. (26) dy. H =dh. בהנחה שרק r" (ו (H משתנים, מ( 9 ) נקבל K1)2. (27) dy = dro/(k0 +r0+r1. הצבת (27) ב( 26 ) נותנת y. [dro/(k0+r0+r1.k1)] H =dh. (28) מ (28), תוך שימוש ב (9) ניתן לקבל (29) dr0 = (dh/h). (1 + K0). (K0 + r0 + r1. K1). למעלה הנחנו ש 0 ע משתנה ו r1 אינו משתנה (וכך נתקבלה (27) מ( 9 ). בהניחנו שגם r1 משתנה נקבל מ (9) (30) dy = (dr0 + K1. dr1)/ (K0 +r0+r1. K1)2. הצבת (27) ב (26) נותנת, תוך שימוש ב (9( (28') dr0 + K1. dr1 4et.(1 +K0).(K0 +r0 +r1. K1). H כדי לקבל מושג על הגדלים הנתונים נביא כאן את נתוני סוף דצמבר התקיים אז.3644 = 10 נ = ,r1.K1 = ,K0 = dr dr1 = dh H מנתונים אלה מתקבל גידול ב 5 אחוזים בבסיס הכסף מגדיל אגף ימין של המשוואה ב מכאן שצירופי בשיעורי הנזילות נדרשים לקיזוז השפעתה של העלייה, בת 5 אחוזים בבסיס הכסף ניתנים לתיאור גרפי על ידי הקו הישר בדיאגרמה 6. דיאגרמה 6 צידוו 3 ימ שלי שינוי 3 שיעודי הנזיל שיקזזו גידול גן 5 אחזזים 0 פפי ולכסף dr dr0 69

24 כלומר, ניתן להעלות את f ב , או את r1 בלבד, ב או את wpw בצירוף כלשהו המקיים.dr0 = dr1 שינוי זהה ב r0 וב r1 שיקזז את השפעתה של עלייה בבסיס הכסף הוא 10 = dr1.dr0 = נסיים דיון זה בתזכורת שההנחה שהיחסים קבועים פשטנית, ובמיוחד יש אומדן חסר של באחד משיעורי הנזילות הדרוש לקיזוז שינוי בבסיס הכסף, בגלל השפעת התחלופה הנוצרת כאשר רק אחד השיעורים משתנה. שינוי זהה בכל שיעורי הנזילותהאומדן שהוא נותן סביר יותר. 3. הט 8 *"ל ולשוולי המכפיל, כפי שהוגדר בחלק הסטטיסטי של העבודה, הוא מכפיל "ממוצע"; כלומר, היחס בין הכמות הנדונה (אמצעי תשלום או כמות פיקדונות עובר ושב) לבין כמות בסיס הכסף. הגדרה שונה של המכפיל היא של מכפיל "שולי": מכפיל זה מוגדר כשינוי בכמות הנדונה הנובע משינוי ביחידה אחת בבסיס הכסף. פיתוח המשוואות שהובא למעלה, להצגת המכפיל הממוצע, נותן בסיס לתיאורו של המכפיל השולי. נניח שמתקיים K0, = dc/ddd n K1 = dd^/ddd הנחה זו מביאה לכך שכל המשוואות בחלק 2 של הנספח נכונות במידה והן עוסקות בשינויים בגדלים, ולא בגדלים עצמם. וכך ניתן להראות שגודלו של המכפיל השולי של אמצעי התשלום y, מקיים משוואה זו מקבילה למשוואה (9) למעלה. (31) y = dm/dh = (1 + K0)/(K0 +ro+r1 + r^k1) 12. באשר למכפיל השולי, ניתן להבחין בין המכפיל השולי של הזמן הארוך ובין המכפיל השולי של הזמן הקצר ("המיידי"). הראשון הוא בכמות אמצעי התשלום של הזמן הארוך כתוצאה משינוי בסיס הכסף ביחידה אחת, ואמידתו נעשתה באמצעות הצבת מקדמי פיקדון עובר ושב ממשוואות (1) עד (4) בעמוד 65 של הנספח כ^ במשוואה (31) בעמוד זה (הדבר נעשה בחלק 1 ו' של הנספח). המכפיל השולי של הזמן הקצר ("המיידי") הוא בכמות אמצעי התשלום בחודש נתון החל כתוצאה משינוי בסיס הכסף ביחידה אחת בחודש זה. חישוב גבול עליון למכפיל זה נעשה על ידי הצבת מקדמי פיקדון עובר ושב מהמשוואות שנאמדו והוצגו בחלק 1 א' עד ה' של הנספח, כ^ במשוואה (31) בעמוד זה. גבול עליון למכפיל אמצעי התשלום המיידי המתקבל הוא החישוב יתן גבול עליון מאחר שהעירוי החיצוני יש לו השפעה נוספת, ישירה, להגדלת כמות המזומן, העתודות הפנויות ופיקדון לזמן קצוב. השפעה: ישירה זו היא מצמצמת, והיא. מקטינה את מכפיל אמצעי התשלום ככל שגדל העירוי החיצוני הנבדק, וכך מקטינה את המכפיל השולי של הזמן הקצר. dh 10 מתקיים K<).dr*>= dr1 = ^. (1 +K0) (K0 +1*+ 1:*.K*) / (1 + " ובמודל רחב יותר k 2 = dd*/ddd ו k* = der/ddd ראה הערה 9 גנספח. 11 ובמחול רחב יותר ^3) + X2 j'=(1 + k")/(k0 +r0+r1.a:1.at2+ 70

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim.

Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. Uvetardemat ilan va'even Shvuyah bachalomah, Ha'ir asher badad yoshevet /nitzevet Uvelibah

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

Find bibelsk undervisning & forkyndelse på:

Find bibelsk undervisning & forkyndelse på: Find bibelsk undervisning & forkyndelse på: http://www.skriften.blogspot.com/ Det er Guds ære at holde en sag skjult, det er kongens ære at udforske en sag Ord 25:2. v1 Dette er Adams slægtsbog. Dengang

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות

מיקור-חוץ בתוכנית מעגלי תעסוקה: ניתוח והמלצות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים נייר עבודה מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות רמי אדוט מאי 2017 מבוא שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

י נ ק ל ח « ת נ נ ן מ ח «נ ª f ? ª ת" נר הו מ? ª

י נ ק ל ח « ת נ  נ ן מ ח «נ ª f ? ª ת נר הו מ? ª breslev-torah.fr ל טי הלכ ת על לחן ער ארח ח ים חלק חלק ני רא ן מאת הרב ה גאון ה צ דיק בוצינא ק די שא אי ש חי רב פעלים מורנ ו ור בנ ו הרב נתן זצוק"ל תלמיד מ בהק לאדמו"ר הרב האמת ה גאון ה קדו ש האמ תי נחל

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים החוג בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים 1 תוכן עניינים: בית ספר האקדמי דינה, בילינסון 3 5 -הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישיים לבין

Læs mere

"השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי"

השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי החפירות בעיצומן מחוז צפון גיליון מס' / 11 נובמבר 2009 ב 15.10.2009 הטרקטורים עלו לשטח והחלה בניית בית הפרקליט של מחוז הצפון מעקב בדק בית // עמ' 9 "השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי" עו"ד

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה יופי נחמה מאלבום הזיכרונות של נחמה בן ש"ך - בן פורת נחמה בן ש"ך - בן פורת )לבית מישלוב( נחמה יופי מאלבום הזיכרונות בשנים 1950-1928 לזכרם של אמא,

Læs mere