Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption"

Transkript

1 Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption og at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet ret til dagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Kapitel 2 Almindelige betingelser 2. Personer, der har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland, er berettiget til orlov ved graviditet og barsel. Stk. 2. Personer, der har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland, er berettiget til orlov i forbindelse med modtagelse af et barn i pleje med adoption for øje. Stk. 3. Personer, der er omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring eller anden international aftale, som er gældende for Grønland, er berettiget til orlov og dagpenge efter bestemmelserne i denne lov. 3. Følgende personer, der opfylder kravet om ret til orlov ved graviditet og barsel, har ret til dagpenge i orlovsperioden: 1) Lønmodtagere, der opfylder beskæftigelseskravet i kapitel 11 og ikke modtager løn eller andre ydelser, der dækker perioden. 2) Selvstændige erhvervsdrivende, der indstiller deres erhvervsvirksomhed. 3) Medhjælpende ægtefæller eller samlevere til selvstændige erhvervsdrivende, der undlader at medhjælpe ved deres ægtefælles eller samlevers erhvervsvirksomhed. 4) Uddannelsessøgende og skolesøgende, der holder orlov fra studiet eller folkeskolen. 4. Lovens bestemmelser kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for en lønmodtager. 5. Den tid, en lønmodtager holder orlov efter reglerne i denne lov, skal medregnes ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. 6. Det er ikke tilladt at afskedige en lønmodtager på grund af graviditet eller barsel, eller fordi lønmodtageren har fremsat krav om orlov i henhold til denne lov. Stk. 2. Afskediges en lønmodtager, efter hun har underrettet sin arbejdsgiver om, at hun er gravid, skal arbejdsgiveren godtgøre, at afskedigelsen ikke skyldes graviditeten. Stk. 3. Afskediges en lønmodtager i strid med stk. 1, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse, der fastsættes til et beløb, der ikke kan være mindre end lønnen for den opsagte stilling i den periode, lønmodtageren maksimalt har ret til orlov. Kapitel 3 Betingelser for orlov ved graviditet og barsel

2 7. En kvinde har ret til orlov på grund af graviditet, når der skønnes at være 2 uger til fødslen og indtil 15 uger efter fødslen. Stk. 2. Ved fødsel af to eller flere samtidigt fødte børn forlænges kvindens orlov fra 15 til 19 uger. Stk. 3. En gravid kvinde er berettiget til fravær før 2 uger før fødslen, hvis graviditeten, efter lægeligt skøn, har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse, vil medføre risiko for kvindens helbred eller fosteret. Stk. 4. En gravid kvinde er berettiget til fravær før 2 uger før fødslen, hvis arbejdets karakter, efter lægeligt skøn, medfører risiko for fosteret eller graviditeten eller såfremt offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at udføre sit arbejde og arbejdsgiver i disse tilfælde ikke kan tilbyde anden passende beskæftigelse. Stk. 5. En gravid kvinde, der tilbydes anden passende beskæftigelse under graviditeten end hendes sædvanlige, kan afslå tilbuddet, når der er tale om beskæftigelse af væsentlig anden karakter eller på et andet niveau end hendes sædvanlige arbejdsområde, når der er tale om skift af arbejdsplads, der medfører flytning eller væsentlig transport til og fra arbejdspladsen, eller der er tale om væsentlig ændring af det tidspunkt på døgnet eller ugen, arbejdet kræves udført. Stk. 6. Kan arbejdsgiver ikke tilbyde anden passende beskæftigelse i samme ugentlige timetal som ved tidligere arbejdsområde, har kvinden ret til deltidsorlov, svarende til det antal timer den ugentlige arbejdstid nedsættes. 8. En far har ret til barselsorlov i 3 uger indenfor de første 15 uger henholdsvis 19 uger efter barnets fødsel. Stk. 2. Med far forstås den juridiske far i henhold til lov om børns retsstilling. 9. Retten til barselsorlov efter 7, stk. 1 og 2 og 8 bortfalder ikke, hvis barnet er dødfødt, bortadopteres, anbringes uden for hjemmet jf. bestemmelserne herom i landstingsforordningen om hjælp til børn og unge, eller hvis barnet dør inden for de første 15 uger henholdsvis 19 uger efter fødslen. Kapitel 4 Betingelser for orlov ved adoption, m.v. 10. Adoptanter, der modtager et barn i Grønland, har ret til fravær 1 uge før modtagelsen af barnet. Det er en forudsætning, at adoptanterne opholder sig på det sted, barnet befinder sig. Stk. 2. Adoptanter, der henter et barn uden for Grønland, har ret til fravær 3 uger før modtagelsen af barnet. Barnet anses for modtaget, når de formelle betingelser for at rejse hjem med barnet er opfyldt. Det er en betingelse for fravær efter denne bestemmelse, at der er tale om en adoption, der er formidlet af en godkendt organisation, eller der er tale om en familiesammenføring. Stk. 3. Efter modtagelsen af barnet har adoptanterne ret til 15 ugers orlov. Indenfor disse 15 uger er der ret til at holde 3 ugers orlov samtidigt. De resterende uger kan kun udnyttes af en af adoptanterne ad gangen. Stk. 4. Adoptanter, der henter to eller flere børn, har ret til 19 ugers orlov. Indenfor disse 19 uger er der ret til at holde 3 ugers orlov samtidigt. De resterende uger kan kun udnyttes af en af adoptanterne ad gangen. 11. Retten til orlov i henhold til 10 gælder kun de adoptanter, der modtager et eller flere børn, de ikke kender før modtagelsen. Stk. 2. Adoptanter i henhold til 10 er de personer, der enten er godkendt som adoptanter eller godkendt som plejefamilie med adoption for øje. 12. Ved adoption af en registreret partners barn har adoptanten ret til barselsorlov i 3 uger indenfor de første 15 uger efter barnets fødsel.

