Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Indsatsplan Hundslund,"

Transkript

1 Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund Vandværk Oldrup Vandværk Retningslinjer Opfølgning på Indsatser Fakta om OSD Hovedgård Overordnede geologiske forhold Grundvandskemi Nitrat Pesticider Indvindingsoplande Vandværker i området Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund Vandværk Oldrup vandværk Sårbarhed overfor nitrat og miljøfremmede stoffer Arealanvendelse Landbrug Industri og byvækst Skove og naturområder Øvrige forureningskilder Jordforurening Ubenyttede brønde og boringer Spildevand / 36

2 Indsatsplan Hundslund 2 / 36

3 Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden indvindes drikkevand af en god kvalitet. Indsatsplanen giver det nødvendige grundlag for at beskytte grundvandet, herunder, hvis det bliver nødvendigt, at gennemføre rådighedsindskrænkninger overfor anvendelsen af gødning og pesticider. Resultatet af den statslige grundvandskortlægning udgør det faglige grundlag for udpegning af indsatsområder. Det er i disse områder, at Odder Kommune skal udarbejde indsatsplaner. Indsatsområder udpeges inden for følsomme indvindingsområder, som igen udpeges inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indsatsplan Hundslund omhandler indsatsområder udpeget af Miljøministeren indenfor OSD Hundslund samt prioriterede områder udpeget af Odder Kommune. De prioriterede områder omfatter de dele af indvindingsoplandene til vandværkerne i området, som er beliggende i Odder Kommune, og som ikke er udpeget som indsatsområde af Naturstyrelsen. På kortet herunder ses OSD, nitratfølsomme indvindingsområder, indvindingsoplande, indsatsområder og prioriterede områder. Indsatsplan Hundslund dækker rent geografisk udelukkende den del af OSD, der er beliggende i Odder Kommune, og alle tal samt beskrivelser dækker udelukkende denne del. En væsentlig del af OSD er beliggende i Horsens Kommune. Ligeledes strækker indvindingsoplandene for Hundslund Vandværk og Alrø Vandværk sig ind i Horsens Kommune, men er dog fuldt indeholdt i OSD. Denne indsatsplan gælder udelukkende for arealerne beliggende i Odder Kommune. Indsatsområder Indvindingsområder Kommunegrænse OSD Hovedgaard Prioriterede områder 3 / 36

4 Formål med planen Formålet med en indsatsplan er at vurdere og prioritere, hvilke grundvandsbeskyttende indsatser, der skal iværksættes, herunder hvem der har ansvaret for indsatserne, og hvornår de konkrete indsatser skal gennemføres. Odder Kommune har som pejlemærke, at der skal kunne indvindes rent vand fra området også til de næste generationer. I denne indsatsplan fastsættes derfor en række indsatser, som har til hensigt at medvirke til at forhindre, at grundvandet belastes med nitrat, pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. OSD Hundslund er 9 km 2 stort og fra området sker knap 8 % af kommunens samlede indvinding. OSD Hundslund omfatter indvindingsoplande til følgende vandværker: Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund Vandværk Derudover findes et enkelt vandværk med indvindingsopland uden for OSD: Oldrup Vandværk Indsatsplanen fastlægger de grundvandsbeskyttende indsatser med baggrund i den kortlægning, som den tidligere Naturstyrelse, nu Miljøstyrelsen, har udført indenfor OSD Hundslund. Kortlægningen har ført til udpegning af indsatsområder med hensyn til nitrat, herefter kaldet Indsatsområder, det vil sige de områder, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nedsivende nitrat. Inden for disse områder skal Odder Kommune vurdere hvilke tiltag, der er nødvendige at iværksætte i forhold til bl.a. nitrat i grundvandet. Tiltag over for nitrat og andre mulige forureningskilder vil generelt ske på baggrund af en vurdering af forureningstruslens størrelse og områdets sårbarhed. Derudover har Odder Kommune vurderet, at indsatsplanen også skal omfatte de dele af indvindingsoplandene, som ikke er omfattet af Naturstyrelsens udpegning af indsatsområder. Disse områder kaldes prioriterede områder. Den statslige grundvandskortlægning vurderes af Odder Kommune at være tilstrækkeligt vidensgrundlag til at udlægge de prioriterede områder. Se også Odder Kommunes administrationspraksis vedrørende indsatsplanlægning, der beskriver kommunens målsætninger for beskyttelse af grundvand og principperne i prioritering af indsatser (link i højre kolonne). 4 / 36

5 Baggrund for planen Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til paragraf 13 i lov om vandforsyning LBK nr. 125 af 26/01/2017 for så vidt angår indsatsområderne og i henhold til paragraf 13a for så vidt angår de prioriterede områder. I bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer BEK nr. 246 af 15/03/2017 er OSD, nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsområder og indvindingsoplande uden for OSD udpeget. Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27/06/2016 fastsætter nærmere krav til indsatsplaners indhold og behandling. Blandt andet fremgår det, at indsatsplanen skal indeholde et resumé af grundvandskortlægningen. Dette resumé er baseret på "Redegørelse for Hovedgård området Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning" udgivet i april 2013 samt bagvedliggende materiale til redegørelsen (link i højre kolonne). 5 / 36

6 Behov for indsats Det overordnede miljømål for nitratindholdet i grundvandet er på 50 mg/l, og svarer til det miljømål, der er fastsat i EU's Vandrammedirektiv. Det er indsatsplanens formål at sikre, at der kan indvindes vand til drikkevandsformål fra alle primære grundvandsmagasiner, og at kvalitetskravet på 50 mg/l overholdes. I indsatsområderne er grundvandet sårbart overfor nitrat, men da der endnu ikke er konstateret nitrat i det primære grundvandsmagasin, vurderer Odder Kommune, at det ikke i øjeblikket er nødvendigt at gennemføre frivillige aftaler eller påbud om rådighedsindskrænkende indsatser over for nitrat i indsatsområdet. Eftersom der heller ikke er konstateret nitrat i den øvrige del af OSD (herunder prioriterede områder) eller i indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk, er der ikke behov for at gennemføre frivillige aftaler eller påbud om rådighedsindskrænkende indsatser i forhold til nitrat her. Indsatsen baseres på overvågning af vandværkernes råvand i forhold til sulfat og nitratindholdet i det primære grundvandsmagasin. Overvågningen er beskrevet nærmere under oversigt over indsatser under det enkelte vandværk. Miljømålet for nitrat sikres således opnået gennem den generelle regulering, indsatserne beskrevet i indsatsprogrammet samt ved overvågning af grundvandets indhold af sulfat og nitrat i vandværkernes råvand. De overordnede miljømål for pesticider i grundvandet er maksimalt 0,1 µg/l, og det svarer til det miljømål, der er fastsat i EU's Vandrammedirektiv. Forringelse af grundvandsmagasinernes tilstand skal forebygges. Der er hverken fundet pesticider i grundvandet i OSD eller i indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk. Miljømålet for pesticider sikres opnået gennem den generelle regulering og indsatser beskrevet i indsatsprogrammet. Derudover er Odder Kommunes arealer sprøjtefrie, og der udstedes deklarationer mod anvendelse af pesticider ved salg af alle kommunale arealer. 6 / 36

7 Oversigt over indsatser Odder Kommune prioriterer behovet for indsatsen så effekten af tiltagene bliver størst. Indsatserne er derfor blevet prioriteret tidsmæssigt i samarbejde med de berørte vandværker. Odder Kommune koordinerer sammen med vandværkerne og Region Midtjylland den konkrete indsats, der skal iværksættes, herunder også kommunens tilsyn med erhvervsvirksomheder, landbrugsbedrifter, olietanke m.m. Generelt gælder det, at jo tættere en mulig kilde til forurening ligger på en indvindingsboring og jo større grundvandsrisiko, der er forbundet med den enkelte kilde, desto højere er indsatsen prioriteret. BNBO Indvindingsområder Kommunegrænse OSD Hovedgaard Vandværksboringer Vandværker 7 / 36

8 Indsatsprogram og tidsplan Hvor intet andet er anført er indsatsområder og prioriterede områder omfattet af indsatserne listet i nedenstående tabel. Derudover er der under de enkelte vandværker i afsnittet "Indsatser ved vandværkerne" beskrevet supplerende indsatser. Vandværkerne Information til forbrugere og beboere vedr. pesticidanvendelse, tilskudsmuligheder til miljøvenlig drift, f.eks. pleje af græs og naturarealer og muligheder ved sædskifte sker i samarbejde med landbruget og kommunen. Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde i samarbejde med Odder Kommune x x x x x x x x x x x x Opretholdelse af 25 meters zone ved boringer x x x x x x Fastholde en skånsom indvindingsstrategi, hvor indvindingen fordeles over hele døgnet Odder Kommune I samarbejde med Vandrådet sløjfes ubenyttede boringer og brønde. Indsatsområder og indvindingsoplande prioriteres først. Eventuelt påbud om sløjfning i henhold til Odder Kommunes Vandforsyningsplan. Vurdering af nye skovrejsningsområder i Kommuneplan. Koordinering af og opfølgning på den monitering af grundvandskvaliteten, der udføres af vandværkerne. x x x x x x x x x x x x x x x x x x Opfølgning på indsatsplan x x x x Vurdering af behov for revision af indsatsplan Region Midtjylland I samarbejde med Odder Kommune undersøges om, der er kendskab til mindre lossepladser/opfyldte vandhuller ud over de, der allerede er vurderet. x x x 8 / 36

9 Indsatser ved vandværkerne Kortet viser Vandværkerne i Odder Kommune Distributionsselskab Vandværker Kommunegrænse 9 / 36

10 Alrø Vandværk Der er med baggrund i den udførte statslige grundvandskortlægning og efter en konkret vurdering foretaget af Odder Kommune ingen indsatser for grundvandsbeskyttelse ved Alrø Vandværk. Dermed er der heller ingen umiddelbare omkostninger for Alrø Vandværk som følge af indsatsplanen. Det normale overvågningsprogram af vandkvaliteten som angivet i drikkevandsbekendtgørelsen skal opretholdes. Dette indebærer for Alrø Vandværk blandt andet, at der foretages vandprøver af grundvandet, såkaldt boringskontrol, hvert 5. år BNBO Følsomme Indvindingsområder Indsatsområder Indvindingsområder Jordforurening V1 Jordforurening V2 Kommunegrænse OSD Hovedgaard Prioriterede områder Vandværksboringer 10 / 36

11 Hadrup Vandværk Der er med baggrund i den udførte statslige grundvandskortlægning og efter en konkret vurdering foretaget af Odder Kommune ingen indsatser for grundvandsbeskyttelse ved Hadrup Vandværk. Dermed er der heller ingen umiddelbare omkostninger for Hadrup Vandværk som følge af indsatsplanen. Det normale overvågningsprogram af vandkvaliteten som angivet i drikkevandsbekendtgørelsen skal opretholdes. Dette indebærer for Hadrup Vandværk blandt andet, at der foretages vandprøver af grundvandet, såkaldt boringskontrol, hvert 5. år. BNBO Følsomme Indvindingsområder Indsatsområder Indvindingsområder Jordforurening V1 Jordforurening V2 Kommunegrænse OSD Hovedgaard Prioriterede områder Vandværksboringer 11 / 36

12 Hundslund Vandværk Af hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed er vandværkerne i Odder Kommune grupperet indenfor 5 interesseområder, hvortil der er knyttet et områdevandværk. Baggrunden er at den fremtidige vandforsyning baseres på de almene vandværker med en størrelse og tilstand, som kan sikre en stabil vandforsyning med en god vandkvalitet i forsyningsområdet samt sikre den nødvendige beskyttelse af grundvandsressourcen i oplandet. Hundslund Vandværk er af Odder Kommune udlagt som områdevandværk, hvilket indebærer, at der skal foretages en indsats i BNBO (BoringsNært BeskyttelsesOmråde). Indsatsen i forhold til sprøjtemidler og miljøfremmede stoffer indenfor BNBO Hundslund foregår i op til tre etaper, hvor etape 1 iværksættes senest i år 2020: Etape 1: Efter indsatsplanens endelige vedtagelse og inden for den fastsatte tidsfrist skal Odder Kommune foretage forundersøgelser, der skal afdække hvilke helt konkrete restriktioner i anvendelsen af sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer, der kan og skal gennemføres. Odder Kommune planlægger og gennemfører dette arbejde i dialog med Hundslund Vandværk. En eventuel rådighedsindskrænkning skal kunne begrundes, og må ikke være mere vidtgående end nødvendigt. Den skal med andre ord være proportional. Etape 2: I dialog med Hundslund Vandværk afdækker Odder Kommune muligheden for og indgår i givet fald frivillige aftaler med lodsejere om de restriktioner i anvendelsen eller opbevaringen af sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer, der er fundet nødvendige i etape 1. Etape 3: Er det ikke muligt for Odder Kommune at indgå frivillige aftaler inden for den fastsatte tidsfrist, kan Odder Kommune påbyde rådighedsindskrænkninger, eksempelvis om restriktioner i anvendelsen eller opbevaringen af sprøjtemidler, såfremt det vurderes at være nødvendigt. Et påbud om rådighedsindskrænkninger vil altid blive vurderet konkret for hver ejendom, og lodsejeren er i henhold til miljøbeskyttelsesloven berettiget til fuldstændig erstatning. Erstatning til lodsejere afholdes af det vandværk, der har fordel af påbuddet. Ud over indsatsen i BNBO skal det normale overvågningsprogram af vandkvaliteten som angivet i drikkevandsbekendtgørelsen opretholdes. Dette indebærer for Hundslund Vandværk blandt andet at der foretages vandprøver af grundvandet, såkaldt boringskontrol, hvert 4. år. BNBO Følsomme Indvindingsområder Indsatsområder Indvindingsområder Jordforurening V1 Jordforurening V2 Kommunegrænse OSD Hovedgaard Prioriterede områder Vandværksboringer 12 / 36

13 Oldrup Vandværk Der er med baggrund i den udførte statslige grundvandskortlægning og efter en konkret vurdering foretaget af Odder Kommune fastlagt følgende indsats for overvågning af indholdet af sulfat i grundvandet ved Oldrup Vandværk: Ved hver boringskontrol skal Odder Kommune sammenholde indholdet af sulfat med tidligere analyser. Oldrup Vandværk har i efteråret 2017 etableret to rentvandstanke. Dette forventes at give en mere jævn indvinding end tidligere. Det er Odder Kommunes vurdering, at dette tiltag kan have en gavnlig effekt på indholdet af sulfat. Såfremt indholdet af sulfat i grundvandet ved Oldrup Vandværk øges væsentligt, skal Odder Kommune vurdere, hvorvidt en eventuel stigning i sulfatindhold kræver handling, samt i givet fald hvilke tiltag der skal sættes i værk. Der er ingen umiddelbare omkostninger for Oldrup Vandværk som følge af indsatsplanen. Det normale overvågningsprogram af vandkvaliteten som angivet i drikkevandsbekendtgørelsen skal opretholdes. Dette indebærer for Oldrup Vandværk blandt andet, at der foretages vandprøver af grundvandet, såkaldt boringskontrol, hvert 5. år BNBO Følsomme Indvindingsområder Indsatsområder Indvindingsområder Jordforurening V1 Jordforurening V2 Kommunegrænse OSD Hovedgaard Prioriterede områder Vandværksboringer 13 / 36

14 Retningslinjer Følgende retningslinjer er fastsat i indsatsplanen og vil være gældende i Odder Kommunes fremadrettede administration af forureningskilder i området. Der gives om muligt kun tilladelse til indvinding af vand fra det mest terrænnære grundvandsmagasin til andet formål end drikkevand. Dette for at undgå forringelse af vandkvaliteten i dybere og bedre beskyttede grundvandsmagasiner. Ved kommunalt tilsyn ved virksomheder og landbrugsejendomme, er der i hele OSD særlig opmærksomhed omkring aktiviteter, der kan forurene grundvandet. Planlægning for byudvikling er fastsat i kommuneplan ved retningslinjer og rammer efter planloven. Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD samt den tilhørende vejledning om kommunernes fysiske planlægning inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger beskriver, hvor og hvordan statens interesse i grundvandsbeskyttelsen sikres i forbindelse med kommuneplanlægningen. Odder Kommune indarbejder grundvandshensyn ved byudvikling i henhold til denne bekendtgørelse og vejledning. Der stilles krav om membran i regnvandsbassiner i OSD i henhold til gældende vejledning for placering og udformning af regnvandsbassiner. Inden for indvindingsoplandene prioriteres kloakering af bysamfund, samt vurdering af forureningsrisiko fra eksisterende kloakledninger. Ved tilladelse til nedsivningsanlæg inden for indvindingsoplande foretages en konkret vurdering af eventuel risiko i forhold til grundvandsressourcen. 14 / 36

15 Opfølgning på Indsatser For at sikre indsatsplanens virkning er der behov for løbende at: Sikre at de indsatser, der er beskrevet i indsatsplanen, bliver gennemført Vurdere om forudsætningerne, der ligger til grund for indsatserne stadig er gældende Evaluere indsatsplanens effekt i forhold til målsætningerne Ovenstående vurdering foretages i regi af den følgegruppe, der har været nedsat i forbindelse med, at indsatsplanen blev udarbejdet. Gruppen består af vandværkerne i Indsatsområdet i OSD Hundslund, repræsentanter fra landbruget samt repræsentanter fra Odder Kommune. Fremadrettet mødes gruppen årligt, og senest efter 5 år tages indsatsplanen op til vurdering. Odder Kommune er ansvarlig for, at møderne afholdes. 15 / 36

16 Fakta om OSD Hovedgård Hovedgård området er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD område). OSD Hovedgård ligger i Odder og Horsens kommuner og omfatter indvindingsoplandene til Alrø Vandværk, Hadrup Vandværk, Hundslund Vandværk samt Oldrup Vandværk. Vandværkerne med de tilhørende indvindingsoplande ses på kortet herunder. Den primære arealanvendelse i OSD, indvindingsoplandene og omkring vandindvindingsboringerne er landbrug med undtagelse af Alrø Vandværk, hvor den ene boring er beliggende i skov. 16 / 36

17 Indvindingsområder Kommunegrænse OSD Hovedgaard Vandværker 17 / 36

18 Overordnede geologiske forhold De geologiske forhold i OSD Hundslund er beskrevet i rapporten "Redegørelse for Hovedgård området Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning". Redegørelsen er udarbejdet i 2013 af den tidligere Naturstyrelse, nu Miljøstyrelse. Med mindre andet er angivet i det følgende resumé af grundvandskortlægningens resultater, stammer alle oplysninger fra Naturstyrelsens kortlægning. Kortlægningsområdet er beliggende i morænelandskabet fra sidste istid, og er gennemsat af en række begravede dale i flere niveauer. Disse dale er skåret dybt ned i de underliggende aflejringer (nogle ned til mere end 200 m). Udfyldningen i nogle af dalene udgøres af smeltevandssand og grus, der således udgør nuværende, såvel som fremtidige grundvandsmagasiner. De geologiske lag i området består øverst af sandede og lerede aflejringer afsat i forbindelse med istiden, de såkaldt kvartære aflejringer. De øverste lag er af meget varierende tykkelse. Der findes lokalt regionale udbredte sandlag i de øverste godt 100 meter under terræn, som der indvindes fra. Under disse kvartære aflejringer findes de prækvartære aflejringer, der består af ler, og som i vandforsyningsmæssig sammenhæng er uden interesse. Grundvandsmagasinerne er generelt beskyttet af lerlag i de øverste 0 30 meter under terræn, men der er dog kortlagt huller i dette lerlag som udgør stor risiko for nedsivning af uønskede stoffer til det primære magasin. En principskitse af områdets geologiske opbygning ses nedenfor. Odder Kommune præciserer, at vandværkerne i området primært indvinder fra de kvartære grundvandsmagasiner, det øvre magasin. Ved Oldrup Vandværk indvindes der dog fra to forskellige dybder i de to boringer. 18 / 36

19 Grundvandskemi De grundvandskemiske forhold i OSD Hundslund er beskrevet i rapporten "Redegørelse for Hovedgård området Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning". Redegørelsen er udarbejdet i 2013 af den tidligere Naturstyrelse, nu Miljøstyrelsen. Med mindre andet er angivet i det følgende resumé af grundvandskortlægningens resultater vedrørende grundvandets kemiske forhold, stammer alle oplysninger fra denne kortlægning. 19 / 36

20 Nitrat Der er ikke fundet nitrat i grundvandsanalyser fra boringerne i OSD Hundslund samt indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk. Odder Kommune præciserer, at der dog i 1966 blev fundet et nitratindhold på 14 mg/l i en brønd ved Hundslund Vandværk. Det antages, at vandet har passeret stort set direkte fra jordoverfladen og ned i brønden. Brønden blev sløjfet for en del år siden, og den gamle analyse er ikke repræsentativ for grundvandets nitratindhold i dag, og fundet tillægges ikke nogen risiko i forbindelse med grundvandsmagasinerne. Nitrat [mg/l] Nitrat 1 10 [mg/l] Nitrat < 1 [mg/l] Nitrat [mg/l] ikke påvist Kommunegrænse OSD Hovedgaard 20 / 36

21 Pesticider Der er ikke fundet pesticider i grundvandsanalyser fra boringerne i OSD Hundslund samt indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk. Nitrat, Aktuelt fund under grænseværdi Nitrat, Aktuelt over grænseværdi Nitrat, Intet nu, intet tidligere Kommunegrænse OSD Hovedgaard 21 / 36

22 Indvindingsoplande Naturstyrelsen har beregnet indvindingsoplande for vandværkerne ud fra en hydrologisk strømningsmodel, der er udarbejdet på baggrund af en hydrostratigrafisk model. En uddybende beskrivelse af metode og fremgangsmåde fremgår af rapporten "Redegørelse for Hovedgård området Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning". Redegørelsen er udarbejdet i 2013 af den tidligere Naturstyrelse, nu Miljøstyrelsen. Rapporten beskriver at Naturstyrelsen vurderer, at det er sikret, at Hundslund OSD`et rummer tilstrækkeligt med grundvand af en fornuftig kvalitet, såfremt at grundvandsressourcen beskyttes og udnyttes efter de gældende regler og love. De beregnede indvindingsoplande for Hundslund Vandværk og Alrø Vandværk strækker sig i betydelig grad ind i Horsens Kommune. De dele af indvindingsoplandene, som ligger i Horsens Kommune er ikke omfattet af denne indsatsplan. Indvindingsområder Kommunegrænse OSD Hovedgaard Vandværker 22 / 36

23 Vandværker i området Der findes i dag 4 aktive almene vandværker i området. Et vandværk betegnes alment, når det indvinder til 10 husholdninger eller mere. De almene vandværker har tilsammen indvindingstilladelser på m3/år, og den aktuelle indvinding i 2016 var på knap m3. Derudover findes kun mindre indvindinger i området blandt andet 1 markvandingsanlæg sydvest for Trustrup og 1 gartneri ved Hundslund. Vandværkerne med tilhørende indvindingstilladelse og oppumpet vandmængde i 2016 ses i tabellen herunder. Vandværkernes beliggenhed kan ses på nedenstående kort. Vandværk Tilladelse [m3/år] Oppumpning [m3/år] Alrø Hadrup Hundslund Oldrup Kommunegrænse OSD Hovedgaard Vandværksboringer Vandværker 23 / 36

24 Alrø Vandværk Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr og Boring DGU nr er filtersat meter under terræn, mens boring DGU nr er filtersat meter under terræn. Boring DGU nr ligger på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer og skov. Boring DGU nr ligger i skov. Boringerne indvinder fra et sandlag, der er beliggende under meter ler, der giver en god beskyttelse mod miljøfremmede stoffer. Boringerne er artesiske, det vil sige, at vandtrykket står højere end terrænoverfladen. Kvaliteten af grundvandet er god i begge boringer. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret et lavt indhold af sulfat og fosfor på henholdsvis mg/l og 0,1 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i grundvandet. Ammonium, jern og mangan reduceres under vandbehandling på vandværket. Indholdet af arsen ligger i niveauet µg/l og reduceres ligeledes under vandbehandling. 24 / 36

25 Hadrup Vandværk Vandværket indvinder fra boring DGU nr , som er filtersat 16,5 18,5 meter under terræn. Boringen ligger på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer. Boringen indvinder fra et sandlag, der er beliggende under 11 meter ler, der giver en vis beskyttelse mod miljøfremmede stoffer. Kvaliteten af grundvandet er god i boringen. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret et indhold af sulfat og fosfor på henholdsvis mg/l og 0,15 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i grundvandet. Ammonium, jern og mangan reduceres under vandbehandling. Indholdet af arsen ligger i niveauet 5 10 µg/l og reduceres ligeledes under vandbehandling. 25 / 36

26 Hundslund Vandværk Vandværket indvindinger fra 3 boringer, DGU nr , og Boring DGU nr er filtersat 30,5 36,5 meter under terræn, boring DGU nr er filtersat meter under terræn, mens boring DGU nr er filtersat 39,7 45,7 meter under terræn. Boringerne ligger i krat omgivet af landbrugsareal. Boringerne indvinder fra et sandlag, der er beliggende under meter ler, der giver en god beskyttelse mod miljøfremmede stoffer. Kvaliteten af grundvandet er god i alle boringer. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret indhold af sulfat og fosfor på henholdsvis mg/l og 0,2 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i grundvandet. Ammonium, jern og mangan reduceres under vandbehandling. Indhold af arsen ligger i niveauet µg/l og reduceres ligeledes under vandbehandling. 26 / 36

27 Oldrup vandværk Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr og Boring DGU nr er filtersat meter under terræn, mens boring DGU nr er filtersat meter under terræn. Boring DGU nr ligger på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer mens boring DGU nr ligger på landbrugsareal. Boring DGU nr indvinder fra et sandlag, der er beliggende under 23 meter ler, mens DGU nr indvinder fra et lidt dybereliggende sandlag, der er beliggende under samlet cirka 20 meter ler, der giver en god beskyttelse mod miljøfremmede stoffer. Kvaliteten af grundvandet er god i begge boringer. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret et indhold af sulfat på henholdsvis 85 og mg/l i boring DGU nr og I DGU nr er indholdet af sulfat faldet over de seneste 25 år (fra 118 mg/l i 1992 til 85 mg/l i 2016), hvilket sandsynligvis skyldes en mindsket indvindingsmængde. I DGU nr er sulfatindholdet svagt stigende på et lavt niveau over en 25 årig periode i niveauet 22 til 26 mg/l. Sulfatkoncentrationen i DGU nr er dog stadig lav. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i grundvandet. Ammonium, jern og mangan reduceres under vandbehandling i begge boringer. Indholdet af arsen ligger i niveauet µg/l i boring DGU nr og reduceres ligeledes under vandbehandling. 27 / 36

28 Sårbarhed overfor nitrat og miljøfremmede stoffer Inden for OSD Hundslund er der af Naturstyrelsen udpeget et område, hvor grundvandsmagasinerne er særligt sårbart over for nedsivende nitrat. Områderne er udpeget på baggrund af en samlet vurdering af de geologiske forhold, de grundvandskemiske forhold, grundvandets strømningsforhold, områder med grundvandsdannelse samt arealanvendelsen. En del af den sydøstligste del af OSD Hundslund er udpeget som Indsatsområde på de arealer, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelsesindsats. Det er altså inden for indsatsområdet, at der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet mod nedsivende nitrat. Et mindre areal syd for Alrø Vandværk er på baggrund af arealanvendelsen med skov, dog ikke udpeget som indsatsområde. Dette gælder arealet, hvor Alrø Vandværks boring med DGU nr er beliggende. Indvindingsområder udenfor OSD Følsomme Indvindingsområder Indsatsområder Kommunegrænse OSD Hovedgaard Vandværksboringer 28 / 36

29 Arealanvendelse OSD Hundslund består hovedsageligt af landbrugsarealer, og vurdering af forurening fra landbrugsarealerne er et væsentligt element i forbindelse med vurdering af tiltag til sikring af drikkevandsressourcen i området. Den resterende del af OSD består af flere mindre byområder og enkelte arealer med skov og natur. 29 / 36

30 Landbrug Området er et landbrugsområde med en generel høj dyrkningsintensitet og med en relativ høj gennemsnitlig potentiel nitratudvaskning. Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet. Nitratudvaskningen kan beregnes ud fra de gødningsregnskaber og oplysninger om sædskifte, som landmændene i området har indberettet. Beregningen foretages normalt på markniveau. I beregningerne indgår oplysninger om arealanvendelse (skov, by, natur m.m.) i øvrigt i området foruden oplysninger om jordbundsforhold og nedbørsforhold. På baggrund af, at der ikke er konstateret nitrat i vandindvindingsboringerne i OSD Hundslund eller indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk, er det af Odder Kommune vurderet, at der ved udarbejdelsen af denne indsatsplan ikke er behov for at foretage beregninger af den potentielle nitratudvaskning, da der ikke aktuelt er behov for at reducere nitratudvaskningen gennem ændringer i arealanvendelsen. 30 / 36

31 Industri og byvækst Der er ikke udlagt arealer til byudvikling samt industriformål i OSD Hundslund eller i indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk. Boligområde Blandet bolig og erhverv Erhvervsområde Rekreativt område Sommerhusområde Offentlige formål Tekniske anlæg Kommunegrænse OSD Hovedgaard 31 / 36

32 Skove og naturområder Inden for OSD Hundslund findes der ikke større skovarealer, men i et vist omfang mindre skovarealer. På de arealer ved Alrø Vandværk, der ikke allerede er dækket af skov, er skovrejsning uønsket i henhold til Kommuneplan på grund af natur. Der er ikke udlagt arealer, hvor skovrejsning er ønsket. Der ydes tilskud til skovrejsning inden for udpegede skovrejsningsområder og inden for områder, hvor skovrejsning er mulig. Skovrejsning på landbrugsjord er et effektivt tiltag med hensyn til vedvarende grundvandsbeskyttelse, idet der kun i begrænset omfang anvendes pesticider og gødning i skovbruget. Særligt i den sydlige del af OSD Hundslund, der ligeledes er udpeget som indsatsområde, findes fredede arealer i forhold til landskabelige værdier. De fredede arealer dækker hele indsatsområdet. Endvidere findes der spredt i OSD Hundslund flere små afgrænsede arealer med beskyttede naturtyper. Skovrejsning Naturområder Potentielle naturbeskyttelsesområder Kommunegrænse OSD Hovedgaard 32 / 36

33 Øvrige forureningskilder I området findes desuden mulige forureningskilder som jordforurening, nedsivningsanlæg eller ubenyttede boringer og brønde. 33 / 36

34 Jordforurening Der findes to lokaliteter i OSD Hundslund, som er kortlagt på vidensniveau 2 (V2) efter jordforureningsloven. Det betyder, at der er konstateret en jord og/eller grundvandsforurening. Lokalitetsnummer ligger i OSD og i periferien af indvindingsoplandet til Hadrup Vandværk. Ifølge oplysninger fra Region Midtjylland, er der tale om en losseplads, der har været benyttet til deponering af dagrenovation og gummiaffald fra Oldrup Gummifabrik i slutningen af 1960'erne. Indsatsen er i regionens database prioriteret på niveau "mellem", uden at der på indeværende tidspunkt er foretaget en konkret prioritering af indsatsen. Ifølge miljøstyrelsens screeningsværktøj udgør lokaliteten ingen risiko for overfladevandet. Lokalitetsnummer , der ligger perifert i OSD, er undersøgt. På lokaliteten har der været bådebyggeri og autoværksted. Vurderingen er, at den påviste jordforurening er uden grundvandsmæssig betydning og lokaliteten er ikke prioriteret til yderligere undersøgelser. Ifølge miljøstyrelsens screeningsværktøj udgør lokaliteten ingen risiko for overfladevandet. Endvidere findes en V2 kortlagt lokalitet umiddelbart øst for indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk. Lokaliteten med nummer ligger hverken i OSD eller indvindingsopland, ligesom den ifølge miljøstyrelsens screeningsværktøj ikke udgør en risiko for overfladevandet. Den er derfor ikke omfattet af offentlig indsats. Jordforurening V1 Jordforurening V2 Kommunegrænse OSD Hovedgaard 34 / 36

35 Ubenyttede brønde og boringer Ubenyttede og utætte boringer og brønde er et problem, fordi en forurening fra overfladen kan spredes uhindret til grundvandet. Risikoen er størst fra de boringer, der står ubrugte hen. I 2006 besluttede vandværkerne og Odder Kommune at indgå et samarbejde om sløjfning af gamle brønde og boringer. Der var i august 2017 sløjfet i alt 4 ubenyttede boringer og brønde i OSD Hundslund. 35 / 36

36 Spildevand I OSD Hundslund afledes spildevand til kloaknet. Kloakker til afledning af spildevand kan have lækager, som medfører, at spildevandet kan sive ud af kloakkerne og risikere at forurene grundvandet. I de mindre bysamfund, hvor flere nedsivningsanlæg, ligger samlet på et relativt lille område vil disse også kunne udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Jf. spildevandsplanen kan nedsivningsanlæg etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvandet. Ifølge Odder Kommunes spildevandsplan 2015 er det planen, at Oldrup by skal spildevandskloakeres. Kommunegrænse Nedsivningsanlæg OSD Hovedgaard 36 / 36

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Brev sendt til lodsejere indenfor Indsatsplan Hundslund Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Indsatsplan Hundslund Odder Kommunes

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Indsatsplan for Bredkær Vandværk

Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Bredkær Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Bredkær Vandværk 13 Kildepladser 15 Vandkvalitet 16 Boringsdata 17 Om

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

Bilag 1 Daugård Vandværk

Bilag 1 Daugård Vandværk Bilag 1 er beliggende i den vestlige del af Daugård by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket er opført i 1997 og har en indvindingstilladelse på 66.000 m 3 og indvandt i 2016 64.743 m 3. Udviklingen

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Bilag 1 Båstrup By Vandværk

Bilag 1 Båstrup By Vandværk Bilag 1 er beliggende midt i Båstrup By, som udgøres af tætliggende landbrugsejendomme med mellemliggende dyrkede marker. er et ældre vandværk, som forsyner 15 husstande i nærområdet. Vandværket ligger

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Vinstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bjerge Vandværk Tilladelse Indvinding Boringer Magasin Råvandkvalitet Vandtype Nitratsårbarhed BNBO-areal, i alt Potientielle forureningskilder Anbefalinger og

Læs mere

Bilag 1 Lindved Vandværk

Bilag 1 Lindved Vandværk Bilag 1 ligger midt i Lindved by. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Indvinding

Læs mere

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 7. marts 2016

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 7. marts 2016 Møde med vandværkerne på Helgenæs 7. marts 2016 Dagsorden 1. Velkomst: 2. Resultatet af grundvandskortlægningen. 3. Udfordringer på grundvandsområdet. - Korte boringer - Pesticider/nitrat mv. 4. Forsyningsstruktur.

Læs mere

Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse. Ringsted Vandsamarbejde I/S

Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse. Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse 2012 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2012 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Grundvandskortlægning

Grundvandskortlægning Grundvandskortlægning Sydsamsø Onsdag den 9. januar 2013 PAGE 1 Kortlægningens overordnede formål og den efterfølgende indsatsplanlægning Den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes fortsat

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Høringsudkast Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 MÅLSÆTNING... 1 2.3 BAGRUNDSMATERIALE...

Læs mere

Niels Peter Arildskov, COWI

Niels Peter Arildskov, COWI Indsatsplanlægning i Brønderslev Kommune Opdaterede udkast til indsatsplaner for Brønderslev Kommune Niels Peter Arildskov, COWI 1 Lovgrundlag og indsatser Lovgrundlaget for indsatsplanlægningen For de

Læs mere

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 TEKNIK Indsatsplan & MILJØ for Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 01 Grønbjerg-Langelund Vandværk Grønbjerg-Langelund Vandværk

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune DISPOSITION Lovstof Målretning Case fra Odense Kommune Konklusion LOVSTOF Bekendtgørelse

Læs mere

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE Rebild Kommune Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE PROJEKT Vurdering af projektområde for NFI og byudvikling

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder Gennemgang af Forslag Beder Gartnerskole 14. maj 2012 s oplæg Formål og baggrund for indsatsplanen Parter i indsatsplanen Tidsplan for høring v/ Mogens Bjørn Nielsen Geologi og sårbare

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Delindsatsplan. Havndal Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Havndal Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Havndal Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyover Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest. Bilag 1. Abildå Vandværk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest. Bilag 1. Abildå Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest Bilag 1 Abildå Vandværk 1 Abildå Vandværk Abildå Vandværk forsyner ca. 160 forbrugere og leverer knap 140.000 m 3 vand om året. En stor del af vandet

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011 Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011 PAUSE Kaffe og kage og Jammerbugt Information fra kommunen Status for vandforsyningsplanen Status for indsatsplanlægningen PAUSE Kaffe og kage og Jammerbugt

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere