Akut bronkitis og antibiotika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akut bronkitis og antibiotika"

Transkript

1 Akut bronkitis og antibiotika Almenmedicinsk forskningstræningsopgave ÅRHUS, November 2010-Marts 2011 Hold 12 Tanja Nygaard Henriksen Lise Bøg Christoffersen Christina Kaas Løber Vejleder: Morten Charles 1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Metode...4 Resultater...5 Diskussion...14 Litteraturliste...17 Bilag: Oversigt over artikler...19 Opgaven er udarbejdet i enighed. TNH har gennemgået artiklerne: 3,4,5,9 samt afsnittet metode LBC har gennemgået artiklerne: 1,7,8 samt artikel oversigt CKL har gennemgået artiklerne: 2 og 6 samt afsnittet baggrund Resten er skrevet og bearbejdet i fællesskab. 2

3 Baggrund Akut bronkitis er hyppigt forekommende i almen praksis, hvor kontaktårsagen ofte er generende hoste.(1,2) Akut bronkitis opstår oftest som følge af en øvre luftvejsinfektion og er karakteriseret ved produktiv hoste i 1-3 uger.(1,2) Der kan være ledsagesymptomer som almen sygdomsfølelse og let temperaturforhøjelse. De fleste patienter er ikke dyspnøiske og ofte alment upåvirkede, men i tilfælde med svær bakteriel kolonisering er tilstanden mere akut og kan minde om pneumoni. Lungestetoskopien er typisk normal, eller med enkelte rhonki eller bronkial respirationslyd. Røntgen af thorax er ofte normalt, men der kan ses let accentueret lungetegning. Der er normale værdier ved lungefunktionsundersøgelse, dog kan reversibel let obstruktiv lungefunktionsnedsættelse være tilstede. I nogle tilfælde kan akut bronkitis udvikle sig til pneumoni, dette ses især hos ældre og svækkede patienter. Ligeledes bliver KOL patienter ofte mere medtaget af akut bronkitis pga. de inflammatoriske forandringer i deres luftvejene.(3) Selvom akut bronkitis er en hyppig sygdom, er den aldrig blevet klart defineret.(3) Det meste af informationen kommer fra almen praksis, men det har ikke været muligt at finde en samtydende definition eller retningslinier for behandling.(3-12). Følgende definition er taget fra tidskriftet New England Journal of Medicin: Akut Bronkitis er en klinisk diagnose, defineret som en selvlimiterende inflammation af de større luftveje karakteriseret ved akut hoste uden pneumoni.(13) Uden for sygehus i USA er akut bronkitis den 9. hyppigste sygdom blandt patienter, og den 5. hyppigste i almen praksis i Australien.(14) Incidensen af akut bronkitis i England er tilfælde pr 1000 pr år, hvoraf 82% tilfældene var i efterårs- og vintermånederne. (14,15) Der er ikke tilsvarende tal for Danmark(15). Ætiologi Infektion menes at være den hyppigst udløsende årsag til akut bronkitis, men i en britisk undersøgelse fra almen praksis med 638 voksne fik man kun identificeret patogene mikroorganismer i 55% af tilfældende.(16,14) Et studie fra almen praksis på Island fandt kun ætiologisk agens i 16% af tilfældende.(3) Non-infektiøs akut bronkitis kan desuden ses ses i forbindelse med inhalation af støv og irriterende luftarter.(1) Virusinfektion, i såvel øvre som nedre luftveje, menes at være den hyppigste årsag.(1) I studier fra almen praksis er virus isoleret i 8-23% af tilfældene.(14) Det drejer sig om rhino-, adeno-, parainfluenza-, og influenzavirus. Respiratorisk syncytialvirus (RSV), Coxsackie- og Echovirus findes især hos børn og unge.(1,2,14) De specifikke patogener varierer afhængigt af årstiden, influenzavaccinationsstatus for befolkningen og tilstedeværelse af epidemier. I et fransk studie med influenzavaccinerede voksne, var virus årsag til 37% af 164 tilfælde med akut bronkitis (21% af disse var rhinovirus).(17) Andre patogener er Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae og Bordetella pertussis, som hver især er identificeret i op til i 25% af tilfældene i forskellige populationer.(14) Man har i spytprøver fra patienter med akut bronkitis isoleret Haemophilus influenzae, Streptoccus pneumoniae og Moraxella catarrhalis hos op til 45%. Men det er svært at tolke på, da disse bakterier kan være tilstede i oropharynx hos raske individer, som en del af normalfloraen.(14) Prøver fra nasofarynx til PCR for Mycoplasma, Chlamydia eller Bordetella er dyre undersøgelser, men kan være et diagnostisk redskab. (2) Overordnet vil det sige, at man i almen 3

4 praksis ofte ikke har mulighed for at finde ætiologisk agens. CRP har ikke ved akut bronkitis entydigt vist at kunne skelne mellem virus og bakteriel infektion eller kunne forudsige noget om forløbet af sygdommen.(3) I forskellige egne i Europa er der stor forskel på, hvor hyppigt lægen udskriver antibiotika for akut bronkitis. Ser man på fordelingen i Europa og Norden varierer antibiotika ordinationerne fra 20% til næsten 90% (53% overordnet).(18) I et studie fra 13 europæiske lande fordeler udskrevet antibiotika sig som følgende: amoxicillin (29%), makrolider (26%), co-amoxicillin (15%), tetracykliner (14%), cefalosporiner (7%), quinoloner (5%).(18) Akut bronkitis er således en hyppig tilstand, hvor diagnosen stilles klinisk, og som meget hyppigt behandles med bredspektret antibiotika på trods af manglende konsensus på området. Vi ønsker derfor at undersøge evidensen for antibiotisk behandling af akut bronkitis hos i øvrigt raske voksne. Metode Effekten af behandlingsmodalitet vurderes bedst gennem dobbeltblindet randomiserede kliniske studier.(19) Vi har derfor valgt at se på, hvad der er publiceret af dobbelt blindede randomiserede kliniske studier (RCT) om antibiotisk behandling af akut bronkitis. Den 15/ søgte vi på Pubmed med mesh-ordene: acute disease, bronchitis/drug therapy, double-blinded methods. Vi ekskluderede de studier, som havde patienter med kronisk bronkitis og patienter i behandling med naturmedicin og brugte derfor følgende Not -ord i MESH søgningen: disease progression, phytotherapy og afgrænsede vores søgning yderligere med følgende limits: adults, english, RCT studies, humans. Dette gav 51 artikler, og vi fravalgte dem, der handlede om KOL, og dem der sammenlignede to typer af antibiotika. Det gav 7 artikler. Ved at bruge samme søgeord og udvide til reviews fandt vi et Cochrane review: Antibiotics for acute bronchitis fra Cochrane Vi så på hvilke artikler, de havde med og udover vores syv artikler, var der to artikler, der kunne være relevante for os. Dem fandt vi på Pubmed og grunden til, at de ikke kom med i vores første søgning var, at de var katagoriseret med MESH ordet cough og ikke acute bronchitis. Vi lavede derfor en ny søgning med følgende MESH ord: cough, acute disease, double blinded og samme limits som ovenfor. Not -ord: phytotherapy, disease progression. Der kom 11 artikler, og vi valgte igen de artikler fra, der handlede om KOL, og de der undersøgte symptomlindrende behandling med bronkodilaterende medicin. Herefter var der en 1 ny artikel tilbage. Den anden artikel fra Cochrane Reviewet, som vi fandt relevant, var katagoriseret som RCT studie i Pubmed, men ikke som dobbeltblindet, hvorfor det ikke kom med i vores søgning. Når man læser artiklen er der dog tale om et dobbeltblindet RCT studie, og det er derfor taget med. Vi søgte desuden på danske artikler i Ugeskrift for Læger og Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Der fandtes ingen RCT studier. Til slut havde vi 9 artikler med dobbeltblindede RCT studier. De er publicerede i perioden , og vi har ikke kunnet finde nyere studier end dette. Hver artikel blev kritisk gennemgået. Vi lavede vores egen vægtning af de artikler, vi gennemgik, hvor vi fokuserede på, hvor gode vi synes artiklerne var i forhold til deres interne og eksterne validitet, antallet af deltagere samt den kliniske relevans af de valgte endemål. I vores vægtning gav vi artiklerne karakter fra 1-3, hvor 3 var bedst. Artiklerne blev delt i to grupper; en med de 4

5 artikler der viste effekt og en med dem uden effekt. For hver af grupperne sammenlagde vi karaktererne og fik to gennemsnitstal. Disse tal anvendt som en del af vores endelige konklusion og svar på vores forskningsspørgsmål: Er der evidens for brug af antibiotika til behandling af akut bronkitis?. Resultater Vi har lavet et kort resumé af hver af de ni artikler. For at gøre det mere overskueligt er der udarbejdet et oversigtsskema, hvor hovedpunkterne for de ni studier er samlet (bilag). Artikel 1. Azithromycin for acute bronchitis: A randomised, double-blind, controlled trial. (Evans, Lancet, 2002) Formål: At undersøge om azithromycin er en bedre behandling af akut bronkitis end lavdosis C- vitamin (placebo). Metode: Dobbeltblindet RCT. Cook County Hospital, Chicago, USA. December marts Inklusionskriterier: Voksne patienter med hoste i 2-14 dage (med eller uden slim). Eksklusionskriterier: Patienter med KOL, igangværende antibiotikabehandling, graviditet, allergi overfor de brugte stoffer, temperatur over 38,9 samt patienter med positive røntgenfund. Patienterne blev randomiseret til to grupper, den ene gruppe fik azithromycin (500 mg første dag herefter 250 mg i 4 dage), den anden fik placebo (C-vitamintabletter). Patienter blev undersøgt på dag 1, og der blev optaget grundig anamnese. På dag 3 og dag 7 blev de ringet op og interviewet med hensyn til symptomer, compliance og tilbagevenden til daglige aktiviteter. Primære endemål for undersøgelsen var helbredsrelateret livskvalitet efter 7 dage. Dette blev målt i forhold til, hvor meget patienterne følte at deres bronkitissymptomer begrænsede dem i deres daglige aktiviteter målt på en skala 0-6. Sekundære endemål var tilbagevenden til almindelige daglige gøremål og bivirkninger til medicinen. Resultat: N=220. Der var 31 patienter, der faldt fra inden follow-up på 7. dagen. De frafaldne patienter var ligeligt fordelt mellem grupperne og sammenlignelige. Der blev ikke fundet signifikant forskel på de to grupper med hensyn til livskvalitet på dag 7. Forskel på helbredsrelateret livskvalitetsscore var på 0,03 (CI -0,2-0,26) p=0,8. 88,6% af patienterne i azithromycingruppen og 89,1% af patienterne i placebogruppen opnåede deres normale aktivitetsniveau efter 7 dage (forskel 0,5% (CI -10% - 9%), p>0,9). Der var ingen signifikant forskel i hyppigheden af bivirkninger imellem de to grupper: 25% af patienter i azithromycingruppen og 21% i placebogruppen oplevede bivirkninger (forskel 4%, p>0,2). Konklusion: Azithromycin er ikke bedre end C-vitamin i behandling af akut bronkitis. Vores kommentarer til artiklen: Vi skønner, at denne artikel har en god intern validitet. N er stort (220). Der er redegjort for alle deltagerne i undersøgelsen - også de frafaldne. Der er veldefinerede endemål, som er klinisk relevante. Vi savner lidt information om compliance i forhold til indtagelse af medicin. Man kunne forestille sig at undersøgelsens population var anderledes mikrobielt koloniseret i deres luftveje end danskere er (øget forekomst af tuberkulose?, anden vaccinationsstatus, dårligere almen tilstand pga. rygning og misbrug). Vi ved ikke, om der er tale om en betalingsklinik eller en gratisklinik. Dette kan influere på, hvornår i et sygdomsforløb patienterne går til læge. Vi formoder, 5

6 at populationen kunne være mere syge, når de kommer til læge, og måske har større grad af bakteriel infektion. Man kunne derfor forvente en effekt af azithromycin. Populationen er ikke sammenlignelig med en typisk dansk population (anden etnicitet, mange rygere, mange misbrugere), men forskellene er ligeligt fordelt i behandlings- og kontrolgruppen, hvorfor vi mener, vi godt kan overføre resultaterne til en dansk praksis. Så den eksterne validitet skønnes at være i orden. Vi giver artiklen bedømmelsen: 3 Artikel 2. Effectiveness of Erythromycin in the Treatment of Acute Bronchitis (King, Journal of Family Practice, 1996) Formål: At afgøre erythromycins behandlingseffekt hos patienter med akut bronkitis samt at afgøre, hvorvidt en nyudviklet hurtig antistoftest for Mycoplasma pneumoniae var anvendelig til at forudsige, hvilke patienter, der ville respondere på erythromycin behandling. METODE: Dobbeltblindet RCT. I øvrigt raske patienter fra 8 år og op efter (gennemsnitsalder 37 år) med hoste og slimprodukion i maks to uger fra tre forskellige almen praksis klinikker i North Carolina, USA (perioden uoplyst). Eksklusionskriterier: Pneumoni, gravide, patienter med allergi overfor erythromycin, vægt under 27,5 kg, sinuitis, otitis, patienter med astma eller KOL og patienter, der havde fået antibiotika inden for de sidste to uger. 140 patienter opfyldte kriterierne, og alle patienter med positiv Mycoplasma antistoftest (25% af 140=35) blev inkluderet. For at spare penge blev kun lidt over halvdelen (56) med negativ antistoftest inkluderet i studiet. Disse blev tilfældigt udvalgt. Patienterne blev randomiseret til erythromycin (250 mg x 4 i 10 dage) eller placebo. Lægen optog ved inklusionen en kort standardiseret anamnese og lægeundersøgelse, og der blev taget blodprøve (IgG/IgM antistof for Mycoplasma). Forsøgspersonerne blev instrueret i at tage medikamenter og udfylde en daglig symptomdagbog. De blev indkaldt to gange i de to efterfølgende uger for at sikre compliance og for at monitorere udviklingen af komplikationer. Et follow-up besøg blev planlagt til dage efter første besøg. Symptomdagbøger blev vurderet, ubrugte tabletter blev talt og en kort standardiseret anamnese og lægeundersøgelse blev gennemført. Data blev indsamlet fra telefonopkald. Primære endemål: hoste, brystubehag, brug af hostemedicin, generel sygdomsfølelse, søvn, normal aktivitet og sygedage. Resultater: N=91. Der var frafald på 24 patienter (10 erythromycin/14 placebo). Årsagen til frafald blev ikke oplyst og de frafaldne ikke taget med i analysen. Patienter behandlet med erythromycin forsømte i gennemsnit kun 0,81 (CI +/- 1,1) dage fra arbejde. Sammenlignet med 2,16 (CI +/- 3,2) dage hos placebobehandlede patienter (P<0,02). Effekten af andre variable, såsom tilstedeværelse af Mycoplasma, alder, rygestatus, purulent ekspektoration og abnorm lægeundersøgelse, viste i en regressions analyse ingen forskel mellem erythromycin og placebobehandling. Gastrointestinale bivirkninger blev fundet hos 26 % af erythromycingruppen mod 5 % i placebogruppen. Der var ingen signifikant forskel i hoste eller almen sygdomsfølelse i de to grupper. 25 % af patienterne blev testet positive for Mycoplasma. Der var ingen forskel i respons overfor erythromycin baseret på, om patienten blev testet positiv for Mycoplasma eller ej. Konklusion: Erythromycin er statistisk signifikant effektiv til at reducere fravær fra arbejde, men der er ingen forskel på hoste eller almen sygdomsfølelse uanset resultatet af Mycoplasma antistof testen. 6

7 Vores kommentarer til artiklen: Frafald er ligeligt fordelt men, der er ikke redegjort for årsagen til frafald. Endemål er ikke klart defineret, ligesom artiklen mangler angivelse af periode og dermed af, om undersøgelsen er lavet under en Mycoplasma epidemi (forekomst af Mycoplasma er høj 25 %). Fordelingen af patienter med positiv Mycoplasma titer på de to grupper er ikke angivet. Grupperne er skævt fordelt mht. hoste, abnorm lungeundersøgelse og race. 26% af patienterne i erythromycongruppen havde gastrointestinale bivirkninger, men artiklen angiver ikke om det er årsag frafald. Artiklen er på flere områder uklar og tilsyneladende fejlbehæftet. Figuren s. 603 angiver andre størrelser end det teksten omtaler. Det er ikke gennemskueligt, hvorledes tallene fremkommer og dermed uklart, på hvilket grundlag konklusionerne er draget. Af artiklens tabel på side 603 er angivet, at patienterne i erythromycin gruppen i gennemsnit har hostet i 88,8 dage, men inklusionskriteriet for hoste er maks. 2 uger. Artiklens population adskiller sig på en række punkter fra vores inklusionskriterier: dels er der inkluderet børn ned til 8 år og fordelingen på etnisk oprindelse forskellig fra en typisk dansk, hvilket påvirker den eksterne validitet. Vi giver artiklen bedømmelsen: 1 Artikel 3. Randomized controlled trial of antibiotics in patients with cough and purulent sputum (Stott, BMJ, 1976) Formål: At undersøge om antibiotika havde effekt på det kliniske forløb af hoste med purulent ekspektoration hos iøvrigt raske voksne, der havde været syge i en uge. Havde en sådan behandling indflydelse på incidensen af efterfølgende infektioner. Metode: Dobbeltblindet RCT studie. Patienter fra tre almen praksis i England blev inkluderet i perioden Inklusionskriterer: Hoste og purulent ekspektoration i op til en uges varighed hos patienter >14 år. Eksklusionskriterier: Lungestetoskopi forenelig med pneumoni, KOL, kronisk sygdom, allergi overfor tetracykliner og graviditet. Patienterne blev vurderet klinisk, adspurgt om symptomer og blev herefter, hvis de opfyldte kriterierne, randomiseret til enten doxycyklin (200 mg første dag, herefter 100 mg dag 2-10) eller placebo. Samtidig noterede de symptomer: Hoste, purulent ekspektoration, løbende næse, almen sygdomsfølelse, og antal dage de var sygemeldte. Patienterne blev vurderet efter en uge, hvis de var raske blev behandlingen stoppet, hvis ikke tog de tabletterne færdig og førte fortsat dagbog over symptomer. Compliance blev monitoreret ved at hver 5. patient blev ringet op for at høre om de tog medicin og udfyldte dagbøger som foreskrevet. Til slut blev tilbageleverede tabletter talt. Der blev lavet follow-up efter 6 mdr og tilfælde med øvre og nedre luftvejsinfektioner, otitis media, diarre, anden infektion og morbiditet i perioden blev registreret. Primære endemål: Varighed af hoste og purulent ekspektoration. Sekundære endemål: Aer det lmen sygdomsfølelse, fravær fra arbejde og nye infektioner de næste seks måneder. Resultater: N=212. Der var et frafald på 5 patienter, tre pga. bivirkninger (alle placebogruppen) to pga. nedre luftvejsinfektion (begge doxycyklingruppen). De to grupper adskilte sig ikke signifikant mht confoundere, og der var ingen forskel i antal af indtagne tabletter i de to grupper. Der var ingen signifikant forskel i varighed af hoste, purulent ekspektoration, almen sygdomsfølelse eller fravær fra arbejde i de to grupper. I de efterfølgende seks måneder var der signifikant færre i doxycyklingruppen, der udviklede øvre luftvejsinfektioner, men der var ingen forskel mht. andre infektioner eller morbiditet i de to grupper. Konklusion: Ingen effekt af doxycyklin på akut bronkitis. 7

8 Vores kommentarer til artiklen: God intern validitet. Der er et et beskedent frafald, som er ligeligt fordelt. Der er redegjort for compliance og endemål er relevante. N er stort. Angående ekstern validitet så skal patienterne have purulent ekspektoration, hvorved de adskiller fra vores definition på akut bronkitis. Det betyder at studiet kun ser på en undergruppe af patienter med akut bronkitis, og vi ved ikke om de adskiller sig fra hele gruppen fx mht. hyppighed af bakteriel infektion. Hvis de skulle have højere grad af bakteriel infektion ville vi forvente at der var effekt af antibiotika. Vi giver artiklen bedømmelsen: 3 Artikel 4. Doxycycline in Acute Bronchitis: A Randomized Double-Blind Trial (Scherl, Journal Kentucky Medical Association, 1987) Formål: Undersøge effekt af doxycyklin hos patienter med akut bronkitis. Metode: Dobbeltblindet RCT studie. Patienter >12 år (gennemsnit 30 år) med akut hoste (< 2 uger) og purulent ekspektoration blev inkluderet ved en ambulant klinik på Universitetet i Kentucky. Ekslusionsionskriterier: Pneumoni, KOL, hjertesygdom, leversvigt, nyresvigt, graviditet, anden bakteriel infektion, antibiotika indenfor en uge, allergi overfor tetracycliner, influenzasymptomer. Patienterne blev undersøgt klinisk og dem med feber eller sekretraslen fik taget røngtenbillede. Dem med radiografisk pneumoni blev ekskluderet. Patienterne blev randomiseret til enten placebo eller 100 mg doxycycline dagligt i 7 dage. De førte dagbog i to uger og noterede hoste, opspyt, feber, fravær fra arbejde, brystsmerter, åndenød, antal af indtagne tabletter og bivirkninger. Alle blev ringet op i forløbet for at bedre compliance. Opfølgende besøg efter to uger med optælling af tabletter og evaluering af dagbog. Primære endemål: Varighed af hoste, ekspektoration, feber, dage væk fra arbejde/normal aktivitet og brystsmerter. Resultater: N=39. Heraf gennemførte 31 (16 doxycyklin, 15 placebo). Der er redegjort for 5 af de 8 frafaldne, og det fremgår kun for 2 hvilken guppe de tilhørte. Ingen forskel i antal dage med hoste, feber, påvirkning af daglig aktivitet inkl. arbejde i de to grupper. En subgruppe på 11 patienter (5 placebo, 6 doxycyklin) uden forkølelsessymptomer/ondt i halsen havde 5,1 færre dage med hoste og 4 dage færre med ekspektoration. Ikke signifikant pga lille N. Konklusion: Ingen effekt af doxycyklin. Vores kommentarer til artiklen: Lille studie med frafaldsrate på (20%), hvor der delvist mangler oplysninger om de frafaldne. Der er ikke tal for compliance og bivirkninger i de to grupper. Endemål er relevante. Et af de få studier, hvor der bruges røngten for mere sikkert at ekskludere patienter med pneumoni. Umiddelbart synes patienterne sammenlignelige med danske og den externe validitet iorden. Studiets største problem er lille N, hvilket trækker fra i vores bedømmelse. Vi giver artiklen bedømmelsen: 2 Artikel 5 A placebo-controlled, double-blind trial of erythromycin in adults with acute Bronchitis. (Dunlay, Journal of family practice, 1987) Formål: At undersøge om erythromycin resulterede i hurtigere bedring af symptomer og forhindrede komplikationer hos patienter med akut bronkitis. Metode: Dobbeltblindet RCT studie. Patienter fra almen praksis i Michigan blev inkluderet i to vinterperioder og Inklusionskriterier: > 18 år, akut produktiv hoste. 8

9 Ekslusionskriterier: Graviditet, allergi overfor erythromycin, KOL, astma, antibiotika inden for de sidste to uger, sinuitis, pneumoni. De blev randomiseret til 10 dages kur med enten erythromycin (333 mg x 3) eller placebo. Ved inklusionen blev de vurderet klinisk, deres ekspektorat blev visuelt vurderet, og de udfyldte symptomskema. De førte herefter symptomdagbog dag 1-10 med vurdering af både forekomst og grad af symptomer. De blev ringet op to gange for at monitorere compliance. Efter to uger blev de igen vurderet klinisk. Primære endemål: Hoste dag og nat, ekspektoration, brystubehag, forkølelsessymptomer, almen sygdomsfølelse og fravær fra arbejde/påvirket daglig aktivitet. Sekundære endemål: Forbrug af hostemedicin og komplikationer. Resultater: N=63. 6 fuldførte ikke (1 eryhromycin, 5 placebo), enten fordi de ikke afleverede dagbog eller mødte ikke op til undersøgelse efter to uger. Yderligere 9 stoppede med at tage medicinen, heraf 4 pga bivirkninger (alle i erythromycingruppen). De bidrog med delvise data (mangelfuldt udfyldte dagbøger, intet follow-up besøg). Data er analyseret med og uden de 9 patienter uden forskel i udkomme. Der var ingen forskel i compliance i de to grupper. Patienter, der havde fået erythromycin, rapporterede om hurtigere bedring i graden af subjektive symptomer på dag 6-10 (forkølelse, almen tilstand, ekspektoration, men ingen forskel på graden af hoste dag og nat). På dag 10 fik færre patienter i erythromycingruppen hostemedicin (3% vs 38% p<0.05) og færre oplevede brystubehag (38% mod 75%, p < 0,05). Ved follow-up besøget havde færre purulent ekspektoration (9% vs 36%, p <0,05), og færre havde abnorm lungestetoskopi (0% vs 29%, p< 0.01) Der var ingen signifikant forskel på hoste, almen sygdomsfølelse og fravær fra arbejde/påvirket daglig aktivitet dag 10 og ved follow-up besøget dag 14. Der blev ikke rapporteret nogle komplikationer. Konklusion: Erythromycin giver hurtigere bedring af symptomer og resultaterne peger i retning af, at det er rationelt at anvende antibiotika, men der er brug for yderligere studier. Vores kommentarer til artiklen: Lille studie (N=63) hvor kun 20 % af alle patienter med symptomer blev inkluderet, hvilket kunne give et selektionsproblem. De argumenterer for, at det skyldes, at det forventes, at antibiotika bliver udskrevet og virker. Derfor ønsker mange ikke at deltage i et forsøg, hvor man risikerer ikke at få antibiotika. De har forsøgt at imødegå selektion ved at tage en stikprøve af ikke inkluderede patienter. Denne adskilte sig fra patienter inkluderet i forsøget på alder, grad af sygdom og kliniske fund. Der er redegjort for compliance. Mht endemål kan man diskutere, om forkølelsessymptomer er relevant. Resultaterne fra symptomscore, der graderes 1-5, viser, at den signifikante forskel, er et fald i graden af subjektive symptom fra 3 til 2. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om det har nogen klinisk relevans. Nogle af resultaterne peger i forskellig retning: Der er ikke forskel i hoste, men alligevel et lavere forbrug af hostemedicin i erythromycingruppen. Der er ikke nogen forskel i på endepunkter som almen sygdomsfølelse og fravær fra arbejde. I spørgeskemaet er der ikke spurgt til bivirkninger, hvilket må være relevant, når fire patienter stopper med behandlingen pga dette. Resistensproblematik er ikke taget med i diskussionen. Den eksterne validitet vurderes iorden. Vi giver artiklen bedømmelsen: 1 Artikel 6. Erythromycin in the treatment of acute bronchitis in a community Practice. (Brickfield, Journal of Family Practice, 1986) Formål: At vurdere effekten af erythromycin til behandling af akut bronkitis, og om der er forskel i 9

10 respons hos rygere og ikke-rygere. Metode: Dobbeltblindet RCT studie. Patienter fra et alment praksiscenter i Washington DC blev inkluderet i perioden fra 1. august 1983 til 20. juni Inklusionskriterer: I øvrigt raske patienter år med produktiv hoste i mindre end to uger. Ekslusionskriterier: Sinuitis, otitis media, kendt makrolidallergi, underliggende lunge- eller leversygdom, graviditet, brug af theofyllinpræparater og nylig antibiotikaforbrug. Patienterne blev vurderet klinisk, adspurgt om symptomer, fik foretaget røntgen af thorax, lavede ekspektorat til undersøgelse for gramfarvning og dyrkning. Herefter blev de randomiseret til 21 tabletter erythromycin (333 mg x 3 daglig) eller placebo. Samtidig noterede patienterne symptomer: Hoste, ekspektoration, feber, hovedpine, næseflåd, brystubehag, ørepine, halssmerter, sygedage, sygdomsfølelse og kvalme. Hvert symptom blev scoret fra 1-4. Patienterne blev igen undersøgt på den 8. dag, hvor dagbøger og tilbageværende tabletter blev indsamlet. Fordi studiegruppen indeholdt signifikant flere rygere sammenlignet med alle patienter med akut bronkitis, så blev alle resultater stratificeret for rygerstatus. Endemål: Hoste, ekspektoration, feber, hovedpine, næseflåd, brystubehag, ørepine, halssmerter, sygedage, sygdomsfølelse, kvalme. Resultater: N=52. (27 erythromycin, 25 placebo). 2 patienter faldt fra, en fra hver gruppe. Der var ingen signifikant forskel i confoundere i de to grupper. Efter stratificering var der i ikkerygergruppen der signifikant mindre hoste dag 3, 5 og 6, signifikant mindre ekspektoration dag 3, mindre hovedpine dag 5, og mindre brystubehag dag 6. Forfatterne konkluderer, at der er en trend til hurtigere bedring i erytromycingruppen, men det var kun signifikant for ondt i halsen. Der var ingen signifikant forskel på antallet af fraværsdage. Blandt rygere havde placebogruppen signifikant mindre hovedpine dag 1, og mindre brystubehag dag 1, 2 og 3. Konklusion: Erythromycin har effekt på graden af symptomer blandt ikke-rygere mht. hoste, ekspektoration, hovedpine, brystubehag samt kortere varighed af halssmerter. Der er ingen effekt af erythromycin blandt rygere. Forfatterne foreslår større studie og mener der er trend til bedring. Vores kommentarer til artiklen: Der er tale om et forholdsvis lille studie, hvor kun 52 ud af 119 udvalgte patienter valgte at indgå i studiet og samtidig levede op til studiets kriterier. Patienter med pneumoni er ekskluderet ved hjælp af røntgen. Ovennævnte forhold dækker muligvis over et selektionsproblem, idet færre end 30 % af de udvalgte patienter valgte at gå ind i studiet, da de havde stærk præference overfor at modtage antibiotika og ikke ville risikere at modtage placebo. Undersøgelsen påviser signifikant positive effekter af erythromycin på nogle mindre betydelige endemål (mindre ekspektoration og mindre ondt i halsen). I den gruppe, hvor studiet påviser en effekt, er der kun 26 personer, hvoraf halvdelen fik erythromycin og den anden halvdel placebo. Studiet indeholder ingen omtale af mulige bivirkninger ved erythromycinbehandling. Patienternes gennemsnitsalder er ikke nævnt. Studiegruppen indeholdt et forholdsvis højt antal rygere sammenlignet med den samlede population med akut bronkitis. Dette forsøges imødegået ved stratificering af resultaterne for rygestatus.det er et lille studie, hvorfor der ikke er nogen effekt af stratificeringen. Det havde været relevant, hvis deres deltagerantal havde været større. Der kan ikke drages klare konklusioner, da studiet er lille. Det høje antal af rygere påvirker også den eksterne validitet. Vi giver artiklen bedømmelsen: 1 10

11 Artikel 7. A randomized, controlled trial of doxycycline in the treatment of acute Bronchitis (Williamson, Journal of Family Practice, 1984) Formål: At undersøge om doxycyklin havde effekt ved behandling af akut bronkitis. Metode: Dobbeltblindet RCT. To familiepraksis under University of Missouri Hospitals, USA, i perioden september februar Inklusionskriterier: Produktiv hoste hos voksne. Eksklusion: Antibiotika indenfor 10 dage, tp over 39,5, pneumoni indenfor seks mdr, krepitation ved stetoskopi, nylig inhalation af støv eller andre irritanter, sinuitis. Patienterne blev randomiseret til enten doxycyklin (200 mg dag 1, herefter 100 mg dagligt dag 2-7) eller placebo. Deltagerne blev undersøgt og interviewet på dag 1. De udfyldte en dagbog dag 1-7, hvor de dels beskrev om de havde symptomer og vurderede sværhedsgraden af dem. Efter første uge blev de atter undersøgt, og hvis de ikke var bedret her, måtte de vælge antibiotika (uden at vide om de havde fået placebo eller doxycyklin den første uge). Der blev foretaget ugentlige telefonopkald, indtil symptomerne var væk. Endemål: Varighed af hoste, feber, ekspektoration og antal sygedage samt komplikationer, klinisk bedring efter en uge, antal doser af hostemedicin, antibiotika senere i forløbet og lægebesøg pga. manglende bedring. Resultater: N=74, 5 faldt fra (3 fra placebogruppen og 2 fra doxycyklingruppen) og der er redegjort for disse. Man fandt at de deltagende patienter var sammenlignelige med andre patienter med samme diagnose. Placebo- og doxycyklingruppen var sammenlignelige på alder, rygerstatus og kliniske symptomer. Der var ingen forskel i de to grupper på nogen af de målte endepunkter, bortset fra antal sygedage, hvor der var signifikant flere sygedag i doxycyklingruppen end i placebogruppen (1.5 vs 0,6 dage, p=0,03). Der var flere i doxycyklingruppen med bivirkninger, men det var ikke signifikant. Konklusion: Doxycyklin har ingen effekt i behandlingen af akut bronkitis hos raske voksne. Vores kommentarer til artiklen: Frafaldet er lille, og det ser ud til, at det er ligeligt fordelt i de to grupper, men der kun redegjort for nogle. N varierer afhængigt af, hvad der er målt på, og der er ikke redegjort for, hvorfor N er forskellig. Der mangler mellemregninger for at forstå tabeller og tal. Flere endemål har god klinisk relevans (antal sygedage, almen sygdomsfølelse, hoste, bivirkninger). Der er ikke redegjort for compliance. Den eksterne validitet er udmærket, da patienterne umiddelbart ser ud til at være sammenlignelige med en typisk dansk population. Studie af en vis størrelse og med relevante endemål. Vi giver derfor artiklen bedømmelsen: 2 Artikel 8. The treatment of acute bronchitis with trimethoprim and Sulfamethoxazole (Franks, Journal of Family Practice, 1984) Formål: Undersøge om der var effekt af behandling med trimetoprim-sulfametoxazol ved akut bronkitis. Metode: Dobbeltblindet RCT. Almen praksis center of Highland Hospital, New York, USA. Inklusionskriterier: Patienter >14 år med produktiv hoste i <15 dage. De inkluderede skulle kunne levere et ekspektorat til dyrkning for at være med. Eksklusion: Graviditet, sulfa-allergi, hjerteinsufficiens, nyresygdom, kronisk lungesygdom, antibiotika indenfor de sidste 2 uger, klinisk tegn på pneumoni. Deltagerne blev randomiseret til behandling med enten trimetoprim- 11

12 sulfametoxazol (160/800 mg 2 gange dagligt i 7 dage) eller placebo. De blev undersøgt klinisk dag 1. Patienterne udfyldte dagbog i syv dage uanset om de følte sig raske før ugen var gået og også selvom de droppede ud af undersøgelsen af en anden grund. Der blev lavet gramfarvning af ekspektoratet, mhp at finde dem med bakteriel infektion. Endemål: Varighed af hhv hoste, natlig hoste, feber, sygedage. Brug af hostemedicin, bivirkninger, komplikationer, sværhedsgrad af hoste og aktivitetsniveauet. Sekundære endemål: Hvor mange havde positiv ekspektoratdyrkning og kunne dette forudsige, hvem der ville have effekt af sulfametoxazol-trimetoprim. Resultater: N=67 (34 sulfametoxazol-trimetoprim, 33 placebo). 13 personer faldt fra (4 fra placebogruppen og 9 fra sulfagruppen). Beregninger med og uden de frafaldne ændrede ikke resultaterne. Sulfagruppen havde signifikant mindre natlig hoste (56% vs 84% i placebogruppen, p=0,003), generel hoste (93% vs 99% i placebogruppen, p=0,05), lavere gennemsnitlig temperatur (36,9 vs 37,3 i placebogruppen, p=0,004), mindre brug af antihistaminer og antikongestiva (6% af dagene vs 32% af dagene i placebogruppen, p=0,005). Der var ingen forskel i antal af sygedage i de to grupper, men når der blev stratificeret for gramfarvning, så man færre sygedage i sulfagruppen (p=0.006). Der var ingen forskel på resultatet, efter stratificering i forhold til rygerstatus. Konklusion: Trimetoprim-sulfametoxazol har effekt på hoste, natlig hoste og på tilbagevenden til arbejde, hvis man har en positiv gram-farvning (dvs. positiv bakteriedyrkning). Vores kommentarer til artiklen: Der er ikke redegjort ordentligt for de frafaldne.svært gennemskuelig artikel, dårlige tabeller, der er svære at gennemskue og tal i tekst og tabeller stemmer ikke overens. Der er ikke kommenteret på tabellerne i teksten, hvilket besværliggør forståelsen. Dette giver en svaghed i forhold til den interne validitet. En del af endemålene finder vi ikke klinisk relevante (brug af hostemedicin, temperaturfald, positiv gramfarvning).i dette studie bliver patienterne ekskluderet, hvis de ikke kan levere et ekspektorat. Der er kun en undergruppe af patienter med akut bronkitis, der kan levere et ekspektorat. Måske er de mere syge og har højere grad af bakteriel infektion. Man kan derfor ikke overføre resultaterne fra dette studie til alle patienter med akut bronkitis. Dette går ud over den eksterne validitet. Vi giver artiklen bedømmelsen: 1 Artikel 9. Effects of doxycycline in patients with acute cough and purulent sputum: A double blind controlled Trial (Verheij, British J General Practice, 1994) Formål: Undersøge effekten af doxycyklin hos patienter med hoste og purulent ekspektoration. Metode: Dobbeltblindet RCT studie. 22 praksis i Holland deltog. Inklusionskriterierne var hoste med purulent ekspektorarion hos immunkompetente lungeraske patienter > 18 år. Eksklusionskriterier: Antibiotika de sidste to uger, sinuitis, pneumoni, allergi mod tetracycliner, graviditet. Patienterne blev inkluderet i to vinterperioder og patienter blev randomiseret til enten doxycyklin (200 mg 1.dag og 100 mg dgl i 9 dage) eller placebo. Lægen noterede ved inklusionen: Hyppighed af hoste dag og nat, hyppighed af produktiv hoste, om patienten så syg ud eller rapporterede at føle sig syg, forekomst af bilyde ved stetoskopi. Patienterne førte symptomdagbog de næste 10 dage og rapporterede hyppighed af hoste dag og nat, hyppighed af produktiv hoste, sygdomsfølelse, bivirkninger og hvorvidt deres daglige aktiviteter var påvirkede. De blev set på dag 11, og både lægen og patienten rapporterede symptomer, og hvorvidt de mente at behandlingen havde hjulpet. Compliance blev monitoreret ved 12

13 telefonopkald dag 3 og optælling af tabletter til slut. Endepunkter: Varighed af hoste, påvirkning af daglig aktivitet, varighed af almen sygdomsfølelse. Resultater: N=158. (78 doxycyklin, 80 placebo). Der var signifikant flere i doxycyklingruppen, der følte sig syge ved inklusionen ellers var de to grupper sammenlignelige. Frafald 18 patienter (11 placebo, 7 doxycyclin). Der blev redegjort for dem alle og analyse viste, at de ikke gav bias. Frafald var ligeligt fordelt i de to grupper, dog var de tre, der frafaldt pga bivirkninger, alle i doxycyklingruppen. Patienter i doxycyklingruppen havde gennemsnitlig hostet i 8 dage før inklusion og placebogruppen i 10 dage. Varigheden af hoste var 1.5 dag (CI: ) kortere i doxycyklingruppen. Hos patienter over 55 år var varigheden af hoste 4.1 dage (CI: ) kortere i doxycyklingruppen, og de følte sig syge i 2.8 dage mindre (CI: ) end patienter i placebogruppen. Multipel regressionsanalyse viste at prognostiske faktorer for effekt af doxycyklin var alder, hyppig hoste og sygdomsfølelse ved inklusionen. Konlusion: Doxycyklin har en mindre effekt på varighed af hoste. Effekten er mere udtalt hos pt >55 år. Vores kommentarer til artiklen: Studie af en vis størrelse, hvilket giver studiet større styrke. Der er et mindre frafald på 18 patienter, der er ligeligt fordelt og der er redegjort for disse. Endemål er veldefinerede og relevante. 51 patienter yderligere opfyldte inlusionskriterierne, men ønskede ikke at deltage, hvilket kan give et selektionsproblem. De oplyser, at de 51 ikke adskilte sig mht. køn, alder og symptomer. Der var signifikant flere i doxycyklingruppen, der følte sig syge, ved inklusionen, og det kan give bias, hvis de har højere forekomst af bakteriel infektion. Placebogruppen havde hostet to dage længere end doxycyklingruppen, hvilket kunne underestimere effekt på varighed af hoste i doxycyklingruppen. Bivirkninger er registreret og taget med i diskussionen. Deres endemål er veldefinerede og relevante. Der er ikke tal for compliance i de to grupper. Patienter med krepitation og kliniske tegn på pneumoni blev ekskluderet, men 30% af patienterne inkluderet i studiet havde ikke normal lungestetoskopi. Det er ikke angivet hvilken form for bilyde, der var tale om, men det er en højere andel end vi vil forvente udfra vores definition på akut bronkitits. Inklusionskriteriet er purulent ekspektoration og hermed adskiller patienterne sig også. Både bilyde og purulent ekspektoration kunne betyde, at patienterne er mere syge/ har højere forkomst af bakteriel infektion og kan forklare den sete effekt. I hvert fald kan resultatet kun overføres til en subgruppe af patienter med akut bronkitis. Vi giver artiklen bedømmelsen: 3 De 9 artikler varierer fra personer. Geografisk er undersøgelserne lavet i USA, England og Holland. Undersøgelserne er lavet i perioden Fem studier viser effekt af antibiotika i behandlingen af akut bronkitis, og fire studier viser ingen signifikant effekt af antibiotika. Så alene ud fra dette, ser det ikke ud til at der er noget entydigt svar på vores forskningsspørgsmål. Vi finder, at studierne er af varierende kvalitet, og har forsøgt at lave en kvalitativ vurdering ud fra kriterierne, som er beskrevet i metode. Sammenlagt N for studier med uden effekt: 545, med effekt: 434. De fire studier, der ikke viser nogen effekt, er generelt af højere kvalitet. Artikel nr. 4 (Scherl) og nr. 7 (Williamson) er primært vægtet lavere pga. størrelsen. Artikel nr. 1 (Evans) og nr. 3 (Stott) er de to studier med højest N. Gennemsnitlig bedømmelse af artiklerne der ikke viser effekt er 2.5. Vedrørene artiklerne, der viser effekt, er nr. 2 (King), nr. 5 (Dunlay), nr. 6 (Brickfield) og nr. 8 (Franks) vurderet med karakteren 1. Der er trukket fra pga. svært gennemskuelige tal og beregninger, mindre klinisk relevante konklusioner, frafald der ikke er redegjort for og dårlig ekstern 13

14 validitet. Artikel nr. 9 (Verheij) skiller sig ud, idet den er af god kvalitet og viser effekt på varighed af hoste. Gennemsnitlig bedømmelse af artikler der viser effekt er 1.4. I tabel 1 ses bedømmelse og beregning af gennemsnitsværdier for alle artikler. Artikel Effekt Ingen effekt 1 Evans 3 2 King 1 3 Stott 3 4 Scherl 2 5 Dunlay 1 6 Brickfield 1 7 Williamson 2 8 Franks 1 9 Verheij 3 7/5 = /4=2.5 N lagt sammen for artiklerne Diskussion Vi har gennemgået 9 studier, der har undersøgt effekt af antibiotika ved akut bronkitis. 4 studier konkluderer, at der ikke er effekt, og 5 studier viser, at der er effekt af antibiotika. Efter vores vægtning og bedømmelse af artiklerne, når vi frem til, at der ikke er overbevisende evidens for effekt af antibiotika ved akut bronkitis. Et Cochrane review fra 2010 (14) inkluderende 14 studier med ialt over 1500 patienter (alle vores 9 artikler er med) viste at antibiotikabehandlede patienter overordnet havde bedre outcomes end placebo ved follow-up besøget. Følgende var signifikante: Andel af patienter med hoste ved follow-up RR: 0.64 (CI ), natlig hoste RR: 0.67 (CI ), ikke klinisk fremgang ifølge lægen RR: 0.44 (CI ) og abnorm lungestetoskopi RR: 0.54 (CI ). Mht. antal dage med sygdomsfølelse, påvirket daglig aktivitet og produktiv hoste på follow-up dage var forskellene ikke signifikante. For bivirkninger var RR: 1.15 (CI ) for antibiotika, men ikke signifikant. Forfatterne konkluderer dog, at effekten af antibiotika er beskeden, og den skal vejes op mod bivirkninger og resistensudvikling. 14

15 Et review fra BMJ fra 1998 (20) er med 8 studier, hvor 7 af vores 9 artikler er med. De to artikler, som vi yderligere har med, er begge nogle, der ikke viser effekt. Artikel 1 (Evans) er først udgivet senere og artikel 4 (Scherl) blev ekskluderet, fordi der ikke kunne indhentes uddybende information, så data kunne indgå i sammenlignelige beregninger. De har valgt at fokusere på de tre hyppigste outcomes: 1) andel af patienter med produktiv hoste, 2) andel af patienter, de ikke viste tegn på klinisk bedring ved follow-up og 3) andel af patienter med bivirkninger. Resultaterne viste ikke nogen signifikant effekt af antibiotika vedrørende hoste RR: 0.85 (CI ), eller på klinisk bedring RR: 0.62 ( ). Bivirkningerne var hyppist i antibiotikagruppen men ikke signifikant RR: 1.51 (CI ). Når de ekskluderede det studie, der viste flest bivirkninger i placebogruppen (4: Brickfield) blev RR: 1.9 (CI ). Cochrane og BMJ kommer med forskellige resultater angående effekt af antibiotika, hvilket er bemærkelsesværdigt. Deres konklusioner er dog ikke direkte modsatte. BMJ konkluderer, at der ikke er effekt af antibiotika, Cochrane at der er en beskeden effekt, men at denne skal vejes op imod ulemperne ved antibiotikaforbrug ved en selvlimiterende sygdom (bivirkninger og tiltagende antibiotikaresistens). Vores konklusion ligger opad BMJ reviewet, og vi har stort set medtaget de samme artikler. Cochrane er det nyeste review og har fem studier med, som vi ikke fik frem i vores litteratursøgning. Det gælder blandt andet et studie af Matthys fra 2000(14). Dette studie har et stort N :343 og resultaterne er med smalle konfidensintervaller i sammenligning med mange af de andre inkluderede studier. Matthys studie viser signifikant forskel på antibiotikagruppen og placebogruppen på følgende endemål: natlig hoste, manglende klinisk fremgang og abnorm stetoskopi. Dette studie er således med til at trække det samlede resultat i retning af effekt ved brug af antibiotika. Hverken vi eller BMJ reviewet har dette studie med. Grunden til at vi ikke tog det med, var at det testede cefuroxim op imod både placebo, mukolytika og myrtol (planteextrakt). Pga planteextraktet faldt studiet fra i vores søgning, idet den fravalgte studier der testede phytoterapi. Set i bakspejlet kunne vi sikkert have brugt de to arme af studiet, der så på cefuroxim og placebo og undladt at se på de to arme der testede mukolytika og myrtol. Vores samlede resultat ville måske være rykket mere i retning af en effekt af antibiotika, hvis vi havde medtaget dette studie. Cochrane har desuden et studie med af Little fra 2005 (14). Dette studie har også et højt N: 374. Selvom det ikke i sig selv viser signifikant forskel mellem antibiotika og placebo, men blot en trend i retning af effekt, vil det være med til at trække det samlede resultat i retning af effekt ved brug af antibiotika. Dette studie blev ikke inkluderet i vores studie, da det havde undersøgt børn helt ned til 3 år, og vores undersøgelse har kigget på effekten af antibiotika hos iøvrigt raske voksne med akut bronkitis. Evans studie fik en høj bedømmelse hos os, idet der var et stort N: 220, og vi skønnede at validiteten af studiet var ret høj. Konklusionen af dette studie var, at man ikke fandt en effekt af antibiotika ved akut bronkitis. I Cochrane reviewet indgik Evans studiet kun i to resultater, nemlig i beregningen af patienter med begrænset daglig aktivitet og i beregningen af bivirkninger. Evans blev ikke medtaget i beregningerne på de øvrige endemål, og har dermed ikke kunne påvirke resultaterne der. Cochrane reviewet og BMJ reviewet lavede en samlet statistisk beregning for deres inkluderede RCT studier vedrørende relative risici og konfidensintervaller. På den måde har de kunnet sammenlægge forskellige studiers ikke signifikante fund og hermed kunnet finde signikante forskelle og mere smalle konfidensintervaller. Denne metode har vi ikke haft statistiske redskaber til at kunne udføre. De to reviews har desuden haft mulighed for at kontakte de enkelte studiers forfattere for at få uddybet deres undersøgelser. Denne mulighed har vi heller ikke haft. Derfor har vi blandt andet ikke kunnet vurdere bivirkningerne på en række af vores studier. I vores bedømmelser har vi sammenlagt intern og ekstern validitet, populationernes størrelser, 15

16 endemålenes kliniske relevans og brugbarheden i forhold til danske forhold i én samlet karakter. Det er dermed blevet en meget subjektiv bedømmelse. Vi har ikke inden vores vægtning vedtaget kriterier for, hvordan en intern eller ekstern validitet skulle bedømmes. Vi har heller ikke lavet faste retningslinier for, hvornår et endemål var klinisk relevant, eller hvor stort N skulle være for at det trak op eller ned i vores bedømmelse. Det kan således være, at andre læsere af de samme artikler ville bedømme studierne på en anden måde, end vi har gjort. Omvendt må man også påpege, at Cochrane og BMJ artiklerne har lavet en statistiske analyse, men ikke en kvalitativ vurdering af de enkelte studier. Vi har i vores vurdering skelnet skarpt mellem signifikant/ikke signifikant. I nogle af artiklerne er der ikke signifikant effekt, men alligevel en trend mod effekt, hvilket også kommer frem i de to reviews. Vi har ovenfor berørt nogle af de mulige årsager til de forskellige resultater og konklusioner. Definitionen på akut bronkitis er ikke enslydene i studierne. Istedet for en velafgrænset tilstand, der kan defineres klart, er der er måske mere tale om en sygdomstilstand, der varierer i et kontinuum fra øvre luftvejssymptomer med en glidende overgang til pneumonisymptomer. Måske findes der i dette kontinuum en subgruppe af patienter, hvor antibiotika har effekt. Det er udenfor denne opgaves formål at komme ind på, hvordan en sådan subgruppe identificeres. I overvejelserne om antibiotisk behandling må bivirkninger og resistensproblematik også tages med. Antibiotikaresistens er et verdensomspændende problem. I 2007 var 10 % af de isolerede Streptococcus pneumoniae stammer resistente. (18). Derfor bør risikoen for resistensudvikling vægtes højt. Ifølge clinicaltrials.gov har man i Boston, USA, planlagt et studie med start primo 2011 med det mål at udvikle en algoritme for diagnostik og behandling af voksne med akut bronkitis med henblik på at reducere antibiotika udskrivning til næsten nul procent. Studiet forventes færdigt i Juni (21) Et igangværende amerikansk studie, der foregår i almen praksis i Mexico, har til hensigt at forbedre antibiotikaudskrivningen. De har 3 hypoteser, hvoraf den tredje, som er aktuel i denne sammenhæng, angiver at antibikotikaudskrivning hos voksne med ukompliceret akut bronkitis vil kunne reduceres fra 80 procent til 40 procent ved at bruge et systematisk værktøj. Studiet forventes færdigt juni (21) På trods af de igangværende studier finder vi, at der mangler at blive designet større RCT studier i almen praksis med klinisk relevante endemål. For nuværende synes vi ikke, at der er overbevisende evidens for effekt af behandling med antibiotika, da en eventuel lille effekt kan blive opvejet af resistensproblematik og bivirkninger. 16

17 Litteraturliste 1) Vestbo J., Nielsen J.O. Bronchitis acuta. Medicinsk kompendium bind 1, 16. udgave s ) Sundhed.dk Laegehaandbogen. Bronkitis, akut 3) Jonsson JS, Sigurdsson JA, Kristinsson KG, Guthnadóttir M, Magnusson S. Acute bronchitis in adults. How close do we come to its aetiology in general practice? Scand J Prim Health Care Sep;15(3): ) Evans AT, Husain S, Durairaj L, Sadowski LS, Charles-Damte M, Wang Y. Azithromycin for acute bronchitis: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet May 11;359(9318): ) King DE, Williams WC, Bishop L, Shechter A. Effectiveness of erythromycin in the treatment of acute bronchitis. J Fam Pract Jun;42(6): ) T J Verheij, J Hermans, and J D Mulder. Effects of doxycycline in patients with acute cough and purulent sputum: a double blind placebo controlled trial.br J Gen Pract September; 44(386): ) Scherl ER, Riegler SL, Cooper JK. Doxycycline in acute bronchitis: a randomized double-blind trial. J Ky Med Assoc.1987 Sep;85(9): ) Dunlay J, Reinhardt R, Roi LD. A placebo-controlled, double-blind trial of erythromycin in adults with acute bronchitis. J Fam Pract Aug;25(2): ) Brickfield FX, Carter WH, Johnson RE. Erythromycin in the treatment of acute bronchitis in a community practice. J Fam Pract Aug;23(2): ) Williamson HA Jr. A randomized, controlled trial of doxycycline in the treatment of acute bronchitis. J Fam Pract Oct;19(4): ) Franks P, Gleiner JA. The treatment of acute bronchitis with trimethoprim and sulfamethoxazole. J Fam Pract Aug;19(2): ) Verheij TJ, Hermans Jr JD, Mulder. Effects of doxycycline in patients with acute cough 17

18 and purulent sputum: a double blind placebo controlled trial.br J Gen Pract Sep;44(386): ) Richard P. Wenzel, M.D., and Alpha A. Fowler, III, M.D. Acute Bronchitis. N Engl J Med 2006; 355: November 16, ) Smith SM, Fahey T, Smucny J, Becker LA. Antibiotics for acute bronchitis(review). Cochrane review, The Cochrane Collaboration, published in the Cochrane Library 2010, Issue 9. 15) Jens Georg Hansen & Jørgen Vestbo. Diagnostik og behandling i almen praksis af nedre luftvejsinfektioner hos voksne. Ugeskr. Læger 2002; 164(35) : ) Macfarlane J, Holmes W, Gard P, et al. Prospective study of the incidence, aetiology and outcome of adult lower respiratory tract illness in the community. Thorax 2001;56: ) Richard P. Wenzel, M.D., and Alpha A. Fowler, III, M.D. Acute Bronchitis. N Engl J Med 2006; 355: November 16, ) C C Butler, K Hood, T Verheij, P Little, H Melbye, J Nuttall, M J Kelly, S Molstad, J Godycki-Cwirko, A Almirall, A Torres, D Gillespie, U Rautakorpi, S Coenen, H Goossens. Variation in antibiotic prescribing and its impact on recovery in patients with acute cough in primary care: prospective study in 13 countries. BMJ 2009; 338:b2242 doi: /bmj.b2242 (Published 23 June 2009) 19) S.Juul, Epidemiologi og evidens. Munksgaard Danmark, 1.udgave 7. oplag 2009 s ) T. Fahey, N.. Stocks, T. Thomas, Quantitative systematic review of randomised controlled trials comparing antibitic with placebo for acute cough in adults, General practice, BMJ volume 316, 21 March ) 18

19 Bilag: Oversigt over artikler 19

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009 Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 29 Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 1. registrering 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit

Læs mere

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD COPSAC Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Astma og immundefekt hos børn Klaus Bønnelykke Læge, PhD Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Program Sammenhængen mellem astma og immundefekt Hvordan

Læs mere

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009 Audit om luftvejsinfektioner Island 29 Resultater fra 21 læger i Island Registrering som i HAPPY AUDIT 2 Audit om luftvejsinfektioner i almen praksis - Island 1. registrering januar/februar 29 Denne rapport

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis Resultater fra 12 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 28. Results from 12 doctors in Denmark A European project supported by EU (work package 5): Intervention material

Læs mere

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis 2. registrering 29 Resultater fra 78 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 29. Results from 78 doctors in Denmark A European project supported by EU (FP6): Intervention

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Luftvejsinfektioner (Ekstra fokus på virale) Infektionshygiejnisk perspektiv

Luftvejsinfektioner (Ekstra fokus på virale) Infektionshygiejnisk perspektiv Luftvejsinfektioner (Ekstra fokus på virale) Infektionshygiejnisk perspektiv 1. reservelæge, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH Inspireret af tidligere oplæg v. Svend Ellermann-Eriksen, ledende

Læs mere

Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen

Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen Luftvejsinfektion Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen Af Rune Aabenhus og Lars Bjerrum Biografi Rune Aabenhus er læge og under hoveduddannelsen

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS

EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS VEJLEDER HANS CHRISTIAN KJELDSEN UDARBEJDET AF MARICICA LARSEN OG VIBEKE EMTKJÆR BYSKOV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Baggrund side 3 Patofysiologi

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris?

Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE HOLD 001 Af lægerne Susanne Top og Peer Gregersen Kirkebjerg Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris? Baggrund/introduktion Undersøgelsen

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003 Opgave 1 (mandag) Figuren nedenfor viser tilfælde af mononukleose i en lille population bestående af 20 personer. Start og slut på en sygdoms periode er angivet med. 20 15 person number 10 5 1 July 1970

Læs mere

CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis.

CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis. CRP måling, og nedre luftvejsinfektion i almen praksis. Forskningstræningsprojekt af Lene Mikkelsen og Lone Kudsk, hold 002 INTRODUKTION...3 METODE...4 RESULTATER OG ANALYSE...5 Studie 1: Contribution

Læs mere

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1 Side 1 af 5 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Status for EU-projektet HAPPY AUDIT Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense HAPPY AUDIT Health Alliance for Prudent Prescribing Yield And Use of anti-microbial

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Data Apotekernes salg af medicin indberettes til: Sundhedsstyrelsen:

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A)

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Opgave 1 I nedenstående tabel ses resultaterne af samtlige hjerteklapoperationer i 007-08 ved Odense Universitetshospital (OUH) sammenlignet

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Forskningsopgave Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Marts 2011 Introduktion. Mænd, der henvender sig hos praktiserende læge med urethritissymptomer;

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Epidemiologisk forskning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet mv@soci.au.dk At belyse en videnskabelig hypotese ved

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Fejlkilder. Ulrik Schiøler Kesmodel. Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard

Fejlkilder. Ulrik Schiøler Kesmodel. Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard Fejlkilder Ulrik Schiøler Kesmodel Rikke Guldberg Øjvind Lidegaard Fejlkilder 1. Selektionsproblemer 2. Informationsproblemer 3. Confounding Generelle overvejelser I Det estimat for hyppighed, som vi måler

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Anden del: systematisk og kritisk læsning DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Diagnostik og valg af behandling ved bakteriel conjunktivitis.

Diagnostik og valg af behandling ved bakteriel conjunktivitis. Diagnostik og valg af behandling ved bakteriel conjunktivitis. Forskningstræningsopgave november 2013 marts 2014 Specialeuddannelsen i Almen medicin, Aarhus Universitet Af: Dorte Lei Kaltoft, Henriette

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode Occupational COPD - Correlations between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and various types of physical and chemical exposures at work A scientific reference document on behalf of The Danish Working

Læs mere

Nasalt administreret steroids plads i behandlingen af akut sinuitis.

Nasalt administreret steroids plads i behandlingen af akut sinuitis. Nasalt administreret steroids plads i behandlingen af akut sinuitis. Nasal sprays are very harmful to your sinuses. From now on I want you to use this tiny plumber s helper. Forskningsprojekt vinter 2011/2012.

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B Århus Universitetshospital Afhænger af undersøgelsesmetoden og af typen af lungesygdom 40-90% har lungefibrose 70% nedsat lungefunktion 33% symptomgivende

Læs mere

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM Ændringer i sygdomsmønsteret har betydning såvel for borgerne som for sundhedsvæsenet og det øvrige samfund. Det er derfor

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Baggrund..s. 2. Hypotese og formål.s. 2. Materiale og metode... s. 3. Resultater..s. 4. Diskussion.s. 8. Reference List...s.10. Artikeloversigt...s.

Baggrund..s. 2. Hypotese og formål.s. 2. Materiale og metode... s. 3. Resultater..s. 4. Diskussion.s. 8. Reference List...s.10. Artikeloversigt...s. Indholdsfortegnelse Baggrund..s. 2 Hypotese og formål.s. 2 Materiale og metode... s. 3 Resultater..s. 4 Diskussion.s. 8 Reference List...s.10 Artikeloversigt......s.11 1 Baggrund Lyttes på er en hyppig

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin 2014 Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin, 2014 1. udgave, 1. oplag, 2014 ISBN (trykt version):

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Småbørn, Infektioner og Antibiotika

Småbørn, Infektioner og Antibiotika Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Småbørn, Infektioner og Antibiotika - En bog med viden til forældre 1 Indledning

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015

Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015 Det Nationale Antibiotikaråd NOTAT Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1500717 Dok nr.: 1697169 Dato: 27. maj 2015 Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Selektionsbias. Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk. Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Selektionsbias Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. maj 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede om Præcision:

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Målsætning. Vurdering af epidemiologiske undersøgelser

Målsætning. Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Målsætning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet At belyse en videnskabelig problemstilling ved at indsamle, analysere

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere