INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13"

Transkript

1 0185 TÅRNBY

2 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Teknik- og miljøudvalg Renovation Materielgården og veje Natur- og miljøområdet Beredskabskommisionen Redningsberedskab Børne- og skoleudvalg Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglig uddannelse Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Kultur- og fritidsudvalg Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter Sundheds- og omsorgsudvalg Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Sundhedsordninger og genoptræning Førtidspension og boligstøtte Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg Arbejdsmarked Sygedagpenge Jobcenter, fejl Førtidspension og boligstøtte Bygge- og ejendomsudvalg Ejendomsvedligeholdelse TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

3 1 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

4 2 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER OPRINDELIGT BUDGET BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B Anlægsvirksomhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt Pris-/løn-stigninger C Renter D Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E Afdrag på lån og leasing-forpligtelser ( ) Sum (a b c d e) F Finansiering Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt Balance

5 3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A Driftsvirksomhed (inkl. refusion) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B Anlægsvirksomhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt Pris-/løn-stigninger C Renter D Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E Afdrag på lån og leasing-forpligtelser ( ) Sum (a b c d e) F Finansiering Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt Balance

6 5 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

7 6 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGET 2015 UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsbredskab Byudvikling Affaldshåndering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skol Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledn Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Undervisning og kultur REFUSION I ALT Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagpleje Integrerede daginstitutioner Fritidshjem 'klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering

8 7 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsbredskab Byudvikling Affaldshåndering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skol Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledn Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Undervisning og kultur REFUSION I ALT Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagpleje Integrerede daginstitutioner Fritidshjem 'klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger

9 8 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 UDGIFTER BUDGET 2015 INDTÆGTER 0546 Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser Revalidering Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v REFUSION Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration REFUSION A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter 0058 Redningsbredskab Byudvikling Fælles funktioner Kommunale veje Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Undervisning og kultur Dagtilbud til og unge Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PRIS- OG LØN-STIGNING HOVEDKONTO RENTER RENTER IALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

10 9 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser Revalidering Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v REFUSION Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration REFUSION A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Redningsbredskab 00 Byudvikling Fælles funktioner Kommunale veje Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker 03 Undervisning og kultur Dagtilbud til og unge Plejehjem og beskyttede boliger

11 10 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGET 2015 UDGIFTER INDTÆGTER FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING IALT BALANCE

12 11 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0532 Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PRIS- OG LØN-STIGNING HOVEDKONTO RENTER RENTER IALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNING OG FINANSIERING IALT BALANCE

13 13 BEVILLINGSOVERSIGT Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet ''BEV'' eller ''RÅD''. For så vidt angår driftsbevillinger (''BEV'') kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med ''RÅD'' betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

14 14 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT.... u i ØKONOMIUDVALG... u i EJENDOMME OG u ADMINISTRATIONSBYGNINGER.... i Anlæg... u Anlæg - økonomisk forvaltning... u Ejendomskøb... råd u Anlæg - teknisk forvaltning... u Udskiftning af kommunens låsesystemer.. råd u Energi- og klimaformål... råd u Tilslutning af ejendomme til kloaknet.... råd u Schæfersgård byudvikling, bolig- og råd u miljøforanstaltninger... u i Jordforsyning... u i Fælles formål.... bev u bev i Faste ejendomme... u i Fælles formål.... bev u bev i Beboelse... bev u bev i Erhvervsejendomme... bev u bev i Andre faste ejendomme... bev u bev i Byfornyelse.... bev u bev i Fællesudgifter og administration m.v... u Administrativ organisation... u Administrationsbygninger... bev u POLITISK ORGANISATION.... u i Fællesudgifter og administration m.v... u i Politisk organisation.... u i Fælles formål.... bev u Kommunalbestyrelsesmedlemmer... bev u Kommissioner, råd og nævn... bev u bev i Valg m.v.... bev u bev i 42-

15 15 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT ØKONOMIUDVALG ADMINISTRATIV ORGANISATION HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG ADMINISTRATIV ORGANISATION... u i Transport og infrastruktur... i Fælles funktioner... i Parkering.... bev i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Arbejdsmarkedsforanstaltninger... u i Løn til forsikrede ledige og personer under bev u den sær... bev i Seniorjob til personer over 55 år... bev u bev i Beskæftigelsesordninger... bev u bev i Fællesudgifter og administration m.v... u i Administrativ organisation... u i Administrationsbygninger... bev u Sekretariat og forvaltninger... bev u bev i Fælles it og telefoni... bev u Jobcentre... bev u Naturbeskyttelse... bev u Miljøbeskyttelse... bev u Byggesagsbehandling... bev u Voksen-, ældre- og handicapområdet.... bev u Det specialiserede børneområde... bev u bev i Administrationsbidrag til udbetalingdanmark.... bev u Lønpuljer m.v.... u i Løn- og barselspuljer... bev u Tjenestemandspension.... bev u bev i SÆRLIGE FORMÅL.... u i Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Faste ejendomme... u i Driftssikring af boligbyggeri... bev u bev i Undervisning og kultur... u

16 16 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT ØKONOMIUDVALG SÆRLIGE FORMÅL HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Folkeskolen m.m.... u Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... bev u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u Øvrige sociale formål... bev u Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... u Fællesudgifter og administration m.v... u Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... u Erhvervsservice og iværksætteri.... bev u

17 17 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT TEKNIK- OG MILJØUDVALG RENOVATION HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG TEKNIK- OG MILJØUDVALG... u i RENOVATION.... u i Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... u Miljøbeskyttelse m.v..... u Bærbare batterier.... bev u Forsyningsvirksomheder m.v.... u i Affaldshåndtering... u i Generel administration... bev u bev i Ordninger for dagrenovation - restaffald... bev u bev i Ordninger for storskrald og haveaffald.... bev u bev i Ordninger for glas, papir og pap... bev u bev i Ordninger for farligt affald... bev u bev i Genbrugsstationer... bev u bev i Øvrige ordninger og anlæg... bev u bev i MATERIELGÅRDEN OG VEJE... u i Anlæg... u i Anlæg - teknisk forvaltning... u i Renovering af kastruplundgade.... råd u Salg af biler råd i Salg af biler råd i Salg af biler råd i Salg af biler råd i Separering af regnvandssystem etape 1... råd i Separering af regnvandssystem etape 2... råd u råd i Udskiftning af vejbelysning... råd u P-pladser... råd u Transport og infrastruktur... u i Fælles funktioner... u i

18 18 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT TEKNIK- OG MILJØUDVALG MATERIELGÅRDEN OG VEJE HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Fælles formål.... bev u bev i Arbejder for fremmed regning... bev u bev i Driftsbygninger og -pladser.... bev u bev i Parkering.... bev u bev i Kommunale veje... u i Vejvedligeholdelse m.v.... bev u bev i Belægninger m.v..... bev u bev i Vintertjeneste... bev u Standardforbedringer af færdselsarealer... bev u Kollektiv trafik.... u Busdrift... bev u NATUR- OG MILJØOMRÅDET... u i Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Miljøbeskyttelse m.v..... u i Fælles formål.... bev u bev i Miljøtilsyn - virksomheder... bev u Diverse udgifter og indtægter... u i Skadedyrsbekæmpelse.... bev u bev i

19 19 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BYGGE- OG EJENDOMSUDVALG EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG BYGGE- OG EJENDOMSUDVALG... u EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE... u Anlæg... u Anlæg - teknisk forvaltning... u Ekstraordinære ejendomsudgifter råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter råd u

20 20 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BEREDSKABSKOMMISSION REDNINGSBEREDSKABET HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG BEREDSKABSKOMMISSION.... u i REDNINGSBEREDSKABET.... u i Anlæg... u Anlæg - teknisk forvaltning... u Udskiftning af autosprøjte m2... råd u Tester til røgdykkerapparater byudvikling, råd u 120 bolig- og miljøforanstaltninger.... u i Redningsberedskab... u i Redningsberedskab... bev u bev i

21 21 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BØRNE- OG SKOLEUDVALG ALMINDELIG UNDERVISNING HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG BØRNE- OG SKOLEUDVALG.... u i ALMINDELIG UNDERVISNING... u i Anlæg... u Anlæg - børne- og kulturforvaltningen... u Ekstraordinære ejendomsudgifter 215, skoler... råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter 216, skoler... råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter 217, skoler... råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter 218, skoler... råd u Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Folkeskoler.... bev u bev i SPECIALUNDERVISNING OG RÅDGIVNING. u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Folkeskoler.... bev u bev i Syge- og hjemmeundervisning... bev u Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v... bev u Skolefritidsordninger... bev u Specialundervisning i regionale tilbud... bev u Kommunale specialskoler, jf. bev u folkeskolelovens 2,... bev i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u Tilbud til børn og unge med særlige behov. u Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... bev u SERVICEYDELSER TIL SKOLEOMRÅDET... u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Folkeskoler.... bev u Fællesudgifter for kommunens samlede bev u skolevæsen... bev i

22 22 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BØRNE- OG SKOLEUDVALG SERVICEYDELSER TIL SKOLEOMRÅDET HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Befordring af elever i grundskolen... bev u Ungdommens uddannelsesvejledning... bev u bev i SFO... u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Skolefritidsordninger... bev u bev i Kommunale specialskoler, jf. bev u folkeskolelovens 2,... bev i ØVRIG UNDERVISNING OG FAGLIG u UDDANNELSE... i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u Folkeskoler.... bev u Bidrag til statslige og private skoler... bev u Efterskoler og ungdomskostskoler... bev u Ungdomsuddannelser... u i Produktionsskoler... bev u Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold.. bev u bev i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... bev u Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v..... u i Ungdomsskolevirksomhed... bev u bev i Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej... bev u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til udlændinge... u i Integrationsprogram og bev u introduktionsforløb mv..... bev i DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER... u i Anlæg... u Anlæg - teknisk forvaltning... u Daginstitutioner, bygningsrenovering råd u Daginstitutioner, bygningsrenovering råd u Daginstitutioner, bygningsrenovering råd u 1.000

23 23 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BØRNE- OG SKOLEUDVALG DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Daginstitutioner, bygningsrenovering råd u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Dagtilbud til børn og unge... u i Fælles formål.... bev u bev i Dagpleje... bev u bev i Daginstitutioner(institutioner kun for børn bev u indtil... bev i Fritidshjem... bev i 16 Klubber og andre socialpædagogiske bev u fritidstilbud... bev i Særlige dagtilbud og særlige klubber... bev u bev i SÆRLIGT UDSATTE BØRN OG UNGE... u i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning... bev i Dagtilbud til børn og unge... u Fælles formål.... bev u Tilbud til børn og unge med særlige behov. u i Plejefamilier og opholdssteder mv. for bev u børn og unge... bev i Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... bev u Døgninstitutioner for børn og unge... bev u bev i Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge... bev u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... bev u Kontante ydelser... u i Sociale formål... bev u bev i BØRNEHANDICAP... u i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning... bev i

24 24 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BØRNE- OG SKOLEUDVALG BØRNEHANDICAP HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Dagtilbud til børn og unge... u Særlige dagtilbud og særlige klubber... bev u Tilbud til børn og unge med særlige behov. u Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... bev u Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... bev u Døgninstitutioner for børn og unge... bev u Tilbud til ældre og handicappede... u Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... bev u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... bev u Tilbud til voksne med særlige behov... u i Botilbud for personer med særlige sociale bev u problemer... bev i Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)... bev u Kontante ydelser... u i Sociale formål... bev u bev i

25 25 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET REKREATIVE OMRÅDER HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET... u i REKREATIVE OMRÅDER.... u i Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Fritidsområder.... u i Grønne områder og naturpladser... bev u bev i FRITIDSFACILITETER... u i Anlæg... u Anlæg - teknisk forvaltning... u Ny skøjtehal.... råd u Ny svømmehal... råd u Vandrensning, korsvejsbadet.... råd u Anlæg - børne- og kulturforvaltningen... u Ny kunstgræsbane... råd u Udvidelse af ak vikings faciliteter råd u byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger u i Fritidsfaciliteter... u i Stadion og idrætsanlæg... bev u bev i HAVNE... u i Transport og infrastruktur... u i Havne... u i Lystbådehavne m.v.... bev u bev i FOLKEBIBLIOTEKER... u i Anlæg... u Anlæg - børne- og kulturforvaltningen... u Bibliotekscaf... råd u Undervisning og kultur... u i Folkebiblioteker... u i Folkebiblioteker... bev u bev i Kulturel virksomhed... u i

26 26 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET FOLKEBIBLIOTEKER HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Biografer... bev u bev i Andre kulturelle opgaver... bev u bev i KULTUR... u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... bev u Kulturel virksomhed... u i Museer... bev u bev i Teatre... bev u bev i Musikarrangementer... bev u bev i Andre kulturelle opgaver... bev u bev i FRITIDSAKTIVITETER.... u i Undervisning og kultur... u i Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v..... u i Folkeoplysende voksenundervisning... bev u bev i Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. bev u Lokaletilskud... bev u Fritidsaktiviteter uden for bev u folkeoplysningsloven... bev i

27 27 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG VOKSENHANDICAP HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG... u i VOKSENHANDICAP... u i Undervisning og kultur... u Folkeskolen m.m.... u Specialpædagogisk bistand til voksne... bev u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning... bev i Tilbud til ældre og handicappede... u i Pleje og omsorg mv. af ældre og bev u handicappede... bev i Forebyggende indsats for ældre og handicappede... bev u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... bev u Tilbud til voksne med særlige behov... u i Botilbud for personer med særlige sociale bev u problemer... bev i Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18).... bev u Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17).... bev u bev i Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. bev u , 97-99)... bev i Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13)... bev u Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14)... bev u Kontante ydelser... u i Sociale formål... bev u bev i Fællesudgifter og administration m.v... u Administrativ organisation... u Voksen-, ældre- og handicapområdet.... bev u PLEJEHJEM, DAGHJEM M.V.... u i Anlæg... u Anlæg - arbejdsmarkeds- og sundhedsforv u Plejehjemsrenovering... råd u Renovering af fællesfaciliteter pl irlandsvej råd u Køkkenomlægning... råd u 5.500

28 28 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG PLEJEHJEM, DAGHJEM M.V. HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til ældre og handicappede... u i Ældreboliger... bev u Pleje og omsorg mv. af ældre og bev u handicappede... bev i Forebyggende indsats for ældre og bev u handicappede... bev i Plejehjem og beskyttede boliger.... bev u bev i HJEMMEHJÆLP OG PRIMÆRSYGEPLEJE... u i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til ældre og handicappede... u i Pleje og omsorg mv. af ældre og bev u handicappede... bev i Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved... bev u SOCIALE FORMÅL OG OMSORGSARBEJDE u i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til ældre og handicappede... u i Forebyggende indsats for ældre og bev u handicappede... bev i Øvrige sociale formål... bev u Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... u HJÆLPEMIDLER... u i Transport og infrastruktur... u Kollektiv trafik.... u Busdrift... bev u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til ældre og handicappede... u i Hjælpemidler, forbrugsgoder, bev u boligindretning og bef... bev i SUNDHEDSORDNINGER OG u GENOPTRÆNING... i Sundhedsområdet.... u i

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014 Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

TÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B

TÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B TÅRNBY KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB budg Ejendomme og administrationsbygninger U 33.971 3.377 37.348 11.406 36.383 2.412 Ejendomme og administrationsbygninger I 19.984 251 20.235 11.067 23.109 3.126 3 Anlæg

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere