Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1

2 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune (herefter benævnt Ordregiver). Annnceringens mfang uddybes nærmere i afsnit 4. Der er tale m en Bilag IIB tjenesteydelse i henhld til Eurpa-Parlamentets g Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, hvrfr prcedurereglerne efter Udbudsdirektivet g Tilbudslven ikke finder anvendelse, jf. dg art. 23 g art. 35, stk. 4. Det vurderes, at annnceringen ikke har grænseverskridende interesse. 2 Ordregiver Den rdregivende myndighed er: Faabrg-Midtfyn Kmmune Tinghøj Allé Ringe Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal rettes til: Tlstrup & Hvilsted Att.: Kristian Ax Livøvej 10A 8800 Vibrg Tlstrup & Hvilsted er Ordregivers rådgiver på annnceringen 3 Annnceringsmaterialet Det samlede annnceringsmateriale består af: Nærværende annnceringsbetingelser Bilag 1 Rammekntrakt Rammekntraktbilag A Kravspecifikatin Rammekntraktbilag B Kvalitetsstandarder Rammekntraktbilag C Tilbudsbesvarelse Rammekntraktbilag D Tilbudsliste Rammekntraktbilag E Sundhedsfaglige instrukser g prcedurer Rammekntraktbilag F Ydelseskatalg fr persnlig pleje g praktisk hjælp 2

3 Rammekntraktbilag G Sundhedsindsatser Rammekntraktbilag H Videredelegering af sundhedslvsindsatser til private leverandører Rammekntraktbilag I Nødkald Rammekntraktbilag J Bekey testede mbil devices Rammekntraktbilag K Uddannelse af elever Rammekntraktbilag L Prcedure fr brger der ikke åbner deres dør Rammekntraktbilag M Instruks fr magtanvendelse Rammekntraktbilag N Visitatin g dispnering private leverandører Rammekntraktbilag O Undervisning i Care Bilag 2 Tr g lve erklæring m i hvilket mfang tilbudsgiver har ubetalt, frfalden gæld til det ffentlige (jf. Finansministeriets lvbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) g m pfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45 Bilag 3 Aktindsigt Bilag 4 Erklæring vedr. underleverandør Bilag 5 Knsrtieerklæring Bilag 6 Oversigt ver leverede ydelser i 2014 Tilbudsgiver er selv ansvarlig fr, at alle vennævnte dkumenter er mdtaget. Såfremt der findes at være mangler eller uklarheder, henvises til prceduren beskrevet i afsnit Annnceringens mfang g baggrund Ordregiver udbyder følgende ydelser: Persnlig pleje efter servicelven 83 Praktisk hjælp efter servicelven 83 Tilbud m hjælp til frbedring af en persns funktinsevne efter Servicelven 83a. Videredelegerede sygeplejefaglige indsatser efter sundhedslvens 138 g 139 fr brgere sm mdtager ydelser efter 83 i servicelven. Undtaget af udbuddet er tøjvask g vareudbringning. Ordregivers udbud er gældende fr alle Ordregivers gegrafiske mråder med undtagelse af Bjørnø, Avernakø g Lyø, hvr brgerne tilbydes fritvalgsbeviser. Fr nuværende er der fruden den kmmunale hjemmepleje yderligere 10 tilknyttede private leverandører hs Ordregiver, hvraf 7 leverandører alene leverer praktisk hjælp. Kntrakterne med de nuværende private leverandør udløber ved udgangen af 2015, g vil ikke blive frlænget. I skemaet herunder fremgår frdelingen fr 2014, fr så vidt angår ydelse g leverandører: Ydelser Praktisk hjælp Persnlig pleje Sygepleje Ttal pr. år 3

4 Leveret tid af den kmmunale leverandør i 2014 (timer) Leveret tid af private leverandører 2014 (timer) i Ttal Ordregiver henviser til bilag 6 fr en detaljeret versigt. Det er hensigten, at der, sm resultat af denne annncering, indgås rammekntrakt med 2 private leverandører fruden den kmmunale hjemmepleje, således at der i alt er maksimalt 3 leverandører, der varetager pgaveløsningen. Den kmmunale hjemmepleje hs Ordregiver frtsætter således g deltager ikke i udbuddet. Fr yderligere detaljer vedrørende krav til den annncerede ydelse henvises til Rammekntraktbilag A Kravspecifikatin samt Rammekntraktbilag B - Kvalitetsstandarder, hvraf følger Ordregivers fastsatte mindstekrav g kvalitetsstandarder. Det bemærkes i den frbindelse, at kvalitetsstandarderne behandles g gdkendes mindst én gang årligt, hvrfr tilbudsgiver skal acceptere ændringer sm følge af den plitiske prces. 4.1 Rammekntrakt Det samlede mfang fr hjemmeplejeydelser hs Ordregiver frventes i rammekntraktperiden at svare til venstående pgørelse. Frbruget er pgjrt på baggrund af histriske data samt frventninger til fremtidigt behv, g er sm følge heraf ikke frpligtende fr Ordregiver. Rammeaftalen er gældende i en peride på 3 år g med mulighed fr at frlænge rammeaftalen i 2 X 12 måneder. 4

5 4.2 Køb på rammekntrakten Brgeren har frit valg mellem de private g den kmmunale leverandør på de annncerede ydelser mfattet af servicelven. Ordregiver kan sm følge heraf ikke garantere den private leverandør en given andel. Det er imidlertid alene de valgte private leverandører samt den kmmunale hjemmepleje, der vil få mulighed fr at varetage pgaveløsningen, jf. dg undtagelserne i Servicelvens 94, 95 g Prces 5.1 Vejledende tidsplan Annnceringen gennemføres efter nedenstående vejledende tidsplan: Aktivitet Annnceringen ffentliggøres på udbud.dk g Ordregivers hjemmeside Fælles strmøde fr alle interesserede tilbudsgivere Tidsfrist fr at indsende spørgsmål til annnceringen Tidspunkt 8. maj maj 2015, kl juni 2015, kl Tidsfrist fr besvarelse af spørgsmål 11. juni 2015 Tilbudsfrist 22. juni 2015, kl Plitisk gdkendelse af resultatet 12. august 2015 Frventet udsendelse af underretning Uge 33 Frventet rammekntraktindgåelse Uge 33 Rammekntrakten træder i kraft (første leveringsdag) 1. januar Spørgsmål til annnceringen Tilbudsgiver pfrdres til at søge eventuelle uklarheder g usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til annnceringen. Alle henvendelser g spørgsmål vedrørende annnceringen bedes stillet skriftligt g skal rettes til den i afsnit 2 angivne kntaktpersn fra Tlstrup & Hvilsted pr. , med emnet: "Spørgsmål - annncering af fritvalgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune senest 5. juni 2015, kl

6 Spørgsmål mdtaget inden venstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål mdtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det ufrhldsmæssigt byrdefyldt fr Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål mdtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil sm udgangspunkt ikke blive besvaret. Supplerende plysninger, herunder spørgsmål g svar, vil løbende, i annymiseret frm, være at finde på Ordregivers hjemmeside på adressen Det er tilbudsgivers eget ansvar at hlde sig ajurført med materialet på hjemmesiden Fælles strmøde Ordregiver pfrdrer alle ptentielle tilbudsgivere til at deltage i et fælles strmøde den 22. maj 2015, kl , hvr der vil være mulighed fr at stille spørgsmålet til annnceringsmaterialet. Der vil blive udarbejdet referat fra mødet med svar på alle spørgsmål, sm efterfølgende bliver ffentliggjrt på følgende adresse: Svar på spørgsmål, sm umiddelbart ikke kan besvares på mødet, vil blive besvaret g ffentliggjrt samtidig med referatet. Tilmelding til strmødet bedes rettes til den i afsnit 2 angivne kntaktpersn fra Tlstrup & Hvilsted pr. e- mail, med emnet: "Tilmelding til strmøde - annncering af fritvalgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune senest 19. maj 2015, kl Tilmeldingen bør indehlde navnene på deltagerne, , g fra hvilken virksmhed deltagerne kmmer fra. Der vil blive udsendt dagsrden til de tilmeldte deltagere til de anførte adresser Underretning Alle tilbudsgivere vil samtidigt g skriftligt blive underrettet m hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til tildeling af rammekntrakten, ligesm resultatet vil blive bekendtgjrt i verensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 35, stk Rammekntraktindgåelse Indgåelse af rammekntrakten vil ske på baggrund af vedlagte Bilag 1 Rammekntrakt (med tilhørende rammekntraktbilag) efter afsluttet annncering. Rammekntrakten regulerer aftalens vilkår g er en integreret del af det samlede annnceringsmateriale. 5.2 Tilbudsevaluering Vurdering af knditinsmæssighed Ved mdtagelse af tilbud kntrllerer Ordregiver indledningsvist m tilbuddet er knditinsmæssigt, hvilket indebærer, at følgende punkter er pfyldt: 6

7 Tilbuddet er indkmmet rettidigt til krrekt adresse mv. Tilbuddet indehlder den krævede infrmatin. Der ikke er taget frbehld fr grundlæggende elementer i annnceringsmaterialet. Tilbuddet verhlder samtlige mindstekrav. 6 Udvælgelseskriterier Ordregiver vurderer tilbudsgiver egnethed ud fra tilbudsgivers besvarelse af nedenstående plysninger g dkumentatin, sm bedes vedlagt tilbuddet: Tilbudsgivers persnlige frhld: Oplysninger m tilbudsgiver, herunder CVR-nummer samt kntaktpersn med telefnnummer g mail-adresse (udfyldes i Rammekntraktbilag C Tilbudsbesvarelse). Udfyldt g underskrevet tr g lve erklæring m i hvilket mfang tilbudsgiver har ubetalt, frfalden gæld til det ffentlige (jf. Finansministeriets lvbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) g m pfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45 (frtrykt frmular er vedlagt sm Bilag 2). Tilbudsgivers egenkntrlprcedure Tilbudsgiver skal beskrive tilbudsgivers egenkntrlprcedurer, der internt i tilbudsgivers rganisatin skal sikre, at ydelserne leveres krrekt g i verensstemmelse med den indgåede rammekntrakts krav (udfyldes i Rammekntraktbilag C Tilbudsbesvarelse). Øknmisk g finansiel frmåen: Oplysninger m tilbudsgivers samlede msætning inden fr de seneste 3 regnskabsår (udfyldes i Rammekntraktbilag C Tilbudsbesvarelse). Oplysninger m tilbudsgivers msætning inden fr det annncerede mråde fr det seneste afsluttede regnskabsår (udfyldes i Rammekntraktbilag C Tilbudsbesvarelse). Oplysninger m tilbudsgivers samlede resultat før skat inden fr de seneste 3 regnskabsår (udfyldes i Rammekntraktbilag C Tilbudsbesvarelse). Oplysninger m tilbudsgivers egenkapital fr det seneste afsluttede regnskabsår. Det er i den frbindelse et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en psitiv egenkapital fr det seneste afsluttede regnskabsår (udfyldes i Rammekntraktbilag C Tilbudsbesvarelse). Teknisk g/eller faglig frmåen: Referenceliste ver de betydeligste sammenlignelige leverancer der er udført i løbet af de sidste tre år. Referencelisten skal fr hver reference indehlde: a. Navn på den ffentlige myndighed b. Kntakt fr den ffentlige myndighed, herunder telefnnummer c. Rammekntraktperide d. Samlet msætning fr referencen e. Antal brgere mfattet af msætning frdelt på år, g sm tilbudsgiver har leveret til. f. Beskrivelse af leverancen 7

8 g. Underskrift fr tilfredsstillende udført arbejde fra den ffentlige myndighed h. Dat. Det er i den frbindelse et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dkumentere erfaring med én tilsvarende leverance af praktisk hjælp g persnlig pleje. Ved tilsvarende leverancer anses levering af persnlig pleje g praktisk hjælp til ffentlige myndigheder. Det er ikke tilstrækkeligt, at der alene dkumenteres erfaring med enten persnlig pleje eller praktisk hjælp (udfyldes i Rammekntraktbilag c Tilbudsbesvarelse). Ordregiver frbehlder sig ret til at kntakte referencen, fr at vurdere tilbudsgivers grad af tilfredsstillende udført arbejde. Ordregiver vil i så fald vurdere referencen gennem spørgsmål relateret til pgavens udførelse g samarbejdet med den pågældende myndighed. Ordregiver frbehlder sig endvidere ret til at fretage en generel egnethedsvurdering, hvis udvælgelseskriterierne giver anledning til tvivl m, hvrvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den annncerede pgave. Ordregiver frbehlder sig ret til at afvise tilbudsgiver, hvis tilbudsgiver ikke vurderes egnet ud fra et sagligt g bjektivt skøn. Tilbudsgivere, sm helt eller delvist undlader at vedlægge den udbedte dkumentatin på tilfredsstillende vis kan blive afvist sm ikke-knditinsmæssige. 6.1 Frsikring Tilbudsgiver er fra rammekntraktstart frpligtet til at have etableret en erhvervsansvarsfrsikring med en frsikringssum på minimum DKK 5 mi. pr. år fr persnskader g DKK 2 mi. pr. år fr tingsskader. Tilbudsgiver er frpligtet til at være dækket af sædvanlige arbejdsgiverfrsikringer, herunder erhvervs- g prduktansvarsfrsikring, arbejdsskadefrsikring, tingfrsikring g driftsfrsikring Den vindende Tilbudsgiver skal frud fr rammekntraktunderskrift fremvise dkumentatin fr, at frsikringen er tegnet. 6.2 Knsrtier g underleverandører Knsrtier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (knsrtium) skal venstående plysninger gives fr hver deltager i knsrtiet, ligesm det skal fremgå af tilbuddet, med hvilken tilbudsgiver Ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning fr de(n) øvrige tilbudsgiver(e) Underleverandører Tilbudsgiver kan i frbindelse med afgivelse af tilbud endvidere basere sig på en anden enheds Øknmiske g finansielle frmåen eller Tekniske g/eller faglige frmåen. I så fald skal tilbudsgiver vedlægge dkumentatin fr disse enheders frpligtelse i så henseende. 8

9 I frbindelse med tilbudsafgivelse skal tilbudsgiveren vedlægge versigt ver anvendte g frventede anvendte underleverandører. 7 Tildelingskriterium Tildeling af rammeaftalen vil ske på baggrund af tildelingskriteriet laveste pris, jf. rammekntraktbilag D - tilbudslisten. Rammekntrakten tildeles lavestbydende, g herefter vil den næstlavest bydende få tilbudt muligheden fr at levere ydelsen til samme pris sm laveste bydende på samme vilkår. Afslås dette vil den tilbudsgiver, der har afgivet det tredje laveste bud få tilsvarende mulighed g så fremdeles indtil Ordregiver har 2 private leverandører. Såfremt ingen tilbudsgivere accepterer at levere ydelsen til samme pris sm laveste bydende, vil næstlavest bydende blive tildelt rammekntrakten til næstlavest bydendes afgivne pris. 8 Tilbud- g frmkrav 8.1 Tilbuddet Tilbuddet skal være mærket med emnet: "Tilbud - Annncering af fritvalgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune. Tilbuddet skal være Ordregivers rådgiver i hænde senest 22. juni 2015, kl på følgende adresse: Tlstrup & Hvilsted Myntevej Randers NV Det samlede tilbudsmateriale skal afleveres i frm af 1 skriftligt eksemplar samt 1 digitalt eksemplar (vedlagt sm USB-stik). Ved uverensstemmende plysninger imellem det skriftlige g digitale eksemplar vil det skriftlige danne grundlag fr evalueringen. Tilbudsgiver bærer ansvaret fr, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved verskridelse af tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. Ordregiver er berettiget, men ikke frpligtet, til at indhente manglende plysninger, såfremt dette kan ske i verensstemmelse med principperne i LBK nr. 712 af 15. juni 2011 m fremgangsmåderne ved indgåelse af ffentlige vareindkøbskntrakter, ffentlige tjenesteydelseskntrakter g ffentlige bygge- g anlægskntrakter, jf. dennes Sprg Tilbud samt al kmmunikatin i annncerings- g rammekntraktperiden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må endvidere være på svensk, nrsk eller engelsk. Såfremt Ordregiver anmder m det, skal tilbudsgiver sørge fr versættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen sker i så fald fr tilbudsgivers regning. 9

10 8.3 Ejendmsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes sm Ordregivers ejendm, g vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke gdtgørelse fr afgivelse af tilbud eller fr udarbejdelse af tilbudsmateriale. 8.4 Åbning af indkmne tilbud Der vil ikke være adgang til at vervære åbningen af tilbuddene 8.5 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være gældende i 6 måneder fra den anførte tilbudsfrist. Vedståelsesfristen gælder uanset Ordregivers fremsendelse af underretning m indgåelse af rammekntrakt, g phører således ikke førend endelig rammekntrakt er underskrevet. 8.6 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud. 8.7 Flere tilbud Der kan alene afgives ét tilbud pr. tilbudsgiver. 8.1 Frbehld Ordregivers frbehld Ordregiver frbehlder sig ret til at annullere annnceringen, såfremt dette er sagligt begrundet. Ordregiver frbehlder sig ret til at indhente den kalkulatin, der ligger til grund fr tilbudsgivers tilbudte priser. Ordregivers baggrund herfr er med henblik på at sikre leveringssikkerhed, herunder en sammenhæng mellem de tilbudte timepriser, antal timer, faggrupper, persnalets anciennitet g tilbudsgivers deltagelse i det løbende udviklingsarbejde Tilbudsgivers frbehld Eventuelle frbehld skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver pfrdres til at søge eventuelle uklarheder g usikkerheder i annnceringsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til annnceringsmaterialet, således at frbehld i videst muligt mfang kan undgås. Det præciseres, at frbehld fr grundlæggende elementer i annnceringsmaterialet vil medføre, at Ordregiver har pligt til at se brt fra tilbuddet. Ved frbehld, der vedrører ikke-grundlæggende elementer i annnceringsmaterialet, har Ordregiver ret til at se brt fra tilbuddet eller alternativt søge frbehldet prissat, i det mfang det skønnes muligt. Såfremt et frbehld af øknmisk værdi ikke kan prissættes, har Ordregiver pligt til at se brt fra tilbuddet. 10

11 Tilbudsgiver bør derfr nøje verveje, m tilbuddet skal indehlde frbehld til annnceringsmaterialet, idet ethvert frbehld indebærer en risik fr, at tilbuddet ikke indgår i tilbudsvurderingen. Faglige frbehld, såsm branche standardfrbehld, vil blive behandlet sm ethvert andet frbehld. Tilsvarende gælder ved ændringer af annnceringsmaterialets indhld, herunder men ikke begrænset til verstregninger, mskrivninger g lignende. 11

Annoncering vedrørende fritvalgsområdet i Rudersdal Kommune

Annoncering vedrørende fritvalgsområdet i Rudersdal Kommune Annncering vedrørende fritvalgsmrådet i Rudersdal Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering mfatter praktisk hjælp g persnlig pleje efter 83, 83a g 84 i servicelven g delegeret grundlæggende sygepleje

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Annoncering vedrørende frit valgsområdet i Jammerbugt Kommune

Annoncering vedrørende frit valgsområdet i Jammerbugt Kommune Annoncering vedrørende frit valgsområdet i Jammerbugt Kommune 1 1 Indledning Nærværende annoncering af fritvalgsområdet vedrører primært personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven 83 i Jammerbugt

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Annoncering af tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering af tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune Annoncering af tøjvask for borgere i eget hjem i Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende annoncering vedrører fritvalgsområdet og er reguleret i serviceloven 83. Annonceringens omfang

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Personlig og praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejeopgaver og nødkald til Ishøj Kommune

Personlig og praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejeopgaver og nødkald til Ishøj Kommune Persnlig g praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejepgaver g nødkald til Ishøj Kmmune 1 1 Indledning Nærværende udbud vedrører persnlig g praktisk støtte samt uddelegerede sygeplejepgaver g nødkald i

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Annoncering vedrørende personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune

Annoncering vedrørende personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune Annncering vedrørende persnlig pleje, praktisk hjælp, ikke kmpleks sygepleje g håndtering af nødkald i Gladsaxe Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp i Gladsaxe

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Annonceringsbetingelser

Annonceringsbetingelser Annonceringsbetingelser Annoncering vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere til Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen) 1 1 Indledning Nærværende

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører indsamling af dagrenovation og almindelige husholdningsbatterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til University College Sjælland Side 1 af 13 1 Indledning Nærværende udbud vedrører levering af fødevarer til University College

Læs mere

Annonceringsbetingelser

Annonceringsbetingelser Annonceringsbetingelser vedrørende produktion og udbringning af mad til plejecentre og visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune Side 1 af 17 1 Indledning Nærværende annoncering vedrører produktion

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende anskaffelse af specialinventar til Billund Bibliotek for Billund Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende anskaffelse af specialinventar til Billund Bibliotek for Billund Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende anskaffelse af specialinventar til Billund Bibliotek for Billund Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af specialinventar til Billund

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser Konkurrencebetingelser vedrørende konkurrenceudsættelse af projektstyring og facilitering af opgaver forbundet med gennemførsel af Danmarks Læringsfestival til University College Sjælland Side 1 af 12

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF BYGGE- OG REALKREDITLÅN

UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF BYGGE- OG REALKREDITLÅN UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF BYGGE- OG REALKREDITLÅN Udbuddet angår: F.eks.: Finansiering af nybyggeri af 50 familiebliger på X-vej i Y-købing Ordregiveren: Navn Adresse Telefnnummer Hjemmeside Mail

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Vedrørende udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Vedrørende udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud med frhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4. Tilbud... 9 5.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende Taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende Taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende Taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 18 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af Taxikørsel til DanPilot (herefter benævnt Ordregiver). Udbuddet

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere