דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית""

Transkript

1 דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת הבדלים בין תרבותיים במדינות אירופה, על התנהגות פרואקטיבית. המאמר מציג מושגי יסוד ומשתנים רלוונטיים להתנהגות פרואקטיבית כפי שבאים לידי ביטוי כיום במחקרים בנושא. כמו כן מוצגת כאן, שלא כהרגלנו, גם תמצית שיטת המחקר, על מנת לחשוף בפני כל היועצים הנוגעים כיום בניהול רב תרבותי ורב לאומי מקורות מידע זמינים וידע מצטבר בתחום. אגלה רק סוד קטן... אכן קיים קשר בין תרבות להתנהגות פרואקטיבית בארגון. מניסיוני האישי בעבודה במזרח אירופה, הייתה נמנעת ממני עוגמת נפש, לו רק ידעתי אז מה שקראתי במחקר זה, כיום. כאמור, קריאה מרתקת לעוסקים בנושא הפרואקטיביות ולעוסקים בנושא הבינתרבותי ומבוא מצוין לכנס איפ"א הקרוב בנושא : "מלוקאליות לגלובליות דלתות מסתובבות בעולם הארגוני". לתגובות: נטע פרנס אתם מוזמנים לקרוא ולהנות, שוקי כץ

2 בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית נטע פרנס, פרופ. יצחק הרפז המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי אוניברסיטת חיפה תקציר מחקר זה בחן את המשתנים המשפיעים על הסיכוי לנהוג בפרואקטיביות במקום העבודה וערך השוואה בין תרבותית של הסיכוי לפרואקטיביות בעבודה על פי אשכולות מדינות באירופה. המחקר נערך על סמך נתוני סקר מקיף, שנערך בין השנים ב, -22 מדינות באירופה וכלל נבדקים. התנהגות פרואקטיבית היא התנהגות של לקיחת יוזמה בשיפור נסיבות עכשוויות או יצירת נסיבות חדשות. לשם בחינת הסיכוי לפרואקטיביות במקום העבודה נבחנה במחקר זה השפעתם של חמישה משתנים בלתי תלויים, באמצעות בחינת השערות בנוגע לקשר חיובי בין רווחה ובריאות של עובדים health),(well-being & תעסוקתיות,(employability) תפיסת שליטה בעבודה (control) והשתתפות בקורסים להרחבת ידע מיומנות ויכולת במסגרת ארגונית courses) (organizational ובין פרואקטיביות בעבודה, וכן בנוגע לקשר שלילי בין שביעות רצון בעבודה satisfaction) (job ובין פרואקטיביות. בנוסף לכך, בכדי לערוך בחינה בין תרבותית של תופעת הפרואקטיביות בעבודה, נבנו ארבעה אשכולות של מדינות אירופה כאשר השערת המחקר העלתה כי באשכול האנגלוסקסי ימצא סיכוי גבוה יותר לנהוג בפרואקטיביות במקום העבודה. ממצאי המחקר אוששו השפעתם של כל המשתנים פרט למשתנה הרווחה והבריאות, כאשר משתנה הקורסים הציג את ההשפעה הגבוהה ביותר על הסיכוי לפרואקטיביות. כמו כן, הממצאים אוששו את ההשערה כי באשכול האנגלוסקסי ימצא הסיכוי הגבוה ביותר לפרואקטיביות בעבודה. בהתאם לממצאים, נראה כי לארגון ומנהליו יכולת ממשית להשפיע על הסיכוי של עובדיהם לנהוג בפרואקטיביות באמצעות השפעה על תפישת השליטה של העובדים והשתתפותם בקורסים הניתנים על ידי הארגון. כמו כן נראה כי בכוחה של מערכת הגיוס והמיון לאתר מועמדים בעלי רמת תעסוקתיות גבוהה, בכך להשפיע על מידת הפרואקטיביות של עובדי הארגון. 2

3 רקע בניגוד לתפיסת ביצועי עובדים כמגיבים להגדרות התפקיד ולתרבות הארגונית, תחום המחקר החדש אודות התנהגות פרואקטיבית, תופס את הפרט כיוזם ומשפיע על הסביבה הארגונית. לדבר זה משמעויות נרחבות לעולם העבודה של המאה העשרים ואחת. התנהגות פרואקטיבית היא מושג רב השפעה ואיננה אופנה ניהולית חולפת. עובדים פרואקטיבים יותר, יכולים להוביל להגברת האפקטיביות הארגונית (1999, Crant.(Batman & לפי (2000) Crant ניתן להגדיר התנהגות פרואקטיבית כנטילת יוזמה בשיפור נסיבות עכשווית או יצירת נסיבות חדשות. התנהגות המערבת אתגור של הסטאטוס-קוו יותר מאשר הסתגלות פסיבית לתנאים נתונים. החוט המקשר בין מושגים ושיטות שונות בתחום הוא מוכוונותם של עובדים ליטול על עצמם תפקיד אקטיבי ביחסם לעבודה. זאת בניגוד לדפוסי פעולה פסיבים ומגיבים של התנהגות (1997 Bateman & Crant,., Frese et al.(1993 בספרות המחקרית מוזכרים מספר מושגים מרכזיים המהווים דוגמאות להיבטים של התנהגות פרואקטיבית. ביניהם ניתן למצוא: יוזמה אישית initiative),(frese et al. 1996,1997) (personal קול ) voice Van Dyne & ) (,(Leppine,1998 נטילת אחריות charge),(morrison & Phelps (1999 (taking חוללות עצמית של רוחב תפקיד Ashford & Black, (למשל, (feedback seeking ) בקשת משוב,( Parker, 2000) (role breadth self efficacy),(1996 הגדרה מחדש של העבודה (למשל,,Hacker 1998 אצל Fay, 2001 (Frese & וסיבתיות הדדית ) Kohne.(& Schooler, 1978 מחקר זה מבקש להציע מודל מחקר המציג כיוונים חדשים להבנת תופעת הפרואקטיביות בעבודה באמצעות בחינת משתנים חדשים, כמו "רווחה ובריאות" ו"תעסוקתיות" אשר לא נחקרו עד כה במחקרי פרואקטיביות ארגונית, וכן המשתנים: "שביעות רצון בעבודה", "תפיסת שליטה" ו"השתתפות בקורסים בעבודה". תאור המשתנים רווחה ובריאות health) (well-being & ניתן למצוא בספרות התייחסת לרווחה ובריאות בהיבט פיזי (1994 Brown,,(Cooper, Kirkaldi & רגשי פסיכולוגי 1993) Cooper, (Cartwright & ותפיסות נפשיות 1997) Grunert,.(Anderson & בשל כך, קיימת גם שונות בהגדרות שניתנו למושגים הללו. (1999) Danna & Griffin העלו לראשונה מודל הממשיג השפעה משותפת של רווחה ובריאות. הגדרתם לבריאות מתייחסת לסימפטומים פיזיים ופסיכולוגיים בהקשר רפואי. לעומת זאת, הגדרתם לרווחה מתייחסת למושג רחב המתייחס לפרט כולו, מעבר לסימפטומים או אבחנות בריאותיות ספציפיות. למשל: שביעות רצון מהחיים בכלל, תחושת אושר/שמחה וכן היבטים ארגוניים כמו שביעות רצון במקום העבודה. (wellbeing) כקשור מאוד לרווחה (recovery) העלתה במחקרה את מושג ההתאוששות (2003) Sonnentag מתוך הנחה כי תחושות התאוששות דומות מאוד לתחושות של רווחה. לדעתה של (2003), Sonnentag להתאוששות גם השפעה על התנהגות במקום העבודה ובמיוחד על התנהגות פרואקטיבית. היא בחנה את השפעתן של תקופות התאוששות קצרות על ביצועי עובדים ביום שלמחרת. ממצאיה העלו השפעה חיובית של התאוששות על מחויבות ארגונית והתנהגות פרואקטיבית, כאשר, מחויבות ארגונית מתווכת בין ההתאוששות לפרואקטיביות. Sonnentag, (2003) מתוך הקישור התיאורטי והאמפירי בין מושג ההתאוששות למושגי הרווחה והבריאות, ניתן לומר כי תחושות של התאוששות הן למעשה תחושות רווחה ובריאות. ניתן להעלות שלוש סיבות אפשריות להשפעתן של רווחה ובריאות על פרואקטיביות ארגונית (2003 :(Sonnentag, א. רק לעובד בעל רמות גבוהות של תחושת רווחה ובריאות 3

4 (התאוששות) יש מספיק משאבים זמינים בכדי להשקיע מאמץ נוסף מעבר למטלותיו המוגדרות בכדי לנהוג בפרואקטיביות (1997.(Frese et al ב. פרואקטיביות היא התנהגות של שיקול דעת. לכן, הפרט מחליט לנהוג באופן זה רק כאשר הוא חש בריא דיו, מאושר ונמרץ, למלא את תפקידו ולהקצות משאבים למען התנהגות פרואקטיבית (2000,Hocky, אצל,Sonnentag 2003). ג. תחושות של רווחה ובריאות, עשויות לסייע לפרט להתרכז בסביבה ולקלוט הזדמנויות לנהוג בפרואקטיביות. בהתאם לכל זאת, ניתן להבין כי משתנה הרווחה והבריאות מהווה תנאי מוקדם ותשתית לכל פעולה פרואקטיבית. מתוך כך נובעת השערת המחקר הראשונה, כי: ימצא קשר חיובי בין רווחה ובריאות של עובדים ובין התנהגות פרואקטיבית. שככל שרווחתם ומצב בריאותם גבוהים יותר, כך סביר שהתנהגותם בעבודה תהא פרואקטיבית יותר ותתבטא בביצוע ניסיונות רבים יותר לשיפור התנאים בעבודה או מניעת הידרדרותם. תעסוקתיות ( employability ) תעסוקתיות היא מושג פסיכו-חברתי המגלם מאפיינים אישיותיים הכוללים תפיסה והתנהגות סתגלנית ואשר מרחיב את המנשק עת, (interface) בין הפרט לעבודה. תעסוקתיות מטה את הפרטים לשפר את המצבים (situations) בהם הם נמצאים, באופן פרואקטיבי (2001 Crant, (Seibert, Kraimer & ולהיות ברי-שינוי בכל בכדי להתאים לדרישות הסביבה.(Chan, 2000) יכולת העסקה זו מאפשרת לעובד לזהות ולהגשים הזדמנויות בקריירה, ולכן מאפשרת תנועה בין משרות, בתוך ומחוץ לארגונים שונים (2004 al,.(fugate et הפרט היא ברת- העסקה על פי המידה בה היא יכולה לצבור מאפיינים באופן אפקטיבי לשם ניהול משא ומתן עם דרישות הסביבה (2000.(Chan, עד כה, פרואקטיבית. העלו נחקרה השפעת הפרואקטיביות על תעסוקתיות, אך לא נבחנה השפעת התעסוקתיות על התנהגות (1997) Frese et al בחנו את הקשר בין יוזמה אישית ותעסוקתיות במקום העבודה. (2004) Fugate et al הנחה תיאורטית, שטרם נבחנה באופן אמפירי, לאחרונה, כי סביר שפרטים בעלי רמת תעסוקתיות גבוהה יאמינו יותר ביכולתם להזדהות עם מערך רחב יותר של חלופות והזדמנויות בקריירה וכן ישיגו את אלו הרצויות להם ביתר קלות. מתוך הנחה זו ניתן לזהות את הקשר בין תעסוקתיות ובין התנהגות פרואקטיבית כמתווך על ידי חוללות עצמית efficacy),(self המתייחסת למידה בה הפרט מאמין ביכולתו לבצע משימות. מתוך כך נגזרת השערת המחקר השנייה כי: ימצא קשר חיובי בין תעסוקתיות ובין התנהגות פרואקטיבית. ככל שרמת התעסוקתיות של עובדים עולה, כך סביר שתהא להם מוכוונות גבוהה יותר לנהוג באופן פרואקטיבי יותר. התנהגות שתתבטא בביצוע יותר ניסיונות לשיפור התנאים בעבודה או מניעת הידרדרותם. תפישת שליטה בעבודה שליטה בעבודה מתייחסת למצב ישע (perceived control) בו מתאפשר לפרטים לקבל החלטות חשובות באורח עצמאי והעבודה אינה מוכתבת מראש על כל היבטיה ומרכיביה (1989.(Frese, בהיעדר שליטה בעבודה, פרטים נוטים להפוך לחסרי.(Heckhausen & Schulz, 1995) שליטה נתפסת כמשתנה שנחקר בשני תחומים מרכזיים: עיצוב א. העבודה design),(job כמו למשל היבט של אוטונומיה בעבודה; ב. היבט הניהול המשתף, כמו למשל, קבלת החלטות משתפת. מחקרים קודמים מצביעים על כך שלשליטה, כמאפיין של העבודה, השפעה על מידת הפרואקטיביות של הפרט, וזאת באמצעות מספר משתנים מתווכים: הערכת שליטה, חוללות עצמית, והנעה פנימית, כפי שיוצג להלן. Warr Frese, Garst מצאו במחקרם קשר בין שליטה בעבודה ובין יוזמה אישית, בהתאם למודל שהעלו (2001) & Fay 4

5 & Fay (2001, אצל,Warr & Fay 2001). על פי המודל, שליטה ומורכבות הם שני מאפייני עבודה המגבירים את הערכת השליטה של הפרט, ובכך משפיעים על הסיכוי להתנהגויות פרואקטיביות. הערכת שליטה היא האמונה כי קיימת לפרט שליטה בעבודתו ובאירועים במקום העבודה. כמו כן, שליטה מגבירה את תחושת החוללות העצמית, מכיוון שהיא מספקת תחושת מומחיות (1997) Bandura.(mastery experiences) מובילה לתחושת חוללות עצמית גבוהה, אשר נמצאה כמקושרת לפרואקטיביות בעבודה ) מצא כי מומחיות זו Speier & Frese, role breadth self ) השתמשה במושג דומה, של "חוללות עצמית של רוחב תפקיד" (1998) Parker 1997). (efficacy כאמונתו של הפרט ביכולתו ליטול על עצמו תפקיד רחב ופרואקטיבי יותר, מעבר לדרישות המסורתיות של תפקידו. על פי תיאורית מאפייני העבודה (Hackman & Oldhman, 1976) ועל פי מחקרם של,(2000) Fay & Frese קיימים מספר מאפייני מפתח בעבודה, ביניהם גם היבטים של שליטה בעבודה, אשר מגבירים הנעה פנימית ) self.(starting behavior הנעה פנימית זו, מעודדת התנהגות פרואקטיבית מתוך תחושות חיוביות של הנאה, עניין ושביעות רצון. בהתאם לתיאוריה זו, הנעה פנימית יכולה להסביר רק חלק מצומצם מהתנהגות פרואקטיבית, שכן, התנהגות פרואקטיבית זו, עשויה גם לנבוע מתחושות שליליות כמו אי שביעות רצון במקום העבודה. יתרה מזו, ניתן להניח כי מאפיינים של שליטה בעבודה הם תנאי הכרחי ומקדים לכל התנהגות פרואקטיבית. זאת משום שעובדים שאין להם כלל מקום לשיקול עצמי וקבלת החלטות, וכל עבודתם מוכתבת בידי אחרים, לא יוכלו להיות פרואקטיביים גם אם ירצו בכך (2000 Frese,.(Fay & בהתאם לכל זאת נובעת השערת המחקר השלישית, כי: ימצא קשר חיובי בין שליטה, כמאפיין של העבודה ובין התנהגות פרואקטיבית. ככל שלעובדים יש יותר שליטה והשפעה על עבודתם, התנהגותם בעבודה תהא פרואקטיבית יותר ותתבטא בביצוע יותר ניסיונות לשיפור התנאים בעבודה או מניעת הידרדרותם. קורסים ארגוניים להרחבת ידע ומיומנות בעבודה (knowledge, skills and ability training) ידע, מיומנות ויכולת מוגדרים כמשאבים, המאפשרים לפרטים לבצע את עבודתם כראוי. פרואקטיביות ארגונית מתייחסת לחריגה מהגדרות התפקיד המסורתי, לכן תופיע רק כאשר פרטים מבצעים את עבודתם המסורתית באופן אפקטיבי, יעיל ומהיר. אי לכך, ידע, מיומנות ויכולת (KSA) נמצאו מנבאים של פרואקטיביות (למשל.( Warr & Fay,2001.,Fay & Frese, 2001., Frese & Fay, 2001 מחקרים קודמים מתייחסים לקשר ישיר ועקיף בין ידע, מיומנות ויכולת, ובין פרואקטיביות בעבודה. Fay & (2000) Frese מצאו כי הדרכות הניתנות במקום העבודה מגבירות ידע, מיומנות ויכולת של העובד בביצוע עבודתו הרשמית והמוגדרת. ביצוע אפקטיבי ויעיל של התפקיד הוא תנאי הכרחי מוקדם לכל אפשרות חריגה פרואקטיבית מתחומי התפקיד. הם הוסיפו למודל של Hunter (1986) כי יכולת קוגניטיבית וידע בעבודה הם שני משאבים, שיחדיו מייצרים תחושת מומחיות, המגבירה חוללות עצמית (2000 Frese,.(Fay & תפישת חוללות עצמית מובילה להגברת הפרואקטיביות ובעקבותיה שיפור בביצועי עובדים. כמו כן, העלו כי להדרכות ארגוניות מסוגים שונים השפעה זהה על פרואקטיביות בעבודה, מכיוון שכולן מחזקות את הרעיון, כי הפרט אכן יכול לפעול לשיפורים במקום העבודה ולהגברת אפקטיביות העבודה,2001) Frese (1998) Parker.(Fay & וכן & Parker (2003) Axtell העלו כי תפיסת חוללות עצמית של רוחב תפקיד מובילה להרחבת התפקיד הפרואקטיבי וצפוי שתגבר ככל שהעובדת משתתפת ביותר קורסים והדרכות במסגרת הארגונית. בהתאם לכל זאת נובעת השערת המחקר הרביעית כי: 5

6 ימצא קשר בין השתתפות בקורסים לשיפור ידע ומיומנות העובדים ובין התנהגות פרואקטיבית. ככל שעובדים משתתפים ביותר קורסים לשיפור הידע והמיומנות בעבודתם, כך תהא התנהגותם בעבודה פרואקטיבית יותר ותתבטא בביצוע יותר ניסיונות לשיפור התנאים בעבודה או מניעת הידרדרותם. שביעות רצון בעבודה עם התפתחותו של המחקר בנושא פרואקטיביות בעבודה כהיבט של ביצועי עובדים, בחנו (1997) Frese et al את הקשר בין שביעות רצון בעבודה ובין יוזמה אישית במזרח ובמערב גרמניה. מחקרם מצביע על קשר מובהק בין המשתנים רק במערב המדינה. עם זאת, התקרבו לעוצמת הקשרים שנמצאו בספרות, אזרחית (organizational citizenship behavior) פרואקטיביות בעבודה, הקשרים שנמצאו בין שביעות רצון בעבודה ובין יוזמה אישית, לא בין שביעות רצון בעבודה ובין התנהגות ארגונית.(Frese,1997) התנהגות ארגונית אזרחית והן מתארים חריגה מדרישות התפקיד ושתיהן נמצאו כתורמות באופן עקיף לאפקטיביות ארגונית 1988) 2001;Organ,.(Frese & Fay יחד עם זאת, (2001) Frese & Fay מציגים שני הבדלים חשובים בין המושגים. ראשית, התנהגות ארגונית אזרחית מורכבת משני גורמים מרכזיים: אלטרואיזם והיענות. בהיענות יש היבטים פסיביים יותר כמו מצפוניות בנוכחות בעבודה או דבקות בחוקים. לעומת זאת, מושג היוזמה האישית מרמז על התעלמות ולעיתים אף מרידה בכללים וחוקים קיימים. היבט מבחין שני בין המושגים הוא תפיסת הזמן. עובדת פרואקטיבית יותר תורמת לתפוקות ארגוניות חיוביות לטווח ארוך, גם אם הצעותיה לשינוי עלולות להיתפס כמטרד ביחידתה. בניגוד לכך, התנהגות ארגונית אזרחית מתייחסת למוכוונות חברתית חיובית בארגון, לטווח הקצר. (1988) Organ מצא כי שביעות רצון גבוהה מנבאת התנהגות ארגונית אזרחית, שיכולה להתבטא בחריגה מדרישות התפקיד תוך מוכוונות חברתית חיובית בארגון. עם זאת, שביעות רצון גבוהה זו אינה מנבאת בהכרח התנהגות פרואקטיבית, החורגת מדרישות התפקיד תוך קריאת תיגר על המצב הקיים ומוכוונות לשנותו. יתכן ומוכוונות זו לשינוי המצב הקיים כרוכה בשביעות רצון נמוכה של הפרט מהתנאים במקום העבודה (1997 Frese, al.(et בהתאם לכך, השערת המחקר החמישית היא כי: ימצא קשר שלילי בין שביעות רצון בעבודה ובין התנהגות פרואקטיבית בעבודה. כך סביר שככל ששביעות הרצון בעבודה יורדת, התנהגות העובדים תהא יותר פרואקטיבית ותתבטא בביצוע ניסיונות רבים יותר לשיפור התנאים בעבודה או מניעת הידרדרותם. ניתוח רב תרבותי- האם תופעת הפרואקטיביות הארגונית היא אונברסלית או שמא מאפיינת תרבויות מסוימות? קיימת עדות ניכרת לכך שהגבולות בין התרבויות השונות הולכים ומיטשטשים, שתרבויות העולם הופכות יותר ויותר מקושרות וכי עולם העסקים נעשה יותר ויותר גלובאלי. יחד עם זאת, אין תופעות אלה מרמזות בהכרח על היעלמותם של הבדלים תרבותיים (2002 House,.(Javidan & מספר מחקרים העלו כי דרך מועילה לבחון דמיון והבדל תרבותיים בין מדינות שונות היא באמצעות סיווג של קבוצות מדינות דומות לאשכולות תרבותיים. לאחרונה החלו חוקרים רבים לאמץ את הסיווג של קבוצת המחקר הבינלאומית GLOBE אשר הציעה מודל ניתוח בין תרבותי חדש של "מנהיגות גלובאלית והתנהגות ארגונית אפקטיבית" (2002 al,.(house et מחקר GLOBE סיווג מדינות ל- 6 אשכולות מרכזיים: אשכול דרום אסיה, אשכול אנגלו-סקסי, אשכול ערבי, אשכול אירופה הגרמנית, אשכול אירופה המזרחית ואשכול אירופה הלטינית (2002 House,.(Javidan & 6

7 המדינות שהשתתפו בתוכנית המחקר של עוצמה, קולקטיב חברתי, ומוכוונות לאנשים 2002) al,.(house et GLOBE נבחנו על פי תשעה מדדים: הימנעות מאי וודאות, מרחק קולקטיב קבוצתי, שוויון מגדרי, אסרטיביות, מוכוונות עתידית, מוכוונות לביצועים מתוך ששת האשכולות שהועלו במחקר,GLOBE להלן יוצגו ארבעת האשכולות האירופאים, אלו כוללים יותר ממדינה אחת ביבשת אירופה: האשכול האנגלוסקסי, אשכול אירופה הגרמנית, אשכול אירופה הלטינית ואשכול אירופה המזרחית. האשכול האנגלוסקסי: האשכול האנגלוסקסי מתייחס לאוסטרליה, קנדה, ניו-זילנד, דרום אפריקה, ארה"ב וכן לארצות האירופאיות, אנגליה ואירלנד 2002) Earnshaw,.(Ashkanasy, Trevor-Roberts & אשכול אירופה הגרמנית: האשכול הגרמני מתייחס לאוסטריה, גרמניה (מזרחית ומערבית), הולנד ושווייץ.(Szabo et al, 2002) אשכול אירופה הלטינית: אשכול אירופה הלטינית מתייחס לספרד, פורטוגל, איטליה, שוויץ הצרפתית, צרפת וישראל. אשכול אירופה המזרחית: אשכול אירופה המזרחית מתייחס לאלבניה, גרוזיה, קזחסטן, רוסיה וכן לארבע המדינות באירופה: יוון, הונגריה, פולין וסלובניה (2002 al,.(bakacsi et אזור זה כמעט ולא נחקר עד היום בשל ההיסטוריה הסוציאליסטית שלו ופרט ליוון ויוגוסלביה, לא נכלל בעבודתו של (1980) Hofstede או בעבודתם של.(Bakacsi et al, 2002) (1985) Ronen & Shenkar ככל הידוע לנו, המחקר היחיד עד כה אשר בחן את תופעת הפרואקטיביות הארגונית בהיבט בין תרבותי, הוא מחקרו של Frese ועמיתיו 1997) 1996; al,.( Speier & Ferese, 1997;Frese et הם בחנו את היוזמה האישית במערב ובמזרח גרמניה ומצאו יוזמה נמוכה יותר במזרח גרמניה בהשוואה למערב. כמו כן, מצאו כי תפיסת השליטה בעבודה ומורכבות העבודה נמוכות יותר במזרח, אלו ניבאו את מידת היוזמה האישית. Frese al. (1996) et הסיקו כי הממצאים מספקים עדות להשפעת הסוציאליזציה הארגונית, בעוד ששליטה ומורכבות משפיעים דרך תהליכי פיתוח מוטיבציה ומיומנות. מעבר לעדות זו על הבדלים בין תרבויות אינדיבידואליסטיות לקולקטיביסטיות, אין לנו ממצאים נוספים להסתמך עליהם. אינדיבידואליסטיות לעומת קולקטיביסטית, יחד עם זאת, בחינת מאפייני תרבות מצביעה על הבדלי התנהגות פוטנציאליים במקום העבודה אשר עשויים להיות קשורים לפרואקטיביות ארגונית. כך למשל מצביעה הספרות על מאפיינים עיקריים של תרבות אינדיבידואליסטיות אשר בהחלט יכולים להיות גם קשורים לפרואקטיביות ארגונית. ביניהם ניתן למצוא משתנים כגון: ביטחון עצמי, חופש, אתגר, הישגיות, תחרותיות, זהות מבוססת על העצמי, יוזמה וקבלת החלטות אישית והכוונה עצמית, העדפת אוטונומיה ואי תלות בעבודה Hofstede, 1980; Schwarts, 1987; Triandis, ).(1990 שמרנות, מאידך, תלות, מאפיינים עיקריים של תרבות קולקטיביסטית קונפורמיות, ציות לסמכות, קודמים כקשורים לפרואקטיביות ארגונית. כגון מחויבות, חובה, (Schwarts, 1987; Triandis, 1990) ביטחון בכלל, מסורת, לא נמצאו במחקרים הסיווג התרבותי של חוקרי,GLOBE וממצאיהם של Frese ועמיתיו ) Speier Frese et al, 1996; 1997., (& Ferese, 1997 מצביעים על כך שככל שהאשכול מאופיין בתרבות מערבית שהינה מעיקרה אינדיבידואליסטית יותר, כך תעלה בו מידת הפרואקטיביות שיפגינו עובדים במקום עבודתם. לפיכך, השערת המחקר השישית היא כי: באשכול האנגלוסקסי תמצא רמת פרואקטיביות גבוהה משלושת אשכולות אירופה האחרים; וכי באשכולות אירופה הלטינית ואירופה המזרחית תמצאנה רמות פרואקטיביות נמוכות משני אשכולות אירופה האחרים. 7

8 (הערה: המחקר הנוכחי עוסק במדינות אירופה בלבד, לפיכך השערה זו מתמקדת רק על מדינות אלה). שיטה מחקר זה מבוסס על נתוני סקר שנערך ב- 22 מדינות באירופה בין השנים במסגרת ראיונות פנים אל פנים בבית הנשאל. אוכלוסיית המחקר כללה את המדינות: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, יוון, ישראל, לוקסמבורג, נורבגיה, סלובניה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ'כיה, צרפת, שבדיה ושוויץ. גודל המדגם בכל מדינה עמד על בין סך כל המדגם כלל מעל 18 אלף משתתפים, מהם 48.6% נשים ו- 51.4% גברים. הגיל הממוצע היה שנים (סטיית תקן של 11.85) וממוצע שנות ההשכלה היה (סטיית תקן של 4.03). משתני המחקר לצורך מחקר זה, העוסק בפרואקטיביות בעבודה, נעשה שימוש ב- 16 פריטים מתוך כלל השאלון. במחקר זה נבחן משתנה תלוי אחד (פרואקטיביות בעבודה), חמישה משתנים בלתי תלויים (רווחה ובריאות, תעסוקתיות, שליטה בעבודה, קורסים ושביעות רצון בעבודה) למשתנים הדמוגרפים ולמשתנה הרווחה והבריאות, ושלושה משתנים דמוגרפיים מפקחים (מגדר, גיל והשכלה). כל משתני המחקר לקוחים מעולם העבודה. פרט עורכי סקר השאלון החברתי-אירופאי נטלו שאלות אלו מתוך "שאלון האזרחות השבדי" ושיפרו אותן, כך שיתאימו למחקר בין תרבותי (2003.(Jowell, הערה: לפרטים נוספים לגבי המחקר המלא, ניתן לפנות כמובן לכותבי עבודה זו. פרק זה קוצר מאד ונערך על מנת להתאימו למדיה הנוכחית, על פי תפישתנו האישית. משתנה תלוי: התנהגות פרואקטיבית בעבודה המשתנה נמדד על סולם קטגוריאלי דיכוטומי (כן\לא), בתשובה לשאלה: "ב- 12 החדשים האחרונים, האם ביצעת ניסיון כל שהוא לשפר את התנאים בעבודה או למנוע את הידרדרותם?" משתנים בלתי תלויים: (1) רווחה ובריאות. משתנה זה נבנה על סמך המודל של & Griffin (1999) לצורך מחקר זה מתוך שלושה פריטים בשאלון: (א) שביעות רצון כללית מהחיים: (ב) אושר :(happy) (ג) מצב בריאותי: (2) תעסוקתיות. המשתנה נבנה באמצעות שני פריטים בשאלון, המעידים על אמונת הפרט ביכולתו להזדהות עם מערך רחב יותר של חלופות והזדמנויות בקריירה, ביכולתו להשיג אותן ולהצליח בהן (2004 al,.(fugate et שליטה בעבודה. משתנה זה נבנה מתוך חמישה פריטים בשאלון, אשר מתייחסים למאפיינים של העבודה ומידת השליטה וההשפעה שיש לעובד בהקשרה. (4) קורסים בעבודה. המשתנה נמדד בסולם קטגוריאלי דיכוטומי (כן\לא). (5) שביעות רצון בעבודה. במחקר זה, שביעות רצון בעבודה נמדדה באמצעות פריט אחד אשר הופיע בשאלון. הסיבה שהועלתה בעד מדידת משתנה שביעות הרצון בעבודה באמצעות פריט אחד היא כי למרות שמהימנותו של פריט אחד למדידת משתנה כלשהו, מעלה לרוב שאלות, קיימת עדות לכך, שמדדי פריט אחד לבחינת שביעות רצון כללית, מהימנים אף יותר ממדדים רבי פריטים. כמו כן העלו, כי מדד שביעות רצון על בסיס פריט אחד, הוא מהימן יותר מכיוון שהוא מקיש ממושגים ספציפיים יותר ולכן רגיש פחות לטעויות מדידה אקראיות ) Ganzach,.(1998 משתנים דמוגרפים. בנוסף למשתנה התלוי ולמשתנים הבלתי תלויים, נבחנו גם שלושה משתנים דמוגרפים: גיל, מגדר והשכלה. ממצאי ניתוח רב תרבותי: השערה מספר 6 השערת המחקר השישית העלתה כי תמצא זיקה בין השתייכות לאשכול ובין הסיכוי לנהוג בפרואקטיביות במקום העבודה, כך שסביר שבאשכול האנגלוסקסי רמת הפרואקטיביות תהא גבוהה משלושת אשכולות אירופה 8

9 האחרים, וכן שבאשכולות אירופה המזרחית ואירופה הלטינית רמת הפרואקטיביות תהא נמוכה משני אשכולות אירופה האחרים. בכדי לבחון השערה זו נבנו שני מודלים נוספים לשם בחינת השפעת ההשתייכות לאשכול תרבותי על הסיכוי לנהוג בפרואקטיביות. שני המודלים החדשים של רגרסייה לוגיסטית נבחנו רק על אוכלוסית ארבעת האשכולות האירופאים בהתאם לסיווג של מודל :GLOBE אשכול אנגלוסקסי, אשכול גרמני, אשכול מזרח אירופה ואשכול אירופה הלטינית, אוכלוסייה המונה משתתפים. מתוך בחינת הסיכוי לפרואקטיביות בכל אחד מאשכולות המחקר נמצא כי הסיכוי לפרואקטיביות נע מן הנמוך ביותר באשכול אירופה הלטינית, באשכול אירופה המזרחית, באשכול אירופה הגרמנית, ועד ל באשכול האנגלוסקסי, בו מתקיים הסיכוי הגבוה ביותר לפרואקטיביות. ממצאים אלו מאוששים את השערת המחקר השישית. לסיכום ממצאי המחקר, השערות המחקר 2-6 אוששו במלואן. נמצא קשר חיובי בין תעסוקתיות, תפישת שליטה והשתתפות בקורסים ובין הסיכוי לנהוג בפרואקטיביות. נמצא קשר שלילי בין שביעות רצון בעבודה ובין הסיכוי לנהוג בפרואקטיביות. כמו כן, נמצא כי האשכול האנגלוסקסי הציג סיכוי גבוה יותר לנהוג בפרואקטיביות במקום העבודה. השערת המחקר הראשונה כי ימצא קשר חיובי בין רווחה ובריאות של עובדים ובין התנהגות פרואקטיבית לא אוששה באופן וודאי על פי מודל הניבוי. דיון כאשר העבודה הופכת יותר ויותר דינאמית ומרכזית, התנהגות פרו אקטיבית ויוזמת הופכת לגורם קריטי בהצלחה הארגונית. ארגונים זקוקים לעובדים פרואקטיבים יותר. נראה כי התנהגות פרואקטיבית היא מושג רב השפעה ולא אופנה ניהולית חולפת, שכן היא יכולה להוביל להגברת האפקטיביות הארגונית (1999, & Batman,(Crant עם זאת, המחקר בנושא התנהגות פרואקטיבית הינו חדש יחסית ולא הצליח לייצר עדיין זרם מחקרי אחיד בספרות הארגונית. עולם העבודה של המחר ידרוש מידה רבה יותר של פרואקטיביות ויוזמה מאשר היום, זאת בשל תחרות גלובלית, קצב החדשנות המהיר, מושגי ייצור חדשים ושינויים במושג המשרה (2001, & Frese,(Fay כל אלו, יחייבו את הפרט להיות פרואקטיבי יותר ויחייבו ארגונים לקדם פרואקטיביות בקרב העובדים. בהתאם לכך, מטרתו של מחקר זה הייתה להרחיב את העיסוק המחקרי בתחום ההתנהגות הפרואקטיבית בעבודה, כתופעה ארגונית ההולכת ותופסת מקום מרכזי יותר ויותר מבחינה מדעית ויישומית. בזכות ייצוגן של 22 מדינות באירופה, הצליח מחקר זה לראשונה לערוך בחינה משווה של הסיכוי לפרואקטיביות בין מדינות ותרבויות באירופה ובכך לתת מענה לשאלה האם תופעת הפרואקטיביות בעבודה היא אוניברסאלית או שמא מאפיינת תרבות מסוימת. מתוך בחינת מודל המחקר נמצא כי ארבע מתוך חמשת המשתנים הבלתי תלויים שהוצעו במודל התיאורטי אוששו כבעלי השפעה מובהקת על הסיכוי להתנהגות פרואקטיבית בעבודה. להלן נדון במשמעות ממצאי המחקר על פי סדר מובהקות התוצאות. הקשר שבין השתתפות בקורסים ובין התנהגות פרואקטיבית. משתנה הקורסים הציג את מקדם האומדן הגבוה ביותר לעומת שאר המשתנים הבלתי תלויים במודל המחקר. אי לכך ניתן להסיק כי יש לו השפעה משמעותית בניבוי הסיכוי להתנהגות פרואקטיבית בעבודה. הקישור שבין קורסים ובין התנהגות פרואקטיבית הוסבר במחקרי העבר. (2000) Frese & Fay העלו כי קורסים במקום העבודה מגבירים ידע ומיומנות ויכולת של העובד בביצוע עבודתו הרשמית והמוגדרת. ביצוע אפקטיבי ויעיל של התפקיד הוא תנאי הכרחי מוקדם לחריגה כלשהי מתחומי התפקיד בדמותה של התנהגות פרואקטיבית. הסבר שני 9

10 העלה כי הגברת משאבי הידע, המיומנות והיכולת מעלה את תחושת המומחיות המגבירה תפישת חוללות עצמית, אמונת הפרט ביכולתו לפעול לשיפור התנאים במקום העבודה ואפקטיביות העבודה. בהתאם לממצאי מחקר זה, ניתן להעלות שתי הנחות תיאורטיות שלא נחקרו עד כה אמפירית ועשויות גם הן להסביר את הקשר שבין השתתפות בקורסים ובין התנהגות פרואקטיבית. הנחה ראשונה נסמכת על נורמת ההדדיות reciprocity) (norm of החברתית, המעלה כי מחובתנו להחזיר לאחרים את היחס והשירותים שהם מציעים לנו. נורמה זו היא כמעט אוניברסאלית שכן גם הפרטים וגם הקבוצה/הארגון נהנים ממנה. יחידים מרוויחים באמצעות שמירת ההוגנות והקבוצה/הארגון מרוויחים באמצעות שמירת היציבות החברתית.(Cialdini,1993) הבט מרכזי בנורמת ההדדיות קשור לתפיסת ההוגנות ומדבר על הדדיות חלוקתית reciprocity) -(distributional ההוגנות הנתפשת בין מה שניתן ובין מה שמתקבל, אשר מובילה לשיפוטים של צדק חלוקתי (1965 Adams, ). בהתאם לכך, הצעת משאב בעל ערך, כמו למשל הצעת קורסים לעובדים במסגרת הארגונית, מפעילה את נורמת ההדדיות המחייבת את הפרט להשיב משהו בתמורה, למשל לנהוג באופן פרואקטיבי לשיפור התנאים במקום העבודה. הנחה שנייה העשויה להסביר את הקשר שבין השתתפות בקורסים בארגון ובין פרואקטיביות ואשר לא נבחנה עד כה, היא שארגון המשקיע ביצירת תרבות ארגונית של "ארגון לומד", בין השאר באמצעות פיתוח תוכניות הדרכה וקורסים, יוצר אקלים ארגוני של חדשנות ויוזמה. זהו אקלים המספק לעובדי הארגון את הכלים, המרחב והלגיטימציה הנדרשים בכדי להטיל ספק בנורמות ובפרוצדורות הקיימות ובכך מעודד התנהגות פרואקטיבית של עובדים. הקשר שבין תפישת שליטה בעבודה ובין התנהגות פרואקטיבית: מממצאי המחקר הנוכחי ניתן להסיק, כי מאפיינים של שליטה בעבודה הם תנאי הכרחי ומקדים להתנהגות פרואקטיבית, מכיוון שעובד שאין לו מקום לשיקול עצמי וקבלת החלטות לא יוכל להיות פרואקטיבי גם אם ירצה בכך. בנוסף לכך, למשתנה השליטה בעבודה השלכה ארגונית יישומית שכן שני היבטי המשתנה המרכזיים: עיצוב העבודה וניהול משתף, הם ברי השפעה ועיצוב בידי מנהלי הארגון. משמע, שבכוחו של המנהל לספק לעובדיו את התשתית היסודית המקדימה לכל פעולה פרואקטיבית במקום העבודה. הקשר שבין שביעות רצון בעבודה ובין התנהגות פרואקטיבית. ממצאי המחקר הנוכחי הראו באופן מובהק כי לשביעות רצון נמוכה מהתנאים במקום העבודה השפעה על הסיכוי לנהוג בפרואקטיביות. מתוך כך, ניתן להסיק כי ממצאי המחקר מחדדים ומבהירים את ממצאיהם של Frese et (1997) al ושל (1988). Organ נראה כי סביר ששביעות רצון גבוהה מנבאת התנהגות ארגונית אזרחית שיכולה להתבטא בחריגה מדרישות התפקיד תוך מוכוונות חברתית חיובית בארגון. עם זאת, שביעות רצון גבוהה זו אינה מנבאת בהכרח התנהגות פרואקטיבית החורגת מדרישות התפקיד תוך קריאת תגר על המצב הקיים ומוכוונות לשנותו. ייתכן ומוכוונות זו לשינוי המצב הקיים, המובילה להתנהגות פרואקטיבית, כרוכה בשביעות רצון נמוכה של הפרט מהתנאים במקום העבודה. מתוך ממצאי מחקר זה, יש מקום למחקרים נוספים שיעמיקו בקשר שבין שביעות רצון נמוכה בעבודה ובין התנהגות פרואקטיבית. כך ניתן יהיה להבין טוב יותר את ממדיה השונים של תופעת הפרואקטיביות בארגון, האם אכן מדובר בהתנהגות חורגת תפקיד המופיעה בעתות משבר וצורך בשינוי. הקשר בין תעסוקתיות ובין התנהגות פרואקטיבית בעבודה. משתנה התעסוקתיות הוא מושג פסיכו-חברתי שהשפעתו על הסיכוי לפרואקטיביות נבחנה לראשונה במחקר הנוכחי. עד כה נבחנה השפעת הפרואקטיביות על מידת התעסוקתיות אך לא להפך. (1997 al,.(frese & ממצאי המחקר הראו השפעה מובהקת של מידת התעסוקתיות על הסיכוי להתנהגות פרואקטיבית. ניתן להסיק כי מדובר 10

11 בממצא משמעותי ראשוני המקשר בין שני מושגים שהמחקר אודותיהם התפתח רק בשנים האחרונות. מתוך סקירת הספרות ומחקרים קודמים ניתן להעלות הנחה תיאורטית כי יתכן והקשר בין שני המשתנים מתווך באמצעות משתנה החוללות העצמית, שכן התעסוקתיות מאופיינת באמונת פרט ביכולתו לבצע מגוון רב של פעולות ולהצליח בהן, כפי שמסביר מושג החוללות העצמית. אי לכך, אמונה עצמית זו ביכולת הפרט לפעול עשויה לדרבן אותה להתנהגות פרואקטיבית בעבודה. מחקר המשך יוכל להעמיק בבחינת קשרים אלו. הקשר שבין השתייכות תרבותית ובין התנהגות פרואקטיבית. מחקר זה סיפק בחינה ייחודית וראשונה מסוגה של תופעת הפרואקטיביות בהקשר בין תרבותי. בהמשך לממצאיהם של Frese ועמיתיו,1997) al ( Speier & Frese,1996,1997,. Frese et מחקרינו העלה כי הסיכוי לפרואקטיביות באשכול האנגלוסקסי נמצא כגבוה ביותר והסיכוי הנמוך ביותר נמצא באשכולות אירופה הלטינית ואירופה המזרחית. בניסיון להסביר מדוע נמצא סיכוי גבוה יותר לפרואקטיביות באשכול האנגלוסקסי ניתן להעלות שני היבטים מרכזים. ראשית, מתוך בחינת המשתנים הבלתי תלויים במשוואת הרגרסיה הלוגיסטית של ארבעת אשכולות אירופה, עולה שונות מובהקת בין מקדם אומדן משתנה תפישת השליטה באשכול האנגלוסקסי לעומת האחרים. באשכול האנגלוסקסי מקדם האומדן גבוה לעומת האשכולות האחרים וייתכן כי הדבר עשוי להסביר את ההבדלים בסיכוי לפרואקטיביות. ממצא זה הולם את ממצאיהם של Frese ועמיתיו כי במערב גרמניה נמצאה תפישת שליטה גבוהה יותר מאשר במזרח המדינה. למידה בה פרטים מאמינים שהם יכולים להשפיע באופן ישיר על הסביבה יש השפעה רבה על תפישותיהם ביחס לסביבה זו ועל תגובותיהם כלפיה. הסבר שני להבדל בסיכוי לפרואקטיביות בין האשכול האנגלוסקסי ובין שאר האשכולות, נסמך על ממדי התרבות שהועלו במודל.GLOBE בבחינת סיווג המאפיינים של כל אשכול מדינות, נראה כי ההבדל המשמעותי ביותר בין האשכול האנגלוסקסי ובין אשכולות אירופה הלטינית ואירופה המזרחית הוא כי האשכול האנגלוסקסי מאופיין ברמות גבוהות יחסית של אינדיבידואליזם בעוד שהאשכול הלטיני והמזרחי מאופיינים ברמות גבוהות יחסית של קולקטיביזם. מתוך כך, ניתן להניח כי תרבות אינדיבידואליסטית מעודדת פרואקטיביות. המאפיינים והממדים המרכזיים של אינדיבידואליזם, אישיות.(1980 יצירתיות, כפי שנמצאו במחקרים קודמים הם: דפוס חברתי המונע מהעדפות צרכים, זכויות ויכולות Hofstede, ) זהות מבוססת על העצמי, יוזמה וקבלת החלטות אישית והכוונה עצמית.(Triandis, (1995 אוטונומיה רגשית סקרנות, - אתגר והישגיות חיים מגוונים, גיוון והנאה.(Schwarts,1994) אוטונומיה אינטלקטואלית -.(Schwarts,1994) העדפת אוטונומיה, אי תלות ובדידות בעבודה (1994.(Schwarts, הזדמנות לקידום ולמימוש עצמי (1980.(Hofstede, תחרותיות, הדוניזם, אי-התקשרות רגשית לקבוצת הפנים.(Schwarts in Triandis, 1995) עצמאות רגשית של הפרט כלפי הארגון/מוסד (1980.(Hofstede, ערכים עיקריים: אומץ, ביטחון עצמי, חסכנות, בדידות, זמן פרטי, חופש, אתגר, הישגיות (1995.(Triandis, מתוך התייחסות למדדים שהועלו לעיל, ניתן להניח כי מדובר במאפיינים תרבותיים בעלי השפעה על הסוציאליזציה הארגונית במדינה. תרבות הממצבת את הפרט במרכז כגורם עצמאי ורואה בו גורם מרכזי ביצירת הנסיבות והתהוותן. בהמשך לכך, להתנהגות פרואקטיבית של הפרט יהיה גבוה יותר. המשפיעים על הבדלים בפרואקטיביות הארגונית בין מדינות. סביר שככל שהתרבות אינדיבידואליסטית יותר, הסיכוי מחקר המשך יוכל להעמיק בבחינת ההיבטים התרבותיים 11

12 חלק גדול מהעוסקים בעולם העבודה נוטים לחשוב כי משמעותם של ביצועים היא להתמודד עם משימות כ"נתונות" וכי על העובד "להסתגל" לתנאים ולמצבים בכדי להיות מסוגל להציג ביצועים ראויים ) Fay, Frese & 2001). מושג הפרואקטיביות מציע כי פרטים יכולים לשנות את התנאים בתוכם הם עובדים. מידה גבוהה של פרואקטיביות מאפשרת לפרט לנצל את האתגרים וההזדמנויות ואף ליצור אותם. אנשים יכולים להיות משתתפים פעילים בעולם העבודה המשתנה תדיר. מנקודת מבט פרואקטיבית, אין זה מספיק להסתגל לסביבה, אלא על הפרט לדאוג לעצמו ולסביבה בה הוא פועל.(Frese & Fay,2001,.Bridges,1995) בשנים האחרונות ארגונים מבקשים לעצמם עובדים פרואקטיבים יותר כדי להצליח. בהתאם לכך, מטרתו של מחקר זה הייתה להרחיב את הידע ולהעמיק את הבנת מושג הפרואקטיביות. למחקר זה מספר תרומות מרכזיות. ראשית, עד כה לא נבחנה תופעת פרואקטיביות באמצעות מדגם כה מקיף שכלל 18,500 נבדקים. גודל זה של מדגם מספק ממצאים מהימנים ותקפים יותר ויכולת להכליל מהממצאים באופן מדויק יותר. תרומה נוספת של המחקר נובעת לא רק מגודל המדגם אלא גם מכך שכלל נבדקים מ- 22 מדינות שונות באירופה ובכך סיפק גיוון משמעותי שאפשר לערוך השוואה בין-תרבותית של תופעת הפרואקטיביות. תחום המחקר ההשוואתי הבינלאומי תופס תאוצה בשנים האחרונות ועשוי לספק אבחנה מעמיקה למנהלים המתמודדים מול אתגרים גלובאליים. בזכות ייצוגן של 22 מדינות באירופה, הצליח מחקר זה לראשונה לערוך בחינה משווה של הסיכוי לפרואקטיביות בין מדינות ותרבויות באירופה ובכך לתת מענה לשאלה האם תופעת הפרואקטיביות בעבודה היא אוניברסאלית או שמא לוקאלית ומאפיינת תרבות מסוימת. תרומה שלישית של המחקר, מהווה בחינתם של משתנים שלא נבדקו עד היום בהקשר לפרואקטיביות, כמו למשל, משתנה הרווחה הבריאות ומשתנה התעסוקתיות. כמו כן, בחינת משתנים שממצאיהם אפשרו לאושש ממצאי עבר שלא היו חד משמעיים, כמו למשל, משתנה שביעות הרצון בעבודה. מחקר זה בחן גם משתנים שממצאיהם אפשרו לספק הסברים נוספים לקשרים שנמצאו כמו למשל במשתנה ההשתתפות בקורסים. הסברים חדשים אלו יכולים לשמש תשתית למחקרים עתידיים בתחום. יתרה מזו, המשתנים שנבחנו בעבר לא נבדקו בהקשר בין-תרבותי (תפישת שליטה, השתתפות בקורסים ושביעות רצון). משתנה תפישת השליטה למשל, הועלה במחקר זה גם כמשתנה מסביר אפשרי להבדלים בסיכוי לפרואקטיביות בין אשכולות המדינות השונים. בהתייחסות יישומית, קיימת חשיבות מיוחדת לבחינתם של משתנה השליטה, הקורסים והתעסוקתיות בשל היותם משתנים שלארגון ולמנהליו יש אפשרות להשפיע על עיצובם ובכך להשפיע על הסיכוי לנהוג בפרואקטיביות של עובדי הארגון. למושג תפישת השליטה בעבודה שני היבטים מרכזיים, עיצוב העבודה (כמו למשל היבט האוטונומיה) וניהול משתף (כמו למשל קבלת החלטות משתפת). מאפיינים של שליטה בעבודה הם תנאי הכרחי ומקדים לכל התנהגות פרואקטיבית. זאת משום שעובד שאין לו כלל מקום לשיקול דעת עצמי וקבלת החלטות וכל עבודתו מוכתבת, לא יוכל להיות פרואקטיבי גם אם ירצה בכך (2000, Frese.(Fay & משתנה הקורסים נמצא במחקר זה כבעל ההשפעה הרבה ביותר על הסיכוי לפרואקטיביות. השפעה זו הוסברה בהעלאת מידת הידע, המיומנות והיכולת של העובדים לבצע את עבודתם המסורתית (אשר נמצאה כמאפשרת מקום לחריגה מהתפקיד). השפעה זו הוסברה בהגברת תפישת החוללות העצמית של עובדים (אשר נמצאה כבעלת השפעה על התנהגות פרואקטיבית). כמו כן, השפעת הקורסים הוסברה על פי נורמת ההדדיות ויצירת אקלים ארגוני של ארגון לומד (שתי הנחות תיאורטיות נוספות שהועלו לראשונה במחקר זה ולא נבחנו עד כה במחקר). בניגוד למשתנה תפישת השליטה ומשתנה הקורסים, משתנה התעסוקתיות הוא משתנה שקשה יותר להשפיע עליו במסגרת הפנים ארגונית 12

13 אך, בכוחן של מערכות הגיוס והמיון לאתר מועמדים בעלי רמת תעסוקתיות גבוהה, דהיינו בעלי ניסיון תעסוקתי מגוון ובעלי יכולת להזדהות ולהתאים למערך רחב יותר של חלופות והזדמנויות תעסוקתיות. משתני תפישת השליטה, הקורסים והתעסוקתיות ניתנים להשפעה ועיצוב בידי מנהלים ומנהלי משאבי אנוש בארגון. לכן, השקעה בהגברת תפישת השליטה של עובדים ובפיתוח תכניות מיון והדרכה מתאימות עשויה להעלות את הסיכוי לפרואקטיביות בקרב עובדי הארגון. השלכה יישומית חשובה למנהלים ומנהלי משאבי אנוש היא להגביר פרואקטיביות באמצעות התאמת המצב הארגוני והתרבות הארגונית. הכוונה להגברת התנאים העשויים להגביר מוכוונות פרואקטיבית בקרב עובדי הארגון, אך גם ליצירת תרבות המעודדת למידה, חדשנות ויוזמה ומתן תמיכה ולגיטימציה, כלפי קריאות תיגר של עובדים על הסטאטוס קוו. אתגור המצב הארגוני הקיים עשוי אומנם להיתפס כמערער את היציבות הארגונית לטווח הקצר אך תרומתו להצלחה הארגונית לטווח הארוך גדולה. חולשתו המרכזית של מחקר זה הוא השימוש בבסיס נתונים קיים אשר עשה שימוש בשאלון מוכן ומובנה. כתוצאה מכך, בחירת משתני המחקר הוגבלה למשתנים הקיימים בשאלון. ההסתמכות על מאגר נתונים קיים אמנם אפשרה להגיע לעשרות אלפי נחקרים במגוון מדינות אירופה, אך מטבע הדברים, הגבילה את היכולת לבדוק משתנים נוספים אחרים או סוגיות שונות ביתר עומק, מעבר לנתונים הקיימים. משתנה אחד לדוגמא שהיה יכול להעשיר מאוד את המחקר הנוכחי ושלא נמצא בשאלון הוא משתנה תפישת החוללות העצמית. מתוך סקירת הספרות נראה כי בחירתו כמשתנה מתווך בין תעסוקתיות, תפישת שליטה והשתתפות בקורסים ובין התנהגות פרואקטיבית הייתה מספקת תמונה שלמה יותר של הגורמים המשפיעים על הסיכוי לפרואקטיביות בארגון. מאידך, נראה כי היכולת לבחון תופעה ארגונית באמצעות מדגם רחב ומגוון כל כך אפשרה לקבל תמונה אמיתית ומקיפה הן לגבי המשתנים המשפיעים על הסיכוי להתנהגות פרואקטיבית והן לגבי הבדלים בין תרבויות בסיכוי לפרואקטיביות. מתוך סקירת הספרות של מחקרי העבר נראה כי למשתנה החוללות העצמית תפקיד חשוב העשוי לתרום להבנת התופעה. מחקר זה בחן לראשונה את הקשר שבין תעסוקתיות להתנהגות פרואקטיבית ומומלץ כי מחקר המשך יבחן האם קשר זה מתווך באמצעות משתנה החוללות העצמית. כיוון מחקר אפשרי נוסף הוא התעמקות בהשפעת שביעות הרצון בעבודה ובאבחנה העולה מכך בין התנהגות פרואקטיבית ובין התנהגות ארגונית אזרחית. מתוך ממצאי מחקר זה עולה כי שלא כמו בהתנהגות ארגונית אזרחית, המונעת מרגשות חיוביים, הזרז לנהוג בפרואקטיביות אינו בהכרח חיובי. מחקר המשך מעמיק יוכל להשיב האם פרואקטיביות היא התנהגות משברית, המונעת מתוך שביעות רצון נמוכה ורצון לשנות מצב ארגוני טעון שיפור. מחקר זה סיפק הזדמנות ראשונה מסוגה לבחון את תופעת הפרואקטיביות הארגונית בהיבט רב-תרבותי, ומצא הבדלים בין אשכולות המדינות באירופה. הועלו הסברים אפשריים להבדלים אלו (הבדלים בתפישת השליטה וברמות הקולקטיביזם-אינדיבידואליזם כמאפיין תרבותי). מחקרי המשך יוכלו לבחון את ההסברים שהועלו להבדלים וכך לאתר מהם המשתנים המשפיעים ביותר על ההבדלים בין תרבויות ומדינות בסיכוי לנהוג בפרואקטיביות. על מחקרי המשך לתור אחר משתנים חדשים ולכוון למציאת קשרים נוספים תוך העמקת ההבנה של הממצאים הקיימים. כך ניתן יהיה להגיע להבנה, מדוע אנשים מציגים התנהגות פרואקטיבית בארגונים ואיך ניתן להפוך את הפרטים בארגון מכאלו המאשימים את הנסיבות לכאלו שיוצרים אותן. 13

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים החוג בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים 1 תוכן עניינים: בית ספר האקדמי דינה, בילינסון 3 5 -הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישיים לבין

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות

מיקור-חוץ בתוכנית מעגלי תעסוקה: ניתוח והמלצות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים נייר עבודה מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות רמי אדוט מאי 2017 מבוא שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גלובס לתעשייה גיליון מס' 4 מארס 2013 רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גיליון מס' 4 מארס 2013 המערכת דבר לתעשייה גלובס רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף שני אילני קוראים יקרים,

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית w w w. a y u r v e d a - h e a l. c o m, i g a l k u t i n @ g m a i l. c o m " זה אשר רואה את המציאות כפי שהיא, בעל שליטה עצמית, סובב בעולם

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף למחוננים ולמצטיינים יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן חברי המערכת: שלומית רחמל מאירה אבידר אפרת חן ציקי רדיאנו עריכה לשונית: סטודיו שושנה

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

תוכן עניינים המהנדס של המדינה... 8 מחויבות למשתמשי הדרך, לחברה ולקהילה.. 70 אסטרטגיה וניהול נושא הקיימות והאחריות מנהלים באחריות...

תוכן עניינים המהנדס של המדינה... 8 מחויבות למשתמשי הדרך, לחברה ולקהילה.. 70 אסטרטגיה וניהול נושא הקיימות והאחריות מנהלים באחריות... אחריות תאגידית 2016 תוכן עניינים דבר יושב ראש הדירקטוריון...4 דבר המנכ"ל...5 דו"ח הקיימות והאחריות התאגידית... 6 של נתיבי ישראל... 6 תוכן ומבנה...7 המהנדס של המדינה... 8 שנות ה- 60...15 שנות ה- 70...16

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן!

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! הגנת הצומח ד ר יאיר ישראלי צילם: ד ר יאיר ישראלי מחלת Fusarium מהגזע האלים Tropical Race 4 שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! יאיר ישראלי / צמח נסיונות קפדה על כללי הסגר נאותים והימנעות מהבאת חומר

Læs mere