3 Stk. 2. Ansøgning om adoption af en registreret partners barn og samtykke til adoptionen fra moren skal være afgivet senest på fødselstidspunktet. 13. Retten til barselsorlov efter 12 bortfalder ikke, hvis barnet er dødfødt eller hvis barnet dør, bortadopteres eller anbringes uden for hjemmet i henhold til landstingsforordningen om hjælp til børn og unge, indenfor de første 15 uger henholdsvis 19 uger efter fødslen. Kapitel 5 Orlov i forbindelse med modtagelse af plejebørn 14. Anbringes et barn under 3 år i familiepleje i henhold til landstingsforordning om hjælp til børn og unge, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en af plejeforældrene holder orlov i forbindelse med modtagelsen af barnet. Stk. 2. Er barnet mellem 3 og 12 år, kan orloven have en varighed af op til 2 uger. Stk. 3. Orlov efter stk. 1 eller 2 kan kun bevilges, såfremt plejeanbringelsen vil have en varighed af 1 år eller mere, jf. bestemmelserne om handleplan i landstingsforordningen om hjælp til børn og unge. Stk. 4. Lønmodtagere, der afholder orlov i henhold til stk. 1 eller 2, skal underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for modtagelse af barnet og længden af orlovsperioden, så snart tidspunktet er kendt af pågældende. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for bevilling af orlov i forbindelse med plejeanbringelse af et barn. Kapitel 6 Forældreorlov 15. I umiddelbartilknytning til de første 15 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet har forældre eller adoptanter tilsammen ret til forældreorlov i indtil 17 uger. Stk. 2. I umiddelbar i tilknytning til de første 19 uger efter fødslen eller modtagelsen af børnene har forældre eller adoptanter, til to eller flere samtidigt fødte eller modtagne børn, tilsammen ret til forældreorlov i indtil 21 uger. Stk. 3. Retten til forældreorlov efter stk. 1 og 2 kan kun udnyttes af en af forældrene eller adoptanterne ad gangen. Stk. 4. Retten til forældreorlov efter stk. 1 og 2 bortfalder ved barnets død, anbringelse uden for hjemmet i henhold til landstingsforordningen om hjælp til børn og unge eller bortadoption. Kapitel 7 Forældres indtrædelse i hinandens orlovsret 16. Afgår en af forældrene, herunder adoptivforældre, ved døden, eller kan den forælder, der holder orlov, ikke passe barnet på grund af sygdom, eller foreligger der særlige omstændigheder, kan kommunalbestyrelsen tillade den anden forælder at indtræde i orlovsretten. Kapitel 8 Afbrydelse af orlovsperioden m.v. 17. Indlægges barnet på sygehus inden for den periode, hvor forældrene eller adoptivforældrene har ret til orlov, forlænges orlovsperioden med indlæggelsesperioden, bortset fra farens ret til orlov efter 8 eller den registrerede partners ret til orlov efter 12, dog maksimalt med indtil 13 uger. Samme gælder såfremt barnet, af lægelige årsager, ikke kan udskrives efter den periode, der er

4 normal indlæggelsesperiode efter fødslen. Stk. 2. Afbryder den af forældrene eller adoptivforældrene, der udnytter orlovsretten, orloven som følge af barnets indlæggelse, kan den resterende orlovsperiode afholdes i umiddelbar tilknytning til barnets udskrivelse. 18. Begrænset varetagelse af borgerligt ombud og deltagelse i kortvarige arbejdsrelaterede konferencer, kurser, temadage eller lignende afbryder ikke en orlovsperiode. Stk 2. Orloven betragtes som afbrudt, såfremt arbejde eller uddannelsesforløb genoptages, uden at den anden forælder begynder orlov i umiddelbar tilknytning hermed, jf. dog 17, stk. 2 og 19. Ferie med løn eller feriegodtgørelse afbryder ligeledes orlovsperioden. Stk. 3. Når orlovsperioden er afbrudt, bortfalder den resterende tid af orloven. 19. Uddannelsessøgende kan i mindre omfang deltage i undervisningen, uden at det medfører afbrydelse af orloven. Stk. 2. Deltagelse i mindre omfang kan eksempelvis være specialeskrivning, møde med medstuderende eller undervisning af underordnet karakter, der ikke medfører, at den uddannelsessøgende kan betragtes som studieaktiv i orlovsperioden. Stk. 3. Deltagelse i eksamen kan tillades, uden at orloven afbrydes. Kapitel 9 Lønmodtageres pligt til at underrette arbejdsgivere 20. En kvindelig lønmodtager skal underrette sin arbejdsgiver om graviditet senest 13 uger før forventet fødsel. Samtidig hermed skal hun underrette arbejdsgiveren om, hvornår hun forventer at påbegynde sin barselsorlov. Senest 12 uger efter fødslen, skal hun underrette arbejdsgiveren om, hvornår hun påtænker at genoptage arbejdet. 21. En far, adoptivfar eller registreret partner, der ønsker at holde orlov efter reglerne i denne lov, skal underrette sin arbejdsgiver herom senest 4 uger før forventet afholdelse af orloven. Underretningen skal dog afgives inden 12 uger efter barnets fødsel. Stk. 2. Indlægges eller beholdes barnet på sygehus ud over den sædvanlige indlæggelsesperiode, kan lønmodtageren ændre det efter stk. 1 opgivne tidspunkt for orlovens afholdelse. Arbejdsgiveren skal underrettes herom, så snart orlovshaveren er vidende om indlæggelsen eller forlængelsen af ophold på sygehuset. 22. Forlænges en lønmodtagers orlovsret på grund af barnets indlæggelse på sygehus, jf. 17, skal lønmodtageren underrette sin arbejdsgiver herom, så snart lønmodtageren er vidende om forlængelsen. Ligeledes skal lønmodtageren underrette arbejdsgiveren om barnets udskrivning, samt den periode orloven forlænges. 23. Indtræder en lønmodtager i den anden forælders orlovsret, jf. 16, skal lønmodtageren underrette sin arbejdsgiver om indtrædelsen samt om orlovsperiodens længde. Underretningen skal ske senest 8 uger før orlovsperiodens start. I akutte tilfælde jf. 16 kan underretningen ske senest 1 uge før orlovsperiodens start. Kapitel 10 Generelle regler for ret til dagpenge og afgrænsning af persongruppen 24. Dagpenge under orlov ydes som almindelig skattepligtig indtægt til orlovshaveren efter ansøgning.

5 Stk. 2. Der optjenes ikke ret til feriepenge af dagpenge udbetalt under barselsorlov. 25. Dagpenge ydes med en fast takst pr. time, der svarer til den til enhver tid gældende mindsteløn for en ikke faglært arbejder over 18 år, i henhold til overenskomst mellem SIK og de offentlige arbejdsgivere. Stk. 2. Dagpengetaksten fremgår af cirkulære om sociale kontantydelser, som Departementet for Sociale Anliggender udgiver mindst 1 gang årligt. Cirkulæret offentliggøres på Naalakkersuisuts hjemmeside. 26. Der kan ikke ydes dagpenge i henhold til denne lov til personer, der modtager alderspension eller førtidspension. Stk. 2. Dagpenge kan endvidere ikke ydes til personer, der har ophold på en institution under kriminalforsorgen. 27. Modtager en orlovshaver løn, feriepenge, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller lignende ydelser under orloven eller en del af orloven, er der ingen dagpengeret i de perioder, hvor disse ydelser modtages. Stk. 2. Udbetales der løn i henhold til en overenskomst i en del af barselsperioden, påbegyndes udbetaling af dagpenge, når denne periode ophører. 28. Arbejdssøgende, der modtager hjælp i henhold til forordningen om offentlig hjælp og ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i de seneste 13 uger før forventet fødsel, har ret til orlov, men ikke ret til dagpenge. Stk. 2. Arbejdssøgende i henhold til stk. 1, vil fortsat være berettiget til at modtage offentlig hjælp i orlovsperioden, hvis betingelserne derfor fortsat er opfyldt. Kapitel 11 Ret til dagpenge for lønmodtagere og beregning af dagpengene 29. En lønmodtager har ret til barselsdagpenge, når den pågældende har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse. Stk. 2. I opgørelsen af 13 ugers perioden indgår perioder, hvor lønmodtageren har arbejdet som lønmodtager, afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse, deltaget i arbejdsrelaterede kurser og har været berettiget til arbejdsmarkedsydelse i henhold til landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse. 30. Der udbetales maksimalt dagpenge for 40 timer pr. uge, uanset om det gennemsnitlige timetal for en 13 ugers periode giver et højere tal. 31. Antallet af ugentlige timer, der kan gives dagpenge for, beregnes ud fra den enkeltes lønnede beskæftigelse, inklusiv de i 29, stk. 2 nævnte perioder. Stk. 2. Til lønmodtagere med fast ugentligt timetal i ansættelsen gennem de seneste 13 uger, ydes dagpengene med den faste takst pr. time for det ugentlige timetal. Stk. 3. Til lønmodtagere med en ikke på forhånd fastsat arbejdstid, beregnes dagpengene på grundlag af det gennemsnitlige antal arbejdstimer i de seneste 13 uger før fraværets begyndelse. Stk. 4. Hvis antallet af arbejdstimer i 13 ugers perioden ikke kan anses for sædvanligt, anvendes det gennemsnitlige antal arbejdstimer inden for de seneste 26 uger før fraværets begyndelse. Stk. 5. Har en lønmodtager været tilknyttet arbejdsmarkedet inden for de seneste 13 uger før fraværets begyndelse men timemæssigt mindre end 182 timer, fastsættes timetallet til 182 timer for hele perioden. Kapitel 12

6 Ret til dagpenge for selvstændig erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefælle eller samlever 32. Den selvstændigt erhvervsdrivende skal indstille sin erhvervsvirksomhed i en periode eller overlade erhvervsudøvelsen til andre for at være berettiget til dagpenge. Stk. 2. Medhjælpende ægtefælle eller samlever til en selvstændig erhvervsdrivende skal i en periode undlade at medvirke ved ægtefælles eller samlevers erhvervsvirksomhed for at være berettiget til dagpenge. 33. For selvstændigt erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefælle eller samlever til en selvstændig erhvervsdrivende, der ikke har haft lønnet beskæftigelse inden for de seneste 13 uger inden orlovens begyndelse, fastsættes antallet af ugentlige timer, der kan gives dagpenge for til 14 timer, med mindre orlovshaveren kan sandsynliggøre, at indtægtstabet under orloven vil afvige betydeligt fra dagpengebeløbet. Stk. 2. En person kan sandsynliggøre indtægtstabet ved at fremvise dokumentation for, at pågældende har udført en funktion, der de seneste 13 uger medfører større indkomst end svarende til 14 timers ugentlige arbejde honoreret efter SIK s mindsteløn, udregnet for en 13 ugers periode. Stk. 3. I de tilfælde, hvor orlovshaveren sandsynliggør, at der er tale om en større indkomstnedgang end svarende til 14 timer med SIK mindsteløn, foretages en beregning ud fra den faktiske indkomst inden for de seneste 13 uger før fraværstidspunktet. Stk. 4. Hvis de seneste 13 ugers indtægt ikke kan anses for sædvanligt, anvendes den seneste årsindtægt. 34. En person der både har lønnet beskæftigelse og er selvstændig erhvervsdrivende eller er medhjælpende hustru eller samlever til en selvstændig erhvervsdrivende og som holder orlov fra begge beskæftigelser, har ret til dagpenge efter såvel reglerne om dagpenge til selvstændige erhvervsdrivende eller som medhjælpende hustru eller samlever og som lønmodtagere. Det ugentlige timetal, dagpengene beregnes efter, kan sammenlagt maksimalt udgøre 40 timer. Kapitel 13 Ret til dagpenge for uddannelsessøgende og skolesøgende 35. Uddannelsessøgende, der holder orlov fra en uddannelse, hvor de i orlovsperioden ikke er berettiget til uddannelsesstøtte, praktikstøtte eller praktikløn, vil være berettiget til dagpenge med et beløb svarende til uddannelsesstøtten, praktikstøtten eller praktiklønnen, inkl. et tillæg pr. barn, de har forsørgelsespligt over. Tillægget svarer til det til enhver tid gældende normalbidrag efter landstingsforordningen om underholdsbidrag. 36. Skolesøgende, der holder orlov fra folkeskolen, og som inden for de seneste 13 uger inden orlovens begyndelse har modtaget tilskud til elever i folkeskolens ældste klasser, har ret til dagpenge med et beløb svarende til det hidtil modtagne tilskud, med et tillæg svarende til normalbidraget efter landstingsforordningen om underholdsbidrag. Kapitel 14 Nedsatte dagpenge under orlov 37. Modtager orlovshaveren løn som følge af arbejde på deltid i forbindelse med graviditeten, kan orlovshaveren tildeles nedsatte dagpenge, jf. 7, stk. 6. Stk. 2. Nedsatte dagpenge udbetales for de ugentlige timer ansøger holder deltidsorlov i forhold til den faste ugentlige arbejdstid. Stk. 3. Har der ikke været tale om et fast ugentligt timetal før deltidsorloven, beregnes de nedsatte

7 dagpenge ud fra det antal ugentlige timer, orlovshaveren i gennemsnit har været beskæftiget de seneste 13 uger forud for orlovsperioden, dog maksimalt 40 timer pr. uge, minus de ugentlige antal timer ansøger arbejder i perioden på deltid. 38. Har en orlovshaver indkomst som følge af borgerligt ombud i orlovsperioden, kan der ikke ydes dagpenge for de dage, pågældende har indtægt. Stk. 2. Er indtægten jf. stk. 1 lavere end svarende til dagpengebeløbet, kan der ydes supplement op til dagpengebeløbet. Kapitel 15 Udbetaling af dagpenge, administration, m.v. 39. Ansøgning om udbetaling af dagpenge i henhold til denne lov indgives til kommunalbestyrelsen, hvor orlovshaveren har fast bopæl og er tilmeldt folkeregistret. Stk. 2. Har orlovshaveren fast bopæl i et område udenfor kommunal inddeling, indgives ansøgning til Departementet for Sociale Anliggender, som varetager sagsbehandlingen. Stk. 3. Indgives ansøgning om dagpenge ikke inden 5 måneder efter dagpengerettens indtræden, bortfalder dagpengeretten. Stk. 4. Dagpengeretten indtræder, når løn, uddannelsesstøtte eller øvrig indtægt ophører på grund af orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. 40. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om udbetalingen skal ske for 2 uger ad gangen eller for kortere periode. Stk. 2. Når særlige forhold taler herfor, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at dagpengene helt eller delvist skal udbetales i naturalier. Endvidere kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde beslutte, at dagpengene helt eller delvist skal administreres af kommunalbestyrelsen. 41. Den der modtager dagpenge efter denne lov, er forpligtet til at meddele den udbetalende myndighed om alle ændringer i egne eller barnets forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af dagpengeretten. Stk. 2. Modtages penge med urette på grund af manglende meddelelse om oplysning om ændring i de i stk. 1 nævnte forhold, eller afgiver en ansøger urigtige oplysninger til sagens behandling, skal det med urette modtagne beløb tilbagebetales. 42. Modtager en ansøger erstatning eller lignende til hel eller delvis dækning af vedkommendes forsørgelse i samme periode, hvori der er modtaget dagpenge, kan den myndighed, der har udbetalt dagpengene, kræve disse tilbagebetalt. Kapitel 16 Finansiering 43. Udgifter til dagpenge efter denne lov afholdes med 90 % til Landskassen og 10 % til kommunen. Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om refusion, regnskabsaflæggelse, revision og kontrol. Kapitel 17 Klageadgang 44. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i henhold til denne lov kan påklages til Det Sociale

8 Ankenævn i overensstemmelse med reglerne i landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation. Kapitel 18 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 45. Denne lov træder i kraft den 1. marts Stk. 2. Samtidigt ophæves landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption med senere ændringer. Grønlands Selvstyre, den 7. december 2009 Kuupik Kleist / Maliina Abelsen

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. september 2009 EM 2009/126 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Nærværende forslag til Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption viderefører

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af yy 2006 om arbejdsmarkedsydelse

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af yy 2006 om arbejdsmarkedsydelse 4. april 2006 FM 2006/25 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af yy 2006 om arbejdsmarkedsydelse I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Lov om ændring af lov om orlov

Lov om ændring af lov om orlov 14. april 1994. N r.260. Lov om ændring af lov om orlov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. I medfør af 8, stk. 2, 11, stk. 6, 13, stk. 7, 18, stk. 3, og 24, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 67 af 25/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekeruttering, j.nr.19/00612 Senere

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Sundhed Nr. 257 Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Nærværende cirkulære opsummerer de satser,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge I medfør af 21, stk. 6, 22, stk. 3, 24, 25, stk. 5, 26, stk. 6, 30, stk. 1 og 8, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 33, stk. 2 og 3, 34, 36, stk. 4, 37, stk. 3, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning

Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1202 af 27. december 1993 Bekendtgørelse om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning I henhold til 3, stk. 3, 4, stk. 2, 6, stk. 6, 10, stk. 2, og 21, stk. 5

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Barselsorlov. rettigheder og pligter

Barselsorlov. rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: 87-7735-648-9 LO-varenr.: 4128

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 571 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0000898

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Ansøgning om plejevederlag efter servicelovens 119

Ansøgning om plejevederlag efter servicelovens 119 Ringsted Kommune Social- og Sundhedscenter Amtsstue Alle 71 4100 Ringsted Kontaktperson Telefon 57627900 E-mail MYNDIGHEDSENHEDEN@RINGS TED.DK Sagsidentifikation - 5 708410 042898 Ansøgning om plejevederlag

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge BEK nr 624 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge UDKAST Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge I medfør af 21, stk. 6, 22, stk. 3, 24, 25, stk. 5, 26, stk. 6, 30, stk. 1 og 8, 31, stk. 2, 32, stk. 2, 33, stk. 2 og 3, 34, 36, stk. 4, 37, stk. 3, 39,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Formål og den enkeltes

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge BEK nr 1511 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 16/15278

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Myndighedsafdelingen Revideret januar

Myndighedsafdelingen Revideret januar Myndighedsafdelingen Revideret januar 2015 440-2015-7379 Myndighedsafdelingen 14 Kvalitetsstandard Plejevederlag/ terminal pleje 2015 Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 119,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp 18. september 2006 EM 2006/034 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere