SUNDHEDSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025"

Transkript

1 SUNDHEDSPOLITIK sunde rammer hele livet

2 Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck Pedersen Børn laver mad: Foad Jniah Forsamling + Skib: Hans Trier Slagelse Kommune i dag Fra vision til handling - fokusering, samarbejde og partnerskaber Mål - hvor vil vi hen i 2025?

3 Forord Sundheden blandt borgerne i Slagelse Kommune er generelt set dårligere end landsgennemsnittet. Det gælder borgere i alle aldre, både hvad angår den fysiske sundhed samt den generelle trivsel og livskvalitet. Det fordrer samarbejde på tværs af kommunens ansatte, frivillige organisationer, foreningslivet samt en lang række andre samarbejdspartnere. Vi tror på, at vi sammen kan nå vores målsætninger, fordi vi ved fællesskab når længere med vores indsatser. Det kræver en målrettet sundhedsindsats, og det har vi som kommune ansvar for at sætte rammerne for. Dét er det primære formål med denne sundhedspolitik. En sundhedspolitik skaber dog ikke i sig selv bedre sundhed for vores borgere. Den giver retning for vores arbejde. Og den giver mening, når vi lægger projekter, indsatser og kampagner ind i sundhedspolitikkens retning. Bedre sundhed er ikke gjort med et slag, og vi kan heller ikke løfte opgaven alene. Slagelse Kommunes sundhedspolitik er blevet til gennem et særligt nedsat udvalg af politikere, eksterne interessenter og samarbejdspartnere samt embedsfolk fra kommunen. Vi vil her sige tak til udvalget for indsatsen med at kvalitetssikre og forberede et godt arbejdsværktøj på tværs af fagligheder. Vi står med sundhedspolitikken i hånden sammen om at gøre Slagelse Kommune til et endnu bedre sted at bo og leve for både nuværende og kommende generationer. Stén Knuth Borgermester Michael Gram Formand for Sundheds- og Seniorudvalget

4 Indledning Sundhedspolitikkens Vision frem mod 2025: Slagelse en sund kommune i udvikling og vækst Slagelse Kommunes vision er at skabe vækst og erhvervsudvikling, gode uddannelsesmiljøer og attraktive oplevelser. Visionen er en fælles erklæring og ledestjerne, der beskriver, hvordan kommunen ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden. En forbedret sundhedstilstand er et centralt omdrejningspunkt for at nå dertil. I sundhedspolitikken er forbedring af borgernes sundhed og trivsel et mål i sig selv. Sundhed fungerer samtidig som et middel, der kan skabe bedre forudsætninger for kommunens overordnede visioner og øvrige kerneopgaver. Sunde borgere og sunde rammer skaber basis for et bedre hverdagsliv, arbejdsliv, studieliv og fritidsliv. Det er altid borgernes egne mål, der er det primære fokus som kommune understøtter vi disse igennem sunde rammer. Sundheden blandt borgerne i Slagelse Kommune er generelt set dårligere end på landsbasis, både hvad angår den fysiske sundhed og den generelle trivsel og livskvalitet. Sundhedspolitikken er en overordnet og ambitiøs ramme for de kommende 10 års indsatser. Denne ramme skal - i samskabelse og samspil med borgerne - fyldes ud og konkretiseres af folk med forskellig faglig indsigt, lyst og vilje til at gøre en forskel. Indsatserne tilpasses løbende henover perioden, ligesom der følges op på målene hvert fjerde år i forbindelse med resultaterne af Slagelse Kommunes sundhedsprofiler, hvor borgernes sundhedstilstand og -adfærd kortlægges. Det er Byrådet, der har det overordnede politiske ansvar for sundhedspolitikken, og det er de enkelte fagudvalg og fagområder i kommunen, der har ansvaret for at planlægge, indarbejde, gennemføre og følge op på sundhedsinitiativerne. Sunde rammer hele livet Det gennemgående tema i sundhedspolitikken er sunde rammer hele livet, hvor vi skaber en sund og attraktiv kommune for alle borgere hele livet. Det særlige fokus på børn og unge skal sikre trivsel, give sunde vaner og en god start på livet. Vi skal understøtte med sunde rammer de steder, hvor børn og unge opholder sig i dagligdagen eksempelvis i nærmiljøet, i dagtilbuddene, på skolerne, i fritidslivet og i Når borgernes sundhed forbedres, øges den generelle idrætsklubberne. trivsel og livskvalitet. Voksne skal tilsvarende have mulighed for at leve et sundt og aktivt liv, og rammerne og tilbuddene på især fritids- og kulturområdet, i naturen og på arbejdspladsen er med til at understøtte dette. Sunde rammer skal gøre det lettere for borgerne at træffe sunde valg i dagligdagen. Vi vil være en kommune, hvor det er muligt at leve det gode, sunde liv tæt på naturen, og hvor de sunde valg også er de lette valg. En sund kommune i udvikling og vækst skal være en del af fortællingen om Slagelse Kommune....Også når det er særligt svært Sundhedspolitikken skal også understøtte sund adfærd for borgere med særlige behov. Det kan være børn og unge, der ikke trives, eller det kan være borgere, der allerede har livsstilsrelaterede sygdomme eller er i risiko for at udvikle det. Her skal vi som kommune være med til sammen med borgerne at bryde uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme, som ofte er nært forbundne med andre sociale udfordringer. Her kommer sundhedspolitikkens sociale sigte ind, hvor vi med en tidlig og målrettet indsats skal understøtte borgerne i at kunne klare sig selv, tage en uddannelse, være selvforsørgende og mestre eget liv. Når borgernes sundhed forbedres, øges indtægtsgrundlaget i kommunen, og le helhedsplaner, samspillet med region og praktiserende læger, Dette fokus orienterer sig særligt mod områder med boligsocia- udgifterne til forsørgelse samarbejdet med uddannelsesinstitutioner samt kommunale og behandling reduceres. institutioner og tilbud inden for sundheds-, social-, psykiatri- og arbejdsmarkedsområdet.

5 Værdi hele vejen rundt Det er helt afgørende, at vi er sammen om at skabe sunde rammer hele livet for alle borgerne i Slagelse Kommune til gavn for både den enkelte borgers sundhed, trivsel og livskvalitet, samt den overordnede udvikling i Slagelse Kommune. VÆRDI FOR BORGERNE Sunde rammer Sund adfærd hos den enkelte Bedre sundhedstilstand hos den enkelte Større overskud, øget trivsel, mestring af eget liv Bedre forudsætninger for et sundt og godt liv År til livet - liv til årene VÆRDI FOR KOMMUNEN Sunde rammer Sund adfærd blandt borgerne Bedre sundhedstilstand blandt borgerne Flere og mere ressourcestærke borgere Bedre indtægtsgrundlag - reducerede udgifter Udvikling og vækst Sundhedsindsatsen er en bred og langsigtet investering, som skal give borgerne mulighed for at leve et sundt liv. Et højt sundhedsniveau fungerer altså som en katalysator for bedre trivsel for borgerne, men også som en katalysator for både vækst, udvikling, bedre økonomi og øget serviceniveau i kommunen. Slagelse - en sund kommune i udvikling og vækst.

6 Slagelse Kommune i dag Kilde: Slagelse Kommunes Sundhedsprofil Fysisk akiv i fritiden Daglig rygning Drikker over genstandsgrænserne Sundt kostmønster Dårligt mentalt helbred 2013 I Slagelse Kommune står vi ligesom landets øvrige kommuner over for en række demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige udfordringer, der allerede i dag sætter pres på velfærden. Dertil ligger Slagelse Kommune generelt dårligere end landsgennemsnittet på flere centrale sundhedsparametre, både hvad angår den fysiske sundhed og den generelle trivsel og livskvalitet. Dette gælder for både børn, unge og voksne.

7 Fra vision til handling - fokusering, samarbejde og partnerskaber Sundhedspolitikken tager udgangspunkt i de udfordringer, der særligt gælder for Slagelse Kommune jf. Slagelse Kommunes Sundhedsprofil 2013 for 16+årige, og Sundhed og trivsel blandt årige i Slagelse Kommune Udfordringerne er i nedenstående tabel konkretiseret og omsat til et fokus på indsatsområder og mål frem mod 2025: Sunde rammer hele livet MÅL 2025 Trivsel Flere trives og oplever generelt en bedre livskvalitet Bevægelse Flere bevæger sig mere i dagligdagen Tobak Flere vælger et røgfrit liv Flere har et lavt alkoholforbrug Alkohol og Misbrug Alkoholdebuten udskydes blandt unge Færre tager euforiserende stoffer Kost Flere har et sundt kostmønster sundhedspolitikken sker igennem dette samarbejde, og de konkrete strategier, handlinger og mål tilpasses specifikke mål- og aldersgrupper, arenaer og fagområder. Sundhedspolitikken bliver dermed til virkelighed igennem en lokalt tilpasset sundhedsindsats - til gavn for kommunen som helhed og for den enkelte borger. Temaer og metoder Sådan omsætter vi indsatsområderne til handling: Fokus på rammerne i kommunen, så alle borgere har mulighed for at leve et sundt liv Fokus på borgerens mål som styringsrationale Nudging gøre de sunde valg til de lette valg i dagligdagen Forebyggelse og sundhedsfremme frem for behandling Samarbejde og samspil på tværs alle fagområder arbejder med sundhed som understøttende middel til kerneopgaverne Partnerskaber, samarbejde og samskabelse med øvrige sektorer eksempelvis regionen og praktiserende læger, uddannelsesområdet, boligsociale helhedsplaner, lokalområder og civilsamfundet Målgruppe Målgruppen for sundhedspolitikken er alle borgere i Slagelse Kommune både nuværende og kommende med en særlig vægt på børn og unge samt borgere med særlige behov. At skabe en sund kommune skal ske i et målrettet og tæt samspil med både interessenter og samarbejdspartnere og ikke mindst med borgerne, som det jo i sidste ende handler om. Vi skal i Slagelse Kommune facilitere og etablere stærke samarbejdsrelationer på tværs af faglige enheder i kommunen, uddannelsesinstitutioner, boligselskaber, lokalråd, foreninger og en række andre aktører, som skal udpeges under hver indsats. Virkeliggørelsen af Det lange seje træk Vi ved, at forandringer i borgernes sundhed ikke sker henover natten, men er et resultat af en længerevarende koordineret indsats, hvor alle parter samarbejder på tværs af fagområder. Derfor arbejder vi med en tidshorisont på 10 år, og de formulerede mål forventes derfor opfyldt i 2025.

8 Mål - hvor vil vi hen i 2025? I år 2025 vil vi, at sundheden blandt borgerne i Slagelse Kommune er forbedret. At trivslen er øget, at flere lever et røgfrit liv, at flere drikker mindre alkohol, at bevægelse og sund kost er en naturlig del af hverdagen for flere, og at flere generelt oplever en bedre livskvalitet. Der er en nær sammenhæng mellem målene i sundhedspolitikken og de ovenfor beskrevne gevinster for borgere og kommune. En virkeliggørelse af sundhedspolitikken og opfyldelse af politikkens mål vil have direkte positiv afsmittende effekt på de overordnede visioner og mål for Slagelse Kommune. Indsatsområde Mål Slagelse Kommune i dag 1 Slagelse Kommune pct. af alle borgere i Slagelse på 16 år eller derover har dårligt mentalt helbred Andelen af borgere i Slagelse på 16 år eller derover, der har dårlig mental sundhed, skal reduceres med 10 pct. Trivsel Flere trives og oplever generelt en bedre livskvalitet 6 pct. af alle borgere i Slagelse på 16 år eller derover oplever at være ensomme og ofte uønsket alene 13,4 pct. af eleverne i klasse har lav livstilfredshed. Andelen af borgere i Slagelse på 16 år eller derover, der ofte er uønsket alene, skal reduceres med 10 pct. Andelen af børn mellem i klasse med lav livstilfredshed skal reduceres med 15 pct. 8,8 pct. af eleverne i klasse bliver mobbet jævnligt Andelen af børn mellem 11 og 15 år, der bliver mobbet, skal reduceres med en tredjedel. 27 pct. af alle borgere i Slagelse på 16 år eller derover er moderat eller hårdt fysisk aktive i fritiden Andelen af borgere i Slagelse på 16 år eller derover, der er moderat til hårdt fysisk aktive i fritiden, skal stige med en tredjedel Bevægelse Flere bevæger sig mere i dagligdagen 83 pct. af alle borgere i Slagelse på 16 år eller derover bevæger sig i fritiden 10,9 pct. af de årige er overvægtige eller svært overvægtige Andelen af borgere i Slagelse på 16 år eller derover, der bevæger sig i fritiden, skal stige med 10 pct. Andelen af overvægtige årige skal reduceres med 10 pct. 39,7 pct. af de årige er hårdt fysisk aktive mindst fire timer om ugen i fritiden Andelen af børn mellem 11 og 15 år, der er hårdt fysisk aktive i mindst fire timer om ugen i deres fritid, skal stige med 10 pct.

9 Indsatsområde Mål Slagelse Kommune i dag 1 Slagelse Kommune pct. af alle borgere i Slagelse på 16 år eller derover ryger dagligt Andelen af borgere i Slagelse, der ryger dagligt skal reduceres med en tredjedel Tobak Flere vælger et røgfrit liv 11 pct. af alle borgere i Slagelse på 16 år eller derover ryger 15 eller flere cigaretter dagligt Andelen af borgere i Slagelse, der ryger 15 eller flere cigaretter dagligt, skal reduceres med en tredjedel 8,9 pct. af drengene og 17,5 pct. af pigerne i 9. klasse ryger Andelen af elever i 9. klasse, der ryger, skal reduceres med en tredjedel 8 pct. af alle borgere i Slagelse på 16 år eller derover drikker over genstandsgrænserne på 14/21 genstande om ugen Andelen af borgere i Slagelse, der drikker over 14/21 genstande om ugen, skal reduceres med en tredjedel Alkohol og Misbrug Flere har et lavt alkoholforbrug Alkoholdebuten udskydes blandt unge Færre tager euforiserende stoffer 80,4 pct. af drengene og 81 pct. af pigerne i 9. klasse har prøvet at drikke alkohol 3,1 pct. af borgerne på 16 år eller derover har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer inden for den sidste måned Andelen af elever i 9. klasse, der har prøvet at drikke alkohol, skal reduceres med en tredjedel Andelen af borgere på 16 år eller derover, har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer inden for den sidste måned, skal falde med en tredjedel 15,3 pct. af eleverne i 9. klasse har prøvet at ryge hash Andelen af elever i 9. klasse, der har prøvet at ryge hash, skal falde med en tredjedel 19,8 pct. af borgere over 16 år har et sundt kostmønster Andelen af borgere over 16 år med et sundt kostmønster skal stige med en tredjedel Kost Flere har et sundt kostmønster 39,2 pct. af de årige spiser frugt hver dag 39,8 pct. af de årige spiser grøntsager hver dag Andelen af årige, der spiser frugt og grønt hver dag, skal forbedres med en tredjedel 1 Kilder: Slagelse Kommunes Sundhedsprofil 2013 for 16+årige, og Sundhed og trivsel blandt årige i Slagelse Kommune Målene er lavet med udgangspunkt i de nationale mål for sundhed, der også arbejder med en tidshorisont på 10 år. Målene er tilpasset og omregnet til Slagelse-niveau.

10 En ramme for sundhedsindsatsen de kommende 10 år Sundhedspolitikken skal ses som en rammepolitik, der angiver retningen, og igennem indsatsområderne danner udgangspunkt for sundhedsindsatsen for de kommende 10 år i Slagelse Kommune. De konkrete indsatser tilpasses løbende henover perioden, ligesom der følges op på målene hvert fjerde år i forbindelse med resultaterne af Slagelse Kommunes sundhedsprofiler. Sundhedspolitikken og implementeringen af den tager udgangspunkt i Sundhedsloven, Nationale sundhedsmål, Forebyggelsespakkerne og Sundhedsprofiler for børn og voksne og bygger således på den bedst tilgængelige viden og anbefalinger indenfor kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne. En hilsen fra 17 stk. 4 udvalget for udvikling af ny sundhedspolitik i Slagelse Kommune Sundheden blandt borgerne i Slagelse Kommune er generelt set dårligere end landsgennemsnittet. Det gælder både den fysiske sundhed samt den generelle trivsel og livskvalitet. Mange borgere er stressede, ensomme og føler nedsat livskvalitet. Det fordrer en særlig fokuseret sundhedsindsats de kommende år. Slagelse Kommunes sundhedspolitik fortæller, hvordan vi ønsker at arbejde for at forbedre borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet hele livet. Et særligt fokus i sundhedspolitikken er på vores børn og unge, fordi det er dem, der er vores fremtid, og fordi det er dem, som skal være med til at sikre den fremtidige velfærd for os alle. Et andet fokus ligger på vores borgere med særlige behov, der har brug for en ekstra hånd. Sammen kan vi gøre en forskel. Med venlig hilsen 17 stk. 4 udvalget for udvikling af ny sundhedspolitik i Slagelse Kommune

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhed og trivsel for alle i lighed i sundhed fl ere g lade børn l i vs d u e l i g e u n g e vo ks n e i ba l a nce 2016-2019 1 er et aktivt seniorliv KOV1_Kvadrat_RØD Indhold Forord 3 Forord 4 Udfordringen

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Sundhedspolitikken har tre overordnede pejlemærker:

Sundhedspolitikken har tre overordnede pejlemærker: At nyde livet er sundt Sundhedspolitikken blev vedtaget i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen i foråret 2015. Formålet med en årlige rapport er at gøre status på implementeringen af

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL. 18.00-20.30 PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK 2018-19 Sammen om Sundhed Kommunalbestyrelsen ønsker med dette debatoplæg at sætte retning for det forebyggende

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forklaringer til opsætning og layout

Forklaringer til opsætning og layout 0 Forklaringer til opsætning og layout For at gøre politikken indbydende at læse og for at visualisere centrale pointer, begreber mm. vil dette foreløbige udkast bliver sat korrekt op og illustreret af

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden Sammen er vi stærkere I foråret

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG I Sundhedspolitikken 2014-2018 har Byrådet opsat seks overordnede målsætninger. Målsætningen for bevægelse

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

Orientering om Sundhedsprofil 2017 og Børne- og Unge Sundhedsprofil 2017

Orientering om Sundhedsprofil 2017 og Børne- og Unge Sundhedsprofil 2017 Punkt 7. Orientering om Sundhedsprofil 2017 og Børne- og Unge Sundhedsprofil 2017 2018-016336 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering Sundhedsprofil 2017

Læs mere

Notat vedr. udvalgte data fra BørnUngeLiv skoleåret 2018/19

Notat vedr. udvalgte data fra BørnUngeLiv skoleåret 2018/19 Notat vedr. udvalgte data fra BørnUngeLiv skoleåret 2018/19 Indledning I Odense Kommune har børn og unge siden 2011 hvert år deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om deres sundhed og trivsel. Sundhedsprofilundersøgelsen,

Læs mere

Den sammenhængende. børne- og ungepolitik

Den sammenhængende. børne- og ungepolitik Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2017-19 Forord Vi har en fælles vision Vi har fælles værdier Vi er fælles om at nå målet Det er vores ønske, at alle i Horsens, der Sammenhængen mellem det, vi

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv Høringsversion Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE September 2017 - et lidt bedre liv DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du skal leve et sundt og langt

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Oktober 2017 - et lidt bedre liv 2 Birgit Roswall og Cosmo ved Blistrup DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du leve

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Sammen Om Sundhed

Sammen Om Sundhed Sammen Om Sundhed 2019-2022 FOR DET GODE OG SUNDE LIV 2 Sammen Om Sundhed 2019-2022 Forord Sundhed betyder noget forskelligt for forskellige mennesker. Sundhed kan både handle om fysisk og mental sundhed,

Læs mere

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 I 2010 og 2013 har Svendborg Kommune suppleret den landsdækkende sundhedsprofil Hvordan har du det? for voksne med en trivsels- og sundhedsundersøgelse for folkeskolernes

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

INDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København INDSTILLING Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte første udkast til

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan 2019-2020 Sammen om mental sundhed Med Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik ønsker vi, at alle i Gladsaxe skal have de bedste rammer og forudsætninger for

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sundhedspolitik Indholdsfortegnelse

Sundhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Sund hele vejen Ikast-Brande Kommunes sundhedspolitik tager afsæt i Byrådets visioner på sundhedsområdet, og danner rammen for kommunens samlede sundhedsindsatser. Et vigtigt

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE I NÆSTVED KOMMUNE Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. At være sund

Læs mere

Sund hele vejen. Ikast-Brande Kommunes sundhedspolitik

Sund hele vejen. Ikast-Brande Kommunes sundhedspolitik Sund hele vejen Ikast-Brande Kommunes sundhedspolitik Indhold Forord: Sund Hele Vejen... 4 Visioner og grundlag... 6 Grundlaget for sundhedspolitikken... 7 Byrådets visioner på sundhedsområdet 18... 8

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Bilag 1 Sundhedspolitik 2019-2022 Vores sunde Frederiksberg Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte det skal også være Hovedstadens sunde hjerte. De seneste fire år har vi målrettet arbejdet mod at

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2019-22 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Fra vision til handling... 3 Sunde rammer... 5 Lighed i sundhed... 6 Mental sundhed... 7 Sundhed i fællesskab... 8 Fra politik til konkrete indsatser...

Læs mere

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Oplæg ved Sund By Netværksdagene 2013 Sundheds- og Omsorgsborgmester, Ninna Thomsen, Københavns Kommune København og Healthy City Netværket København

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere