Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012

2 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser 27. april 2012 RN A302/12 1. Dette notat følger op på notat til Statsrevisorerne af 18. januar 2011 og er en udløber af beretningen om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Notatet handlede om mammografiundersøgelser på private klinikker og om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses (herefter Sundhedsministeriet) og regionernes initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med de private sygehuse og klinikker. I notatet oplyste jeg, at jeg fortsat ville følge: myndighedernes arbejde med at følge op på en række konkrete sager om manglende fund af brystkræft Sundhedsministeriets arbejde med at indføre registrering af og proaktivt tilsyn med private leverandører. Jeg oplyste endvidere, at opfølgningen ville ske i beretning til Statsrevisorerne om kvalitetsindsatser på sygehusene (beretning nr. 8/2011). Som omtalt i beretningen fandt jeg det dog mest hensigtsmæssigt at opfølgningen sker i et notat. Notatet indeholder følgende konklusion: Sundhedsstyrelsen har fulgt op på en række konkrete sager om manglende fund af brystkræft. Det finder jeg tilfredsstillende. Jeg finder det endvidere tilfredsstillende, at Sundhedsministeriet siden 2011 har arbejdet på at indføre ordningen med registrering af og proaktivt tilsyn med private sygehuse, klinikker, praksis mv. Det er min opfattelse, at disse 2 punkter kan afsluttes. Jeg bygger min konklusion på følgende: Sundhedsstyrelsen har aflagt tilsynsbesøg på de private røntgenklinikker, der figurerede i de 12 indberetninger, som styrelsen modtog fra Region Hovedstaden. Indberetningerne skete på baggrund af, at der var mistanke om, at røntgenlæger havde overset en knude i brystet på nogle kvindelige patienter. Styrelsen har endvidere fået sagerne vurderet af eksperter i Sverige. Sundhedsstyrelsen skelner mellem 2 former for tilsyn: proaktivt tilsyn og reaktivt tilsyn Når Sundhedsstyrelsen fører proaktivt tilsyn, indebærer det, at styrelsen selv kontrollerer, at de regler, styrelsen fører tilsyn med, overholdes. Det kan fx ske gennem regelmæssige tilsynsbesøg. Når Sundhedsstyrelsen fører reaktivt tilsyn, føres tilsynet på baggrund af viden, som styrelsen får gennem andre, fx indberetninger fra sundhedspersoner, klager eller mediesager. Først når styrelsen har fået viden fra andre om, at der kan være problemer, iværksætter styrelsen tilsyn og eventuelt efterfølgende sanktioner.

3 2 Der er indført registrering af og proaktivt tilsyn med private leverandører af lægelig patientbehandling. Pr. 1. januar 2012 skal alle private sygehuse, klinikker og praksis mv. lade sig registrere hos Sundhedsstyrelsen, hvis der på stedet udføres lægelig behandling. Styrelsen planlægger at aflægge tilsynsbesøg på hvert behandlingssted hvert 3. år og at aflægge yderligere tilsynsbesøg efter behov ved eventuelle kritisable forhold. Tilsynsordningen vil blive evalueret efter 3 år. I. Baggrund 2. Jeg afgav i juni 2009 en beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Beretningen viste, at regionerne ikke havde fastsat kvalitetskrav i fællesaftalerne med de private sygehuse, hvorfor regionerne ikke havde haft grundlag for at vurdere, om de private sygehuse leverede den ønskede kvalitet. I notat til Statsrevisorerne af 27. november 2009 i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, og det fortsatte notat af 13. september 2010 om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse er der fulgt op på dette. Punktet vedrørende kvalitet blev lukket i notatet af 13. september 2010, idet Sundhedsministeriets og regionernes initiativer vedrørende kvalitet blev fundet tilfredsstillende. 3. I forbindelse med en række sager, som var fremme i offentligheden i september og oktober 2010 vedrørende mammografiundersøgelser udført på private sygehuse og klinikker, bad Statsrevisorerne om et supplerende notat, der handlede om dette. Rigsrevisionen udarbejdede derfor et fortsat notat om disse forhold. Notatet blev afgivet den 18. januar 2011 og behandlede myndighedernes ansvar og rolle i de konkrete sager. Notatet behandlede endvidere, hvilke fremadrettede tiltag der var iværksat for at sikre kvaliteten på området. Rigsrevisionen havde indhentet oplysninger fra Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Region Hovedstaden. Af notatet fremgik det, at myndighederne havde taget en række initiativer og var i gang med at følge op på de konkrete sager. Jeg ville dog fortsat følge myndighedernes opfølgning på de konkrete sager og Sundhedsministeriets arbejde med at indføre registrering af og proaktivt tilsyn med private leverandører. I dette notat redegør jeg for resultaterne af min opfølgning. Ovenstående notater kan ses på II. Myndighedernes opfølgning i de konkrete sager 4. I forlængelse af medieomtalen af sager vedrørende mammografiundersøgelser udført på private sygehuse og klinikker indberettede Region Hovedstaden 12 sager til Sundhedsstyrelsen. Sagerne vedrørte kvinder, som fik foretaget mammografiundersøgelse hos private leverandører på grund af mistanke om brystkræft. Ved undersøgelserne blev kvinderne ikke diagnosticeret med brystkræft. Det blev de imidlertid ved senere undersøgelser. Forløbene rejste spørgsmålet, om kræften burde have været opdaget ved den første undersøgelse hos den private leverandør. 5. Sundhedsministeriet har oplyst, at Sundhedsstyrelsen har fulgt op på de indberettede sager gennem tilsynsbesøg på 4 private røntgenklinikker, som figurerede i indberetningerne fra Region Hovedstaden.

4 3 Ved de pågældende tilsynsbesøg undersøgte Sundhedsstyrelsen, om klinikkerne fulgte de kliniske retningslinjer for udredning, diagnosticering og behandling af brystkræft. Styrelsen fandt én klinik, som ikke fulgte retningslinjerne. Klinikken ændrede sine procedurer efter styrelsens besøg. 6. Sundhedsstyrelsen har endvidere fulgt op på hver enkelt af de 12 konkrete sager. Én af de 12 sager viste sig at være en ultralydsundersøgelse i stedet for en mammografi. Styrelsen sendte de resterende 11 mammografier til vurdering hos radiologiske eksperter i Sverige. Ud over de 11 mammografier udtog Sundhedsstyrelsen en stikprøve på 40 mammografier på de 4 klinikker, som også blev sendt til vurdering hos de svenske eksperter. De svenske eksperter har fokuseret på, om kvaliteten af billederne var tilfredsstillende, om brystet var positioneret korrekt, og om den speciallæge i radiologi, der havde vurderet billederne på klinikken, havde begået en fejl. Eksperterne fandt, at både billedkvaliteten og vurderingerne af de kliniske mammografier samlet set var tilfredsstillende. I 3 tilfælde ud af det samlede materiale, der er sendt til vurdering i Sverige, har Sundhedsstyrelsen vurderet, at der var forhold, der ikke var helt tilfredsstillende. I ét tilfælde var der foretaget en ultralydsundersøgelse i stedet for en mammografi, uden at patienten var gjort opmærksom på begrænsningerne ved denne type undersøgelse i forhold til at opdage brystkræft. I et andet tilfælde var kvaliteten af mammografien ikke helt tilfredsstillende. Sundhedsstyrelsen har oversendt begge sager til Patientombuddet. I stikprøven på de 40 mammografier var der ved én patient begrundet mistanke om, at en speciallæge havde overset en knude i brystet. Kvinden havde allerede klaget til Patientombuddet. 7. Sundhedsstyrelsen har endvidere oplyst, at styrelsen ved brev til alle private radiologiske klinikker har indskærpet, at de har pligt til at henvise kvinder med mistanke om brystkræft til det sygehus, som regionen har udpeget til at varetage pakkeforløb for brystkræft. Her kan kvinden få foretaget en triple-test, som består af en klinisk undersøgelse af brystet, en klinisk mammografi (dvs. både røntgenundersøgelse og ultralydsundersøgelse) og en celleprøve fra knuden (biopsi). Disse test skal som en del af pakkeforløbet for brystkræft tilbydes alle kvinder over 30 år med nyopdagede knuder i brystet. Hvis klinikken fx har opdaget en knude ved en mammografiundersøgelse, der er foretaget som led i den nationale screening for brystkræft, hvor alle kvinder i alderen år får tilbudt en mammografiundersøgelse hvert 2. år, har klinikken pligt til at henvise kvinden til yderligere 2 undersøgelser. Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Patientombuddet behandler også klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over Patientforsikringens afgørelser om erstatning. Registrering af og proaktivt tilsyn med private leverandører 8. I notatet af 18. januar 2011 fremgik det, at jeg ville følge Sundhedsministeriets arbejde med at indføre registrering af og proaktivt tilsyn med private leverandører. Ministeriet har arbejdet på at indføre registrering af og proaktivt tilsyn med private sygehuse, klinikker, praksis mv. Sundhedsloven blev ændret ved lov nr. 607 af 14. juni 2011, hvorefter der blev indført registrering og proaktivt tilsyn pr. 1. januar Ændringerne indebar bl.a., at private sygehuse, klinikker, praksis mv. fik pligt til at lade sig registrere hos Sundhedsstyrelsen for at kunne yde lægelig behandling. Styrelsen vil endvidere føre et proaktivt tilsyn med den lægelige patientbehandling på disse private behandlingssteder. Almen praksis, kosmetiske behandlingssteder, laboratorievirksomhed og den såkaldte 3-timers-praksis, hvor en speciallæge som bibeskæftigelse efter aftale med sygehuset udøver behandling på det sygehus, hvor han/hun er ansat, er dog undtaget fra registreringspligten.

5 4 Sundhedsministeriet begrunder undtagelsen af almen praksis med, at antallet er behandlingssteder er uforholdsmæssigt stort i forhold til de patientsikkerhedsmæssige risici, som området erfaringsmæssigt rummer. For de 3 øvrige undtagelser er begrundelsen, at der i forvejen er tilstrækkelige kontrolordninger på de pågældende områder. 9. Sundhedsstyrelsen har i september 2011 udarbejdet en bekendtgørelse og en vejledning om registrering af private behandlingssteder. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke private behandlingssteder der skal lade sig registrere, og bestemmelser om omkostninger ved tilsynet. Sundhedsstyrelsens omkostninger til ordningen dækkes fuldt ud af gebyrer, som pålægges de omfattede behandlingssteder. 10. Før ordningen blev indført, fandtes der ikke én samlet registrering af private behandlingssteder. Registrering blev indført som led i den nye ordning for at sikre, at Sundhedsstyrelsen har kendskab til alle behandlingssteder, som yder lægelig behandling, så de alle kan blive omfattet af det proaktive tilsyn, dog med de 4 ovenfor nævnte undtagelser. 11. Tilsynet består af 3 dele: faste tilbagevendende tilsyn, hvor Sundhedsstyrelsen planlægger at aflægge tilsynsbesøg på hvert behandlingssted hvert 3. år tematiserede tilsynsbesøg med fokus på et udvalgt emne, fx anvendelse af bedøvelse opfølgende tilsynsbesøg efter behov, hvor der følges op på eventuelle kritisable forhold. 12. Genstanden for Sundhedsstyrelsens tilsyn er den lægelige behandling på private sygehuse eller klinikker, herunder undersøgelse, diagnosticering og behandling. Tilsynet sigter på at klarlægge, om behandlingsstedets lægelige patientbehandling lever op til normen for almindelig anerkendt faglig standard. Formålet er således at sikre, at ingen klinikker ligger under den fagligt acceptable kvalitet. Tilsynet vil fokusere på en række standardpunkter som patientinformation, journalføring, anvendelse af medhjælp, instrukser, medicinhåndtering, håndtering af henvisninger samt samarbejde med praktiserende læger og offentlige sygehuse. Endvidere vil tilsynet omfatte forhold vedrørende patienters retsstilling, herunder om informeret samtykke, tavshedspligt, aktindsigt i patientjournaler og sundhedspersonernes videregivelser af oplysninger. Ud over de generelle målepunkter vil tilsynet også omfatte specialespecifikke målepunkter. Sundhedsstyrelsen oplyser, at de er i gang med at udarbejde disse. 13. Den nye ordning giver ikke Sundhedsstyrelsen mulighed for at tage registreringen fra et privat behandlingssted. Hvis styrelsen under et tilsynsbesøg finder mangler, og behandlingsstedet ikke retter op på manglerne, må styrelsen iværksætte sit almindelige tilsyn og eventuelt efterfølgende sanktioner. I yderste konsekvens kan sanktionen være, at en læge på det pågældende behandlingssted får frataget sin autorisation, hvilket sker ved dom. Hvis et privat behandlingssted udfører lægefaglig behandling uden at være registreret i Sundhedsstyrelsen, kan behandlingsstedet blive pålagt en bøde. Styrelsen har oplyst, at styrelsen forventer, at ca behandlingssteder mangler at blive registreret. Ultimo marts 2012 er der registreret ca behandlingssteder. 14. Ordningen vil blive evalueret efter 3 år. Evalueringen vil efter Sundhedsministeriets oplysninger kunne tjene som grundlag for at vurdere, om det proaktive tilsyn har medvirket til at øge patientsikkerheden. Evalueringen vil desuden kunne danne grundlag for at tilpasse ordningen, herunder eventuelt at inddrage almen praksis.

6 5 III. Afslutning 15. Jeg finder myndighedernes opfølgning på de konkrete sager tilfredsstillende. Endvidere finder jeg indførelsen af ordningen med registrering af og proaktivt tilsyn med private sygehuse, klinikker, praksis mv. tilfredsstillende. Det er min opfattelse, at disse 2 punkter kan afsluttes. Annie Nørskov

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Januar 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Tilsynsrapport PRIVATLÆGEN ApS

Tilsynsrapport PRIVATLÆGEN ApS Reaktivt tilsyn, 2017 Lille Strandstræde 10 1254 København K CVR- eller P-nummer: 31274052 Dato for tilsynet: 10-10-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Øst, Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Afgørelse om påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Afgørelse om påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Herlufsvænge 14A 4700 4700 Næstved Afgørelse om påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 10. maj 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Tilsynsrapport Lades Akupunktur

Tilsynsrapport Lades Akupunktur Tilsynsrapport Lades Akupunktur Reaktivt tilsyn 2017 Behandlingssted Lades Akupunktur Nørregade 18E 9800 Hjørring CVR-Nr.: 27174868 P-Nr.: 1009890803 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Christensen, Frederiksen, Gadegaard

Tilsynsrapport Christensen, Frederiksen, Gadegaard Reaktivt tilsyn, 2017 Nørrevoldgade 58 5800 Nyborg CVR- eller P-nummer: 85319418 Dato for tilsynet: 01-08-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd, læge Bjarne Thyssen Jørgensen og læge

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. udredningsretten

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. udredningsretten Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om udredningsretten Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2018 om udredningsretten 11. april

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Verdens kirurgisk kosmetologisk center

Verdens kirurgisk kosmetologisk center Verdens kirurgisk kosmetologisk center Reaktivt tilsyn, 2017 Edwin Rahrs Vej 32 Brabrand CVR-nummer: 36317205 Dato for tilsynet: 26-07-2017 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-1293/3 1. Vurdering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

November Rigsrevisionens notat om beretning om. hospitalslægers bibeskæftigelse

November Rigsrevisionens notat om beretning om. hospitalslægers bibeskæftigelse November 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om hospitalslægers bibeskæftigelse (beretning nr. 3/2016) 29.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Tilsynsrapport LÆGE LARS ANDERSEN

Tilsynsrapport LÆGE LARS ANDERSEN Reaktivt tilsyn, 2017 Hovedgaden 37B 3460 Birkerød CVR- eller P-nummer: 13621098 Dato for tilsynet: 24-08-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager

Rigsrevisionens notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager Rigsrevisionens notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager Januar 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om politiets henlæggelse af straffesager (beretning nr. 15/2014)

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Sundheds- og Ældreudvalget den 30. maj 2017] Samråd om manglende overholdelse af reglerne om maksimale ventetider

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Sundheds- og Ældreudvalget den 30. maj 2017] Samråd om manglende overholdelse af reglerne om maksimale ventetider Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 938 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SPOLD Sagsbeh.: AJU Koordineret med: SST/STPS Sagsnr.: 1700655 Dok. nr.: 285771

Læs mere

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Skt. Anne Plads 2 5000 Odense C

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Registrering af og tilsyn med visse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Februar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 11/2010

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Lian Tving Behandlingssted: TVING.NET

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Børnepsykiatriske behandlingssteder

Børnepsykiatriske behandlingssteder Børnepsykiatriske behandlingssteder Erfaringsopsamling fra tilsynsbesøg på private behandlingssteder 2012-2016 Kolofon Titel på udgivelsen: Børnepsykiatriske behandlingssteder- Erfaringsopsamling fra tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Gården

Tilsynsrapport Gården Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Tilsynsrapport Fonden Sparta

Tilsynsrapport Fonden Sparta Reaktivt tilsyn, 2019 Haugevej 24 7400 Herning P-nummer: 1018918389 Herning kommune Dato for tilsynsbesøget: 16-05-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-4763/1 1. Vurdering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Tilsyn med fodterapeutklinikker, Klinik for Fodterapi, Lene Frederiksen Guul Nielsen Østergade 24 B

Tilsyn med fodterapeutklinikker, Klinik for Fodterapi, Lene Frederiksen Guul Nielsen Østergade 24 B Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Østergade 24 B 6700 Esbjerg CVR- eller P-nummer:? Dato for tilsynet: 20-03-2017 Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejerske Hanne Juhl Pedersen

Læs mere

Klinik for Fodterapi v/pia Ann Robinson

Klinik for Fodterapi v/pia Ann Robinson Klinik for Fodterapi v/pia Ann Robinson Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Galoche Alle 4, st. 4600 Køge CVR- eller P-nummer: 1016178361 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede Dato 7. maj 2013 Sagsnr. 5-441-554/1 ANM ANM@SST.DK Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede 1. Baggrund 1.1 Lovgivningsændringer fra før 2000 til i dag 1.1.1Før 2000 Før juli

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Reaktivt tilsyn, 2019 Fredensgade 30 6900 Skjern P-nummer: 1016789603 Dato for tilsynsbesøget: 01-04-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om beretning om. Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser

Marts Rigsrevisionens notat om beretning om. Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Marts 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser

Læs mere

Tilsynsrapport Klinik Kirurgi og Endoskopi

Tilsynsrapport Klinik Kirurgi og Endoskopi Reaktivt tilsyn, 2017 Skejby Nordlandsvej 311a 8200 Århus N CVR-nummer: 37936677 Dato for tilsynet: 11-09-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1144/2 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken Reaktivt tilsyn, 2018 Randlevvej 4A 8300 Odder P-nummer: 1003351608 Aarhus Kommune Dato for tilsynet: 28-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1573/3 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport MÆNDENES HJEM

Tilsynsrapport MÆNDENES HJEM Tilsyn med fodterapeutklinik, 2017 Fodterapeutklinik Lille Istedgade 2 1706 København V CVR- eller P-nummer: 53252915 Dato for tilsynet: 27-02-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune. Reaktivt tilsyn, Præstemarken Hårlev. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune. Reaktivt tilsyn, Præstemarken Hårlev. CVR- eller P-nummer: Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Præstemarken 76 4652 Hårlev CVR- eller P-nummer: 1003289666 Dato for tilsynsbesøget: 06-12-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Emne: Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195

Emne: Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Meddelelse nr. 22.11 Emne: Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195 bilag Koncerndirektionen Kongens Vænge 2

Læs mere

Tilsynsrapport Myagergård

Tilsynsrapport Myagergård Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Radiologiske behandlingssteder

Radiologiske behandlingssteder Radiologiske behandlingssteder Erfaringsopsamling fra tilsynsbesøg på private behandlingssteder 2012-2016 Kolofon Titel på udgivelsen: Radiologiske behandlingssteder - Erfaringsopsamling fra tilsynsbesøg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. November 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. November 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver November 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Tilsynsrapport Læge Paw Bjørn Jensen

Tilsynsrapport Læge Paw Bjørn Jensen Reaktivt tilsyn, 2017 Østerbrogade 60 2100 København Ø CVR- eller P-nummer: 32807666 Dato for tilsynet: 31-10-2017 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-1534/2 1. Vurdering Konklusion efter partshøring

Læs mere

Tilsynsrapport Fodterapi Ferda Ky

Tilsynsrapport Fodterapi Ferda Ky Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Østervold 14 8900 Randers CVR-nummer: 37500577 Dato for tilsynet: 03-04-2017 Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejersker Rikke W. Selde, Karen

Læs mere

Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen

Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen Reaktivt tilsyn, 2018 Adelgade 61 4880 Nysted CVR- eller P-nummer: 1015086250 Dato for tilsynsbesøget: 12-03-2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. DRAGØR KOMMUNE Kirkevej 7 2791 Dragør Att. Ledelsen af hjemmesygeplejen Afgørelse om påbud til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Juni Rigsrevisionens notat om beretning om. rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

Juni Rigsrevisionens notat om beretning om. rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter Juni 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Fysioterapeutområdet. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Fysioterapeutområdet. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 April 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Fysioterapeutområdet - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat

Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat Hjemmepleje Distrikt Midt & Fælles nat Reaktivt tilsyn, 2018 Dronning Margrethes Vej 28 4000 Roskilde CVR- eller P-nummer: 1014807116 Dato for tilsynsbesøget: 23. november 2018 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Psykiatrisk behandling uden ventetid

Psykiatrisk behandling uden ventetid Psykiatrisk behandling uden ventetid Skovhus Privathospital Er Danmarks første og største private psykiatriske hospital og har eksisteret i 10 år Har 50 sengepladser Er som det første private psykiatriske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Juni Rigsrevisionens notat om beretning om. politiets håndtering af våben og ammunition

Juni Rigsrevisionens notat om beretning om. politiets håndtering af våben og ammunition Juni 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om politiets håndtering af våben og ammunition Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om politiets håndtering af våben og ammunition (beretning

Læs mere

!"# "#$ $ %"#%& '()*# +,#& -./ /000 " 1/!2% 34 %$#%% " # #$,% %/5#" 6# /7 8# /$ -%& #$ #

!# #$ $ %#%& '()*# +,#& -./ /000  1/!2% 34 %$#%%  # #$,% %/5# 6# /7 8# /$ -%& #$ # !"# "#$ $ %"#%& '()*# +,#& -./ /000 " 1/!2% 34 %$#%% " # #$,% %/5#" 6/ 6# /7 8# /$ -%& #$ # 9!" # $ %!" # " " &!" #' $!" #" (!" #) & * + 84%&%#%$!: Ifølge Sundhedsloven 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Reaktivt tilsyn, Sygeplejen Nord Rudkøbing. Spodsbjergvej Rudkøbing. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Reaktivt tilsyn, Sygeplejen Nord Rudkøbing. Spodsbjergvej Rudkøbing. CVR- eller P-nummer: Sygeplejen Nord Rudkøbing Reaktivt tilsyn, 2018 Sygeplejen Nord Rudkøbing Spodsbjergvej 129 5900 Rudkøbing CVR- eller P-nummer: 1023035002 Dato for tilsynet: 30-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Speciallæger i reumatologi

Speciallæger i reumatologi Speciallæger i reumatologi Erfaringsopsamling fra tilsynsbesøg på private behandlingssteder 2012-2016 Kolofon Titel på udgivelsen: Speciallæger i reumatologi - Erfaringsopsamling fra tilsynsbesøg på private

Læs mere

Somatiske sygehusafdelinger

Somatiske sygehusafdelinger Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Somatiske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Samsø

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Samsø Reaktivt tilsyn, 2018 Søtofte 10 8305 Samsø P-nummer: 1003351153 Samsø kommune Dato for tilsynet: 01-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn- og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-825/4 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn. Læge Flytlies Privatklinik Silkeborgvej 2, Prismet 8000 Aarhus C. Behandlingssted: CVR-Nr.: P-Nr.

Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn. Læge Flytlies Privatklinik Silkeborgvej 2, Prismet 8000 Aarhus C. Behandlingssted: CVR-Nr.: P-Nr. Tilsynsrapport 2017 Reaktivt tilsyn Behandlingssted: Læge Flytlies Privatklinik Silkeborgvej 2, Prismet 8000 Aarhus C CVR-Nr.: 34258376 P-Nr.: Dato for tilsynet: 24-01-2017 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner

Rigsrevisionens notat om beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner Rigsrevisionens notat om beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner April 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2017 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Tilsynsrapport. Klinik for Fodterapi v/c. Langeland. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Gildhøjparken Brøndby.

Tilsynsrapport. Klinik for Fodterapi v/c. Langeland. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Gildhøjparken Brøndby. Klinik for Fodterapi v/c. Langeland Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Gildhøjparken 4 2605 Brøndby CVR- eller P-nummer: 27265693 Dato for tilsynet: 01-05-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport TRANEGÅRDEN, Ungeafdelingen

Tilsynsrapport TRANEGÅRDEN, Ungeafdelingen Reaktivt tilsyn, 2018 Tranumvej 71 9460 Brovst CVR- eller P-nummer: 1004173257 Dato for tilsynet: 18-09-2018 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-2424/4 1. Vurdering Vurdering Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Tilsynsrapport Opholdsstedet Vitus ApS

Tilsynsrapport Opholdsstedet Vitus ApS Reaktivt tilsyn, 2018 Torpeskovvej 6 4690 Haslev CVR- eller P-nummer: 1021538376 Dato for tilsynsbesøget: 11.oktober 2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse af den 9.

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse af den 9. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundhedsministeren Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 17. marts 2017

Læs mere

Tilsynsrapport Birkelund Plejecenter

Tilsynsrapport Birkelund Plejecenter Reaktivt tilsyn, 2017 Rousthøjs Alle 7 7130 Juelsminde P-nummer: 1003339040 Dato for tilsynet: 11-05-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-972/2 1. Vurdering Konklusion

Læs mere