Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 19

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: RINGSTED KOMMUNE BOFÆLLESSKABER Vibevej Ringsted Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: til 85 år (erhvervet hjerneskade) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Ann Sibbern (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Tilsynet har været på uanmeldt tilsyn den 23/10-14 fra ca. kl og foretaget interview med leder af handicapområdet, en medarbejder og en borger. Tilsynet har ligeledes kort talt med anden medarbejder, som ikke har Side 2 af 19

3 *Samlet vurdering: deltaget i interview. Tilsynet har været på rundvisning i alle 3 boenheder. Tilsynets besøg er herved et øjebliksbillede med udgangspunkt i udvalgte temaer jf. kvalitetsmodel: Tema 5 - kompetencer og tema 7 - de fysiske rammer. Tilbuddet Vibevej 1 er en afdeling under Ringsted Kommunes Bofællesskaber. Tilbuddet er oprettet efter Almenboliglovens 115 stk. 4, hvor der primært ydes støtte efter Servicelovens 85. Af tilbuddets hjemmeside fremgår det, at hvis en borger ønsker at flytte i et bofællesskab/vibevej 1, skal denne have et ønske og et behov for at bo sammen med andre, men det er også vigtigt, at borgeren er indforstået med at tage aktivt del i fællesskabet. Alle borgerne på Vibevej 1 har hjemmevejledning både personligt og til fællesskabet. De fysiske rammer: Det er tilsynets vurdering, at borgerne trives med- og profiterer af de fysiske rammer, hvor der er mulighed for deltagelse i fællesskabet men også er mulighed for at trække sig til egen lejlighed. Tilbuddets fysiske rammer og støtte fordrer en vis grad af behov og lyst for socialt deltagelse for de borgere, som bor i tilbuddet, hvilket tilsynet vurderer matches hensigtsmæssigt og samtidig også kan være med til at skabe tryghed for borgerne, som har en vis grad af selvhjulpenhed i hverdagen, men også har behov for trygheden, da der ikke er tilknyttet personale om aftenen og natten. Boenhederne er forskellig indrettet med en hyggelig og hjemlig atmosfære ligesom fremvist lejlighed, der bærer præg af individualitet med egne interesser. Tilbuddet fremstår pænt og rent med lejligheder og fællesrum i gode og funktionelle størrelser. Der er ikke personalekontor/personalefaciliteter. Tilbuddet har en god beliggenhed med udendørsfaciliteter/gårdmiljø, som også kan bruges af alle 3 boenheder. Tilsynet vurderer, at medarbejderne og leder udviser stor respekt for, at det er borgernes hjem. Kompetencer: Tilbuddet har fokus på inddragelse af borgerne i indretningen, som bl.a. foregår ved husmøder, hvor der også drøftes husregler. Det er tilsynets indtryk, at husreglerne fungerer for borgerne, hvilket borger også giver udtryk for. Borger oplever selvbestemmelse med en god omgangstone imellem borgerne men også mellem borgerne og medarbejderne. Det er tilsynets opfattelse, at medarbejderne har en god indsigt i borgernes individuelle behov og planer og har et stort engagement i deres arbejde. Det er dog tilsynets indtryk, at der er behov for at få klarhed over fremtidig overdragelse af Side 3 af 19

4 tilbuddet til andet center således, at der kan være fokus på at få beskrevet og implementeret et fælles fagligt fundament, hvilket på nuværende tidspunkt fremstår forholdsvis mangelfuldt. Medarbejderne har et godt samarbejde og mødes dagligt til sparring med teamleder. I høringsperioden har tilsynet modtaget indsigelser i forhold til vurdering af tema 5 kompetencer, hvor tilbuddet gør opmærksom på, at vurderingen er foretaget på baggrund af en samtale med en enkelt medarbejder og ikke er et udtryk for teamets samlede kompetencer. Der er ligeledes modtaget indsigelser vedrørende enkelte faktuelle oplysninger. Tilsynet har på baggrund af det foretaget enkelte faktuelle rettelser. Tilsynet har taget høringsbemærkningerne til efterretning og præciserer, at et uanmeldt tilsyn er et øjebliksbillede, og at teamets kompetencer vil blive nærmere afdækket ved regodkendelsen i *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 4 af 19

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Oplysninger på Tilbudsportalen. Tilsynsrapport fra Oplysninger på hjemmeside. Handleplan på uanmeldt tilsyn november Udleveret ved uanmeldt tilsyn d. 23/10-14 Kort observation af interaktion mellem medarbejdere og borgere. Interview af medarbejder. Interview af leder for handicapområdet. Interview af borger. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 19

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Vibevej 1, 4100 Ringsted (Uanmeldt) Ann Sibbern Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Tilsynet anbefaler, at oplysninger på Tilbudsportalen og hjemmeside opdateres. Tilsynet er orienteret om, at hjemmeside er under udarbejdelse og Tilbudsportalen forventes at være opdateret den 15/ Tilsynet anbefaler, at der bliver sat fokus på at få beskrevet og implementeret et fælles fagligt fundament. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at få udbedret temperaturregulering således, at der sikres et hensigtsmæssigt arbejds- og bomiljø og at borgerne herved ikke for unødige varmeregninger. Side 6 af 19

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 19

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tema er ikke valgt ved dette driftstilsyn. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tema er ikke valgt ved dette driftstilsyn. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tema er ikke valgt ved dette driftstilsyn. Side 8 af 19

9 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tema er ikke valgt ved dette driftstilsyn. Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3 Tilsynet vurderer, at medarbejderne på Vibevej besidder de fornødne kompetencer, hvoraf 10 er uddannede pædagoger og 1 social- og sundhedshjælper. 3 medarbejdere har været på neuropædagogisk uddannelse. Der er endnu ikke taget stilling til om neuropædagogik skal implementeres i tilbuddet. Tilsynet vurderer, at der siden sidste tilsyn har været iværksat positive initiativer i forhold til at leder og medarbejdere sammen har udarbejdet en handleplan med fokuspunkter, men hvor der fortsat er væsentlige fokuspunkter, som der endnu ikke er blevet arbejdet med herunder implementering af fælles fagligt fundament for Vibevej 1. Tilsynet vurderer, at tilbuddets nuværende situation, hvor tilbuddets skal overgå til andet center i Ringsted kommune pr. 1/1-15 har betydning for den manglende opfølgning i handleplanen. Tilsynets opfattelse er, at borgerne trives og oplever Tilsynet anbefaler, at der tages stilling til, hvorvidt der fortsat skal arbejdes med den handleplan, som der er udarbejdet på baggrund af uanmeldt tilsyn november 2013, når tilsynet overdrages til socialpsykiatrien i Ringsted Kommune. Tilsynet anbefaler, at der er fokus på beskrivelse af- og fokus på et fælles fagligt fundament på Vibevej 1. Tilsynet anbefaler, at det tydeliggøres, hvordan det påtænkes, at imødekomme borgernes funktionsniveau såfremt denne bliver væsentlig forringet. Side 9 af 19

10 medbestemmelse og en god tone blandt borgere og medarbejderne. Tilsynets umiddelbare indtryk er, at der er fokus på en høj grad af selvhjulpenhed/selvstændighed i mødet mellem borger og medarbejder med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne udviser forståelse og indsigt i borgernes funktionsnedsættelse og på en fin måde sætter borgeren i gang med diverse aftaler og gøremål. Begge medarbejdere giver udtryk for stor glæde ved at arbejde med borgerne. Borger giver udtryk for en glæde ved at bo på Vibevej og for medarbejderne og oplever selvbestemmelse. Tilsynet vurderer, at der i handleplanen, som medarbejdere og leder har udarbejdet på baggrund af det uanmeldte tilsyn i 2013 er fokuspunkter, som der fortsat er behov for at arbejde med i tilbuddet. En af rapportens hovedkonklusioner er bl.a., at det anbefales, at der arbejdes med et fælles fagligt fundament. Tilsynet vurderer, at dette fortsat er uklart, og at det heller ikke fremgår på tilbuddets hjemmeside eller Tilbudsportalen. Leder og medarbejder er delvis enige i tilsynets vurdering.leder giver også udtryk for, at der er behov for et fælles fagligt grundlag, hvor medarbejder er enig i, at det fælles metodegrundlag er lidt uklart, som dels skyldes den nuværende situation og fremtid, men også at borgerne skal behandles forskelligt, da de er forskellige. Tilsynet finder det positivt, at der er nedsat et pårørende råd på tværs af boenhederne i Ringsted Kommune Bofællesskaber tillige med de husråd, som fungerer for hver enkelt boenhed på Vibevej 1. Medarbejder udtrykker samtidig også, at der har været tale om at oprette et husråd på tværs af alle tre boliger på Vibevej, hvor fællesarealer bl.a. kan drøftes. Tilsynet vurderer, at husreglerne tilsyneladende fungerer godt, hvor borger ser en nødvendighed i husreglerne, når man bor sammen med andre, og hvor medarbejderne understøtter borgerne i at få sat rammerne for borgerne omkring husmøderne, komme med forslag m.m. Det er tilsynets vurdering, at borgernes fremtid på Vibevej 1 fremstår uklart såfremt den enkelte borgers Side 10 af 19

11 funktionsniveau bliver væsentlig forringet og herved har behov for mere støtte, idet borgeren har egen lejekontrakt og herved ikke kan siges op på grund af sit funktionsniveau. Medarbejder giver udtryk for, at det anbefales, at borgeren flyttes til et tilbud jf. Servicelovens 108, hvor leder fortæller, at borgeren ikke flyttes uden samtykke, men at borgeren vil blive revisiteret, og at der herved vil findes en løsning med udgangspunkt i borgerens støttebehov. På baggrund af oplysninger fra medarbejder, er det tilsynets vurdering, at der en gang årligt bliver afholdt møder jf. Servicelovens 141, hvor borgerne bliver inddraget og deres ønsker imødekommet afhængig af, hvad der er realistisk. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 3 (i middel grad opfyldt) Leder: Ringsted Kommune Bofællesskaber har organiseret det således, at hjemmevejlederkorpset varetager støtte på Vibevej 1 - bolig A,B og C, et uvisiteret værested samt de borgere, som modtager støtte i egen bolig i byen. Hjemmevejlederkorpset består af 11 hjemmevejledere og en halvtids leder. 10 hjemmevejledere er uddannede pædagoger en sosu-medarbejder. Fagligheden fungerer godt. Der har stort set ikke været udskiftning i personalegruppen. 3 pædagoger har en uddannelse i neuropædagogik. P.t er der de rette kompetencer i medarbejdergruppen. Leders indtryk er, at medarbejdergruppen er sammentømret men også påvirket er den nuværende situation, idet medarbejdergruppen pr. 1/1-15 overdrages til socialpsykiatrien i Ringsted Kommune. Samtidig skal en medarbejder pr. 1/1-15 flyttes til en anden afdeling på grund af besparelser. Leder giver udtryk for, at der er behov for et fælles fagligt grundlag. Processen er i gang, og der er udarbejdet en handleplan på baggrund af uanmeldt tilsyn, november Teamleder og personalegruppen har udarbejdet en handleplan, som tager afsæt i rapportens hovedkonklusioner og tilhørende anbefalinger. På sigt ses en ændring af medarbejdernes kompetencer, idet der vil blive flere pleje- og Side 11 af 19

12 hjemmehjælpsopgaver i takt med, at borgerne bliver ældre, hvilket kan betyde, at der kan være et behov for at se på sammensætningen af medarbejdergruppen - dvs. et behov for mere sundhedsfaglig viden. Hver måned er der mulighed for at booke statusmøder med sagsbehandler i Ringsted Kommune. Borgerne visiteres til den ydelse, som de har behov for ud fra, hvad der kan gøres bedst muligt for borgeren. Såfremt borgerens funktionsniveau bliver dårligere og har behov for mere og omfattende støtte, flyttes borgeren ikke uden samtykke hertil. Her vil borgerens støtte således blive revisiteret, hvor der findes en løsning med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau. På Vibevej er der et aktivt pårørenderåd, som mødes fire gange årligt. I rådet er en repræsentant fra hjemmevejleder korpset, teamlederen og leder af handicapområdet. Her drøftes undren m.m. og er dialog omkring opgaveklaring. Medarbejder: Når borgerne på Vibevej 1 bliver for plejekrævende anbefales det, at borgeren flyttes til tilbud jf. Servicelovens 108. Der er heller ikke nattevagt på tilbuddet, hvilket derfor ikke kan imødekomme borgerens behov, hvis dette opstår. Hjemmepleje er en del af støtten til borgerne, kan være medicin, bad eller andre opgaver. Der er p.t. et samarbejde med hjemmeplejen, som nogle af borgerne er visiteret til. Medarbejderne doserer ikke medicin. Opbevares i borgerens egen lejlighed. Borgerne er visiteret til forskellige ydelser og er herved forskelligt. Det kan være mellem 3-5 timers ATA-tid om ugen - "ansigt til ansigt- tid - dækker over den tid, som borgeren kan forvente, at være sammen med sin kontaktperson samt 8-9 timers fællestid om ugen. Der afholdes husmøder med beboerne ca. 1½ måned. Der er tale om at lave et fælles råd for alle boligerne, hvor der bl.a. kan drøftes udendørsarealer, græsarealer og spisemuligheder. Sammensætningen af borgerne fungerer fint. Side 12 af 19

13 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 3 (i middel grad opfyldt) Borgerne har ikke indflydelse på, hvem der flytter ind, da det er myndighedsafdelingens beslutning. Medarbejderne har mulighed for at komme med deres kommentarer til en visitering. Det er medarbejderens opfattelse, at borgerne accepterer hinanden. Servicelovens 141 handleplaner bliver udarbejdet en gang om året. Det er medarbejderens oplevelse, at borgerens ønske så vidt muligt bliver imødekommet afhængig af, hvad der er realistisk. Der er udarbejdet husregler, som borgerne har haft indflydelse på. Samarbejdet fungerer godt mellem medarbejderne. Medarbejderne har p.t. fravalgt supervision, da de ikke havde indflydelse på supervisor. Medarbejder oplyser om, at tre personer har været på neuropædagogisk uddannelse. Det forventes at implementere, hvis der er enighed om det. P.t. er det lidt uklart, hvad fremtiden bringer, når medarbejdere og borgere skal ind under et andet center. Metodegrundlaget er uklart. Lidt andre typer af borgere ses at komme ind. Der er ikke et teoretisk fælles grundlag. Borgerne skal behandles forskelligt, da de er forskellige. Medarbejderne har kendskab til borgernes handleplaner. Borgerne er opdelt i gul, grøn og rød afhængig af den enkeltes behov for støtte og vejledning. Dette er også af hensyn til vikarer. Der dokumenteres i Acadre, hvor der kun skrives ved markante ændringer. Medarbejders indtryk er, at det faglige niveau har været godt, men er påvirkede af situationen, hvor en medarbejder skal flyttes og teamet skal overdrages til andet center. Tilsynet observerer, at medarbejder banker på hos borgeren og afventer svar. Der laves klare og tydelige aftaler med to borgere. Begge medarbejdere udviste en respektfuld kontakt med borgerne og giver udtryk for en stor arbejdsglæde ved at arbejde med borgerne. Borger giver udtryk for, at han selv kan bestemme. Borger oplever, at både medarbejder og borgere taler pænt til hinanden. Medarbejder og borger viser mappe, hvor det fremgår, hvilke gøremål der er aftalt, når borgeren har hjemmedag. Det er borgerens egen mappe. Borgeren virker bekendt med aftalerne og virker til at Side 13 af 19

14 have godt styr på aftaler og gøremål. Tilsynets observerer en positiv og anerkendende interaktion mellem medarbejder og borgere. Tema *Økonomi Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Tema er ikke valgt ved dette driftstilsyn. Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Tilsynet vurderer, at der generelt er overensstemmelse mellem medarbejder og leders udsagn om gode og hensigtsmæssige fysiske rammer, som imødekommer borgernes behov. Lejlighederne er en fin størrelse og både lejlighed og fællesrum i alle tre boliger afspejler forskellighed og hjemlig atmosfære. Tilsynet bemærker både leder og medarbejders respekt for, at det er borgernes hjem. Det er også tilsynets observation, at dette afspejles i medarbejdernes færden i boligerne. Tilsynet har talt med en borger, som udtrykker glæde ved sin bolig samt bofæller. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer især kan være hensigtsmæssig i forhold til den nuværende målgruppe, da de fysiske rammer med fællesstue og køkken kan Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med temperaturregulering i boligerne. Tilsynet anbefaler, at der følges op på handleplanen fra uanmeldt tilsyn 2013 i forhold til afholdelse af brandøvelse med beboerne. Side 14 af 19

15 skabe et fællesskab og tryghed men også mulighed for at være sig selv. Tilsynet bemærker, at borger finder husreglerne gode, men tilsynet vurderer. at de fysiske rammer også kan være med til at skabe udfordringer i forhold til borgernes hensyntagen til hinanden og herved udfordre husreglerne, som kan kræve stor opmærksomhed, inddragelse og løbende drøftelse med borgerne. Leder, medarbejder og beboer giver alle udtryk for problemer med temperaturreguleringen, hvilket tilsynet vurderer kan skabe et uhensigtsmæssigt klima for medarbejdere og borgere og herved også få betydning for borgernes elregninger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilsynet vurderer, at alle tre boliger fremstår pæne og rene. Tilsynet bemærker, at fællesrummene er forskellig indrettede men afspejler et hjem, hvor borgerne støttes i at skabe en hyggelig atmosfære. Boligerne har en god beliggenhed, hvor der både kan skabes sociale relationer med andre i de enkelte boliger men også på tværs af boligerne. Boligerne har også gode udendørsarealer, som kan anvendes af alle boligerne. Side 15 af 19

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Leder: Borgerne trives i eget hjem og er stolte. Medarbejder: Lejlighederne er store. Boligerne A,B,C er indrettet forskelligt. Fællesarealerne kan og er udnyttet forskelligt. Medarbejderen giver udtryk for, at der er respekt for, at det er borgernes hjem. Medarbejderne giver borgerne råd, vejledning og inspiration til, hvordan fællesrummene kan anvendes og udsmykkes. Det er medarbejderens indtryk, at borgerne er glade for at bo der. Der er problemer med temperaturreguleringen, men der forsøges at finde en løsning. Borger: Borgeren giver udtryk for, at være glad for sin lejlighed. Borgeren har selv været med til at indrette sin lejlighed og at borgerne sammen køber ind til fællesrum. Borgeren oplever, at han selv kan bestemme. Borger fortæller, at der er husregler, som løbende bliver drøftet på husmøderne, synes det er godt med husregler. Borger udtrykker ikke tilfredshed med temperaturudsvingene i lejlighed/bolig. Tilsynet besøger en borger i sin lejlighed. Tilsynet observerer, at lejligheden afspejler borgerens interesser. Borgeren viser stolt sin lejlighed frem. Lejligheden fremstår pæn og ren ligesom fællesrummene i alle tre boliger. Af beskrivelse på hjemmeside og Tilbudsportalen fremgår følgende oplysninger: På Vibevej 1 ligger tre boliger - hus A,B og C, som er et nyere byggeri fra De tre boliger består af rækkehuse med fem lejligheder i hver. Hver lejlighed er indrettet med køkken og stue ud i et, soveværelse og bad/wc. I boligen er der fælles opholdsrum/stue med spisekrog, køkken, bryggers og vaskefaciliteter. Til alle tre boliger er der tilknyttet udendørsareal med borde/bænke samt cykelskur. Side 16 af 19

17 Vibevej er beliggende i udkanten af det centrale Ringsted. I forhold til de fysiske rammer beskriver leder følgende: Boligerne er generelt gode og ganske tidssvarende. Der er f.eks. fælles køkken, som kan være med til at understøtte fællesskabet i den enkelte bolig. Der er ingen personalefaciliteter herunder kontor. Boligerne er opført efter almenboliglovens 115 stk. 4 og administreres af Dansk Almennyttigt Boligselskab Ringsted. Den enkelte borger har herved egen lejekontrakt. Leder påpeger problemerne med temperaturreguleringen i boligerne, men orienterer om, at det er italesat overfor boligforeningen. Medarbejdernes personalefaciliteter/administration ligger på Bengerds Alle. Medarbejderne mødes dagligt til middag, hvor de spiser frokost og der er ca. en halv times sparring. Der er ca. 3 km. fra Vibevej. Medarbejder: Giver udtryk for fine lokaler. Der er en dyr husleje. Afhængig af borgerens tilkendte pension, kan der være forskel på rådighedsbeløbet efter de faste udgifter er betalt. Der er p.t. en ledig lejlighed i en af boligerne. Der har tidligere været et fælles kontor for medarbejderne på Vibevej, men er nu blevet nedlagt. Medarbejderne skal møde ind et andet sted - på Bengerds Alle og lave administrativ arbejde. Der har været brandtilsyn. Medarbejder mener ikke, at der har været anmærkninger. Der tales løbende med borgerne om, hvad der skal gøres ved en brand. Der har ikke været afholdt en egentlig brandøvelse, men det har været diskuteret, hvorvidt det er hensigtsmæssigt for borgerne at afholde en brandøvelse. Borgeren kan låse egen bolig. Der er udarbejdet en nøglekontrakt med borgeren, hvis der opstår bekymring omkring borgeren f.eks., hvis en borger ikke giver lyd fra sig, så har medarbejderne Side 17 af 19

18 mulighed for at låse sig ind. Der er indgået skriftlige aftaler med borgerne omkring dette. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 18 af 19

19 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter - Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 95,00 Lønomkostninger, fast personale - 7,00 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 91,00 1,15-5,55 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takster Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Side 19 af 19

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Lørdag den 3. december 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere