11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012"

Transkript

1 11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår Vigtige datoer Praktikforberedelsen Læringsmål udarbejdes i ugerne 34 og 35 Studiedage 1 d Studiedage 2 d Praktikopsamling /3-udtalelse indsendes senest d Indstilling indsendes d Refleksionspapir afleveres til praktikvejleder og studievejleder senest d

2 Indholdsfortegnelse BEKENDTGØRELSENS SIGNALEMENT AF PRAKTIKUDDANNELSEN: PRAKTIK: TEMA DEN PÆDAGOGISKE RELATION... 4 FAGLIGE KOMPETENCEMÅL... 4 CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER... 4 FORMULERING AF LÆRINGSMÅL OG METODER HERTIL... 4 LÆRINGSMÅLENES HVAD, HVORFOR & HVORDAN... 5 FORSLAG TIL ARBEJDSGANG MED LÆRINGSMÅLENE... 6 KRAV TIL UDARBEJDELSEN AF LÆRINGSMÅLENE... 7 LÆRINGSMÅLENE SKAL SKRIVES IND I ET DOKUMENT... 8 MÅLGODKENDELSE... 9 HOLDLÆRER FOR DE RESPEKTIVE KLASSER... 9 PRAKTIKPERIODENS TIMETAL... 9 DER SKAL IKKE SPARES TIMER OP TIL STUDIEDAGENE... 9 TIMESEDDEL OG MØDEPLIGT SKEMA TIL PRAKTIKFORBEREDELSE 11LMNVNVF LITTERATUR, DER SKAL KØBES TIL UNDERVISNINGEN LÆSEPLAN OG FORBEREDELSE TIL PRAKTIKFORBEREDELSEN: STUDIEDAGENE UNDERVEJS I PRAKTIKKEN LITTERATUR OG FORBEREDELSE TIL STUDIEDAGE SKEMA FOR STUDIEDAGE LITTERATUR OG FORBEREDELSE TIL STUDIEDAGE SKEMA FOR PRAKTIKOPSAMLINGEN LITTERATUR OG FORBEREDELSE TIL PRAKTIKOPSAMLINGEN TIL PRAKTIKVEJLEDEREN VEJLEDNING I PRAKTIKKEN /3-UDTALELSEN INDSTILLING TIL GODKENDELSE ELLER BETÆNKELIG FORMULARER TIL UDTALELSEN OG INDSTILLINGEN MAILADRESSER TIL DE RESPEKTIVER KLASSER SKEMATISK OVERBLIK OVER PRAKTIKKENS PAPIRER OVERBLIK OVER DIVERSE ADMINISTRATIVE PAPIRER OVERBLIK OG VEJLEDNING TIL PRAKTIKDOKUMENTET PAPIRER TIL PRAKTIKVEJLEDERENS BEDØMMELSE AF STUDERENDE (1. udgave udgivet d ) 2

3 Bekendtgørelsens signalement af praktikuddannelsen: Praktikuddannelsen bidrager til uddannelsens målsætning ved at tilvejebringe basis og ramme for professionsbaseret viden, forståelse og færdigheder som grundlag for professionel handling. Praktikuddannelsen og undervisningen på uddannelsesinstitutionen udgør to forskellige, gensidigt supplerende læringsrum, hvor vidensformer i samspil kan kvalificere den studerendes læring og videnskabelse. Udgangspunktet for den studerendes læring er deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion vedrørende samspillet mellem pædagog, institution og profession. Praktikuddannelsen udgør rammen for den studerendes praktiske øvelser og er felt for den studerendes egen undersøgelse af den pædagogiske profession og professionens brugergrupper. Uddannelsens 3 praktikperioder tilrettelægges med en progression, der gradvist inddrager flere perspektiver på det pædagogiske arbejdes kompleksitet, og som udvider de studerendes opmærksomhedsfelt og overblik i forhold til pædagogisk praksis og profession. 1. praktikperiode rettes primært mod den konkrete pædagogiske relation. (1. udgave udgivet d ) 3

4 1. praktik: Tema Den pædagogiske relation I undervisningsministeriets bekendtgørelse (bilag 7) beskrives følgende faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for 1. Praktikperiode. Faglige kompetencemål Målet for 1. praktikperiode er, at den studerende kan a) indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis, b) indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer, c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer, d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis, e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fælles for de tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis. b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis. c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring. d) Etik, værdier og menneskesyn. e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis. 1. praktikperiode: Den pædagogiske relation a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces. b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen. c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationer. d) Magt og etik i relationer. Formulering af læringsmål og metoder hertil (1. udgave udgivet d ) 4

5 Hvad er et mål? Et mål er et sted, man bevæger sig hen imod - noget man stræber efter at opfylde eller opnå. Et læringsmål bestemmer, hvad man skal stræbe efter at opnå eller opfylde i praktikken. Hvorfor opstille mål: At opstille mål bidrager bl.a. til: at blive bevidst om egne ressourcer i forhold til udvikling af de professionelle kompetencer at angive den retning man gerne vil bevæge dig hen imod at angive de kundskaber, færdigheder og holdninger, man stræber efter at nå at gøre det muligt at vurdere om man nåede, hvad man ville Hvad er CKF er og kompetencemål? CKF erne (forkortelsen for Centrale kundskabs- og færdighedsområder ) og kompetencemålene supplerer hinanden. De handler om følgende: CKF erne beskriver læringen og læringsgrundlaget, de er en slags pensum eller vidensområder, som danner baggrund for at kunne opfylde kompetencemålene. Dvs. det man skal lærer og vide noget om, når man opfylder kompetencemålene. Kompetencemålene er en afgrænsning, konkretisering og afprøvning af CKF erne. Dvs. de udgør de konkrete færdigheder og kompetencer, der skal tilegnes og udvikles i praktikforløbet. Det man skal kunne, når man er færdig med praktikken. Læringsmålene skal beskrive, hvordan du har valgt at opfylde kompetencemålene på baggrund af CKF erne. Læringsmålenes HVAD, HVORFOR & HVORDAN For at gøre læringsmålene så konkrete og målbare som muligt udfoldes hvert enkelt læringsmål i forhold til følgende tre aspekter HVAD, HVORFOR OG HVORDAN: (1. udgave udgivet d ) 5

6 HVAD betegner målet. Fx hvad er det, den studerende gerne vil vide noget om, lære og/eller udvikle for at kunne opfylde de faglige kompetencemål for perioden? HVORFOR indfanger begrundelserne for at arbejde med det enkelte læringsmål. Fx hvorfor vil den studerende lære, kunne eller udvikle netop dette? Begrundelsen kan indeholde såvel en personlig som en faglig begrundelse. HVORDAN beskriver de metodiske overvejelser og valg, der gøres for at arbejde med det enkelte læringsmål. Fx hvilke metoder vil den studerende anvende for at tilegne sig den viden, udvikle de færdigheder m.v. Forslag til arbejdsgang med læringsmålene Trin 1: Læs relevante papirer Læs de relevante papirer som læringsmålene skal tage udgangspunkt i. Det er følgende papirer: Praktikstedsbeskrivelsen herunder praktikstedets uddannelsesplan (er i praktikstedsbeskrivelsen). Beskrivelsen af deres uddannelsestænkning, pædagogiske arbejde m.v. kan give ideer til særlige læringsmål. Praktikdokumentet (dvs. forberedelsespapiret) kan genopfriske de ønsker og forventninger, som du allerede har formuleret. Bekendtgørelsens bilag 7 om praktikuddannelsen beskriver de officielle krav til praktikuddannelsen. Se nærmere på henv. kompetencemålene og de centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF er) for 1. Praktikperiode. Uddannelsesinstitutionens Studieplan beskriver uddannelsesstedets mål for den aktuelle praktikperiode, og hvorledes dette medtænkes i studiedagene. Trin 2: Se på skabelonen til læringsmål Der er angivet et specifikt antal læringsmål for praktikperioden. Hvert af læringsmålene er tematiseret med afsæt i kompetencemålene og CKF erne for 1. Praktikperiode. (1. udgave udgivet d ) 6

7 Se på temaerne for læringsmålene og vurder, hvorledes du mere præcist vil arbejde med dette tema. Dvs. du skal udarbejde et læringsmål, der konkret beskriver, hvad du vil arbejde med. Fx lyder læringsmål 3 således: Udarbejd et læringsmål, der har fokus på, hvordan du vil arbejde med kommunikation, samspil og/eller konflikter i relationer. Med afsæt i dette tema kan man fx arbejde med at udvikle kompetencen til at indgå i den daglige praksis ved at arbejde specifikt med konflikthåndtering. Næste skridt er at formulere et læringsmål for dette. Trin 3: Formuler et læringsmål Du skal formulere konkret HVAD læringsmålet er for at opnå den valgte kompetence, fx Jeg vil gerne vide noget om konflikthåndtering og udvikle mine evner til at håndtere konflikter mellem børn i institutionen. Du skal også begrunde HVORFOR du vil arbejde med netop dette. Begrundelsen kan være personlig og/eller faglig. En personlig kan fx være, fordi jeg gerne vil udvikle mine kompetencer til at håndtere konflikter. En faglig begrundelse kan fx være, fordi praktikstedet specifikt arbejder med konflikthåndtering ud fra særlige udvalgte teorier og metoder. Disse tilgange vil jeg gerne opnå en større faglig indsigt i. Du skal også bestemme HVORDAN du vil arbejde med læringsmålet (dine metodevalg). Du kan inddrage flere metoder, som fx relevant litteratur (praktikstedet kan have noget), brugen af din praktikvejleder, afprøve noget konkret i praksis, inddrage iagttagelser/praksisfortællinger, brug af studiejournalen osv. det er vigtigt, at du vælger metoder, hvor du får dokumenteret, at du rent faktisk har arbejdet med læringsmålet. Krav til udarbejdelsen af læringsmålene Der skal udarbejdes konkrete læringsmål for hvert af læringsmålene i skabelonen, dvs. 6 læringsmål i alt. (1. udgave udgivet d ) 7

8 Læringsmålene skal holde sig indenfor de angivne temaer, da du hermed sikrer dig at opfylde kravene til praktikperioden (jf. bekendtgørelsen). I metodevalgene (læringsmålets hvordan) skal inddrages min. 1 iagttagelse/observation, dvs. min. 1 læringsmål skal inkludere observation som metode. Der skal inddrages teori til refleksion i alle læringsmål, hvor det er relevant at inddrage faglig indsigt. Dette bidrager dels til en faglig kvalificering og dels letter det arbejdet med refleksionspapiret, da der skal inddrages teori i de faglige refleksioner. Læringsmålene skal skrives ind i et dokument De endelige læringsmål skal skrives ind i dokumentet Læringsmål, 2/3 udtalelse og indstilling 1.praktikperiode før de godkendes af praktikstedet (praktikvejleder) og uddannelsesinstitutionen (holdlæreren). Praktikvejleder og holdlærer skal godkende læringsmålene ud fra en vurdering af, om de faglige kompetencemål og CKF er samt uddannelsesinstitutionens mål er dækket ind (jf. studieplanen). Selve læringsmåls dokumentet hentes som skabelon på Fronter. Vær opmærksom på, at Læringsmålene bliver styrende for såvel tilrettelæggelsen som evalueringen og vurderingen af dit uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden. Hermed menes, at du er forpligtet på at arbejde ud fra disse læringsmål. Samt at du bliver vurderet på, hvorledes og om du har arbejdet med dine læringsmål, når der skal tages stilling til, om din praktik kan godkendes eller ej. (1. udgave udgivet d ) 8

9 Målgodkendelse Den endelige godkendelse foregår via Fronter. Inden praktikken starter skal de studerende i et åbent dialogforum på Fronter have lagt deres foreløbige mål. Holdlæreren kommenterer dem og efterfølgende udfærdiger den studerende sine endelige læringsmål i samarbejde med praktikvejlederen. Forslagene til læringsmål lægges på Fronter senest inden kl Holdlæreren skal endelig godkende de bearbejdede læringsmål senest den , som er 3 uger efter Praktikkens start. De endelige læringsmål skal lægges i klassens mailboks af praktikvejlederen senest den Denne postkasse er for alle både i 11Nv og 11NvF Holdlærer for de respektive klasser 11L Sisse Winther Oreskov, 11M Annika Foxby 11Nv og 11NvF Anders Elof Nielsen Praktikperiodens timetal Praktikken varer 11 uger svarende til 47 arbejdsdage med en gennemsnitlig arbejdsuge på 30 timer, dvs. 6 timer om dagen. Derudover er der 5 studiedage, som er fordelt på 4 studiedage (dvs. undervisning/vejledning på uddannelsesstedet) og 1 studiedag, som anvendes til arbejdet med læringsmålene. I denne periode er der desuden 3 ekstra dage, som kan anvendes, hvis praktikstedet har tvungne lukkedage Hvis ikke der er lukkedage kan den studerende disponerer over disse dage, som ekstra studiedage/fridage dog efter samråd og aftale med praktikstedet. Der skal ikke spares timer op til studiedagene I 1. Praktik skal de studerende ikke opspare timer til at deltage i studiedagene, det gør sig kun gældende for de lønnede praktikker. (1. udgave udgivet d ) 9

10 Timeseddel og mødepligt Da der er mødepligt til det første studieår skal de studerendes fremmøde på praktikstedet registreres. Timesedlen anvendes til dette formål. Timesedlen udfyldes og underskrives af praktikvejlederen. Efter endt praktik afleveres timesedlen til den studerendes holdlærer. Skema til Praktikforberedelse 11LMNvNvf 11L Mandag 18.6 POH Metode 1 A1 POH Metode 1 V2 Tirsdag 19.6 SWO PF- Læringsmål A1 PF- Læringsmål A1 Onsdag 20.6 AEN PFpædagogik K1-2 AEN PFpædagogik K1-2 Torsdag 21.6 Selvstændigt arbejde med læringsmål Afleveres senest på fronter Fredag 22.6 MDE PF- DKK K1-2 MDE PF- DKK K1-2 11M Mandag 18.6 POH Metode 1 A1 POH Metode 1 V2 Tirsdag 19.6 SWO PF- Læringsmål A1 PF- Læringsmål A1 Onsdag 20.6 GTR PF- DKK C1 GTR PF- DKK C1 Torsdag 21.6 Selvstændigt arbejde med læringsmål Afleveres senest på fronter Fredag 22.6 AEN PFpædagogik C1 AEN PFpædagogik C1 11Nv og 11Nvf Manda Tirsdag 19.6 Onsdag 20.6 Torsdag Fredag 22.6 g Nv 11NvF 11Nv 11NvF 11Nv og 11NvF AED PF- BWE PF- MDE PF DK POH MET1 (1. udgave udgivet d ) 10

11 lærings mål A7 BWE PF Pædago gik A7 BWE PF Pædago gik A7 Pædagog ik Virtuelt HAN PF- Lærings mål K A7 MDE PF DK K A7 AED PF Læri ngsmål A7 MDE PF DK K Virtuelt Litteratur, der skal købes til undervisningen Søren Smidt & Henning Kopart: Iagttagelse og fortælling, Forlaget Børn & Unge Læseplan og forberedelse til praktikforberedelsen: Emne Litteratur Til dage, hvor der arbejdes med læringsmål sammen med holdlæreren Til emnet Iagttagelser, fortælling og dokumentation 1 læses Medbring læringsmåls skabelonen, praktikstedsbeskrivelsen og praktikfolderen Unni Lind: Dokumentation i praksis, i Dokumentation og evaluering i børneinstitutioner: et spørgsmål om magt, etik og pædagogik, Kroghs Forlag 2006, s Til emnet Iagttagelser, fortælling og dokumentation 2 læses Søren Smidt & Henning Kopart: Iagttagelse og fortælling, Forlaget Børn & Unge Hele bogen læses til denne dag. Litteratur til kopiering findes i kopirummet. Studiedagene undervejs i praktikken Der er 2x2 studiedage, hvor de studerende skal møde på uddannelsesstedet. Fokus for studiedagene på uddannelsesinstitutionen er studievejledning og undervisning med det formål, at støtte de studerende i deres arbejde med praktikdokumentet (studiejournalen og refleksionspapiret) og deres læringsmål. Undervisningen varetages i denne periode af Pædagogik og DKK, som har fokus relevante emner og temaer for 1. praktikperiode. (1. udgave udgivet d ) 11

12 Det endelige skema til studiedage og opsamling kommer i næste udgave af praktikfolderen. Skema for studiedage 1 for alle klasser Mandag 17.9 Tirsdag Undervisning og studieaktiviteter Alle net- og fjernstuderende skal møde på seminariet Det forventes, at alle studerende dvs. både net- og fjernstuderende i praktik udenfor Sjælland deltager F2F i praktikforberedelsen. Fjernstuderende har mulighed for at overnatte på seminariet. Kontakt Hanne Nilsson for yderligere information eller aftaler. Litteratur og forberedelse til studiedage 1 Emne Litteratur Til emnet om relationer læses Til emnet om praksisfortælling og dokumentation læses Skal forberedes til Studiedage 1 Til moduler med holdlæreren Ole Løw: Relationer som sociale konstruktioner, i Løw & Svejgaard (red.): Psykologiske grundtemaer, Forlaget Kvan 2002vN:20 02 Kim Rasmussen: At bryde med vanetækning og rutinehandlinger, i Tom Ritchie (red.): Relationer i teori og praksis, Billesø og Baltzer 2004 Charlotte Skafte-Holm: Skriv og lær i praktikken, i Peter Mikkelsen & Signe Holm-Larsen (red.): Praktik i pædagoguddannelsen, Kroghs Forlag 2007 Medbring 2 skriftlige praksisfortællinger. Dine fortællinger skal handle om den pædagogiske relation og altså være en fortælling om samspillet mellem en pædagog (gerne dig selv) og målgruppen. Mindst en af fortællingerne skal handle om dig selv. Hold jer orienteret på Fronter. Jeres holdlærer giver jer besked om indhold for dagen. Litteratur til kopiering findes i kopirummet. Skema for studiedage 2 Tirsdag 9.10 Onsdag Undervisning og studieaktiviteter (1. udgave udgivet d ) 12

13 Litteratur og forberedelse til studiedage 2 Emne Litteratur Til emne om relationer læses David Goode: I en verden uden ord, Systime 2001 Til emne om praksisfortælling og billede/fotodokumentation læses Skal forberedes til studiedag 2 Til moduler med holdlæreren Litteratur til kopiering findes i kopirummet. Skema for praktikopsamlingen Mandag Tirsdag Undervisning og studieaktiviteter Unni Lind: Dokumentation i praksis, i Dokumentation og evaluering i børneinstitutioner: et spørgsmål om magt, etik og pædagogik, Kroghs Forlag 2006, s Medbring 1 billedfortælling til dag med fotodokumentation. Hold jer orienteret på Fronter. Jeres holdlærer giver jer besked om indhold for dagen. Litteratur og forberedelse til praktikopsamlingen Emne Litteratur/forberedelse Til modul med holdlæreren Til emne om relationer og praksisfortælling Der arbejdes med refleksionspapirerne. Jeres holdlærer giver jer besked om indhold for dagen på Fronter. Faglæreren giver nærmere besked herom Til praktikvejlederen Nedenfor findes information om diverse vurderingspapirer og mailadresser m.v. Vejledning i praktikken Praktikstedet har ansvar for, at den studerende modtager vejledning i overensstemmelse med de godkendte læringsmål for perioden. Praktikvejlederen samarbejder med den studerende om at vedligeholde praktikdokumentet (praktikkens studiejournal og refleksionspapir). I praktikkens studiejournal skriver den studerende sine iagttagelser og refleksioner, ideer og tanker. Disse tages med til konferencetimerne. (1. udgave udgivet d ) 13

14 Desuden støtter praktikvejlederen op om den studerendes arbejde med refleksionspapiret (jf 14. Stk. 2. i bekendtgørelsen). 2/3-udtalelsen Dato for seneste indsendelse: Se folderendes forside Praktikvejlederen skal efter drøftelse med den studerende på en konferencetime, hvor den studerendes læringsmål er gennemgået, og der er talt om, hvor langt den studerende er nået - og med inddragelse af studerendes studiejournal - udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde de konkrete læringsmål i resten af praktikperioden. Holdlæreren skal underrettes om udtalelsen. Praktikvejlederen skal anvende formularen Læringsmål, 2/3-udtalelse og indstillingsdokument til dette formål (se oversigt over praktikkens papirer sidst i folderen for yderligere information). 2/3udtalelsen sendes på mail. Der er oprettet en mailadresse til hver af de 6 klasser. Udtalelsen sendes til den mailadresse/klasse, som du studerende går i. Se oversigt over samtlige mailadresser nedenfor. OBS: Er der særlige forhold, drøftes udtalelsen med holdlæreren. Indstilling til godkendelse eller betænkelig Dato for seneste indsendelse: Se folderendes forside Praktikvejlederen anvender formularen Læringsmål, 2/3-udtalelse og indstillingsdokument til sin indstilling til godkendelse eller betænkelig. Praktikvejlederen skal med afsæt i den studerendes praktikdokument (læringsmålene, studiejournalen og evt. refleksionspapir) vurderer, hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålene, og om den studerende har fået et uddannelsesmæssigt udbytte af arbejdet med læringsmålene. Indstillingen sendes på mail til den mailadresse, der stemmer overens med den studerendes klasse. Se oversigt over samtlige mailadresser nedenfor. Formularer til udtalelsen og indstillingen Formularerne til både 2/3udtalelsen og den endelige indstilling fungerer som elektroniske dokumenter, dvs. de skal sendes til uddannelsesstedet pr. mail. Der skal anvendes det samme skema /dokument som den studerendes læringsmål er skrevet ind i, da 2/3 udtalelsen og indstillingen skal forholde sig til hvordan den studerende har arbejdet med sine læringsmål. Formularerne kan hentes på UCSJ s hjemmeside på: (1. udgave udgivet d ) 14

15 Herefter klikkes frem ift. følgende punkter Pædagoguddannelsen > Pædagoguddannelsen Roskilde > Forår Her ligger alle skabeloner og papirer knyttet til alle 3 praktikperioder i pædagoguddannelsen. Er der problemer med at hente papirerne kan praktikvejlederen henvende sig til seminariet. Mailadresser til de respektiver klasser Klasse Postkassens navn 11L 11M 11Nv og 11NvF I ønskes en god og lærerig praktik! (1. udgave udgivet d ) 15

16 Skematisk overblik over praktikkens papirer 1.praktikperiode: Den pædagogiske relation Overblik over diverse administrative papirer Uddannelsesaftale Uddannelsesaftalen informerer kort om praktikken forløb og, hvilken studerende praktikstedet indgår en uddannelsesaftale med. Straffeattest Underskrives af studerende på praktikstedet. Timeseddel Studerende skal registrere sit fremmøde, grundet krav om mødepligt (jf. bekendtgørelsen). Dato for aflevering Skal ikke returneres til uddannelsesstedet. Praktikstedet beholder papiret. På første besøg på praktikstedet (forbesøg), dvs. inden praktikstart Afleveres udfyldt til holdlæreren efter endt praktikperiode. Hvor findes papiret? Er sendt til praktikstedet. Kan ses for den enkelte klasse på Fronter: PR 11L/11M/11Nv > Arkiv > 2. Semester > 01. Praktikperiode: Den pædagogiske relation > Breve og papirer sendt til Praktikstedet Da papiret kun er beregnet til praktikstedet, findes det kun på praktikstedet. Er sendt til praktikstedet Kan ses for den enkelte klasse på Fronter: PR 11L/11M/11Nv > Arkiv > 2. Semester > 01. Praktikperiode: Den pædagogiske relation > Breve og papirer sendt til Praktikstedet Overblik og vejledning til praktikdokumentet Praktikdokumentet består af 4 dele: 1. Forberedelsespapir Papiret har fokus på følgende forhold: Forudsætninger og begrundede forventninger til praktikperioden Spørgsmål til praktikbesøg og opsamling af besøget Overvejelser over den kommende praktikperiode Opsamling af temaer og litteratur fra undervisningen Hvornår skal jeg arbejde med det? Starter arbejdet med papiret efter praktikfordelingen Brug praktikstedsbeskrivelsen for at hente oplysninger til besvarelsen. Hvem skal læse det og hvad skal det bruges til? Din praktikvejleder Anvendes ved forbesøg inden praktikstart på praktiksted til afklaring af gensidige forventninger. Anvendes som oplæg til første konferencetime (vejledningstime) efter praktikstart med praktikvejleder. Kopi afleveres til praktikvejleder inden mødet. (1. udgave udgivet d ) 16 Hvor finder jeg det og hvornår skal det afleveres? Skabelon findes på Fronter under den enkelte klasse. > Arkiv > 1. Semester > Praktikforberedelse > Afleveres inden praktikforberedelsen i fælles afleveringsmappe Papiret skal lægges i klassens mappe på Fronter efter forbesøget.

17 Den studerende Anvendes til fastholdelse af tanker og overvejelser samt til inspiration til formulering af læringsmål. Mapperne findes her: > Arkiv > 1. Semester > Praktikforberedelse > Afleveringsmappe til forberedelsespapiret 2. Læringsmål Læringsmålene skal tage afsæt i de faglige kompetencemål og CKF er for 1. Praktikperiode, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 7. Læringsmålene skal iflg. Bekendtgørelsen være færdigformuleret og godkendt senest i udgangen af 3. uge af praktikken. Læringsmålene er styrende for din læring og deltagelse igennem hele praktikken. Praktikforberedelsen I praktikforberedelsen udarbejdes sammen med din holdlærer et udkast til læringsmål. Læs Praktikstedsbeskrivelsen med uddannelsesplan for inspiration til læringsmål. Ved praktikstart I de første dage i praktikken arbejdes sammen med praktikvejleder videre med udkastet til læringsmål. Dette foregår i et debatforum læringsmålene skal bearbejdes flere gange til både din praktikvejleder og din studievejledervejleder kan godkende dem. Din holdlærer Læser det på Fronter Den studerende Dine læringsmål skal hjælpe dig til at opnå kompetencemålene for praktikken. De skal være et centralt punkt for din dagsorden og forberedelse til konferencetimer. Din praktikvejleder Praktikvejlederen skal løbende vejlede og vurdere dit arbejde med læringsmålene. Din holdlærer Holdlæreren skal vurdere din praktik på baggrund af dit arbejde med læringsmålene. Skabelon findes på Fronter: > Arkiv > 2. Semester > 01. Praktikperiode: Den pædagogiske relation > Praktikdokument Skal afleveres i klassens mappe på Fronter. > Arkiv > 2. Semester > 01. Praktikperiode: Den pædagogiske relation > Læringsmål De endelige læringsmål skal afleveres af praktikvejleder i klassens mailboks. Senest den kl De skal afleveres på Fronter i debatforummet. Herefter skal din studievejleder også godkende dem inden den Når målene er godkendt sendes de til klassens mailadresse Med dit navn og studienr. som filnavn 3. Studiejounal Praktikdokumentets Under hele praktikken. Du skal mindst 1 Din praktikvejleder Den indgår som fast (1. udgave udgivet d ) 17 Skabelon findes på Fronter:

18 studiejournal anvendes til notater til brug for og i vejledningen i praktikperioden. Den anvendes til arbejdet med læringsmålene. Fungerer også som dokumentation for arbejdet med læringsmålene. gang om ugen skrive i din studiejournal. punkt på dagsordenen til konferencetimer. Bruges som afsæt til diskussion og refleksion med praktikvejleder. Samt som grundlag for indstillingen af praktikken. På studiedage Du skal bruge den i forbindelse med studiedagene på seminariet. > Arkiv > 2. Semester > 01. Praktikperiode: Den pædagogiske relation > Praktikdokument Du skal løbende kopiere papiret til din praktikvejleder. 4. Refleksionspapir Refleksionspapiret er en praktikopgave, hvor der reflekteres over, hvorledes man gennem arbejdet med læringsmålene har opnået kompetencemålene for praktikken. Krav til opgaven: Skal fylde min 8 og max 10 sider (2400 anslag pr. side). Skal indeholde min 1 iagttagelse. Der skal inddrages teori og eksempler i refleksionerne. Man arbejder med det løbende igennem praktikperioden. Din praktikvejleder Tager det med som en del af sin samlede indstilling af praktikken. Anvender i praktikopsamlingen. Refleksionspapiret dokumenterer dit arbejde med læringsmålene. Skabelon findes på Fronter: > Arkiv > 2. Semester > 01. Praktikperiode: Den pædagogiske relation > Praktikdokument Dato for aflevering: Se folderens forside Aflevering aftales med praktikvejleder og og lægges i afleveringsmappe på fronter. Papirer til praktikvejlederens bedømmelse af studerende Praktikkens papirer Hvornår finder det sted? Hvem er modtager? Læringsmål, 2/3-udtalelse og indstillingsdokument 2/3-udtalelsen udarbejdes i forlængelse af læringsmålene. Der er afsat specifik plads hertil. Det sendes elektronisk, dvs. pr. mail. Læringsmål, 2/3.udtalelse og indstillingsdokument Den skriftligt begrundet indstilling skrives i forlængelse af både Dato for indsendelse: Se folderendes forside Praktikvejlederen skal udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde de konkrete læringsmål i resten af praktikperioden. Udtalelsen skal tage udgangspunkt i den studerendes læringsmål. Dato for indsendelse: Se folderendes forside Senest 3 uger før praktikkens afslutning indsendes praktikvejlederens indstilling af den Den studerende og uddannelsesstedets holdlærer. Sendes til mailadressen for den pågældende studerendes klasse. Mailadresse angivet ovenfor. Den studerende og uddannelsesstedets holdlærer. Sendes til mailadressen for den pågældende studerendes klasse. Mailadresse angivet ovenfor. (1. udgave udgivet d ) 18

19 læringsmål og 2/3-udtalelsen. Der er afsat specifik plads hertil. Det sendes elektronisk, dvs. pr. mail. studerendes udbytte af praktikken. Indstillingen skal tage udgangspunkt i den studerendes læringsmål. Hvor finder jeg, som praktikvejleder, praktikkens papirer? Samtlige af praktikkens papirer kan findes på uddannelsesinstitutionens hjemmeside: Gå ind på Herefter klikkes frem ift. følgende punkter Pædagoguddannelsen > Pædagoguddannelsen Roskilde > Efterår Den studerende kan ligeledes hente de forskellige skabeloner og papirer på Fronter. (1. udgave udgivet d ) 19

20 Husk at medbringe folderen både til forberedelsen og studiedagene. Pædagoguddannelsen Roskilde University College Sjælland Ibsgården Roskilde Tlf.nr (1. udgave udgivet d ) 20

12KMN 1. Praktikperiode efterår

12KMN 1. Praktikperiode efterår 12KMN 1. Praktikperiode efterår 2013 15.8.2013 01.11.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 17.6 21.6 Læringsmål udarbejdes i ugerne 34 og 35 Måldag i uge 35 Studiedage 1 d. 24.9 + 25.9 Studiedage 2

Læs mere

12Ns 1. Praktikperiode forår

12Ns 1. Praktikperiode forår 12Ns 1. Praktikperiode forår 2013 28.1.2013-17.4.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 21.1 25.1 Målmøder finder sted i uge 7 Studiedage 1: d. 27.2 + 28.2 Studiedage 2: d. 21.3 + 22.3 Praktikopsamling

Læs mere

Information til Praktikvejlederen

Information til Praktikvejlederen Information til Praktikvejlederen 1. Praktikperiode forår 2013 27.1.2014-8.4.2014 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 20.1 24.1 Ordinær studerende Målmøder finder sted i uge 6 eller 7 Netstuderende Udkast

Læs mere

12ABCDEF 1. Praktikperiode forår

12ABCDEF 1. Praktikperiode forår 12ABCDEF 1. Praktikperiode forår 2013 28.1.2013-17.4.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 21.1 25.1 Målmøder finder sted i uge 7 Studiedage 1: d. 26.2 + 27.2 el. d. 27.2 + 28.2 Studiedage 2: d. 18.3

Læs mere

13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår

13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår 13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår 2014 27.1.2014-8.4.2014 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 20.1 24.1 Udkast til læringsmål på Fronter senest d. 7.2 kl. 15.00 Læringsmål skal være

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 25.3.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 24.9.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

11J 2. Praktikperiode Forår

11J 2. Praktikperiode Forår 11J 2. Praktikperiode Forår 2013 01.02.13 31.07.13 Vigtige datoer Møder om læringsmål på Campus Roskilde i uge 7-8 Studiedage 1: 11.03.13-13.03.13 Studiedage 2: 17.04.13 19.04.13 Studiedage 3: 31.05.13

Læs mere

Læringsmål 1. praktikperiode

Læringsmål 1. praktikperiode Læringsmål 1. praktikperiode SYS BISGAARD & KATRINE WOLIN PRAKTIKKOORDINATORER PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND Dagens program Oplæg med følgende fokus: Læringsmål i praktikken generelle

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Studiedage 1: d Studiedage 2: d Studiedage 3: d /3 besøg i ugerne inkl.

Studiedage 1: d Studiedage 2: d Studiedage 3: d /3 besøg i ugerne inkl. 11Ns 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 8 Forslag til læringsmål afleveres senest d. 15.2 kl. 15.00 Læringsmål skal være godkendt senest

Læs mere

12Ns 2. Praktikperiode Efterår

12Ns 2. Praktikperiode Efterår 12Ns 2. Praktikperiode Efterår 2013 01.08.13 31.01.14 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 33 og 34 Forslag til læringsmål afleveres senest d. 16.8. kl. 15.00 Læringsmål skal være godkendt

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Til praktikvejlederne 3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Samarbejdet mellem praktikinstitutionerne og uddan nelsesstedet om den studerendes specialisering og praktik.

Læs mere

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ. Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål

Læs mere

11ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår

11ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår 11ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår 2012 01.08.12 31.01.13 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 33 Forslag til læringsmål afleveres senest d. 13.8. kl. 15.00 Læringsmål skal være godkendt

Læs mere

12veN 2. Praktikperiode Forår 2014

12veN 2. Praktikperiode Forår 2014 12veN 2. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer: Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 7 & 8 Læringsmål skal være godkendt senest d. 21.2 Studiedage hver anden tirsdag hen over

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

12ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår

12ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår 12ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår 2013 01.08.13 31.01.14 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 33 & 34 Læringsmål skal være godkendt senest d. 23.8 Studiedage 1: 11.09.13-13.09.13 Studiedage

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer 11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer Datoer for målmøder 13.2 til 21.2 Studiedage 1: d. 5.3-7.3 Studiedage 2: d. 31.3-2.4 Studiedage 3: d. 11.6-13.6 2/3 besøg i ugerne

Læs mere

Information om 2. praktik. Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014

Information om 2. praktik. Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014 Information om 2. praktik Den pædagogiske institution Den 21. januar 2014 Praktikkernes tre temaer: Den pædagogiske relation Den pædagogiske institution Den pædagogiske profession Den pædagogiske Relation

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

3. PRAKTIKPERIODE OG SPECIALISERINGEN

3. PRAKTIKPERIODE OG SPECIALISERINGEN Informationsark til praktikvejlederen om 3. PRAKTIKPERIODE OG SPECIALISERINGEN Forår 2014 1.2.14 31.7.14 Vigtige datoer Gældende for ordinærstuderende Datoer for målmøder 7.2 til 13.2 Gældende for netstuderende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende 1 Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af institutionen 2. Uddannelsesinstitution 3. Praktikken Forbesøg Praktikstart Læringsmål Forventninger, krav

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Uddannelsesplan. for studerende i Dussen på Langholt Skole. Velkommen.

Uddannelsesplan. for studerende i Dussen på Langholt Skole. Velkommen. Uddannelsesplan for studerende i Dussen på Langholt Skole. Velkommen. Rigtig hjertelig velkommen som studerende i Idrætsdussen på Langholt Skole. Det er altid en glæde at byde studerende velkommen i vores

Læs mere

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen Seminarium Professionshøjskole 1992-pædagoguddannelsen 2007-pædagoguddannelsen Fælles optag af studerende fra sommeren 2008. Indflytning på Carlsbergvej 1. februar 2009. Afvikling af nuværende uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen 1 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET:

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mailadresse. Hjemmeside. Gladsaxe kommune Nybrogård

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Bostedet Brunebjerg

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Bostedet Brunebjerg PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Bostedet Brunebjerg BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Bostedet Brunebjerg Brunebjerg

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Praktikha ndbog Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Rammer for praktik... 3 Uddannelsens formål:... 3 Bekendtgørelsens bestemmelser vedr. praktik... 3 Bekendtgørelsens

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole 1 Uddannelsesplan for studerende i DUS en ved Vejgaard Østre Skole. Denne folder skal læses som et supplement af den studerende i forhold til vores velkomstfolder, hvor der forefindes en generel beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Dagtilbuddets

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Velkommen: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Myretuen. Vi håber du får en god og lærerig praktikperiode hos os med masser af udfordringer, dejlige

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1.PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ.

PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. 1 PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. Udarbejdet juni 2008 Revideret februar 2012 IND INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 PRAKTIK

Læs mere