LÆGEATTESTER Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune"

Transkript

1 LÆGEATTESTER Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1

2 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter Aarhus Juni Jobcentrets guide i brug af lægeattester

3 Målrettet brug af lægeattester De seneste reformer inden for førtidspensions-, fleksjob- og sygedagpengeområdet betyder, at de praktiserende læger skal udarbejde et øget antal lægeattester til brug for kommunens behandling af de enkelte borgeres sager. Bl.a. skal alle sager vedr. førtidspension og fleksjob forelægges et tværfagligt rehabiliteringsteam i kommunen, og det er i den forbindelse et krav, at borgerens praktiserende læge har udarbejdet LÆ 265. Det er derfor vigtigt at sikre et godt samarbejde mellem kommunen og de praktiserende læger, så attestsamarbejdet kan forløbe så smidigt som muligt. Denne pjece er en guide i brug af lægeattester, som er udarbejdet i et samarbejde mellem praktiserende læger og Jobcenter Aarhus. Pjecen er en kort sammenfatning af lovgivning og aftaler på området og retter sig mod både sagsbehandlere og praktiserende læger. Overordnet Lovgivningsmæssige krav Kommunen anmoder praktiserende læge om lægeattest LÆ 285 for alle sygemeldte, der ikke forventes fuldt raskmeldte inden for 8 uger. Lægeattesten skal indeholde lægens vurdering af sygdommens betydning for arbejdet samt eventuelle behov for skånehensyn. Oplysninger fra den sygemeldte samt evt. arbejdsgiver indgår i lægens vurdering. Af kommunens anmodning til lægen skal det fremgå, hvad lægeattesten skal bruges til samt relevante spørgsmål, som ønskes belyst. Der er i kommunens indsats for sygemeldte fokus på at understøtte, at borgerne inddrages og tager ansvar for eget helbred mv. Borgerens samtykke er en forudsætning for, at der kan samarbejdes med lægerne og indhentes lægelige oplysninger. Det kan dog få konsekvenser for borgeren, såfremt samtykke ikke gives. Lovgrundlag Retssikkerhedslovens Sygedagpengeloven 9, 39 og 44 Forvaltningsloven. Jobcentrets guide i brug af lægeattester 3

4 Samarbejde/tavshedspligt og videregivelse af oplysninger Samarbejdet mellem de praktiserende læger og kommunerne er reguleret i en samarbejdsaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og de praktiserende lægers organisation. Det socialt-lægelige samarbejde tager udgangspunkt i gensidig respekt og forståelse for forvaltningers og lægers arbejdsvilkår til gavn for fælles klienter/ patienter. Det er kommunens opgave at stille en række sociale ydelser til rådighed for personer, som opfylder betingelserne herfor. Da mange sociale ydelser gives som kompensation ved sygdom, svækket helbredstilstand og lign., er det vigtigt, at forvaltningen får adgang til helbredsoplysninger om enkeltpersoner til brug for deres vurdering af, om betingelserne for at få tildelt ydelserne er opfyldt. Den lovgivning, som kommunerne administrerer, indeholder en række bestemmelser, som fastslår, at kommunerne kan forlange at få udleveret/tilsendt oplysninger fra andre herunder ikke mindst fra andre myndigheder og læger. Tilsvarende fastslår autorisationsloven en direkte pligt for læger til at imødekomme kommunens anmodninger om attester vedrørende borgeres helbredstilstand. Denne udlevering skal imidlertid ske under respekt for patienternes lovivningsmæssige krav på diskretion om, hvad de i fortrolighed har meddelt deres læge. Lægen kan dog med udgangspunkt i Lægelovens 8 og Autorisationslovens 20 afvise at udfærdige visse attester begrundet i manglende tid. Forvaltningens ret til indhentelse af helbredsoplysninger er kun i forhold til relevante oplysninger og omfatter således ikke alle oplysninger, en borger måtte have givet sin læge, ligesom lægen kun må oplyse de for sagen relevante oplysninger. Forvaltningen har pligt til at konkretisere, hvilke helbredsoplysninger de har brug for, og hvad oplysningerne skal bruges til. Det er samtidig kommunens opgave at dokumentere, at der er hjemmel til at indhente oplysningerne. Der er modsat intet i lovgivningen, der forhindrer, at læger selv tager initiativ til iværksættelse af socialmedicinske foranstaltninger. Blanketterne i samarbejdsaftalen kan alene anvendes til udveksling af oplysninger mellem læger og kommune. Blanketter kan ikke uden aftale anvendes af andre offentlige eller private instanser som fx staten, regioner, forsikringer eller Dansk Flygtningehjælp. Der er etableret et Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU), som behandler emner af fælles interesse og har til formål at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og kommunen. KLU mødes minimum to gange om året. Lovgrundlag Lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed (Autorisationsloven). 4 Jobcentrets guide i brug af lægeattester

5 Lægens rolle ved indhentning af attester Lægens rolle er at afgive relevante lægelige oplysninger og vurderinger. Attesterne skal udfyldes i et klart sprog, og der skal i videst muligt omfang benyttes danske og alment forståelige betegnelser for sygdomme. Diagnoser skal anføres på både latin og dansk. Overordnet har lægen ifølge Lægelovens 8 og Autorisationslovens 20 pligt til at udfærdige attester. Lægen kan dog afvise at udfærdige attester, der ikke kræver konsultation, såfremt lægen ikke har set patienten inden for det sidste halve år. Se senere i denne pjecen, hvilke attester, der kræver konsultation. Lægen har mulighed for at afvise at udfærdige LÆ 145 generel helbredsattest og LÆ 135 specifik helbredsattest på grund af manglende tid. I disse tilfælde samt ved lange ventetider kan det anbefales, at den enkelte sagsbehandler kontakter lægen for aftale om fx en anden attest, en rundbordssamtale eller om evt. fremskyndelse af attesten. Læger sagsbehandler, hvordan får man kontakt til hinanden? Udgangspunktet i samarbejdet med lægerne er attestsamarbejdet. Kommunens anmodning om lægeattester sker elektronisk via systemet NetForvaltningSundhed (NFS). Der kan dog være situationer, hvor der er behov for at kontakte lægen personligt, fx ved afklarende/opklarende spørgsmål til en modtaget attest, ved tvivl om, hvilken attest der bør indhentes eller for aftale om en rundbordssamtale. I den forbindelse oplever både sagsbehandlere og læger, at det er svært at træffe hinanden personligt. Lægens telefontid er primært til patienterne, og det anbefales derfor, at der ringes til lægen i tidsrummet , og lægges en kort besked med oplysning om borgerens cpr.nr. og beskrivelse af problemstillingen. Oplys tydelige kontaktoplysninger og en træffetid for sagsbehandleren. Hvis man ønsker en hurtig tilbagemelding, bør træffetiden være fleksibel. Elektronisk kommunikation Til korte beskeder og spørgsmål, fx om hvilke attester, der skal bruges, kan korrespondancemodulet i NFS anvendes, både af kommunen og af den praktiserende læge. Ved besked til kommunen skal lægerne anvende lokationsnummer Ved generelle spørgsmål, eller hvis sagsbehandleren ikke træffes, kan den praktiserende læge også altid kontakte Jobcenter Aarhus på Hotline telefon Mandag - fredag kl og torsdag kl Jobcentrets guide i brug af lægeattester 5

6 Jobcentersagsbehandlerens rolle ved indhentning af attester Før en anmodning om attest sendes er det vigtigt, at sagsbehandleren gør sig nogle overvejelser om, hvilke problemstillinger der ønskes belyst, og hvad sagsbehandleren forventer, at lægen kan bidrage med. Sagsbehandleren Skal indhente den lægelige dokumentation, der er nødvendig, for at der kan træffes en afgørelse i borgerens sag. Skal før vurderingen spørge borgeren om borgeren har været ved læge med den pågældende lidelse. Skal vurdere hvilken anmodning om attest, der skal bruges ud fra den givne sag og øvrige oplysninger. Skal målrette anmodningen til lægen, så lægens svar bliver præcist Skal træffe afgørelse om sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse på baggrund af en samlet vurdering af borgerens sygdom og dens indvirkning på arbejdsevnen. Gode råd til indhentning af attester Kun nødvendige attester indhentes Lægeattester indhentes elektronisk via systemet NetForvaltningSundhed (NFS) Skriv tydeligt, hvad formålet med at indhente de lægelige oplysninger er. Spørg direkte til alt, hvad der ønskes oplysninger om, eksempelvis misbrugsproblemer mv. Sagsbehandler orienterer sig om allerede foreliggende lægelige oplysninger. Det præciseres for lægen, at det er oplysninger om, hvad der er sket siden da, der ønskes. Lægen informeres om, hvor borgeren er i sit sygedagpengeforløb. Beskriv de præcise arbejdsfunktioner og evt. skånehensyn, der tages i igangværende aktivitet eller på arbejdspladsen. Formuler spørgsmål, der sikrer en beskrivelse af, hvad borgeren fortsat kan. Stil spørgsmål der lægger op til, at lægen vurderer diagnosens/ prognosens betydning for funktionsevnen herunder funktionsbegrænsninger og udviklingsmuligheder. Det skal fremgå klart, hvilken hjemmel, der er til indhentning af oplysninger. 6 Jobcentrets guide i brug af lægeattester

7 Få brugbare svar her er 3 gode regler 1. Et brugbart svar forudsætter brugbare spørgsmål. 2. Et brugbart svar forudsætter, at den man spørger har kendskab til den problemstilling, der spørges til. 3. Et brugbart svar forudsætter, at man spørger på den rette attest. Husk at lægen ikke nødvendigvis ved, om patienten/borgeren er på sygedagpenge eller på ressourceforløbsydelse, ligesom de ikke er inde i den konkrete lovgivning omkring tidsfrister. Det kan derfor være en stor fordel for lægen at vide, i hvilken ramme spørgsmålet indgår. Redegør eksempelvis for tidsfrister i forhold til revurdering af borgerens ret til sygedagpenge mv. Delagtiggør i det hele taget kort lægen i de overvejelser/planer, der er i forhold til deltagelse i aktiviteter, der understøtter helbredelsen, herunder arbejdsprøvning, delvis raskmelding mv. Før du sender en anmodning om attest, bør du tage stilling til, om lægen har noget aktuelt kendskab til den problemstilling, der skal belyses. Hvis det ikke fremgår af sagen, så spørg borgeren, som ofte vil vide det eller kontakt lægen. Ellers risikerer du, at lægen måske på grund af manglende tid i stedet for at returnere attesten med anmodning om en mere tidskrævende attest, vælger at besvare en statusattest ud fra sparsom viden om problemstillingen. Hvis du er i tvivl om, hvilken attest du skal anmode om, så drøft det med den lokale sociallæge. Alle attester er beskrevet i denne pjece. Det kan ikke afvises, at læger indimellem sygemelder på grund af manglende viden om alternative muligheder. Hjælp lægerne ved at redegøre for, hvilke muligheder I ser. Gør det detaljeret og spørg til lægens vurdering af disse i relation til helbredsbegrænsninger. Undgå spildtid og indhent først som sidst den relevante attest. Jobcentrets guide i brug af lægeattester 7

8 Hvilke attester skal jeg anmode om? Ifølge lægerne er det et problem i attestsamarbejdet, hvis sagsbehandleren spørger ind til helbredsforhold, hvor besvarelse fordrer en dialog imellem læge og patient på attester, der ikke indeholder mulighed for dialog, f. eks. statusattester. Derfor er det vigtigt, at der tages stilling til, om belysningen af de problemstillinger, der er i spil forudsætter en dialog mellem læge og patient. Ved attesterne LÆ 225 kronisk sygdom og LÆ 235 sygdom i forbindelse med graviditet kan der både anmodes om en del 1 uden konsultation og en del 2 med konsultation. Ved en del 1 kræver det, at lægen har et aktuelt kendskab til problemstillingen. Hvis belysningen kræver en dialog med patienten, kan der anmodes om følgende attester: LÆ 135 Specifik helbredsattest (en lidelse) LÆ 145 Generel helbredsattest LÆ 265 Lægeattest til rehabiliteringsteam LÆ 285 Attest til sygedagpengeopfølgning Såfremt der ikke er behov for en dialog, og patienten/borgeren har været ved læge med den aktuelle lidelse, kan der anmodes om følgende attest: LÆ 125 Statusattest. 8 Jobcentrets guide i brug af lægeattester

9 Blanket nr. Beskrivelse LÆ 121 Anmodning LÆ Statusattest Bruges, hvis der er behov for lægelige oplysninger og vurdering alene baseret på journalen. Er bagudrettet Attesten forudsætter, at lægen har et aktuelt kendskab til borgeren eller sygdommen dvs. har set borgeren i det aktuelle forløb Uegnet, hvis det forudsætter en dialog med borgeren Attesten giver Et kortfattet resumé af et sygdomsforløb og en lægelig vurdering af helbredsforholdene med henblik på en konkret problemstilling Er bagudrettet Borger til undersøgelse NEJ Lægen skal have et aktuelt kendskab til problemstillingen (spørg borgeren) Vejledende frister Pris uden moms april 2014 Betalingsfrist 14 dage efter modtagelsen af anmodningen 403 kr. 14 dage Jobcentrets guide i brug af lægeattester 9

10 Blanket nr. Beskrivelse LÆ 131 Anmodning LÆ 135 Specifik helbredsattest Bruges hvis der er behov for lægelige oplysninger og vurderinger, baseret på en aktuel undersøgelse. Vær opmærksom på, at det kun kan omhandle én lidelse Den aktuelle undersøgelse kan i almen praksis kun omhandle et afgrænset helbredsmæssigt problem Attesten giver Et resumé af et sygdomsforløb samt en aktuel, objektiv undersøgelse af et afgrænset helbredsproblem. Herudover giver lægen sin vurdering af helbredsforholdene i forhold til den omtalte lidelse. Husk kun én lidelse Borger til undersøgelse Vejledende frister JA 1 måned efter at borgeren har anmodet om en konsultation Pris uden moms april 2014 Betalingsfrist 808 kr. (med tolk kr.) 14 dage 10 Jobcentrets guide i brug af lægeattester

11 Blanket nr. Beskrivelse LÆ 141 Anmodning LÆ 145 Generel helbredsattest Bruges hvis der er behov for, at den praktiserende læge foretager en omfattende helbredsundersøgelse af borgeren Attesten giver En beskrivelse af de fysiske og psykiske forhold samt lægens vurdering af det aktuelle problem Borger til undersøgelse Vejledende frister JA 1 måned efter at borgeren har anmodet om en konsultation OBS Husk at angive i anmodningen, hvis der skal bruges tolk Pris uden moms april 2014 Betalingsfrist kr. (med tolk kr.) 14 dage Jobcentrets guide i brug af lægeattester 11

12 Blanket nr. Beskrivelse LÆ 165 LÆ 165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling Lægen kan på eget initiativ komme med forslag om socialmedicinsk samarbejde Attesten giver Mulighed for, at lægen kan starte en sag hos jobcentret. Fordelen er, at sagen identificeres tidligere Borger til undersøgelse Vejledende frister Pris uden moms april 2014 NEJ Ingen Intet honorar 12 Jobcentrets guide i brug af lægeattester

13 Blanket nr. Beskrivelse LÆ 221 Anmodning LÆ 225 Kronisk Sygdom Bruges til vurdering af 56 sager Attesten giver En beskrivelse af diagnose. Lægen skal samtidig bekræfte, at sygdommen forventes at medføre over 10 sygedage pr. år Borger til undersøgelse Vejledende frister JA/NEJ Senest 7 dage efter konsultation og senest 14 dage efter den sygemeldte har modtaget anmodningen fra kommunen Pris uden moms april 2014 Betalingsfrist 154 kr. uden konsultation 294 kr. med konsultation 14 dage Jobcentrets guide i brug af lægeattester 13

14 Blanket nr. Beskrivelse LÆ 235 LÆ 235 Sygdom ifm. graviditet Attesten kan bruges: 1. Hvor kvinden inden 4 uger fra forventet fødsel må sygemeldes pga. graviditetsbetinget sygdom 2. Hvor arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret, uden at kvinden selv bliver syg Attesten giver Attesten beskriver lægens vurdering af, om fraværet skyldes sygdom i forbindelse med graviditet, eller om arbejdets karakter medfører risiko for fosterskade Borger til undersøgelse Vejledende frister JA Senest 7 dage efter konsultation og senest 14 dage efter den sygemeldte har modtaget anmodningen fra kommunen Pris uden moms april 2014 Betalingsfrist 198 kr. uden konsultation 333 kr. med konsultation 14 dage 14 Jobcentrets guide i brug af lægeattester

15 Blanket nr. LÆ 261 Anmodning om lægeattest til rehabiliteringsteam LÆ 265 Lægeattest til rehabiliteringsteam Beskrivelse Attesten skal anvendes i forbindelse med sagsbehandlingen i kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension Attesten giver Attesten beskriver de helbredsforhold, som har betydning for patientens funktionsevne, herunder hvordan funktionsevnen påvirkes både aktuelt og på længere sigt Borger til undersøgelse Vejledende frister JA Senest 14 dage efter konsultation og senest 30 dage efter, at lægen har modtaget anmodningen fra borgeren Pris uden moms april 2014 Betalingsfrist 1567 kr. (2.036 kr med tolk) 14 dage Jobcentrets guide i brug af lægeattester 15

16 Blanket nr. LÆ 281 Anmodning om attest til sygedagpengeopfølgning LÆ 285 Attest til sygedagpengeopfølgning Beskrivelse Attesten skal foreligge forud for første sygeopfølgningssamtale i kommunen for alle borgere, som forventes at være sygemeldt i mere end 8 uger Attesten giver Attesten giver en vurdering af sygefraværet/sygdomsbilledet i forhold til én af følgende tre punkter: 1) Klart sygdomsbillede/behandlingsplan 2) Uklart sygdomsbillede behov for yderligere sundhedsfaglig afklaring 3) Uklart sygdomsbillede ikke behov for yderligere afklaring Borger til undersøgelse Vejledende frister Pris uden moms april 2014 Betalingsfrist JA Så vidt muligt 14 dage fra afsendelse af anmodning. Dog minimum 8 dage fra anmodning, hvis kommunen ellers ikke kan nå at få lægeattest til første opfølgningssamtale kr. 14 dage 16 Jobcentrets guide i brug af lægeattester

17 EGNE NOTATER Jobcentrets guide i brug af lægeattester 17

18 EGNE NOTATER 18 Jobcentrets guide i brug af lægeattester

19 Jobcentrets guide i brug af lægeattester 19

20 Jobcenter Aarhus Værkmestergade Aarhus C Tlf.: jobcenter@aarhus.dk 20 Jobcentrets guide i brug af lægeattester w w w. j o b c e n t e r - a a r h u s. d k

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Lægens egen vurdering skal tydelig fremgå af attesten og skal kunne adskilles fra patientens vurdering (det gælder alle LÆ attesterne)

Lægens egen vurdering skal tydelig fremgå af attesten og skal kunne adskilles fra patientens vurdering (det gælder alle LÆ attesterne) Blanketsamarbejde I forbindelse med sygemelding er der behov for belysning af arbejdsevne. Til belysning af arbejdsevne er der behov for at indhente lægelige oplysninger via blanketter. KL har udarbejdet

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 164 Offentligt Gældende Udskriftsdato: 6. januar 9 Mi isteriu : My dighed vises her Jour al u er: Beskæftigelses i. Styrelse for Arbejds arked og Rekrutteri

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Attester. Specialeuddannelsen i almen medicin Praktiserende læge Jette Dam-Hansen

Attester. Specialeuddannelsen i almen medicin Praktiserende læge Jette Dam-Hansen Attester Specialeuddannelsen i almen medicin Praktiserende læge Jette Dam-Hansen Overordnede regler Gode råd Arbejdsmarkedet Socialt lægeligt samarbejde Forsikring og Pension Diverse kørekortsattest, andet?

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Uarbejdsdygtighed - i lovens og lægens forstand

Uarbejdsdygtighed - i lovens og lægens forstand Uarbejdsdygtighed - i lovens og lægens forstand v. overlæge Kenneth Kibsgård www.socialmedicin.rm.dk Sygedagpengeloven 7, stk. 1: Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Attestarbejde - på godt og ondt

Attestarbejde - på godt og ondt Attestarbejde - på godt og ondt 11.00-12.15 Hvem er vi? Jesper Lundh praktiserende læge Praksiskonsulent Asmus Thun Bisgaard Tidl. praktiserende læge Tidl. afd.læge socialmed afd, Frb Overlæge 1813 Om

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265?

Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265? Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265? Horsens LÆ 265 Lægeattest til Rehabiliteringsteam Formål Attesten udspringer af lov om aktiv beskæftigelsespolitik, 30 a. Blanketten

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

ATTESTGUIDE. til det socialt-lægelige samarbejde

ATTESTGUIDE. til det socialt-lægelige samarbejde ATTESTGUIDE til det socialt-lægelige samarbejde Del 1 Indholdsfortegnelse Indledning - hvorfor en guide til det gode attestsamarbejde Side 4 De seneste reformer indenfor bl.a. sygedagpengeområdet har medført

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Hvor mange timer om ugen? Hvilken dato er du raskmeldt? Fra hvornår? Fra hvornår?

Hvor mange timer om ugen? Hvilken dato er du raskmeldt? Fra hvornår? Fra hvornår? Topdanmark Livsforsikring Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 Cvr-nr.: 19625087 2750 Ballerup Att. Liv Skadebehandling Telefon: 44 74 70 35 Fax: 44 74 43 44 Mail: skadesteam@topdanmark.dk Erklæring

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Jammerbugt

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet VEJ nr 10378 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,. Styrelsen for Arbejdsmarked odg Rekruttering, j.nr. 16/18284

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni 2012 Kontorchef Marianne Sinding Disponering af oplæg Baggrund for undersøgelsen i 2012, tidligere undersøgelser om brug af lægekonsulenter,

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Rebild vil med

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin

Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin Det Social-lægelige samarbejde Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin Hvad er Socialmedicin?? Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, som har til formål at

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. Din ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn CPRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn CPRnr. Navn CPRnr. 1. Sygdom

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Tlf.: 44 74 70 35 Fax: 44 74 43 44 E-mail: sik-skadesteam@topdanmark.dk Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest Graviditet og arbejdsmiljø Revideret februar 2016 Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest 4. udgave Redigering: Socialrådgiver Hugo Knudsen

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Rebild vil med

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen.

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Aftalens regionale part Region Syddanmark Damhaven 12

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Gruppelivsaftale nr. 74020 H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning

Læs mere

Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune

Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune Afdeling: Adm. & Service Initialer: RT Dato: 2017/2018 Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøgstitel: Forsøg med formkrav ved lovpligtige

Læs mere

Netværksmøde for ledere af sygedagpengeområdet den 20. maj 2015

Netværksmøde for ledere af sygedagpengeområdet den 20. maj 2015 Netværksmøde for ledere af sygedagpengeområdet den 20. maj 2015 10.00-10.30 Velkomst v. AMK Øst Program 10.30-11.40 Teamleder sparring - Forlængelsesreglerne / Jobafklaringsforløb/ressourceforløb - Fastholde

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Attester Yes! Praksisdag Syd 5/

Attester Yes! Praksisdag Syd 5/ Attester Yes! Praksisdag Syd 5/5-2017. Socialmedicinsk Enhed afdeling på Aalborg Universitetshospital indtægtsdækket virksomhed betjener kommunerne i Region Nordjylland 19 læger, 5 psykologer, 4 sekretærer

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Vejledning om elektronisk kommunikation. mellem Hjørring Kommune og kommunens praktiserende læger

Vejledning om elektronisk kommunikation. mellem Hjørring Kommune og kommunens praktiserende læger Vejledning om elektronisk kommunikation mellem Hjørring Kommune og kommunens praktiserende læger Vejledningen tager udgangspunkt i Rammeaftalen om elektronisk kommunikation mellem kommune og kommunens

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20 Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune Din ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn CPRnr. Stilling Email Kommune Dit tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn CPRnr. Navn CPRnr.

Læs mere

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Møde i Dansk Flygtningehjælp den 6. november 2013 Overlæge Bente Møller Ny i Danmark Med opholdstilladelsen følger retten til sundhedsvæsenets ydelser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen.

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste

Samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste Samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste Proces: Godkendt december 2015 opdateret september 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part Regionens

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 40 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Nyhedsbrev til praktiserende læger i Rudersdal Kommune. Maj 2008 nr. 2

Nyhedsbrev til praktiserende læger i Rudersdal Kommune. Maj 2008 nr. 2 Nyhedsbrev til praktiserende læger i Rudersdal Kommune Maj 2008 nr. 2 Forord Det lokale beskæftigelsesråd i Rudersdal Kommune har sat fokus på informationen til de praktiserende læger i kommunen ved at

Læs mere

Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter

Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT 19-12-2011 Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter Der er ikke fastsat regler i

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere