Helkropsvibrationer i landbruget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helkropsvibrationer i landbruget"

Transkript

1 Helkropsvibrationer i landbruget

2 Indholdsfortegnelse 2 Side Forord Vibrationer Hvad er helkropsvibrationer? Hvad siger reglerne? Følger af vibrationspåvirkning Vurdering af vibrationsbelastning Hvad kan der gøres? Sædet skal passe! Krav til leverandøren Eksempler på helkropsvibrationsbelastninger i landbruget Eksempler på arbejdsdage Litteratur Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1.oplag: Februar 2008 Grafisk tilrettelæggelse og illustration: Rechnitzer a/s, Middelfart Tryk: Rechnitzer a/s, Middelfart ISBN nr.: Varenummer:

3 Forord Denne vejledning omhandler helkropsvibrationer i landbruget. Den har til formål at oplyse om den risiko, som kraftig vibrationsbelastning indebærer for den udsatte, samt om gældende regler for vurdering af belastninger. Vejledningen tager udgangspunkt i et fællesprojekt indenfor landbrug, skovbrug og anlægsgartneri, som er udført af AkustikNet A/S for BAR Jord til Bord. Styregruppen for projektet var: Anne Marie Hagelskjær, BAR Jord til Bord Kristine Jensen, BAR Jord til Bord Eva Meyle, Danske Anlægsgartnere Tormod Overby, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Ansvaret for det tekniske arbejde for AkustikNet havde Palle Voss. Pjecen kan bruges af den enkelte medarbejder. Men den kan også bruges af den arbejdsgiver, der er forpligtet til at overveje ansattes vibrationsbelastning i forbindelse med den lovpligtige APV. Ønskes mere detaljeret information, henvises til rapporten Helkropsvibrationer landbrug, skovbrug og anlægsgartneri. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Rapport og pjece kan downloades på BAR Jord til Bord s hjemmeside: eller på 3

4 Vibrationer 4 Det mekaniserede landbrug indebærer hyppig brug af maskiner, som skal køre såvel på vej som på mark. Forskningen har i de senere år påvist, at de rystelser, som maskinførere udsættes for, kan medføre en forøget belastning af ryggen, som igen medfører en for tidlig nedslidning. Rystelserne eller vibrationerne er i dag blevet en betydelig arbejdsmiljøfaktor. Vibrationer slider på kroppen, særligt ryggen. EU har udarbejdet et direktiv på området, som pålægger medlemslandene at indføre ensartede regler for vurdering af vibrationer 1. I Danmark er reglerne implementeret ved en bekendtgørelse 2. Af reglerne fremgår, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne ikke udsættes for påvirkninger, der overstiger de værdier som direktivet har fastlagt. Vurdering af en medarbejders vibrationspåvirkninger er hermed blevet en del af de forhold, der skal indgå i arbejdspladsvurderingen (APV). Man udsættes for vibrationer på to måder: Enten ved at betjene en håndholdt maskine, som f.eks. en motorsav. Eller ved at køre en traktor eller andet mobilt arbejdsredskab, f.eks. hen over marken. Ved motorsaven taler man om hånd-arm vibrationer. Ved traktorkørsel, hvor vibrationerne påvirker føreren igennem sædet, tales om helkropsvibrationer. Denne pjece omhandler helkropsvibrationer. Når arbejdsgiveren eller den enkelte medarbejder ønsker at vurdere vibrationsbelastningen, så er det vigtigt at kunne vurdere, hvor kraftige påvirkninger, man kan forvente i de enkelte arbejdssituationer. Pjecen indeholder et antal eksempler, der kan anvendes som grundlag herfor. 1. Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer). 2. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet.

5 Hvad er helkropsvibrationer? Helkropsvibrationer er betegnelsen for de vibrationer, som førere af mobile arbejdspladser udsættes for. Typisk taler vi om førere af maskiner, der kører hen over et ujævnt underlag, f.eks. en mark. Helkropsvibrationer transmitteres gennem sædet til kroppen, og for stående operatører gennem fødderne. Helkropsvibrationers virkning er en forøget belastning af ryggen. Kraftig belastning af helkropsvibrationer kan give skader og smerter i især lænderyggen, men også i skulder og nakke. Det karakteristiske ved helkropsvibrationer er, at den enkelte vibrationsbelastede medarbejder selv har en væsentlig indflydelse på belastningens størrelse. Derfor er det vigtigt at informere om virkningerne af vibrationsbelastninger, samt om reglerne for vurdering heraf. Vibrationer måles i m/s 2. For helkropsvibrationer gælder, at 0,1 m/s 2 er en meget svag vibration, og at 2,0 m/s 2 er en meget kraftig vibration. En køretur i en personbil på almindelig vej vil typisk indebære en vibrationspåvirkning på omkring 0,3 m/s 2. På arbejdspladserne kan vibrationspåvirkningerne blive meget kraftige. 5

6 Hvad siger reglerne? 6 Vurdering af vibrationsbelastninger skal medtages i arbejdspladsvurderingen (APV). Arbejdsgiveren har ansvaret for at der gennemføres APV. Aktions- og grænseværdierne udtrykkes som A(8) værdier (vibrationsbelastning), som er den daglige eksponering beregnet som gennemsnit over 8 timer. Aktionsværdi A(8) = 0,5 m/s 2 Grænseværdi A(8) = 1,15 m/s 2 Aktionsværdien skal forstås som en værdi, som hvis den overskrides medfører, at der skal træffes foranstaltninger til nedbringelse af vibrationsbelastningerne. Grænseværdien skal forstås som en værdi, som hvis den overskrides medfører, at arbejdet straks skal stoppes og først må genoptages, når det er godtgjort, at dette sker på en sådan måde, at grænseværdien ikke overskrides. Vibrationsbelastning er beregnet som gennemsnit over 8 timer Vurdering af vibrationsbelastninger skal medtages i APV en Hvis aktionsværdien overskrides skal der træffes foranstaltninger Hvis grænseværdien overskrides skal arbejdet straks stoppes Landbruget er omfattet af en overgangsordning. Overgangsordningen omfatter kun overholdelse af grænseværdien. Overgangsordningen indebærer, at grænseværdierne først finder anvendelse fra juli Dette gælder for udstyr, der stilles til medarbejderens rådighed før juli 2007, men undtagelserne gælder kun, såfremt grænseværdien ikke kan overholdes ved tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

7 Følger af vibrationspåvirkning Hvis gennemsnittet på en 8 timers arbejdsdag kommer over 0,5 m/s 2 anses det ikke længere for udelukket, at det kan medføre skader på kroppen. Skaderne er ikke akutte, men det er skader, der følger af længere tids påvirkning. Såfremt vibrationerne bliver kraftige, dvs. over ca. 0,8 m/s 2, kan selv kortvarige påvirkninger give skader. Overholdelse af den lovbestemte grænseværdi på 1,15 m/s 2 er derfor ikke i sig selv en sikring af, at der ikke opstår skader på kroppen. Den tid man er udsat for belastninger eksponeringstiden har stor betydning. Der er derudover forskel på, hvor udsat den enkelte er for at få skader efter helkropsvibrationsbelastning. Den enkeltes fysik er en medvirkende faktor, men især de arbejdsstillinger, som man bliver belastet i, er afgørende. Videnskabelige undersøgelser viser, at vibrationsbelastede arbejdsgrupper har flere rygproblemer og flere problemer med smerter i nakke/skuldre end andre erhvervsgrupper. Dårlig ryg kan have mange andre årsager end helkropsvibrationsbelastning. Men vibrationsbelastning anses for en meget væsentlig faktor. Den, der udsættes for helkropsvibrationer, udsættes samtidig også ofte for flere andre forhold, der kan forstærke vibrationernes skadelige effekt. Af disse kan nævnes: 1. at sidde i lang tid i belastet kropsstilling 2. at sidde i lang tid i uhensigtsmæssig kropsstilling 3. hyppige drejninger af rygsøjlen 4. at se tilbage over skuldrene 5. hyppige løft og håndtering af materialer 6. uventede bevægelser 7. kulde og træk 8. stress Vibrationsbelastninger, der indeholder kraftige chok, regnes normalt for mere skadelige end mere jævne vibrationsbelastninger. 7

8 Vurdering af vibrationsbelastning 8 Når man skal vurdere risikoen for vibrationsskader, skal man kende vibrationsbelastningen A(8). Vibrationsbelastningen findes således: 1. Først skal det gøres op, hvad eksponeringstiden er, dvs. i hvor lang tid om dagen, man reelt udsættes for vibrationer. Man kan evt. måle tiden med et stopur. 2. Derefter vurderes vibrationsstyrken ved: a. at sammenligne med lignende situationer, hvor man kender belastningen b. at anvende leverandørens oplysninger c. at bruge resultatet af direkte måling Se eksempler på helkropsvibrationsbelastninger i landbruget på side Leverandøren har pligt til at give oplysninger om vibrationer fra hans maskine. En direkte måling kan blive nødvendig, hvis alle andre metoder ikke er anvendelige, eller hvis forholdene er sådan, at det er vigtigt at få et meget præcist udtryk for den konkrete vibrationsbelastning. Det er en god ide, at tage en specialist med på råd. Bestem vibrationsbelastningen Opgør eksponeringstiden Læs leverandørens oplysninger Sammenlign med lignende situationer, hvor man kender belastningen Foretag målinger om nødvendigt

9 Sammenhæng imellem eksponeringstid og vibrationsstyrke Sammenhæng imellem eksponeringstid og vibrationsstyrke Grænseværdi 1 4 timer/dag Aktionsværdi ,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 1,95 a c c e le ra tio n ; m /s 2 Fig.: Sammenhæng imellem vibrationsstyrke og tilladelig eksponeringstid. Måles f.eks. vibrationsstyrke på 1 m/s 2 ses at aktionsværdien overskrides efter ca. 2 timer og grænseværdien overskrides efter ca timer. Ved at finde skæringspunktet imellem den lodrette linje, der markerer den daglige eksponeringstid, og den vandrette linje, der markerer vibrationsstyrken i denne periode, havner man i grønt område, hvis aktionsværdien ikke overskrides i gult område, hvis aktionsværdien overskrides, men grænseværdien ikke overskrides i rødt område, hvis grænseværdien overskrides.

10 Hvad kan der gøres? 10 Hastigheden Hastigheden er den vigtigste faktor til at nedbringe belastningen. Ofte kan en mindre hastighedsreduktion nedsætte vibrationerne væsentligt. Derfor er førerens temperament væsentligt og kan nemt betyde en halvering eller fordobling af vibrationsbelastningen. Kør roligt og pres ikke hastigheden op. Underlaget Hvor man har mulighed for det, kan vibrationsbelastningen begrænses ved at sørge for et jævnt underlag. På en mark kan man sjældent styre ujævnheden, men kører man langs furerne, får man mindre vibrationer, end hvis man kører på tværs af furerne. Maskinen Også andre forhold har betydning. Generelt vil store maskiner vibrere mindre end små maskiner, og større hjul og længere afstande imellem hjulene medfører færre vibrationer end mindre hjul og små akselafstande. Affjedring Moderne traktorer har affjedrede aksler og vibrationsophængte kabiner. De vibrerer mindre end gammeldags traktorer, med mindre operatøren vælger at omsætte forbedringerne til en forøget hastighed hen over marken. Dæktrykket Dæktrykket har betydning. Såvel for højt som for lavt dæktryk kan give øgede vibrationer. Ved for lavt dæktryk kan maskinen begynde at sejle. Indkøb af maskiner Ved indkøb af maskiner er det vigtigt at tage vibrationsforhold med i betragtning på lige fod med andre arbejdsmiljøparametre, som f.eks. støj. Afpas hastigheden efter forholdene Kør langs furerne eller rækkerne hvis muligt Vælg det rigtige dæktryk Inddrag vibrationsforhold ved indkøb

11 Sædet skal passe! Et godt vibrationsisolerende sæde har den funktion, at det dæmper de chok, der kan være en del af vibrationsbelastningen. Sædet skal passe til maskinen. Det er vigtigt, at det er maskinleverandøren, der anviser hvilket sæde, der kan benyttes. Det er ligeledes vigtigt, at sædet under brug justeres korrekt. De fleste sæder justeres efter vægten af føreren. Endelig er det vigtigt at gøre sig klart, at mens en maskine måske holder 20 år, så holder det vibrationsisolerende sæde langt kortere tid. Vurder derfor løbende om sædet fungerer optimalt. Krav til leverandøren Leverandøren er pligtig til at angive, hvor kraftige helkropsvibrationer, som førere af mobile arbejdspladser udsættes for. Når man køber nye maskiner, skal man forlange at få information om maskinernes helkropsvibrationsforhold. Om ikke andet, kan dette lette ens eget arbejde med APV. Oplysning om vibrationer skal fremgå af leverandørbrugsanvisningen 11 Sædet skal passe til maskinen Sædet skal indstilles korrekt Sædet holder ikke så længe som maskinen

12 12 Eksempler på helkropsvibrationsbelastninger i landbruget De fleste eksempler omhandler kørsel hen over en mark. De angivne eksempler kan nemt bruges til vurdering af andre landbrugsmaskiner, også selv om der ikke er tale om helt samme fabrikat af maskine og sæde. Husk, at det primært er underlagets beskaffenhed og kørehastigheden, der afgør belastningen. Aktionsværdien på 0,5 m/s 2 er i en række tilfælde overskredet inden for en arbejdsdag. I et af de målte eksempler, harvning, strigling, er grænseværdien på 1,15 m/s 2 endvidere overskredet. For harvning, strigling er aktionsværdien overskredet allerede efter 1 time, og grænseværdien vil blive overskredet på 5,3 timer. De kraftige vibrationer i denne situation skyldes den høje hastighed, der køres med på marken. Vibrationerne kunne reduceres væsentligt ved at reducere hastigheden. Proces Harvning, kørsel på jordvej Harvning, strigling på mark Kartoffeloptager på vej Kartoffeloptagning på mark Kornhøst med mejetærsker Møgspreder på vej Møgspredning på mark Pløjning, kørsel på jordvej Pløjning, kørsel på mark Roeoptager på vej Roeoptagning på mark Selvkørende sprøjte Skårlægning på mark Snitter på mark Snitter på vej

13 13 Maskine CASE HH 5150 PRO, 12 m harve CASE HH 5150 PRO, 12 m harve Hylleberg og Grime SE Hylleberg og Grime SE Karakteristisk hastighed km/t Målt vibrationsstyrke m/s 2 Tid før aktionsværdi overskrides timer 30 0,84 2, , , ,36 15 NH CX ,29 23,8 New Holland ,67 4,5 New Holland ,46 9,5 CASE HH 5150 PRO 30 0,83 2,9 CASE HH 5150 PRO 7 0,60 5,6 Holmer 6 rk. Terra Dos 28 0,30 22 Holmer 6 rk. Terra Dos 5-7,5 0,65 4,7 Hardi ALPHA 10 0,58 6,0 TM 165 Skårup 3532F New Holland FX 40 New Holland FX ,45 9,9 10 0,39 13,2 30 0,54 6,9

14 Eksempler på arbejdsdage 14 Spredning af gødning i 8 timer: 50 % kørsel på mark 25 % kørsel på vej 25 % fyldning Samlet vibrationsbelastning på 0,48m/s 2 Pløjning i 8 timer: 80 % kørsel på mark 10 % transport på vej 10 % pauser uden vibrationer Samlet vibrationsbelastning på 0,60 m/s 2 Harvning/strigling i 8 timer: 75 % kørsel på mark 15 % kørsel på vej 10 % pauser uden vibrationer Samlet vibrationsbelastning på 1,26 m/s 2 For to af disse eksempler overskrides aktionsværdien på 0,5 m/s 2 inden for 8 timer. For et af disse eksempler overskrides endvidere grænseværdien på 1,15 m/s 2. For at undgå en helbredsrisiko skal der derfor enten dæmpes vibrationer og/eller den samlede eksponeringstid og/eller kørehastigheden nedsættes. Ovenstående eksempler er udarbejdet på baggrund af målingerne på side

15 Litteratur 15 Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet. At-vejledning D.6.7 om Helkropsvibrationer.

16 Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Torsøvej Risskov Mail: Telefon: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Mail: Telefon:

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

VibroControl. Lundvej 30 DK-8800 Viborg Tlf.: Fax:

VibroControl. Lundvej 30 DK-8800 Viborg Tlf.: Fax: VibroControl Lundvej 30 DK-8800 Viborg Tlf.: +45 86 60 21 99 Fax: +45 86 62 82 66 www.erikjacobsen.dk office@erikjacobsen.dk Introduktion Ifølge EU direktivet 2002/44/EF samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Krav til arbejdsmiljø og miljø. Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject

Krav til arbejdsmiljø og miljø. Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject Krav til arbejdsmiljø og miljø Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject bm@greenproject.dk, 4119 8995 Væsentlige belastninger af arbejdsmiljøet kommer fra kørsel med maskiner.

Læs mere

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har

Læs mere

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchevejledning helkrops vibrationer i helikoptere Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer i helikoptere Forord I 2006 trådte

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato BEK nr 682 af 30/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2005 Beskæftigelsesministeriet Accession B20050068205 ntydig dokumentidentifikation BE001318 ato for førstegangsindlæggelse 5-07-2005 ato

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Helkropsvibrationer. landbrug, skovbrug og anlægsgartneri

Helkropsvibrationer. landbrug, skovbrug og anlægsgartneri Helkropsvibrationer landbrug, skovbrug og anlægsgartneri BAR Jord til Bord April 2006 Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: April 2006 Grafisk tilrettelæggelse og illustration:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Indhold 5 Indledning 6 Viden om helkropsvibrationer Definition Helbredseffekter Regler Vurdering af vibrationsbelastning Vejledende vibrationsniveauer for forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 847 af 29/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20159000058 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndskubbet plæneklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 7 Klipning af græs på skråninger 9 Rotorplæneklipper 16 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndskubbet

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Hånd-arm vibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Hånd-arm vibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.2-3 Hånd-arm vibrationer Oktober 2014 Erstatter April 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen

Læs mere

Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Indhold 5 Indledning 6 Viden om helkropsvibrationer Definition Helbredseffekter Regler Vurdering af vibrationsbelastning 10 Reduktion af vibrationsbelastninger

Læs mere

Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport

Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport 121317 Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport INDHOLD : BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER VED VEJTRANSPORT 1 HVAD ER HELKROPSVIBRATIONER? 2 HVILKE HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 394 af 15/05/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 016001/16020-0006 Senere ændringer

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

Helkropsvibrationer. landbrug, skovbrug og anlægsgartneri

Helkropsvibrationer. landbrug, skovbrug og anlægsgartneri Helkropsvibrationer landbrug, skovbrug og anlægsgartneri BAR Jord til Bord April 2006 Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: April 2006 /Net: November 2015 Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet iht. arbejdsmiljøloven.

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet iht. arbejdsmiljøloven. FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet iht. arbejdsmiljøloven. Rådet har bl.a. til opgave at informere og vejlede om

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORBEREDENDE 1992/0449(COD) 17. juli 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 395 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer Bekendtgørelse nr. 617 af 23. juni 2005 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer (Vibrationsbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Støjproblemer i virksomheden

Støjproblemer i virksomheden Støjproblemer i virksomheden Gode råd og værktøjer, når der skal vurderes og løses støjproblemer på virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Den optimale brug af muskler og led. Måling af selvvurderede oplevelser respons. Mål forekomsten af MSB før og efter en indsats

Den optimale brug af muskler og led. Måling af selvvurderede oplevelser respons. Mål forekomsten af MSB før og efter en indsats Sæt fokus på MSB Viden og værktøj MUSKEL SKELET BESVÆR Hvor er I nu Følg op og synliggør Hvor vil I gerne hen Hvor er I nu? Et godt udgangspunkt Den optimale brug af muskler og led Måling af selvvurderede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Skovarbejder! Pas på din krop! Stig Holm Fysioterapeut T: Mail:

Skovarbejder! Pas på din krop! Stig Holm Fysioterapeut T: Mail: Skovarbejder! Pas på din krop! Stig Holm Fysioterapeut T: 26 300 544 Mail: sh@amcentret.dk Dagen i dag Ryggens opbygning Kroppens reaktioner på slid eller løft Hvornår er det sundhedsskadeligt at løfte?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser November 2014

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser November 2014 Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser November 2014 Materialet kan rekvireres eller downloades på www.barjordtilbord.dk og købes i www.arbejdsmiljøbutikken.dk Indhold Branchevejledninger,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0044 DA 11.12.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/44/EF af 25. juni 2002 om

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 602 af 24/06/2009 Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyerlsen, J.nr. 1129/1079-0004 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At den enkelte medarbejder undgår nedslidning. Både lederen og den enkelte medarbejder har ansvar for, at arbejdet bliver udført korrekt.

At den enkelte medarbejder undgår nedslidning. Både lederen og den enkelte medarbejder har ansvar for, at arbejdet bliver udført korrekt. Forflytning Med denne folder vil vi gerne introducere dig til forflytningsområdet, så du er klædt på til at arbejde med forflytninger ude ved borgerne. Middelfart Kommune har udarbejdet retningslinjer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ergonomi i EAT boderne

Ergonomi i EAT boderne Feb. 2017 Ergonomi i EAT boderne Toke J. Jensen Vi kommer omkring: Arbejdstilsynets retningslinjer Ergonomi Arbejdsteknik Arbejdsredskaber Fysiske øvelser Hvor kan jeg lære mere? Ergonomi Ergonomi = Viden

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Få styr på arbejdsmiljøet i landbruget Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Indhold Forord Forord... 1 Samarbejde om arbejdsmiljø... 2 Arbejdspladsvurdering...4 Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse...5

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner Eksempelvis save, boremaskiner, skruemaskiner, hugge- og skæremaskiner, hækkeklippere Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt, at der

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Arbejdsmiljø på motorredskaber

Arbejdsmiljø på motorredskaber Arbejdsmiljø på motorredskaber - Checkliste til brug ved anskaffelse af ny maskine Maskinfabrikat og type: Titel: Arbejdsmiljø på motorredskaber Forfatter: Landskonsulent Jens J. Høy, Landscentret Byggeri

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere