PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007"

Transkript

1 PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Juni 2007

2 Barselsvejledning Juni 2007 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)

3 Barselsvejledning Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf eller Centralorganisationernes Fællesudvalg Løngangstræde 25, København K Tlf Publikationen kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside og Centralorganisationernes Fællesudvalgs hjemmeside Design BGRAPHIC, Personalestyrelsen Foto Arkiv1/Birgitte Truelsen Elektronisk publikation ISBN

4 INDHOLD Indledning Lovgivningen Barselloven Før fødslen (graviditetsorlov) Efter fødslen Genoptagelse af arbejdet under orlov Adoption Varslingsregler barsel Anciennitet, tilbagevenden fra orlov, afsked mv Loven om børnepasningsorlov Funktionærloven Statens barselsaftale i hovedtræk Dækningsområde Lønretten Lønret under barsel Lønret under adoption Pensionsretten Omsorgsdage Graviditet og barsel Orlov med løn Moderen (før fødslen) Moderen (efter fødslen) Faderen Orlov uden løn Moderen og faderen (forældreorlov) Hel eller delvis genoptagelse af arbejdet med udskydelse/forlængelse af orlov Genoptagelse af arbejdet i fuldt omfang Delvis genoptagelse af arbejdet Varslingsregler Beregning af løn Anciennitet Pension INDHOLD 1

5 3.8 Ferie og særlige feriedage Optjening af ferie Afvikling af ferie Sygdom Adoption Orlov med løn Orlov før modtagelsen af barnet Orlov efter modtagelsen af barnet de første 14 uger Orlov efter modtagelsen af barnet uge 15 og fremefter Særlig lønret i 2 uger Orlov uden løn Hel eller delvis genoptagelse af arbejdet med udskydelse/forlængelse af orlov Genoptagelse af arbejdet i fuldt omfang Delvis genoptagelse af arbejdet Varslingsregler Beregning af løn Anciennitet Pension Ferie og særlige feriedage Sygdom Omsorgsdage Ny ordning Retten til omsorgsdage Afvikling af omsorgsdage Gammel ordning Overgangsordning Ansættelse den 1. oktober 2005 eller senere Ansættelse før 1. oktober Administration af omsorgsdage Registrering af omsorgsdage Afvikling af omsorgsdage Overførsel af omsorgsdage ved stillingsskift INDHOLD

6 6 Dokumentation og refusion Den ansattes dagpengeret og arbejdsgiverens refusion Flere arbejdsgivere Udstrakt orlov med nedsatte dagpenge Dokumentation Anmeldelse af refusionskrav Særligt om graviditetsbetinget fravær før 4 uger før forventet fødsels Procedure ved anmeldelse af fravær og refusionskrav Barselsfonden Indrapportering til Statens Lønsystem (SLS) Særlige forhold Behandling for barnløshed Arbejdsmiljø Sygeligt forløbende graviditet mv Abort Dødfødsel, barnets død eller bortadoption Barnets hospitalsindlæggelse Arbejdet genoptages ikke under barnets indlæggelse Arbejdet genoptages under barnets indlæggelse Sygdom i orlovsperioden Moderens sygdom/død i de første 14 uger efter fødslen Moderens sygdom efter orloven Undervisning Helligdage og lignende Stedbarnsadoption Tjenestefrihed Bopæl i udlandet Ansatte med særlige ansættelsesvilkår Tidsbegrænset ansættelse Timelønnede Elever Ph.d.-stipendiater, adjunkter mv Ansatte under socialt kapitel Statsansatte på Færøerne Udstationering/tjeneste i udlandet, herunder Grønland INDHOLD 3

7 9 Børnepasningsorlov Retsbaseret børnepasningsorlov Aftalebaseret børnepasningsorlov Udsættelse Anciennitet Pensionsret Afsked Afbrydelse af orlov Ferie Ændringer i barselsaftalen siden Bilag 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Ligebehandlingsloven Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel Cirkulære om Barselsfonden Orienteringsbreve A. Orienteringsbrev til moderen B. Orienteringsbrev til faderen C. Orienteringsbrev til adoptivforældre Varselsbreve A. Varsling af graviditetsorlov B. Varsling af fædreorlov C. Varsling af fædreorloven i 14 ugers perioden D. Varsling af moderens barselsorlov og forældreorlov E. Varsling af faderens forældreorlov F. Varsling af retsbaseret udskudt orlov INDHOLD

8 9 Varselsbreve A. Varsling af adoptivforældres orlov før modtagelse af barnet B. Varsling af orlov i op til 2 sammenhængende uger, samtidig med at en anden adoptant holder adoptionsorlov C. Varsling af adoptionsorlov og forældreorlov, hvor kun den ene adoptant er omfattet af barselsaftalen D. Varsling af adoptionsorlov og forældreorlov, hvor begge adoptivforældre er omfattet af barselsaftalen Erklæringer A. Erklæring til brug for betaling af løn under orlov (forældre) B. Erklæring til brug for betaling af løn under orlov (adoptivforældre). 237 C. Erklæring til brug for betaling af løn under orlov (dagpengeret) Stikordsregister INDHOLD 5

9 6 INDHOLD

10 INDLEDNING Siden udsendelsen af barselsvejledningen i marts 2006 er dele af ligebehandlingsloven og dagpengeloven blevet sammenskrevet i lov nr. 566 af 9. juni 2006 om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven). Af bemærkningerne til loven fremgår det, at der er tale om en teknisk sammenskrivning, og at det ikke er tilsigtet at gennemføre indholdsmæssige ændringer af barselsreglerne. Som følge af lovændringen har parterne revideret barselsaftalen. Den nye aftale indeholder endvidere en udvidet adgang til at overføre omsorgsdage. I lyset af disse ændringer samt de spørgsmål, som reglerne har givet anledning til, har Finansministeriet og centralorganisationerne revideret vejledningen. Vejledningen er udarbejdet som en hjælp ved anvendelse af barselsaftalen. Da aftalen i vidt omfang bygger på bestemmelser i barselloven, behandles loven også i vejledningen, ligesom andre regler, f.eks. om ferie, inddrages, hvor det er relevant. Finansministeriet og centralorganisationerne har med vejledningen ønsket dels at give et overblik over området, dels bl.a. ved konkrete eksempler at give svar på de mange forskelligartede og detaljerede spørgsmål, som reglerne har givet anledning til. Vejledningen er opbygget således, at der først gives en kortfattet orientering om den relevante lovgivning (kap. 1) og dernæst en gennemgang af barselsaftalen i hovedtræk (kap. 2). Herefter gives en samlet fremstilling af de regler, der efter lovgivningen og barselsaftalen mv. gælder i henholdsvis en normal barselssituation og en normal adoptionssituation (kap. 3 og 4). Omsorgsdage omtales særskilt (kap. 5). I tilknytning hertil behandles spørgsmål om dokumentationskrav og arbejdsgiverens refusionsadgang (kap. 6). Dernæst gennemgås en række særlige forhold, der kan optræde i forbindelse med barsel eller adoption (kap. 7), samt forholdene for ansatte med særlige ansættelsesvilkår (kap. 8). Afslutningsvis beskrives reglerne om børnepasningsorlov, der fortsat kan være relevante for forældre, der har holdt orlov efter de gamle barselsregler (kap. 9). INDLEDNING 7

11 Forslag til orienteringsbreve, varslingsbreve og erklæringer, der kan anvendes i forbindelse med barsel og adoption, er vedlagt som bilag 2-5. Barselsvejledningen vil løbende blive suppleret med fortolkningsbidrag og nyheder. Fortolkningsbidrag kan ses på Personalestyrelsens hjemmeside under Personalejura/Barsel og børnepasningsorlov. Her kan du tillige finde bilag 2-5 (orienteringsbreve, varslingsbreve og erklæringer) i Word-udgave. Nyheder sendes til abonnenter af nyheder fra Personalestyrelsen og kan også ses under nyheder på 8 INDLEDNING

12 1. LOVGIVNINGEN I dette kapitel foretages en overordnet gennemgang af den lovgivning, der regulerer de ansattes forhold i forbindelse med graviditet, barsel, adoption og børnepasningsorlov, herunder en kort omtale af funktionærlovens barselsregler. Der henvises til Familiestyrelsen ( for så vidt angår Barselloven Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel Børnepasningsorlov Der henvises til Arbejdsdirektoratet ( for så vidt angår Vejledning om barsel og ferie 1.1 Barselloven Før vedtagelsen af barselloven var den ansattes rettigheder og pligter i relation til fravær og dagpenge mv. i forbindelse med graviditet, barsel og adoption reguleret i henholdsvis ligebehandlingsloven og dagpengeloven. Efter vedtagelsen af barselloven er reglerne om retten til fravær og dagpenge under orlov samt varslingsreglerne samlet i barselloven. Reglerne om anciennitet og bevisbyrdereglerne i forbindelse med afsked er dog fortsat reguleret i ligebehandlingsloven. I det følgende gennemgås barselloven. Der opereres ved gennemgangen med følgende begreber: Graviditetsorlov: Barselsorlov: Fædreorlov: Forældreorlov: 4 uger før fødslen til moderen 14 uger efter fødslen til moderen 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen til faderen 32 uger til hver af forældrene (kan forlænges til enten 40 eller 46 uger) KAP. 1. LOVGIVNINGEN 9

13 Indtil 14 uger efter barnets fødsel/modtagelse svarer dagpengeretten til faderens og moderens individuelle fraværsret. Herefter har forældrene en fælles ret til dagpenge. Forældrene har således efter barselloven tilsammen ret til fravær i forbindelse med barsel i maksimalt 112 uger (4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov og 92 ugers forældreorlov). Herunder har forældrene tilsammen ret til fulde dagpenge i maksimalt 52 uger, (4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov og 32 ugers forældreorlov). Adoptivforældres ret til fravær og dagpenge er nærmere beskrevet i pkt Før fødslen (graviditetsorlov) Moderen har, medmindre særlige forhold gør sig gældende (jf. kap. 7), efter barselloven ret til graviditetsorlov med dagpenge 4 uger før forventet fødsel. Moderen skal senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for den forventede fødsel og om, i hvilket omfang hun vil holde graviditetsorlov Efter fødslen Perioden indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov, fædreorlov og fremrykket forældreorlov) Moderen har pligt til at holde orlov i de første 2 uger efter fødslen og ret til orlov i de følgende 12 uger. En mor, der vil udnytte sin ret til barselsorlov efter de 2 første uger efter fødslen, skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun genoptager arbejdet. Barselloven fastsætter således ingen varslingsregler for en mor, der ønsker at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger efter fødslen. Det vil dog være naturligt, at hun orienterer sin arbejdsgiver tidligst muligt. Faderen har ret til at holde indtil 2 ugers fædreorlov i tilknytning til fødslen eller barnets hjemkomst. Efter aftale med arbejdsgiveren kan fædreorloven i stedet placeres på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. 10 KAP. 1. LOVGIVNINGEN

14 Fædreorloven skal holdes i sammenhæng og kan således ikke opdeles i flere perioder, men arbejdet kan efter aftale genoptages delvis med tilsvarende forlængelse af orlovsperioden. En far, der vil udnytte sin fædreorlov, skal senest 4 uger før underrette arbejdsgiveren om det forventede tidspunkt for orlovens begyndelse og om længden heraf, medmindre andet aftales. Faderen har ret til at fremrykke forældreorlov, således at denne holdes samtidig med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov, jf. pkt Forældrene kan dermed holde orlov samtidig. Der gælder ikke noget varsel for eventuel fremrykket forældreorlov for så vidt angår de første 8 uger efter fødslen. Det vil dog være naturligt, at faderen orienterer sin arbejdsgiver tidligst muligt Perioden efter den 14. uge efter fødslen (forældreorlov) Forældrenes adgang til orlov og dagpenge efter den 14. uge efter fødslen: Hver af forældrene har ret til 32 ugers orlov. Begge forældre har ret til at udstrække de 32 ugers orlov (til enten 40 eller 46 uger). Hvis den ene af forældrene vælger at udstrække sin orlov, bliver begge forældre behandlet efter reglerne for udstrakt orlov. Det indebærer bl.a., at de er afskåret fra at genoptage arbejdet helt eller delvis med udskydelse/forlængelse af orloven, jf. pkt Udstrækningen på 8 eller 14 uger kan udnyttes af en af forældrene eller af begge forældre samtidig. Orloven kan også deles mellem forældrene, f.eks. således at faderen holder 10 uger og moderen 4 uger af en udstrakt orlov på 14 uger. Begge forældre skal, i det omfang de ønsker at udnytte en udstrakt orlov, varsle det over for deres respektive arbejdsgivere inden 8 uger efter fødslen. Forældrene har en samlet ret til dagpenge i 32 uger. Dagpengene kan ligesom orlovsretten udstrækkes til enten 40 eller 46 uger, men uden at det samlede dagpengebeløb dermed forøges. En udstrækning af perioden medfører derfor, at dagpengene i den resterende del af dagpengeperioden nedsættes forholdsmæssigt, således at der i hele perioden kun ydes et beløb svarende til fulde dagpenge i 32 uger. KAP. 1. LOVGIVNINGEN 11

15 Forældrene kan holde forældreorlov samtidig, forskudt eller i forlængelse af hinanden. Forældrene kan endvidere holde orlov på skift, herunder orlov på enkeltdage. Faderen har ret til at fremrykke sin forældreorlov eller dele heraf, således at den holdes samtidigt med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov. Begge forældre har mulighed for at genoptage arbejdet helt eller delvis med eller uden udskydelse/forlængelse af orloven. En ansat, der ønsker at udnytte sin ret til forældreorlov i hele eller en del af perioden på 32 uger (eventuelt udstrakt til 40 eller 46 uger), skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om tidspunktet for orlovens begyndelse og om længden heraf. Dette gælder også for en far, der ønsker at holde en del af de 32 uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Barselloven fastsætter således ingen varslingsregler for en far, der vil holde forældreorlov allerede inden for de første 8 uger efter fødslen. Det vil dog være naturligt, at han orienterer sin arbejdsgiver tidligst muligt Genoptagelse af arbejdet under orlov Generelt Den tidligere lovgivning brugte begrebet udskydelse af orlov (ligebehandlingsloven 7, stk. 3 og 4) og begrebet delvis genoptagelse af arbejdet med eller uden forlængelse af fraværs- og dagpengeretten (dagpengeloven 13, stk. 3, henholdsvis 16a). Barselloven taler i stedet om hel eller delvis genoptagelse af arbejdet med eller uden udskydelse/forlængelse af fraværs- og dagpengeretten (barselloven 11 og 12) Ret til at genoptage arbejdet (retsbaseret udskydelse) Den ene af forældrene har efter barselloven 11 ret til at genoptage arbejdet i fuldt omfang under forældreorloven og udskyde mindst 8 og højst 13 uger af 32-ugers-perioden til et senere tidspunkt. Retten kan ikke deles mellem forældrene. Retten til at udskyde orlov bortfalder, hvis forældrene har valgt at udstrække orloven. Den udskudte orlov skal holdes i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år. 12 KAP. 1. LOVGIVNINGEN

16 En ansat, der vil udnytte retten til at genoptage arbejdet og udskyde orlov, skal inden 8 uger efter fødslen underrette arbejdsgiveren om det antal uger, der udskydes. Det anbefales, at underretningen sker skriftligt og bekræftes skriftligt af arbejdsgiveren. Når den ansatte ønsker at holde den udskudte orlov, skal arbejdsgiveren underrettes med et varsel på mindst 16 uger. Retten til at holde den udskudte orlov bevares, hvis den ansatte overgår til en ny arbejdsgiver. Under afviklingen af den udskudte orlov kan den ansatte ikke genoptage arbejdet delvis med tilsvarende forlængelse af orloven og dagpengeretten. En retsbaseret udskudt orlov kan imidlertid på et hvilket som helst tidspunkt efter aftale med arbejdsgiveren ændres til en aftalebaseret udskudt orlov dvs. også efter at afviklingen af de udskudte uger er påbegyndt. Det medfører bl.a., at der kan indgås aftale om delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse af orloven (se pkt ) og/eller aftale om at dele orloven op i flere enkeltperioder Aftale om at genoptage arbejdet helt eller delvis Begge forældre har desuden mulighed for eventuelt i kombination med, at den ene af forældrene benytter sin ret til at udskyde orlov (se pkt ) at aftale med arbejdsgiveren, at de genoptager arbejdet helt eller delvis. En sådan aftale kan indgås under samtlige orlovsperioder, herunder graviditetsorlov dog bortset fra moderens obligatoriske 2 uger efter fødslen, jf. barselloven 12, stk Aftale om at udskyde orlov (aftalebaseret udskydelse) Hvis arbejdet efter aftale genoptages i fuldt omfang, kan den ansatte desuden aftale med arbejdsgiveren, at den resterende orlov udskydes. Muligheden for at aftale en udskydelse af orloven omfatter dog kun forældreorlov, jf. barselloven 12, stk. 3. Hvis arbejdet genoptages i fuldt omfang i andre orlovsperioder, kan orloven således ikke udskydes. Den udskudte orlov skal være udnyttet, inden barnet fylder 9 år. KAP. 1. LOVGIVNINGEN 13

17 Da udskydelsen baserer sig på en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren, skal også afviklingstidspunktet fastlægges efter aftale. Der er derfor ikke i loven fastsat regler om varsling. Under afvikling af en aftalebaseret udskudt orlovsperiode kan den ansatte efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvis med en tilsvarende forlængelse af orloven, jf. pkt I forbindelse med jobskifte kan aftalebaseret udskudt orlov kun medtages i det nye ansættelsesforhold, hvis der indgås aftale med den nye arbejdsgiver. I modsat fald står orlovsretten og venter og kan genoplives, hvis der i forbindelse med et senere jobskifte indgås aftale med denne arbejdsgiver. Indgås der ikke en ny aftale, inden barnet fylder 9 år, mister den ansatte retten til at holde den udskudte orlov. Hvis en ansat indgår en samlet aftale med arbejdsgiveren om at udskyde sin orlov herunder de 8-13 uger, som den pågældende havde ret til at udskyde betragtes hele udskydelsen som aftalebaseret. Det betyder, jf. ovenfor, at den ansatte i forbindelse med et evt. jobskifte kun bevarer retten til at holde den udskudte orlov (herunder den del, der kunne have været retsbaseret), i det omfang der indgås aftale med den nye arbejdsgiver. Hvis den ansatte i den situation ønsker at bevare retten til udskudt orlov i tilfælde af et senere jobskifte, må udskydelsen derfor opdeles i to faser: Den pågældende meddeler inden 8 uger efter fødslen arbejdsgiveren, at et antal uger (mindst 8 og højst 13) af orlovsperioden udskydes. Som supplement hertil indgår den ansatte en aftale med arbejdsgiveren om at udskyde yderligere et antal uger Aftale om at forlænge orlov Hvis arbejdet efter aftale kun genoptages delvis, kan den ansatte samtidig indgå en aftale med arbejdsgiveren om, at orloven forlænges med den tid, hvori arbejdet har været genoptaget. Muligheden for at aftale en forlængelse omfatter både barselsorlov, adoptionsorlov, de 2 ugers fædreorlov/orlov til den anden adoptant og forældreorlov, men ikke graviditetsorlov, jf. barselloven 12, stk KAP. 1. LOVGIVNINGEN

18 Ifølge Familiestyrelsen kan forlængelse dog ikke ske under forældreorlov, hvor der udbetales nedsatte dagpenge, fordi forældrene har valgt at udstrække forældreorloven fra 32 til 40 eller 46 uger. Der er ikke nogen øvre grænse for beskæftigelsens omfang i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet. Der skal blot være tale om en beskæftigelsesgrad, der er lavere end den ansattes arbejdstid før orloven. I tilfælde hvor den ansatte har indgået aftale med arbejdsgiveren om at genoptage arbejdet delvis, men ikke en aftale om, at orloven forlænges, henstår den resterende del af orloven og kan genoplives, hvis der senere kan indgås aftale med arbejdsgiveren eller en ny arbejdsgiver herom. Hvis den ansatte skifter arbejdsgiver, kan den pågældende kun fortsætte den delvise genoptagelse af arbejdet, hvis der indgås aftale herom med den nye arbejdsgiver Adoption Perioden før modtagelsen Adoptanter har ret til orlov med dagpenge i op til 4 uger forud for modtagelse af adoptivbørn i udlandet. De 4 uger kan forlænges med op til yderligere 4 uger, hvis opholdet i udlandet før modtagelsen af barnet bliver længere end 4 uger og forlængelsen ikke skyldes adoptanterne. Begge adoptanter har ret til orlov og dagpenge, hvis de opholder sig i udlandet for at modtage barnet. Orloven regnes fra den dag, hvor adoptanterne rejser ud af Danmark for at hente barnet, og til og med den dag, hvor de formelle betingelser for at tage barnet med hjem til Danmark er opfyldt. Herefter begynder den almindelige adoptionsorlov også selv om adoptanterne ikke umiddelbart rejser tilbage til Danmark. Adoptanter, der modtager et adoptivbarn i Danmark, har ret til orlov med dagpenge i op til 1 uge før modtagelse af barnet, hvis barnet ikke allerede opholder sig i adoptanternes hjem og adoptanterne af hensyn til barnet i en periode skal opholde sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Begge adoptanter har ret til orlov med dagpenge, hvis de opholder sig sammen med barnet. Den dag, hvor barnet bringes til adoptanternes hjem, regnes med til perioden før modtagelsen. KAP. 1. LOVGIVNINGEN 15

19 I særlige tilfælde kan de kommunale myndigheder vurdere, at der er behov for en længere periode på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. I disse tilfælde vil orloven med dagpenge kunne forlænges med op til én uge. Når bortses fra adoptanters ret til orlov forud for modtagelse af adoptivbørn, henholdsvis den biologiske mors adgang til graviditetsorlov, er retten til orlov og dagpenge den samme ved adoption som ved fødsel, dog med den forskel, at de 14 uger efter modtagelsen ikke er forbeholdt moderen. Forældrene kan derfor skiftes til at holde orlov i denne periode, hvis de ønsker det. Den ene kan eksempelvis tage de første 9 uger og den anden de næste 5 uger. Vedrørende stedbørnsadoptioner henvises til pkt Perioden indtil 14 uger efter modtagelsen I de første 14 uger efter modtagelsen af barnet har forældrene en ad gangen ret til orlov og dagpenge. Retten forudsætter, at de adoptionsundersøgende myndigheder har bestemt, at den adoptionssøgende eller de adoptionssøgende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet. I 2 sammenhængende uger (svarende til fædreorloven) kan forældrene dog holde orlov samtidig. Svarende til, hvad der gælder for biologiske forældre, har adoptanter desuden ret til at fremrykke dele af forældreorloven til perioden indtil 14 uger efter modtagelsen. Forældrene kan således holde orlov samtidig i hele 14-ugers-perioden. Adoptanter skal varsle orlov efter de samme regler, som gælder for biologiske forældre. Fristerne regnes fra barnets modtagelse, dvs. fra dagen efter, at de formelle betingelser for adoptionen er i orden Perioden efter den 14. uge efter modtagelsen I overensstemmelse med, hvad der gælder for biologiske forældre, har hver af adoptanterne en individuel ret til forældreorlov i 32 uger, der kan udstrækkes til 40 eller 46 uger, og de har tilsammen ret til fulde dagpenge i 32 uger, der ligeledes kan udstrækkes til 40 eller 46 uger, men således at dagpengebeløbet pr. uge nedsættes forholdsmæssigt. Hvis den ene af forældrene vælger at udstrække sin orlovsret, bliver begge forældre behandlet efter reglerne for udstrakt orlov. Det indebærer bl.a., at de er afskåret fra at udskyde/forlænge orlov, jf. pkt KAP. 1. LOVGIVNINGEN

20 Udstrækningen på 8 eller 14 uger kan udnyttes af en af forældrene eller af begge forældre samtidig. Orloven kan også deles mellem forældrene, f.eks. således at faderen holder 10 uger og moderen 4 uger af en udstrakt orlov på 14 uger. Begge forældre skal, i det omfang de ønsker at udnytte en udstrakt orlov, varsle det over for deres respektive arbejdsgivere inden 8 uger efter modtagelsen. Adoptanter har adgang til at genoptage arbejdet helt eller delvis med udskydelse/forlængelse af orloven på samme måde som biologiske forældre. Der henvises til pkt Varslingsregler barsel Varslingsregler - barsel Hvem? Hvad? Hvornår? Moderen Tidspunktet for graviditetsorlovens start 3 måneder før forventet fødsel Moderen Tidspunktet for evt. genoptagelse af arbejdet inden for de første 14 uger efter fødslen (efter Inden 8 uger efter fødslen de pligtmæssige 2 uger) Faderen Tidspunktet for de indtil 2 ugers fædreorlov 4 uger før orlovens efter fødslen/barnets hjemkomst forventede start Moderen og/eller Inden 8 uger efter Den tidsmæssige placering af forældreorloven faderen fødslen Moderen eller faderen Udnyttelse af retten til at udskyde forældreorlov Inden 8 uger efter fødslen Moderen eller faderen Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den retsbaserede del) 16 uger før orlovens start Intet varsel Moderen og/eller Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den aftalebaserede del) aftales med arbejdsgiveren faderen Hvis en ansat (uden at der er tale om udskydelse af orlov) opsplitter sin forældreorlov i flere dele, fordi forældrene skiftes til at holde orlov, skal den pågældende give meddelelse om placeringen af samtlige orlovsperioder inden 8 uger efter fødslen. KAP. 1. LOVGIVNINGEN 17

21 Den ansatte har ret til at ændre en allerede varslet orlov, hvis nyt varsel afgives inden udløbet af den oprindelige varslingsfrist. Efter varslingsfristens udløb har en ansat kun ret til at ændre orloven, hvis der indtræffer helt særlige omstændigheder, som gør det urimeligt at fastholde den varslede orlov. En sådan omstændighed kan f.eks. være sygdom, som medfører, at den ansatte ikke kan passe barnet. Manglende institutionsplads medfører derimod ikke, at den ansatte kan kræve orloven ændret. Der er normalt ikke noget til hinder for, at arbejdsgiveren ser bort fra varslingsfrister. Det gælder dog ikke for så vidt angår retsbaseret udskudt orlov, hvor beslutningen kan få konsekvenser for en eventuel ny arbejdsgiver Anciennitet, tilbagevenden fra orlov, afsked mv Anciennitet Den tid, hvor en ansat har orlov på grund af graviditet, barsel eller adoption, indgår i henhold til ligebehandlingslovens 8 ved beregningen af anciennitet i ansættelsesforholdet. Dette gælder dog ikke i relation til pension Tilbagevenden fra orlov. Forældre, der har udnyttet retten til fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, har ret til at vende tilbage til det samme eller tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige for dem. Endvidere har de ret til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville have været berettiget til under deres fravær efter ligebehandlingsloven 8 a. Den ansatte er efter ligebehandlingsloven ligeledes beskyttet mod væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene, der må sidestilles med en opsigelse. Mindre ændringer kan imidlertid ligge inden for rammerne af ansættelsesforholdet og dermed inden for, hvad den ansatte med rimelighed skal tåle, selv om den pågældende oplever dem som mindre gunstige. Hvis beslutning om en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet er truffet under barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at ændringen ikke er begrundet i barsel mv. (omvendt bevisbyrde). 18 KAP. 1. LOVGIVNINGEN

22 Hvis beslutning om en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet først er truffet efter den ansattes tilbagevenden fra barselsorlov, gælder reglerne om delt bevisbyrde. Ved delt bevisbyrde skal den ansatte påvise de faktiske omstændigheder, der giver grund til at formode, at der er sket direkte eller indirekte forskelsbehandling. Arbejdsgiveren skal herefter bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket Afsked mv. En arbejdsgiver må ikke afskedige en ansat, fordi den pågældende har fremsat krav om at udnytte retten til fravær eller er/har været fraværende på grund af graviditet, barsel eller adoption. Beskyttelsen mod afskedigelse i graviditetsperioden omfatter både moderen og faderen. Hvis afskedigelse finder sted under graviditet eller retsbaseret orlov eller de dertil knyttede varslingsperioder, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold (omvendt bevisbyrde). Dette gælder i relation til såvel biologiske forældre som adoptanter. Ved retsbaseret orlov forstås, at orloven kan tilrettelægges uden arbejdsgiverens tilladelse, hvis varslingsreglerne overholdes. Hvis afsked finder sted under orlov, der ikke er retsbaseret, gælder reglerne om delt bevisbyrde, jf. pkt En kvinde, som forsøger at blive gravid ved hjælp af kunstig befrugtning, er ligeledes beskyttet mod afskedigelse. Det samme vil formentligt gælde den kommende fader, men spørgsmålet er uafklaret i retspraksis. I disse situationer gælder der dog ikke en omvendt bevisbyrde, men en delt bevisbyrde, jf. pkt En ansat kan således godt afskediges under graviditet eller i en orlovsperiode som følge af f.eks. arbejds- eller bevillingsmangel, men arbejdsgiveren må i givet fald kunne godtgøre, at afskedigelsen ikke har forbindelse med graviditet, barsel eller adoption. Efter retspraksis kræves der ganske meget for at løfte denne bevisbyrde. Selv om delvis genoptagelse af arbejdet uden forlængelse af orloven skal aftales med arbejdsgiveren, ligger denne genoptagelse af arbejdet inden for en retsbaseret orlovsperiode, og reglerne om omvendt bevisbyrde finder derfor fortsat anvendelse. KAP. 1. LOVGIVNINGEN 19

23 Ved aftale om delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse af orloven betragtes den periode, hvormed orloven og retten til dagpenge forlænges, ikke som retsbaseret orlov, og reglerne om omvendt bevisbyrde gælder derfor ikke i disse situationer. I stedet gælder reglerne om delt bevisbyrde. Hvis det fastslås, at en ansat er afskediget på grund af graviditet, barsel eller adoption, kan afskedigelsen underkendes, eller arbejdsgiveren kan blive dømt til at betale en godtgørelse, hvis størrelse afhænger af ansættelsestiden og sagens øvrige omstændigheder. 1.2 Loven om børnepasningsorlov Lov om børnepasningsorlov (lov nr. 402 af 31. maj 2000 med senere ændringer) er ophævet med virkning fra den 1. juni Loven finder fortsat anvendelse for forældre til børn, der er født/modtaget inden den 1. januar Loven gælder desuden for forældre til børn, der er født/modtaget i perioden fra den 1. januar til og med den 26. marts 2002, medmindre forældrene valgte at følge de nye barselsregler. Loven gælder ikke for forældre til børn, der er født/modtaget efter den 26. marts Forældre, der er omfattet af lov om børnepasningsorlov, skulle inden den 1. april 2004 over for Arbejdsformidlingen (AF) skriftligt meddele, om de ønskede at bevare retten til børnepasningsorlov. Hvis AF ikke rettidigt har modtaget en sådan meddelelse, er retten til børnepasningsorlov bortfaldet. I særlige tilfælde kunne AF dispensere fra tidsfristen. Adgangen til dispensation var begrænset til situationer, hvor den manglende meddelelse skyldtes forhold, som ikke kunne tilregnes forældrene. Forældrene skulle give meddelelse til AF og/eller søge dispensation umiddelbart efter forhindringens bortfald, dog senest den 31. december Reglerne om børnepasningsorlov omtales i hovedtræk i kap. 9. For nærmere oplysninger henvises til Familiestyrelsens hjemmeside: 20 KAP. 1. LOVGIVNINGEN

24 1.3 Funktionærloven Lovgivningen regulerer som udgangspunkt ikke en ansats lønvilkår under orlov i forbindelse med barsel og adoption. En undtagelse herfra er dog funktionærloven (lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005), som giver kvindelige funktionærer ret til fravær med halv løn i perioden fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen. Hvis en kvindelig funktionær opsiges, inden barselsorloven er påbegyndt, eller i perioden indtil 14 uger efter fødslen, har den pågældende tillige ret til fuld løn i opsigelsesperioden. Hvis funktionæren bliver afskediget i 14-ugers-perioden, har hun ret til fuld løn fra orlovens begyndelse, dvs. med tilbagevirkende kraft. Funktionærloven indeholder ingen regler om ret til løn under orlov til fædre eller adoptanter. Efter funktionærloven skal en gravid kvinde senest 3 måneder før forventet fødsel give arbejdsgiveren oplysning om, hvornår hun regner med at begynde på sin orlov. KAP. 1. LOVGIVNINGEN 21

25 22 KAP. 1. LOVGIVNINGEN

26 2. STATENS BARSELSAFTALE I HOVEDTRÆK Finansministeriet og centralorganisationerne (CFU) har efter vedtagelsen af barselloven indgået en ny barselsaftale, jf. cirkulære af 21. december 2006 om barsel, adoption og omsorgsdage (bilag 1). Aftalen bygger på barsellovens regler, men supplerer disse for så vidt angår ret til løn og pensionsoptjening samt ret til omsorgsdage. 2.1 Dækningsområde Aftalen omfatter såvel tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte som overenskomstansatte omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret. Ansatte, der er ansat i henhold til aftaler/overenskomster uden for CFU-området eller i henhold til bekendtgørelser, regulativer eller lignende, kan via henvisning til aftalen eller selvstændige bestemmelser have tilsvarende rettigheder. Der henvises til de pågældende overenskomster, regulativer mv. Aftalen omfatter ansatte, der har ret til fuld eller delvis løn under sygdom. Ansatte, der ikke har ret til løn under sygdom, er først omfattet af aftalen efter sammenlagt 1 års beskæftigelse inden for det pågældende ministerområde. Dette gælder f.eks. for visse timelønnede ansatte. I karenstiden er sådanne ansatte alene omfattet af barselloven. 2.2 Lønretten Lønret under barsel Moderen har ret til lønnet graviditetsorlov i op til 6 uger før fødslen og lønnet barselsorlov i op til 14 uger efter fødslen. Faderen har inden for de første 14 uger efter fødslen ret til lønnet fædreorlov i op til 2 sammenhængende uger. Herudover giver aftalen forældrene en særlig ret til lønnet forældreorlov i op til 10 uger tilsammen. Hvis kun den ene af forældrene er omfattet af barselsaftalen, har vedkommende ret til 10 ugers forældreorlov med løn. Dette gælder, uanset om den anden af forældrene holder lønnet orlov efter andre regler. Hvis begge forældre er omfattet af barselsaftalen, kan de frit fordele lønretten. Endelig har faderen ret til løn i yderligere 2 uger, som kan placeres frit inden for forældreorloven. KAP. 2. STATENS BARSELSAFTALE I HOVEDTRÆK 23

27 Det er som hovedregel en betingelse for lønretten, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion i forhold til den ansattes beskæftigelsesgrad før barselsorlovens begyndelse. Herudover har forældre ret til omsorgsdage med løn, jf. pkt Lønret under adoption Adoptanter har ret til lønnet orlov efter modtagelsen af barnet på samme måde som biologiske forældre. Adoptanter har derudover ret til lønnet orlov i de perioder før modtagelsen af barnet, hvor de pågældende har krav på barselsdagpenge i forbindelse med afhentning af barnet i Danmark eller i udlandet, jf. pkt En ansat, der ønsker at benytte retten til orlov før modtagelsen af barnet, skal så vidt muligt med 3 måneders varsel meddele arbejdsgiveren tidspunktet for afrejsen og opholdets forventede varighed. Det er som hovedregel en betingelse for lønretten, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion i forhold til den ansattes beskæftigelsesgrad før orlovens begyndelse. 2.3 Pensionsretten Med virkning fra 1. april 2005 optjenes pensionsret i samtlige ulønnede orlovsperioder. Det er uden betydning, om der ydes dagpenge i perioden. Hvis forældreorloven på 32 uger udstrækkes til 40 eller 46 uger, optjenes der dog ikke pensionsret i de yderligere 8 eller 14 uger. For pensionsordninger med karensbetingelser medregnes hele barselsorloven (ekskl. en eventuel udstrækning med 8 eller 14 uger) tilsvarende i karensperioden. Reglerne omtales nærmere under pkt Omsorgsdage Omsorgsdagsordningen blev omlagt pr. 1. oktober KAP. 2. STATENS BARSELSAFTALE I HOVEDTRÆK

28 Ansatte har herefter ret til 2 omsorgsdage om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (dvs. i barnets 8 første leveår). Det gælder, uanset om barnet er født/modtaget før 1. oktober 2005 og før den pågældende blev ansat inden for aftalens område. Omsorgsdagene kan ikke holdes før fødslen og bortfalder ved kalenderårets udløb. Ændringen gælder fuldt ud for ansatte, der er blevet eller bliver ansat inden for aftalens område 1. oktober 2005 eller senere. For ansatte, der pr. 30. september 2005 var og fortsat er ansat inden for aftalens område, gælder den nye ordning derimod kun i forhold til børn, der er født/modtaget 1. oktober 2005 eller senere. Uafviklede omsorgsdage, som den ansatte havde opnået efter de regler, der gjaldt før 1. oktober 2005, bevares, og dagene bortfalder ikke ved kalenderårets udgang. Omsorgsdage beskrives nærmere i kap. 5. KAP. 2. STATENS BARSELSAFTALE I HOVEDTRÆK 25

29 26 KAP. 2. STATENS BARSELSAFTALE I HOVEDTRÆK

30 3. GRAVIDITET OG BARSEL I dette kapitel gives en samlet fremstilling af de regler, der efter barselloven og barselsaftalen gælder for biologiske forældre i en normal barselssituation. I pkt. 3.1 gennemgås moderens og dernæst faderens orlov med løn og i pkt. 3.2 moderens, henholdsvis faderens orlov uden løn. I pkt. 3.3 omtales de særlige fleksibilitetsmuligheder i form af hel eller delvis genoptagelse af arbejdet i orlovsperioden samt udskydelse/forlængelse af orloven. Pkt. 3.4 omhandler fristerne for varsling af orlov. Herefter redegøres der i pkt. 3.5, pkt. 3.6 og pkt. 3.7 for reglerne om beregning af løn, anciennitet og pension, og kapitlet afsluttes med en omtale af barsel og ferie i pkt. 3.8 og almindelig sygdom i en orlovsperiode i pkt De tilsvarende regler i en normal adoptionssituation behandles i kap. 4. En række særlige forhold i forbindelse med barsel gennemgås i kap. 7. Ansatte, der har særlige ansættelsesvilkår, behandles i kap Orlov med løn Moderen (før fødslen) Graviditetsundersøgelser mv. En gravid kvinde skal under et normalt graviditetsforløb til undersøgelser hos egen læge, jordemoder mv. Fraværet skal søges placeret til mindst mulig gene for arbejdsgiveren. Hvis undersøgelserne kun kan foregå i arbejdstiden, har den pågældende ret til at få fri fra arbejdet med løn. Arbejdsgiveren modtager ikke dagpengerefusion i forbindelse med fravær på grund af sådanne graviditetsundersøgelser. KAP. 3. GRAVIDITET OG BARSEL 27

31 Graviditetsgener mv. I en normalt forløbende graviditet kan der forekomme almindelige graviditetsgener som f.eks. kvalme og utilpashed. Fravær i denne sammenhæng betragtes som almindeligt sygefravær. Hvis generne i det enkelte tilfælde gør den ansatte uarbejdsdygtig i hendes erhverv, betragtes fraværet som lønnet graviditetsorlov, hvor der ydes barselsdagpenge, hvilket har betydning for arbejdsgiverens adgang til dagpengerefusion, jf. pkt De særlige tilfælde, hvor der er tale om en sygeligt forløbende graviditet, og hvor den ansatte dermed har ret til førtidig graviditetsorlov, omtales i pkt Graviditetsorlov En gravid ansat har ret til orlov med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen. Den dag, fødslen forventes at finde sted, medregnes i 6-ugersperioden som den 42. dag. Arbejdsgiveren kan dog først få dagpengerefusion fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Familiestyrelsen har vejledende udtalt, at man som udgangspunkt anvender den praktiserende læges vurdering af det forventede tidspunkt for fødslen. Hvis senere undersøgelser peger på et andet forventet fødselstidspunkt, og det fremgår af kvindens vandrejournal, at en samlet faglig vurdering peger på et andet forventet fødselstidspunkt, anvendes dette. Hvis den ansatte føder senere end forventet, kan graviditetsorloven blive længere end 6 uger. Det vil dog ikke medføre nogen afkortning af den orlov, som moderen har ret til efter fødslen. Hvis den ansatte føder tidligere end forventet, har det tilsvarende ingen indvirkning på længden af den orlov, som hun har ret til efter barnets fødsel. Det er således ikke muligt at forlænge orlovsperioden efter fødslen med de manglende dage. Den ansatte kan efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet helt eller delvis i graviditetsorlovsperioden. 28 KAP. 3. GRAVIDITET OG BARSEL

32 3.1.2 Moderen (efter fødslen) Barselsorlov Moderen har ret til at holde 14 ugers barselsorlov med løn efter fødslen. De 14 uger regnes fra dagen efter barnets fødsel. I de 2 første uger har moderen pligt til at holde orlov. Efter udløbet af de 2 ugers obligatorisk orlov kan moderen efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvis med eller uden forlængelse af orloven. Der henvises til pkt Forældreorlov I perioden efter den 14. uge efter fødslen har forældre, der begge er omfattet af barselsaftalen, tilsammen ret til orlov med løn i 10 uger. Hvis f.eks. faderen ikke er omfattet af statens barselsaftale, har moderen således ret til 10 ugers forældreorlov med løn. Dette gælder, uanset om faderen holder lønnet forældreorlov efter andre regler (f.eks. den kommunale barselsaftale). Hvis begge forældre er omfattet af barselsaftalen, vil deres ret til lønnet forældreorlov afhænge af, hvordan de deler orloven imellem sig. Forældrene kan placere de 10 uger med løn i hele forældreorlovsperioden, forudsat at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. For den enkelte ansatte gælder det dog, at lønnet orlov skal holdes før ulønnet orlov. Forældrene kan holde orlov samtidig, forskudt eller i forlængelse af hinanden. Det er således ikke nødvendigt at benytte adgangen til at udskyde orlov, jf. pkt , hvis den ene af forældrene genoptager arbejdet i en periode, hvor den anden af forældrene holder orlov. KAP. 3. GRAVIDITET OG BARSEL 29

33 Eksempel 3.1: Begge forældre er omfattet af statens barselsaftale Fra uge 1 til og med uge 14: Moderen holder 14 ugers barselsorlov med løn. Faderen holder efter aftale fædreorlov med løn i uge 5 og 6 og 2 ugers forældreorlov i uge 12 og 13, hvor han udnytter den særlige lønret. Fra uge 15 til og med uge 21: Moderen holder 7 ugers forældreorlov med dagpenge. Fra uge 22 til og med uge 31: Faderen holder 10 ugers forældreorlov med løn. Fra uge 32 til og med uge 42: Moderen holder 11 ugers forældreorlov med dagpenge. Fra uge 43 til og med uge 44: Faderen holder 2 ugers forældreorlov med dagpenge. Forældrene har afviklet orlov samtidig, forskudt og i forlængelse af hinanden. Forældrene har set under et afviklet forældreorlov som en sammenhængende periode, og det har således ikke været nødvendigt at udskyde orlov. Uanset hvordan de 10 uger med løn anvendes, er det en forudsætning, at placeringen og fordelingen af orloven varsles rettidigt, jf. pkt. 3.4, og at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion, jf. kap. 6. Det er således en betingelse, at en eventuel udstrækning af dagpengene, jf. pkt , med deraf følgende dagpengenedsættelse først sker, efter at de 10 ugers lønret er udnyttet Faderen Fædreorlov Faderen har i forbindelse med barnets fødsel ret til orlov med løn i indtil 2 sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen/barnets hjemkomst. 30 KAP. 3. GRAVIDITET OG BARSEL

34 Perioden regnes fra dagen efter barnets fødsel. Perioden kan dog regnes fra og med den dag, hvor barnet blev født, hvis faderen ønsker det. Efter aftale med arbejdsgiveren kan fædreorloven i stedet placeres på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Faderen kan efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvis i fædreorlovsperioden med eller uden forlængelse af orloven. Der henvises til pkt Forældreorlov Reglerne er ens for faderen og moderen, og der henvises derfor til pkt En far har dog ret til at fremrykke sin forældreorlov eller dele heraf, således at den holdes samtidigt med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov. Eksempel 3.2: Faderens fremrykning af orlov En ansat er blevet far den 7. april Han ønsker at holde orlov sammen med barnets mor i de første 12 uger, efter at barnet er kommet hjem. Faderen holder de 2 ugers fædreorlov umiddelbart efter moderens og barnets hjemkomst den 10. april I forlængelse af fædreorloven placerer han 10 ugers forældreorlov. Faderen holder således forældreorlov fra den 11. april til og med den 3. juli Særlig lønret til faderen I perioden efter fødslen har faderen ifølge barselsaftalen en særskilt ret til løn under orlov i 2 uger. Der er ikke som ved fædreorlov tale om en særskilt orlovsret, men alene en særlig ret til løn i 2 uger af den ellers ulønnede del af forældreorloven. Den lønnede periode kan også placeres under en fremrykket forældreorlov. Der er ikke krav om, at ugerne skal holdes i sammenhæng, eller at de skal holdes inden for de første 46 uger efter fødslen. Retten til løn forudsætter som hovedregel, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion. Det er derfor en betingelse, at en eventuel udstrækning af dagpengene med deraf følgende dagpengenedsættelse først sker, efter at den særlige lønret er udnyttet. KAP. 3. GRAVIDITET OG BARSEL 31

35 Udnyttelse af de 2 ugers særlig lønret indebærer, at forældrene bruger 2 af deres fælles 32 uger med dagpenge. Hvis faderen efter aftale genoptager arbejdet helt eller delvis med udskydelse/forlængelse af orloven, udskydes/forlænges lønretten tilsvarende. Hvis faderen udnytter sin ret til at udskyde orlov, udskydes lønretten tilsvarende. Eksempel 3.3: Begge forældre er omfattet af statens barselsaftale Fra uge 1 til og med uge 14: Moderen holder 14 ugers barselsorlov med løn. Faderen holder fædreorlov med løn i uge 1 og 2. Fra uge 15 til og med uge 19: Moderen holder 5 ugers forældreorlov med løn. Faderen holder 2 ugers forældreorlov, hvor han udnytter sin særlige lønret. Fra uge 20 til og med uge 24: Faderen holder 5 ugers forældreorlov med løn. Eksempel 3.4: Begge forældre er omfattet af statens barselsaftale Fra uge 1 til og med uge 14: Moderen holder 14 ugers barselsorlov med løn. Faderen holder fædreorlov med løn i uge 1 og 2 samt 2 ugers forældreorlov, hvor han udnytter sin særlige lønret. Fra uge 15 til og med uge 24: Forældrene holder 10 ugers forældreorlov med løn, som fordeles mellem dem, således at moderen holder orlov i de ulige uger og faderen holder orlov i de lige uger. 32 KAP. 3. GRAVIDITET OG BARSEL

36 Eksempel 3.5: Faderen er omfattet af statens barselsaftale, moderen er omfattet af den kommunale barselsaftale Fra uge 1 til og med uge 14: Moderen holder 14 ugers barselsorlov med løn. Faderen holder efter aftale fædreorlov med løn i uge 10 og 11. Fra uge 15 til og med uge 24: Moderen holder 10 ugers forældreorlov med løn. Fra uge 25 til og med uge 29: Moderen holder 4 ugers forældreorlov uden løn (med dagpenge). Fra uge 30 til og med 39: Faderen holder 10 ugers forældreorlov med løn. Fra uge 40 til og med uge 41: Faderen holder 2 ugers forældreorlov, hvor han udnytter sin særlige lønret. 3.2 Orlov uden løn Moderen og faderen (forældreorlov) Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene efter barselloven ret til fravær i 32 uger, der kan udstrækkes med enten 8 eller 14 uger (til enten 40 eller 46 uger), jf. pkt Orloven er ulønnet, bortset fra de 10 uger, hvor faderen og/eller moderen har ret til løn, jf. pkt og , og de 2 ugers forældreorlov, hvor faderen har en særlig lønret, jf. pkt Forældrene har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger (eventuelt udstrakt til 40 eller 46 uger), jf. pkt , som de selv kan fordele mellem sig. En eventuel udstrækning af dagpengene medfører ikke en forøgelse af det samlede dagpengebeløb. Det vil sige, at den samlede udbetaling i de 40 eller 46 uger svarer til fulde dagpenge i 32 uger. Forældrene kan vælge at udstrække forældreorloven til 40 eller 46 uger uden at udstrække dagpengene tilsvarende, således at der ydes fulde dagpenge i de første 32 uger og ingen dagpenge i den resterende periode. KAP. 3. GRAVIDITET OG BARSEL 33

37 Ifølge Familiestyrelsen bliver begge forældre behandlet efter reglerne for udstrakt orlov, hvis den ene af forældrene vælger at udstrække sin orlov. Det indebærer bl.a., at de er afskåret fra at genoptage arbejdet helt eller delvis med udskydelse/forlængelse af orlov, jf. pkt Det skyldes, at en udstrakt orlov skal holdes i sammenhæng, inden barnet er 54, henholdsvis 60 uger gammelt. Udstrækningen på 8 eller 14 uger kan udnyttes af en af forældrene eller af begge forældre samtidig. Orloven kan også deles mellem forældrene, f.eks. således at faderen holder 10 uger og moderen 4 uger af en udstrakt orlov på 14 uger. Begge forældre skal, i det omfang de ønsker at udnytte en udstrakt orlov, varsle det over for deres respektive arbejdsgivere inden 8 uger efter fødslen. Eksempel 3.6: Begge forældre er omfattet af statens barselsaftale Fra uge 1 til og med uge 14: Moderen holder 14 ugers barselsorlov med løn. Faderen holder efter aftale fædreorlov med løn i uge 5 og 6. Fra uge 15 til og med uge 19: Moderen holder 5 ugers forældreorlov med løn. Fra uge 20 til og med uge 24: Faderen holder 5 ugers forældreorlov med løn. Fra uge 25 til og med uge 26: Faderen holder 2 ugers forældreorlov, hvor han udnytter den særlige lønret. Fra uge 27: Orlovsperioderne med løn (i alt 12 uger efter den 14. uge) er hermed opbrugt. Forældrene har herefter mulighed for at holde forældreorlov med dagpenge i de resterende 20 uger af deres fælles dagpengeperiode på 32 uger. Det vil sige, at en af forældrene evt. forældrene på skift kan holde orlov med fulde dagpenge til og med uge 46 (eller begge forældre samtidig til og med uge 36). Herefter kan den resterende orlov holdes uden dagpenge. 34 KAP. 3. GRAVIDITET OG BARSEL

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Udgivet maj 2009 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 BARSELSVEJLEDNING August 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 4,

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 036-15 J.nr. 2015-1734-0013 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Kapitel 1. Aftalens område...

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer

Læs mere

Barselsorlov. rettigheder og pligter

Barselsorlov. rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: 87-7735-648-9 LO-varenr.: 4128

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indhold Sundhedskartellets

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst mellem. Akademikerorganisationerne. Socialdemokratiet på Christiansborg

Overenskomst mellem. Akademikerorganisationerne. Socialdemokratiet på Christiansborg Overenskomst mellem Akademikerorganisationerne og Socialdemokratiet på Christiansborg 2017-2021 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid... 3 5

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov

Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov Orientering Vejledning om graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over de komplicerede regler om fravær/orlov i forbindelse

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere