Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedsassistentuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedsassistentuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Social - og sundhedsassistentuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

2 Lokal undervisningsplan for social- og sundhedsassistentuddannelsen på Social- og sundhedsskolen i Silkeborg Denne undervisningsplan er gældende for elever/kursister med studiestart august 2008 og senere. Uddannelsesplanen vil løbende blive revideret og suppleret i takt med at uddannelsen udvikles i samspillet mellem ledelse, undervisere og elever/kursister. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Uddannelse til Social- og sundhedsasistent (trin 2) Værdigrundlag ved Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Uddannelsens formål/struktur og varighed Tilrettelæggelse af uddannelsen Modul 1 - Somatik Modul 2 - Psykiatri (skoleperiode 2) Modul 3 - Den ældre bruger (skoleperiode 3) Modul 4 - Afslutning af uddannelsen (skoleperiode 4) Valgfrit specialefag Oversigt over de valgfrie specialefag Valgfag Oversigt over valgfagene Uddannelsen til Social- og sundhedsassistent tilrettelagt som en GVUuddannelse (grundlæggende voksen-uddannelse) som åben uddannelse Undervisnings- og arbejdsformer IKT og medier i uddannelsen Praktikuddannelsen Afbrydelse af praktik i utide Helhedsevalueringer Prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsen Uddannelsesvejledning og faglig vejledning Deltagelses- og mødepligt Meritbestemmelse og fritagelse for del af uddannelsen Orlov Omgang i uddannelsesforløbet Ophør med uddannelsen Bilag 1 - Moduloversigt - Social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag 2 - Linksoversigt - henvisninger til love og bekendtgørelser Bilag 3 - Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelserne... 45

3 1. Uddannelse til Social- og sundhedsasistent (trin 2) Undervisningsplanens lovgrundlag. Undervisningsplanen for uddannelsen til Social- og sundhedsassistent gennemføres i henhold til mål og bestemmelser i: Lov om erhvervsuddannelser, jævnfør bekendtgørelse nr af 23. oktober Bekendtgørelse nr af 13. december 2007 (Hovedbekendtgørelsen) 1. En erhvervsuddannelse skal opfylde formålene efter lov om erhvervsuddannelser og de forudsætninger, hvorunder uddannelsen er godkendt, herunder om skoleundervisningens samlede varighed og om det fastsatte tilskud pr. årselev. Stk.2. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglige mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elvens evne til selvstændig stillingstagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Stk.3. Uddannelsen skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Stk.4. Uddannelserne skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. Stk.5. Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. BEK nr.163 af 7. marts 2008 bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik. Uddannelsens formål og opdeling Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Praktisk og personlig hjælp. 2. Omsorgs- og sygeplejeopgaver. 3. Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. 4. Koordination, vejledning og undervisning. 5. Aktivitet og rehabilitering. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin eller specialer. 2

4 Uddannelsen indeholder trinnene: Social- og sundhedshjælper (trin 1) Uddannelsen afsluttes med specialet: Social- og sundhedsassistent (trin 2). Love og bekendtgørelser udgør sammen med den centrale uddannelsesordning, og den lokale undervisningsplan det juridiske grundlag for gennemførelse af uddannelsen til Social- og sundhedsassistent på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg. Undervisningsplanen er gældende for elever/kursister, der har påbegyndt uddannelsen august 2008 eller senere. Bestyrelsen og skolens ledelse fastlægger og godkender den overordnede målsætning for skolens virksomhed, skolens grundholdning og værdier, samt de intentioner om tilegnelse af viden og kunnen som skolen ønsker realiseret i uddannelse af Social- og sundhedsassistenter. Inden for disse rammer og mål udformes undervisningsplanen. Undervisningsplanen angiver et retsligt forhold mellem skolen og den enkelte elev/kursist, idet planen fastsætter, hvilke retningslinjer og regler skolen og den enkelte elev/kursist har pligt til at følge ved tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen. 2. Værdigrundlag ved Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg bygger sin virksomhed og undervisningsplan på værdier, som er grundlæggende i dansk kultur og som lever op til globaliseringens udfordringer, hvor flere kulturer og religioner mødes i hverdagen og præger det pædagogiske arbejdsfelt. Til sådanne grundlæggende værdier hører demokratiske rettigheder og pligter, kulturel mangfoldighed, samt selvstændighed og deltagelse i fællesskaber med rummelighed, tolerance og engagement. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg vil tillige i sin tilrettelæggelse af uddannelsen skabe rammer, der fremmer nærhed, nærvær og dialog Uddannelsens formål/struktur og varighed Uddannelsens varighed og struktur m.v.uddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper, varer 1 år og 7 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 24 uger. Uddannelsens trin 2, social- og sundhedsassistent, varer 1 år og 8 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 32 uger. 2. Elever, der har mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven eller har anden relevant erfaring, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, herunder kvalifikationer erhvervet i udlandet, har adgang til optagelse på hovedforløbet til social- og sundhedsuddannelsen uden forud erhvervet grundforløbsbevis. 3. Elever, der har gennemført trin 1, social- og sundhedshjælper, eller har tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed, eller der har kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, har adgang til optagelse på hovedforløbets trin 2, social- og sundhedsassistent. 4. Elever, der har gennemført grundforløbet fra indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik med kompetence til hovedforløbene til den pædagogiske 3

5 grunduddannelse, hospitalsteknisk assistent eller tandklinikassistent har adgang til hovedforløbet efter 3.1. uden supplering. 5. For elever, der er omfattet af pkt , varer hovedforløbets trin 1, social- og sundhedshjælper, 1 år og 2 måneder. Skoleundervisningen har en længde som anført i pkt Elever med minimum 1 års erfaring fra området (hjemmeplejen eller plejehjem) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt. 50 %. 7. Elever med minimum 2 års erfaring fra området (hjemmeplejen eller plejehjem) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med minimum 95 %. 8. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg tilrettelægger med baggrund i ovenstående en uddannelse til Social- og sundhedsassistent med henblik på at realisere uddannelsens formål, således som disse er fastsat i henhold til BEK nr. 163 af 7. marts 2008 om uddannelser i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik: Efterfølgende revideret i BEK nr. 406 af 26/05/ Uddannelsen tilrettelægges tillige efter kompetencemålene for hovedforløbet i uddannelsesplanen i henhold til bekendtgørelsen: 4.1 I tilrettelæggelsen af uddannelsen og undervisningen skal de faglige og personlige kompetencer udgøre en helhed og tilsammen lede frem til en erhvervsfaglig kompetence. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og elevens aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfrie specialefag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. Skoleundervisningen og praktikuddannelsen skal tilrettelægges, således at eleverne/kursisterne udvikler personlige kompetencer, som er relevante for udførelsen af erhvervsfunktionen. Eleven skal gennem undervisningen og praktikuddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer: 1. Udviser initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 2. Kan yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde. 3. Har forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis. 4. Kan indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer, 5. Har Indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer. 4

6 6. Har nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser 7. Kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed. 8. Har færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt evne til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer. 9. Kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. I vurderingen af personlige kompetencer tages der højde for elevens motivation og vilje til at udvikle disse gennem hele uddannelsen. Uddannelsens varighed og struktur Uddannelsen varer 72 uger. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer op til 32 uger. Skoledelen af hovedforløbet: Fagnavn Præstationsniveau for faget Vejledende tid i uger Grundfag 8 uger Dansk C-niveau 2 uger Naturfag C-niveau 4 uger Engelsk D-niveau 2 uger Områdefag 21 uger Sundheds- og Avanceret 6 uger sygeplejefag Medicinske fag Avanceret 4 uger Social- og samfundsfag2 Avanceret 2 uger Pædagogik med Avanceret 4 uger psykologi2 Kultur- og aktivitetsfag Avanceret 3 uger Valgfri specialefag 2 uger Socialpædagogik Avanceret 1 uge Ældrepædagogik Avanceret 1 uge Folkesundhed og Avanceret 1 uge sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og Avanceret 1 uge på arbejdspladsen Ledelse og organisation Avanceret 1 uge Rehabilitering Avanceret 1 uge Valgfag 1 uge Engelsk Eleven kan erstatte engelsk med et andet fag fra fagrækken eller et andet niveau end det angivne normale niveau. Institutionen vejleder eleven om fravalg/tilvalg af engelsk i forhold til videreuddannelsesperspektivet. Institutionen vejleder eleverne i valg af grundfagsniveauer og valg af valgfri specialefag eller valgfag. I vejledningen indgår betydningen af at tage grundfag på uddannelsens normale niveauer med henblik på muligheden for fortsat uddannelse. 5

7 Praktikuddannelsen af hovedforløbet Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene: Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Varighed 3 x 14 uger. Eleven vil i praktikperioderne være tilknyttet en praktikvejleder. Praktikmål Eleven kan: A. selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder, der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd, B. selvstændigt observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og vurdere og redegøre for sine observationer i forbindelse dermed, C. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret, D. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner, E. identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik, F. selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration, G. formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt vejlede borgerne i at anvende tilbuddene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, H. arbejde ud fra overordnede målsætninger, det lokale værdigrundlag og voldspolitik samt formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde og på den baggrund vejlede borgeren/borgere, I. anvende elektroniske kommunikationssystemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation, J. planlægge, vurdere, vejlede og evaluere vejledningen og samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere, K. vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed, L. indsamle information om, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper af borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren, 6

8 M. selvstændigt vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen, N. arbejde alene og kan tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen og selvstændigt og i samarbejde med andre udføre omsorgsrettet og sygeplejemæssige opgaver, herunder udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde. 4. Tilrettelæggelse af uddannelsen Uddannelsen til Social- og sundhedsassistent på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg er tilrettelagt således, at uddannelsens vidensgrundlag er professions- og udviklingsbaseret således, at teoretisk og praktisk uddannelse kombineres i en vekselvirkning med stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem modulerne. Alle elever tilknyttes en kontaktlærer, som vejleder i forhold til uddannelsesmæssige spørgsmål, udarbejdelse og evaluering af personlige læringsmål samt gennemførelse af uddannelsen. Uddannelsen er rammesat af 4 forskellige moduler à henholdsvis 16,7,5 og 4 ugers varighed, der definerer grundlæggende spørgsmål og dilemmaer i relation til såvel uddannelsesrettede aktiviteter, som til den sundhedsfaglige profession og det sundhedsfaglige arbejdsområde. Målet er at: Temaerne skaber indbyrdes sammenhæng mellem uddannelses fag og faglige elementer Temaerne består af forskellige kombinationer af fag og faglige elementer Temaerne organiseres som tværfaglige, flerfaglige eller fagfaglige undervisningsforløb, der tilrettelægges som holdundervisning, projektarbejde, workshop, feltstudier mv. Temaerne etablerer progression i modulerne ved at være af stigende sværhedsgrad og kompleksitet Hvert tema har fokus på udvalgte kompetencemål for at præcisere indholdet i temaet. Kompetencemålene for det enkelte tema indgår i de øvrige temaer som baggrund og forudsætning Temaerne integrerer de 3 praktikforløb for at skabe sammenhæng mellem uddannelsesforløb på skolen og praktikinstitutionerne Uddannelsen er sammensat af 4 skoleperioder og 3 praktikperioder Der henvises til moduloversigt - bilag 1 Modul 1 Skoleperiode 1 Somatik Praktik 1 Somatik eller rehabilitering Modul 2 Skole 2 Psykiatri Praktik 2 Social eller hospitalspsykiatri Modul 3 Skole 3 Den ældre bruger Praktik 3 Primært kommunalt område Modul 4 Skole 4 Afslutning af uddannelsen incl. afsluttende prøver 7

9 5. Modul 1 - Somatik Varighed: 16 uger Medicinske fag 9 dage Sundheds- og sygepleje 18 dage Social- og samfundsfag 9 dage Pædagogik m/psykologi 7½ dag Kultur og aktivitetsfag 4 dag Fælles timer 5 dage Dansk 5½ dag Naturfag 10½ dag Engelsk valgfrit 6½ dage 1 valgfag 5 dage Formål med modul 1 Formålet med modul 1 er, at introducere eleverne til social- og sundhedsassistentuddannelsen og de enkelte fag og disses teori og metoder. Der rettes fokus på kernefaglige begreber som sundhedsfremme, forebyggelse, omsorg, pleje, rehabilitering og aktivitet med det formål at få begyndende forståelse for social og sundhedsassistentens professionelle rolle i relation til både den indlagte patient, den ældre syge borger og disse gruppers pårørende. Formålet er også at arbejde med kultur, velfærdssamfundet og dets målsætninger for at få indsigt i det samfund alle er en del af. Desuden arbejder eleven med undervisning og læring med det formål at få forståelse for betydningen af egne og andres læreprocesser i relation til det at være elev og være patient. Indhold Introduktion til uddannelsen Indsigt i læringsmetoder og læringsstile samt brug af skolens it. Samfundet vi lever i. Hverdagslivets aktiviteter Kost og ernæring Arbejde med social-og sundhedsassistens kompetencer Relationen / kommunikation Forflytninger og arbejdsmiljø Patienten på somatisk sygehus eller rehabiliterings afdeling Modulet afsluttes med et flerfagligt minitema patienten på hospitalet. Metode Undervisningen vil veksle mellem læreroplæg og elevopgaver der både er individuelle samt gruppeorienterede. Modulet afsluttes med et minitema den indlagte patient 8

10 Fag og indhold Medicinske fag Eleven vil blive introduceret til medicinsk fags kerneområder. Herunder anatomi, fysiologi, sygdomslære, observation og vurdering samt infektionssygdomme og forebyggelse af disse. Eleven vil i modulet arbejde med øvelser, cases samt andre opgavetyper. Herved vil eleven øve sig i at omsætte sin viden og få begyndende forståelse for praksisrelaterede problemstillinger hos den indlagte somatiske patient. Mål At eleven: opnår indsigt i almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler, for at kunne varetage sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration, opnår indsigt i sansernes betydning for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation samt kunne vurdere og redegøre for observationerne, opnår viden om de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer, opnår viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer, opnår viden om de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner herunder, mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom samt kan redegøre for, hvordan der aktivt kan medvirkes til forebyggelse og behandling heraf. Sundheds- og sygepleje Eleven vil blive introduceret til sundheds og sygeplejefagets kerneområder. Herunder udvalgte teorier om grundlæggende sygepleje, sundhed og sygdom, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, samt livskvalitet og etiske principper. Endvidere vil eleven få viden om kostprincipper til det raske og det syge samt det ældre menneske, samt viden om sygeplejefagets arbejdsmetode og dokumentation. Eleven vil opnå viden om patientrollen, at være kronisk syg samt få indsigt i principper for pleje af det døende menneske. Eleven vil i modulet arbejde med øvelser, cases samt andre opgavetyper. Herved vil eleven øve sig i at omsætte sin viden og få begyndende forståelse for praksisrelaterede problemstillinger hos den indlagte somatiske patient. Mål At eleven: opnår indsigt i principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for selvstændigt at kunne varetage den grundlæggende pleje af borgere med somatiske og psykiatriske sygdomme samt mentale og fysiske handicaps, opnår indsigt i miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik, 9

11 opnår viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver, opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter, opnår viden om betydningen af det enkelte menneskes indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på at kunne vurdere, respektere og forholde sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet, opnår viden om betydningen af ernæringsrigtig kost, herunder diætkost, for at kunne rådgive og vejlede den enkelte borger, og opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje. Social- og samfundsfag Eleven skal arbejde med: livsformer, arbejdskultur og netværk. "social arv" og socialgrupper velfærdssamfundets opbygning samfundets politiske, økonomiske og sociale struktur social- og sundhedspolitik opgaveløsning i stat, region og kommuner social- og sundhedsassistentens ansvar og rettigheder patientens rettigheder - herunder relevant lovgivning vejledning og rådgivning til patienter omkring samfundets tilbud fysisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen dokumentationsværktøjer Mål At eleven: opnår indsigt i samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer, herunder forhold i social- og sundhedssektoren, for at kunne vurdere og redegøre for beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og for samfundet som helhed, opnår indsigt i social- og sundhedspolitik, herunder samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren, for at kunne arbejde med i forhold til social- og sundhedsassistentens, arbejdsområde, opnår indsigt i forskellige samfundsgruppers levevilkår og livsformer, herunder kulturelle og religiøse baggrunde, for at opnå forståelse for disse forholds betydning for den enkelte, opnår indsigt i relevante love og regler inden for pleje- og omsorgsområdet for at kunne vurdere, hvordan disse kan anvendes i samarbejdet med borgeren, opnår indsigt i og udvikler bevidsthed om sit ansvar og sine rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som Social- og sundhedsassistent, opnår viden om relevant arbejdsmiljølovgivning for at kunne anvende denne i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne, 10

12 opnår viden om dokumentations- og styringsværktøjer, herunder informationsteknologiske værktøjer, der finder anvendelse ved løsningen af omsorgs- og sygeplejeopgaver lokalt såvel som nationalt, opnår forudsætninger for at søge viden om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud, herunder de demokratiske rettigheder, som den enkelte har, for at kunne rådgive og vejlede den enkelte, pårørende og brugergrupper ud fra muligheder, ønsker og behov, og opnår færdighed i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold, og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder beskrive løsninger på samfundsmæssige problemer, kan identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold og har indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab. Pædagogik med psykologi Eleven vil blive introduceret til faget og centrale grundbegreber indenfor udviklingspsykologi, pædagogik og didaktik. Herudover vil eleven arbejde med mundtlig formidling indenfor emner som aktiv lytning, ikkevoldelig kommunikation, sorg, krise, mestring og den psykiske dødsproces. Eleven vil desuden blive introduceret til reflekterende praktiksamtaler. Mål At eleven: Opnå indsigt i pædagogiske principper for tilrettelæggelse af læringsmuligheder for at kunne vurdere og anvende disse ved koordinering, undervisning, vejledning og rådgivning af borgere, pårørende, medarbejdere og elever Opnå viden om menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes forudsætninger og udviklingsmuligheder Opnår viden om fysiske, psykiske og sociale handicap, herunder betydningen af kriser for at kunne arbejde støttende og vejledende Opnår viden om mellemmenneskelige relationer og forstår sig selv i forhold hertil for at kunne kommunikere professionelt Opnår færdigheder i mundtlig og skriftlig formidling for at kunne dokumentere og videregive sine faglige overvejelser overfor borgeren, pårørende og samarbejdspartnere Opnår indsigt og færdigheder i voldsforebyggende og konfliktdæmpende kommunikation og adfærd. Kultur- og aktivitetsfag Eleven vil: blive introduceret til faget arbejde med planlægning af kreative, praktiske og fysiske aktiviteter. øve sig i at arbejde med aktivitetsanalyse (flow mestringsevne MOHO ) introduceres til rehabilitering øve forflytninger og brug af hjælpemidler 11

13 Mål At eleven: Opnår indsigt i betydningen af at arbejde med at skabe rammer for oplevelser og aktivitet, som udfordrer den enkeltes fantasi, kreativitet og æstetiske sans. Opnår viden om hvad nedsat funktionsevne betyder for det enkelte menneskes daglige tilværelse, for at kunne igangsætte rehabiliterende, støttende og udviklende aktiviteter. Opnå indsigt i hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende, for at udvikle interesse for og tage initiativ tik kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysisk udviklende aktiviteter. Opnår indsigt i og kan forholde sig bevidst til principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler for at anvende disse i arbejdsudførelsen Dansk Der henvises til BEK 882 af 06/07/2007 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. med ændring i BEK 444 af 08/06/ og erhvervsuddannelsesområdets vejledning til grundfaget dansk Naturfag Der henvises til: bekendtgørelse nr. 882 af 06/07/2007 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. med ændring i BEK 444 af 08/06/ og erhvervsuddannelsesområdets vejledning til grundfagene: fysik, kemi og naturfag ashx Engelsk Der henvises til: bekendtgørelse nr. 882 af 06/07/2007 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. med ændring i BEK 444 af 08/06/ og erhvervsuddannelsesområdets vejledning til grundfaget: fremmedsprog Fælles timer Introduktioner opstart og afslutning Valgfrit specialefag Se afsnit 9 og 10 for oversigt og beskrivelse af de valgfrie specialefag 12

14 Minitema Den indlagte patient Evaluering Når modulet er slut skal eleven: Udvise begyndende forståelse for hvad der er uddannelsens og de enkelte fags formål og indhold Have begyndende forståelse for egne og andres lærerprocesser og ressourcer Have kendskab til betydningen af sin egne personlige kommunikation Kunne fornemme sin egen rolle i samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt have kendskab til kommunikative redskaber der kan medvirke til at optimere disse Udvise forståelse for brug af it i uddannelsen Have forståelse for den indlagte patients kompleksitet. Eleven evalueres i form af kontaktlærersamtaler i grupper og individuel. Eleven får tilbagemelding fra lærerne efter fremlæggelser/opgaver i fagene og i det afsluttende minitema. Der evalueres dels på det faglige indhold/ niveau dels på proces og samarbejde. 6. Modul 2 - Psykiatri (skoleperiode 2) Varighed: 7 uger Medicinske fag 4½ dage Sundheds- og sygepleje 2½ dage Social- og samfundsfag 3 dage Pædagogik m/psykologi 6½ dag Kultur og aktivitetsfag 5 dage Fælles timer 1 dag Dansk 2 dage Naturfag 5½ dag Valgfrit specialefag 5 dage Formål med modul 2 Formålet med modulet er at introducere eleven til det psykiatriske område. Eleven introduceres til psykiatriens struktur, organisering og samfundets tilbud til mennesket med sindslidelse, samt præsenteres for forskellige syn på psykiatri og betydning for udvikling af psykiske lidelser. Formålet er at eleven arbejder med sin professionelle relation til det sindslidende menneske og dets pårørende på baggrund af viden om psykiatriske sygdomme, grundlæggende sundheds og sygepleje og aktivering i forbindelse med sindslidelse samt viden om målrettet kommunikation med det sindslidende menneske. Formålet er desuden at eleven får begyndende indsigt i projektarbejdsformen. 13

15 Indhold Billeder af psykiatrien Grundsyn Pleje-omsorg og aktivering af mennesker med sindslidelser Juridiske forhold Kommunikation Temaarbejde / projektarbejde Valgfag Metode Undervisningen vil veksle mellem læreroplæg og elevopgaver der både er individuelle samt gruppeorienterede Modulet afsluttes med et emneorienteret projektarbejde, hvor eleven udvælger et fokusområde og arbejder i dybden med området og viden-deler med holdet. Fag og indhold Medicinske fag Eleven vil arbejde med medicinsk fags kerneområder. Herunder observationer indenfor det psykiatriske felt, udvalgte psykiatriske sygdomme, deres årsager, symptomer og behandling, Eleven introduceres endvidere til psykofarmakologi samt principper for anvendelse af lægemidler i psykiatrien. Igennem forskellige opgavetyper og projektarbejde mod slutningen af modulet øver eleven sig i at omsætte sin viden og forståelse i forhold til eksempler på psykiatri brugere, som eleven møder på sit kommende praktiksted. Mål At eleven: opnår indsigt i almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler, for at kunne varetage sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration, opnår indsigt i sansernes betydning for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation samt kunne vurdere og redegøre for observationerne, opnår viden om de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer, opnår viden om de almindeligst forekommende psykiske lidelser, herunder demens, psykosociale og psykosomatiske reaktioner. Sundheds- og sygepleje Eleven vil blive introduceret til sundheds og sygeplejefagets kerneområder i det psykiatriske område. Herunder principper for støtte til psykiatribrugeren og principper for den jeg-støttende sygepleje. Eleven vil i modulet arbejde med relevante cases og i et projektarbejde mod slutningen af modulet øver eleven sig i at omsætte sin viden og forståelse i forhold til eksempler på psykiatri brugere, som eleven møder på sit kommende praktiksted. 14

16 Mål At eleven: opnår indsigt i principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for selvstændigt at kunne varetage den grundlæggende pleje af borgere med somatiske og psykiatriske sygdomme samt mentale og fysiske handicaps, opnår viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver, opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter, opnår viden om betydningen af det enkelte menneskes indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på at kunne vurdere, respektere og forholde sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet, opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje. Social- og samfundsfag Eleven skal arbejde med: psykisk syges levevilkår relevant lovgivning indenfor tvang og magt omsorgspligt og magtanvendelse dokumentations værktøjer samfundets tilbud til psykisk syge social- og sundhedsassistentens rolle tværfagligt projekt Mål At eleven: opnår indsigt i forskellige samfundsgruppers levevilkår og livsformer, herunder kulturelle og religiøse baggrunde, for at opnå forståelse for disse forholds betydning for den enkelte, opnår indsigt i samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer, herunder forhold i social- og sundhedssektoren, for at kunne vurdere og redegøre for beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og for samfundet som helhed, relevante love og regler inden for pleje- og omsorgsområdet for at kunne vurdere, hvordan disse kan anvendes i samarbejdet med borgeren, opnår indsigt i og udvikler bevidsthed om sit ansvar og sine rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som Social- og sundhedsassistent, opnår forudsætninger for at søge viden om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud, herunder de demokratiske rettigheder, som den enkelte har, for at kunne rådgive og vejlede den enkelte, pårørende og brugergrupper ud fra muligheder, ønsker og behov, og 15

17 opnår viden om dokumentations- og styringsværktøjer, herunder informationsteknologiske værktøjer, der finder anvendelse ved løsningen af omsorgs- og sygeplejeopgaver lokalt såvel som nationalt, opnår færdighed i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold, og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder beskrive løsninger på samfundsmæssige problemer, Pædagogik med psykologi Eleven vil blive introduceret til psykodynamiske og kognitive grundbegreber. Herudover vil eleven blive introduceret til forskellige principper for samvær og samtale med mennesker med sindslidelser. Eleven vil også blive introduceret til centrale begreber og teorier indenfor målrettet kommunikation såsom gensvarsmodeller og transaktionsanalyse. Mål At eleven: Opnår viden om psykiske lidelsers påvirkning af den enkelte og de pårørende for at kunne arbejde støttende og vejledende, Opnår viden om mellemmenneskelige relationer og forstår sig selv i forhold hertil for at kunne kommunikere professionelt. Kultur og aktivitetsfag Eleven vil: Arbejde med aktiviteter målrettet psykiatriske brugere Arbejde med gruppeaktivitet Analysere aktivitetsforløb og egen medvirken til motivation af borgeren med sindslidelse Forholde sig til aktivitet muligheder i hjemmet og på opholdssteder for sindslidende Afprøve fysisk aktivitets betydning for mennesker med sindslidelser (f.eks. demens) Mål At eleven: Opnå indsigt i et stimulerende miljøs betydning for at kunne arbejde sundhedsfremmende med at bevare og styrke det enkelte menneskes ressourcer, individualitet, integritet og selvbestemmelse Opnå viden om generelle og lokale aktivitetstilbud for at kunne igangsætte, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter i samarbejde med det enkelte menneske eller en gruppe af mennesker. Opnå viden om, hvad nedsat funktionsevne betyder for det enkelte menneskes daglige tilværelse, for at kunne igangsætte rehabiliterende, støttende og udviklende aktiviteter. 16

18 Dansk Der henvises til bekendtgørelse nr. 882 af 06/07/2007 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. med ændring i BEK 444 af 08/06/ og erhvervsuddannelsesområdets vejledning til grundfaget dansk Naturfag Der henvises til: bekendtgørelse nr. 882 af 06/07/2007 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. med ændring i BEK 444 af 08/06/ og erhvervsuddannelsesområdets vejledning til grundfagene: fysik, kemi og naturfag ashx Fælles timer Introduktion Valgfag Se afsnit vedr. oversigt og beskrivelse af valgfag Evaluering Når modulet er slut skal eleven: Have kendskab til pleje, omsorg, rehabilitering og aktivering af mennesker med sindslidelser Have viden om lovgivning / juridiske forhold i i arbejdet med sindslidende Have kendskab til og arbejdet med relationen / kommunikationen med borgeren Arbejdet med projektmetoden 7. Modul 3 - Den ældre bruger (skoleperiode 3) Varighed: 5 uger Medicinske fag 2½ dag Sundheds- og sygepleje 2 dage Social- og samfundsfag 4 dage Pædagogik m/psykologi 2 dage Kultur og aktivitetsfag 4 dag Fælles timer 1 dage Dansk (grundfagsprøve) 2 dage Naturfag (grundfagsprøve) 2½ dage Specialefag 5 dage 17

19 Formål med modul 3 Formålet med modul 5 er at rette fokus på den ældre borger i eget hjem. Eleven arbejder med sit professionelle ansvar og kompetence i forhold til den ældre borger gennem refleksion på baggrund af viden om geriatri, aktivitetens betydning for livskvalitet, grundlæggende sundheds og sygepleje til ældre borger samt samfundets tilbud til den ældre borger. Formålet er desuden at eleven gennem et tværfagligt projektarbejde i stigende grad kan arbejde undersøgende og analyserende. Eleven forbereder sig på prøve i det af undervisningsministeriet udtrukne grundfag. Indhold Mødet med den ældre borger Kommunikation Vejledning Ansvar og kompetence Tema arbejde: social og sundhedsassistentens arbejde på lokalcenter Blåhøj Projektarbejde Valgfrit specialefag Prøve i et grundfag Metode Undervisningen vil veksle mellem oplæg ved diverse undervisere og elevopgaver, der både er individuelle samt gruppeorienterede. Modulet afsluttes med et tværfagligt projektarbejde. Fag og indhold Medicinske fag Eleven vil arbejde med medicinsk fags kerneområder i forhold til gerontologi og geriatri. Herunder observationer af det normalt alderdomssvækkede menneske, samt af den syge ældre. Eleven får viden om aldersbetingede sygdommes årsager, symptomer og behandling. Eleven introduceres til principper for anvendelse af lægemidler til ældre. Igennem monofaglig undervisning og casearbejde, samt projektarbejde mod slutningen af modulet øver eleven sig i at omsætte sin viden og forståelse i forhold til det kommende møde med ældre brugere, som eleven møder i sin kommende primær-kommunale praktik. Mål At eleven: opnår indsigt i sansernes betydning for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation samt kunne vurdere og redegøre for observationerne, opnår viden om de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer, 18

20 opnår indsigt i almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler, for at kunne varetage sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration, opnår viden om de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner herunder, mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom samt kan redegøre for, hvordan der aktivt kan medvirkes til forebyggelse og behandling heraf. Sundheds- og sygepleje Eleven vil arbejde med sundheds- og sygepleje fagets kerneområder i forhold til gerontologi og geriatri. Herunder viden om principperne for pleje og omsorg til det normalt alderdomssvækkede menneske, samt viden om den mere komplekse sundheds- og sygepleje svækkede og syge ældre har brug for. Igennem monofaglig undervisning og casearbejde, samt projektarbejde mod slutningen af modulet øver eleven sig i at omsætte sin viden og forståelse i forhold til ældre brugere, som eleven møder i sin kommende praktik. Mål: At eleven: opnår indsigt i principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for selvstændigt at kunne varetage den grundlæggende pleje af borgere med somatiske og psykiatriske sygdomme samt mentale og fysiske handicaps, opnår indsigt i miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik, opnår viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver, opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter, opnår viden om betydningen af det enkelte menneskes indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på at kunne vurdere, respektere og forholde sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet, Social- og samfundsfag Eleven skal arbejde med: levevilkår og livsformers betydning tilbud til borgere med nedsat fysisk -og psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer hjemmesygepleje forhold i social- og sundhedssektoren dokumentations værktøjer social- og sundhedsassistentens rolle tværfagligt projekt 19

21 Mål: At eleven: opnår indsigt i forskellige samfundsgruppers levevilkår og livsformer, herunder kulturelle og religiøse baggrunde, for at opnå forståelse for disse forholds betydning for den enkelte, opnår indsigt i relevante love og regler inden for pleje- og omsorgsområdet for at kunne vurdere, hvordan disse kan anvendes i samarbejdet med borgeren, opnår forudsætninger for at søge viden om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud, herunder de demokratiske rettigheder, som den enkelte har, for at kunne rådgive og vejlede den enkelte, pårørende og brugergrupper ud fra muligheder, ønsker og behov. opnår indsigt i samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer, herunder forhold i social- og sundhedssektoren, for at kunne vurdere og redegøre for beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og for samfundet som helhed, opnår viden om dokumentations- og styringsværktøjer, herunder informationsteknologiske værktøjer, der finder anvendelse ved løsningen af omsorgs- og sygeplejeopgaver lokalt såvel som nationalt, opnår indsigt i og udvikler bevidsthed om sit ansvar og sine rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som Social- og sundhedsassistent, opnår færdighed i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold, og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder beskrive løsninger på samfundsmæssige problemer. Pædagogik med psykologi Eleven vil blive introduceret til forskellige principper for ledelse. Herudover vil eleven arbejde med psykisk arbejdsmiljø og social- og sundhedsassistentens ansvars- og kompetenceområde i forhold til dette. Mål: At eleven: Opnår viden om og kan vurdere principper for ledelse og samarbejde, herunder arbejdstilrettelæggelse og evaluering af eget og andres arbejde, samt viden om det psykiske arbejdsmiljøs betydning for trivsel og samarbejde for at kunne fremme fælles opgaveløsning. Kultur og aktivitetsfag Eleven vil: Arbejde målrettet med aktivitetsanalyse på udvalgte borgere og grupper af klienter i primærsektoren Forholde sig til miljøet betydning herunder leve- og bo miljøer. Bruge forskellige motivationsteorier i praksis 20

22 Mål: At eleven: Opnå forståelse for menneskers forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne vælge og igangsætte aktiviteter, der tager udgangspunkt i respekten for det enkelte menneskes behov og holdninger. Opnå indsigt i og kan forholde sig bevidst til principper for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpermidler for at anvende disse i arbejdsudøvelsen. Dansk Der henvises til bekendtgørelse nr. 882 af 06/07/2007 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. med ændring i BEK 444 af 08/06/ og erhvervsuddannelsesområdets vejledning til grundfaget dansk Naturfag Der henvises til: bekendtgørelse nr. 882 af 06/07/2007 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. med ændring i BEK 444 af 08/06/ og erhvervsuddannelsesområdets vejledning til grundfagene: fysik, kemi og naturfag i.ashx Fælles timer Introduktion Valgfrit specialefag Se afsnit 9 og 10 for oversigt og beskrivelse af de valgfrie specialefag 8. Modul 4 - Afslutning af uddannelsen (skoleperiode 4) Varighed: 4 uger Områdefagsprøve 4½ dag Fælles timer 1 dag Afsluttende prøve 12 dage Engelsk 2½ dag I løbet af hele skoleuddannelsen er der 8 dage med fællestimer, der som udgangspunkt bruges til introduktion til uddannelsen og praktikkken. Til disse fællestimer samt til områdefagsprøven og den afsluttende prøve bidrager fagene med følgende timer: Dansk ½ dag Engelsk 1 dag 21

23 Natur 1½ dag Sundheds- og sygepleje 7½ dag Medicinske fag 4 dage Social- og samfundsfag 4 dage Pædagogik m/psykologi 4 dage Kultur- og aktivitetsfag 2 dage Afsluttende prøve i områdefag og afsluttende eksamen (tværfagligt projekt). Formål med modul 4: Formålet med modul 4 er at eleven forbereder sig til det af undervisningsministeriet udtrukne prøve i områdefag. Formålet er også af eleven alene eller i en gruppe udarbejder et tværfagligt projekt, som danner grundlag for den afsluttende prøve. Indhold Introduktion Prøve i et områdefag Afsluttende tværfaglig projektopgave Afslutning af uddannelsen Der henvises i øvrigt til prøvebestemmelserne på skolens hjemmeside. 9. Valgfrit specialefag På den social- og sundhedsassistentuddannelse kan der vælges to valgfrie specialefag. Der kan udbydes valgfrit specialefag af 1 uges varighed i følgende emner: Socialpædagogik Ældrepædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Ledelse og organisation Rehabilitering Det valgfrie specialefag vurderes bestået/ikke bestået. Bestået svarer til avanceret niveau. Det er kompetencegivende. 10. Oversigt over de valgfrie specialefag Socialpædagogik Formål At eleven får teoretisk viden og faglige færdigheder så hun kan anvende socialpædagogiske principper med henblik på at skabe betingelser for at mennesker med særlige vanskelligheder kan deltage i samfundet. 22

24 Indhold Eleven skal i specialefaget social pædagogik arbejde med: Grupper af socialt udsatte borgere, eksempelvis hjemløse, demente, psykiatriske brugere med dobbelt diagnoser Ekskluderingsmekanismer i samfundet og i individet Hvordan socialpædagogisk pleje kan forebygge magtanvendelse Reglerne om magtanvendelse og dilemmaerne i forhold til omsorgspligt Metode Metoderne vil veksle mellem læreroplæg om baggrunden for socialpædagogisk tankegang, livshistorie som arbejdsredskab, respekt, værdier og holdninger, menneskets grundlæggende rettigheder, omsorgspligt og magtanvendelse og elevens arbejde med cases og rollespil herunder videooptagelse. Mål Eleven: kan i arbejdet med borgeren se den enkelte som et produkt af mellemmenneskelige relationer, sociale sammenhænge og vilkår kan i sin professionelle praksis arbejde etisk reflekteret ud far en forståelse af begreberne integritet og værdighed og disses betydning for det enkelte individ opnår indsigt i og forståelse af psykiske, fysiske forholds betydning for borgeren indenfor den socialpædagogiske målgruppe kan i sin professionelle praksis udvælge og anvende socialpædagogiske redskaber Evaluering Når specialefaget er slut skal eleven kunne: anvende en pædagogisk analyse komme med forslag til forskellige socialpædagogiske tiltag reflektere over og medinddrage etiske overvejelser i forhold til dilemmaer i den socialpædagogiske pleje Evalueringsform Eleven standpunktsbedømmes med bestået/ikke bestået på avanceret niveau. Ældrepædagogik Formål At eleven i sine relationer kan medvirke til at styrke ældres borgeres livsudfoldelse. At eleven i sin relation med ældre, kan medvirke til at styrke de ældres integritet, værdighed og selvbestemmelse. At eleven kan arbejde med at være opsøgende, undersøgende, analyserende og reflekterende. Herunder: o At eleven formulerer og begrunder problemfelter i relation til social- og sundhedshjælperens fagområde. o At eleven søger og anvender vejledning o At eleven udvikler studiekompetencer. 23

25 o At eleven opøver sin evne til at anvende teori til skriftligt og mundtligt at argumenterefagligt Indhold Hvad er ældrepædagogik? Elevens billede af at være gammel Forandringer i befolkningsudvikling (demografi) Syn på alder før og nu, samt forestillinger om fremtiden Aldring set i et biologiske, psykologisk, socialt og kulturelt perspektiv Omsætte intention om livslang udvikling og læring Integritet, værdighed og selvbestemmelse Ældrepædagogiske redskaber, herunder livshistorie og reminiscens Metode I tilrettelæggelsen vil der blive lagt vægt på løbende at veksle mellem teorier og metoder. Teorierne medvirker til forståelse af, hvad der sker i forbindelse med aldring, og metoderne giver inspiration til forskellige handlemuligheder. I tilrettelæggelsen vil billeder, case, film og dilemmaer danne udgangspunkt for undervisningen. Der vil skabes rammer for, at eleven individuelt kan fordybe sig i en ældrepædagogisk problemstilling. Den individuelle fordybelse tager udgangspunkt i elevens nysgerrighed eller læringsbehov. Mål Eleven: opnår indsigt i alderdommens biologiske, psykosociale og kulturelle muligheder og problemer opnå grundig indsigt i den demografiske udviklingsbetydning for social og Sundhedsområdet kan i sin professionelle praksis reflektere over hvordan værdier og organisering af arbejdet har betydning for de ældres muligheder for at opretholde værdighed og selvbestemmelse kan i sin professionelle praksis understøtte den enkelte borgers livsudfoldelse Evaluering Når specialefaget sluttes, skal eleven, gennem et mindre skriftligt produkt og i dialog med vejleder, kunne anvende og argumentere ved hjælp af ældrepædagogisk teorier og metoder. Evalueringsform Eleven standpunktsbedømmes med bestået/ikke bestået på avanceret niveau. 24

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelserne rev 13.februar 2008 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 16. april 2008. Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 2 Gældende for hold optaget fra oktober 2010 Tilrettet juli 2011 Modulbeskrivelse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Modulernes

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juli 2008 Pædagogisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen til pædagogisk assistent og socialog sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Uddannelsen som pædagogisk assistent. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Uddannelsen som pædagogisk assistent. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Uddannelsen som pædagogisk assistent Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Social- og sundhedsskolen Denne undervisningsplan

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser for den

Prøvebestemmelser for den Prøvebestemmelser for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Socialog Sundhedsskole Gældende fra november 2013 PRØVE I GRUNDFAG Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012 Mit oplæg (ca. 1½ t) Generelt om revision af social- og sundhedsuddannelsens Kompetencemål,

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

assistent Mundtlige prøver

assistent Mundtlige prøver Mundtlige prøver Undervisningsministeriet udtrækker ét af områdefagene og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Før Undervisningsministeriet

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Sønderborg 10. September 2012 Mit oplæg Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om revision af social- og sundhedsuddannelsens

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere