Forsikringsvilkår. Policenummer SP Vedlagt følger vilkår som gælder for forsikringen. 17. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår. Policenummer SP767545. Vedlagt følger vilkår som gælder for forsikringen. 17. februar 2015"

Transkript

1 Forsikringsvilkår Policenummer SP februar (1) Den Overordnede Grundejerfor., Formand: Bo Hedegaard Hollingstedvej Sønderborg Vedlagt følger vilkår som gælder for forsikringen. Venlig hilsen If Kontaktoplysninger: Erhvervscenter, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre, Telefon: , Mail: If Stamholmen Hvidovre Telefon: Telefax: If Skadeforsikring, filial af If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CVR-nr: Svensk reg. nr (Bolagsverket):

2 Information vedr. vilkårstekster 17. februar (12) Følgende vilkår er inkluderet: 1 Forsikringsaftalen 2 2 Sikredes pligter ved skade 2 3 Almindelig information 3 1 Hvem er omfattet af forsikringen 5 2 Hvornår gælder forsikringen 5 3 Hvor gælder forsikringen 5 4 Hvad er forsikret 5 5 Hvad er forsikringens omfang 5 6 Forsikringssummer 7 7 Selvrisiko 7 8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko 7 9 Sikredes pligter ved skade 7 10 Erstatning ved skade 8 1 Hvem er omfattet af forsikringen 9 2 Hvornår gælder forsikringen 9 3 Hvor gælder forsikringen 9 4 Hvad er forsikret 9 5 Hvad er forsikringens omfang 9 6 Forsikringssummer 11 7 Selvrisiko 11 8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko 11 9 Sikredes pligter ved skade Erstatning ved skade 12 B4 If Stamholmen Hvidovre Telefon: Telefax: If Skadeforsikring, filial af If Skadeforsikring AB (publ), Sverige CVR-nr: Svensk reg. nr (Bolagsverket):

3 Generelle vilkår 17. februar (12) 1 Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen er omfattet af gældende Lov om Forsikringsaftaler, for så vidt den ikke er fraveget i forsikringsaftalens dokumenter. 1.1 Forsikringsselskabet ForsikringsseIskabet (forsikringsgiver) er If Skadeforsikring, og angives i det efterfølgende som If. 1.2 Aftaleperiode Hvis ikke andet fremgår, er forsikringen tegnet for et år. Forsikringen gælder fra det tidspunkt aftalen er indgået af parterne eller fra og med en senere aftalt dato kl Forsikringen gælder til kl den sidste dato i aftaleperioden. 38 dage før udløbet af aftalen fremsender If tilbud om fornyelse af aftalen. Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere tilbuddet skal denne give If skriftlig besked herom inden to uger fra tilbuddets modtagelse. Giver forsikringstageren ikke besked vil forsikringen automatisk blive fornyet. 1.3 Betaling Første betaling Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. If er berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed. Rettidige betalingsdag Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura. Manglende betaling Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender If en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen. Hvis If har udsendt en påmindelse, er If berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr. 1.4 Ændringer af forsikringsaftalen Flytning og risikoforandring Såfremt forsikringstageren eller brugeren skifter fast bopæl, eller hvis der sker forandring i den i forsikringsaftalen beskrevne risiko, skal dette straks meddeles skriftligt til If. Når If er underrettet tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringsaftalen kan fortsætte. Hvis If ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 1.5 Opsigelse Hvis If ikke ønsker at fortsætte aftalen, fremsendes meddelelse herom i stedet for tilbud om fornyelse 38 dage før aftalens udløb. Hvis If har udlagt selvrisikobeløb og/eller momsbeløb, kan If opsige forsikringen uden varsel såfremt beløbet ikke indbetales indenfor den angivne betalingsfrist. 1.6 Opsigelse ved skade Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If indenfor samme varsel vælge at foretage begrænsninger i dækningen. 2 Sikredes pligter ved skade 2.1 Skadebegrænsning I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom If er berettiget til at foretage dertil egnede foranstaltninger. 2.2 Anmeldelse af skade Skader skal uden ophold anmeldes til If. Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Ifs samtykke. Er der tale om tyveri eller forsøg på det, hærværk, ran eller røveri, skal dette straks anmeldes til politiet. 2.3 Regres Den sikrede skal træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav overfor ansvarlig tredjemand. Ved en dækningsberettiget skade indtræder If i sikredes ret til at rejse krav mod ansvarlig eller andre ansvarlige. If har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadetilfælde, der ikke er dækket under forsikringsaftalen. 2.4 Dobbeltforsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 2.5 Moms Hvis sikrede er momspligtig, gælder desuden, at sikrede selv skal betale moms ved skade, i det omfang sikrede kan trække momsen fra i sit momsregnskab. 2.6 Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. (se dog afsnittet Voldgift gældende for tingsforsikring) 2.7 Klagemuligheder Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du i første omgang kontakte den afdeling, som har behandlet din sag.

4 Generelle vilkår 17. februar (12) 2.8 Kundeombud hos If Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på Kundepanelet hos If Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse, kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet skal dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager, der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager der kan forelægges Stormrådet og sager, som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat 2.10 Ankenævnet for Forsikring Behandler kun sager af erhvervsmæssig karakter, hvis nævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen Voldgift (gældende for tingsforsikring) Såvel du som If er berettiget til at forlange skade opgjort af upartiske sagkyndige vurderingsmænd, af hvilke du vælger den ene, mens If vælger den anden. Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelser om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø og Handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med forsikringsaftalens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Hver af parterne betaler den af dem valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 3 Almindelig information 3.1 Internationale sanktioner Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af De Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union, Norge eller USA.

5 Generelle vilkår 17. februar (12) 3.2 Behandling af personfølsomme oplysninger Ifs håndtering af personoplysninger og videregivelse Personoplysninger De personoplysninger som If skadeforsikring indhenter om dig, er nødvendige for at selskabet kan administrere forsikringen/-erne, og opfylde selskabets kontraktlige forpligtelser samt i øvrigt dine ønsker, som kunde. Oplysningerne vil også kunne benyttes for at vurdere og træffe beslutning om forsikringers indhold og vilkår samt til markedsanalyser og til markedsføring. Oplysningerne vil også kunne benyttes til at give dig information om selskabets samarbejdspartneres ydelser. Personoplysningerne kan til de nævnte formål også videregives til selskaber og organisationer, som If Skadeforsikring samarbejder med, såvel indenfor som udenfor EØS- og EU-området. Hvis If Skadeforsikring har oplysningspligt overfor offentlige myndigheder, vil oplysningerne blive videregivet i henhold til myndighedernes krav. Indsigt i registrerede oplysninger Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger. Henvendelse og klager herom kan ske til: If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsikräng AB (Publ.), Sverige Stamholmen Hvidovre Du kan også klage til: Datatilsynet Christians Brygge 28, 4.sal 1559 København V. Dataansvarlig for bearbejdning af dine personoplysninger er: If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. Markedsføring Du kan som kunde sige nej tak til at modtage markedsføringsmateriale fra os. Henvendelse herom kan ske til: If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige Stamholmen Hvidovre Att.: Den Dataansvarlige. Der gøres særskilt opmærksom på, at hvis du ikke ønsker direkte markedsføringshenvendelser for fremtiden, så kan du blot henvende dig til If Skadeforsikring eller til cpr. registret. 3.3 Datasikkerhed En begrænset persongruppe har adgang til oplysninger registreret om dig. Datasikkerhed på if.dk If.dk benytter en 128 bit SSL kryptering når der transmitteres personlige oplysninger fra din computer til If Skadeforsikring. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende har adgang til dem. Du skal dog være opmærksom på at oplysninger sendt pr. til If ikke er krypteret.

6 Forsikringsvilkår - Erhvervsansvarsforsikring 17. februar (12) Dækning efter de almindelige forsikringsbetingelser ydes i øvrigt i overensstemmelse med den af SKAFOR udarbejdede kommentar hertil. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer, samt øvrige virksomheder nævnt som medsikrede i policen og de i disse virksomheders tjeneste værende personer. 2 Hvornår gælder forsikringen 2.1 Erstatningskrav rejst i forsikringstiden Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning. b. det tidspunkt, hvor forsikringstageren, herunder anden medsikret virksomhed eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, at der er indtrådt en skade eller et tab, eller at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til If mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til If senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i litra a, og anmelder dette til If senest 2 år efter forsikringens ophør. 2.2 Retroaktiv begrænsning For denne police gælder ingen retroaktiv begrænsning. 3 Hvor gælder forsikringen Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografiske område. Skade sket uden for det i policen angivne geografiske område dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold dér og ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser. 4 Hvad er forsikret Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade jf. kap. 5 Hvad er forsikringens omfang, forvoldt under udøvelse af den i policen nævnte aktivitet samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. 5 Hvad er forsikringens omfang 5.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker skade tilføjet person eller ting, herunder formuetab som følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. 5.2 Hvad er undtaget Produktansvar Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på person eller ting forvoldt af produkter eller ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret Rådgivnings- og professionelt ansvar Forsikringen dækker ikke ansvar, der relaterer sig til rådgivning og anden professionel ydelse Skade overgået sikrede virksomheder Forsikringen dækker ikke ansvar for skade overgået de sikrede virksomheder, herunder indbyrdes ansvar mellem disse Sammenfaldende økonomiske interesser Forsikringen dækker ikke erstatningskrav mellem sikrede og sikredes moder- eller datterselskaber, eller erstatningskrav mellem sikrede og virksomheder i samme koncern som sikrede eller hvor sikrede har bestemmende indflydelse i den skadelidte virksomhed eller hvor den skadelidte virksomhed har bestemmende indflydelse i sikrede. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab af mere end 50 % af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital eller rådighed over mere end 50 % af stemmerettighederne Ting i varetægt Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af Ting under behandling og bearbejdning Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse Jordarbejder mv. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer.

7 Forsikringsvilkår - Erhvervsansvarsforsikring 17. februar (12) Brug af sprængstoffer Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer Asbest Forsikringen dækker ikke ansvar for personskade som følge af påvirkninger af asbest fra produktion, behandling og salg af asbestholdige produkter Forurening Forsikringen dækker ikke ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter. Forsikringen dækker heller ikke skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende, som følge af udledning gennem eller til disse Miljøskader Forsikringen dækker ikke krav vedrørende miljøskader jf. lov nr. 466 af 17. juni 2008 og lov nr.507 af 17. juni 2008 med senere ændringer Bygherreansvar Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af: byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning mv.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre. jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder mv. som nævnt i kap og sådanne arbejder udført af andre end sikrede Motordrevne køretøjer Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motoransvarsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af motoransvarsforsikringen, når køretøjet er i brug som arbejdsredskab Søfartøjer Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj Luftfartøjer Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af luftfartøj Hund Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikredes hund Jagtforsikring Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen Nuklear skade Forsikringen dækker ikke ansvar for nuklear skade, som defineret i 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) Forsinkelse og udeblivelse Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem, eller ikke præsteres rettidigt Bøder mv. Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder»punitive damages« Afværgelse af forsikringsbegivenheder Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge. Opstår der en umiddelbar fare for, at en forsikringsbegivenhed vil indtræde, dækker forsikringen med den i policen herfor særskilt angivne dækningssum de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig Aftaler om ansvar og erstatning Forsikringen dækker ikke ansvar, som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler. Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og har If godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af forsikringen i øvrigt omfattet skade dog dækket. Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke, i det omfang Ifs regresret herved begrænses, medmindre fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og If har godkendt fraskrivelsen, fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold, som det foreliggende Forsæt, grov uagtsomhed mv. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.

8 Forsikringsvilkår - Erhvervsansvarsforsikring 17. februar (12) 5.3 Særlige dækningsudvidelser Forureningsansvar Uanset kap dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætlig eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne forsikringssum. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende, som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende kapitel angivne begrænsninger. Miljøskader efter miljøskadeloven og EU's miljøansvarsdirektiv (2004/35/CE) Denne udvidelse gælder ikke for miljøskader, der forårsager forringelse af vand, jord eller beskyttede arter eller naturtyper, og som skal gøres op efter miljøskadeloven eller andre love, der implementerer regler om miljøansvar efter EU s miljøansvarsdirektiv (2004/35/CE) Sociale aktiviteter Uanset kap. 1 og kap. 4 er dækker forsikringen enhver forening, klub eller anden organisation og medlemmer heraf, som er ansat hos forsikringstageren under forudsætning af, at sådan virksomhed er oprettet for eller af forsikringstagerens ansatte med sociale eller rekreative formål og med forsikringstagerens samtykke eller vidende. Forsikringen dækker dog kun ansvar som følge af sådanne aktiviteter og sådan virksomhed samt ansvar, som ikke er eller ville være omfattet af en privatansvarsforsikring som følge af, at ansvaret kan karakteriseres som forvoldt under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed Deltagelse i udstillinger, messer o.lign. Uanset kap. 3 dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar i forbindelse med sikredes deltagelse i messer og udstillinger i hele verden inkl. USA/Canada, herunder demonstration af produkter eller ydelser i forbindelse hermed Anmeldelse af arbejdsskader En arbejdsulykkesskade anmeldt til arbejdsskadeforsikringen anses samtidig for anmeldt til erhvervsansvarsforsikringen under forudsætning af, at begge forsikringer er tegnet i If på anmeldelsestidspunktet. 6 Forsikringssummer 6.1 Forsikringssummer Policens forsikringssummer er den højeste grænse for Ifs forpligtelse for erstatningskrav, som jf. kap. 2 Hvornår gælder forsikringen er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår. For visse forsikringsbegivenheder gælder dog de i kap. 6.2 anførte sumbegrænsninger. 6.2 Særlige forsikringssummer Varmt arbejde Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er dækningen af ansvar for brand- og eksplosionsskader begrænset til kr. pr. skade. 7 Selvrisiko 7.1 Selvrisiko De for forsikringen gældende selvrisici fremgår af policen. For visse forsikringsbegivenheder gælder dog de i kap. 7.2 anførte selvrisici. 7.2 Særlig selvrisiko Varmt arbejde Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut gælder en selvrisiko på 10% af skaden, dog minimum kr. og maksimum kr. Hvis den på policen anførte selvrisiko for erhvervsansvar i det konkrete skadetilfælde er højere, vil denne dog være gældende i stedet for. 8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko 8.1 Varmt arbejde Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er det en betingelse for policens dækning, at disse vejledninger er iagttaget og efterlevet i fuldt omfang. Bevisbyrden for, at ovennævnte vejledninger er iagttaget og efterlevet i fuldt omfang, påhviler sikrede. 9 Sikredes pligter ved skade 9.1 Anmeldelse Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til If. Se i øvrigt i Generelle vilkår, kap. 2 Sikredes pligter ved skade. 9.2 Retslig behandling Udebliver sikrede fra retslig behandling ved domstolene eller forholder sikrede sig i øvrigt passivt i en sådan situation, og afsiger retten dom baseret på udeblivelse eller passivitet, er If ikke forpligtet til at stille forsikringssum til rådighed, medmindre det er åbenbart, at en materiel prøvning ville have haft samme resultat.

9 Forsikringsvilkår - Erhvervsansvarsforsikring 17. februar (12) 10 Erstatning ved skade 10.1 Omkostninger Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes, såfremt de er afholdt med Ifs godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af dømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes på følgende måde: For skader sket i Norden fuldt ud selv om forsikringssummerne derved overskrides, For skader sket udenfor Norden kun i det omfang forsikringssummerne ikke derved overskrides. Er forsikringssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, If skal betale. Såfremt If er villig til at indgå forlig om erstatningskravet eller stille den til rådighed værende forsikringssum til skadelidtes disposition, er If ikke forpligtet til at dække senere påløbne omkostninger Nettopriser Skader, som udbedres af sikrede, erstattes til nettopris, hvorved forstås sikredes udgifter til materialer, løn og generalomkostninger Maksimumdækning ved serieskader Erstatningskrav, som efter kap. 2 er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. kap. 2. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police.

10 Forsikringsvilkår - Produktansvarsforsikring 17. februar (12) Dækning efter de almindelige forsikringsbetingelser ydes i øvrigt i overensstemmelse med den af SKAFOR udarbejdede kommentar hertil. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer, samt øvrige virksomheder nævnt som medsikrede i policen og de i disse virksomheders tjeneste værende personer. 2 Hvornår gælder forsikringen 2.1 Erstatningskrav rejst i forsikringstiden Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a. det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning. b. det tidspunkt, hvor forsikringstageren, herunder anden medsikret virksomhed eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om: at der er indtrådt en skade eller et tab, eller at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til If mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til If senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i litra a, og anmelder dette til If senest 2 år efter forsikringens ophør. 2.2 Retroaktiv begrænsning For denne police gælder ingen retroaktiv begrænsning. 3 Hvor gælder forsikringen Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografisk område. Skade sket uden for det i policen angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, som - i uændret stand, i bearbejdet stand eller som bestanddel af andre produkter eller ydelser er bragt uden for det i policen angivne geografiske område a. enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed, b. eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab hertil. 4 Hvad er forsikret Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade jf kap. 5 Hvad er forsikringens omfang, forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. Dækning er betinget af, at skaden er forvoldt under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed og af produkter eller ydelser, som er angivet i policen. 5 Hvad er forsikringens omfang 5.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker skade tilføjet person eller ting, herunder formuetab som følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. Se dog kap Hvad er undtaget Selve produktet eller ydelsen Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på selve produktet eller ydelsen Rådgivnings- og professionelt ansvar Forsikringen dækker ikke ansvar, der relaterer sig til rådgivning og anden professionel ydelse Skade overgået sikrede virksomheder Forsikringen dækker ikke ansvar for skade overgået de sikrede virksomheder, herunder indbyrdes ansvar mellem disse Sammenfaldende økonomiske interesser Forsikringen dækker ikke erstatningskrav mellem sikrede og sikredes moder- eller datterselskaber, eller erstatningskrav mellem sikrede og virksomheder i samme koncern som sikrede eller hvor sikrede har bestemmende indflydelse i den skadelidte virksomhed eller hvor den skadelidte virksomhed har bestemmende indflydelse i sikrede. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab af mere end 50 % af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital eller rådighed over mere end 50 % af stemmerettighederne Ting i varetægt Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har haft til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af Ting under behandling og bearbejdning Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, når skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette.

11 Forsikringsvilkår - Produktansvarsforsikring 17. februar (12) Jordarbejder mv. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer Brug af sprængstoffer Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer Asbest Forsikringen dækker ikke ansvar for personskade forvoldt af asbest i asbestholdige produkter Miljøskader Forsikringen dækker ikke krav vedrørende miljøskader jf. lov nr. 466 af 17. juni 2008 og lov nr.507 af 17. juni 2008 med senere ændringer Produkter eller ydelser benyttet ved drift af luftfartøj Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag enten til havari af luftfartøj eller til fremkaldelse af fare herfor Produkter eller ydelser benyttet til off-shore installationer Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til «offshore«-installationer, og som er medvirkende årsag enten til havari af sådan installation eller til fremkaldelse af fare herfor Nuklear skade Forsikringen dækker ikke ansvar for nuklear skade, som defineret i 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) Formuetab Forsikringen dækker ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade: a. tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser, b. driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab jf. dog kap c. bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder»punitive damages« Ingrediens- og komponentdækning Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, herunder bygninger, a. som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med, b. som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af, eller foder for, c. som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af Afværgelse af forsikringsbegivenheder Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladet at afværge. Opstår der en umiddelbar fare for, at en forsikringsbegivenhed vil indtræde, dækker forsikringen med den i policen herfor særskilt angivne forsikringssum de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig. Forsikringen dækker dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger, som nævnt i kap , litra a, selv om de foretages med henblik på afværgelse af fare. Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om der foreligger fare som anført i nærværende kapitels andet afsnit eller som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes Aftaler om ansvar og erstatning Forsikringen dækker ikke ansvar, som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler. Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og har If godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af forsikringen i øvrigt omfattet skade dog dækket. Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke, i det omfang Ifs regresret herved begrænses, medmindre: fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og If har godkendt fraskrivelsen, fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold, som det foreliggende. Har forsikringstager i sine almindelige salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for formuetab omfattet af kap litra b, og har If godkendt denne fraskrivelse, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af kap. 4 dækket person- eller tingskade, såfremt sikrede uanset fraskrivelsen, er ansvarlig herfor Forsæt, grov uagtsomhed mv. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade såfremt: a. skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden, b. forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller har hidført en sådan med forsæt, c. skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan oplysning.

12 Forsikringsvilkår - Produktansvarsforsikring 17. februar (12) Tobaksprodukter m.v. Forsikringen dækker ikke personskade forårsaget af tobaksprodukter, nikotinpræparater, e-cigaretter, væske til e-cigaretter og lignende eller erstatningsprodukter herfor. 5.3 Særlige dækningsudvidelser Beregning og rådgivning Uanset kap dækker forsikringen sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt i forbindelse med beregninger og rådgivning, når ansvaret pådrages i direkte tilknytning til de af forsikringen omfattede og leverede produkter Sociale aktiviteter Uanset kap. 1 og kap. 4 er dækker forsikringen enhver forening, klub eller anden organisation og medlemmer heraf, som er ansat hos forsikringstageren under forudsætning af, at sådan virksomhed er oprettet for eller af forsikringstagerens ansatte med sociale eller rekreative formål og med forsikringstagerens samtykke eller vidende. Forsikringen dækker dog kun ansvar som følge af sådanne aktiviteter og sådan virksomhed samt ansvar, som ikke er eller ville være omfattet af en privatansvarsforsikring som følge af, at ansvaret kan karakteriseres som forvoldt under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed. 6 Forsikringssummer 6.1 Forsikringssummer Policens forsikringssummer er den højeste grænse for Ifs forpligtelse for erstatningskrav, som jf. kap. 2 Hvornår gælder forsikringen er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår. For visse forsikringsbegivenheder gælder dog de i kap. 6.2 anførte sumbegrænsninger. 6.2 Særlige forsikringssummer Varmt arbejde Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er dækningen af ansvar for brand- og eksplosionsskader begrænset til kr. pr. skade. 7 Selvrisiko 7.1 Selvrisiko De for forsikringen gældende selvrisici fremgår af policen. For visse forsikringsbegivenheder gælder dog de i kap. 7.2 anførte selvrisici. 7.2 Særlig selvrisiko Varmt arbejde Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut gælder en selvrisiko på 10% af skaden, dog minimum kr. og maksimum kr. Hvis den på policen anførte selvrisiko for produktansvar i det konkrete skadetilfælde er højere, vil denne dog være gældende i stedet for. 8 Sikkerhedsforholdsregler og ændring af risiko 8.1 Varmt arbejde Ved brand- og eksplosionsskader forvoldt ved varmt arbejde, som dette er defineret i de til enhver tid gældende vejledninger for Varmt Arbejde udarbejdet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er det en betingelse for policens dækning, at disse vejledninger er iagttaget og efterlevet i fuldt omfang. Bevisbyrden for, at ovennævnte vejledninger er iagttaget og efterlevet i fuldt omfang, påhviler sikrede. 8.2 Ændring af risiko If hæfter ikke for skade eller tab, hvis skaden er forvoldt af andre produkter eller ydelser end de i policen angivne jf. kap. 4, eller hvis skaden er indtrådt uden for det i policen angivne geografiske område jf. kap Sikredes pligter ved skade 9.1 Anmeldelse Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til If. Se i øvrigt i Generelle vilkår, kap. 2 Sikredes pligter ved skade. 9.2 Retslig behandling Udebliver sikrede fra retslig behandling ved domstolene eller forholder sikrede sig i øvrigt passivt i en sådan situation, og afsiger retten dom baseret på udeblivelse eller passivitet, er If ikke forpligtet til at stille forsikringssum til rådighed, medmindre det er åbenbart, at en materiel prøvning ville have haft samme resultat.

13 Forsikringsvilkår - Produktansvarsforsikring 17. februar (12) 10 Erstatning ved skade 10.1 Omkostninger Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes, såfremt de er afholdt med Ifs godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af dømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes på følgende måde: For skader sket i Norden fuldt ud selv om forsikringssummerne derved overskrides, For skader sket udenfor Norden kun i det omfang forsikringssummerne ikke derved overskrides. Er forsikringssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, If skal betale. Såfremt If er villig til at indgå forlig om erstatningskravet eller stille den til rådighed værende forsikringssum til skadelidtes disposition, er If ikke forpligtet til at dække senere påløbne omkostninger Nettopriser Skader, som udbedres af sikrede, erstattes til nettopris, hvorved forstås sikredes udgifter til materialer, løn og generalomkostninger Maksimumdækning ved serieskader Erstatningskrav, som efter kap. 2 er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. kap. 2. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police.

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr. 2201.02.01 Aftalegrundlaget Din Erhvervsansvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 4 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring

Vilkår for. Erhvervs- og produktansvars - forsikring Vilkår for Erhvervs- og produktansvars - forsikring 3359-7 Januar 1999 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. Indhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-11 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for KOMBINERET ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING For forsikringen gælder reglerne

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring Almindelige betingelser nr. 55-05:1 Indholdsfortegnelse If Skadeforsikring Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1/7 For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring - generelle vilkår 1. Generelle vilkår 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsvilkår nr. 550.5 Erhvervsansvarsforsikring Almindelige forsikringsvilkår i tilslutning til gældende Lov om forsikringsaftaler Dækningsomfang (jf. policen): Erhvervsansvar (punkt 1, 3-7) Forureningsansvar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte

Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte Betingelser nr. 501902 Forsikringsbetingelser for Produktansvarsforsikring for opstilling og nedtagning af telte KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (01.07.2018) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Erhvervs-/Produktansvarsforsikring

Erhvervs-/Produktansvarsforsikring Erhvervs-/Produktansvarsforsikring Version 01 Indholdsfortegnelse Forsikringsvilkår Erhvervsansvarsforsikring... 5 Generelle betingelser... 5 1.1 Betaling af præmie... 5 1.2 Forsikringens varighed og opsigelse...

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86

Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring nr. 063-86 Almindelige betingelser for Erhvervsansvarsforsikring Februar 2000 Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser PD 271 Erhvervs- og produktansvar Gælder fra

Forsikringsbetingelser PD 271 Erhvervs- og produktansvar Gælder fra Forsikringsbetingelser PD 271 Erhvervs- og produktansvar Gælder fra 01.05.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 1 DE SIKREDE 2 ERHVERVSANSVAR 3 PRODUKTANSVAR 4 AFVÆRGELSE AF SKADE 5 AFTALER

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FISKEFARTØJER. I DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FISKEFARTØJER. I DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FISKEFARTØJER. I DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S CVR NR. 55 12 46 12 Version FN 01 S i d e 1 8 Information vedr. forsikringsbetingelserne Følgende vilkår er inkluderet: Generelle

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb Betingelser nr. 508401 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Betingelser for Grundejeransvarsforsikring. Bet. nr

Betingelser for Grundejeransvarsforsikring. Bet. nr Betingelser for Grundejeransvarsforsikring Bet. nr. 2201.07.01 Aftalegrundlaget Din Grundejeransvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning. Bet. nr

Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning. Bet. nr Betingelser for Husejeransvar - Erhvervsbygning Bet. nr. 2202.10.01 Aftalegrundlaget Din forsikring for husejeransvar består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11

Oversigt over policens forsikringsbetingelser. Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 POLICENR: 900 271 1920 ANSVARSFORSIKRING ERHVERV BETINGELSER Oversigt over policens forsikringsbetingelser Side Ansvarsforsikring Erhverv - Generelle betingelser 11 Fællesbetingelser for Erhvervs- og Produktansvar

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for kraner

Erhvervsansvarsforsikring for kraner Betingelser nr. 502402 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for kraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner Betingelser nr. 502802 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici Betingelser nr. 510506 Forsikringsbetingelser for Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 502502 Forsikringsbetingelser for Godsansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for godsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - HUNDEANSVAR FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?... 4.0 DÆKNINGSSUMMER...

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Ansvar. Forsikringsbetingelser /R395181

Ansvar. Forsikringsbetingelser /R395181 Ansvar Forsikringsbetingelser 3504181/R395181 Gælder fra maj 2018 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser side 3 2. Erhvervs- og produktansvar side 7 3. Ingrediens- og komponent, skadedækning side 12

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 19.03.2018) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Ansvar. Forsikringsbetingelser /R395161

Ansvar. Forsikringsbetingelser /R395161 Ansvar Forsikringsbetingelser 3504161/R395161 Gælder fra august 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 side 3 2. Erhvervs- og produktansvar afsnit 13-24 side 6 3. Ingrediens- og komponent,

Læs mere

Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring. Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr

Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring. Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr. 2201.10.15 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlaget... 3 1. Hvem er forsikret?... 3 2. Hvad omfatter forsikringen?...

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR Marts 2017 Version 17:1 Forsikringsgiver er WaterCircles Forsikring ASA (Org.nr. 915 495 486, Norge) og repræsenteres i Danmark af WaterCircles Danmark A/S (Cvr.nr.

Læs mere

Kundeinformation vedrørende ADIS Netbankforsikring

Kundeinformation vedrørende ADIS Netbankforsikring Kundeinformation vedrørende ADIS Netbankforsikring Forsikringsformidler ADIS A/S Strandgade 4 C 1401 København K CVR 30351894 Forsikringsselskab Indiakaj 6, 1. sal 2100 København Ø. Tlf.: +45 33 36 95

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Lystfartøjsansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Lystfartøjsansvarsforsikring Betingelser nr. 950101 Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere