Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, når de er frigivet dér. Afgørelserne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre anvendelsen af en pressemaskine og påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til løsning og kontrol af løsningen... 1 Sag nr. 2: Ophævelse af påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler ved røveri. 3 Sag nr. 3: Påbud om straks at sørge for at brandslukning foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt... 5 Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at udarbejde ATEX - APV for melsilo og påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver... 6 Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om mekanisk udsugning ved en pladesav i en trælastforretning og påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme påbuddet... 8 Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at sikre ansatte i kontrolrum mod forurening fra et forbrændingsanlæg... 9 Sag nr. 7: Påbud om straks at sikre forsvarlig anvendelse af en rundsav sendt tilbage til Arbejdstilsynet Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre anvendelsen af en pressemaskine Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre en pressemaskine i en maskinfabrik, så maskinen kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at der var risiko for at få hænderne klemt mellem maskinens stempel/krydshoved og det sted, hvor emnerne placeres, når maskinen kører. Nævnet fastholdt også et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. 1

2 Ved tilsynsbesøg på en maskinfabrik konstaterede Arbejdstilsynet, at en ansat under betjeningen af en pressemaskine befandt sig nærmere end 50 cm fra maskinens pressested, og at den ansattes hånd i flere arbejdssituationer kom mindre end 15 cm fra pressehovedet. På bagsiden af maskinen var der etableret en afskærmning, men der var et mellemrum på cirka 18 cm mellem skærmen og maskinen. Der færdedes andre ansatte frit rundt i lokalet, hvor pressen var placeret. Arbejdstilsynet fik oplyst, at maskinen presser med et tryk på 500 tons, og at hastigheden fra slaget accelererer fra start til slut, således at pressehovedet har den største hastighed, når den rammer emnet. Klageren anførte, at når den ansatte støtter armen, skal der være en minimumafstand på cirka 550 mm, og at kravet er opfyldt ved maskinen, idet de redskaber, som de ansatte holder i hænderne, har en længde på minimum 400 mm, hvortil kommer underarmens længde på cirka 300 mm. Samlet giver det en afstand fra pressehovedet på minimum 700 mm. Desuden anførte klageren, at alle operatører har modtaget grundig instruktion i betjeningen af de enkelte maskiner, og at afstanden på 15 cm er fra maskinens kant og ind til presseområdet, og at denne afstand ikke har nogen betydning for en eventuel risiko, idet den ansatte holder emnet i en tang, der gør, at hånden er længere væk fra presseområdet end de 15 cm. Det fremgår af 45, i arbejdsmiljøloven, at maskiner, maskindele, og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelsen skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Det fremgår af 6, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel kun må anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, udstyr, sikring m.v. ifølge bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og andre særlige regler, der måtte være fastsat herom. Det fremgår af 38, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, i bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler, at det i konstruktionen skal sikres, at personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele. Hvis fornøden sikring ikke kan opnås gennem konstruktionen, skal den gennemføres på betryggende måde ved afskærmning, andet sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivervirksomheder, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er omfattet af 8 25, dvs. vanskelige at løse. Det fremgår af 21, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører anvendelsen af tekniske hjælpemidler, hvor virksomheden ikke umiddelbart har en løsning på problemet. 2

3 Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om at sikre pressemaskinen, således at den kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at der ved anvendelsen af virksomhedens pressemaskine er risiko for klemning mellem maskinens stempel/krydshoved og det sted, hvor emnerne placeres, idet det er muligt at række ind i farezonen med hænderne under maskinens drift. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at den ansatte under betjeningen af maskinen befandt sig nærmere end 50 cm fra maskinens pressested, og at den ansattes hånd i flere arbejdssituationer kom mindre end 15 cm fra bunden/krydshovedet. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der var etableret afskærmning på bagsiden af maskinen, men at der var et mellemrum på ca. 18 cm mellem skærmen og maskinen, og at der færdedes andre ansatte frit rundt i lokalet, hvor pressen var placeret. Nævnet lagde endelig vægt på, at der ved klemning mellem maskinens stempel/krydshoved og det sted, hvor emnerne placeres, er risiko for alvorlig personskade, og at maskinen presser med 500 tons, og at hastigheden fra slaget accelererer fra start til slut, således at krydshovedet har den største hastighed, når den rammer emnet. Nævnet fastholdt desuden, at virksomheden skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå med at efterkomme påbuddet Nævnet bemærkede til klagen, at den nævnte minimumsafstand på cirka 550 mm ikke er relevant i den konkrete sag, idet denne afstand forudsætter, at der slet ikke kan rækkes ind i farezonen, mens denne sag omhandler den situation, hvor en ansat kan række ind i et fareområde over en kant. Nævnet anerkendte, at de ansatte har modtaget instruktion, men henviser til, at afgørelsen vedrører, hvorvidt det sikres, at maskinen kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det er efter reglerne ikke tilstrækkeligt, at de ansatte har fået instruktion, når det er muligt at række ind i farezonen på en pressemaskine. Nævnet henviste endelig til, at Arbejdstilsynet konstaterede, at den ansattes hånd i flere situationer kom mindre end 15 cm fra bunden/krydshovedet, selvom der blev anvendt en tang på cirka 30 cm. Begge afgørelser er truffet af et enigt nævn (j.nr og ). Sag nr. 2: Ophævelse af påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler ved røveri Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler ved røveri i en dagligvarebutik. Nævnet lagde vægt på, at det ikke i sig selv indebærer en risiko, at medarbejdere ved vagtskifte går igennem butikken med cashbox eller kassette, når blot transporten foregår diskret. Arbejdstilsynet besøgte en dagligvarebutik, der havde været udsat for røveri to gange. Ledelsen oplyste, at kassemedarbejderne starter med kr. i kassetten ved starten af en vagt. Kassetten transporteres af kassemedarbejderen fra baglokalet til kassen med låget klikket i. Kassetten er ikke aflåst under transporten fra baglokalet til kassen. Kassemedarbejderne er instrueret i, at der som hovedregel kun må være kr. i kassetten. 3

4 En cashbox er låst fast i kasseenhederne. Den pengeskabsansvarlige har nøglen til cashboxen. Kassemedarbejderen og den pengeskabsansvarlige går sammen medbringende både kassette og cashbox til baglokalet, hvor den pengeskabsansvarlige derefter låser cashboxen op. Det blev oplyst, at transport af kassette og cashbox fra kassen til baglokalet foregår i åbningstiden op til 3-4 gange dagligt. Transport af kassette og cashbox fra kassen til baglokalet foregår ad gangarealet mellem supermarkedets fire kasser og vinduerne ud mod parkeringspladsen. Ledelse og medarbejderen oplyser yderligere, at der ofte er kunder i området, når kassette og cashbox transporteres fra kassen til baglokalet. Arbejdstilsynet konstaterede, at døren til baglokalet er placeret mellem kasseområdet og vinduerne ud mod parkeringspladsen, og at cashboxene er gule ligesom selve kasseenhederne. Om virksomhedens forebyggelse blev det oplyst, at der findes alarmeringsknapper i kasserne, og at disse testes flere gange årligt. Nye medarbejdere instrueres i sikker pengehåndtering, og hvordan de skal forholde sig ved røveri. Der afholdes et årligt møde, hvor procedurer angående blandt andet forebyggelse og håndtering af røveri repeteres. Kassetten gøres klar før vagt og tælles op efter vagt i baglokalet bag låst dør. Kassemedarbejderne har hverken adgang til cashboxens indhold eller til at låse den fri af kasseenheden. Butikken har et pengeskab, hvori pengeposer med de optalte penge droppes, og som de ansatte ikke har adgang til. På den baggrund afgav Arbejdstilsynet påbud om, at virksomheden skulle forebygge risikoen for vold og trusler i forbindelse med røveri i butikken. Det fremgår af 38, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsens bilag. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 7, i samme bekendtgørelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de 4

5 fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller lang sigt, kan Arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger skal gennemføres. Sådanne foranstaltninger kan være særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v. Hvor arbejdet i særlig grad kan bringe sikkerhed og sundhed i fare, kan Arbejdstilsynet, hvor denne fare ikke kan imødegås på anden måde, stille krav om pauser og begrænset arbejdstid for dette arbejde. Samme krav stilles, hvor der anvendes særligt arbejdstøj og personlige værnemidler. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets afgørelse, idet nævnet fandt, at Arbejdstilsynet ikke har godtgjort, at virksomheden ikke planlægger, tilrettelægger og udfører arbejdet, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at det forhold, at den pengeskabsansvarlige og kassemedarbejdere ved vagtskifte går igennem butikken med henholdsvis cashboxen og kassetten, ikke i sig selv indebærer en risiko, når transporten som i sagen foregår diskret. Nævnet vurderede i den forbindelse, at det forhold, at transporten af pengene i cashboxen foregår i en gul cashbox, ikke i sig selv gør, at transporten ikke er diskret. Nævnet lagde desuden vægt på, at det forhold, at den pengeskabsansvarlige bærer nøgle som passer til både at låse cashboxen fri fra kassen og til at åbne cashboxen, ikke i sig selv indebærer en risiko, når pengehåndteringen foregår diskret. Nævnet lægger til grund for afgørelsen, at virksomheden har gjort flere tiltag for at forebygge røveri i butikken, og at Arbejdstilsynet i begrundelsen for påbuddet har oplyst, at der ikke forekommer synlig pengehåndtering. Afgørelsen er truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 3: Påbud om straks at sørge for, at brandslukning foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at brandslukning skal foregå forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at der ikke var taget tilstrækkelige forholdsregler i forhold til røgdykkernes sikkerhed, da de blev indsat i en bygning. Bl.a. fungerede radioforbindelsen mellem røgdykkerne og holdlederen ikke. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en brandstation for at undersøge en ulykke i forbindelse med brandslukning, hvor to brandfolk var blevet forbrændt i forbindelse med røgdykning. Arbejdstilsynet fik bl.a. oplyst, at indsatslederen havde termisk kamera til rådighed, og at der under røgdykningen ikke var mulighed for radiokommunikation. Arbejdstilsynet afgav på den baggrund påbud om straks at sørge for, at røgdykning i forbindelse med brandslukning foregik sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 5

6 Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Afgørelse Et flertal af nævnets medlemmer fastholdt Arbejdstilsynets påbud og lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at der i forbindelse med indsættelsen af røgdykkerne i bygningen ikke var foretaget tilstrækkelige forholdsregler i forhold til røgdykkernes sikkerhed. Flertallet lagde herved vægt på, at indsættelsen fandt sted, uden at det var klarlagt, hvor i bygningen branden var opstået, således at man kunne have vidst, at man ikke burde sende røgdykkere over ilden. Flertallet lagde desuden vægt på, at radioforbindelsen mellem røgdykkerne og holdlederen ikke fungerede i forbindelse med ulykken. Flertallet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet på tilsynsbesøget fik oplyst, at røgdykkerne forsøgte at kontakte holdlederen uden for bygningen, da røgdykkerne oplevede en meget kraftig varme, men at radiosystemet af ukendte årsager ikke fungerede. Flertallet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst, at en af røgdykkerne forsøgte at aktivere radioens nødknap. Han havde besvær med at påvirke knappen og fjernede derfor sine handsker, hvorefter hans hænder blev skoldet. Mindretalsudtalelse Et af nævnets medlemmer fandt, at indsatsmetoden i forbindelse med brandslukningen fungerede, og at arbejdet derfor var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Medlemmet fandt på baggrund af Beredskabs-Administrationens vurdering af, at der er ydet en forsvarlig indsats, at der ikke er grundlag for Arbejdstilsynets påbud (j.nr ). Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at udarbejde ATEX-APV for melsilo Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at et bageri skulle udarbejde en ATEX APV, fordi der i en melsilo og tilhørende anlæg kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære. Nævnet fastholdt også et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos et bageri og fik her bl.a. oplysninger om bageriets melsilo og om, at virksomheden ikke havde udarbejdet en ATEX-APV efter reglerne om arbejde i forbindelse med eksplosive atmosfære. Arbejdstilsynet afgav på den baggrund påbud om, at der skal udarbejdes ATEX-APV for virksomheden melsilo, samt et påbud om, at virksomheden skal indhente bistand fra en autoriseret rådgivningsvirksomhed. Det fremgår af 38, stk. 1, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 13, nr. 2, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at det ved udførelsen af arbejdet skal sikres, at fare for eksplosion, brand m.v. er forebygget. 6

7 Det fremgår af 1, i bekendtgørelsen om arbejde i forbindelse med eksplosive atmosfære, at bekendtgørelsen gælder for arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære. Ved eksplosiv atmosfære forstås en blanding under atmosfæriske betingelser af luft og brændbare stoffer i form af gasser, dampe, tåger eller støv i hvilke forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den ubrændte blanding. Det fremgår af 4, i samme bekendtgørelse, at en arbejdsgiver, der lader udføre arbejde omfattet af bekendtgørelsen, skal sørge for, at der udarbejdes skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Områder, som gennem åbninger er eller kan komme i forbindelse med andre områder, hvor eksplosive atmosfærer kan forekomme, skal også inddrages i vurderingen. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivervirksomheder, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er omfattet af 8 25, dvs. vanskelige at løse. Det fremgår af 24, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, og mindst ét af følgende forhold er til stede: 1) Manglende eller væsentlige mangler ved kortlægning og vurdering af risici fra eksplosiv atmosfære 2) Virksomheden har ikke klassificeret områder med farlig eksplosiv atmosfære i zoner 3) Foranstaltningerne til at undgå dannelse af farlig eksplosiv atmosfære er ikke tilstrækkelige 4) Foranstaltningerne til at undgå antændelse af farlig eksplosiv atmosfære er ikke tilstrækkelige. 5) Foranstaltningerne til at begrænse de skadelige virkninger fra en eksplosion er ikke tilstrækkelige. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud og rådgivningspåbud, idet der i virksomhedens melsilo og tilhørende anlæg kunne opstå fare fra en eksplosiv atmosfære, og virksomheden derfor skal udarbejde en ATEX-APV. Nævnet lagde vægt på, at der kan opstå koncentrationer af melstøv i melsiloen og anlægget, som kan være tændbare, og at der var risiko for tændkilder i systemet, som kunne antænde melstøvet, eksempelvis i form af statisk elektricitet, som kunne føre til en eksplosion. Nævnet lagde endvidere vægt på, at der på tilsynstidspunktet ikke var udarbejdet en særlig arbejdspladsvurdering i forbindelse med arbejdet, hvor der kan være risiko for dannelse af eksplosiv atmosfære (ATEX-APV). Som følge af påbuddet om ATEX APV skal der samtidig afgives et påbud om, at virksomheden skal indhente bistand fra en autoriseret rådgivervirksomhed på arbejdsmiljøområdet. Begge afgørelser er truffet af et enigt nævn (J.nr og ). 7

8 Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om mekanisk udsugning ved en pladesav i en trælastforretning Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at etablere mekanisk udsugning i en trælasthal, sådan at udsugningsluften blev ledt ud i det fri i stedet for at recirkulere. Nævnet fastholdt også et påbud om at få hjælp til det fra en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet. Nævnet fastholdt også et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg blev det konstateret, at der i en drive-in hal var opstillet en pladesav, hvor der blev foretaget opskæring af diverse træemner af forskellige sorter, herunder løvtræ. Der var etableret udsug ved pladesaven i form af udsug med filter og opsamling i poser. Luften i dette udsug blev recirkuleret. Arbejdstilsynet vurderede, at der ved opskæring af træarbejde skete en udvikling af sundhedsskadeligt træstøv, som kan medføre irritation af slimhinder i øjne og luftveje samt risiko for kronisk bronkitis. På den baggrund traf Arbejdstilsynet afgørelse med påbud om, at virksomheden skal etablere mekanisk udsugning. Arbejdstilsynet gav desuden påbud om, at virksomheden skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgivervirksomhed. Det fremgår af 42, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 35, stk. 1, 2 og stk. 3, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at der skal etableres en mekanisk udsugning, hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller udvikling af ildelugt eller anden generende luftforurening. Udsugningen skal så vidt muligt fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles. Hvis forureningen ikke kan fjernes effektivt på udviklingsstedet, skal arbejdsprocessen henlægges til et særligt rum, kabine eller lignende, hvor der ikke udføres andet arbejde, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation. Den udsugede luft må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivervirksomheder, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er omfattet af 8 25, dvs. vanskelige at løse. Det fremgår af 17, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører sundhedsskadelig luftforurening fra en arbejdsproces på faste arbejdssteder, hvor procesudsuget luftrecirkuleres, således at den udsugede luft fra den forurenende proces føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdte Arbejdstilsynet påbud om etablering af mekanisk udsug med afkast til det fri, samt påbuddet om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på 8

9 arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbuddet samt med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer. Nævnet lagde vægt på, at der i Drive-In hallen foretages opskæring af forskellige træsorter, herunder løvtræ, og at luften i det etablerede udsug med filter og opsamlingsposer recirkuleres. Videre lagde nævnet vægt på, at træstøv fra bl.a. løvtræ er sundhedsskadeligt. I forhold til rådgivningspåbuddet lagde nævnet vægt på, at manglende procesudsug med afkast til det fri i forbindelse med brug af en pladesav til opskæring af træemner efter reglerne er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem, som automatisk udløser et påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Begge afgørelser er truffet af et enigt nævn (J.nr og ). Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at sikre ansatte i kontrolrum mod forurening fra et forbrændingsanlæg Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre, at medarbejderne i et kontrolrum for en kran på et forbrændingsanlæg ikke udsættes for støv og ildelugt fra anlægget, og hvis dette ikke kan hindres etablere et mekanisk udsug, der så vidt muligt fjerner forureningen ved kilden. Ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg blev det konstateret, at der ikke var etableret mekanisk ventilation i kontrolrummet for kranen i et forbrændingsanlæg. Arbejdstilsynet fik oplyst, at der tilføres frisk luft ved at åbne døre, og at der er lugtgener i forbindelse med omlastning af brændbart affald og støvgener ved bestemte vindretninger. Arbejdstilsynet afgav påbud om at etablere mekanisk ventilation og sikre, at medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra ildelugt, støv, træk og kulde i kontrolrummet for kranen. Det fremgår af 42, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 35, stk. 1, 2 og stk. 3, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at der skal etableres en mekanisk udsugning, hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller udvikling af ildelugt eller anden generende luftforurening. Udsugningen skal så vidt muligt fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles. Hvis forureningen ikke kan fjernes effektivt på udviklingsstedet, skal arbejdsprocessen henlægges til et særligt rum, kabine eller lignende, hvor der ikke udføres andet arbejde, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation. Den udsugede luft må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal sikre, at arbejdsstedet i kontrolrummet for kranen indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 9

10 Virksomheden skal således sikre, at medarbejderne ikke udsættes for støv og ildelugt fra forbrændingsanlæggets arbejdsprocesser, og hvis dette ikke kan hindres, etablere et mekanisk udsug, der så vidt muligt fjerner forureningen på udviklingsstedet og ikke fører forureningen tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler. Nævnet lagde vægt på, at medarbejderne ved arbejde i kontrolrummet udsættes for støv og ildelugt fra biologisk nedbrydning i anlægget, og at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget havde konstateret, at der ikke var mekanisk ventilation i kontrolrummet. Videre lagde nævnet vægt på, at det under tilsynsbesøget blev oplyst, at der er støvgener ved bestemte vindretninger, at der er luftgener ved afbrænding af affald, og at der tilføres frisk luft ved at åbne døre. Afgørelsen er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 7: Påbud om straks at sikre forsvarlig anvendelse af en rundsav sendt tilbage til Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en sag med påbud om at sikre forsvarlig anvendelse af en rundsav ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at nævnet kunne træffes en afgørelse. Nævnet sendte sagen tilbage til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet besøgte en virksomhed efter oplysning fra politiet om en arbejdsulykke, der var sket på virksomhedens adresse, hvor en ansat var kommet til skade under arbejde med en rundsav. Arbejdstilsynet fik oplyst, at fremføring af et emne oftest foregik med hænderne ud for klingen, når der skulle skæres emner midt igennem, og at fremføringspinden eksempelvis blev anvendt, når der var tale om smalle emner. Virksomheden oplyste, at skadelidte anvendte handsker og mente, at brugen af handskerne var den væsentligste årsag til ulykke. Arbejdstilsynet afgav herefter påbud om, at virksomheden straks skulle sikre forsvarlig anvendelse af en rundsav. Det fremgår af 45, i arbejdsmiljøloven, at maskiner, maskindele, og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelsen skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Det fremgår af 5, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel, der anvendes ved udførelsen af et arbejde, skal være egnet eller tilpasset hertil, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Det fremgår af 9, stk. 1 og stk. 2, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel kun må anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, det er egnet til, så begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for sikkerhed eller sundhed. Sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages. 10

11 Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste afgørelsen, idet sagen ikke var tilstrækkelig oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde oplyst, om den ansatte i forbindelse med ulykken anvendte saven udover de arbejdsfunktioner og de betingelser, saven var egnet til, og om sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr blev anvendt. Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet om anvendelse af saven alene havde oplyst, at fremføringen af emnet oftest foregik med hænderne ud for klingen, når der skulle skæres og flækkes emner midt igennem, og at fremføringspinden eksempelvis blev anvendt, når der var tale om smalle emner imellem klingen og skærelandet. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet ikke havde forholdt sig til virksomhedens oplysninger om, at skadelidtes brug af handsker var den væsentligste årsag til ulykken og ikke gennemskæringen af træet. Nævnet bemærkede til sagen, at en ulykke ikke i sig selv kan dokumentere en overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (J.nr ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 23. juni 2016 med påbud

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 06 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 8/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Nyhedsbrev nr. 4/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 Ved afgørelsen

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 8. juli 2016 om, at kommunen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017. Nyhedsbrev nr. 5/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 2/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 2/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 3/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. november 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. april 2016 med påbud

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Nyhedsbrev nr. 5/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Undersøgelse af den daglige løftemængde

Undersøgelse af den daglige løftemængde KEN nr 10115 af 06/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900005-09 Senere ændringer til

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 9 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 9 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2016. Nyhedsbrev nr. 7/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 9 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2016. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. august 2016,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3/2012

Nyhedsbrev nr. 3/2012 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 3. maj 2016 med påbud om

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2 Nyhedsbrev nr. 5/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i maj måned 2015 truffet i alt 66 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 11/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Nyhedsbrev nr. 3/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser Nedenfor gennemgås Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets begrundelser

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø Syv gode grunde til at styrke lovgivningen om psykisk arbejdsmiljø Problemerne vokser Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016. Nyhedsbrev nr. 11/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Nyhedsbrev nr. 8/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016. Nyhedsbrev nr. 6/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2014

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2014 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2014 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet... 6 3. Udvalgte emner fra klagenævnets

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige forhold for unge Fokus på oplæring, feedback og fællesskab Kemi Inkl. øvelser Materialet er

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018. Nyhedsbrev nr. 3/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 29. august 2012 Udarbejdet af: Randi Lagoni E mail: Randi.Lagoni@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631727 Notat Reaktioner fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 1/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed:

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre 11-02-2019 J.nr. 20195000116 Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre I medfør af 17, stk. 3, 35, 39, 43, 49, 49 c, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet BEK nr 59 af 15/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120215777 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2007 - til og med december 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2014 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i marts måned 2015 truffet 52 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i marts måned 2015 truffet 52 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 3/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i marts måned 2015 truffet 52 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 03 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed.

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Arbejdstilsynet Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Eksempel på en konkret sag. V. Sidsel Kibsgård Jurist i Tilsynscenter Nord, Hadsten Kort om Arbejdstilsynet - Organisation Regelgrundlag

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2016. Nyhedsbrev nr. 9/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2016. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2007 - til og med juni 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere