Lovtidende A Udgivet den 9. juli Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli Nr. 927.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927."

Transkript

1 Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli juli Nr Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 507 af 21. maj ) Formål m.v. 1. Formålet med denne lov er at etablere en fælles tolkeløsning på tværs af sektorer for at give mennesker med hørehandicap en enkel og smidig adgang til tolkning. Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på tolkning, der er reguleret af anden lovgivning. 2. Hjælp efter denne lov kan ikke medtages til udlandet, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 1. Målgruppe 3. Målgruppen for den fælles tolkeløsning er døve, døvblevne, døvblinde samt svært hørehæmmede, der har et hørehandicap i en grad, der medfører, at de har behov for en tolk for at kunne kommunikere med andre. Definition 4. Ved tolkning forstås i denne lov assistance fra en uddannet tolk til personer med hørehandicap, for at disse kan kommunikere med andre. Omfattede aktiviteter 5. Tolkning gives til aktiviteter, der er nødvendige for at deltage i samfundslivet samt ved sociale aktiviteter. Tolkeformer 6. Social- og integrationsministeren fastsætter, hvilke former for tolkning der er omfattet af loven. Statslig tolkemyndighed 7. Der etableres en statslig tolkemyndighed under Social- og integrationsministeren. Tolkemyndigheden har ansvaret for tilrettelæggelse af tolkning efter denne lov. Stk. 2. Tolkemyndigheden fører tilsyn med løsning af opgaver efter denne lov, jf. 14. Stk. 3. Tolkemyndigheden understøtter udvikling af tolkeområdet. Stk. 4. Tolkemyndigheden etablerer og driver en internetbaseret løsning, hvor tolkebrugeren kan ansøge om tolkning og vælge mellem godkendte leverandører til den konkrete opgave. Stk. 5. Tolkemyndigheden iværksætter forsøg med udvikling af tolkeområdet. 8. Tolkemyndigheden sikrer, at de opgaver, der skal varetages af tolkemyndigheden og leverandører af tolkning, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt. Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om tolkemyndighedens tilrettelæggelse af opgaver m.v. efter stk. 1 og 7. Bruger af den fælles tolkeløsning 9. Tolkemyndigheden tilbyder tolkning til borgere, der er omfattet af 3. Stk. 2. Tolkemyndigheden træffer efter ansøgning afgørelse om at blive omfattet af den fælles tolkeløsning. Hvis tolkemyndigheden træffer afgørelse om, at en borger bliver omfattet af den fælles tolkeløsning, har vedkommende fremover mulighed for at gøre brug af den fælles tolkeløsning. Tidsubegrænset tolkning 10. Der ydes tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, der er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere, jf. 11. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke aktiviteter der ydes tidsubegrænset tolkning til. Bevillingsbegrænset tolkning 10 a. Der ydes bevillingsbegrænset tolkning til andre aktiviteter end de i 10 nævnte aktiviteter til personer, der er omfattet af tolkeløsningen, jf. 9. Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke aktiviteter der kan ydes tolkning til efter stk. 1, og hvilke beløbsgrænser der er for det samlede forbrug af tolkebistand til disse aktiviteter. Tolkemyndighedens afgørelse 11. Tolkemyndigheden træffer efter ansøgning afgørelse om tolkning til aktiviteter omfattet af 10 og 10 a. Dette sker efter en konkret og individuel vurdering af ansøgnin- Social- og Integrationsmin., j.nr BS005610

2 3. juli Nr gen. I forbindelse med ansøgningen skal brugeren angive, hvilken leverandør der ønskes til den konkrete aktivitet. Stk. 2. Tolkemyndigheden orienterer den valgte tolkeleverandør om den tildelte tolkning, jf. stk. 1 og 14, stk. 5. Stk. 3. Tolkebrugeren bestiller selv tolk på baggrund af afgørelsen efter stk. 1 og 2. Timebank 12. Brugeren, der efter 9 er omfattet af den fælles tolkeløsning, tildeles årligt et antal timer til brug for tolkning, der ikke er omfattet af tidsubegrænset tolkning. Timerne placeres i en timebank. Stk. 2. Brugeren disponerer selv over timebanken. Stk. 3. Ved gruppetolkning fordeles tolketimerne forholdsmæssigt på deltagerne i gruppetolkningen, således at der ikke trækkes mere end den forholdsmæssige andel i den enkelte borgers timebank. Stk. 4. Timebanken følger kalenderåret. Der kan ikke overføres timer mellem kalenderår. Stk. 5. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler for timebanken, herunder om antallet af timer, opgørelse af forbrugte timer og tolkemyndighedens administration af timebanken. Opgørelse af det samlede forbrug af timer i den fælles tolkeløsning 13. Tolkemyndigheden opgør det samlede antal brugte tolketimer i den fælles tolkeløsning. For aktiviteter, der dækkes uden tidsbegrænsning, opgøres antallet af brugte tolketimer fordelt på aktiviteter. For aktiviteter dækket af timebanken opgøres antal brugte tolketimer. Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af tolketimer. Leverandører af tolkning 14. Tolkemyndigheden fastsætter og offentliggør de kvalitetsmæssige krav, der stilles til leverandører af tolkning, herunder uddannelseskrav. Stk. 2. Leverandører af tolkning udvælges via udbud. Tolkemyndigheden skal tilrettelægge udbuddet, så der skabes grundlag for, at borgerne kan vælge mellem forskellige leverandører. Stk. 3. Leverandørerne kan benytte underleverandører, hvis disse lever op til kvalitetskravene i stk. 1. Stk. 4. Social- og integrationsministeren fastsætter regler om udbud, indgåelse af kontrakter, principper for takstfastsættelse, opgørelse af tolketimer, tolkeformer, tilsyn med leverandører m.v. Stk. 5. En bruger af den fælles tolkeløsning kan via tolkemyndigheden vælge, hvilken af tolkeleverandørerne efter stk. 2 der skal udføre tolkningen. Tolkerådet 15. Tolkerådet bistår tolkemyndigheden i faglige spørgsmål, herunder særlig i forhold til udviklingen af tolkeområdet. Tolkemyndigheden er sekretariat for Tolkerådet. Stk. 2. Tolkerådet består af 1 formand, 1 repræsentant fra henholdsvis Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Kulturministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet samt 3 repræsentanter for Danske Handicaporganisationer. Formanden og medlemmerne udnævnes af tolkemyndigheden for en periode på op til 4 år. Udnævnelsen sker på baggrund af indstilling fra ministerierne og Danske Handicaporganisationer. Formandsposten varetages af tolkemyndigheden. Stk. 3. Tolkemyndigheden udnævner faste stedfortrædere for Tolkerådets medlemmer. Udnævnelsen sker på baggrund af indstilling fra ministerierne og Danske Handicaporganisationer. Stk. 4. Tolkemyndigheden udarbejder en årlig beretning over tolkemyndighedens virksomhed, herunder anvendelse af den fælles tolkeløsning. Beretningen forelægges Tolkerådet og Social- og integrationsministeren. Stk. 5. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om indstilling og udnævnelse af Tolkerådets medlemmer og faste stedfortrædere for disse samt en forretningsorden. Klageadgang 16. Tolkemyndighedens afgørelser efter 9 og 11 kan indbringes for Ankestyrelsen. Stk. 2. Når Ankestyrelsen behandler klagen, finder kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse. Forsøgsordninger 17. Social- og integrationsministeren kan for en forsøgsperiode oprette andre tilbud end dem, der er omfattet af denne lov, herunder efter indstilling fra tolkemyndigheden. Ikrafttræden m.v. 18. Loven træder i kraft den 1. januar (Ophævet) 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr af 23. december 2012 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører 10 a, 11, 15 og 19. Lovændringen angår bemyndigelse til at udstede regler om bevillingsbegrænset tolkning og ændrede regler for udpegning af medlemmer af Tolkerådet)

3 3. juli Nr Loven træder i kraft den 1. januar Social- og Integrationsministeriet, den 3. juli 2013 P.M.V. JESPER ZWISLER / Dorte Bech Vizard

4 3. juli Nr ) Berigtigelse ved indsættelse af overskrifterne til henholdsvis 10 a og 11 og ændret affattelse af 15, stk. 2.

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere